Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
O ŽIVOT
Román Čínského Náboba od Julia Vernea
PŘEKLAD V PATEJDLA
Pokratovinl
Potom obrátil se ke kapitánovi
otázkou:
"Jak dlouho tsi potrvá
toto
Ai!
bezvětří?"
"V této roíoí dobž pane?
kdoZ by to védSI?"' odtušil
pitán
"Hodiny nebo dni?''
"Dni nebo neděle!'' odvřtil
ki-
Ji
s úsměvem úplné odevzdanosti!
který jeho cestovníka div neroz
zuřil
"Neděle!" zvolal Kinfo "Což
myslíte že mohu řekati neděle?''
"Nezbude asi nic jiného leč že
bychom naSi džonku vzali do
vleku!"
"Aby kat spral vaši džonku a
všeckykteré nese a mne prvního
který jsem se s čertem potázal že
jsem vstoupil na vaši palubu!'1
"Pane ' odpověděl kapitán Jin
"chcete-li abych vám dal dvě
dobré rady?"
"Dejte!"
"První jest abyste šel pokojně
spát jako půjdu já což bude ve
lice moudré ježto jsem strávil ce
lou noc na palubě"
"A druhá?" zeptal se Kinfo je'
muž klid kapitánův jitřil Žluč rov'
něž jako klid moře
"Druhá jest" odtušil Jin
"abyste se řídil příkladem mých
cestujících v podlubí Ti si nikdy
nestěžují a berou zavděk s poča
sím jaké jest"
Po tomto filosofickém výroku
důstojném samého Vanga odešel
kapitán do své kajuty zůstaviv
dva nebo tři muže z lodní družiny
natažené na palubě
Čtvrt hodiny přecházel Kinfo s
přídy na záď se založenýma ruka
mi poklepávaje si netrpělivosti
prsty na paže Po té mrštiv na
posledy okem po chmúrném okolí
jehož středem byla džonka pokrčil
rameny a vrátil se do výstupku
nepromluviv ani slova na Frye-
Craiga
Dva agenti stáli na palubě opře
ni o nátoč a po svém zvyku hovo
řili spolu sympaticky nemluvíce
Zaslechliť otázky Kinfoovy i ka
pitánovy odpovědi aniž se súčast
nili rozprávky Nač by se byli do
toho pletli a proč předkem byli by
si stěžovali do těchto průtahů
kteréž uváděly jich klienta v míru
tak špatnou?
Vždyť čeho pozbývali co do
času nabývali co do bezoečnosti
Čeho lepšího byli by si přáli když
Kinfoovi nehrozilo na lodi žádné
nebezpečí a ruka Laošenova ne
mohla ho tu zasáhnout!?
Mimo to nadcházela doba kdy
budou sprostém odpovědnosti
jeste čtyřicet nodin a kdyby se
pak celý sbor Tajpingův obořil na
bývalého klienta Stoletníce nebyli
by nasadili ani vlásku aby ho brá
nili Američané jsou velmi prakti
čti Oddáni Kinfoovi pokud měl
cenu dvou set tisíc dollarů Na
prosto lhostejni k tomu co by jej
potkalo když už by nestál ani za
sapeku!
