Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 21, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
v
:
Pokrok Západu
i
4
Založen
níb YYTI
OMAHA NEBB "VE STÍIEDU DNE 21 KVĚTNA 1902
ČÍSLO 42
Celému
Zděšení oby vatelstvav ve Fort de France
Lidští krkavčí olupují mrtvoly
Když se myslelo již že sopka
Moot Pelee se vybouřila tu v
noci dne 16 kvčtna počala znovu
soptili a tento výbuch způsobil
hrozné zděšení všeho obyvatel
etva na ostrově
Mezi io a 11 hodinou v noci
obrovské plarneoy vyšlehly ze
sopky a za nimi následoval slabý
záchvěv země Ráno pak ze
sopky vystupovaly krvavé píry z
nichž časem probleskovaly také
plamenné jazyky Tato nová
činnost sopky byla provázena též
deštěm Žhavéhj popele který tr
val 20 minut Obyvatelé z di
striktu Lorrain Marigot Sainte
Marie á La Triaite prchali zdě
Žení ku břehům moře Žhavý
dešt popele zasíhnul až do města
Basse Point a ze stpky vytékal
proud lávy 500 metrů Široký po
dél řeky Blanche
V sopce vytvořen byl nový krá
ter z něhož sálá ohefl V noci
na sobotu ze sopky ozvaly se vý
buchy podobající se burácení bro
mu a na to hned začal padati dešt
Vamení kteří zasáhnul i město
Fort de France
V městě St Pierru zatčeno bylo
50 lidských krkavců kteří otupo
vali mrtvoly a každá z těcbto
tiyen byla odsouzena na pět roka
do žaláře Když byli tito zločinci
přivedeni do Fort do France tu
je obyvatelstvo chtělo lynCovati
Městečko Boury ležící poblíže
St Pierre bylo obyvatelstvem
opuštěno poněvadž zápach z do
sud nepochovaných hnijících mrt
vol byl tak odporným že ho lidé
nemohli snésti
Místoguvernér L' Huerre aby
zabránil loupení města a mrtvol
postavil zvláštní vojenské stráže
kolem a až dosud zatčeno bylo 81
těchto hyen mezi nimi bylo také
II žen Několik těchto hyen bylo
také zastřeleno zrovna v tom oka
mžiku když olupovaly mrtvoly
V pátek bylo odsouieno pro hnu
sné tyto loupeže 27 mužů a 7 žen
tyto vesměs poslány na 3 roky do
vězení Generální návlidní seíahoubně "na zbylé " obyvatelstvo
však domnívá že jsou tyto tresty
příliš nízké a chce podali protest
k apelačnímu soudu do Paříže
Francouzský křižák Suchet na
jehož palubě se salezal místogu
vernér L' Huerre a hlavní štábní
lékař Lydin vydal se na cestu
kolem severního pobftží aby
poskymul pomoci a potraviny
obyvatelstvu které se tam naléza
lo jak jsme již dříve oznámili v
horách Parník plul velmi opa
trně a zároveň- měřil moře kolem
pobřeží aby zjištěny byly změny
iteré se tam udály po sopečném
výbuchu Na některém místě
nemohl se doměřiti hloubky na
jiných místech nalezena opět
úskalí která tam dříve nebyla
Když parník Suchet dorazil do
Basse Pointe tu mnoho lidí sko
čilo do moře a plovalo k parníku
prosíce aby byli přijati na palu
tu avšak poněvadž byla loď pře
plněna tu kapitán nemohl k tomu
svoliti avšak slíbil davům zoufa
lého lidu že píijede pro ně po
zději Potraviny byly rozděleny
obyvatelstvu kolem řeky Blanche
která jest úplně pokryta blátem
nakupeným do výše 20 stop'
Kapitán -McLean velitel ame
rického křižáku Cincianati k o
maniant Gilmore a konsul Ayme
odebrali ae v sobotu s průvodčím
do St Pierre aby zde pátrali po
mrtvole amerického konsula Pren
tise a po mrtvolách Členů jeho ro
diny Průvodčí nalezl zříceniny
fcudovy amerického koosůlátu a
když dělníci počali v těchto zříce
