Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 14, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
J í
i
i t
i i
n
'f'
1
i
Založen 1871— Roční
OMAHA JÍEBR YE STÍIEDU DNE U KVÉTM 1902
ČÍSLO 41
Vítali mil Mont Pelee na osťroYň MarUnigne
V Jáv6 a popeli pochováno na 50000 lidí
Celé hlavní místo ostrovi St Plerre
hrozní katastrofy zachráněno
V strašlivých katastrofáchjimiž
postihnuto bylo lidstvo jest tato
katastrofa jež zastihla ostrov Mar
tinique jednou z nejhroznějSích
Sopka Mont Pelee pojednou vy
buchla a sice ve čtvrtek dne 8
května v 8 hodin ráno a v ohrom'
ných massách lávy valící se ze
sopky a ve spoustách žhavého
popele ze sopky padajícího po
chováno bylo celé město St Pierre
se všemi svými obyvately
Na $0000 lidí našlo neočeká
vanou smrt při tomto výbuchu
sopky Před výbuchem počaly se
dle údajů očitých svědků zem i
moře chvěti vlny na moři počaly
se zvédati do takové ohromné
výše žf vyplížely jako hory a vše
cky lodě vznesly sebou a pak spu
stily je zpět do syčících vod pří
stavu Parník Roraima byl těmito
pojednou zvednuvšími se vlnami
roztříštěn na kusy a z celé jeho
posádky a ze všech cestujících
zachráněno bylo pouze osm lidí
kteří se zachytili trosek z parníku
a těch křečovitě se drželi až byli
vytaženi na palubu francouzského
křižáku Suchet Těch několik oči
tých svědka katastrofy vypravuje
že z kráteru Mont Pelee vytékala
láva a padal žhavý popel asi po
tři minuty a láva zaplavila celé
město a jeho okolí na čtyři míle
V této bouři spúsobené záchvě
vem moře poškozen byl těžce též
parník Roddam a zachráněn byl
od úplného zničení pouze tím že
kapitán dal přetnouti kotvy a
pustiv plnou páru hledal bezpečí
na otevřeném moři Vzdor tomu
však parník byl popelem zapálen
a kapitán utrpěl vážné popáleniny
Hlavní strojník jest mrtev a také
ostatní důstojníci Roddamu jsou
buď mrtvi aneb těžce poraněni a
námořníci jsou téměř všichni mrtvi
Deset námořníka Roddamu sesko
čilo s paluby do moře a utonuli
Ve čtvrtek o i hod odpolední
když křižák Suchet odjížděl k nej
bližší kabelové stanici aby odtud
oznámil katastrofu tu celé město
St Pierre nalézalo se v plamenech
Prvý ale slabý výbuch sopky
Mont Pelee udál se předposlední
soboty a byl doprovázen jen leh
kým zemětřesením avšak obyva
telstvo města St Pierru si tohoto
slabého výbuchu mnoho nevšímalo
Tuto svou důvěrnost zaplatili ale
všichni lidé v městě sídlící svými
životy neboť druhý výbuch přišel
náhle neočekávaně a po strašlivé
ráně která hlučela jako výstřel z
milionů děl vyletěla ze sopky
strašlivá síla roztaveného kamení
popele a kouře do výše několika
tisíců stop na to okamžitě ohnivý
déšť zasáhnul nešťastné město
Skoro všechny lodě v přístavu
byly buď roztříštěny aneb zničeny
ohněm Námořníci na těchto lo
dích šílenf bolestí a strachem
chtějíce uniknouti tomuto ohnivé
mu deŠti skákali do vln moře a
pouze 30 jich bylo zachráněno
křižákem Suchet který přijel do
přístavu po výbuchu sopky
Když tento ohnivý déšť počal
padati na St Pierre tu obyvatel
stvo prchalo ku břehům přístavu v
aaději že zde nalezne záchranu
avšak v přístavu všechny lodě i
čluny byly spáleny a nešťastní
obyvatelé města zahynuli na tom
samém místě kde hledali záchra
au V přistaví v době výbuchu
nalézalo se 18 různýeh lodí a ty
vesměs byly zničeny
Mont Pelee soptila ještě násle
dujícího dne to jest 10 května a
m lávy v níž celé město jest po-
hrobeno vycházelo takové žhoucí
horko Že se nemohl nikdo přibil
žiti ani na vzdálenost pěti mil k
hořícímu městu Nad městem a
nad celým okolím vznášel se obrov
ský mrak černého neproniknuté!
