Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
POKROK ZÁPADU
" i i
2
-1 1
'4
I ' i'
FARMER A
Zajímavé rysy ze života
Při posledním sjezdu farmerů
který odbýván byl v Chicagu před
několika městci ubytoval v Sběr
ní a a hotelu starSÍ pan v elegant
ním kroji novým cilindrem na
hlavě a skvostným démantovým
Špendlíkem v kravatě a když ho
jeden delegát farmářského sjezdu
spatřil tu obrátil se ku svému
příteli a pravil mu s posměchem:
"Tam to jest jistě nějaký kapita
lista který nedovede rozeznat:
ječmen od pšenice' Vsadím se
že jaktěživ nebyl ra pluhem a že
rozumí farmerstvf tolik jako já
rozumím astronomii''
''Brachu to jsi hrozně na
omylu'' odvětil posměváčkovi je
ho přítel "Ten člověk jest jeden
Z největších íarmerů v této zemi
Když ty jsi byl ještě klučíkem ho
nícfm dobytek tu on vzdělával již
více pQdy nežli ty jí jaktěživ
budeš vlastnit"
"A kdo jest to vlastně'' tázal
se delegát poněkud zahaaben
"To jest J Sterling Morton z
Nebrasky bývalý sekretář země
dětství jeden z nejlepších přátel
amerického farmera"
"Prosím tě příteli toho mě
musíš představit ' prosil překva
pený delegát a seznámiv se na to
a Mortonem zahájil s ním roz
právu o farmerství a nalezl v něm
nejzkušenějšího praktickéhj far
mera Ovšem nebylo to nic div
ného Farmerství bylo Morto
novým zamilovaným zaměstnáním
hned od té doby co jako mladý
dvaadvacetiletý muž se usadil se
svojí žínkou na západě a farmer
ství zůstal Morton věren až do
své smrti která zastihla jej v Lake
Forest
HON J STERLING MORTON
vynikající farmer státník
Farmerstvf bylo u něho první
ctižádostí politika stála teprve ve
druhé řadě V jeho politické ka
riéře překáželo mu nejvíce pevné
mínění v některých veřejných
Otázkách Vtom ohledu vynikal
pravou tvrdou farmerskou hlavou
a když se domníval že jeho ná
hled jest správný tu od něj ne
upustil a hájil bo s celou svou
dušf a druhá příčina proč Morton
nebyl více politicky činným spo
čívala v tom že slíbil své choti
"že pokud ona bude živa že ne
bude se domáhati žádného politi
ckého úřadu"
Slib ten dat Morton své choti
po nezdařeném pokusu dostali se
do spolkového senátu Choť jeho
vynutila ho na něm proto že měl
Morton do jisté míry v politice
neštěstí
V r 1858 byl Morton nomino
ván demokratickou stranou kan
didátem do kongresu byl prohlá
šen za zvolena a obdržel také
pověření avšak g ivernér Samuel
W Black vydal volební certifikát
jeho odpůrci S G Daleymu
jebož jméno pak bylo dáno na li
stinu členů kongresu a následkem
toho Morton musel kontestovati
proti Daleymu místo v kongresu
a ač senátor Hicbardson z lili
noisu který tenkráte byl členem
domu zástupců pronesl ve pro
spěch Mortooa skvělou obhajova
cl řeč tu přece Daleymu bylo
přiřčeno 000 místo ač neprávem
V r 1867 když Nebraska při
vtělena byla jak- stát k Unii tu
Morton byl kandidátem guvernér
ství nejvíce mu však záleželo na
tom aby získána byla demokrati
cká většina v legtslacuře a to se
" mu skuteční ptdaíilo leč opět
ným politickým "tričkem" bylo
vyhozeno na základě technické
chyby 160 hlasů v jednom z nej
větších okresů ve státu Nebrasre
a tím demokraté ztratili kontrolu
v legislatuře a do senátu bvl po
slán Thomas W Típton který se
POLITIK
J Sterlinga Mortona
jstal stoupencem Greeleyho v r
1872 a tak Morton byl podruhé
připraven o ovoce svého vítězství
Tato porážka právě přiměla
jeho manželku že vynutila na
něm slib že nepoběží jako kandi
dát pro Žádný politický úřad a
tento slib Morton dodržel až do r
1 33 1 kdy raaaželka jeho zemřela
Po její smrti se vrhnul opětně
do politického víru a súčastnil se
v jedné z nejživějších kampaní v
Nebrasce a proslul hlavně svými
žíravými útoky na - Henry Van
Wycka který e ucházel o úřad
-enátora na populistickém lístku
Van Wyck přijel do Jebrasky
jako republikán ale opustil tuto
stranu na základě finanční otázky
Morton byl kandidátem demo
kratičké strany a proslovil proti
Van Wyckovi mnoho řečí z nichž
některé ho učinily slavnými po
celé Unii pro vtip a satyru v
nich obsaženou
Zde podáváme některé ukázky
těchto slavných jeho řečí Jednou
Morton pravil:
"Přál bych si abych byl do