slinách hledati tu nalezli mnoho
stříbrného stolního náčiní se zoač
kou M Ve dvoře nalezena byla
mrtvola vlastně opálené zbytky
nějakého muže ale nebylo možno
zjistiti zdali to byl konsul Preotn
Cist filtrová St Vincent pohlcena
mořem
Maličký tento ostrůvek posled
ním výbuchem sopky ztratil na
vé rozloze neboť znační část
tyla pohlcena mořem ale mnoho-
li zmizelo ve vlnách oceánu to
-teprve bade možno zjistit! úřed-
tním vyměřením Avšak podél
celého pobřeží zmizelo v moři na
některých místech 50 stop půdy
na jednom dokonce íkoro 3 míle
Francouzská kabelová loď Pon
yerquertier učinila několik zku-
-iebných měření hloubky moře
při tom shledáno Že kde dříve
'byla hloubka al jedné míle tam
nyní jest sotva jedna osmina
íozí zkáza
Dopisovatel jednoho anglického
časopisu proniknul koňmo zpusto
šenou krajinou až na pět mil k
dosud zuřící sopce La Souíriere a
shledal Že celá krajina byla po
kryta popelem na několik štip
výše
Mooholi lidí zahynulo při tomto
sopečném výbuchu nebude nikdy
zjištěno ale jest to rozhodně více
nežli 2000 Více nežli 1300 na
lezených mrtvol bylo již pohřbe
no a po dalších se pátrá Mnohé
nebudou vůbec nalezeny neboť
přikrývá je vrstva popele a lávy
Na celé severní polovici ostrova
nelze spatřiti nic zeleného a vše
chny stromy byly vyvráceny a zni
čeny Ulice města Georgetownu po
krývá několik stop šedého popele
podobajícího se sněhovým závě
jím Na střechách některých do
mů spočívala tak veliká tíha so
pečného toho popele že se pro
lomily
V nemocnicích Georgetownu
jest několik set lidí poraněných
z nichž ani čtvrtina nebude zacho
vána na živu Na ostrově Marti
nique bylo sice zabito více lidí
ale na ostrově St Vincent byla
zpustošena mnohem větší část
ostrova
Od půlnoci v úterý sopka La
Souíriere více nebouří Vulkani
cké jezero které leželo v kotlině
na vrcholí sopky úplně zmizelo a
na místě něho nalézá se tam nyní
jezero lávy z něhož vychází oma'
mu jící sirný zápach Před tím
nežli se sopka utišila tu 1 trhlin i
kráteru sopky vystupovaly horké
dusivé páry uvnitř sopky bylo
slyšeti temné duněni a padá se
okamžiky zachvívala Později z
kráteru vystupovaly husté mraky
kouře a v ty mísilo se syčení hor
kých par a kouř a páry ty sestupo
valy do údolí a rostly až zahalily
konečně celý ostrov v podivný
šedý neproniknutelný závoj
Sirný zápach který panuje do
sud po celém ostrově účinkuje
ostrova a způsobuje mnoho ne
mocí ' Lékaři nestačí k ošetření
všech nemocných a také nemocni
ce nemohou je pojmout! a značná
část jich musela být umístěna ve
stanech
V celku bylo pokryto lávou 16
čtvesečoých mil a na t$to rozloze
nelze nic více pěstovali Nejvíce
utrpělo a dosud trpí obyvatelstvo
okresu Carib kde ještě leží tisíce
kusů padlého dobytka a sta lid
ských mrtvol nepochováno a zá
pach ten otravuje vzduch na celé
míle do okolí
V malé farmě jejíž ssutiny byly
právě nalezeny leželo 87 lidských
mrtvol ve stavu největší hniloby a
žádný z těchto nešťastníků ne
mohl být poznáo V obydlí jed
noho ředitele cukerné plantáže
nalezeno třicet pět mrtvol ležících
vesměs na jedné Hromadě
Někteří poranění byli přiveženi
z tohoto okresu do nemocnice
majíce rozbité lebky kameaím
které pršelo ze sopky Láva roz
litá po ostrově jest dosud horká
ťerdinand dere milionář a
mayor města Trioite jest jeden z
