Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f v
Pokrok ZApadu
ct iMítir m m"
Oznamujeme tímto ie p VÁC
PŘIBYL jist oprávněným naším
jednatelem a kollektorem
r Vyd Pokroku Západu
rr
Manželé Josef a Anna Dvo
řákovi z C 1244 již 14 ul byli
ve středu obdařeni 1 4libern£ dce
ruškou za pomoci porodní babič
ky pí Gladové
— - V neděli v 5 hodin odpoled
ne zničena byla požárem stáj na
14 a Nichols ul i se všemi záso
bami a šest koní náležejících
Shacklford & Dickey Coal Co
kouřem se zadusilo Z hořící bu
dovy podařilo se zachrániti pouze
dva koně z nichž jeden lehce byl
zraněn Škoda požárem tím způ-
sobená obnáší $1300 a Íest Pi
štěním kryta Příčina požáru
aení znma
— V neděli krátce po 10 hod
večerní přišel k vážnému zranění
policista Silas E Brown bydlící
v č 209 sev 13 uL v budově
obchodní komory na rohu 16 a
Farnam ul Černoch Ben Payne
zaměstnaný jako posluha ve zmí
něné budově spozoroval světlo v
pokojích nejhořejšíhu patra kdež
nalézají se místnosti Commercial
klubu Ježto v poslední době
spácháno bylo v budově té něko
lik malokrádeží rozhodl se Pavne
že se podívá nahoru a požádal
policistu Browna aby jej dopro
vodil Když vystoupili náboru
shledali že tam dělník zaměstnán
jest jakousi opravou Payne s
policistou vstoupil opět do eleva
toru a sjeli dolů Posluha vy
stoupil rychle z elevatoru aby vy
pustil vodu z hydraulických pump
elevatoru do stoky umístiv dříve
páku na příslušné místo Pojed
nou zaslechl Browna volati o po
moc a přispěchav shledal že ele
vator počal vystupovali vzhůru a
že policista sevřen byl mezi po
dlahou klece a spodkem stropu
Payne chtěje Brownovi' přispěti
ku pomoci vyšplhal se do třetího
poschodí a spustiv se po lanu na
klec prorazil její strop a páku
obrátil Brown byl z hrozného
postavení vyproštěn a shledáno
že šaty jeho byly od ko'en nahoru
roztrhány že byl zraněn na nohou
a ústech a též vnitřně Zraněný
muž dopraven byl do nemocnice
sv Josefa a dle vyjádření lékařů
nelze dosud zjistiti jak vážná jsou
vnitřní zranění Brownova
ČESKÝ POHROBNÍK p Jos
Krejčí uzavřel novou a velmi vý
hodnou smlouvu s továrnou na
rakve jakož i s majiteli kočárů
tak že bude moci nyní posloužit!
jak při výpravě pohřbů tak i nej
úpravnějšími kočáry s gumovými
ráfy ku všem příležitostem jako
jsou veselky a pod mnohem lev
něji nežli až posud činiti mohl
Závod jeho nalézá se stáie ve zná
mém čísle 1240 jižní 13 ulice
Telefon 2992 39 —
— Kouříte rádi dobrý doutník?
Jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při om mů
žete si vybratí pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož 1 tabák kuř
lavý šaupavý a žvýkavý 27 —
— Ant Novák v čís 2422 již
16 ul zvětšuje podobizny a zho
tovuje rámy na obrazy Práce prvé
třídy a zaručená — Objednávky z
venkova vyřizuji se rychle a správ
ně tí
— Zašlete krásnou a věrnou
podobiznu svou matce své Ne-máte-li
žádné nechte jich tedy
sobě několik vyhotovit u HO
LOUBKA í 1258 již 13 ulice
Má otevřeno celou neděli — Za
uspokojení se ručí 40x2
r-"
UklásWasd
Zvláštní výprodej !
