Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 07, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok- západu
a
ii Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i!
Tělocvik
tflkolik slov vfnovaných liril veřej
nosli Napsal Jos Čermák
Dokouřeni
Není tomu dávno co jsem mil
rozmluvu o tomto zastoji s jedním
občanem jenž do roka dá značné
sumy peněz lékařům a jehož znám
jako zásadního nepřítele všeho
toho "kotrmelcováni —jak se rád
vtipně vyjadřuje Bělám rozmlu
vy vytasil se na mne s následují
cim důvodem: ''Chcete mi snad
říci že Člověk který cvič(nemflže
nastydnout? Ze člověk takový by
nepodlehl nákaze )ako jiný?"
Test pravda Člověk třeba cvičil
může nastydnouti jako každý jiný
smrtelník — ač jsa otužilým ne
tak snadno— on maže býti posti
žen nakažlivou nemocí jako jiný—
ale jelikož veškeré orgány jsou
silné zdravé jelikož v těle jeho
probíhá zdravá krev jeho tělo do
vede chorobám mnohem více
vzdorovati nežli tělo zchoulosti
vělé a zdravá jeho krev štítné
svalstvo silné Čivy jsou lékaři při
léčení mnohem vydatnějšími po
mocníky nežli veškeré ať již pa
tcntovaoé nebo nepatentované
léky
Řekl jsem Že kdyby lidstvo vě
covalo více času tělesným cviče
ním že měli bychom více skuteč
né krásy Leč to jest věc tak
známá že netřeba o ní slov ani
iířiti Nejkrásnějšf díla sochařů
řeckých pocházejí z doby kdy
Řekové byli na nejvyšším stupni
tělesného vývoje když každý cvi
čiti byl nucen Naše ženy dove
dou obdivovat) lépe tvary řeckých
ien — ale aby snažily se jich pě
stováním tělocviku nabýti— to jim
ani na mysl nepřipadne
Pravil jsem též že pěstováním
tělocviku muži stali by se mužněj
Sími udatnějšími Slabounký
nervosní človíček vždy se raději
vyhne nebezpečí a kdyby třebas
jednalo se o životy jeho spolubliž
nich ba často i jeho milých tlus
ťoučký břichopásek jehož ideálem
jest jen dobře papat a bumbat
nikdy nepostaví se před splašené
bo koně nikdy nevrhne se v ho
řící budovu aby zachránil svého
spolubližního před nebezpečím ži
vota — pouze muž muž statný
jenž vědom jest si své síly tako
vý to obyčejně bývá jenž dovede
čelili nebezpečí jenž dovede ují
máti se slabších Aby snad ne
bylo rrfí vytýkáno Že jest to pou
ze mým osobním náhledem uvá
dím zde slova znamenitého íysio
loga francouzského La Grange a
který praví:
"Fysická srdnatost patrně se
rozmnožuje u člověka vykonává
ním svalových cvičení Smělé a
energická výkony pozorujeme sko
ro výlučně jenom u lidí kteří se
zabývají namáhavými pracemi
aneb kteří jsou oddáni úsilným
cvičením Fozorujeme-li na ulici
Že mimojdouci člověk vrhá se před
splašené koně aneb že zadržuje
nebezpečného zlořioce mažeme
se vsadili na jist) Že tento Člověk
jest pracovník těžkým pracím při
vyklý aneb sportovník fysickým
cvičením otužilý Vykonávání
svalových pracf a uvyklost těles
ným cvičením čiaí člověka schop
ným vzdorovati hmotnému nebez
pečí všech obdob"
Tato slova napsal fysiolog La
Grange k němuž s úctou poblíží
celý svět a jehož dílo z něhož
slova tato jsou vyňata poctěno
bylo první cenou akademie fran
couzské A veliký tento muž ne
podává jenom osobní svůj náhled
nýbrž slova ta jsou výsledkem
dlouholetého pozorováni a zkou