brýra kresličem a pak bych nakre
slil illustraci která by velmi dobře
karikovala pana Van Wycka
Předně bych nakreslil hubenou
krávu přestavující demokratickou
stranu a vedle ní bych postavil
tele cucající z jejího vemene a na
zval bych ho Van Wyckem To
by ho velmi dobře znázornilo z té
doby kdy jsem bo poprvé poznal
a když byl tehdy demokratem
Pak jako druhý obrázek bych
nakreslil jinou vyhublou krávu a
nazval ji republikánskou stranou
avšak k ní bych nakreslil mnohem
větší a tučnější tele jak ssaje ve
msno krávy Tele to by předsta
vovalo opět Van Wycka když
stal se republikánem Třetí obrá
zek by znázorňoval nemocnou
krávu s velikým volem který se
chce živitt z té ubohé nemocné
krávy To by líčilo zase našeho
Van Wycka z posledních jeho
dn"
Van Wyck snažil se sice odpo
vídat! na tyto sarkastické útoky
ale duch jeho k tomu nestačil
Van Wyck ve svých řečícíi nejví
ce přimlouval se za'znehodnocení
měny a na to Morton pronesl opět
nanejvýš vtipné přirovnání které
mu se smála tehdy celá Nebraska
a jež zavdalo podnět ku stům růz
nýcb časopiseckých kartonů
"Můj vzácný soupeř a blízký
soused generál Van Wyck'' pra
vil Morton "jest projZnehodno
cení měny " To jest již" v jeho po
vaze On byl vždy pro znehod
nocení politických stran znehod
nocenf zásad a znehodnocení stát
nictví Nejdříve byl v oběhu jako
demokrat a v tomto oběhu se udr
žel v několika úřadech až koneč
ně se ošoupal a stal se tak lehkým
že ho demokratická strana mu-f-U
z oběhu vyhodit Za nedlouho
na to přišel do oběhu znova alt
tenkráte měl na sobě rás republi
kána a tu zase zplna potvrdil
Greshmaaův výrok že Spatné
mince často klamou lid neboť v
tomto oběhu jako republikán pro
běhoul několika úřady až kooeč
ě se ďostal do stolice senátorské
V tomto svém postavení dokázal
víík že je v něm více příměskfi
nežli čistého kovu a následkem
tobo i republikáni jej pustili z
oběhu Tak stal se politicky ne
potřebným kovem ale náhodou
do?tal se do mincovny populisti
cké strany a na základě svobodní
ražby objevil se opět y oběhu
jako státník"
Avšak vzdor těmto smělým sa
tírickým útokům Mcrtonovým
byl tento poražen a Van Wyck
zvítězil načež se Morton uchýlil
do Arbor Lodge kde cpět se vě
noval farmerstvf
Den sázení stromů který Mor
tona zvěčnil byl zaveden ním v r
187a a jedině v Nebrasce od toho
doe bylo vysazeno 19000000
stromků
Poslední politický boj Morto
nův byl proti Williamu Jennings
Bryanovi s jhož finančními a ji
nými náhledy nemohl a nechtěl
souhlasiti Morton byl sice de
mokratem z přesvědčení ale kdy
koli uznával že náhledy strany s
jeho vlastními nesouhlasí tu vy
stoupil nepokrytě se svým pře
svědčením Před svou smrtí nejvíce se za
býval myšlénkou jakým způso
bem povznésti rolnictví na Kanár
ských ostrovech Jako sekretář
zemědělství studoval tam již po
měry a později došel k přesyědče
ní že jednoho dne tyto ostrovy
stanou se důležitými pro obchod
světa
Více nežli 2000 parníků na
vštěvuje ročně tyto ostrovy jež
jsou rozloženy v atlantickém oce
ánu západně od pouště Sahary
Téměř všechny parníky konající
cesty mezi evropskými jihoame
rickými a africkými přístavy zde
zastavují aby se zásobily uhlím a
tím tyto ostrovy stávají se důležitý
pro světový obchod
Na těchto ostrovech jest velmi
málo dešťů a farmy jež se dají
lehce zavodBovati mají tam vyso
ké ceny ba daleko vyšší než v
Americe poněvadž ovoce na nich
pěstované přináší ohromný uži
tek Tak na př na pozemcích
kolem města Las Palmas j pěstují
se vesměs banány a na dobře za
vodněném hektaru půdy lze docí
lili % 500 čistého užitku z vypěsto
váných tam banánů což se rovná
asi $200 na jeden akr Násled
kem toho nelze tam koupití hek
tar (asi a Já akrů) laciněji nežli
za 15000 Sotva na celé země
kouli přináší vzdělaná půda tak
vysokou cenu jako na tomto kou
sku Kanárských ostrovů a to
proto že jest veliká poptávka po
této půdě
Ovoce z těchto ostrovů posýlá
no jest hlavně do Londýna a zde
jde jako na dračku Parník jedné
linie dopravuje z přístavu La Luz
každý týden 10000 až 20000
bunčů banánů a také z jiných míst
ostrovů se vysýlají velké zásoby
tohoto ovoce do Londýna
