Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fOlOtOlC ZAPASU
Pokrok Západu
PUB11SHED WEEKLY
Publlihed by Pokrok Publithing Ca
608-U So 12th St-Tel 1008
dubecrlptlon by mail - f 100 per yetr
Vychází kailoo středa
TjMtí: YjiaTatelsM SpoL Potroln
509-SIIJIxifl] tl - Ttlcfoi 2913
3°4plstaa4:
? místi s dodávkou do domu I1S0
i V m(t dodávkou poštovní II
Poátoa pro Spojen b tty Kanadu IMP
Cech 1160
Probe" a rntná ohláky trvrejllu)em pouae
po kdys ueníie k objednávce přiloženy Jm u
z& drobné ohláJk? oliv&tílné V(!lkotL riťořp-
%huJM palec cítíme ?cento ia třikrát Z
ruiia uuiMcm umuirafii mrví n jma na
lna tiUU tři nalce za km-ldá uveft Inřm
Nechť k !ý proto přlloii bjednávc tolik
senes lak velkou ohlálku mttiel Dřete Cwir
ohláfek na deiii doku txnáaii le ochotni na
Zsellky penál
tu nelbeipeinřjs kdyi ne koup! na polt
ab expressu "Money Urdr" a týt nám se
sel To v reiriairuvauéin dopiee aneb -AKxkou
bankovní Junt isallka Jista Kilo
chce piatltt "cbeckein" Da baok ♦schl saAle
eatcenta vtce proto te tolik musíme platu
banku sa kolekci aneb ať koouí směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Na
miste drobných penis iiiljmeme tec 1 !
centové kolky Viechny išallky nechť Jvmi
smaiauy pou jeuaooucoou aurosou pouze taa-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 14 kvéína 1902
Ojozoričiljyffijitsli!
Již delší dobu oznamujeme že
nemáme více kalendářů "Národ"
"Rodina" avšak jako "na vzdo
ry" každodenní několik předpla
titelů našich právě tyto kalendáře
jimiž jim nemůžeme již posloužiti
žádají si za prémie Některým
přátelům našim zaslali jsme již
kalendáře jiné jež máme dosud v
zásobě buď "Občanský" buď
"Vlasť1' aneb "Velký Slovanský"
ZároveS jest nám oznámiti že i
'Vilímkův Humoristický" kalen
dář nemáme a proto žádáme všech
ny ty čtenáře naše již dosud ka
lendář ten neobdrželi aby nám
laskavě sdělili jaký z oněch tří
kalendářů— "Občanský" "Vlasť"
"Velký Slovanský" — si přejí
neb máme-li jim obnos 20 centů
připočísti k předplatnému aneb
nad peníze jim vrátiti Při tom
podotýkáme že pp předplatite
lům dáváme letos (loni jsme nedá
vali) prémie avšak ta doplatek 10
cent i na kalendář t Cech a jo cti
na kalendář ' 'Amerikán" Krajané
by mčli uvážiti že při předplat
ném $100 nelze nim poskytovati
prémií úplni zdarma
Konečně jest nám sdělili ct
čtenářům našim a krajanům vůbec
U 'Pokroi 2-?ad"' třebas se na
lézal v jedné budovo1 i ' mrodní
Tiskárnou" jest závodem óplně
Sámostátnýmod "Národní Tiskár
ny" podstatně se lišícím "Po
krok Západu Publ Co" vydává
pouze časopis "Pokrok Západu''
vykoupený od "National Printing
Co' 1 srpna 1900 kdežto "Ná
rodní Tiskárna'' vydává "Hcspo
dář" a "Květy Americké" Žad i
tne tudíž ct krajany aby při za
lýlání předplatného měli rozdíl
tento vždy na zřeteli a zasýlali to
co "Pokroku Západu" patří poa
adresou "Pokrok Západu") co pak
se týče "Hospodáře' neb "Květů
Amerických" pod adresou "Národ
ní Tiskárna?' Tím ušetří nám
t"iNárodní Tiskárně" í samým
obě mnohou nesnáz a mnohé ne
dorozumnění S úctou '
Vyd'Pokroku Západu"
Pravda byť i na čas zdrcena se
vždycky povznese jen že někdy k
tomu potřebuje berlí poctivého
časopisu
''Historik'' Edger Stanton Ma
clay prý plakal když uslyšel o
smrti admirála Sampsona To
musel být pohled pro bohy! Vždyť
Maclay vým "historickým" dílem
právě nejvíc _ ztrpčil poslední
okamžiky života Šampiónova
Kansasští demokraté chtějí před
toupiti s Davidem Overrceyerem
jako ne svým kandidátem presi
dentství před demokratickou ná
rodní konvenci Proč by si ne
dopřáli tu radost? Kansas tak
dobře jako jiaý stát může dodat
toho obětního beránka který pů
jde v roce 1904 na porážku
JSOU BESTIE KTERÉ DOVEDOU BÍT
Šlechetný a vděčny a jsou někteří
lidé kteří stojí daleko pod těmito
bestiemi Často takový duševní
TUPÝ mrzák zapomene že mu
někdo pomáhal zaopatřovat! chle
ba z kterého nyní žije A v bídné
své TUPÉ zlomyslnosti se snaží
hanobit někoho pro chybu kterou
učinilo před ním tisíce jiných lidí
Jak vysoko jest taková bestie po
vznesena nad takového TUPÉHO
lidského tvora!