Dáme do výprodeje zásobu
Mužských obleků po $750
Nejlepší zboží jaké
bylo v tomto městě
' Jsou zhotoveny z nejlepšícb celovlněnýcb látek vzorků
elegantních Časových a nejmodnějších Máteli je násobě
vyhlížejí jakoby zhotoveny byly' bylo pro vás krejčím na
zakázku za cenu ne menší než asi $3800 ' f
' Naše ceny výpravného zboží a klobouků jsou nižší než
kohokoliv jiného
A? ( Omaha? n-1 '
Otx-kedaíri aerem vyravai iMim a kUbesky
HORKÉ DNY NASTANOU
Nečekejte až bude 110 stupBŮ
tepla ve stínu abyste se nechali
fotografovat! ale učifite tak nyní
pokud jest chladněji Holoubek
Vám shotovt ty nejjemnější podo
by za méně jak jinde Zaručuje
Vám že budete spokojeni zkusíte
li jeho práce Holoubek český
fotoerafista v č ias8 již ít ul
m
— V pondělí v 8:30 hod ráno
zmrzačen byl I2letý Claude Cates
syn zedníka W VV Catese z č
č 2010 sev 23 ul Cates s ně
kolika soudruhy bavil se hrou
míč na prázdném lotě na 24
Blondo ul Pojednou zalétla míč
na tratě pouliční dráhy a Claude
pro ni běžel nepovšimnuv si že
pouliční kára rychle se blíží Ne
šťastnou náhodou upadl a klesl
zrovna pod káru jejíž kola roz
drtila mu pravou nohu a prsty
nohy levé Těžce zraněný chlapec
byl dopraven do blízké lékárny
kdež se mu dostalo lékařského
ošetření načež byl odvezen do
Central nemocnice Zde odňata
mu bude pravá noha mezi kolenem
a kotníkem
— T J OB'rien majitel Hen
shaw hotelu propustil v neděli
9 hod večerní hlavního kuchaře
Gene Westona s jehož prací ne
nebyl spokojen a výsledek toho
byl že asi 40 neb 50 zaměstnan
ců náležejících k uniím přestalo
ihned pracovati 0'Brlen praví
že byl na něco podobného připra
ven a proto ze zavčas postaral se
o náhradníky
— V neděli brzy z rána dostaví
se na policejní stanici muž jehož
veškerý oděv sestával z hnědé
spodní košile modrých overalls
chatrného slaměného klobouku
Zde udal že jméno jeho jest G
Beck a že přijel do Omahy z Neb
raska City V Omaze seznámil
se s jistým "Edou" z Fremont
jehož společnosti výborně se bavil
a teprve pozdě v noci odebrali se
do Ricbelieu hotelu aby se zde vy
spali Když se Beck ráno probu
dil shledal že přítel jeho "Eda"
již odešel a že zároveň s ním zmi
zely i Beckovy bodinky30 dollarů
na Hotovosti a veškery oděv ani
spodního prádla nevyjímaje Ne
věda se rady zabalil se Beck do
plachty a pospíšil ku klerkovi ho
telu jemuž oznámil proradu
"Edovu ' Když pak mu hosté
zapůjčili spodní košili kalhoty a
klobouk pospíšil Beck na policej
ní stanici a požádal policii o zatře
ní "Edy" V pondělí ráno zvě
děla policie Že "Eda" zatčen byl
ve Fremont Bech odjel do Fre
mont v pondělí odpoledne
— Nedejte si nikým namluviti
že jinde koupíte také tak lacino
jako u Franka Nováka č 1264
již 13 ul U Nováka dostanete
to nejlepší zboží grocerní jakož
železné za ceny nejlevnější Pře
svědčte se! 33 —
— Velký vý proděl na tak
zvaný lce Ureám nebo-li zmrz
linu bude po celé léto u firmy
C F Heřmánek 1316 William
ul tel B 2172 snížené ceny ob
drží spolky zábavné Taktéž
velký výběr v potravinách a ná
dobí pro domácnost všeho druhu
— Krajané pozor! Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dloube e
tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubíra
li budou tf
kdy nabídnuto
— Sbor pro americkou nadaci
odbýval minulý pátek večer schů
zi v Sokolovně ve kteréž předse
vzata byla volba výboru s tímto
výsledkem: S L Kostoryz S
A Beránek Jaroslav Dobiáš Dr
C H Breuer Vác Bureš pí
M Burešová pí Nellie Svobodo
vá Frank Vodička Bedřich Sláma
a Jan Rosický Předsedou zvolen
p J Rosickýtajemníkem p S A
Beránek a pokladníkem p Vác
Bureš Podle výkazu příspěvků
a zprávy pokladníka nalézá se ve
fondu kol 1 125000