Druhým důležitým vývozním
předmětem jsou rajská jablíčka
jež se odtud posílají dosud nezralá
a dozrávají cestou a konečně i
brambory a tabák se zde počíná
pěstovati s úspěchem
Pozemků jest na ostrovech těch
dosti ale zavodSovánf jich jest
obtížné Před několika roky se
stavila se tam společnost která se
snaží získali všechny struhy a
rybníky pod svoji kontrolu a tato
společnost rozvádí tuto vodu se
znamenitým užitkem
Společnost tato staví také o
brovskou zeď kolem pahorků jež
rozkládají se poblíže města Arucas
a z nichž v zimní době stéká
množství vody Tato zeď stavěna
jest v polokruhu a obkličuje úplně
severní část těchto hor Výška
její jest vyměřena na 100 stop
síla její v základech na 75 stop a
na vršku mi obnášeti 13 stop
Tato ohromná zeď tvořící nádrž
postačí k udržení ohromné množ
ství vody Na této zděné nádrží
pracuje již 200 dělníků po tři roky
a vodou z této nádrže učiní se sta
a sta hektarů půdy úrodnými
V tomtD obrovském1 podniku
súčastněn byl Morton v posled
ních létech svého života a zvele
bení Kanárských ostrovů bude mu
věčným pomníkem tak jako jeho
ním založený den sázení stromů
Slepý ku trým vlastním zájmům---Pisatel
jednoho dosvědčení dr
Petru Fabrney-ovi z Chicaga 111
upřímně se přiznává že byl sle
pým ku svým vlastním zájmům
opomenuv užiti Dra Petra Hobo
ko dříve než utratil všechny své
peníze na doktory a léky Jak
mnoho jest těch co se dopouštějí
téže chyby? Pan August A John
son Ashton Neb praví: "Asi
před rokem polál jsem užívali
vaše Hoboko Sedm lahvi mne
vyléčilo z hrozného neduhu It-d
vin jímž jsem zakoušel Byl
jsem slepým ku svým vlastním
zájmům jako mnozí lidé a nezku
sil Hoboka až když lékaři mii
moje peníze a já v(ru v ně ztritii
ert nyní zdravým mužem Va
Hoboko vyléčí choroby když lé
kafi a jiného léky rozhodně kla
mou- Moje rada lidem jest zku
it Hoboko dříve než utratí šech
oy své peuíze na lékaře"
Pan Johnson napsal hořejší
JopU v oávalu nadšení Je to
vážný předložený výrok někoho
kdo ví protože se naučil ze zku
šenosti Tisíce jiných dosvědčili
podobným tonem Plné podrob
noti o Dra Petra Hoboka lze
obdržeti obrácením se na majitele
Dra Petra Fabrňey-bo 112 114
So Hoyne ave Chicago III
Jednatel B Dimstbier č 2016
P St S#b Omaha Neb
Předplaťte se na "Pokrok Zá
padu' ponze Í100 točoč
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i:
LARWOOD Ore - Redakce
"Pok Záp" — V jednom z mých
posledních dopisů poukázal jsem
k tomu jak jest národ náš okri
dán Jráhami při dovážení pošty
od těch dob však vyšlo na jevo i
další okrádání v tom Btněru
jak jsem psal dostávají dráhy
plat dle váhy zásilek které odve
zou Poštovní zásilky se však
neváží každý den v roce nýbrž
vybéře se pouze jeden měsíc v
němž se veškeré zásilky po celé
Americe váŽf a dle toho se pak
řídí plat na celý rok
Obyčejně se vybéře měsíc onen
v němž nejvíce pošty se zasílá a
jelikož jest již předem vždy ozná
men proto se vždycky dráhy naQ
připravují a zásilky ku konci pře
ďešlého měsíce zadržují a dopra
vují je až v měsíci příštím a posta
rají se o to aby v měsíci kdy se
vážení děje bylo co možno nejví
ce zásilek
Tak jsem sám na své vlastní
oči viděl v minulém měsíci kdy
se vážila veSkerá pošta v Ogden
Uub na U P dráze bylo pět
poštovních vozů naplněných úpl
ně prázdnými pytli poštovními a
váženo Bylo mně to divné kde
se najednou a v jednom místě to
lik pytlů bíře a 04 dotaz zvěděl
jsem že tato zásilka již po třetí
je poslána do San Francisca v
Kalifornii a pak poslána opět
zpátky a vždy znovu vážena
Tedy čtyřikráte po sobě a jen
proto aby se nabylo co nejvíce
váhy V ten měsíc rozesílají drá
hy co nejvíce všelijakých tiskopi
sů poštou a postarají se o to aby
všeliké npviny rozesílaly co nejvíce
"Sample Copies" knih a jiných
tiskopisů z WasEingtonu a vše jen
za tím účelem aby se zvětšila
váha zásilek a dráhy dostaly pak
více p!au Největší však dare
báctví zdá se že bylo odkryto v
Denver kamž bylo zasláno velké
množství pšenice v pytlích tak že
váha její obnášela několik tun a
vše jen prpto aby se zvětšila
váha A tak se to má vždy a při
každé příležitosti Celý národ