craig a rry v tento rozum se
shodnuvše posnídali s nemalou
cnuti jicn zasoDy honosily se
výtečnou jakostí Jedli z téže
mísy z téboŽ talíře a snědli týž
počet soust chleba a kousků stu
deného masa Vypili týž počet
sklenic znamenitého víaa šaošifi
kého na zdraví slovutného Wil
liama J Bidulpha Vykouřili týž
půltucet doutníkův a dokázali
zase že lze býti "siamskými dvoj
čaty zálibou a zvyklostmi byť
i ne rodem
Hodní ti Yankeeové domnívali
se že jest už konec jich trampo
tám! Den uplynul beze všech příhod
beze všech nehod Posud týž
klid v ovzduší týž "rozplihlý"
vzhled oblohy Nic z Čeho by
bylo souditi o změně povětrnosti
Voda mořská ztuhla v nehybnost
jako voda jezerní
Okolo čtyř hodin vylezl Sun na
palubu vrávoraje a motaje se jako
člověk opilý ačkoli nikdy co byl
živ nevypil tak málo jako za
těchto posledních duí
Jeho tvář by v Si z počátku fialo
vá pak indychová pak modrá
potom zelená měnila se nyní do
žlutá Až se octne opět na zemi
zbarví se pomerančově jak oby
čejně bývala vŽen li mu do ní
nával hněvu červeíl projde po
Stupně a přirozeným pořadem ce
lou stupnici barev slunečního
vidma
Sun připotácel se ku dtěrna
agentům s přimhouřenýma očima
neodvažuje se pohlédnouti přes
brlení Samjepy
"Dojeli jsme?'' zeptal se
"Ne" odpověděl Fry
"Dojedeme ?'
"Ne" odvětil Craig
"Ai ai ja!" povzdechl si Sun
Byl všecek zoufalý a nemaje
síly shy ještě něco ze tebe vypra
vil lei si lehnout k podooii hlav
o (ho itěžaízmftán jsa křečovitým
trnáoím které hýbalo jebo zkráce-
fm copem jako psím ocáskem
Zatím byly z rozkazu kapitána
Jina otevřeny palubní vchody aby
se provětralo podlubí Dobré
opatření učiněné člověkem zku
šeným Slunce pohltí rychle vln
kost kterou dvě nebo tři vlny
za tajinou zanesly do vnitř džonky
Lraig-1 ty procházejíce se p i pa
tubě stanuli několikráte u hlavní
ho vchodu Netrvalo dlouho
pocit zvědavosti přiměl je podívati
se do toho hřbitovního podlubí
Pročež slezli po stupadlepo němž
se tam scházelo
Slunce vysýlajíc paprsky kolmo
do podlubí rýsovalo v něm velký
světelný lichoběžník hlavního
vchodu V přední i zadní Část
podlubí byla čirá tma Než zraky
Craiga"!1 rye přivykly brzy temno
tě i spatřily jak jest uložen tento
zvláštní náklad Samjepy
Podlubí nebylo rozděleno přič
nými přepážkami jakož bývá na
mnoze u kupeckých džonek Bylo
tudíž volné s konce na konec
jsouc určeno výhradně pro náklad
neboť palubní výstupky postačo
valy k ubytování lodnictva
Na každé straně tohoto podlubí
čistého jako předsíň čestné hrob
ky bylo narovnáno sedmdesátpět
rakví jež se měly vyloditi ve Fu
ningu Jsouce řádně připevněny
nemohly se posunouti s místa hou
ráním a kymácením aniž nějak
ohroziti bezpečnost džonky
rrucnoaem ponechaným mezi
dvojí řadou rakví mohlo se jití s
konce na konec podlubí hned v
jasném světle padajícím dvěma
palubními vchody hned v poměr
né temnotě
Craig a Fry trvajíce v úmlku
jakoby byli v nějakém mausoleu
zabrali se do tohoto průchodu
Dívali se oikoli bez zvědavosti
dviv iu raKve vsecn tvaruv a
všech rozměrů některé bohaté
jiné chudobné Z těchto vystě
hovalců jež shon za živobytím
zavedl za tichý oceán jedai zbo
hatli ze zlatých ložisk kaliforn
ských a v dolech nevadských ane
bo koloradskýcb ale bylo jich
pohříchu málo Jedni odešli chu
di a bídní a přicházeli zase tak
Než všichni vraceli se do rodné
země jsouce si ve smrti rovni
Náklad lodní záležel asi v desíti
rakvích ze vzácného dřeva vyzdo
bených se vším podivným pře
pychem čínským ostatkem v rak
vích prostě sbitých ze čtyř prken
hrubě upravených a žlutě natře
ných Každá rakev ať bohatá ať
chudobná opatřena byla jménem
které Fry-Craig mohli přečisti
jdouce mimo: Lieufu z Jinpingfua
Naolu a Funinga Senkin z Lin
kie Lyang z Kyiikovatd- Zmatek
nebyl možný Každý nebožtík byl
pečlivě označen bude dopraven
dle adressy a vyčká v sadech
prostřed polí nebo na povrchu plá
ní hodiny konečného pohřbu
"Dobře zařízeno!"prohodil Fry
"Dobře postaráno!'' přisvědčil
Craig
Nebyli by jinak mluvili o ku
peckých skladech anebo přístav
ních zásobárnách nějakého zas la
tele ze San Fraaciska nebo New
Yorku!