máni nenf to úsudek nějakého
"tělocvičného krenka'' jak se naši
"inteligentní" lidé často rádi vy
slovují ale jest to úsudek autoři
ty která těší se úctě všech ná
rodů
Pravil jsem též že kdyby pě
stování tělocviku stalo se všeobec
ným stalo se tak povinným jako
vzdělávání ducha že by v mládeži
zavládlo více zdrželivosti — více
mravnosti To jest faktum které
nevyvrátf nikdo — Jsou to z pra
vidla ti vyhýčkaní vší tělesné
práce se Štítící hoši kteří hovíce
jenom pohodlí oddávají se ve
chvílích svého šťastného lenošení
myšlénkám které dříve či později
vhání je v náruč záhuby Jsou to
právě ti tělocviku se stranící hoši
z nichž stávají se 15— 3oletí star
ci — kteří když bylí nezřízeným
životem v mládí své síly životní
téměř ai na dno vyčerpali hledají
potom ztracené síly na dně — piv
ních džbáoků Ubof tvorové
jimi osudem určeno jest potom
takovou zchátralou bytost nazý
vati svým otcem! Již z tohoto
ohledu měla by společnost lidská
tarati se o tělesnou výchovu
mládeže jako stará se o výchovu
duŠevníl
"Dejte pokoj" řekl mi kdysi
jeden občan "já ntvěfím že by
to komediantství mělo nějaký vliv
na mravnost Člověka Já znám
cvičence kHf mají všechny ty
nepěkné vlastuosti před kterými
dle našich slov tělocvik chrání'
Možná Že zná — a já jich znám
dosti také — ale tyto jednotlivé
případy nejsou s to vyvrátiti pra
vidlo které se opírá o ta oejpev
nější fakta A Že často mezi námi
i u jiných národností vyskytují se
případy takové dosti zhusta toho
vinu nenese tělocvik nýbrž spíše
způsob jakým jest pěstován
Kolik máme ústavů kde cvičitel
byl by zároveň učitelem jenž vždy
a při každé příleJiiosti chovancům
svým vštěpoval by v jejich mysl
Že cvičí k vůli zdraví v kolika
ústavech pěstuje se tělocvik ma
jící za první cíl krásný a všestran
ný vývin těla?
Konal jsem často po dráze cestu
k závodům s atlety a gymnasty
jiných národností a viděl jsem Že
právě cvičitelové jejich v různých
ducha i tělo ubíjejících výstředno
stech byli jim vůdčím příkladem
Ale když při každé cvičební hodi
ně vysvětlí se cvičencům jak ne
jen tělo své síliti ale jak si sílu
vypěstovanou na dlouhá léta za
chovat! — záhy takové zjevy o
jakých se onen občan zmínil z řad
našich záhy vymizí A jest to
zcela přirozené Vezměme člově
ka který neumí 9 penězi zachízeti
a dejme mu do rukou báječné
bohatství — on za krátký čas 'zby
tečně promrhá vše a octne se na
mizině Dejme člověku který v
bezstarostnosti své cenu rdraví
nezná ji neoceňuje dejme mu ty
nejcennější poklady světa sílu
krásu těla a zdraví a nepoučujme
jej o tom jakou cenu vlastnosti ty
mají a jak by si fich měl šetřiti —
on za krátkou dobu opět pozbude
všeho a octne se na mizině tě
lesné Nikde snad není taková příleži
tost pozorovali umravBující vliv
tělocviku na mládež jako ve vyš
ších školách našich Často při
jdou tam chlapci kteří byli si již
osvojili všeliké nepěkné zvyky a
žádné hrozby ani domlouvání ne
jsou s to pohnouti je k tomu aby
se jh zřekli Jakmile ale vidí
závodčoí v různých hrách počne
v něm vznikali ctižádost her těch
se súčastoiti a první co cvičitel i
slíbí jest že svých špatných zvy
ků zanechá bude-li jen moci státi