musí být okrádáo aby několik
jednotlivců dělalo miliony a těmi
pak národ ovládalo Za starších
dob byli to velkostatkáři majitelé
půdy (jako až dosud v Irsku)
kteří vládli celými národy a drželi
je v porobě zdělávali zákony na
ochuzení a vyssávání lidu vždy
na úkor lidu pracovního a ve pro
spěch své kapsy A dnes to nenf
0 nic lepší Místo bohatých mar
jitelů půdy nastoupili majitelé
velkých průmyslových podniků a
ti drží veškerou moc ve svých ru
kou zdělávají zákony ve svůj pro- j
spěch a na úkor lidu pracovního
Přiblédneme-li blíže shledáme i
že nyní ji st to právě tak zlé neb
spíše norší než za časů pánů
"Franců" a robot Bývalí oni
zemané nabyli většinou půdy da
rem neb odejmutím jí svému sou
sedu neb poddanému a upotřebili
poddaných svých ku vzdělávání
této půdy sami tábli všechen uži
tek a poddaného odbyli pouze
tím že sotva mohl živobytí uhájit
a nedělal-li dobrotu dostal lís
kovkou Nynější poměry nejsou o nic
lepší oněch dřívějších Nynější
Vanderbiltové Hillové Rockefel
lerové Gouidové a# jiní nabyli
své majetky právě tak jako oni
zemané Onino půdu ukradli neb
ji darem dostali tito okrádají celý
národ jak dělníky kteří pro ně
pracují — placením malé mzdy tak
1 veškeré spotřebovatele — počítá
ním nadmírných cep Mimo to
dostali ohromné lány pozemků od
vlády úplně darmo jež pak lidem
pracovním draho rozprodávají
neb pronajímají
Když za starých dob nedělal
poddaný dobrotu dostal lískov
kou Nynější dělník požaduje-li
jen poměrný plat k-o své práci
aby mohl jako člověk být živ jtst
z práce jednoduše vyhnán a
vzpouzí li se neb nabádá své spo
ludělníky k nespokojenosti jett
jednoduše zavřen neb na něho
jest posláno vojsko a on beze
všeho zastřelen Nuže jaký jest
rozdíl mezi starými časy neb oy
aějšimi? Spíše jest to horší než
bývalo! Zi starých dob byla třída
lidu chudého a pracujícího neuvě
lomělá a nf měla takových potřeb
!ako za časů přítomných a tedy
lemohla ani pochopit útisky a
útrky tak jako lid nynější
Před 40 roky vzala jynější
bursasie svůj počátek a myslím
ře bude veškeré čtenářstvo zají
mat malá historická vzpomíok?
na oov počátky o černi se roze
píu ptiště S pozdravem
V Chládek
WESTON Neb dne 6 května
190a - Redakce "Pok Záp"I
Slíbil jsem vám onehdy že budu
do "PokTokn Západu' častěji
psát Plním tedy svoji přípověď
v naději že bodu přátelsky přijat
v krub vašich doručovatelů Jsem
teprve 19 roka stár Váš časopis
se mně zalíbil váš jednatel p J
Kastl rrjoě jej schválil a také hned
objednal začež re o vyslovuji dík
Jaro se nám letos brzo otevřelo
mnozí farmeři začali záhy sít
někteří již 12 března Snad měli
na paměti staré přísloví: Ranní
ptáče dále skáče ale také časem
zmrzá ' Na štěstí však nebyly
velké zimy a proto přísloví ono se
nevyplnilo 7% to kle dostavily
se suché větry kteréž působily
zhoubně zvláště z té příčiny že
byla zima skoro bez sněhu ná
sledkem čehož dostalo se půdě
málo vláhy a tak odnesly větry
spoustu prsti zejména s těch rolí
jež byla na podzim zorána Ono
se ovšem říká "dobře orat na zi
mu" ale ne vždy se to osvědčilo
Letos mohl si každý zorali dosti
pod kornu neboť měl k tomu do
sti času Já jsem si najal s bra
trem 2CO akrů pozemku a v půli
dubna měli jsme zoráno Pak
jsme čekali na ten zlatý máj na
nějž jsme se těšili jako malé dítky
na "Christmas'' Teď sázíme již
kukuřici o sto šest aby spíše
uzrála a my ji mohli prodati za
dobrou ceau Jen kdyby chiěla
být pořád tik drahá abychom my
chudší mohli dohonit! ty kteří se
nám smějí do hrsti Byla obava
že budou muset být některé ovsy
zaorány ježto je vítr mnoho při
pálil Nyní nám zde trochu na
pršelo a tak jest naděje že se vše
ještě může napravit Oziraní obilí
zůstane ovšem již krátké
Z dlouhé chvíle učím se také
jezdit na bicyklu a doufám že mi
zábavy té nebudete záviděli ani
vy ani jiný z čtenářů vašeho listu
zejména pak když se vám při
znám že jsem učinil při zábavě
té s kola několik ne právě sokol
ských kotrmelců Příště více
V úctě Frank Vávra
WESTON Neb dne 7 května
1902— Red "Pok Záp"! Le
tošní rok se nám zamlouvá a to
hlavně proto že se brzy jaro ote
vřelo následkem čehož se začalo