Craig a Fry došedše na konec
podlubí v předu do nejtemnější
části stanuli a pozorovali průcho
ditě pěkně vyznačené jako stro
mořadí na hřbitově
Když vykonavše obhlídku se
míli k návratu na palubu ozval
se slabý šramot jenž upoutal k
sobě jich pozornost
"Nějaká krysa!" pravil Craig
"Nějaká krysa!'' opakoval Fry
Šparný náklad pro tyto hlodav
ce! Zásoby prosa rýže nebo ku
kuřice byly by jim lépe vhod!
Šramoť však ozýval se dále
Harašil ve výši muže na pravém
ubu a tudíž ve svrchní řadě rakví
Nebylo-li to chrupán! zubů ne
mohlo to býti nic jiného nežli
škrabání pazoury nebo nehty
Frrr! frrr!' zvolali Craig a
Frv
Šramot neutichl
Dva agenti přistoupili bliž a
poslouchali tajíce dech Nebylo
pochyby: Škrabání to vycházelo z
jedné z rakví
"Což by byli do některé z těch
to schránek vložili Číňana pouze
zdánlivě mrtvého?" otázal se
Craig
"Který procitl po pětinedělní
plavbě?'' ozval se Fry
Dva agenti položili ruku na po
dezřelou rakev a nabyli jistqty
nemohouce se mýliti že vnitř cosi
se hýbá
' U čerta! prohodil Craig
"U čerta!" opičil Fry
Připadloť jim oběma přiroze
nou měrou na mysl že jic'i klientu
nastává nějaké nebezpečí
Spustivše bned opatrně pole
hounku ruku cítili že se víko
rakve opatrně nadzveduje
' Pokračováoí
—
Předplácejte na Pokrok Západu
'pouze gioo ročně
N ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: M
:::::::::::::::::::':::::::::::::r:::::::i
Nový pasalér Dělnice Josefa
Píšova z Vamberka dne 33 dubna
ráno jela do Prahy a za stanicí
karlínskou darovala život novému
světoobčánkovi Matka s dítkem
byly odvezeny do porodnice
Zahrabala livé dítko V hájovně
blíže Červené nad Vltavou u Mi
levska byl zaměstnán čeledín na
kládáním mrvy Při tom zaslechl
temné sténání malého děcka a po
nedlouhém pátrání nalezl mrvou
přikryté Živé novorozeně které
před krátkým čisem asi do hnoje
zahrabáno bylo Brzo byla vy
pátrána matka v igleté služebné
v hájovně Služka byla dodána
okresnímu soudu v Milevsku
Záhadný nálet Na silnici
Kolína do Kutné Hory nedaleko
statku "Na skalce" blíže Libenic
nalezena lidmi tam pracujícími v
poli lidská kostra asi aoletého
muže která dle dobrozdání znalců
asi 50 let v zemi ležela Ve stat
ku tom bývala za dob starších než
byla dráha severozápadní forman
ská hospoda Komise která dne
16 dubna na místě věc vyšetřova
la nemohla zjistili zdali zde spá
chána vražda nebo stala se jiná
nahodilá událost Mělyť zajisté
zájezdní hospody formanské také
své románv
Vojín odepřel přísahu Při letoš
ním obvodu v Králové Městci od
veden byl též bratr starosty z obce
Vrbice Bedřich Procházka Když
přišlo ku přísaze odepřel přísaha
ti dovozuje že by falešně přísa
hal neboť přesvědčení jeho se pří
čí stříleti bratry Českobratrský
tento projev vzbudil veliký obdiv
ač případů těch již několik při od
vodní přísaze se stalo b panem
Procházkou sepsán protokol a pak
propuštěn Mladý muž jest evan-
gelicko-reformovaného vyznáni
zaujat učením českých bratří jichž
hlavni zásadou bylo nedokazovat!