těb nemnohých kteří byli svěd
ky výbuchu sopky Mont Pelee 1
šťastnou náhodou se zachránili
O hrozné své zkušenosti z minu
lých dnů praví toto:
"Časně z rána dne 8 květua
slyšel jsem děsné dunění v sopce
Barometr umístěný v mé pracovně
mě upozornil že se stane nějaký
hrozný převrat v přírodě a proto
jsem dal rozkaz aby byli ihned
mezci zapřažení do mých buggů
jakmile se to stalo tu jsem vzal
ženu a své čtyry děti a tryskem
jsem ujížděl z města Na cestě
jsem varoval všechny své přátele
ale žádný mě neebtěl uposlech
nouti Mluvil jsem také a ameri
ckým konsulem Prentisem a radil
jsem mu aby bez meškání uprch
nul ale on mi odvětil se smíchem
že se ničeho nebojí a že zůstane
Když jsem dorazil do Morre
Rouge tu jsem zaslechnul děsný
ohromující výbuch a obrátiv se
směrem k St Pierre spatřil jsem
vyraziti ohromný plamen ze sop
ky který se hnal k městu a toto
zaplavil Celá katastrofa netrvala
déle nežli 2 minuty"
Ostrov Marliniquf
- V neděli večer obyvatelstvo v
městě Fort de France bylo uvrže
no v hroznou paniko novými vý
buchy sopky Pelee s následkem
toho nejpřtdnější a nejzámožnější
občané tohoto města dopravily
své rodiny na paluby různých lodí
slézajících se v přístavu aby zde
zůstaly tak dlouho pokud nemine
nebezpečí
Patnáct výbuchů událo se v oné
noci a ty byly provázeny biysko
tem který osvětloval celý ostrov
sopka počala chrliti lávu a popel
a drobný mekanický prach pršel
celý dea na město Fort de France
což 'právě vzbudilo takový po
strach Kráter sopky Mont Pelee byl
zahalen v neproniknutelný mrak
černého kouře Prohlašuje se že
městečko St Marie bylo žhavým
popelem zapáleno ale zpráva tato
nemohla býtí ještě zjištěna
Kapitán Cantell který navštívil
anglický parník Roddam který
jediný ze všech lodí vyváznul z
přístavu u St Pierre když sopka
počala bouřiti ač při tom celá
jeho posádka skoro byla zahubena
vypravuje o své návštěvě tyto po
drobnosti: "Roddam byl celý pokryt vrst
vou modfeSedeno popele Který
vypadal jako cement Na někte
rých místech ležely až dvě otopy
tohoto popele který padal na
parník červeně žhavý a okamžitě
zapálil všechno co bylo hořlavé a
každý lodník aalezajfcí se na pa
lubě byl spálen úplně jak doka
zují ohořelé zbytky kostí které
byly na palubě nalezeny Všechno
lanoví plachty žebříky atd bylo
tímto Žhavým popelem zničeno a
vršky stožárů byly upáleny Okna
byla rozbita vymáčknuta tlakem
a kabiny byly naplněny také po
pelem Z celé posádky zachránilo
se jen několik mužů ač i ti byli
popáleni
Celá loď měla děsný vzhled a
vyhlížela jako by byla utonula v
blátě a byla odtud vytažena Byla
téměř úplně rozbita aŽ na špici
která proto že zhotovena byla ze
železa přetrvala tuto katastrofu
Dozvěděv se že kapitán Rod-
damu Freeman nalézá se v hote
lu Felite kde jest ošetřován ně
kolika lékaři spěchal jsem ho na
vStíviti Když jsem vstoupil do
jeho pokoje tu jsem se děsně za
leknul spatřiv jak ubohý kapitán
byl zohaven Celá jeho tvář
byla spálena do hnědá a na ně
kterých místech maso odpadalo
mu a od kosti Ube íeno ruce
byly obaleny v bandáže a spočí
valv na polštářích neboť nemohl
nimi hnouti Oči jeho byly za
vřeny a když jsem se mu předsta
vil tu mi slabým hlasem počal
líčiti katastrofu jejíž byl nešťast
ným svědkem
"Roddam nalézal se v přístavu
sotva asi hodinu" pravil "když