— V neděli v 7:30 hod večer
nalezena byla manžely Fosterový
mi v západní části Hanscorn parku
blíže Center ul slušně oděná asi
25letá dáma ve stavu bezvědomém
Rychle přivolaný lékař přivedl
dámu k vědomí avšak tato ode
přela udati své jméno a sdělila
pouze tolik že přišla do parku v
průvodu starého svého známého
kterýž jí dal napiti kořalky načež
že v brzku ztratila vědomí K
žádosti její doprovodil ji drCamp
bell na Burlingtonské nádraží od
kudž odjela vlakem na západ
— Thomas PMahammitt měst
ský dohlížitel na míry a váhy
oznámil že hodlá zahájiti křižá
cké tažení proti nesvědomitým ob
chodníkům kteříž okrádají odkup
níky své na míře Mahammitt
upozorBuje zejména hospodyňky a
ty již kupují přímo na trhu
aby si dali zvláštní pozor na ple
chové a kovové míry jel mají ob
sahovati Čtvrtinu a osminu buŠle
Shledal prý že míry tyto jsou
malé a mají dovedně zhotovená
dna aby odkupníci snáze byli
oklamáni
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usrpívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stmci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
uietzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd" nekoupí 23x4
— Všeobecně známý hostinec
Bartošův převzal v minulých
dnech do správy své zase Bartoš
a sice Václav Bartoš jenž míst
nost svou nanejvýš elegantně zno
vu zařídil a úplně čerstvými záso
bami se opatřil Výborný Krugův
ležák výtečné likéry a jemné
doutníky dostanete vždy v hostin
ci tomto a nikde a nikdo neob
slouží vás lépe než v hostinci
Bartošově sám Bartoš Ctěným
spolkům pronajme se výhodně za
řízená síň jak pro schůze tak
pro různé zábavy za nejvýhodněj
Ších podmínek Navštivte svého
starého známého Václava Bar
toše
— Máteli cestu do města 1
jste-Ii znaveni zastavte se v ele
gantně zařízeném hostinci krajana
Johna M Fixy čís 1520 Dodge
ul kdež se budete moci posilniti
výborným Lempovým ležákem
aneb nejlepšími likéry víny a vú
oec vším čím vám v hostinci prvé
třídy může býti poslouženo Na-vštívíte-li
jednou Johna M Fixu
buďte ujištěni že podruhé jinam
nepůjdete 32x301
Elegantně zařízený hostinec
na rohu 13 a William ul vlastní
chvalně známý krajan pan Ant
Franci Za nálevnou najdete vždy
úslužného Jindřicha Vávru jenž
největší ochotou poslouží vám
řízným Schlitzovýin ležákenjakož
výbornými likéry nejlepšími
druhy vín a jemnými doutníky
lůžete být ujištěni že chutnati
árn bude vše co podá vám starý
zaáuý váš Henry Zkuste to! 31
— Chvalněznámý a oblíbený
krajan pan Anton Křeček převzal
hostinec na sev konci viaduktu
16 ulice Každý kdo jest milov
níkem výtečného a řízného ležáku
Storz Brewiog Co vařeného z
Čisté a pramenité vody z oejlepší
bi ječmene a vyhlášeného českého
chmele nechť zastaví se v č 1601
na rohu 16 a Letvenwortb ul u
vždy usmívajícího se a ocbotoého
krajana a národovce ANTONA
KŘEČKA který vás vždy milerád
nejen čerstvým mokem ale i vý
tečnými likéry a jemnými doutníky
obslouží 40 — tf
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž ze chtějí výbot ně pobavili mě
li by navštíviti moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s 1 roh 1 5 a
William ul v nímž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám laramantni Čárli nejlepší
mí doutníky likéry jako i chut
ným zákuskem 32x331
— Kdo si chce pochutnat! na
výtečném pivko "budějovickém''
nechť navštíví žoviálnfho Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13
William uL 21
CihiFrKv''Hi rÍKONVA
Yf ptlpravMi K výuíny proti
V CHÍIIPCE (InílocelA
rheumatismu neuralgii atd
DRA RICHTERA svoinamJ
"KOTVOVÍ"
PAIN EXPELLER-
fedno M!loých lékahikýca íyniabutl :
1
řhwVMf řfnesle-ffl!'