v polích záby pracovat Ovšem
že nastaly ještě přestávky a přišly
mrzuté suché větry které natro
pily značných škod zvláště těm
kteříž si libují v orání na zimu
Jsou-li podzim a jaro mokré do
padá to ovšem jinak Letos se
ale podzimní orba rozhodně ne
osvědčila Po tom větru jel jsem
až 10 mil na západ a tu jsem
užasl nad spoustami té zimní
oračky Místy se mi koně zasta
vovali neboť se zabořili někdy
do prachu až po břicha Někdo
snad řekne: "Však ono se to opět
zaorá a bude zase pole" Ano
hude jen že ne již takové Sněhu
jsme men minulou zimu maio a
proto nedostalo se půdě tolik víá
hy jako léta minulá a i jaro jest
suché Obilí jest větry poškozeno
a jen dobré počasí může vše na
pravit ''Kdyby člověk věděl jak
se bude dařit nebylo Dy tezko
hospodařit" praví jedno staré
přísloví Zde se povídá mnoho o
tom že jest v Oklahomě obilí ve
lice poškozeno Zavděčil by se
nám některý tamní dopisovatel
kdyby nám o tom podal bližší
zprávu Jestiť v Oklahomě usa
zeno mnoha krajanů od Weston
zdejší přátelé jich rádi by zvě
děli co jest pravdy na pověsti té
Zde ani ozimní obilí ba ani ovsy
nebudou již dlouhé Mnohý arci
řekne že na vzrůst jejich jest je
ště dost času avšak to nenf jisté
a kdo ví nepfijdou-li přede žněmi
opět horké větry a nespálí li zrní
před uzráním Vše žádá svůj čas
a zázraky se již nedějí Co toto
píši slušně prší a jestli dost na
mokne tu se mnoho napraví Co
se týče kukuřice ta se nyní bonem
sází neboť se začalo pod ni záby
orat Proti ranné orbě nenamí
tám ničeho ale brzy sázet není
vždy radno Korná má ráda teplo
a má se to s ní na př jako s chle
bem Dejte chléb do málo vyto
pené trouby a uvidíte že se vám
rozpuká a ztratí takřka barvu i
chuť kdežto v troubě dobřeyto
pené nabude ihned pěkného vzhle
du dobře se peče má dobrou
chuť a není rozpukaný jako ty
coloradské skály Loni jsem pro
najal něco pozemku dvěma obča-
nůn: Jeden by byl rád sázel
kornu hned o masopustě a skuteč
ně tak učinil kdežto drubý sárel
kornu o 20 dní později Tato
později sázená korn dala 25 bu
šlů po akru kdežto ona ranná
pouze 10 bušlú Kromě tobo v
raaoé korně zmohla st více tráva
a vyžádala si o jedno oboráoí více
Není to ovšem vždy stejné Na
pováženou však jest že od minu"
íého roku panuje vf-lké sucho a ž
ztrácf se prameny i tam kde vždy
bývalo dost vody - Než nebylo
ještě roku aby se líbil všem jako
oebyló ještě vlády aby s ní všich
ni byli spokojeni
Právě čtu v "Amerikánu dopis
od nejmenovaného dopisovatele z
New Yorku kterýž podávaje zprá
vu O sebevraždě krajana Aloise
Holečka používá příležitosti té k
hrubým itokúm na nynější vládu
jíž klade za vinu nynější bohopu
té řádění masového trusta a zá
rovcfi — nedostatek zaměstnání
I kdyty pravdivé bylo líčení
hrozné bídy jaká v New Yorku
panuje mezi lidem dělným tu ne
imenovaný dopisovatel onen e li
mužem jen poněkud spravedlivým
měl s příkrým odsuzováním '"pře
sidenta Roosevelta a vůdců státní
lodi" vyčkali na výsledky vyšetřo
vání předsevzatého na rozkaz pre
sidentův generálním právním zá
stupcem Spojených Států Pbil
C Kooxem Trudný skon krajana
Aloise Holečka jejž nejmenovaný
dopisovatel "Amcrkám" líčí bar
vami tak temnými vzbudili musí
zsjisté v každém citlivém čtenáři
zvláštní myšlénky Aždooedáv
na úspěšný a zkušený řezník Ho
lečík připraven byl o obchod svůj
pro dlužnou pohledávku celých
St 8 obnášející Náležel k řádu
Jan Amos Komeoský č 10 Č S
P S k Těl jed Sokol k I stře
leckému sboru a -k Odd Fellows
Mezi Členy tolika spolků měl za
jisté dosti přátel kteříž by mu
byli v tísni jeho zajisté největší
ochotou vypomohli Proč se tak
nestalo? Rád přiznávám že každé
neštěstí má svou příčinu a možná
dost že nešťastný krajan dohnán
byl skutečně k sebevraždě přiči
něním trustu Než vytloukati z
neštěstí krajana politický kapitál
svolávali před časem oheň a síru
na hlavy "presidenta a vůdců
státní Indi'' nezdá se mi ani dost
málo 'e riým a spravedlivým
Nejmenovanému dopisovateli pak
toto do památníku: Čechové v
New Yorku kteříž honosí se svým
velikášstvím nechají svého kraja
na pro bídných $18 zemřít Co
jdou mu platný spolky po smrti?