výbuch sopky se udál V tom
okamžiku mluvu jsem právě s
agentem naší linie který byl v
malé lodici u boku Roddamu a po
výbuchu obrovský mrak blížil se
k přístavu s děsnou rychlostí a
zahalil naši loď v úplné temno
Z mraku toho Šlehaly plamany
které zachvacovaly všechno hoř
lavé a celá posádka bolesti Šílená
běhala po palubě Na palubě na
lézali se v té době také dělníci
kteří přišli nám pomoci vykládali
náš náklad a v celku bylo v té
době na palubě asi 42 lidí Z
těchto pouze 6 katastrofu tu pře
žilo A rány jich jsou tak hrozné
že jim smrt hrozí každým okamži
kem Peklo nemůže být horší
nežli to co my jsme prožili Se
skočil jsem do přední kabiny
avšak i sem vniknul ten žhavý
ohefl Když loď byla oním mra
kem zasažena tu se skoro převrá
tila To trvalo několik minut
ale dešť Žhavého popele trval déle
nežli hodinu
Jakmile jsem se poněkud z pr
vého zděšení vzpamatoval dal
jsem inženýrům rozkaz ku spuště
oi strojů a sám jsem spěchal ke
kormidlu abych loď řídil Kor
midlo bylo však zastaveno lávou a
tu jsem %f snažil fídtti loď aspoň
přímo by co nejdříve unikla z pří'
stavu byla to však těžká prače a
málem byl bych vrazil do parníku
Roraima který se naleal úplně
plamenech Na palubě jeho viděl
isem lidi lomiti rukama někteří
klesli zasaženi plameny jiní se
skákali do vody která byla vařiči
a smrt jejich musela být okamžitá
Po riějaké době se kolem vyjas
nilo a tu jsem teprve se ohlédnul
směrem k městu Co jsem tam
spatřil nedá se popsati Lidé
tam leželi v hromadách svíjejíce
se na Žhavé lávě kteri je zalévá
la i Nemohl jsem pohled ten
snésti a pospíchal' jsem abych ae
dostal s Roddanem do St Lucie
a s pomocí dvou strojniků dvou
námořníků a lodního tesaře jsem
loď dopravil do tamního přístavu
Hlavní strojník zahynul strašli
vou smrti norici paaajici lava
ho zasáhla a celá polovice hlavy
mu byla upálena''
Cantell k tomuto líčení kapitá
na dodává že chováni tohoto bylo
obdivuhodné a že zachoval se tak
hrdinně Že jméno jeho nalezne v
dějinách čestné místo Ač trpěl
nevýslovná muka tu doraziv do
přístavu v St Lucii prosil dříve
pomoc pro své lodníky nežli
pro sebe
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Otevřeni reservaci v jilni Dakotl a
v Idahu — Boj proti trustům
Poněvadž se loterie na domovi
ny osvedcua jako nejspravea-
ivějši tu bylo sekretářem vnitra
rozhodnuto že domoviny na re
servaci v jižní Dakotě zadány bu
dou stejným způsobem V této
reservaci nazývající se Rosebud
která byla vládou od Indiánů za
koupena nalézá se asi 300000
krů půdy jež skoro všechna
jest úrodná a proto budou domo
viny v této reservaci hledány Ta
jemník vnitra Hitchcock již činí
přípravy k otevření této reservace
Nejdříve se rozměří náležitě všech
ny pozemky zde se nalézající a
rozdělí ae na číslované domoviny
až tyto přípravné práce budou
vykonány tu vláda okamžitě ozná
mí a zároveň- naznačí jakým způ
sobem má se každý přihlásit! aby
domovinu získal Jakmile se to
stane oznámíme v P Z všechny
podrobnosti
Dne 12 kvčtna vydal president
Roosevelt prohlášeni umiz se
ctevirá reservace Fort Hall v Ida
hu a sice ode dne 17 července V
této reservaci nalézá se v celku
400000 akrů pozemků jež byly
vládě postoupeny Indiány kmene
Šošonú a Barmocků Z těcbto
pozemků bude 5 čtverečných mil
okolí města Pocatello prodáváno
