Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Drolmťi íiilitfi
Z BLÍZKA I Z DALEKA
i f i' f ii i nn7nt MTiH rri?"i i
V císařství německém jest
900000 žen více nežli mužů ná
sledkem toho jest tam hodně sta
fých panen
Iridium které jest nejtvrdší ze
všech kovo se užívá nyní ku iho
tovení špiček na zlatých peřích
aby tato déle vytrvala Cena libry
tohoto kovu obnáší mezi $80
I90
a
V čínské Čtvrti v San Franciscu
vychází ítyry denníky v čínské
řeči K sazení těchto jest zapo
třebí 11000 značek a sazeč p
pilné dvanactihodinové prací ne
múze vysadili vice nežli 4000
značek
Jistý Angličan vynalezl zvláštní
methodu jak možno zpracovati
čínskou trávu na tkanivo Tráva
tato roste hojně v lodii Látka
této trivy vyrobena podobá se
hedvábí avšak výrobní její cena
jest jen o něco málo větší nežl
bavlněné látky
Vanadium se roztaví pouze 1
Sáru 2000 stupBů Fahrenheita
vých na tento kov nemá žádná
kyselina vlivu a následkem toho
jest velmi užitečným k razným
elektrichým potřebám avšak jeli
kož libra stojí 6oo tu ohromná
tato cena činí tento kov téměř ne
potřebným k praktickým účelům
V severní části v San Jose okre
'BQ'Cal a zabíhaje do San Mateo
okresu rozkládá se jeden z nej
krásnějších amerických pralesa
jehož plocha obnáší 2500 akrů
Nejvíce nalézá se v tomto pralese
obra červenodřevých z nichž ně
které vynikají ohromným obje
mem Bezpochyby že vzácný
tento kus pralesa bude zachován
jako lesní reservace
# -
Obyvatelé v Guben v" Prusku
jsou tak zamilováni do psí pečin
ky že konečně městský úřad
tamní byl donucen k regulování
obchodu se psím masem V ne
dávné schůzi mSstské rady bylo
usnešeno že od měsíce dubna
všichni psi určení ku svědění
tnusl býti zabiti v městských jat
kách Inu proti gustu žádný di
šputát praví české píísloví
V některých pilách řee se nyní
dříví pomocí elektřiny K tomu
účelu jest upotřeben platinový
drát který se rozpálí do běla
elektrickým proudem a tímto drá
tem se dříví rozřezává Práce
tato jest mnohem lenčí nežli ona
prováděná pilou a zárovefí i rych
lejší Při tom není žádných pilin
a k uříznutí stromu potřeba jest
sotva osmina toho Času jakého
vyžaduje řezání pilou
Rychlým zalidněním západního
Kansasu na kterýž pohlíženo bylo
před několika roky s pohrdáním
zvelebena tam výroba másla v ne
tušené míře Jedna z másláren
tam se nalézajících nalezl mezi
největší na celém světě a v průbě
bu lttošního roku chce tato má
slárna věnovat! $ 50000 na zřízení
pobočních másláren v západním
Kansasu v Coloradu a Oklahomě
Máslároy tyto budou zařízeny po
dél hlavních tratí Unipn Pacific a
Missouri Pacific drah Mlékař
ství náleží v západním Kansasu k
nejvýnosnější části hospodářství
'
Jest to skutečně zvláštní jak
národnosti přicházející do této
země z Evropy se rozdělují ve
vyhledávání svých domovů v této
zemi Dvě třetiny Irčanů zůstá
vá na východě) dvě cřetioy Němců
se ubírá na západ Z 1000000
Skandinávců nalézá se 870000
na severozápadě a na západě
Rusové Poláci Slováci a Italové
usazují se ve státech novoangti
ckých v New Yorku a Pennsyl
vanii Čechové a Holanďané vy
hledávají své domovy v středo
západních státech
Znamenitý vynález v oboru ho
dinářství učiněn byl jedním švý
carským hodinářem Dandem Per
retem z Marinu a vynález tento
bezpochyby učiní revoluci ve vý
Tobě hodinek Perret vynašel