Upotřebil Jm Dra Rich-j
taranoiwtiiu rum uru1
LEHU aiaMeda isemzaiesn
- J p©divuhodnymvboletnyy
eříoadach on arpéc není
r4iumattamm nuralait td7
icpr-n£ iiituJitN umí
Z Jc i)c u všech I arnik a iwb pilu Hrmě
P Al II -Mt ( o i 16 l'frl L Vw lart
38 Z JITÝCH iV& VYZNAMENANÍ
Odporném vynikftjinmt JVfeafť
Vtiko i wutU-ithínttlcp
a w Horní mí
— Osvěžující spánek způsobí
obydlí vyčištěné Hmyzobijcem
Beránkovy lékárny po 20c 40101
— V moderně zařízeném pivo
varu Krugově pracuje se plnou
parou neboť se vaří pivo do "fo
roty'' A to vezme hezkou dobu
než pii obrovském denním prodeji
Krugova malvazu naplněna budou
rozsáhlá skladiště dostatečnými
zásobami Mimochodem pedotý'
káme že v pivovaru tom zaměst
náno jest též pět krajanů a sice
p Karel Kilián jako shipping
clerk pp Anton a Jakub Krejčí
jako bednáři učeS Adolf Krejčí a
p Fr Semerád
— Bývalý okresní soudce
pozdější "partner' smutně proslu
lého policejního soudce Gordona
Eller má na svědomí předčasný
skon letého nadějného synka
svého Tento se počátkem minu
léno týdne rozstonal a "pečlivý''
otec jeho místo aby povoUl k ne
mocnému schopného lékaře da!
ho léčiti věrou vzdor tomu že po
dobným "humbugem ztratil před
časem vou choť Syn Ellerův
zemřel ve čtvrtek a když proneše
na byla domněnka že smrť jeho
přivoděna byla nesvědomitostí za
slepeného otce uznal koroner za
nutné naříditi pytvu mrtvoly Aby
lékař mohl tuto provésti musil
koroner vyraziti dvéře místnosti
kde mrtvola byla uložena Když
pak chtěl koroner vykonati po
smrtni obhlídku tu fcller ani na
vyzvání výporpocného okresního
návladního nechtěl koronera a pc
rotce do domu vpustili Proto
spokojila se porota s nálezem' že
"za pomoci lékařské mohl býti
jinoch na živu snad zachován
Tělesné pozůstatky oběti dopra
veny byly v neděli do Excter a
tam pohřbeny)
— Zábavu pozvánkovou bude
pořádati Tábor Nebrasská Lípa
Č 183 Dřevař Světových v síni
Metzově v sobotu dne 31 května
Vstup volný tProveden bude pe
strý program při němž přednese
no bude více hudebních kousků na
graphophonu a přítomné oslof
pan J C Hoot vrchní předseda
Dřevařl Světových Bude to jed
na z nejlepšícb a nejpříjemnějších
zábav v této sézoně 41
— V neděli kolem 6 hodiny
večerní skočil na 20 a Clark ul
před rychle jedoucí pouliční elek
trickou káru vzduch Dplavec C R
Murphy jenž dle všeho nemá