veřejnou dražbou V poledne dne
17 července a nejmenší cena usta
novena na sto za akr jyz oen
všechny ostatní pozemky budou
otevřeny domovinářům k osazení
a zabrání Každý kdo chce zvě
děti něco bližšího o zabrání těchto
domovin tu obdrží všechny po
drobnosti u Government Land
Office ve Washingtonu aneb ve
vládní pozemkové úřadovně v Po
catello Idaho
Dle nařízení nejvyššího právnN
ho zástupce Knoxe byli všichni
spolkoví návladní ve všech mě
stech celé země vyzváni aby sbí
rali a hledali důkazy proti trustu
atečních baronů Dne 17 května
došiv zprávy od návladních - z
Bostonu Topeka Helena Bir
míngham o přestoupení mezistát
nich obchodních zákonů od jateč
ních baronů a o přestoupení Sher
manová zákonu proti trustům
Aljaška zasazuje se o to aby
měla v kongresu delegáta a celá
řada předních občanů ze sev záp
ditsriktu přijela do Washingtonu
žádati presidenta o podporu před
lohy nalézající se nyní v kongresu
dle niž se určuje pro Aljašku jeden
delegát
Zasedání 57 kongresu
Zvtfeni podpora pro obyvatele Mar-
tinique — Rokováni o povoleni na
loďstvo — Otevřeni noví reser
vace fiovoleno — Odsouzeni Mac-
layovy knihy
Senát i dům zástupců na žádost
presidenta povolily dalších I300-
000 dohromady tedy 1500000
pro znešťastněné obyvatele v Mar
tinique Dále bylo v zasedaní dne
13 května přijato povolení na ze
mědělství a ostatní čas věnován ro
kování o filipínské záležitosti Ste
wart pronesl delší řeč v niž upo
zorOoval demokraty na to že úto
ky na vojsko nezískají jim nijakých
politických výhodneboť americký
národ nedá na své vojsko ničehož
dopustiti a ke konci své řeči dolo
žil že ae na Filipínách nesmí více
náš prapor sejmouti poněvadž by
to byla naše hanba Na to usta
noveno služné a sice iaooo roč
ně pro vyslance na Kubu a dále
služné pro jiné konsulárnf a diplo
matické zástupce- -
V zasedání domů zástupců dne
14 května byla vzata na přetřes
předloha na povolení na loďstvo v
níž jedná se o stavbu dvou nových
bitevních lodí 2 obrněných křižá
ků a a dělovic a zní celkem na
1(76650386 Zástupce íoss z
111 předseda nám výboru pravil
v své řeči by nedůvěřovalo se
přespříliš tomu že naše loďstvo je
nepřemožitelné a prohlásil že na
še vítězství u Manily a Santiaga
lze přičísti jen tomu že zápasili
jsme se slabým národem Dále
pravil Foss Že máme lepší důstoj
níky nežli kterékoliv jiné loďstvo
a naše lodi jedna k druhé jsou lepši
nežli ony kteréhokoli loďstva na
světě ale proto nesmíme prý se
klamati myšlénkou Že když jsme
porazili malý národ který měl jen
nepatrné loďstvo že můžeme býti
hotovi s každým kdo se nám po
staví na odpor
Senát ve svém zasedání dne 15
kvčtna věnoval většinu času roko
vání o záležitosti filipínské načež
přijato povoleni na postavení že
lezniční stanice ve Washingtonu a
opevnění Proctorův dodatek k po
volení na opevnění aby se propa
dající děla přijala až zdali se osvěd
čí byl schválen Též přijato povo
lení na postavení indiánské školy
ve Wahpeton N D
V zastupitelstvu počalo týž den
rokování o povolení na loďstvo a
při tom zabočeno na filipínskou
otázku Dále usneseno aby se
pro domovináfe otevřel pozemek
v Colorado získaný vládou od In
diánů kmene Ute Jest to asi na 9
mil akrů Ujednáno též jelikož tak
často členové kongresu onemocní
aby strážce sněmovny opatřil zá