hodinky hnané elektřinou a ty
vyznamenávají se správným úda
jem Času Hodinky tyto byly co
nejsvědomitěji zkoušeoy znalci
4ito shledali že hodinky předbě
lily čas V pěti týdnech pouze o
sedm desetin sekundy Znalec
hvězdárny v Neuchatel praví že
tyto hodinky se vyrovnají každé
mu tomu oejdražšímu chronome
tru Hodinky ty natahují se
pouze jednou za 15 roků
Ze všech strašlivých stavů do
kterých může lidské tělo bolestmi
přijíti není žádný tak odstrašující
jako stav způsobený reumatis
nem jsi li ty jeho obětí? Bez
prostřední ulehčení následuje po
užití - světoznámého Anker Paia
Eipelleř Pouze ajc a 50c za
láhev
Stav osení
Poslední zpráva zemí Jilského odboru
Plenici otimka t libná aí na nlkteré
lásti v Nebratce v Kantátu a
v Ttxatu
Skoro
celá země východně za
Rocky Mountiins (skalnaté po
hoří) těšila se nanejvýš příznivému
počasí a v středních údolích v
středu atlantických státech a v
části Texasu a Oklahomy spadnuly
hojné deště Přílišné deště zdržo
valy polní práce v severní části
pšeničného pásma pěstujícího jár
ku kdežto střední a východní po
mořské státy potřebují deště
Teplého počasí jast zapotřebí ve
Washingtonu a Oregonu
Sázení korný pokračovalo velmi
utěšeně a jedině v některých
Částech Iowy a v Missouri musela
býti práce tato zástaveoa násled
kem silných dešťů" a na mnohých
místech časně zasázená korná po
číná již zdárně vzcházeti Něco
koroy bylo zasázeno také v jižní
Dakotě a se sázením korný se za
počne 'V Michiganu 'ento týden
V nejsevernější části kornového
pásma jsou přípravné práce k sá
zení korný v plném proudu a půda
nalézá se tam v nejlepším stavu
V jižních státech učinila korná
značný pokrok ačkoli v některých
částech má zapotřebí vláhy
Celkové zlepšení stavu ozímní
pšenice ohlašováno jest z celé
země výminku činí pouze některé
okresy v Nebrasce v Kansasu a v
Texasu a v tomto státě ia někte
rých místech musela býti pšenice
ozimka zaorána V Oregonu a
Washingtonu jest sice osení spo
zděno avšak vzdor tomu nalézá
se tam ve slibném stavu
Setba pšenice járky byla zdrŽe-
žena v severní Dakotě a v severní
Minnesotě avšak v jižní části
pásma pšeničného učiněn značný
pokrok a kde bylo zrní časně za
seto tam počíná již zdárně vychá-
zeti a nalézá se v dobrém stavu
Také oves učinil dobrý pokrok
vyjímaje Nebrasku a Texas Setba
ovsa byla téměř skončena v sever
ních státech Osení počíná do-
žrávati již v jižních státech a se
žněmi bylo započato v jižní Karo
líně Časně zasázená bavlna jest slib
ná ale pozdní vzchází nestejně a
něco bavlny muselo být znovu za
sázeno v Texasu následkem toho
že byla poškozena větry
Pastviny a luka se značně v po
sledním týdnu zlepšily
Zde následuje podrobný výkaz
stavu oseni z jednotlivých států:
NEBRASKA — Teplo a sucho
následováno všeobecnými a dosta
tečnými dešti v neděli a pondělí
před deštěm trpěla zimní pšenice
nedostatkem vláhy a korná značně
byla poškozena v několika jižních
okresích oves jest v bídném stavu
louky a pastviny jsou Špatné sá
zení korný pomalu pokračuje
ranně sázená? vzchází v jižních
okresích
KANSAS — Pšenice jest v
dobrém stavu ve východní avšak
poškozena v severní a střední a
trpí v západní části korná bezmá
la všechna zasázena a vzchází
oves celkem dobře si stojí jabloně
plném květu pastviny dobré na
jihovýchodě jinde špatné
