Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
jí ZE STÁTU NEBRASKA
i _ _ _ i
— V Battle Creeku odbývána
byla minulou ítředu republikánská
konvence Madison okresu ve kte
rči byl jednohlasní (chválen W
M Robertson z Norfolku jakožto
kandidát pro úřad guvernéra
— Na farmě Kémele-ove v
Támestown pokračuje se pilaě v
hledání uhlí Druhá díra vyvrtána
byla do hloubky asi 218 atop a ve
hloubce lé přišlo se na touž žílu
uhlí jež objevena byla při vrtáni
díry prvé
— V sobotu brzy z rána navští
vili neznámí dosuď lupiči farmu
George Martino bydlícího blíže
Hastiogs a ukradli tam pár cen
ných koní a kočár Koně náleželi
Johnu Wilkinsovi jenž dlel u
Martiho návštěvou a kočár Marti
mu Na zatčení lupičů vypsána
byla odměna 35
— V sobotu večer koupalo se
se několik studentů navštěvujících
kolej v Orleans v řece Republi
can Jeden ze studentu 2 1 Ietý
Berry zašel do hloubky a neuměje
plovat počal tonouti Soudruh
jeho Daniels spěchal tonoucímu
ku pomoci avšak nešťastnou ná
bodou utonuli oba Mrtvoly ne
šťastných jinochů byly vyloveny
— Tecumseh stane se pod no
vou správou vzorným městečkem
prohibičáckým Nová městská
rada usnesla se v úterý min týdne
večer že neobnoví hostinské licen
se a následkem toho bylydosavad
Zárovefi rozhodla ře hra v kužel
ky a na kulečnících a podobné zá
bavy nebudou v městečku nadále
trpěny a uzavření místností těch
nařízeno
— Městečko St Edward na
vštíveno bylo ve středu o 4 hod
ranní zhoubným požárem jenž si
vyžádal za oběť pět budov ob
chodních a dvě budovy prázdné
Ohefi vznikl v restaurantu a oby
delním stavení Harry Richmonda
jeni ztratil všechen nábytek šat
stvo a zásoby zboží Škoda ohněm
sposobená páčí se na % 15000 a
jest tím citelnějšíže většina poho
řelých nebyla na majetek svůj po
jištěna Příčina požáru není zná
ma — V Beatrice použila ve středu
večer 1 7letá Della Willschenova
dcera předního tamního obchod
níka obuví k rozdělání ohně v
kuchyňských kamnech gasolinu a
výsledek toho byl že by byla bez
mála uhořela Gasolin v konvici
vybuchl a v okamžiku zahalena
byla nešťastná dívka plameny
Vyběhla na dvorek kdež sběh'
nuvším se sousedům podařilo se
plameny na dívce uduaiti Tělo
její a ruce byly hrozně popáleny
avšak jest naděje na její uzdra
vení — Farmer Andy Kilday bydlí
cí asi tři míle východně od Belden
přišel v úterý min týdne k váž
nému zranění Asi v 7:30 hod
večer vydal se z městečka na zpá
teční cestu k domovu Na cestě
splašili se mu koně a napilý Kil
day vyhozen byl z vozu kterýmž
byl přejet při čemž zlomeny mu
obě kosti klíční jedna noha ve
dvou místech a mimo to zraněn
byl i na hlavě Teprve po dvou
hodinách nalezen byl jistým far-
:„ i_ti i
nání těžce zraněného muže
— Velice zalekl se v pátek od
poledne creteský občan Fred Hol
man když vešel do stáje své a
spatřil tam oběšence Rychle při
volán byl lékař avšak veškeré úsilí
jeho přivésti zoufalce k životu
osvědčilo se marným V mrtvole
zjištěn byl asi 50lety i-reci Her
man o němž známo jest pouze to
že asi před dvěma měsíci přišel do
Crete a nalezl zaměstnání u Wil
liama Albrighta Asi před Čtrnácti
dny opustil službu a od té doby
oddal se pití Má se za to že
Hermanovi došly peníze a že si ve
stavu nepříčetném zoufal
— V Beatrice byla v pátek in
korporována společnost Kansas
City Beatrice & Western dráhy
Společnost tato zamýtlí postavit!