pravdy mečem v rukou
Otec usmrtil své dílko a pak sebe
O tragedii zvláštního druhu do
chází zpráva z Nového Bydžova
V sousední obci domkář Jan Neii
vídek byl po druhé ženat a otcem
tří dítek z nichž jedno bylo
manželství prvého ostatní dvě ve
stáří a a 5 let z manželství druhé
ho Dne 19 dubna dítko z prvé
ho manželství zemřelo a když
žena šla obstarávali výkrop do
pustil se Ned vídek příšerného činu
NejmladŠímu dítku v kolébce spí
cfmá břitvou prořízl krk tak hlu
boko že nebožátko za krátko sko
nalo Staríí dítko spatřivši krev
uprchlo k sousedovi Bílkovi jemuž
o tom vyprávělo Bílek chvátal
do bytu Nedvídkova ale přišel již
pozdě Otec vrah podřízl břitvou
1 sobě krk a za nakolik minut ze
mřel Vypravuje se že Nedvidek
ze žárlivosti zSílel
Zachránil tonoucího hoílka Dne
14 m m odpoledne bral si v
Radouni 4-letý hošík manželů Ma
rečkovýcb se svou asi roku
starou sestřičkou a jinými dětmi
pod obcí na silnici u rybníka u
něhož jejich matka kopala na poli
Po silnici kolem rybnika ubíral se
dobu tu náhodou také majitel
statku pan K Nebeský kterému
bylo nápadno Že děti pojednou
od rybnika zděšeně prchají Pá
traje po příčině zahlédl pan Ne
beský jak nad hladinou vody vy
strčena z rybníka malá ruka Ač
byl dosti vzdálen běžel k onomu
místu a neprodleně vrhl se 8 veške
rým oblekem do rybníka vyhledal
pod vodou a vytáhl tonoucího
Byl to shníněný již hošík Marečko
vých jejž pan Nebeský z rybníka
vynesl a polekané matce živého
vložil do náručí Není pochyby
Že sebe kratší ještě prodlení hošíka
pod vodou bylo by přivodilo jeho
smrt Pan K Nebeský jenž při
skočení do rybníka nedbal že trpí
rheumatismem zachránil jak se
sděluje již 4 lidské životy před
utopením
Clovřk jeni jt íefice Z Brna
dne 22 dubna se oznamuje: Před
několika dny hráli hudebníci Jak
Zelený a Jakub Nováček v hostin
ci Antonína Nezvala v Nasedlo vi
cfch Chasa z celého okoli sešla
se k taneční zábavě a když raťije
na hodinách ukazovala nejméně
hodin dostoupilo ' veselí její nej
vyššfho stupně Čeledín rolníka
Martina Seniory Čeněk Otýpka z
Násedlovic provozoval při tom
rozličné eskamoterské kousky:roz
kousal zuby sklenici u skleněného
kalíšku ukousl ucho atd až ko
nečně došel k hudebníku Jakubu
Zelenému a požádal ho o jeho Se
pici že ji SPÍ Zelený vydal mu
e smíchem svoji čepici v domně
ní že Otýpka žertuje ale záhy vi
děl jak Otýpka čepici na kousky
roztrhal a začal skutečně si na ni
pochutnávat! A Otýpka celou
čepici až na rosetku skutečně také
snědl Po produkci Otýpkově
přišel k němu hudebník Nováček
vzal mu z blavy klobouk a posadil
ho na hlavu Zelenému aby xiešel
holou hlavou domů Ale Otýpka
posilněn "čepicí' přiskočil k Ze
lenému klobouk mu a hlavy strhl
utekl Než někteří chasnící vy
řítili se za nim ven klobouk mu
vzali a odevzdali ho Zelenému
načež hostinsský vyzval hosty
by odešli Na cestě k domovu
byl Zelený dohoněn jakýmsi mu
Žem jenž oblečen byl jen v kalho
tich a košili a beze vší příčiny