IOWA — Počasí bylo teplejší
nežli obyčejně a zároveň dostavila
se po celém státě dostatečná vlá
ha pro přítomnou potřebu Tra
viny a osení pěkně vzrůstají sáze
ní korný pokračuje rychle vyjímá
je v severní časti státu kde jest
půda příliš vlhká Časně zasáze
ná koma v jižní části dobře klíčí
vyhlídka na ovoce jest slibná '
MINNESOTA — Stále dešti-
vé počasí zdrželo polní práce
MarshallPolk a Norman okresích
kde velmi málo pšenice mohlo býti
zaseto liode zvláště v údolí
Červené řeky se setbou se rychle
pokračuje V jižní části státu dvě
třetiny půdy jest v znamenitém
stavu a ranný osev vzrůstá dobře
pozdní klíčí Se setím konopí
se sázením bramborů a s konečný
mi přípravnými pracemi k sázení
korný se pokračuje
SEV DAKOTA — Silné deště
spadnuvší předminulý čtvrtek za
plavily nížiny a zastavily všechny
polní práce Setba pšenice jest
téměř skončena v jižnfch a střej
nich okresích avšak ani z polovi
cu nebyla vykonána v jiných
částích Ranný osev již vzchází a
něco ovsa bylo zaseto
JIZ DAKOTA Počasí bylo
příznivé a d Ěiě přinesly pěknou
láhu Setba byla skoro skooče
na ž na konopí Časné zasetá
jarka oves a ječmen v slibném
távu a v pěkném vzrůstu Po
dějŠÍ osev klíčí dobře Traviny
pastviny jsou značně zlepšeny
Ovocné stromy kvetou se sáze-
dn bramborů e rychle pokračuje
se sázením koroy se započalo na
ibu
WISCONSIN — Hojné deště
padly po celém státu a pšenice
ozimka 1 žito rychle vzrůstají
Luki a pastviny ae zelenají a ho
spodářské zvířectvo se na nich
pase v středních a jižních okresích
Ověj jarka a ječmen pěkně vzchá
zejí Přípravné práce k sázení
koroy rychle pokračují půda na
lézá se v znamenitém stavu
MICHIGAN — Teplé deště
značně prospěly pastvinám a lu
kám ozimce a Žitu a přispíšily
vzklíčení ovsa ječmene a hrachu
S oráním ke korně fazolím řepě a
pozdním bramborům se všeobecně
pokračuje a ranné brambory jsou
téměř již úplně zasázeny Se sáze
ním korný se započalo
MISSOURI — Teplé déště vel
mi prospěly všemu osení některé
severovýchodní okresy potřebují
velmi nutně deště neb sucho ohro
žuje vzrůst osení Sázení korný
poněkud zdrženo hojnými dešťmi
ale vzdor tomu tato práce se blíží
k svému ukončení Korná a ba
vlna vzchází pěkně Pšenice se
značně zlepšila v severních okre
sích a jest pěkná na jihu Jabloně
slibují značnou úrodu
ILLINOIS — Dobré déště a
teplé počasí které panovalo minu
lý týden značně zlepšilo vyhlídky
a vzrůst všeho osení zdárně po
kračuje Stav pšenice žita a ovsa
jest velice zlepšen Korný již
bylo mnoho zasázeno a ranná kor
ná již vzchází velmi pěkně Luka
i pastviny jsou značně zlepšeny
Zahrady i brambory v slibném
stavu Vyhlídka na broskve ne
příliš valná a také jahody nejsou
v slibném stavu avšak jiné ovoce
jest velmi slibné -
INDIÁNA — Dobré všeobecné
déště po nichž následovalo teplé
počasí znamenitě zlepšilo stav a
vzrůst osení lilo a starý jetel jsou
ve velmi zdárném stavu oves i
pastviny jsou dobré Se sázením
korný se pokračuje velmi rychle
na některých místech červy poško
zují mladou kornu Ovoce vyjíma
je broskví ve velmi slibném stavu
Úřadní zpráva vládního odboru
zemědělského o stavu osení v
Nebrasce v témž týdnu zní násle
dovně: Minulý týden byl teplý a
suchý v nedřli pak a v pondělí
dostavil se všeobecný a dostatečný
déšť Průměrná denní teplota