všech pět pohromadě Byl sražen
chránidlem k zemi a utrpěl něko
lik vážných pohmožděnin Zra
něný muž dopraven byl na poli
cejní stanici a uvězněn Na dotaz
proč skočil před káru odvětil že
chtěl pouze učinili jistý pokus
jejž později vysvětlí
35c
kvartová láhev jemného kalifor-
nického Port Shery neb muš
kátového vína Na gallony za
Í125 150 a £200
Jemné stolní Claret víno pokud
zásobs stačí za 60c eallon
Náš obchod jest řízen slušně tak
že může bez ostych i i dáma neb
dítě nic navštíviti a objednávku u
nás 11init Vše nejlepší jakosti
v olioru likérníro jest u nás k na
lez"-! f
Oiil dníTky poítau rrcble ut vyřizují
Oujťdnívky méité e dorážejí
CACKLEY BROS
ťfborná Tiu stol ni Wktrf
Naproti poště - - Tel 11 48
Jednatelé pra proaiulou ilunteroTou '
Mmoiitaou
iMalý&Cousml
'nroělí
nntírači
„n vylepovnéi
" tokoiu
pallo a pMÉ: i
BIIBI v t tm Hickorr ul flmihl
0 II a WootworUi ar Uiáill
VTVTVTTVTTVTTTYvTYTYTTTVt
Oř E Ilolovlctiiner
isi1 UM
OrriOI aa mh
a Hmrare nl
Ibiv'a
Biook írrl lia
' Tatofoa tm
V Binární k Balesaaf od H o II bodla riac
IaMfoa faaHaaea 117a
Nové jarnf
do$házf denál 'Tentd rok máme
mnohem rozmanitější a obsáhlejší
zásoby lepších druhů zboží než
kdykoliv dříve Vše co jest ele
gantního v oděvním odboru
pro muže a chlapce pliíšté
pro dámy dí?ký a dítky
módní zboží střížní zboží
a hedvábí mužské a chla
pecké klobouky a všechny
druhy výpravného zboží
pro každého jsou zde v
nádherné rozmanitosti
Ceny jsou zde jak vám známo
vždy nejnižší
Naše zásoby koberců rohožek a
draperií jsou taktéž nanejvýš úplné
V L Vodička
1516 William ulice
Pozemkový přeplavní
a pojišťující jednatel
Úřadovna: 2ijjiiniij ulice
Prodávím pozemky v Sebrance a ma
jetky v Omaze PojUfuJi u tich nejspo
lehlivf ISIrh ipolecnoatt a prodávám Ul
přepl&vné lďlty do Evropy a nazpčt 85
a Umí nelleuilml (troll onatrannu Uroj
nickou dílnu pralul"li ttmetnícl a
truJDici krajan pp
Knoll & Bláha
v č 318 jižní 13 ul
ktH mimo iprávek ()ako blcyklfi) a vfibec
vteDo co ao nrmra jico Bpnaa~jftoa připrave
ni k-ajnůra My Ďoalouittl ZvlkM polte
bujet-lt plachtoví tinldlaneb aelezue ploty
na ořiražent v&éebo majetku neb loto na
blbltově budeui zajlnt úplní pokojeni
kdripráct onu viřit Umto zručným reme-
ainíKtim TdcdiN USU
3em Xovelty Iron Brass Wks
ROKOKOROKOROMOStOKOKOKOROMO
o M
i J JANDA & CO !