dráhu z Beatrice do Virginie v
Gage okresu v dálce asi 15 mil a
hodlá ji spojití s Kansas City A
Vfyandotte dráhou tak ie by pak
Beatrice spojeno byla přímo s
Kansas City Se stavbou této
Části dráhy započato bude ihned
Trať tato povede západně od
Beatrice do Plymouth v Jefferson
okresu a pak městem Geaevou do
Grand Island Kapitál společno
sti obnáší 1 1000000 a jest upsán
kapiulisty z Filadelfie
— Na hřbitově vBellwood
uložen byl v pondělí k poslední
mu odpočinku 7letý K- Koenig
jenž se v pátek otrávil' strych Di
nem Mrtvola jeho nalezena byla
v křoví na ostrůvku blíže jeho
obydlí asi 6 mil severozápadně od
Btjllwood Zanechal po sobě mla
dou asi 35letoa vdovu oěkolik
Kalých dítek a též několik dospě
lých synů a dcer po prvé manželce
Má ae za to že domácí nešváry
dohnaly starce k sebevraždě R
Kotaig byl jedolm s nejatarifch 1
osadníků v Butler okresu a dosti
zámožný'
— V Crete spáchal v sobotu
sebevraždu 35letý svobodný kra
jan James Frolík majitel obchodu
sedlářského Nešťastný krajan
byl po delší dobu churav a před
nedávnem sdělil mu lékař že trpí
nezhojitelnou vadou srdeční Sdě
lení to působilo zhoubně na mysl
Frolíkovu a konečně dohnalo jej
k sebevraždě V sobotu nalezena
byla mrtvola jeho na podlaze v
kaluži krve a vedle mrtvoly ležel
revolver Zesnulý krajan těšil se
všeobecné vážnosti a v obchodě
dařilo se mu dobře Dva bratři a
tři sestry oplakávají předčasnou
smrť jeho
— V Hastings byl zatčen v pá
tek ráno policejním náčelníkem
Wansorem mladý Loren Spohn
pro loupež Spohn pochází z
Oshkosh Neb a v Hastings na
vštěvoval kolej Poslední dva mě
síce bydlel a stravoval se v rodině
Roy Van Fleeta Před několika
dny pohřešila pí Van Fleetová tři
cenné prsteny kteréž manžel její
nalezl v pokojíku Spohnově Ježto
měl Spohn opustili ve čtvrtek ve
čer Hastings nebyla krádež ozná
mena policii Ve Čtvrtek večer
dleli manželé Van Fleetovi v zá
bavě a za nepřítomnosti jich vnikl
někdo do jich obydlí a odnesl od
tud revolver a několik jinýoh před
mětů Loupež tato oznámena
byla policii a mladý Spohn byl
zatčen Odcizené předměty byly
u něho nalezeny a při prohledávce
kufru Spohnova objeveny dva
koňské postroje a deka jež odci
zeny byly v úterý v nocí Eugenu
Scherickovi
— Jedenáctiletý Elden Peter
synek Franka Saltse bydlícího
asi míli severozáp od Beatrice
zastřelen byl nešťastnou náhodou
v pondělí ráno loletým Clifordem
Schellabergerem Rodiče odešli
do mě3ta zanechavše doma synka
svého ve společnosti soudruha
Schellabergera Když pak krátce
před polednem vrátili se domů
nalezli synka svého s prostřeleným
srdcem ležícího na zadní pavlači
Schellaberger byv později vy
pátrán vyprávěl před porotou ko
ronerovou že neštěstí událo se v
kuchyni Hrál si s revolverem
když pojednou vyšla rána Spatřiv
že soudruh jeho jest střelen vy
vlekl jej na pavlač a zde umyl s
obličeje mrtvého soudruha krev
Jsa hrozně polekán odebral se do
školy kdež se rozstonal a šel
domů Nešťastný střelec byl spro
stěn všeliké viny
Novinky z Clarkson
— Pan Anton Vais a jeho man
želka obdařeni byli prvním pří
růstkem do rodiny Přineslaťjim
vrána boubelatou dcerušku
— Pan Anton Dušátko se při