udeřen se zadu vidlemi načež
onen muž utekl Na štěstí byl
Zelený poraněn lehce na rameni
V útočníku poznán byl Otýpka na
něhož podáno bylo četnictvem
trestní oznámení
Záhadné" náhlé ůmrtl manielů Z
Českých Budějovic se sděluje: V
obci Záluží 11 Ledenic roznemohl
se v pondělí dne 21 dubna náhle
vážený rolník a Čřen okresního za
stupitelstva česko budějovického
pan Matěj Crkva a k 6 hodině ve
Černi skonal za příznaků otravy
Hned na to roznemohla se jeho
manželka a do rána byla též
mrtvolou V obci jsou přesvědče
ni že manželé Crkvovi byli zú
myslně otráveni a sice z důvodů
zištných Mrtvoly prohlédl ob
vodní lékař dr Klas z Borovan a
ve středu vypravila se do Záluži k
zjištění všech okolnosti soud
ní komise z Českých Budějovic
Státní zastupitelství česko budějo
vické zařídilo již potřebné kroky k
zjištění pravdy o tomto záhadném
úmrtí Pan Crkva muž mohutné
postavy žil se svou manželkou v
dobré shodě Dětí neměli
Scnsařnt zmizeni slifné dívky
Tajuplným způsobem dne 22 dub
na z Male strany zmizela 17 roků
stará slečna Hedvika F velmi
sličná dcera vrchního zvěrolékaře
z risku bydlící v dome cp 320
na Malé straně v Praze V sou
sedství zmizení dívky vzbudil)
velkou sensaci Dívka jest na své
mládl velmi vyvinuta při úsměvu
má důlky ve tvářích a nad ústy
má jizvičku Vyslovuje se do
mněnka že dívka odjela z Prahy
buď s jistým důstojníkem aneb se
zřízencem z cirku Schumannova
Dívka zanechala doma matce list
s tímto obsahem: "Odpusť mnř
co jsem učinila Mne už neuvidíš
Žij blaze!'' Po zmizelé dívce za
vedeno bylo úsilovné pátrání
Čin slabomyslného V minulých
dnech potuloval se po Krumlovsku
slabomyslný Bohumír Lang z Pra-
chaticka V obydlích lidských
hledal jen nejnutnřjší potravu
většinou však potuloval se v pří
rodě a noci trávíval v polních
boudách neb opuštěných budo
vách Jednoho večera vlezl si do
suŠIrny lnu pana Josefa Voitla
rolníka v Tisovci u Chvalšin a
když mu bylo v ní zima udělal si
ohníček a usnul vedle něho Dlou
ho ovšem nespal Nuzný jeho šat
vzňal se od ohně a Lang probu
zen palčivostí viděl že hoří již
také celá sušárna Oheň zpozo
rován záhy občany tisovskými
kteří přichvátali a Langa zachrá
nili před uhořením
Zatmínl mlslce vyiádalo si ta obéť
iivot gymnasisty KromobyČejně
tragický případ stal se dne 22
dubna večer na Malé straně Zprá
va o nastávajícím zatmění měsíce
které dle hvězdářských výpočtů
mělo začít zmíněného dne po 7
hod večerní vzbudila v obecen
stvo" zájem a na místech odkudž
oblohu s měsícem bylo možno
dobře pozorovati shromáždili se
četni diváci Cukrář p Bohumil
Routa bydlící v domě Čp 42 v
Mostecké ulici na Malé straně vy
šel také pozorovati tento přírodní
úkaz a vzal s sebou dva syny říš
ského poslance rolníka p Stan
Kubra z Kněževsi u Smíchova
kteří u něho bydlí a sice nletého
Josefa Kubra Žáka první třfdy
česKČho gymnasia na Malé straně
bratra jebo ijletého Václava
Kubra K pozorování zatmění
šel Routa na terasu v rozsáhlé za