Teto Hrm Greenovoo kterXž
j pověstná tvými miliony a svým
lakomstvím zná snsd každý čte
nář a dosud se o ní myslelo že je
náramně vypálená ženuška Ale
'tuhle překvapila cel v svět tím že
si vyzvedla -v New Yorku'povole
ní k nošení zbraně'-! poněvadž prý
často cestuje velikými sumami
peněz a mnoha cennými papíry
Nyní všichni vykoukaní zloději si
na teta budou dávat dobrý pozor
kdyby nosila sebou třeba celý
arsěnál ta jednou jí některý dlou
hoprifík pořádně odlehči vzdor
jejímu revolveru který v ruce tety
vzbuzuje pramalý respekt
Demokratické noviny a demo-
kritičtí politikáři chtějí ze situace
na Filipinách vtloukati kapitál a
tvrdí že američtí generálové se
řfdí příkladem řezníka Weylera na
Kubě Do jisté míry ano neboť
byly na Filipinách zřízeny tábory
zajatců avšak mezi těmito a Wey
lerovými je veliký rozdíl Ve
Weylerových táborech lidé trpěli
hlad a bylí vystavení tam všem
útiskům v amerických táborech
si domorodci libují a necbtí je ani
opustiti Smrt řádila ve Weyle
rových táborech zdraví a spoko
jenost vládne v amerických tábo
rech Naši demokratičtí přátelé
rozdíl ten vidí ale proto že se
jim nehodí do krámu o něm mlčí
Losos z AljaSky má vétží cenu
pro Spojené Státy nežli všechno
zlato které se v této zemi sněhu
a ledu nalézá Toto bohatství
zlata bude jednou vyČerpáuo
avšak bohatství lososů tam nevy
hyne pak-li naše vláda věnuje
jich chovu a ochraně jen trochu
pozornosti Aby Čtenářové P Z
mohli posoudíti jak velice důleži
tou rybou jest losos na Aljašce
tu připomínáme že nalézá se tam
již 60 nakládáren v nichž v celku
naloženo bylo v loni 4800000
liber lososů do plechových krabic
Tyto krabice pakovány jsou do
beden dva tucty do kažďé a po
sýlány do Spojených Států v ce
lých lodních nákladech
Z poslední zprXvv ocelářského
trustu jest zajímavo sledovati
lany poau aostaio aeimctvo v
tomto trustu za vykonanou svoji
práci Tento trust zaměstnává v
závodech svých 160000 osob
Prodejná cena všech výrobků zho
tovených v roce 1901 obnášela
l4jooooooo čistý užitek trustu
této prodejní ceny obnášel
{111000000 což činí I694 užit
ku na každou osobu u trustu za
městnanou Za suroviny a jiný
materiál bylo vyplaceno (235
000000 Trust vyplatil svým za
městnancům každému průměrně
Í71 2 roční mzdy čili íi 14000
000 dohromady Mzdy dčlnictva
přesahovaly tedy čistý užitek ka
pitalistů trustem vládnoucích a do
tohoto trustu své jmění vloživších
Není to dosud spravedlivé rozdě
lení mezi kapitálem a prací avšak
vzdor tomu lze z této zprávy se-
znati že práci čím dále tím více
se dostává spravedlivějšího podílu
na jmění které tvoří svým potem
a svými mozoly
Den 20 maje r 1002' bude
dnem' zrození nové republiky
Tato nová republika nevybojovala
si svoji samostatnost ale obdržela
ji pod mocnou ochranou strýce
Sama Republika Kubánská bude
prvou republikou jež vstoupí v
řadu samostatných národů světa
přátelským představením Spoje
ných Států Znovuzrozená tato
republika jest sice do jisté míry
vázána Plattovým dodatkem však
vzdor tomu má dosti volné ruce
ku svému vývinu neboť má právo
zvoliti si svého vlastního presi
denta může posýlatí své vyslance
a konsuly do cizích států k uzaví
rání obchodních a diplomatických
styků a ve skutečnosti bude ku
bánská republika více neodvíslým
státem nežli Bulharsko Na Ku
bánskou republiku budou upřeny
nyní zraky celého světa a to proto
že se tam bude luštit otázka zda
li ochrana strýce Sama dovede
zajistit mír a klHný vývoj latinsko
americké republice Jiné latinské
republiky v střední a jižní Ame
rice jsou republikami pouze dle
iména Ve skutečnosti jest tam
chaos který tyto republiky a jich
lid ubíjí
Svite bív se! SpanilomyslnA
sousedka naše "Osvěta ' zmohla
se po dlouhé době opět na "pů
vodní" redakční povšimku! Snad
by byla i tato skvostná perla ne
všedního důvtipu red "Osvěty'
ušla pozornosti naší kdyby se ná
hodou povšimka ta nebyla týkala
"Pokroku Západu Nepochybné
nás chtěl vážený red "Osvěty'
tímto "rýpnutím" vyburcovati z
netečnosti jakou chovali jsme
se oproti všelikým radostným i
trapným okamžikům jakých zaži
ti bylo "Osvětě" i řiditeli její
Je-li tomu tak pak jsme "Osvětě"
povděčni za toto probuzení Bylo
opravdu naší strany nešetrně
jednáno když ve sporu řiditele
"Osvěty" a délníků jeho mlčeli
jsme jako ryby Není to šlechetné
a "Osvěta" má úplně dobře když
o dopisovateli "Pokroku Zápa
du'' jenž se zle provinil přinesla
až dosavad PLNÝCH PĚT
SLOUPCŮ ušlechťujícl a umrav
Bující četby již nevšední by
strozrakostf (to se mnsí "Osvětě"
nechat) dovedla vyšťárati ve dvou
listech chicagských" í V té věci
jest "Osvěta" pravý champioa!