sobu léků a nástroje pro okamži
tou pomoc onemocnělým členům
jako to mají v senátu Mudd z
Md oznámil že podá dodatek k
povolení na loďstvo aby se neku
povala dějepisecká kniha Maclay-
ova pro ústav vládní poněvadž
jest dějepis její strannickým zavdal
příčinu k vyšetřováni admirála
Schleye a postavil námořnictví
Soustátí na pranýř a v posměch
celému světu
Zástupce Metcalf z Californie
podal dne 17 května návrh na
národní konservatoř hudby a
uměni pro lepši vzdělání žáků v
hudbě vokální i nástrojové jakož
v malbě a kreslení konservatoř
má býti rozdělena ná 4 sekce umí
stěné ve Washingtonu New Yor
ku Chicagu a San Franciscu
V zasedání tomto přijat doda
tek poslance Mudda stanovící že
nemá být věnováno z povolení pro
loďstvo nic na zakoupení Mac
layovy knihy v níž je surově úto
čeno na admirála Schleye kterýž
dodatek byl po krátké debatě
jednohlasně přijat
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakousko-Uhersko
Dle náhledu vídeůského dopi
sovatele londýnských Times vy
znívá prý vážnost přítomných ne
srovnalostí mezi oběma polovicemi
říše nejlépe z ohlášeného rozhod
nutí rakouského ministerstva že
nebude ve vyjednávání s Maďary
pokračováno pokud nedostane
pledlitavská polovice říše od nich
odpověď na její dřívější návrhy
ohleduě otázky celní a vyrovná
vací
Dále prý vážnost situace jest
patrna také z projevů rakouského
obchodnictva Tři průmyslové
asociace poslaly vládě současně
pamětní listiny kde se vyjádřily
k předsedovi ministerstva že dle
jejich náhledů je obchodní roztržka
obou polovicí říše vítanější nežli
přistoupení na požadavky Maďarů
Tato hrozící roztržka vzbuzuje
pozornost celé Evrovy Již po
mnoho roků byly vždycky spory
mezi Uhry a Rakouskem o vyrov
náni a jedině vlivu císaře Františka
Josefa se podařila vždy hrozící
bouři zažehnati Uhry dosud byly
v každém vyrovnání ve výhodě
neboť hlavní břímě daní spočinulo
vždycky na předlitavsku Letos
vznikla daleho vážnější rozepře
mezi Uhry a Rakouskem a nejen
politické nejpřednější Časopisy ale
i obchodní společnosti tvrdí že to
tak dále nemůže jiti a že se další
ústupky nesmí Maďarům povoliti
V Uhrách ozývá se opět strana
Košutova která touží po úplné
neodvislosti a tak se očekávají v
rakouské říši veliké převraty jak
mile přestane vládnouti nynější
císař
Dne 15 května udál se v Tepli
cích v Čechách kde jsou ony po
věstné léčivé horké prameny oeq-
„ ! jt i i
oycejny uaaz ncuor z ramnicn
zřídel vytékala po celý den červe-
nohnědě zbarvená voda obsahujíc!
značné množství železa a okru
Geologové vysvětlují tento úkaz v
ten smysl že nepochybně souvis!
s podzemní vulkanickou činnosti
kteráž posunula teplická zřídla
poněkud zpět Mají též za to že
to souvisí též se sopečnou činnost!
na ostrovech západo-indickýcb a
to vyvozují z té okolnosti že po
dobný úkaz udál se v Teplicích
krátce po 1 listopadu 1755 kdy
st stalo ono památné a hrozné
zemětřesení v Lisabonu 1
Následkem úpadku přádelni
ckého průmyslu na celém evrop
ském kontinentu trpí tkalci ca
Šumavě velikou bídu a blad Ob
chodní ministr přijal dne 14 kvčt
na zástupce nouzí postižených
okrsků a pohovořil s nimi o pro
středcích a cestách k odpomoženi
neblahého stavu věcí Náměstek
purkmistrův z Budějovic pravil že
domácí tkalci nevydělávají dnešní
ho dne ani 2 haléře za hodinu (!)