ného kouře
Dle dalších zpráv kabelových
které dostihly Spojené Státy v ne
děli zachránilo se asi 430 lidí z
hořících vůkolnicb měst a zachráně
ni jich podobá s téměř zázraku
Mezi zachráněnými nalézá se také
guvernér ostrova Montet a jeho
rodina senátor Knight a páter
Knight kteří se utekli do Morne
Rouge předměstí to St Pierru
kde nalézají se villy bohatých bě
lochů Předměst! to uchráněno
bylo podivuhodnou aáhodouod
oboivého deště
' Obrovský cukrovar Querinov
nalézající se při fistí Rivieře Blan
ebe jest úplně zatopen láoa a
jadině vysoký jebo kosa (a vyčnívá
& černé jejf massy V lomto cukro
zničeno pouze 30 obyvateli z této
varu zahynulo 100 Udí a mezi
nimi i syn majetníka tohoto cukro
varu Když se láva řítila se sopky
do moře tu podél celého západní
ho pobřeží ostrova vlny moře vy
tlačeny byly lávou na 300 stop od
břehů ale hned na to vrátily se
ku břehům se strašlivou prudkostí
a vystoupily na břeh
Strašlivé rány které bylo slyšeti
na sta mil severně rozléhaly se v
krátkých dobách po celý den a i v
noci příšerný rachot zvýšoval hrů
zu katastrofy
Kapitán parníku Roddam Free
man lítí katastrofu takto:
"Zakotvili jsme s naší lodí dne
8 května za krásného počasf v
přístavu Martinique a byl jsem
zabrán v rozmluvě s Josefem Plis-
sonem agentem naší parolodní
linie když v tom spozoroval jsem
obrovský mrak kouře a Žhavého
popele vystupovati z kráteru Mont
Pelee V tom samém okamžiku
žhavý tento popel padal již na
naši loď a několik námořníků bylo
na palubě ' upáleno Nadlidským
namáháním podařilo se nám loď
odpoutati cd kotev a pozpátku
odjížděli jsme od břehů a vyrazili
jsme na širé moře a za devět hodin
na to jsme dorazili do Castries —
Deset mužů mé posádky leželo na
palubě mrtvých a zohaveni byli k
nepoznání"
Kapitán ačkoli ruce jeho byly
popálenysám uchopil se kormidla
a řídil je pokud loď se nedostala
na širé moře
Prvý plavčík z lodi Roraima
kterýž byl zachráněn křižákem
Suchet líčí takto své hrozné zku
šenosti:
"Asi okolo jedné hodiny ranní
pojednou vybuchly ze sopky mra
ky syčící páry a žhavého bláta a
ohně které zasáhly všechny lodě
nalézající se v přístavu Bylo jich
asi 18 počítaje v to i naši loď Ro
raimu a francouzskou plachetnl
loď Tarnayu — - Všechny lodě
byly vlnami překoceny a počaly
hořeti a hned na to zmizely v hlu
binách moře
Všechny domy nalézající se na
pobřeží byly zaplaveny lávou a
zasypány žhavým popelem'
Dopisovatel chicagské 'Tribuny"
který se nalézá na ostrově poslal
svému časopisu toto vylíčení děs
ných následků:
"Navštívil jsem St Pierre včera
(dne 10 května) s prvou výpravou
která přistála ku břehům ostrova
aby poskytla obyvatelstvu pomoc
Všechny ulice a celé okolí mě
sta které ještě před několika dny
bylo největším a nejkrásnějšfm na
celém ostrově byly posety mrtvo
lami Všichni tito nešťastníci jež
jsme dosud viděli byli úplně nazí
neboť oblek na nich shořel a oni
byli za živa upáleni Veliká část
těchto mrtvol praskla strašlivým
horkem a vnitřnosti vylezly z jich
rozpaknntých těl
Tváře některých jeví úplně
chladný výraz tak Že se zdá že
je smrt zastihla aniž by měli o ní
tušenf na jiných jevila se děsná
hrůza a strachem strhány jich
rysy
Celé město a okolí prosyceno
jest nesnesitelným zápachem spá