To prozatím postačil
S úctou Jos Kastl
Střežte se maU pretl katarrhn obsa
hujících rtuť
pnnéradl rtuť mlčí CUrhftttplné poileodf celj
HVKtem vniknuv! do nJflllEnnltii povrchem
Takovéto ulodmHy oemujl bylí nikdy pouil
vánv let na ptadpti ikutaného lékaře JulikoC
ikona jimi ptanoena Jst deaetkráte véUi
nelil dobro (ei vám anad nlcb vmlknoutl
mobio Hall a Catarrh Cure vyráběná V J
Chttney a Co v Toledo O neolnahuje lad
nou rtuf a by val braná vnitrné otlnkuj pH
mo na krev a itevnějftek celého aytmu KuyC
kupujete HalTa Catarrh Cum ptoavédPte ae
alyt doatall ten pravf Utívá ae vnitrně a
hotoven Jest v Toledo Ohio apolef noaU F J
Cneney i Co — Odporučen! taarma
Na prodej u vlech lékárníka TOa láhev
%T Ball'i Family Pilulky Jtoo oejlepil
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR R KELLER
spolupracovník P Z a Hospo
ddřských Listů vyrábí následu
jící Uky pro kont:
Dra Kellera mazaní na otoky s ochro-
menlny Cena 75c (Uudl e Ml vý
hod 06 pro lidi)
PráSek proti červům u koní cena 75c
Llk prott kolikám koní Jedna láhev II
tři láhve Í250 lest láhví 450
Oatrá mast na staré otoky nádory spí
nek a Jiné otoky koatnf Cena 1160
Ochranný lék proti choleře praaat Malá
bednička 1200 velká 3 50
Prá&ky proti dýchavif notl koní Sl
Maaf a prásek na rány odřeniny od drátu
neb řemení Cena obou Íčko 75c
Pniit k proti chřípécí kaíli nechuti k
žrádlu a chudokrevnosti Cena 21b
80c 10 Uber ti
Lék na léílapy a nemoc kopyt Cena II
Dáte tyto léky pro lidi
Dra Hagera práAky proti rbeumaliainu
vvléři nejtříal případy rheumatiemu v
nř-kolika dnech rovno i chřipku
Cena H tři bedničky fí50
Karlovarská lul umělá avitoznámý lék
proti nemocem ledvin žaludku a jater
Bednička 75c a sl 25
Léky zanýlám pouze za hotové Pro
oaady v nichž dotud nemám jednatele
hledám spolehlivé jednatele jimi dám
nejlep&l výhody
Za 1250 za&lu I dobré léky pro lidi
připravené dle popisu nemoco
8 úctou Drlt HELIER
555 Itlue iMlantl Ave Chicago III
Díkuvzdání a odporučení
Srdečnf dik vzdávám Dr It Hellerovi
českému zvěrolékaři od něhož Jsem vlce
léků pro mé koně objednal
lyéky ty se znamenité osvědčily pročti
je všem krajanům odporučuji
Frank Vondra Knmsey Minn
Dosrřdčení
Objednal Jsem od Dr nellera masf na
otok pro koně -r~ aouseda pana M
Mclntoshe Mast ta výborně osvédči
la rovnéž tt i Jiné léky Dra Hellera
které jsem drive od nčho koupil
Jot liárta Kei Cloud Neb
Železniční pozemky na prodej
V severním vViscoosinu Cbica
go St Ptil Minntapulis & Onu
ha dráha mi na produipři nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních a 400000 kkrn vjbra
ných pozemkř rolnických Tí
kďoí koupi záhy mohou V) brati
si pozeniky při krásných řekách a
jt:irr-ch v nthř jest hcjno-t ryř
a jeí pokyi)í nevyčerpatelný
zdrtt vodv 'k pro rodinu tak 1
dobyt k
Pozemky po vetftinč jsou zales
něny pode fest úrodnou a snadne
zpracovatelnou Chicago Milwau
k St Paul Minneapoi
Duluth Superior Ashland a četní
jiná prfM-pfvající města na dráze
C St P M- & O a na dráhách
líních poskytují dobrých trhř pV
plodn írnirslié
O MiJS- podrobnosti piíte n
Oro W Btll
pf-trtttkovf atoTiiauiř Ha1nn W
G H MtRae
Itprn iř řii:s