Ano "Osvěta" učinila dobře že
netečaému sousedu svému "Pok
Zip" připomněla že nedobře
učinil když v netečnosti své ne
všiml si ani takového dalekosá
hlého objevu redaktora "Osvěty"
že vyděračoý masový trust stal se
pravým dobrodincem lidstva saí
živ ífasuě procento "souchotin"
Dobře učinila "Osvěta'' upozor
nivši nás že jest povinností naší
použiti každé příležitosti k poško
zení jiných Slibujeme polepšení
a vynasnažíme se abychom Šle
chetné sousedce naší "Osvětě"
příště se zachovali
Dle zprAv našich kovsulC Do
vedou si írancouzské ženy oslazo
vat Živobytí neboť vyrábí se ve
Francii průměrně 143299000
liber "kend" ročně a z tohoto
ohromného množství cukrovinek
pouze 10 procent jest vyváženo
do ciziny a 90 procent se sní ve
Francii Za tyto keody strženo
jedině v měsících prosinci r 1901
a v lednu 1902 119300000
Anglie vyrábí ročně 160 milionů
liber kend většinu z nich však
vyváží Německo vyrábí 130 mil
liber a také většina této výroby
vyvážena jest do ciziny Ve Fran
cii největŠÍ továrny na cukrovinky
jsou v Paříži Bordeaux a Lyonsu
Avšak vzdor této ohromné výrobě
"kend" v Evropě Amerika pře
trumfla všechny jmenované země
neboť její výroba kend jest ještě
daleko větší Největší toviroy
na cukrovinky jsou v New Yorku
a za tímto hned následuje Cbica
go V tomto městě k výrobě cu
krovinek spotřebuje se více nežli
100000 sudů cukru ročně a z těch
se vyrábí asi 75 milionů liber
"kend' jichž prodejní cena ob
náší 115000000 Výroba cukro
vinek v naší zemi za posledních
10 roků velice se rozmnožila Dle
censusuzr 1880 vyrobeno u nás
cukrovinek v tomto roce za {25
637033 avšak v r 1890 již
vstoupla cena této výroby na
$55997101 v r 1900 dosáhla
již obrovské sumy $1500000001
Největší část těchto kend se sní
doma u nás neboť za celý náš vý
voz "kend strženo za q měslcQ
končících březnem r 1902 pouze
$357000 Spojené Státy které
prodraly se v hospodářství 1 v
mnohém odboru průmyslu do pře
du vyrábí více kend nežli Fran
cie Německo a Anglie dohroma
dy a proto také není aa světě ni
kde tolik zubních lékařů jako u
nás
Že liuskí život v přítomné naší
době jest velice laciným toho dů
kazy podává nám každý den
který mijí do moře věčnosti
Skoro každý den stane se ně
jaká vražda pro nějakou ma
lichernou příčinu a také každo
denně některý vrah zahyne svou
vlastní rukou obávaje se smrti z j
rukou spravedlnosti- Avšak v
těchto vraždách které se udály v
naši době málo která byla tk
brutální jako zavraždění spisova
tele Pavla Leicestera Forda svým
bratrem Malcolmem v New Yor
ku K této vraždě zavdaly příči
nu nešťastné peníze Otec obou
bratří milionář vydědil Mal
colma poněvadž nechtěl se pod
říditi jeho vůli a celé jmění připa
dlo Pavlovi který se věnoval lite
ratuře a získal si vysoce čestného
uznáoí jako spisovatel Malcolm
musel ale vzdor tomu míti jisté
vetké důchody neboť po léta po
hyboval se v nejpřednějšícb klu
bech a Žil u velikém přepychu
Konečně však se tyto důchody
vyčerpaly a Malcolm utíkal se k
svému bratru o finanční pomoc
Pavel s ochotou mu pomáhal pak
ale rozmrzen těmito stálými poža
davky svého bratra odepřel mu
další finanční pomoc a zaplatil to
svým životem Malcolm střelil
ze vzteku ubohého hrbatého mr
záka jakým byl Pavel a aby se
vyhnul trestu spravedlnosti ukon
čil druhou ranou z revolveru živpt
svůj Touto tragickou bratro
vraždou znovu se osvědčuje pří
sloví že "peníze jsou 'kořenem
vleho zla" a že ty nejniŽší nejsu
rovější vraždy se stávají k vůli
penězům Peníze jsou mocnější
nežli nejužší příbuzenské svazky
jak vidíme na bratřích Ferdových
Vzdor uhelných baroni
Pakli veliká díraická armáda
která pracuje v dolech dobývajíc
živičnaté uhlí se rozhodne ve
středu že všeobecnou stávkou se
bude domábati svých práv tu
může to míti dalekosáhlé účinky
Zastavení práce 180000 lidem
bude jeviti ve všech směrech ne
příznivý vliv v nynějších obchod
ních našich poměrech Uzavření
uhelných dolů povede ku zvýšení