laatn(
POHBOBNICKÍ ZÁVOD
v budovl J Konvalina
v lis 12JJ jiini ij ul
Jsouce odborné ve svém oboru
vzděláni a majíce několikaletou
praktickou zkuienoit z Jednoho
prednlbo omazakeno pobroonlc
kébo záTodu u1i£fujetne vftecbny
vé krajany ie jame ichopnýmí
pošlou žiti každému k típlne jebo
apokojeooati
Poroučejíce ae v pfízctl krajanů
zdejilch znamenáme ie v úctě
Tel 2984 J JANDA & CO
CltOjl OtaOMOfcOttOMOROllOMOiBOjtOll
FivLaiigpaiil
1247 jižní 13tá Omaha Seb
vykonává flpráynĚ a levně rylepovánf
rokojfi veškeré práce natčraíaké uvnitř
zvenčí Jakož i zatklÍTánf oken
Jest záaobeo Mi bohatým výbřrem ná
atínného papfru neJnoveJMch a aejvkui
nčlMch vzorkfi a má hojné záaobv tabu
lového akla a prodává toto levněji nej
kdokoliv jiny v meate z a veškerou
prárd k provedení mu avífenou ruří
U-Xijuou prlzeů krajana Záda
Fr JLiangraiil
34ml 1247 Jižní 18 ul Omaba
i tunu 11 1 11 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1
— NEJVÉTŠÍ—
MASNÍ KRÁM
as 6 a Plerre alicl
má kralan nái
iFR KUN OL
HeJvřtSÍ řeký řeznický aívod
na Eaat straně
f Velké záaoby maaa vtebo druhu
uzerx-k talámo iunek a vie co do
obora vnrtcajko aábá — Koupíte
zde levné)! a maso lepší Jak u ni
koho Jiného
I I H 1 I I I I I I I II II II I M 1 1 I
!SSb MASNY KRÁM
tt JIŽ stran města vlastní krajanl
Urfitří Kiinelovó
žltlo 1144 jiini 13 ul
Nejvetil záaoby aiaaa vlebo druha
asenek salámu šunek a vůbec vleho co
v obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
CHARLES DONAT
DQUTNÍKÁft
1310 ffiais tlíce Ohé
vyrábí d'Mitn( y vvlmrnť iaJtnati a kfAf
kdo oťniM 1edn"U doutník Jeho nechce
jiný koorltí V obchode Jebo mbieU
dostat! via co pHaluM k jebo oboro
avstf vu je] a přesvídčte se I 14
Elegantní Hostinec
" vlastni
JQSEPH PEZDIRTZ
imjliní IS hl Onaba
Vyteíoá aootkMalk pivo Bejlrpflaa
kr vina Mkér a jáma doutníky
Chutný úSuMk stáio pHsHrarca Xrajan4
na)dn lam rmaloito Jaaa Sokola
kurf ) vlav orhnia olkof
O kojBOa bNaS tralant ttol
JUStPU PEZDIBTZ
rjpw
br T I
1 A lllHáti Ut
Mužské střevíce
Náš obuvní obchod stále vzrů
stá následkem toho Že dáváme
našim odkupníkům za jejich pe
níze více než mohou dostati
kdekoliv jinde V sobotu po
skytneme pro dokonalejší výběr
několik rozmanitých tvarů let
ních box ' telecích mužských
střevíců úhledných - a zároveň
nejnovějšfch forem s okraji ve
třech barvách hnědé višňové
neb černé Tyto jsou výrob
kem z ncjpřednějšl jedné továr
ny v Americe a jakosti tak do
bré jaké v jiných obchodech
obyčejně prodávají za I350
Každý kdo chce uložili své pe
níze k nejlepšímu užitku nechť
přijde v sobotu si pro
střevíce jež budou za
Síebraůfíaěfotfíni
Mužské ! chlapecké
obleky u
za méně než
Hes
stfihfl
které
snížili
Chlapecké i plavecké obleky —
$3-5° prodej nyní za
Chlapecké Noríolkské — dělané na
prodej nyní za
li
Chlapecké obleky s dlouhými kalbotami
dělané na $10 prodej nyní za
Chlapecké dvouřadové s krátkými
tami — aělaoé na I400 prodej
Chlapecké dlouhé kalhoty nepravidelné (tli Pf)
míry — původně za $350 nyní
Chlapecké obleky i s vestami a
kalhotami — původně za $750
Mužské kalhoty —dělané na cenu
nyní za
Poštovní objednávky rycble
HAYDEN BROS 16 a Dodge ul Omaha
V oděvním oddělení naleznete chvalně známého krajana oana
PĚTKA ŠÍPA jenž vám svědomitě
I -
Kde ' jakostí
tó-ii' liARNEY 5T30MAHA
Jest ho již jen málo z prvé zásylky čtyř železničních nákla
dů Jest to důkladný a krásný nábytek jejž vystavujeme a
nízká cena jeho luští problém obydlí nábytkem Kupte! Kupte!!