a I A rich but undevcloped lál
fll tnctlnNorthweftcrnWyo- Ilf
If min ConUins wonder- 11
Ji futly good openinfs tor Vj
II smalt ruchet along good
II struma A mlllton aeres II
II of UndopenforMttlement 1 1
II y m under US II
J ff ':ím I lndUw li
r 1 '!! !il 1 foláer b-ee jSV
Jk ananaj M rcqiMtc f í
ADRESÁŘ SPOLKŮ
tesko-Slor Dřlnkké Podpor Jednoty
pra aeverosápadnl státy
Minnesota Iowa Wiscnnsin Kebraaku
obě Dakoly a Michigan
Hlavni Jednota T Ht Paul Sluk
ťlřadnlel s ířelnlra výborem se aajdou
kletné nafe podHseny m upolkím vřslilkr
aasjlánr budou Velkuptedseds Frant Hkok
HlVaul Mlnn I iufuprfleda J Aubrecht
Mlnnt-apolla Mlnn 11 iuMupeileda Joecpb
Hromáiae llopklnr Mlnn Velkotajemnlk
Kraul A Kr h Ht faul Mlnn Velsopuklad
plk Juk-ud Tyra Mlnut-apolls Mlnn
tiraduvua:M6 0oodhuat Ht Paul Mfun
1 1 v Montiromerjr Mlnn
odMvá svá schase kaMou Čtvrtou nedill
mínící 1'redaeda Fr K Htaník TaJeEťs
rr MliaUřetnlk Vojt Kaaanda Pokladn k
Touiai
Č II Mladocerb v Le 8uenr Center
Mlnnenota
odbývá sviarhnze katdou 1 01HI v nitait
siní IOOK rNd Jakub Krenlk tajemnikr
Fi Harta IeNuurOeiiur Mlnn átet J Bl
cek pokladník Váo Kráva
Č III v M Paul Mlnn
odhývásvé srhoie kaldous střelu v mísící
PreduHla Thomas Hhllda: 44 Umlrlcb Ave
tajemník ťranl šanda 7 Hár-luin ave Ht
I'au Mlnn - ařVntk ťrent Morálek M
Pleasant Ave ponl Václav Kotnour
Karel Havlíček liorouiký í If
Mlnneapulls Minu
odbývá svá achftie kardou 1 nedill v meslc
slnl í ti sorner of Waahlnirton & Uedaravo
"o PředuHla Kalcnman mlHiopreds Anton
Vávra tajemník Kr Jindra úíetnlk MKolAl
pokladník £ Albrecht
Č T v Nové Praze Minn
odnývásvá scbtie kaMou 4 nedill v tnMcI
Pledda Ant T Hudín taj Ant F Vrtit
ný afatnlk Václav Poael pokladník Jakub
svoboda New ťruul Mino
Komenský l VI v Hajward
Minnesota
odbývá svá sobola I nedill v néslcl Přeď
J Funfar mlsuvpteds Vojt Pacovský taj
Josef Htraka Olenvllle Mlnn úf etnik
Pr Prantner poklad Václav gledl Oakland
Mlnn
Earel Veliký l VII r Nora lřebonl
Minnesota
odbývá svá schíie kafdou 4 nudil mf1cl
Pledseda Vojt 1'blíř nilstopreds Vác Kfl
tajemník Jan Noska ntatnik Jan Podojil
pokladník Vojt Klein nrávodíl Jos Balata
AntVelilek JoaEdlJohn Fllipek výbor tVet
Vojt Klein Jos Edl vfbor majetku Ant
Veliiek J PUlpek stráicl I r Staska posel
t VIII Rovnost Owatonna Mina
odbývá svá schtsa kafdou neděli v mísící v
Jednu hodinu odpolv slnl 6 B P 8 Předseda
Kr Dufek mistopreds Pr Bureá tajemník
Leouoli Marek l N Biem Ht nCetnik Pr
Pechek pokladník Vác HerdllCka st pr&
vodil Dotn Moravec vnitrní strál Kalpar
Slezák venkovní strát Joser H VavHn
Spolek i IX v Plne City Minnesot
odbývá svá acháte kadoa druhou nedill v
měsicl předseda Jan Stochl místopředseda
Tom 41 Biíll tajem Pr W hti h Plne Otty
áíetníkJanHejda Plna Gity Mino poklad
Jan Sambavr Plne City Mlnn
Č X Cechoftlovan r Ollria Mlnn
Předseda Karel Kotan místopředseda J
Lepelka tajemník Karel avlhovec oietník
M Petrifka pokladník Václav O Ployhard
provodil V Jakel vnitrní stráí P KHÍ ven
kovní strál V Uaraiin ůtet výbor J Pávek
Čechle i XI v 80 Omaha Xeb
Odbývá schtse kaádý druhý Čtvrtek v misi