pravuje ku stavbě residence na
Komenský Squarů (tak je pojme
nován přídavek k městu na západ
ní straně neboť jméno "Západní
Chudina je zrušeno'
— Dle doslechu hodlá zde prý
městská naše rada stavět nějaký
"obecný dům" (nějaký "City-
ball") a to prý schválně k vůli té
stříkačce Inu ono je skutečně
potřeba "to někam uklidit" proto
že to má velkou cenu
— Naše městská rada povolila
zase letos čtyřem hostinským li
cenci a zase při stejném platu —
$75000 za každé povolení Ho
stinští žádali by jim bylo sleveno
ale nedošlo k tomu s povolením
licenaí byly spojeny jakési však
jenom snad malé nesnáze neboť
saloony ani na chvíli nebyly za
vřeny — Saloonů tedy máme dost a
kostelů také budeme míti snad
dost ale potřebujeme zde o jeden
aneb o dva smíšené obchody více'
Ty zde potřebujeme obzvláště
Zárovefi zde potřebujeme dobrého
zedníka toho zde postrádáme
Všechny ostatní obchody i řemesla
jsou dosti dobře zde zastoupeny
zvláště o ševce zde není zle " "
— Clarkson jest obohaceno
zase jedním novým lékařem Usa
dil se zde Dr Allen z Omaby a
jest prý také dobrý doktor Jeho
office jest v lékárně p Jos R
Kozy kdež ochotně každému po
slouží' Dr G B Clements kte
rý asi před měsícem odtud odejel
snad za příčinou nemoci přijel
opět zpět ale zde ae nezdrží po
jede prý odtud do Caliíornie
— Naši katoličtí krajané v mě
stečku a okolí dočkají ae přece
svého kostela na který jest již přes
facoo sebráno Stavebnímísto
jest již koupeno a teď čeká se jen
na zhotovení plánu Jakmile bude
tento hotov budou se přijímali
nabídky nástavbu Velp Petlach
Z Howell odbýval již třikráte
služby boží v síni řádu Západní
Svornost č- 28 ZČBJ které
byly vždy velkým počtem krajanů
navštíveny Presbyterní církev
"Malý Sión' v Clarkson rozšiřuje
přístavbou kostel svůj ku které
muž přistavena bude teďvěžkterá
doaud scházela čímž dostane
kostelu o moobo lepšího vzhledu
— Čtský lékař dr Vác Anýž
v Claskson si nyní získal u kraja
nů v okolí Clarkson a zárovefi i
ve městě chvalné pověsti a více
důvěry a to svým svědomitým a
zdařilým léčením vážných a ne
bezpečných případů jež měl na
starosti v poslední době Dnes
jsou přesvědčeni mnozí krajané
kteří o jeho lékařském vzdělání
dříve oochvbovali že dr Anýž
jestliže nepředčí tož Že jistě se
i W ' ' I i ť _ Ě
vyrovná kazuemu vycnvaienemu
lékaři Pisatel těchto řádků jest
sám ořesvědčen o torr a podobně
i ti kteří potřebovali pomoci dra
Anýže aneb alespoň byli přítomni
u některého nemocného kterého
on léčil to dosvědčí Já sám jsem
povinen vzdáti mu upřímný dík a
zasloužené uznání za jeho zdařilé
vyléčení mých dvou dětí které
byly těžce nemocny Zápal plic
a zápal mozku jsou zajisté dosti
těžké nemoci a dítky moje jimi
byly postiženy Dru V Anýžovi
na vzdělání lékařském věru ne
chybí ale chybí mu aby měl více
ráznosti a odvahy a pak snad
chybí mu též že je Čech mezi
Čechy Zpravodaj
Novinky z Plattsmouth
Firma Sharp z Omahy hodlá
zaříditi strojovnu v Plattsmouth
Bvlo bv věru žádoucno by se tak
stalo Zařídí-li strojovnu v Platts
mouth bude prý zaměstnávat! 100
až 150 dobrých strojníků Nu
počkáme co se z toho vypeče
Obyčejně u nás dochází na to
staré: "Mnoho hluku málo vlny!'