a na to ministr slíbil že se posta
rá aby stav českých tkalců byl
zlepšen Vláda jim bude dodávati
surový materiál zdarma a kromě
toho jim povolí půjčky k zavedeni
strojů v nouzi postižených distrik
tech Rusko
Prohlašuje se ačkoli úředně to
dosud nebylo potvrzeno že byl
Balšanev vrah ministra Sipjagina
již předminulé pondělí v Schlues
selburgu popraven
Sensační časopis vídeňský Mor-
gen Zeitung oznamuje že byl ve
Vilně jistý počet ruských provi
nilců politických tělesně ztýrán
Bylo jich prý 36 svlečeno a zmrská
no u přítomnosti guvernéra a ná
sledkem toho několik jich na
utrpěné rány zemřelo
V baltických provinciích poško
dily mrazy a sucha podzimní zásev
a rolníci se hrnou proudy do
Moskvy aby zde hledali práci Z
Riazanu místa asi 100 mil vzdá
leného od Moskvy jest vysíláno
denně 6 zvláštních vlaků hlado
vých a zimou zmořených mužů
kteří nechali doma ženy a děti
Španžlsko
Se slzami v očích loučila se
královna vladařka dne 12 května
se svými ministry vzdávajíc se
poručnické vlády za mezletilosti
svého syna Alfonsa
Zvláštní zástupce Spoj Států
ke korunovaci španělského krále
Alfonse Dr Jaber L M Curry
přijel dne 13 května do Madridu
a byl na nádraží uvítán tajemní
kem amerického vyslanectva :
markýzem Vallalobarem jenž za
stupuje španělskou vládu při vítá
ní zástupců cizích mocností Dru
hého dne byl Curry dovežen do
královského paláce kde byla mu
vzdána vojenskou stráží ta samá
pocta jaká se vzdává cizím pa
novnikům na návštěvu zavítavším
a na to byl uveden do audienční
předsíně kde byly už shromáždě
ny jiné cizf delegace Curry a ta
jemník amer vyslanectva Simp
kins byli na to představeni králi
jenž byl oblečen ve tmavomodrou
uniformu námořních kadetů V
audienční síni byla přítomna též
královna-matka kteráž Curryho
srdečně pozdravila a naslouchala
pozorně jeho řeči načež král i
královna pohovořili s Currym ně
kolik přátelských slov a audience
byla ukončena
Korunovační slavnosti započaly
dnem 16 května za velice přízni
vého počasí Obloha byla jasná a
slunko zářilo plným jasem když
přijížděli královským vlakem vzác
ní hosté vévoda Connaught princ
Albert pruský velkokníže ruský
Vladimír princové Kristián dán
ský a Mikuláš řecký princové
marocký a siamský Slavnosti ko
runovační započaly se slavnosti
pořádanou na počest patrona mě
sta Madridu sv Isidora
Když přijel vlak vojsko vzdalo
čest a kapely spustily královský
pochod Vyslancové súčastnili se
přehlídky vojska načež se odebrali
po skončené parádě do královského
paláce kde byli přivítáni králov
nou-regentkou a mladým králem
Na Puerla del Sue uspořádán
veliký býčí zápas v němž bylo zá
paseno s 8 býky Během koruno
vačních slavností bude odbýváno
celkem 15 zápasů s býky na něž
bylo opatřeno 100 nejsiloějších a
nejdivočejŠích zvířat
in tisíce osob podílelo se na
hostině která byla lidu přípravě
na Takovéto hostiny budou lidu
připravovány každodenně až do
24 května Všechny děti naroze
né dne 17 května totiž v den ko
runovace obdrží spořitelní knížky
s jistým vkladem Takto bude v
celku rozdáno asi 200000 peset
Všechněm zvláštním zástupcům
cizích mocností kteří zavítali do
Madridu ke krunovaci byl udě
len řád Karla III
Dne 17 května odbývána koru
novace Alfonsa XIII který do
sáhnul 16 roků svého věku V
poslanecké sněmovně mladý král
odpřlsábnul že bude zachovávati
španělskou konstituci ale Žádná
koruna nebyla mu při těchto ob
řadech posazena na hlavu a celý
korunovační děj byl tak jednodu
chý jako nastolení presidenta
Spoj Států Po tomto obřadě se
odebral král do paláce a přijímal
zde gratulace cizích zástupců
Krásné počasí podporovalo hlav
ní den slavností Již časně ráno
pochodovalo vojsko za zvuků
svých kapel ulicemi ke královské
mu paláci a tam se rozestavilo —
Na Plaza de Armas před palácem
seřadil se ve 2 hodiny odpoledne