cen živičnatého uhlí a výroba v
továrnách kde tohoto uhlí se uží
vá jako topiva bude tím zdražena
a lid výrobky tyto potřebující
bude nucen zdražení to braditi 1
vlastních kapes
To jsou nepřímé nemilé důStťd
ky4 této stávky přímé jsou ještě
horší Bude-li stávka tvrdošíjností
uhelných baronů prodloužena pak
oněch 1 8pooo uhlokopů a jich žeoy
i děti na nich závisící budou vy
staveny utrpení a strádání neboť
ofgánisacctahlokopů vzdor svým
značným prostředkům které má
přítomně v pokladfiě nebude moci
poskytnout! toJiťpc-dpory stávká
řům a jich rodinám kolik ve sku
tečnosti k uhájení svého života
budou potřebovali
Požadavky uhlokopů dle ne
stranného uznání jsou spravedlivé
oni žádají zvýšení své m idy kratší
pracovní hodiny válení uhlí kde
to možno k docílení správné od
měny za dobyté množství Avšak
uhelní baroni hrdopyšoě zamítli
každý z těchto požadavků aniž by
udali příčiny proč tak učinili
Času měli k tomu dosti aby vy
světlili své stanovisko veřejnosti
neboť uhlokopové přednesli jim
své požadavky již před měsícem a
trpělivě vyčkávali odpověď od
uhelných baronů
Senátor Hanna a druzí členové
smiřovacfho výboru národní ob
čanské íederace se poctivě přiči
nili aby bylo dohodnutí mezi
uhlokopy a uhelnými barooy docí
leno ašak mírně neboť vzdor
tomu Že uhlokopové byli ochotni
podvoliti se rozsudku rozhodčího
výboru uhelní baroni ani k tomu
nechtěli svoliti a to jest důkazem
že nechti ani v nejmenším povoliti
svému dčlnictvu bez boje
Majetníky uhelných dolů jsou
po většině uhelné dráhy a ty tvoří
trust který utvořen byl již před
mnoha léty Stávka ta sníží ceny
lích akcií avšak ani to nezdá se
účinkovati na xatvrdlá jich srdce
Tyto korporace se patrně domní
vajf že nejsou povinny skládati
účty ze svých činů nikomu jinému
než sobě samým jinak by veřej
nosti sdělily příčiny které je vedly
k zamítnutí požadavků uhlokopů
Mají-li skutečně nějaké vážaé pří
činy ku svému příkrému jednání
pak měly by se s nimi vytasitiaby
vetejnost monia nad nimi pro
nésti svůj úsudek
Korporace a trusty se nesmí
více domnlvati že jednání jich
sledováno bude mlčky jako bylo
až donedávna Trust jatkářůkterý
nalézá se nyní pod drobnohledem
soudního vyšetřování měl by uhel
né barony poučiti o jiném — Vy-pukne-li
tato všeobecná stávka
uhlokopů bude se veřejnost do-
máhati toho aby tito uhelní baro
ni byli taktéž dáni pod nůž zákona
byli potrestáni za svou brdo-
pyšnost
Ředitelé uhelných dráh a kapi-
talisté stojící za nimi svým odrrí-
tavým chováním přivolávají blesk
který může zničit a rozdrtit dosa
vadní jich zločincé sdružení
Némecko sklaplo
Holandsko které s ňzkostlivostí
sledovalo průběh nemoci královny
Viléminy nyní si opět poněkud
oddechlo když nebezpečná její
nemoc vzala na ee příznivý obrat
A s Holandskem sympatisuje
celičký svět neboť královna Vilé-
mioa náleží k ooěm vládcům již
nejsou kletbou zemi a lidu a právě
proto holandský národ na mladé
královně své lpí a celou duší —
Kdyby smrt byla ukončila mladý
její životbyl By ní vyhynul slavný
rod Oranienský jehož jméno jest
nerozlučně spojeno se vznešenou
myšlénkou lidské svobody
Avšak i z jiných příčin předčas
ná smrt její mohla míti osudné
následky neboť po ní mohly po
vstaň komplikace týkající se ná
slednictví holandského trůnu jež
by byly bezpochyby vedly ke krva
vému rozřešeni
Dědicové holandshého trůnu
jsou dva němečtí její bratranci pro
něž Holanďané nemají ani nej
menší lásky a velmi málo respektu
a proto jest pocbybno zdali by je
byl národ dobrovolně přijal jako
nástupce milované své královny
Naíoukaný německý císař byl
by nepockybně stál na dědičném
právu německých princů a z toho
beze vší pochybnosti byla by
vznikla evropská válka Německo
pošilhávalo po úrodném Holand
sku již po dlouhá léta Bismark
tento muž železa a krve kterýž
bral se bezohledně za svými cíly a
jenž nedbal na výběr prostředků
jen když mu k těmto cílům po
mohly navrhnul kdysi Napoleonu