Ol o osm bodln večer v síni J Koutskýho Pléd
sedl Jan Kubát tajemník Adolf Zesulák au
a O uláietnlk Pr Kunci 83 A B Ht poklJ
Vocásek 11 8 Ht
Číslo XII Chrudim t Raelne W i
odbývá svá sebtte kaMou třetí sobota v mí
sící v 7 bodlo veier Předseda Joa Duárk 101
HaffererHt taj Jos Btehllk 1WI Jallwaukea
St úíetnlk J L Bys 1CC2 Hlub Bt
ííslo XIII Český Lev v geaforth Hed
wood Co Mlnn
odbývá schtse katdou druhou nedtll v misie
předseda Karel BouSek mistopFeds Antoo
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda áietoík
Fr Jarol pokladník Jan 8vac
Číslo XIY Ladimír Klacel
v Haoge'i Wis
odbývá sebnse katdou dru boa nedill v misie
Předseda Frant Kotlík tajemník Vác Kin
sietníkJos Mendlík Haugep Wls poklad
nik t i Koukl
Jan Hui ř XV Hopklna Mlnn
odbývá svá schosa kaMou druhou sobotu v
méslcl Preds Václav Tyra taj Joa Hromád
ko Hopktos Mino
Sebranka XVL v Omaha Xeb
odbývá svá schtse kaidá první úterý v metlo!
v slul p J W Hrouha Preds Joa Dolejl
mistopreds J W Hrocb tajemník a ocelní k
Jakub Marea 1810 Bo Llttt Bt pokladník
Karel MareS 8 K cor dtb and Williams
Ht provodit Anton Kychlý vnitrní striá
Tomil fk venkovní strsi Jan Polívka
Jan Polívka A HnlIliiiaJ W Hroch výbor
maletku
Číslo XVII v Lowrj Mlnn
ctí"'1' pravldjnch6te první neděli Před
u Siartin Bartoá tajem Wencel II rud
ofetulk J F Lepwka pokl Fred H Cban
Číslo XVIII Bratři ScTero
v Drywood Wl
svolili sl náiledullci ářadníky: předseda Tom
Kyselko místopředseda Jan Plilertaj Frank
V Kinkor tát Jan Kyselkc pokl JIH
Štipek provodil Fr Marii vnitrní stráf Jan
Nybrt venkovní atraá Petr Petrlik Hch&M
seodbývajl kaWou o rubou nedill v misie!
Josef Kavan
O'!! pozemkový - -
Ol a pojišťující jednatel
1410 WillJam ulice©
Prodává loty v O mase I v "o Omate po
senky asrováa farmy v pobili! Omahy I va
vtátu áiHijHiSnl opatři vám a tich nejleplích
Drem pn cena n nejuirica i aauva a
vyhotovováním aliotmkti
Obraťte se důvěrou o ního a
bude vám spravedlivě posl úženo
Marešův
Balsám proti kašli
Jest to zcela apolehlivý
rodinný lék pro kaAeí
chraptivost bolení v krku
ítrátu blánu vysyctiani
lektání v krku jakož I ii-1
ným nemocem hrdla Jest I
lahodný že dítkárn chul-
ná a Jest tak čistý le ni
komu ublížit! oemuíe
Potom je tak spolehlivý
íe bf Jste míli nf kurou
t vyjmenovaných nemocí
aebedéleMarešuv Balsám
Lproki kaili Vám hned ulo
ví a rychlé vylM-eul rj"d-
ná Předci daleko všechny obyčejné ItTcy
a lyroby proti kaíli Vytáhne zápal kto
rýž kašláni atd 6obí potom ty částky
zahojí a poailni takže stará nemoc se ne
vrátí Proto každá rodina by bo méia
chovat! [O ruce aby vyléčila aemoci ta
ková hned x počátku což bývá po mírni
snadno Lánev 23 a SO centh u Vaieho
Ickárníka Nikdy ae nepedluje
MA8ES MEDICÍNĚ C0t
2876 Archer Ave CHICAGO ILL
Na5l knížečku "Jíejlep WkaP poíieme
každému na požádáni zdarma
B nner N D 8 dubna W2
M4BE5 MEDKISKCO
Chicago lil
Z le vám tftsýlám 50 MQ na Marešovy
rbeumatick tabletky Ty dví škatulky
co Jsem si od vás objednal dobře ae
osvéKilv M matka mřla rbeumalttra
v ruce a co uživala vaie tabletky Uk jt
to pfeatilo Já niyallm ie až využivi
Ir SK-Jednu ikatulka bude póvlem
Sdct-u) 1CHSCU
(V
i
m
?