Náš šerif McBride obdržel lístek
z Jižní Dakoty od šerifa ze Sully
Co tohoto znění: "Naši okresní
komisaři vyplatí $300 tomu komu
se podaří zatknouti "George Ma
tnsche" který je stíhán pro krá
dež koní" Týž den došlý lístek
z Phillipsburgu Kans oznamuje:
že odměna {25 nemine toho kdo
uvězní £ R Drake a známého v
Kansasu koňského zloděje Snad
to nejsou angličtí agenti pro jiho
africké válečné potřeby?!!
Šťastnou se bude zajisté cítit
paní Sarah Tiddová zbaví-li ji
soud jejího Eliáše Tidda který
dle jejího udání již 7 dlouhých
měsíců se o ni nestará — Můj ty
Tondo Vzali se spolu 18 dubna
1868 Vychovali asi půl tuctu
dětí jež jsou již všechny vyrostlé
a dcery provdané a synové ženatí
A teď si vzpomene stará babička
že půjde od dědouška který chu
dák minulý podzim šel hledat za
městnání do Minnesoty a posud
se nenavrátil Stařec nad hrobem
starý válečník z doby občanské
války opuštěn í od té o kterou se
staral 34 létal Pro to že po 7
měsíců pídě ae po zaměstnáni©
družku svou hmotně se nestaral
tato na vždy jej opustí! Smutné
ba pravdivé je pořekadlo: "Spíše
uživí otec dvacet dětí než 20 dětí
jednoho otce"
Pan James E Riley původce
myšlenky projektovaného kanálu
obdržel právní cestou povolení ke
zřízení elektrické dráhy ve spoje
ní s kanálem jehož vody má býti
použito jako síly k vyvozování
elektřiny — Inžinýři jsou hotovi s
vyměřováním dráhy kanálu v Cass
okresu Pan Riley nachází se
nyní v Omaze kde se má sejiti s
východními kapitalisty kteří chtě
jí projekt tento prozkoumati
Kanál se má začít kopat na vý
chodním konci ashlandského mo
stu na severní straně řeky Platte
což není příliš vzdáleno od měste
čka Ashland Co vždy městu
Plattsmouth škodilo a co bude
škoditi snad i na dále jest zášť a
závisť druhých měst a městeček
sousedních Nyní se již počínají
hádati o to má li se zváti Platts
mouth aneb Fremont kanál za
čímž vězí Thomson-Houston Elec
tric Light Co která má býti
(snad) finančně v projektu tomto
zastoupena Mimo to obchodníci
plattsmouthštf sami ničí hned v
zárodku vše co sloužiti by mohlo
k užitku a ku prospěchu města a
jeho obyvatel Je-li majitel Y
při té straně je jistě Z proti ní 1
proti její stoupencům Lid tím
trpí velice a bylo by věru na čase
by se ukázalo těmto kazisvětům
že druzí občané mají také právo
ku slovu - Zpdj
Zprávy osobni
— Pan Frank J Fitle knihve-
doučí v úřadovně státního komisa
ře veřejných pozemků a budov v
Lincoln přijel se v sobotu podívat
na četné přátele své v South Oma
ze i v Omaze Jak a námi sdělil
jest nynějším povoláním svým
spokojen avšak stýská se mu ve
lice po zdejších přátelích V nedě
li odpoledoe vrátil se pan Fitle
opět do Lincoln
: — Pan R V Miškovský bý
valý předseda redaktor "Pokro
ku Západu" vrátil se po několika
měsíčním pobytu v Čechách opět
do Omahy Zdržel se deší dobu v
New Yorku následkem nemoci V
pondělí nastoupil místo spolure-
daktora "Osvěty"
Knpulto Dra Hellera o-
irédeené lékj pro lemocé
kofigké a dobjtá
Novinky z Linwood
Služby boží budou se odbývat
v našem kostele - na svatodušní