III aby s ním učinil dohodnutí a
o ty malé zemičky rozprostírající
se mezi Německem a Francií se
rozdělil
Francie měla ti podržeti Belgii
a Německo Nizozemí avšak Na
poleon zavrhnul tento návrh Bis
markův neboť byl by tím zrušil
slib Francie že bude chránit! ce
listvost Belgie a Jak starý něme
cký lišák si musel nechat zajít
chuť na úrodnou tu zem Avšak
Německo stále ještě třeba ne tak
veřejně kuje plány jak by se
mohlo zmocniti Holandska a ne
dávno vydána tam byla kniha v
níž neznámý autor — diplomat se
přimlouvá za přivtělenl Holandska
k Německu a spisovatel v díle tom
zřejmě praví že dříve či později
Holandsko se stane částí Něme
cka
Avšak pozdravením královny
tento starý zálusk Německa poiu
nut jest opět do daleké budoucno
sti a narodí-li se mladé královně
dědic pak Německo si bude muset
neebat zajít chuť na vždy 4
Tato mladá dobrá Královna ne
měla od tě doby co vstoupilá na
trůn přilil mnoho Štěstí j Její sen
lásky se rozprchl krátce po sňatku
snad budoucnost jí nahradí čím
se na ní minulost prohřešila
Předplácejte se ' na
Pokrok Zipadtv yonze tl
reéié
Smrt admirála Sampsona
Když odvolán byl admirál Šamp
ión tichým poslem smrti v to veli
ké věčné neznámo tu okamžik ten
pro něj' nebyl utrpením ale
ulehčením Veliká zodpovědnost
která složena byla na jeho bedra
v španělsko americké válce a udá
losti jež byly dohrou k této válce
tak neblaze účinkovaly na admirála
Sampsona že mysl jelio počala se
zacbmuřovati a tím lze také částeč
ně jVysvítliti a omluvili některé
činy pro něž byl veřejností přísně
kritisován a namnoze 1 odsuzován
Kdyby bylo Sampsona nepotká
lo ono neštěstí tu spor mezi ním
a Schleyem byl by býval sotva
vyvolán a Sampsonovo jméno bylo
by zůstalo bez této skvrny
Sampson nemohl to zapome
nouti a klnul za to osudu Že v
onen den kdy bojována byla
slavná bitva námořní u Santiaga
byl od ní vzdálen mnoho mil On
čekal na tento okamžik který mu
měl přioésti vavřín slávy a zatím
osud spiknul se proti němu a sotva
loď jeho vzdálena byla z dohledu
tu Španělské loďstvo vyrazilo a
bylo zničeno a když se Sampson
navrátil byl již jen svědkem úplné
ho vítězství Scbleyova
Bylo to trpké přetrpké zkla
máni a to právě přimělo jej 1
tomu Že se nezachoval tak velko
myslně jak bylo jeho povinností
Americký národ byl by hleděl
na něj daleko větší úctou a byl
by mu dalo mnoho větší kredit za
docílené vítězství kdyby se byl
admirál Sampson zachoval kava
lírštčji vůči kommodoru Schleyovi
kapitánu Clarkovi kteří sami
vítězství ono nad španělským loď
stvem vybojovali
Plány k tomuto slavnému vítěz
ství a ke blokádě tak účinné vy
pracoval Sampson a tím zajistil
zničení Cerverova loďstva a tento
kredit mu bude dán v historii naši
nové[vlasti "P Z" jako časopis
spravedlivý ke každému přísně své
doby odsoudil nekavalírské jedná
ní Sampsonovo vůči Schleyovi
avšak nad jeho hrobem umlká
každá další kritika jeho činů
Admirál Sampson po celý svůj
Život sloužil vlasti své poctivě
svědomitě a ačkoli jeho jméno ne
bude v národní historii Spojených
Státu postaveno vedle jména Far
ragutova Deweyho Porterova a
Decaturova vzdor tomu bude
vždycky zaujímati jedno z nejčest
nějších míst
Sopka se připravuje k Yýtnchn
Evropa v přítomné době podobá
se sopce v jejíž nitru to bouří a
připravuje se k výbuchu Ze všech
částí Evropy od úžiny gibjaltarské
až k Černému moři od anglického
kanálu až ke hranicím Sibiře do
chází zprávy o neobyčejném vzru
šení dělnických tříd které se po
čínají domáhati svých práv a žádají
aby konečně jich oprávněné poža
davky byly vyslyšeny
Především dělnický lid domáhá
se tam všeobecného hlasovacího
práva aby mohl také svým hlasem
rozhodovati o vládě pod níž žije
a druhý důležitý požadavek dělni
ckého lidu jest kratší pracovní
doba a lepší mzdy
Všechno dělnictvo v Evropě
žádá osmihodinovou nanejvýš de
vítihodinovou pracovní dobu a zá
roveň také mzdy které by mu po