hradě u paláce Thun-Salma v čísle
pop 180 v Thunovské ulici na
Malé straně kde Routa je zahrad
níkem Jinoši opřeli sena terase
o zeď 80 cm vysokou la níž se
ve hloubce 10 metrů rozkládalo
dlážděné nádvoří paláce Bohužel
že tato výprava na pozorování
zatměni skončila velmi tragicky
G'mnasista Kubr nahnul se ple3
okraj zdi tak značně že pozbyl
rovnováhy a k nevýslovnému zdě
šeof přítomných osob spadl do ná
dvoří Nešťastník dopadl hlavou
na kamenem dlážděnou půdu a
roztříštil si lebku nad čelem takže
byl okamžitě mrtev Na místo
povqláni lékaři pp dr Frenzla
dr Lení kteří nešťastné oběti
zatmění měsíce ovšem nemohli ni
akým způsobem ku pomoci při
spěli Po zjištění případu korní
sařera p dřen Samuelem byla
mrtvola v truhle odvezena do pa
tologického ústavu Trestní vy
šetřování bylo zavedeno Otec
usmrceného gymnasisty agrárni
poslanec p Kubr o }4io hod v
noci rychlíkem Františkovy dráhy
přijel z Vídně do Prahy a odjel do
Kněževse aniž měl tušení o vel
kém neštěstí které potkalo syna
jeho nadějného studujíciho Dru
hý syn Václav odjel do Kněževse
aby rodičům sdělil zdrcující zprá
vu o této tragické příhodě
XiiUllValj nerrocTKMt imlil
rr ' „1 A trvala Tvllfenr
Zich vat r a
po i&l 10-
lionnlm utíráni Dr Kltnea 6nl Nerv
RiUr Zatlete al pro H 00 laber n skou
lím OMriit il claimi Ur K Klina Ltd
Hl Arcuat PaiUdalphla ť
DOMÁCÍ PRÁCE
Mnoho domácí pníce poruiuje
nervy lan Ustavičná péče o dítky
v dne v noci často zmůže t ellnon
ženu Vyzáblá tvář svolil že hos
podyně či matka jest přepracována
Nepravidelná čmýra bělotok
padlá matka jsou následky přopra
cování Kaídá hospodyní potřebuje
prostředek aby jím udržovala v
pořádku měsíční Čistění (řmýru) a
aby udržovala pohlavní orgány v
dobrém stavu
VME"CARDUI
poskytuje to vie pro tísníce žen
amerických Ono vyléčilo pí Jone
ovu a proto zaslala o své vůli
tento dopts:
Olendrane Ky„ Fen is ijm
Tsetn velíce poW-Aena zA vafie Wine of
Cardu! raně pomáhá Cltim ie lepe neš
po mnohá dflvíjíi Níta Konám svou
práci bes vfli pomocí tento týden jsem
Srala a nepociťují řádnou únavu To je
ůkas Se vaíe víno mí avědčí Jsem stále
tluilíi mám dobré spaní s jím se vit
chuti Nrt jsem capala uilvat Wine of
Carďul pětkrát a aentkrát denně jsem
Dolehávala ale nyní mi nenapadne abych
si lehla Mas Richard JOHU
Za f 100 11 lékárníka
O radu a popisy nemoci dopllte s udá
ním prianaklt na adresu: "The Ijdies'
Advisory Department" TheChattanooga
Medicíně Co Chattanooga Tenn
Naše
nízké
ceny
za které prodá
váme zaruč né
zboží hodinář
aké a zlatnické
získávají nám
každý rok n
eta nových od
kunnfkn ve 8p
Státech
Pakli potřebujete zlaté neb stříbrné
hodinky řetízek prsten atd pisté si pro
nás íeský cennfk apřesvédéte se že ku
pováni™ u nás ušetříte 15 až 40 procent
W J Wíša & Syn
381 West 18 th St 1 Chicago lil
NOBTH--WESTERN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno T touž
duba přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Mnpls expresse! vlak