leného masa Na jedné hromadě
nalezli jsme členy jedné rodiny
čítající devět osob kteří se navzá
jem v -posledním svém okamžiku
objímaly
Vojsko vyslané s výpravou po
čalo ihned konati přípravy ku spá
lení mrtvol otravujících vzduch a
k tomu účelu rozdělalo velké hra
nice a na ty kladlo mrtvoly a spa
lovalo je tak rychle jak jen bylo
možno
Dle odhadu některých domorod
ců se počítá že v této katastrofě
zahynulo 50000 lidí ' NejvětŠÍ
Část jich zahynula v prvé půlmi
nutě výbuchu
Celá tvrz Le Carbet a městečko
kolem ní rozvaleny byly zemětře
sením do základu a ssutíny po
krývá několik stop popele a lávy
Místo jest úplně pohřbeno pod
lávou a popelem tak jako bylo
kdysi pohřbeno starodávné Pom
pejí Zvláštní náhodou se stalo le
hodiny na nemocnici nebyly po
škozeny ale jen se zastavily a tím
zjištěn čas kdy tato strašlivá ka
tastrofa se odála Hodiny ty na
značují čaa deset minut do osmi
Výprava počala ihned vyko
páváním pokladen banky a v nicb
nalezeny vleebny cenné papíry i
pníz bet porušení a na to ihned
dopraveny byly do Fort de France 1
Ačkoli zprávy v sobotu udávaly
že guvernér ostrova se zachránil
tu dnes jsem nade vši pochybnost
zjistil že zahynul v katastrofě i se
svojí manželkou a s ním i plukov-'
nik Gerbault a jeho manželka —
Všechny lodě nalézající se v pří
stavu byly spáleny s výjimkou
anglického parníku Roddam a ze
všech posádek těchto lodí zachrá
něn byl pouze jeden kapitán který
jsa znamenitým plavcem zůstal
pod vodou tak dlouho pokui
ohnivý ten déšť pádal Jen na
okamžik vždy vynořil se na po
vrch aby nabyl dosti vzduchu a
pak se znovu ponořil pod vodu
Křižák Suchet kotvil v přístavu
Fort de France a jakmile výbuch se
rozlehnul po ostrově okamžitě se
vydal do St Pierru aby poskytl
pomoci pokud možno
Celé pobřeží Port France až k
St Pierru nalézalo se v ohni''
Dle posledních zpráv došlých
v pondělí zjištěno že mimo St
Pierre byla ještě tři velká města
zničena katastrofou která se udála
ve čtvrtek Jsou to: Le Carbet
ležící 4 míle jižně od St Pierre
Le Prechair a Manceau Le Car
bet mělo asi 6000 obyvatelů Le
Precheur asi 4000 a Manceau asi
aooo Tato města byla vlastně
předměstími St Pierru ačkoli
měla svou vlastní občanskou sprá
vu Asi 4000 lidí uprchlo z těchto
měst do hor Piton de Carbet a
Piton de Precheur a tím byli za
chráněni ačkoli nemohou se dosud
dostati odtud poněvadž jsou od
říznuti jezerem lávy které leží u
úpatí těchto hor Avšak k zachrá
nění jich konají se již přípravy
Celá severní část ostrova jest
úplně zničena Láva z Mont Pelee
dosud vytéká po úbočí stálým sil
ným proudem a rozlévá se stále a
stále více po severní části ostrova
Každá plantáže a kažká víska na
lézající se na cestě tohoto proudu
lávy jest zničena Řeky jsou vy
sušeny a lidé kteří se zachránili
před smrtí ve žhavém popeli a
lávě umírají nyní hladem a žízní
Anglický ostrov St Vincent také 'po
stiSen sopečným výbuchem
Z kráteru fopky Mont Garou
vyvalila šeláva po velikém výbu
chu a celá severní část ostrova je
odříznuta od jižní obrovským
proudem lávy Severní část ostro
va jest zničena a žádná loď nemů
že se přiblížili k severním břehům
ostrova proto že zuří tam oheB a
vychází z něho žhavé horko
Popel z této sopky lítal až do
vzdálenosti 350 mil a na palubu