obnášela 7 stupňů nad normálejn
Největší teplota v týdnu obnášela
většinou asi 90 neb něco méně
než 90 stupňů
Velmi nepatrně sprchlo během
týdne až do neděle Všeobecný
déšť následoval v jižních okresích
a spád deště obnášel li — 1 %
palce
Týden až do deště byl nanejvýš
nepříznivý vzrůstu rostlinstva
Zimní pšenice trpěla stále nedo
statkem vláhy a jest vážně poško
zena v několika jižních okresích
kdež něco pšenice bylo zaoráno
Oves naltzal se stále ve špatném
stavu Tráva je krátká a pastvi
ny chudé Jabloně švestky a
třešně kvetou velmi bohatě a uka
zují na dobrou úrodu Orba pro
kornu dobře pokročila avšak sá
zení koroy Šlo poslední týden ku
předu spíše pomalu následkem
suchého stavu půdy Déšť zlepší
podstatně stav všeho osení Z při
vá z jednotlivých okresů:
Jihovýchodní íáti
Butler — Velmi sucho pšenice
vyhlíží dobře oa některých far
mách oves jeví účinky suchého
počasí tráva dosti pěkná
Cass — Pšenice a oves poško
zeny poněkud suchým počasím
sázení korný pokračnje zvolna
ovoce kromě broskví velmi slibné
Clay — Pšenice trpěla velmi
zle nedostatkem deště na někte
rých rolích byla úplně zničena
oves a tráva rostou velmi pomalu
něco koroy zasázeno
Filmore — Pšenice a oves vážně
poškozeny suchým počasím něco
korný zasázeno avšak farmeři če
kají většinou na dešť
Gage — Pšenice a oves schnou
rychle pšenice dá chudou sklizeň
sázení korný pěkně pokračuje
pastviny velmi chudé
Hamilton — Pšenici daří se
dobře avšak deště jest třeba prá
ce pěkně pokročila
Jeííerson — Pšenice a oves trpí
hrozně suchemněco pšenice bude
zaoráno a sázena bude koťúa
Lancaster — Velice nepříznivý
týden pro pšenici na některých
polích počala na spodu chytali se
sázením korný rychle se pokračuje
Nemaha — - Pšenice a oves po
třebují deště avšak vyhlížejí
pěkně jabloně plny květu sázení
koroy rychle jde ku předu pastvi
ny špatné
Otoe — Pšenice oves a tráva
na vysočinách v západní části
okresu poškozeny nedostatkem
deště sázení korný pěkně pokra
čuje
Pawnee — Vzrůst pšenice a
ovsa zdrJen stálým suchým poča
sírn ranně sázená koma pěkně
vzchází pastviny zlepšeny
Polk — Pšenice vyhlíží pěkně
oves rostl pomalu sázení koroy
pěkně pokračuje broskve kvetou
chudě švestky a třešně lépe
Richardson - Něco pšenice v
dobrém stavu na některých polích
žloutne oves vyhlíží špatně tráva
roste pomalu korná skorém 1 po
lovice zasázena
Salině - Týden nepříznivý pše
nici a ovsu sázeni korný rychle
jde ku předu pastviny velmi Ipat
né vyhlídka na ovoce dobrá
Saunden — Pšenice na níži'
nácb stojí si dobře ale na vysoči
oách značně poškozena ovsy jsou
chatrné pastviny sporé
Seward — Pšenice a oves trpí
nedostatkem deště avšak pšenice
má ještě dobrou barvu oves tráva
luční a žito velmi krátké
Thayer — Zimní pšenicí velmi
mnoho poškozena mnoho pšenič
né půdy osázeno bude kornou
pastviny špatné až do deště
Severovýchodní !átt '
Boyd! — Drobnému obilí daří se
dobře pastviny počínají se lepšiti
' Burt — Ovel a pšenice pěkně
rostou orba pod kornu asi skon
čena ranné brambory venku
pastviny dobréjvyhlídka na dobrou
úrodu jablk
Cedar — Pšenice a oves vyhlí
žejí pěkně a rostou rychle se sá
zením kórny započato
Člstént Vatikánu
Vatikán byl nedávno vyčištěn
poprvé ve čtyřech stech letech z
jedenácti tisíc světnic pojímaje v
to papežské soukromé pokoje