' ' PRÁDELNÍKY
85 skříní právř kouptných vyhlíd
kou oa brzké prodání a dloube trvání
Dovedete ocenití vysokou Jakoít
Jat zavázáni abyate ocenili i cenu
Dubové pollrovabé krásně vyřezáva
né ovální zrcadlo 1 francouzského
brífusenébo skla moaazoá dríadla
ani Sl prádelník v místě není lepe
zLotoven Pokud Jaou kv Aq qq
dostáni cena ipOVO
pohovkV
Velice krásní roaasivnl dubov krám
potaitné belfřickými tkaninami oce
lové konatrukce nrllepli kaleni pera
sedmi řsdarci proiité mechem koude
II a havlnoa vvixaié 80 nir
p široké 79 paleb dlouhé tpUoO
Elegantní maasaivni těžký solidní dubový rám vyřezávané v rokoko slohu
otbani ve zpVobí drápů zvláitě iiroké a dlouhé neprobý bájící se oce
lové konstrukce potalenó velmi Jemnými tkaninami triní cena Á
t% svasecena ~ pliO±
MWoUstein&Co
prodá vám gallon
dobrého claretu
Přineste vlastní svůj plucar a
WOLLSTEIN
522-524 jižni 13 uL
Předphťte se na
-m m m — mm
ťokruk Západu May 1 tm
Ženské Oxíords
My vystavujeme velmi rozmaoí
té Ženské - střevíce tak zvané
Oxíords všechny nejnovější
zvláštností ozdobné í bez ozdob
a v cenách těch nejnižších
Máme však jeden druh který
našim příznivcům zvlášť odpo
ručujeme neb střevíce ty jsou
pravým pokladem u porovnání 1
s cenou za kterouž je prodává
me a kteréž v městě se prodá
vají za ti-50 Jsou dělané z
vici koziny první jakosti s la
kýrkovými špičkami s vojen
skými neb dutými kramfleky
s obrácenými neb těžkými po
dešvy ie žlutými hnědými neb
černými okraji Tyto Oxford-
ky jsou lepší než které- AI nn P
koliv za $250 V sobotu OJJl] £
HAYDEN's
poloviční cenu
Dohodli jsme se oa koupi $30000 po
zůstávající z celých obleku jakož i zvlášt
ních kalhot kterážto suma representuje
ménč než poloviční skutečnou cenu-
Mužské nejjemněji obleky — Umělecky
zpracované z nejmodernějších látek
Skotské pruhované Sevioty hladké hed
vábím promíchané jakož i vzorkované
worsted rozhodně ručně zpracované vů
bec trvanlivostí střihem a přilehlostí vy
rovnají se oblekům zakázko- Olr fifl
vým od I35 do I40 U nás yjjjJ(J
Mužské promíchané obleky— dě- (M prj
lané na I15 prodej snížili jsme na (JlOU
Mužské kalhoty dělané na I500
Zvláštní cena
$250
100 mužských obleků dle nových
mezi nimiž jsou i dvouřadové a
mají ceny od $18 do (20
jsme tentokráte na
dělané na
$195
Í5 00
" $250
$500
kalho
$175
nyní
za (JJltuU
krátkými (ti Q nn
nyní ()JIJ
16 00 (hr) nn
U)J J
se vyřizují Pište si o cenník
poslouží
i ctnou
POLICE
Nái obronný výběr potěší všechny
kupce Nejlepé! a nejprosluleji! vy
ralitelé Jaou zde zastoupeni Nezá
leží na tom Jaký máte vkus máme
právě takové police O jakých sníte
Tento týden nabízíme solidní dubo
vou polici dvojjlýin borejňkdD) krá
sně vyřezávanou aezrdsdlem z fran
couzskébo urouaenébo skla mosaz
nými držadly pěkně po nQ
lirovanou ta cenu íplUyo
ŽELEZNÉ POSTELE
oblíbených tvarů velmi elegantní
nanejvýš důkladné maaaivaf sloup-'
ky tyče t mosaznými avrsky v bia
vácb a
noliacn bíle modré A A rn
j-
neb
zelené— Hrozná láce pfr09
$1000
I nn iTf-i I
ou uumuiifl
HLATM
137
rlfeÉposÉii
lehkého ferveního
vína —
za 65c
bude vás státi pouze 6oc
& CO INK
Omaha Neb
Pokrok Západu
i'
r
í
nejlafirréjí táenník na západé pouze $100 ročié