vyjíždí v 7:10 ríno místo v 8:55 V tonž
doba přijíždí do St Paul-Mpls
Čís 2 Overland limited do Chicaga v
7-45 večer má spař i vozy pouze Daleko
rychleji jede na západ z Chicaga do
Omahy
North Western to může uhniti
Městská tMoTBa: 1401-3 Faruam ol
Nízké ceny vyletni
PRO
SI SI
i iirni'i ( 4 a 18 března
V UfERY: IalS outna
( 6 20 května
sMissoon Pacific
Iron Mountíiin
Dráze
do jistých míst na
Západě Jiho-západě
a Jiho-východě
za
niiv eestu tam a zpet
2 LU1J Tjce á00
Lístky jsou platuími p data 21 dne
Zastávky budou dovoleny ne déle
než po dobu 15 dni po dosaženi prvé
ho výletního místa na čisté
0 další yysvgtIefllWíX
sl na kteréhokoliv Jednatele společnosti
nebo na
T F G0DFREY
Pass and T A Omaha Neb
Gria s jitiM roj
DO TEXAS
TVÍ
4
a i t
IMi
ťullmauary finll&tore snaci rozy a roine
mm fezy u m miacn
Nejlepftl drahá do všech mlat
aUnaaii ludi&uitkém áznií TeuSB
Jte&ikit a na 1'acillckém pobfeii
ue primu uu
j&Lan Sherman QrMBrf&r
"alias Ti Wortb EiUsbara
7azatacU9WM0 Templ
islton Taylor Gainesvfll
ockhart Eeórietta San Harccs
iGrango Se&tcs AlTarado
30STQN GálVISTON AUSTiS
i SM ANTONIU
íí
-"II
' ra re
Pobled na odbor obchodní a bankovní
Schválena řldltely vyšších
škol předními obchodníky
a souinfn1 zpravodaji
Zřízena třed devíti leiv
4 '
Zamlstnává nejschopne~j!l ulitele
')
:
Nejlepší a nejdokonaleji ústav na západě
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařizeni odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodli žákS
Místa opatřena 90 proc všech loňských žákS
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin ty na
stravu vydélatl sl mohli
Podzimní bén počne 2 záři
CIT Pifile si pro krásný katalog zdarma Mkk
ADRESA: a r r-Tr
- -n s ui
OMAHA SANITARIUM
HIM BURSKO-AMERICKÁ LINIE
Společnost tato udržuje celý rok
šroubovými loděmi Kejrycnleiší
Lodě odjíždějí ve
Hambursko í-uerická Linie lest nelstarSÍ Německá Trans-Atlantická Paropla
vební společnost a vlastni u lodi majlclcn anrnnou snosnost 841 Ua tun5 1
těcbto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušroubových parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastni žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HÁMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav Spol Sev-nemeckéfio Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
— Přeplavili eenyiggg--
Po parolodích expressnfcn z New Yorku do Břemen $3800
Po parolodích pravdclnj'ch z New Yorku do Břemen $3000
Po parolodích expressnfch z Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 83650
-£3@v-tllavnl úřadovnaiS-
jELRICIIS & CO 5BroadwayNew York]
— aClIIavnl jednatelé pro západ :3a
H CLAU3ENIUS & CO
z Severow i
:WHWvtVfŤVŤVttttTtVtVŤ?TTWVTTVVTtVMl
Seyerův
Silitel
srdce
Si
iiahi i i
í rychle působí na
srdeční vady vod-
ai vinili m f
#3 natelnosť slabost
třesení nepravi
fit dělný Oběh náva-
% Iv mdlob sili a
%f vzpružuje celou
soustavu
Cena $100
t- po vzbuzuje
vyměšování
žaludku i
napomáhá !