pondělí dne 17 května
Slečny Ticháčkovy Emma a
Elma wátily se minulý čtvrtek z
návštěvy u své sestřenice paní E
F Hynkové která bydlí na farmě
blíže Frercont
Manželka p Jos Pabiana o
jejímž onemocnění jsme zprávu
přinesli v minulém čísle byla též
odvežena do Omahy k léčení
Velká taneční zábava odbývá
na bude ú Fr Dočekala dne 19
května Při zábavě té účinkóvati
bude kapela pod řízením p J H-
Černého
' PanJan Hoffman s manžel
kou z Abie přijeli se na nás podí
vat v neděli a a nimi přijeli slečny
Šunková a Dvořákova Prvnčjší
vyučuje školu na Abie a druhá je
ze South Omahy a dlí návštěvou u
rodiny Hoffmanovy
Síň spolková se přece snad
bude stavětí Výborové rozepsali
dílce a jeden dílec stojí 1 10 00
Občané uznávajíce potřebu spol
kové síně béřou po jednom dvou
pěti a i více dílcích Bude-li to
rychle pokračovat máme naději
že se stavbou se započne co nevi
dět Kdokoli by si chtěl jeden dí
lec neb více dílců vzít a tak nápo
mocen býti dobré věci nechť se
přihlásí u p E Foldy
Naši opatrní otcové města
vypsali v poslední schůzi též daně
na psy Je to chvalitebná věc
Měli by ještě vypsat nějakou po
kutu na uličníky kteříž u večer
běhají po ulicích nic nenechají na
pokoji a pokřikujou na lidi Ordi
nance povídá že děti po deváté
hodině mají být doma jen že se
ordinance ta neprovádí Otcové by
měli měřit každému stejně a potom
by byl každý spokojen
Minulý celý týden jsme zde
měli divadelní společnost "Medi
cíně Show" která hrála u Bartoše
Hráli pěkně ale návštěva byla
slabá každý večer což še musí za
jedno přičísti tomu že jest na far
mách pilno a za druhé že ani
prominentní občané z města se
zde neukázali Bylo to pro ně asi
sprosté anebo neměli 10 centů na
"aintriť Také dávali dva "pre-
senty'' Mužská cena byla udělena
tomu kdo má největší nohy a tím
byl Louis Faytinger a druhá cena
byla udělena nejpopulárnější dámě
a tou byla paní M E Hobrtová
rozená Krejčová Dostala pěkný
"set knih Společnost odjela v
pondělí do Morse Bluffs kde se
hodlá zdržet také týden
Ondyno jsem se s chutí za
smál Přišel ke mně jistý člověk
který podle oka se zdál dosti chytrý
a povídá: "No maso bude již la
cinější!" "Jak to?'! ptám se ho
"Inu moje stará četla v novinách
že sem jede 'masa rek' z Čech a tak
že snad bude maso laciné když se
sem bude dovážet z Evropy" Já
odvětil že jsem nic takového ne
četl aŽ mě konečně napadlo že
to bude asi prof Masaryk kterýž
v Americe má uspořádat několik
přednášek I povídám mu to a on
na to že prý jeho stará myslela
že sem budou posýlat maso v
"řekách" Potom Jsme se smáli
oba a "ňákou ' jsme na to vytáhli
-
Zachyceno po telegrafu bet drátu
F— Četl jste novinky?
D-Četl
F — Co tam je nového?
D— Taková flákanina jako oby
čejně F Vidíte mně se to zase líbí
Č— Mr D byl jste na 'dýpě'?
D~Byl
Č — Nenf tam nic pro mě?
D-— Není tam nic jen redaktor
tam má pivo!
H-— Pojď na jednu k Frantovi
T— Nepůjdu!
H— Proč?
T— Mám vztek 1
H — Na koho! u
T— Na půl světa I
H — No jen když ne na celý
svět Půl světa ti postačí
Ř— Kde je Eda?