obrazové gallerie knihovnu mu
sea sochařství a starožitnosti ka
sino sistinskou a jiné kaple a ka
sárna švýcarské gardy přes deset
tisíc tun smetí vybrárfo každý den
v prvních dvanácti nebo třinácti
týdnech a ve velkém rozsahu i
během zbývajících pěti měsíců
Není pochyby že se to zdáti
bude neuvěřitelným mnohým kte
ří část těchto staveb navštívili
Ano ne dříve až když papež jal
se studovali nauku o zárodcích
uznal že tam bylo imetí —
Při tomto velkém podniku přes
pět tisíc lidí bylo zaměstnáno a
jeden tisíc bochnlků chleba denně
spotřebováno jedině ku čistění
papírových stěn Osm tisíc ko
šťat dva tisíce kartáčů pět tisíc
liber mýdla spotřebováno za týden
Chleba spotřebovalo se tolik
že k vůli úspoře zřízena soukromá
pekárna Dozorce nad touto prací
mohl ještě více ušetřiti kdyby byl
na místě italského výrobku použil
Fairbankova Gold Dust prášku
na mytí a Fairy mýdla V té věci
je to co mají americké hospodyně
výhodu "Nechať Gold Dust
dvojčata konají vaši práci''
imnnúJM Spina ani Máni
Pan Roosevelt byv tehdy Ještě plu
komikem když cestoval po Union Paci
fic dráze na tak zvaném "The Overland
Limited'' vlaku a vzdor tomu že strávil
většinu času na rozhledně nalézající se
na neJzazM části vlaku k vbli pozorováni
krajiny shledal že není ani dost málo
zaprášen a vyjádřil se— "že nikdy neužil
tak příjemného cestováni Vt skuteč
nosti viděl na východě dráhy kropené
olejem k vfili zabránění prachu však
zde i bez podobného opatřeni nezažil
této obtíže cestování"
Union Pacific dráha jest zasypávána
ahermanukým štěrkem prostoupeným
silně slídou kterýž zvžtrávánlm ae slu
řujo dohromady a tim pak tvofí trvalou
a čistou pokrývku (Irány Proto cestu
Jící po Union Pacific dráze ujdou všemu
zaprášeni jež činí cestování na méně
šťastných soutěžících dráhách tak obtíž
ným TELEPHOKE 3l6
Méstská úřadovna 1324Farnam ul
Nádraží na 10 a Marcy ul Tel 629
Dvé knihy— dva centy
Burlington dráha vydali právě dvě pu
blikace velice zajímavé pro hledající
domovy
'Nebraska'' Jest náev 48stránkové
knížky v niž vyliéeny jsou hospodářské
prameny stá'u a hojnými vyobrazeními
furmerských scén a kteráž opatřena jeat
přesnou sekcionální mapou
' Big Uom Basin" lest {Ilustrovaná
brožura uvádějící vše o bohaté ale ne
vyvinuté části severozápadního Wyo
mingu Biu Horn Basin skýtá obdivu
bodnou příležitost pro zařízeni malých
renčf podél dobrých tei t aiiliony akrů
vládních pozemka otevřených k osazení
dle pozemkových zákonů Spoj Států
Obě knížky ty poslány budou na kaž
dou ad restu po obdržení dvou centů v
kolkách Adrelsa: J Fkancir General
Passeger Agent Burlington Routě
Omaha Neb 37k5
BUOTE
PŘIPRAVENI
na léto sesilenítu tělesné
soustavy Zdravé silné
tělo s čistou bohatou krvi
snadno odolá útokům
letnicb nemoci
SEVERUV
KRVEČISTITEL
podporuje strávení pokr
mu zbavuje krev ledová- 4
týcta látek a vyživuje t ka
ní vo čímž stává se pevnou
hradbou proti chorobám
CENA $100
1 2£
Tel olyáli 879 — Tel tiradOTnj 807
dlLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna- č 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farnam ul
Ofednl bodlnj od II do I hodin dopoledo
oa a oo - oapoieaBa
Yefer od - do S v objali í !M Wllllanu si
Poslouží ochotni krajanům ' ti
Dr C Rosewator
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee BuIIdio?"