královský průvod slavnostní a ubí
ral se k parlamentní budově dne
byla přísaha složena Průvod ský
tal obrázek středověké malebnosti
nádhery V čele průvodu jel
královský štolba a zá ním trubači
a biřicové jejichž koně byli vede
ni lokaji Za nimi následovali he
raldi a koně krále a královny-re-gentky
majíce na sobě pestré
zlatem a stříbrem prošívané ča-
braky sedla a úzdy Pak jelo 12
jezdců a řada nádherných starých
historických kočárů velké ceiy
jichž kočí měli bohaté krásné
livreje ve slohu Ludvíka XVI
Oddíl gardových jezdců dopro
vázel kočár tažený šesti koSmi
stavěný na spůsob želví skořepi
ny v němž seděli princ a princez
na z Asturie švakr a Švakrová
krále Pak následoval kočár krá
lovský posázený falešnými draho
kamy jehož vrchol zdobí králov
ská zlatá koruna Cena tohoto
kočáru se páčí na $ 18000 Král
královna-matka seděli v kočáře
vedle sebe a s nimi jela infantka
Marie Terezie králova sestra
Kočár byl tažen osmi překrásnými
skvrnitými bělouši kteří měli tma
vočervený postroj a na hlavách
chocholy z bílých pštrosích per
Královi dvotaninové a tři šva-
drony tělesné stráže tvořili konec
průvodu Na úpati schodů par
lamentní budovy byli královna a
král přivítáni dvanácti senátory a
dvanácti poslanci sněmovny a do-
provozeni do velkého sálu kde
byly pro ně pod purpurovým bal
dachýnem přichystány zlatem krá
šlené židle a když král odpřísáh-
nul -že chce vládnouti v souhlase
s konstituci tu byly korunovační
obřady skončeny
Obyvatelstvo při těchto slavno-
stech nejevilo mnoho nadšeni
Mnozí ani neodkryli svých hlav
při průvodu když se král se svojí
matkou ubíral kolem
Když se ubíral průvod z paláce
do parlamentní budovy tu při-
stoupil nějaký šílenec ke kočáru v
němž secféla infantka Marie Tere-
zie
strhl klobouk s hlavy a hodiv
ho na zem vyzval tnfantku aby
si ho vzala za manžela Byl ovšem
hned zatčen a na policii prohlásil
ře sluje José Purz je 23 roků stár
a že pochází z provincie Alicante
Není pochybnosti že je na duchu
chorým neboť pravil vyslýchají
címu ho komisaři že mu slíbila
infantka že si ho vezme za man
žela Zatčený neměl žádných
zbraní ale v jedné kapse jeho na
lezena byla básefl na infantku V
níž jí vyjevuje lásku
Policie objevila anarchistické
spiknutí proti životu krále Alfon
sa a v souvislosti s tímto odhale
ním pozatýkáno bylo více pode
zřelých osob Mezi zatčenými na
lézají se: jeden tiskař kamenník a
nějaký úředník pojišťovací spo
lečnosti dále šest studujících lé
kařství a jeden tesař U tohoto
nalezeny v příbytku dynamitové
patrony o nichž se tvrdí že je
odcizil od jiného anarchisty s vy
zváním aby je hodil pod králov
ský kočáražse bude ubirati koru
novační průvod k parlamentu
Z bojiště v jižní Africe
Angličané počinaji ztrácet! na
ději že válka bude co nejdříve „
ukončena a že na bojišti zavládne
trvalý mír Lidé se smýšlením
Búrů dokonale obeznámení tvrdí
že tito se nespokojí s podmínkami
jim nabízenými a budou hledět
dalším vyjednáváním docíliti vý
hodnějších podmínek I pověstný
lord Chamberlain se neoddává
velikým nadějím na ukončení vál
ky jak to vyznívalo z poslední
jeho řeči a vrchní vůdce angli
ckých vojsk Kitchener také po
zbyl mnoho z růžových svých
nadějí Proto počal zase hroziti
Búrůra
Jak "spolehlivé" jsou zprávy
Kitclienerovy toho důkazem jest -že
již dne 3 Července úřadně
oznámil že jest jen 13500 Búrů
v poli ale od toho dne dle jeho
týdních výkazů bylo mnoho Búrů
usmrceno a mimo to bylo jich prý
17250 zajato Jak se tyto výpočty
Kitchenerovy srovnávají to ví jen
on a bohové!
Búrštidelegáté shromáždění ve
Vereeniging v Zavaalsku odbývali
minulého čtvrtku a pátku dlouhé
porady avšak o jich výsledku ne
proniklo dosud nic na veřejnost
Ve Vereeniging nalézá se asi 160
delegátů a dle jimi pronešených
poznámek se soudí Že většina -bude
blasovati pro další vedení
války