F— Odejel! Táta a má ho ne
chtěli poslonchat
f 1 r Sotrab
1 V Chicagu spáchal ve čtvrtek
sebevraždu 51 rok starý krajan
František Kolář bydlící s manžel
kou svou v čís 780 záp 18 ul
Manželka jeho odešla v 7 hodin
ráno do práce a když se v poledne
vrátila domů nalezla muže svého
ležícího na zemi v ložnici Vedle
něho ležela prázdná láhev v níž
patrně nalézala se kyselina karbo-
lová Ježto se pí Kolářové fdálo
že muž její jest ještě živ pospíšila
do lékárny Novákovy pro lékaře
Když polská lékařka Dowíattova
prohledla Koláře odporučila aby
tento dopraven byl do okresní ne
mocnice avšak zoufalý muž sko
nal dříve než se policejní vůz do
stavil K sebevraždě dohnán prý
byl Kolář chatrným zdravím Ko
lář pocházel z Bilinky v kraji pí
seckém a do Ameriky přijel v roku
1861
'! ZE SOUTH OMAHY j I
ÍS::::::::::::::::-:::::-:::::::::::::::::!
— Ve středeční schůzi školní
rady byli ustanoveni sběratelé
školního censu Velký počet žá
dostí o učitelská a školnická mí
sta byl oznámen však mimo pře
čtení jich nebylo v jich vyřízení
ničeho vykonáno a očekává se že
v příští schůzi bude teprve o žá
dostech těchto rozhodnuto
— Dobytkář J B Buckley ze
Stromburgu přivezl náklad dobyt
ka do trhu south-omažského
Prudkým trhnutím vlaku při za
stavování vržen byl na podlahu
káry tak prudce že ostal v bezvě
domí ležet a musel být dán do
lékařského ošetřování
— Policejní náčelník Briggs vy
dal rozkaz aby policie zatkla kaž
dého podomního obchodníka jsnž
by neměl licensi south-omažskou
a páni "pedláci" mají v poslední
době "hic'' jsouce honěui po mě
stě jako zajíci
— Nejen jateční dobytek ale i
koně stále v ceně vstoupají a ve
středu v koňských ohradách bylo
velmi čilo Po dlouhé době opět
velký počet koní byl k dražbě vy
staven a větší procento jich byla
tak krásná zvířata jež napořád
přinesla o mnoho vyšší ceny nežli
v několika posledních letech
— Don Lucey a Tom Maloney
byli obžalováni z křivopřísahy již
se měli dopustiti svědectvím ve
prospěch J Brodericka jenž byl
obžalován z útoku a následkem
výpovědí výše zmíněných svědků
obžaloby byl sproštěn
— John Kelly i61etý mladík
přišel k zabití ve Sviftových jat
kách Spadl se schodů a naraziv
hlavou na pilíř rozrazil si lebku
tak že skonal dříve nežli se lékař
dostavil Mrtvola byla odevzdána
koronerovi 1
— Městská rada v poslední
schůzi se usnesla podrobiti se
soudnímu rozsudku r případu
Minnie Oliverové jež žalovala
město na odškodnění a jíž částka
{2460 přiřčena byla Obnos ten
vřaděn byl do městských vydání a
vpočten do daní pro příští rok
— Vzrůstající obchod south
omažské pošty vykazuje za měsíc
duben příjem $889651 kterážto
částka převyšuje všechny dosa
vadní měsíční výkazy Pro nával
práce museli býti přibráni dva vý
pomocní klerci z nichž jeden od
července zaměstnán bude trvale
Poštmistr Etter Žádá též více li
stonošů — Chystáte se na skvělou zá
bayu kterouž uspořádá Dvůr Pro
kop Velký 10F dne Června?