jišťovaly aspoň slušné živobytí a
nikoliv živořeni Dělnictvo v Ev
ropě z veliké části pracovalo
dosud pro nejbídnější uhájení své
existence a sice do úmoru od rána
do večera A to právě dohoalo
dělnické davy k tomu Že počínají
vystupovati se svými požadavky
důrazně a bez ohledu na následky
Ve Francii a v Německu kde
všeobecné volební právo jest zave
deno tam dělnický lid se nedo
máhá změny v konstituci avšak
ve Španělsku v Belgii v Itálii v
Rakousku a v Rusku tam dělni
cký lid sáhá již v zouíalosti své i
ke zbraaím aby se domohl svých
lidských práv
Zvláště v Rusku kde lidu vůbec
jest odpíráno právo súčastniti se
ve vládě tam lid dělnický í rolni
cký probouzí se ze své dosavadní
otupělosti a hlásí se o své právo
co nejdůrazněji
Tyto bouře jimiž jsou ony země
zmítány jsou důkazem že dělni
cký lid jest pevně odhodlán ne
podkládati více svou šíji despoti
smu jímž byl taková dloubá léta
ovládán Dělnický Samson se pro
bouzí a přichází k poznání své
síly a pakli vlády v dotyčných
zemích se neumoudří a nepovolí
tomuto Samsonu Žádajícímu za
své právo pak může po celé Ev
ropě vypuknout! revoluce kteráž
vzdor bodákům a dělům tyranův
smete tyto s trůnů '
' Dle všech okolností se však zdá
Že tito tyranové (uší co by je
mohlo stihoouti a proto chtí utiiiti
bouřící se lid tím fe se chystají
udělití mu aspoň částečně jeho
právo I x Ruska kde lid je dosud
v té největší a oejbnusnější poro
bě která jest skvrnou na dvacátém
století přiletěla' zpráva" že car
ramýšlf udiliti lida právo podíleli
se na vládě A : neučipí-li tak v
oejkratší době tu ruský lid bude
Iámati na svých' okovech tak dlow
ho pokui je nerozlomí ' J
Evropa ociťuje se na prahu
nové doby Splněním požadavků
dělnického lidu nezastaví se proud
směřující ke konečnému zavedeul
úplné lidovlády ve všech evrop
ských státech kde panují posud
pomazané hlavy Monarchie jsou
přežilým zbytkem středověků a v
dvacátém století bezpochyby že
odzvoněn budou hrana všem mo
narchiím jež udržují lid v politi
ckém otroctví
Katastrofa na ostrové
Martinlque
Jedna z největšfcb katastrof
jež kdy postihly lidstvo pokud je
historicky zjištěno udála se v
těchto dnech na ( francouzském
ostrově Martinique Katastrofa ta
v následcích svých jest tak strašli
vá že ji sotva možno chápat! a že
péro stěží dovede vypsatity hrůzy
které sopečný výbuch na nešťast
ném ostrově spúsobil
Hlavní měsVp krásného ostrova
St Pierre bylo v této katastrofě
úplně zničeno a bylo pochováno v
proudech lávy a v hromadách po
pele tak jako se kdysi stalo staro
dávné Pompeji Z obyvatelstva
tohoto města čítajícího více nežli
25000 dušízacbráněoo bylo sotva
30 lidí a v celku zahynulo nejméně
40000 lidí v tomto děsném ne
štěstí spůsobeném všemocnou pří
rodou
Hned od prvních podzemních
záchvěvů které se udály před pěti
týdny ve Guatemale počalo to v
sopkách o nichž se myslelo že
dávno již vyhasly opět bouřiti a
na některých místech tyto náhlé
sopečné výbuchy přinesly zkázu
lidem poblíže sídlícím Dle dosud
neúplných údajů zahynulo více
nežli 1000 v Guatemale v prvých
sopečných výbuších Avšak nejen
odtud ale i ze St Vincentu z an
glické Západní Indie z Quade
loupe z Dominika a jiných ostro
vů přišly zprávy o hrozícím ne
bezpečí sopečných výbuchů
Když pročítáme ty hrůzy kata
strofy která stihla Pompeji tu se
chvějeme avšak vzdor tomu zapo
mínáme na nebezpečí takovýchto
sopek jakmile spatříme krásu
krajin jimiž takovíto sopeční veli
káni jsou obklopeni My víme
sice že ty samé mocné přírodní
síly které tyto ostrovy utvořily a
ze dna moří yvrbly na povrch
zůstávají dosud pod těmito uměle
utvořenými ostrovy a že mohou
každým okamžikem tyto ostrovy
zničiti tak jako je vytvořily avšak
vzdor tomu jakmile nebezpečí
minulo tu davy lidstva hrnou se
opět v ona místa a usazují se tam
kde před krátkou dobou řádily
zkáza s smrt
Ten lid neví zdali tímto posled
ním výbuchem sopky dokončily
již svoji zhoubnou činnost aneb