anglického parníku Coya který
nalézal se na moři 350 mil od
ostrova napadalo ho na několik
palců I z druhé sopky Moot
Soufriere chrlí se láva popel a
sloupy vystupující z této sopky
bylo viděti až z ostrova St Lucie
vzdáleného 31 mil od St Vincentu
Guvernér najal parník Wear
aby zajel na St Vincent a podal
zprávu o tom co se tam děje a
kapitán líčí svou cestu takto:
"Ohromné plameny šlehaly ze
sopky a ozařovaly celé moře Asi
o půl noci Wear vrazila do mraku
šedého Žhavého popele a posádka
na palubě byla by se téměř udusí
la Vzduch byl tak hotký že jsem
musel dát rozkaz aby se parník
rychle obrátil a dal na zpáteční
cestu Asi ve 3 hodiny jsme se
vydali opět na cestu k ostrovu ale
museli jsme se opět vrátiti a ko
nečně podařilo se nám dorazili do
St Vincentu asi o 5 hodině ranní
druhého dne V sopce to bouřilo
a z kráteru vyšlehovaly plameny
jako obrovské jazyky šedesátkráte
až stokráte za minut
Kingstown hlavní město' St
Vincentu které se nalézá vzdáleno
asi 13 mil od sopky bylo pokryto
třemi palci popele a na ulicích le
želo množství kamení vychrlených
ze sopky
Severní část ostrova od Cbateau
Belavi ke Georgetownu byla úplně
zničena Kde dffve nalézalo se
úrodné údolí tam nyní vypíná se
vysoká hora Všechno na ostrově
bylo spáleno žhavým popelem
Mnoho lidi naloženo bylo na lodě
z Kingstownu poněvadž zde umí
rali Žízní Všechen dobytek zahy
nul nedostatkem vody a r malých
vesničkách na ostrově nedostává
se potravy Následkem tohoto ne
dostatku vody nelze poslati Žád
nou Výpravu do vnitř ostrova aby
bylo' zde vyšetřeno jak mnoho
neštěstí výbuch obou sopek spů-
sobiL" -
lest jisto ' Že nejméně 500 lidí
zahynulo na 'severozápadní části
ostrova v popeli a v proudech
lávy Guvernér aby zmírnil utrpe
oí lidu poslal do Kingstownu po
traviny Každá hodina přináší
smutnější a smutnější zvěsti a jest
dosud úplní nemožno podati zprá
vy o dosahu děsné této katastrofy
Sopka Soufriere na ostrově St
Vincent dosud nalézá se ve zhoub
né své činnosti a panuje všeobec
ný strach že následovali budou
ještě další katastrofy Země se
chvěje a uvnitř země to děsně duní
Rychlá pomoc Francie
Ministr kolonií okamžitě jak
mile zpráva o této děsné katastrofě
dolétla do Paříže ustanovil výpo
mocný výbor a sám postavil se v
eho čelo President Loubet věno
val tomuto výboru 30000 franků
a členové kabinetu přispěli k vý
poraocnému fondu 51500 franky
Časopisy pařížské zaznamenávají
vděčně rychlou pomoc Spojených
Států a Gaulois píše "že veliký
národ za okeánem opětně dokázal
že lidskost a šlechetnost náleží k
nejskvěleíším jeho vlastnostem
kterými se honosí"
Nejposlcdnljll tprávy s neltastných
ostrovů
Sekretář zahraničních záležito
stí Hay obdržel následující kabe
logram datovaný dne 11 května
od amerického konaula Aymeho
z Quadeloupe který se odebral
na ostrov Martinique z rozkazu
vlády:
"Zkáza jest úplná celé město
bylo zničeno Americký konsul
Prentis í s rodinou záhyn ll Gu
vernér ostrova praví že zahynulo
nejméně 30000 lidí a 50000 jest
jich bez přístřeší a vydáno v šanc
bídě a hladu"
Dle této zprávy amerického
konsula se zdá že guv ostrova
Mouttet přece se musel zachrániti
Námořní odbor obdržel zprávu
že křižák Cincinnati vyrazil z pří
stavu San Dominga a vydal se na
cestu k ostrovu Martinique