Zábavní výbor pokračuje pilně v
přípravných pracích a doufá že
podaří se mu přichystati četným
přátelům a příznivcům oblíbeného
spolku zábavu jakých dosud málo
bylo v So Omaze uspořádáno
Jest oprávněná naděje že zábava
tato hojně bude navštívena
— Mayor Frank Koutský jme
noval Augusta Millera pouličním
komisařem Miller jakožto radní
osvědčil se mužem poctivým a o
zájmy poplatníků mnohdy až
úzkostlivě dbalým V úřadě tom
pokusil se několikráte o opravu
pravidel dle nichž se má pouliční
komisař říditi avšak marně Nyní
bude míti vhodnou příležitost aby
pokusil se o zavedení oprav jež
po nabyté zkušenosti za dobré
uzná
— Zasedací síň školní rady byla
v pondělí večer přeplněna obecen
stvem jež bylo zvědavo zvěděti
jak se školní radní zachovají při
jmenování učitelů a školníků
Celkem jmenováni byli 94 učitelé
a učitelky avšak jmenování škol
níků pro nedostatek času muselo
býti odloženo Z krajanů jmeno
váni byli p Frank Seykora řidite
lem vyšší školy sl Marie Seyko
rova učitelkou na vyšší škole sl
Bertha Novákova sl Emma No
vákova a sl Anna Fitleova usta
novena byla řiditelkou v Brown
Park škole
Předplácejte na Pokrok Západu
pouze f 100 ročně
Nedoslýchavos t
hluchota bučení v nŠích v krátkém
řase jist a trvanlivé odstraněny
Ponne malé výlohy Plít Ihned
Hojíme též nejtvrdošijnějM a aaata
ralé pHpady Jediný ústav téhož
druhu v Americe 41r
CaůiEáih 2323 Serietia St St Louis lío
Jos Vopšlka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
na 5 a "Willlam xxl
mi T tfaoU vidy Bellepit rýbtr t#ratvého
m&aa Tleno druhu i ukul i TfteCnýeh výrob
ka uífniřukfch Kapl n něho na (kouiku
a njliruiem via ie podrnM přijdete iaa M
SK- Masny krám
vlaatol
Josef „Nejepinstý
- 1401 jižní 16 uLi Omaha:':
Velko- i maloobchod řentvým uče
ným i nakládaným matem výtečným
zbožím oxenihkým a vbbec Vilm co do
oooro lono pnnaiezi
Objednávky možno očlnltt 1 telefonem
a tyto řidni rychle a vyřizuji
TKLZfON 1818 88m0
it
Let Oto GOLD DUST
liliu—
I [rflMHBJ"V
Více obleků jest rozedřeno než obnošeno
(BÚLUD mHUJST
ušetří vaše záda b uchrání vaše záda
Lepší a daleko více úspornější než mýdlo a jiné prací
prášky
Vyrábí THE N K FAIRBANK COMPANY
Chicago New York Boston St Louis
Vyrabitelé OVAL FAIRY SOAP
I '
NAŠE MOTTO:
Výborné zboží
za nejmírnější
ceny
fei
vkoralbách
vínech a
likerach
Fro domácí a leiaMoo potící
m
1L
fi
I
li
ES
Klein jest tét jednatelem 2tnerava hořkého vlna
pro South Omahu a Otnahu
TfClOill i 26 a N UllCfi SliÉ Ml
Václav Schneider řiclitel
TRŽNÍ ZPRÁVY
' OMAHA dne 13 května
Komal S pfikáfe 81 "
OveBt-Sb!ly : 4óc "
Brambory noví $115(3185 "
Velce aar čerstvá 18Hc
Mátlo i máiláren 23c lib
Máílořarm nejleplí ' 19©20c "
MáMo farm Ipatné &i dobré nc"
Slepice':''' tyfe
KursU
Kachny 7c "
Kohouti 4@8c "
Krocani 8 @Uc "'
SOUTH OMAHA dne 18 krttna
Voli peknl al nejlepli 425@710
Eráry 200@S10
Jaloric i 8 20@0ú
Voli ke krmeni í75©600
Prasata nejleplí 710@$716
Prasata prostředni 8 9t®7 10
Prasata hrabá třžka 7 00@705
Orce nejlepíí 58'J@SO0
Jehíata 610@825
CHICAGO dne 18 května
Plenice cerv a-EiKa t k okamí
dodáni 82V4 bn
Plenice i 8 okamZ dodáni 73®78c "
Koma t i žlutá " 61?í@62Hc "
Koma ( 2 bCi "
Oveeí t bílí " íBKffittKe '
Oves 5 J blij " 4SJO46K0 ''