ÚFadol hodiny s Odldoft l "7
Od6:aodo6f oa"
V neděli od 10 do U (topol
TeU r dřadovně G04-Tel v bytu 1217
BydlL-Člalo MÍT Jonei ulice
W G SLOAftE & CO
obchodnlal i
v (lile 508 607 411 nr 5 ulice
Houtn Omaha
jBBMta_ Telefon 1
7-boíl te prodává dle libosti buď ta hotov
oeb na splátky )tf
C- H Brewer & Cc
jtohrobníci a půjčovatelé koni
íao-ta seT ul Bo Omaha Neb
t f BBTelefon tlelo 80
! I AND BACK lijí
1 a a a a 1 — — b- i i ě i
lVxV Mav 27 to June 8 fistřusf 2 fo 8 VV
1 S?©Mni homesteádai pozemky I
H %
Y Morton okresu' SevDakota póiizé několik mil od Bísmark hlavního místi
Máme 1
přiléhajících k pozeřhkátři víádoím Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na
jaře pročež přejete li nžkteíou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New Salem North
Dakota po Northern Pacific dfáze-nečekejte až do jara neboť učiníte-li takpřijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu
dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i
synové a dcery vaše můžete zaDrati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí-
te od nás a takto nabudete
velilcéfr o léiirui pozemku
- za několik: set dollar-d
Přemýšlejte jen okamžik — dobrá bohatá půda výteČDá čistá pramenitá voda nejčist
št itudničná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnější travou uhlí u
dveří osadníka za ti tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si néjaký pozemek v Severní Dakotě Lidé ta východě
slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozemky
Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupec přeje od 160 akrů do jedné sekce
nebo dvou pouze za
$400 do 50akr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané farny v Ramsey Burleigh Towner Róllete
Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichž ceny sáhají od
$800 do $2000 za akr
Podmínky jsou mírné 8 óproceotoím úrokem na odložené splátky Můžeme to zaří
dili tak že ihned 1 kupci lze nám tyjeti a obdržeti ceny výletní
Pozemky ve Wisconsinu sev Minnesotě a majetek v McLeod okresu na prodej za
f 4 00 až $6500 akr O podrobnosti dopište si na
DAY-HAVLIK LAND CO Hutchinson
Fraiicls II Hawlik řlditel
KALEJVDiRE
r
Letos máme neobyčejně hojoý výběr kalendářů hlavni z Čech
kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržetí
jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výběr:
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní
ho V textu nalézá Ve 43 vyobrazení Povídek a humoresek čití
osm a jiných kratších neb delších poučných neb zábavných Článků 37
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní
misty Povídek humoresek a črt
1 zábavných delsich 1 kratších 20
na tohoto kalendáře jest 35 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů amerických neboť letošn' ročník
jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémii
odešleme jej za doplatek 30 centů
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
120000 akrů
Z! II! Dl II!
přílohu: s Kulig krále Jana Sobiezkí-
přílohu: Císař Rudolf II u alchi-
má 13 a jiných článků poučných
Vyobrazeni v textu je 33 Ce
co prémii za doplatek 10 centů