Z Fort de France vydal se dne
11 května vládní parník Rubis do
St Pierru Na parníku nalézal
se zástupce vlády několik četníků
oddělení pravidelné pěchoty a
několik kněží Na jiných lodích
poslány byly do St Pierru petro
lej dříví a zásoby vápna aby
pomocí jich zničeny byly co nej
rychleji ty tisíce nešťastných obě
tí Zárovefl s tím poslány zásoby
šatstva a potravin v '
Skoro všichni obyvatelé již
unikli záhubě ' shromáždili se v
Care Pilote a zde hladem a utrpe
ním zemřelo jich již ' přes tisíc
Moře jest pokryto troskami lodí
zničených u St Pierru a na bře
zích stojí pouze několik pahýlů
ohořelých stromů
Když se loď Rubis blížila k St
Pierru tu se setkala s několika
viecnymi paruiLKy jes uyy ť'c
plněný lidmi prchajícími z okol
St Pierru Horko vycházející Z
kouřících ssutin města bylo ne
snesitelné' a zápach z mrtvol téměř
dusil příchozí
Na celém pobřeží nebylo ani
kapky vody k pití a to muka ubo
hých uprchlíků ještě více zvyšo
valo Nad ssutinami města se
dosud vznášely mraky mekanické
ho dýmu a ze vnitra země zaznívalo
temné hučení které zvyšovalo
hrůzu Po ulicích něsta není ani
památky Všude kam oko do
hlédne tam černá se jezero lávy a
leží hromady popele U přístavu
tam kde se vypínala pěkná veliká
celnice £nf do vzduchu jen něko
lik očazenýcti Zdí V okolí celni
ce nalezeno bylo ata mrtvol v
různých polohách Cai avědčilo o
tom že oběti byly zasáhnuty tak
jakoby bleskem Na všech stra
nách ležely hromady mrtvol? pa
trně nešťastníci spěchali v davech
k přístavu a zde byli zastiženi
neúprosnou smrtí
Město Fort de France jest pře
plněno lidem hledajícím zde po
moc Většinou jsou to Černoši
kteří jsou pološllení hladem a v
tomto zoufalém stavu učinili útok
na vojsko které jest na stráži u
kapitolu kde jsou uloženy potra
viny
Anglický parník Solent odjel z
Barbados a poštovní parník Ken
nett vyrazil z Trinidad do Marti
nique se zásobami potravin
Město Fort de France se úklid-
Buje poněkud což se stalo záslu
hou mayora města Nemocnice
jsou na rycblo upravovány pro
ošetřování poraněných
Zprávy spolkové
Tři Jeé Sokl Omaha v 1
odbývali bude pravidelnou schůzi
dnes ve středu 14 května 1903 v
8 hodin večer Přítomnost všech
Členů žádoucna
Fr S Rendla taj
Ute Jan Hus í í Ktf P
odbývá schůzi svou ve středu dne
31 kvřtnav 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Pomoc obyvatelstvu ostrova Marti
nique — Presidentovo poselství
— Soustrast ná depeíe presidentova
a odpovíď Francie
Po konferenci ktrrou měl pre
sident Roosevelt s členy svého
kabinetXi nařídil president odboru
války námořnictví a pokladny
aby učinily kroky k umírnění ne
štěstí na ostrově Martinique Do
pravní parník Dizie vypluje do
Martinique z brooklynské loděnice
ve 6tředu a na tento parník bude
naloženo tolik potravin co loď ta
unese
President poslal dne 12 května
následující poselství kongresu:
"Senátu a domu zástupcův: Jed
na z největších katastrof v historii
zastihla náš sousední ostrov Mar
tinique Konsul Spojených států
z Quadeloupe telegrafoval z Fort
de France že záhuba tam jest
úplná že město St Pierre yi o
zničeno a že americký kong 1
rodinou tam zahynuli a že Íes
tam potřebí nejrychlejší pomoci"
Francouzšti vláda( rySovu}lc
svůj dík za sympatie( které ji b?'