Žito Hslo 2 k dodáni eú@61c "
Ječmen k piv dCel&m k dodáni 88372 "
JeCmen ke krmeni k dodáni
Lněná temeno i 1 semeno seví 193 "
Semeno bojínku timothy) 870@8 75c "
Semeno jetelová S85 "
Živý dobytek:
Peknl al nejlepli voli I680Q740
Hubeni až k prostředním I50U&6 75
Voli ke krmeni t975@SS9
Krávy SlMi8600
Jaloric t2S0as80
Telata $2 00©886
Tezaslti krmeni toU 5 25ffi926
Texsaiti roli a pastvin &03@580
Prasata těžká nejlepli 72&&740
Prasata lehká vybraná 16 86&720
Prasata hrabá ' ' t680Q710
Ovce plkná al k vybraném to?5@630
JebBata $Si&a6Ki
Jehlata západní 16 25@6 SJ
KANSAS CITY dna 18 května
Plenice ě 2-tvrdá k okdodáni 7l@74tfcball
Plenice í S tvrdá k ok dod T4c "
Koma ě I bílá k ok dodání Mtf c "
Korná C t mích k ok dodáni 3K@Slc "
Ovest S bil? k ok dodám 443"
Žito í S k ok- dodáni suc "
Seno tlmothj rybr 13M®l40O tona
Seno a pral rie vybr 125 ©1800 "
žádný Spánek =
Nejhorlí možný Ipánek mílie býti vylí
čen y 44 minutách Vlaská koat tvrdá
otoky a iál rovněž tak rychle Bezbo
lestná a nik4y nes klamalo Podrobná
vysvětleni o tomto novám spoaobu léčeni
aalleae zdarma majitelům koni ťlite
dnes Požádejte o brožurku (168
FLEMING BROS
Cbemlsts Unloa Stock Yd CtlCafO
HOTEL PRAGUE
čestý HostliiBC n mSsta Prahy
na robu 13 a VVilliam ul Omaha
Čisté I pohodlně tařlzené pokoje pro
cettujícl Jakož i Týborné ieaká atrara a
Tzorná obaluba (
V hostinci obdrlít vjbonf 8tora6
leiák neJlepM druhy vln a likéru a
doatníkj No 1
Krajané caTÍtáte-li do Omahv rjárSté-
ron ubytujte se t hotelu Praha nebot
ažetflt penét 1 roznyen nesnázi
V pHzefi krajanu lida Vái
n " F E Tbsik suj
twlna do your work"
kL£lll IP I
1
J KLEIN
importér a Tcliooliciioflnlt
ZTláštníí
pozornost se Ténnje
objednávkám
v lahvích
á plucarech
Levné ceny na jih
Na 1 a 3 úterek každého mě
stce prodávati bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech míst na jihu a jiho
východu za cenu jedné jízdy více
$200 pro cestu tam a zpět Pro
knížku ve které popsán jest jih a
podrobnou zprávu týkající se cen
Železničního řádu atd pozeptejte
se v městské úřadovně č 102
Farnam ul Omaha Neb nebo
dopište na adresu:
W H BRILL
D P A 111 Cent R R Omaha
V SO OMAZE
SSfFR LA1TNER
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevně Jest viůj výborný
leiák na čepu výběr těch nejlepSích
doutníků výtečných likéru a pravých
nefalšovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sama a ct spolky české ne
naleznou v So Oinaze lepSÍ pohodlnější
a levnější Též i šíři taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajanu poroučí se
24 FRANK LAITNER
e'íT0V
OSVĚTLENÝ ELEKTRIKOU
po
Calif ornie
!2 UNION PACIFIC DRÁZE
Toto jest skutečně vlak zařízený
jako
NEJLEPŠÍ MODERNÍ HOTEL
Spojení se
Skvostnou hovornou
Přijímacím pokojem
ttežnicemi
Šatnami
Knihovnami
Kuřáckými čtenář
skými pokoji
Holírnou
Koupelnami s teplou
i studenou vodou
Skvostně zařízené jí
delny okrášlené
zrcadly broušeným
sklem livovounými
květinami elektri
cké lustry atd
Obhlídkové vozy ele
ktrické osvětlení vě
jíře telefony atdatd
T ezdí Uvkíaf ďen
MĚSTSKÁ' ÚŘADOVNA!
1324 Farnam St 'ř&oie 316
Union nádrM lo Marty ul
' Tolephovia) 620
J Předplaťte ae na "Pokrok Zá
padu'' pouae Ir oo roíně
JSi 07EELAND
1 1 1111 ? 1 1"
UM! INI