zdali snad Se uklidnily aby po
nějaké době znovu vychrlily zkázu
a zhoubu na důvěřující a zapomí
nající lid ale on toho nedbá
Svět je veliký a lid by nemusel
se brnouti na tyto vulkanicky
utvořené ostrovy avšak světový
obchod je k tomu láká neboť
ostrovy ty jsou divukrásné úrodné
a po staletí přispívaly svými plody
k obohacování se lidstva a proto
vzdor tomu že risk žiti na těchto
vulkanicky utvořených ostrovech
jest veliký tu lidé k vůli zisku
kterého zde rychleji mohou docílit
budou se usazovati v těchto ne
bezpečných krajích a zapomínajíce
na minulé katastrofy budou se
cítit Šťastnými nad hrobem tisíců
tisíců nešťastných jich před
chůdců
Vliv ledvin
Ústrojí lidského těla jest tak
dobře upraveno a výkony jednotli
vých orgánů tak těsně sloučené a
navzájem od aebe odvislé že cho
roba jednoho má podobný vliv na
ostatní Obzvláště platí to o led
vinách a jatrách Když ty se v
nepořádek uvedou celá soustava
tím trpí
Následky porouchaných ledvin
jsou tak vážné že by nikdo neměl
otálet a co možná nejdříve v sa
mém začátku chorobu utlumit a
odstranit Severův Silitel Ledvin
a Jater zjednává bezprostřední a
jistou pomoc a vyhojrní v každém
případě Jde na sám kořen otra
py vzbuzuje novou sílu a novou
čilost v orgánech těch přemáhá
všechno hromadění hnisu upra
vuje močení a výměšky a tvoří
zdravý a normální itav všecb f tí
žených částí
Pan Fr Bureš ze St Paul Neb
dotvrzuje toto: "Měl jsem obtíže
ledvinné a kámen mi působil ne
snesitelné bolesti Zkusil jsem
několik léků a žádný mi nepo
mohl ani trochu Konečně kou
pil jsem si Severův Silitel Ledvin
a Jater Jakmile jsem tačal léku
toho užívat hned jsem pocítil
úlevu a když jsem byl hotov a
jednou lahví byl jsem úplni
zdrář četl jsem o tamto pro
středku v Severové kaltndáři a
řídit jsem e přesně dle návodu"
Severův Silitel Ledvin a jater
jest nejlepšra prostředkem proti
kameon zánětu bolesti v ziaecn
Bríghtově nemoci krvavé moči
řezavce žloutence žlocnatosti
atd Cena 75c a ts Podpis
Wř F Severa Cedar Rapida
fowa jest každém obcím
Proč so daří
#
Protože jest pro jedinou pouze
věc a Omaha se tomu učí
Nic nemfiíe býlí dobré pro viecko
Děláni Jedni věci dodělá le sdaru
Doan'i Kidney PIU dělají poui JeoV
on věo - ' " ~
Jaou pro nemonné ledviny ' - "
Léií boletti v sádech a kaídou ledvi
novou nemoc
Toto omiítké dosvědčeni ván to do
káže P E G Cleno učitel s ífi 624 ier
20 ulice praví: "Dostal Jiem Doan'
ninney run v nunn x uo lesarne n
roba 15 s Douglas ulice pro stou ienu
Trpěla hrozně návalem nemoce ledvin
po mnohá léta Tehdy ji záda velmi bo
lely a aí uilvala mnohá přípravky
nichž tvrzeno 2e pro ledviny jaou přeo
jen vyledt k Doan't Kidney Plili by]
tak patrným že bez váháni dotvrzuje
me to co praveno bylo"
Na prodej u vkoh obchodníků Cena
SO centft Foiter-Milburn Co Buřfalo
N Y výhradní Jednatelé pro Sp Státy
Pamatujte Jméno Doan's a nebeřte
Jiných
AbHESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
PMAHA
ftáí Plttký ě 1 ZCBJ
0l?fTáiTftiaridln achán kaidou ttrrton
sedili t minci o 1 h odp aloi p Vlaaáka
oalSa Wllllara ni Předa Jan Rualckř laj
1 V Maifik um So 1S Ht afet V A Souhra
da 1117 WlUUm ulpokl Fr Mach
Lože Jan Him ě 5 Rytíři Prthla
oóbUi m Knize rtáj první a třetí ilfnda v
niftalcl t S hodin reeer ve apolkoré mlítnofll
v BokoloTnt Frank Jelen Velicí Kancléř
íia 1011 Bo lth 9tr Fred Siéroa K R B í!
1707 IxiaTenworth HU Václav PHbjl M of P
SlOHlckoryHt
Těl Jed Sokol v Omaha
odbrrá pravidelné' aoháse katdoo druhou
ttadu měniči veíer r tri miatnostl Sď
So Uth Bt Předseda Joaef Mik tajemník
Fr B Rendla H37 Bo Uth St otetnlk Vici
Raba oor II a Center St pokladník Ja
Kolaíof
Podp Sokol Tyrš 1 1
odbfTa tri achftte dvakrát mtaiCnl katdon
1 sedili a í pnndelf v miaici v líni Metiort
UeiorocnÍKhQieodbJTá ae 1 sedili t Hlnn
p&lletnt scházel sedili t dubna a ftmlttnl
ledna a irpnu Přvdaeda John Chleborád
mlíitopředaedk Fr Srojtek taj Anton Novák