li zaslány z Ameriky oznarauÍe
nám že Fort de France a ceí
ostrov Martinque dosud jsou °
hroženy Proto k zachování lidí
kteří jsou v takovém smrtícím ne"
bezpečí a kteří jsou ohroženi hla
dem jest nutno aby vláda Spo
jených Států vyslala tam dopravní
prostředky k zachránění těchto
lidí z nešťastného ostvova Také
ostrov St Vincent a snad jiné v
tom pásmu jsou vážně ohroženy a
proto jsem nařídil odborům po
kladny války a námořnictví aby
učinily bez odkladu kroky k zá
chraně těchto lidí a odporučuji
tento případ bezpříkladného ne
štěstí generosnímu uvážení kon
gresu K tomuto účelu navrhuji
aby kongres povolil $500000 k
okamžitému použití "
Theodore Roosevelt
Dáno v Bílém domě ve Wash
ingtonu dne 12 května 1903
Toto poselství presidentovo by
lo čteno v senátu a odevzdáno vý
boru pro zahraniční záležitosti
Výbor na povolení domu zá
stupců měl v pondělí schůzi a v ní
se usnesl odporučiti domu zástup
ců návrh ku povolení £200000 na
podporu obyvatelstva' francouzské
Západní Indie
Presidentu francouzské repu
bliky zaslal Roosevelt tento kabe-
logram:
"Jeho Excelencí M Emilu
Loubetovi presidentu francouzské
republiky v Paříži — Prosím
Vaši Excelenci abyste přijal nei-
blubší sympatii amerického náro
da v strašlivém neštěstí které za
stihlo ostrov Martinique Theodore
Roosevelt"
Na to obdržel náš president
tuto odpověď:
ranz ane 11 května 1901—
Presidentu Rooseveltovi: Děkuji
Vaši Excelenci za výra2 hluboké
sympatie který jste mi zaslal
jménem amerického národa u pří
lezitosti strasuve katastrofy na
ostrově Martinique Francouzský
lid zajisté spojí se se mnou k dí
kům které vzdávám americkému
lidu Emile Loubet
Obrovská stávka uhlokopů
Uhlokopové v celé oblasti ži
vicnateno unii v rennsvlvanu v
počtu 145000 zahájili v pondělí
stávku dožadujíce se zvýšení
mzdy i kratší doby pracovní Ve
357 uhlodolech přestalo se praco
vali ježto majitelé ublodolů ode
přeli rozhodně vyhověti sprave
dlivým požadavkům uhlokopů
Nešťastná vyjížďka a hc:
V Toledo O vyjelo si jedenáct
umuycn uui v íoaici "f rolic na
Maunrte řeku a zde si chtěli uČi
niti krátkou vyjížďku po řece K
vyjížďce této pozval je majitel
lodice Joseph W Hepburn- a
když se navraceli z této večeřnf
vyjížďky stihlo je hroznéneštěsrí:
Jeden z vléčných parníků zamířiv
náhle k doku v Iron ville vrazil
do lodice nežli se tato mohla vy
hnouti a okamžitě ji překotil a
ponořil'' Hepburn měl tolik ducha
přítomnosti Že re chytil strény
vléčného parníku a vyšvihnul 'se
na jeho palubu a zároveň zachrá
nil slečnu Loweovu která se chy
tila jeho' nohy' Jiná dívka slečna
Marksova se zachytila polštáře z
lodice a pomocí tohoto se udržela
nad vodou Též Artburu Marksovi
se podařilo přidržeti se iednoho
prkna z rozbité lodice a byl po
zději mužstvem vléčaéfio parníku
z vody vytažen Avšak všech ostat
ních 7 členů této soukromé vyletní
výpravy se utopilo a nyní hledaií
se jich mrtvoly
Rozmluva s Pat Crowem
Omažský dopisovatel časopisu
Chicago American poslal tomuto
časopisu nanejvýš sensační zprá
vu již zde pro velikou její zajíma
vost otiskujeme podrobně Dopi
sovatel tento líčí setkání se s Pat
Crowem takto: "Při září čoudící
petrolejové lampy v starém dře
věném domku vzdáleném sedm
mil od Omahy seděl váš dopiso
vatel minulý týden s Pat Crowem
a slyšel z vlastních jeho úst jak
se udál únos syna Cudabyho
Stalo se to z vlastní vůle Pat
Crowea který poslal ke mně jed
noho z důvěrných svých přátel se
vzkazem že si přeje se mnou mlu
vili a že mi chce cosi důležitého
sděliti Znám totiž Crowea již
několik roků a proto požívám jeho
důvěry Jedné noci opustili jsme