f SEVEROVY
h PRÁŠKY
— orotl
BOLESTEM HLAVY
A NEURALGII ♦
S i
Sff pŮ£rbí rychle a I
t trvale ve všech J
případech bolestí ♦
hlavy a neuralgie
v boL-stech měsíc- J
fij nich i zmírňují ♦
každou horkosť X
Nemají zhoubné- ♦
h o účinku na obch ♦
2 krve Cena 25 c í
podněcuje
♦
vzpružuje
celou
soustavu-
Na prodej ve
i všech lékárnách
& a "obchodech s
léky :
Cena
i JI 1 mmmmmmmmm—m um I
Nehraska
Business
Shorthand
Collcíre
jí
Boyd Bailding roh 17té a
Harney ni Omaha Neb
Kd Dliyeůeiií — íK?'Dl y'Um od po-
TĚsDopis--hrST"0rewer'''
Strojopiscctví"-dMofvi
Škola jíl ntnt rovné
a nr tt t
vx xvi ijjj x pres
OIvCjA-HIA neb
Omaha Sanitariom
Soukromý teský léCebni úíta a nemocnice
Soukromý ústav kde naleznou nemocni
krajané trpici chronickými nemocemi poho
dlné domácí íaopatfeni a ošetřeni Přijímají
se nemocní trpící revmatlpmem souchotami
nemocemi žaludku střev srdce gčí usí krku
a nosu chudokrevností ženské nemoce ner
voé nemuče atd
Ústav máiHřízen! k léčen! pomoci přiroze
ných prostředkft Jako Jest voda ve viecn
zptaobech elektřina masáž X paprsky atd
Kuchyně Česká Příjemné pokojíky pro ne
mocné že se cítí Jako doma Dotazy i venko
va se ochotně zodpovídají
ráno do ústavu k léčeni
nemoem města monou aocnazetl Hafat
Tel A11W
Dr K H BREUER řídící lékař
Úřadovna v Brown Block 409 Tel 8825
958 North 2ph Ave Omaha Neb
pravidelné spojeni g Evropou drou
jízda z New Yorku do Hamburku
čtvrtek v sobota
00-03 DKARBOBN Street
CHICAGO ILIvTlVOIH
l Severova severův %
ŽALUDEČNÍ TiŠitel
T 1 v a t
oeii
niliTft A pfiná5í p°hodlí a X
občerstvující spá- ttf
Z nek dětem Ule- c
f vuje boleni a vě- ÍZ
♦ trovou koliku za- f
i puzuje křečepsot-
T nik a horkosť po-
♦ vzbuzuje trávení
% a zajišťuje spánek
Cena 25 ctů t
Severův S
Regulátor S
zažívání J ženských nernocí
♦ upra-uje všechny
i měsíční nepraví- 2t
orgány
♦ delnosti odstra-
zvvuie chuť i miJc překrveni 7
ZySUjecnut chmoby vaječní-f
k jídlu ♦ ku a všechny Ee-
♦ snáze spojené s tě-
Zapuzuje X hotenstvímporo- if
I uem a změnou zi-
slabosť a
vota
Cena $100
Lékařskou
poradu dává
me zcela
ZDARMA
50c a $1