IM Bo Uth St átetnik JoaefKaipar 1714 Ho
13tá ni pokladník VJ Kanci 131(! go 18 Htr
Tbor majetku na I rokf Jo Nimec Tfbor
dietní Ant Jirázdaa Albert Elláipraporecnlk
Alois Kal par trp pr 3 Uoudar doxtrce Joe
Pifha náčelník Ant Vaiák rp náí Simon
Rokuaek táatup do C ti H Spolku Josef
Kal par
Tábor Colambns ě 69 WOW
odbfvi achtie katde I sedile a I aterf v
mistcl vslnlp Jos Klepetky na M a Wllli
am ulici Vel konsal Jas Kraus místo
konsui Jas Námiatek pokladník Frank J
B_t k - — uitii _ J
in mu i 1 1 linu Kiera sarei ate
nlíka Bo ISth Btr pravwKi J J Kolář
▼ sunu Kwn wiiT vejTooa venkovní
a r ráfy-M Vraní V1 ul v 4 V I u- i
Svoboda a A BI1Ú
Tábor Sebranka ě 4771 Mffi
odbf vi svá pravidelná schSte klidno prvou a -třetí
atředu r mistcl v osm hodin veCer
v siní pana Jana Hrocha Volíci konaul Matéj
Votava sávodfl Chas Skrdlant bankéř Joset
Vouálka klerk John Hrazda SXtU Bo lth Hi
přivodil Chas Smrkornkj vnitřní stráá V
bolejl venkovní strái Jao Pasek
Sbor Ylastlslava ě 29 JČO
odbývá achke katdon S sedili v mtaiel v So
kolovo o H hod odp Vyaloutllá předsedo
kyo JoaeSna Voleiensai přmlswlkyni Maria
Rosic kj námistka Marta pecbáiová tajem
nic Marie Michalová 'nfetalce Marie Ua--rocbová
pokladnice Joáwflna Marhn riw
sorkrni Frantllka Prchalová vjbor majetku
viKiuriv (iuthiui js iuipaova Mllostina
Burešová
Sbor Hvězda Xové Doby i 86 JČD
odbývá svá schftse kaidon I nedill v misicl ve
t bod odp v síni Melaová Předsedkyni Kat
fionka 1334 Bo ISth Str oietnlce SmlIleCble
borád im Wllilamspokladnlce Maria Vanvat -1418
Williams tajemnice Vllh tíartol USX
Bo 13tfa Bu
Sbor Boleslava i 60 JČD
odbývá schtil kaidon drahou nedill v měsíci
v Sároaul sinlon hodin odpokednlPředsed
ka Vinci Cermak 1444 Bo Uth St Tajemnice
Frantllka Čapek 1814 Martha ul Úietplce
Vntonie Mach liSI Bo l&th Bt Pokladnice
Ant Kment 1347 Bo 1Mb Bt u
Podp sbor Sokolek Tyri i 1
odbfvé svá eebise Jednou misířni a sice
katdou druhou sedili v siní Metiovi Před
sedkyni Jonefina Kaatl mistopředsedkyat
Anna Bílek tajemnice Antonie Btejskal
MIS Bo 4th i i sir áeetnlca Martě Bílek Je
a ubarie Bt Umana pokladnice Aaetka
SootOt výbor majetku Franilikafttipán a
Anna Bvailnaácetal výbor Mary Vanik a
Marie Matijka doaorkvo Marie Blbá
Tibor Výru čís 828 R H A
odbývá scbfisl první nedill v mistcl v sokol
ská sinl rředsedka Mary Houkal misto
nreaeeaaatAioisie emiMK tajem Kateřina
Velechovaká pokladnic Frantllka Peáek
kanclířka Faany Boukap martálka Marie
Přlbvlovávaltřnl atráá Barbora Hrahtvonk
strái Dora Tichý výbor majetku Marlav
Bráida Aaoa Brásda Joals Btelskali snolk-
lékal Louis Bvoboda Mary Houkal vyilan
kyai do stesdo Pavla Ranxelln uistovysL
SOT7IH OTmT AHA
Bál Palawe Dřevo ě 7 Kruh Ořevařek
Odbývá svá seb&ta kaldá noalsdnl nondill
misicl v mistnosU p Laltnera na Sutá lU ul
Barbora Racek dástojná poruinlee Ansav
Koba misťDředaedks: Kati Vooáaek ta)
T7 Bo JI stt Maria Vomáika poklad Dle I
Anna Vlach přivodit K etle VomáikavMtky
si Francia baru vntřnl strái: Anna Hláv
ke venkovní strái Maadalena PlvoCka Ag
Havlík Aaia Bobislavský výbor majetku
DrFenner'8 KIDNEY
- and BACKACHE CURE
Proti ffteni De moří in ledvin mhebý
Fe a tWoTyVb Aattrojf proti boleni
v IcHJi Vftdim rdečofm nemocím
afoini- revtBastltuDU tnimovoiaimu
trKVynt Ir
la_-áW„ai-Í -i Aákbafati 4BaaUaPáVrlm I'
re-my urw ar w v aaivv-
L i k 4 l é luv áiL tu!
Jjm II1NUIS a r-J%J ví BaBu-i - aviu
Na prodej u vlecarlákárnika Fredoela H
Fr Semerád
na rohu 16 aWilliam ul
Řízný Metzftv leiáfcilále na řepu
Pravá plzetiká t pravovoreíného pi
vovaru s Plzně Jakby smet
Tel 2114 Frank Stmerái
C H KUBÁT
skulený teaký
Pis dma: Barier Slcck rok J -
Farmám Cul pokoje 8
VKUSNÉ ZAŘÍZENÝ
HOSTINEC-
vl astat—
BRATR! JQIIAIJKOVE
v £1728 jilní 13 ulice
ftUsý tkhlatlv leták stále aa ěepa
Dobrá doutníky výborná likéry a saamenl
U viso v aiaobi Tes 1 o eaulný aákusek Ja
BOaleráoo áBMsea krajan iádajl
M BJÍjLTKI JUUÁJII0TZ