Omahu v buggách a vyjeli jsme za
město Přítel Croweho zabočil
na úzkou cestu do lesa a po krát
ké jízdě zastavil před starým ba
rákem v jehož jednom oknu za
spuštěnou záclonou kmitalo se
slabé světlo Vkročili jsme do
domku a otevřeli dvéře Pat
Crowe seděl obrácen čelem ke
dveřím patrně že nás očekával
Na stole před ním ležel veliký za
rezavělý revolver který byl Crowe
ovým průvodčím od té doby co
musel z Omahy uprchnouti —
"To je můj nejlepší přítel" pravil
k nám Crowe ukazuje na svůj re
volver když nám byl oběma po
dal ruku "Bez něho nejsem ani
minutu neboť on chrání moje bez
pečí" — Na to Crowe stáhnul knot
čudící lampy a pohrávaje si revol
verem tázal se mne tlumeným
hlasem: "Mluví dosud lidé o
mně?" — "Nepříliš mnoho již to
přestalo lidi zajímati" odvětil
jsem — "Tím lépe" pravil Crowe
"Pakli se rozčilení uklidnilo tu
tím spíše mohu oíekávati spraved
livější soud Poctivě řečeno byl
jsem štván již tak dlouho kolem
jako pes že bych skutečně uvítal
s radostí přelíčení v soudní síni
Někteří lidé se snad domnívají že
se mi dobře vede a že vedu poho
dlný život ale ti jsou na omylu
Víc než polovici peněz které jsem
měl vydal jsem na to abych na
lezl dobrý úkryt a nyní mi z toho
již mnoho nezbylo1' — "Chcete mi
říci pravdu Pat jak se udál únos
CudabyYio syna?'1 tázal jsem se —
"Dnes vám to mohu říci" odvětil
on "O celém tom plánu pracovali
jsme pouze dva a já byl ten který
jel s onou ponou do Pacific June
tion Já sice věděl že ten koník
uvede úřady na moji stopu ale
neměl isem to srdce abych ho
zabil někdé v lese a pustil se pěš
ky k nějakému místu kde jsem
mohl usednout! na vlak Tím
bych se byl sice poněkud zdržel
avšak zároveň byl bych tím svedl
své pronásledovatelé s pravé sto
py '—"Byl Čallahan vinen?" tá
zal jsem se — "On byl přece po
rotou propuštěn nebyl?'' odvětil
Crowe vyhýbaví a s úsměvem—
"Vy se tedy nechcete přiznat že
Callahan vám pomáhal?"— "Ne
chci o tom mluvit více'' řekl
Crowe a na to doložil: "Kdyby
byl Cudahy nedělal takový rámus
když zmizel jeho syntu byl by mu
chlapec býval navrácen druhého
dne Mně se Ovšem jednalo o těch
jS35ooo neboť jsem měl plán že
byl bych s nimi vydělal í 100000
a pak byl bych Cudahymu navrá
til každý cent Avšak tím rámu
sem mi všechno pokazil a já musel
se vzdáti svého plánu na získání
těch liooooo Ostatně i kdyby
byl Cudahy nesložil těch $35000
tu byl by se jeho chlapci nezkřivil
ani vlas na hlavě' — "Proč se ne
vydáte v ruce úřadův? ' tázal
jsem se ho— "Bojím se jedině že
by se mnou nebylo jednáno spra
vedlivě" Na to Crowe vypravo
val Že od oné noci kdy syn Cu-
idahyho byl unešen byl několi
kráte v Omaze ale vždycky v noci
Dále tvrdil že Pinkertonci mu
lednou byli již silně na stopě a že
jedině žárlivost omažské policie
ho zachránila neboť oroažská po
licie nechtěla prý aby se Pinker-
toncům dostalo té slávy Že oni
chytili Crowea — Pověstný lupič
si nestěžuje na své zdraví ale od
té doby co jest nncen skrývati se
a prchati jakff zvěř tu značně sé
Staral a jeho čVlo zbrázdilo něko
lik vrásek Při rozloučení mi řekl
že se co nejdříve rozhodne vzdá
li se spravedlnosti aneb ne
i V Clevelandu zemřela v noci
na pátek krajanka Mary Pekárko
vá v požehnaném stáří ioa roků
Stařena byla téměř po celé čtvrt
století ošetřována v nemocnici iv
Alexe' odkudž za příčinou kona
ných tam oprav převežena byla
chudobince kde zemřela
Čechy
Malichernost
Česká akademie věd a umění
měla v seznamu svých nových na
vržených čestných členů ruského
hraběte a spisovatele Lva Tolsté
ho Tento seznam byl předložen
arciknížeti Františkovi Ferdinan
dovi jakožto patronovi akademie
a tento jej měl předložití císaři
Františkovi Josefovi ve Vídni Dle
jednoho časopisu arcikníže prý vy
mazal jméno Tolstého ze seznamu
dříve nežli ho zaslal do Vídně
Rakousko-Ubersko
Nový iiatei t lásky -vyku
pro nic ta nic
Mnoho po-
Ve dvorní zámecké kapli sezdá
na arcikněžna Marie Kristýna
dcera arciknížete Bedřicha s prin
cem Emanuelem Salm Salinen
synovcem toho šlechtického domu
Mez přítomnými byl též císař
František Josef Nevěsta se zřekla
den před sňatkem veškerých práv
dědičných pokud se týče rakou
ského trůnu Manžel arcikněžny
jest poručíkem v hulánském pluku
v Prusku m
Křižák Spojených Států Chi
cago odjel z Terstu do Neapole
kde se setká 8 válečnou lodí Spo
jených Států Illinois která jest
vlajkovou lodí evropské eskádry
lodní naší republiky a má na pa
lubě admirála Crowninshielda
Hned po tom zasedne vojenský
soud a Čtyři námořní důstojníci
kteři byli v Benátkách pro tropení
výtržností odsouzeni do vězení
budou Souzeni Očekává se že
budou z námořnictva Soustátí ne
čestně propuštěni
Američané bydlící zde a v Be
nátkách se nemálo zlobí že jsou v
novinách pronášeny klamné zprá
vy o případu pro který se dostali
američtí vojáci do konfliktu s civil
ními úřady benátskými Ameri
káni jak tvrdí dopisovatel jedno- i
ho čelného listu amerického ne
provinili se ničím v kavárně Cafe
European v Benátkách v níž se
dotýčný výjev udál Stala prý se
jim nehoda bránili se však když
na ně bylo lidem domácím útoče
no Nedopatřením byl skácen
stolek když se ubíral jeden z
Amerikánů kolem něho Italové
kteří seděli u téhož stolku počali
demonstrovat a nedali se upoko
kojit ani když dotýčný důstojník
se omlouval neboť mu nerozumě
li a vykládali si jeho řeč jinaknež
za jakým účelem byla pronešena
Když rozčilení mezi Italy v kavár
ně přítomnými rostlonebyli zticha
a tu začali Italové pronášet o
Amerikánech neslušné noznámk"
týkající §e Filipínských ostrovů
a jiného Pěstě byly hrozivě zve
dáy a když se Amerikáni zvedli
aby z kavárny odešli shlukl se
kolen nicb veliký dav lidí a počal
na ně útočit Mezi lidem byl také
policista a hasič Každýkdo měl
příležitost poznati charakter a le
toru Benátčanů dovede si před
stavili v jak choulostivém posta
vení se octli američtí důstojníci
Tito vědouce že má Ital při sebe '
menším podráždění hned nůž v
ruce hleděli se dostat co nejdříve
na loď A to právě bylo oď be
nátských úřadů vykládáno za od
por místní policii a za to byli odsouzeni
Veřejné díkůvzdání
Isme srdečnými díkv zavádí ní
— J
p Jos Jerige za laskavý dopis za
slaný Lid Nov v Chicagu Zněl:
"Denver Colo 3 dubna igoz
Ctěná redakcel Na své roští Ar
San Francisca kterou konám v
zájmu firmy B Ferring & Co
přijel jsem ráno do Denver a veli
ce se mně tu líbí Vzduch je tu
přímo rajský a kdybych nemusil
teti dále hned hvrh tu rftofal Pn
mne však dopaluje jest to mě doj
šla Trinerova Antrelika hnřki a
to opravdu andělský nápoj i pro
lidi hříšné) která mne po celou
cestu udržovala při nejlepším
zdraví a výborné náladě Dat
jsem ji několika spolucestujícím
ocnuinaii a vsem znamenité chut
nala Jos Jerige Trinerova
Aneelika hořká liší se od vSrh
jiných tím že jest vyrobena t či-
sieno priroanino vina a nejiepsich
horských bylin - Jemně ale jistě
povzbuzuje zažívání dodává tělu t
příjemného tepla a chrání je před
vznikem nemocí Při kolice a
letních' nemocech léku lepšího
není Test Drodivíoa e cirnknn
rf K — — —
že obsahuje pouze byliny a Čisté
víno Na prodei ve všech leoíích
hostincích a lékárnách PKmn U
zaaýlá Jos Triner 799 S Ashland
Ave Chicago III
t
v-
S
ri
ť
i: ' '
I