se Členem některého "teamu''
Jakmile zmocní se mladíka ta
chvályhodná ctižádost aby byl
právě tak silným právě tak obrat
ným aby se honositi mohl tak
pěkně vyvinutým tělem jako ostat
ní dá si poton velice na tom zá
ležeti aby vystřihal se všeho co
dle návodu cvičitele v dosažení té
síly a té obratnosti bylo by mu
velikou překážkou
Prohlásil jsem na tomto místě
již nejednou že právě způsob
jakým jsme svá veřejná cvičení
pořádali rněl vždy na Širší veřej
nost opačný účinek nežli jaký
jsme se snažili docíliti Krko
lomné výkony na nářadí tostopo
vé skoky o prči a p mohou snad
přivábiti do našich řad tu a tam
některého jednotlivce ale veřej
nost širší tí i od tělocviku jen od
puzujeme neboť v takovém tělo
cviku vidí otcové a matky více
nebezpečí nežli prospěchu Pa
matuji se na jeden případ ve vyšší
škole kde student hned první tý
den školy přinesl od otce lístek se
žádostí aby byl syn od tělocviku
osvobozen Jelikož psaní prozra
zuvalo jistý stupen inteligence
žádal jsem chlapce aby otce po
zval do Školy že bych s ním rád
mluvil neb měl jsem za to že
jest to nejspíše nějaká vada těles
ná pro kterou by měl býti chlapec
oivebozen Otec přišel hned
druhý den a jelikož třída chlapců
byla právě zaměstnána cvičením
usedl a požádal mne abych po
kračoval Že má dost času a Že se
mnou promluví po hodině Sotva
že třída opustila tělocvičnu při
stoupil rychle s oznámením že si
rozhodně přeje aby chlapec tělo
cviku se súčastnil a iu jal se vy
světlován jaké pojmy učinil sobě
tělocviku z různých "exbibi-
tions A tu mne napadlo opět
že naše veřejná cvičení neměla by
míti na programu oblíbené speci
ality nýbrž Že měli bychom podá
vali pouze ukázku jak pečujeme
o tělesný vývoj nám svěřené mlá
deže Rodičům nenapadne aby
Šli se podívali do tělocvičen v
době vyučování vidí naši práci
jen při veřejných cvičeních a dle
těchto tvoří si své úsudky jest
pravda že jsme v letech posled
nich již mnoho napravili ale mu
síme stále s neochabujícím úsilím
pra-ovati abychom vymítili před
sudek jenž proti tělocviku zako
řenil se v širších vrstvách lidu od
té doby kdy jsme v lesklých ko
mediantských trikotech vyvolávali
mezi diváky výkřiky úžaso
A co pak holka — ta nepotřebuje
tělocvik— ta nepotřebuje tělocvik
— "ta nemusí umět skákat nebo
lézt po provazech'' — slýcháme ča
sto vykládali moudré maminky—
ale že potřebuji dívky tělocvik více
než chlapci Že právě dívka jet
to která nesmí učioiti rychlejší
krok aby neporušila pravidel
slušnosti která celý den sedí ve
kole doma pak a piana nebo u
nějaké jiné ruční práce že právě
tato tělesná nečinnost na dívce
nejvíce v pozdějším věku se vy
mstí na tc ty naše moudré ma
minky nepomyslí Zdraví a síla
jsou vlastnosti které bývají ženě
na budoucí její těžké pouti temi
nejlepŠími průvodci to se uznává
všeobecně — ale pěstovat tělocvik?
Maminky se vám s ním vysmějí
Ur Clement Dukes (Londýn)
ve své úvaze o nynější výchově
mládeže praví: "Zločinný způsob
jakým dívky naše jsou zanedbá
vány po stránce tělesné dává
společnosti lidské dívky které
nejsou působilé ani za příjemné
společnice dává nám ženy které
ztrávl život svůj na pohovkách
dává nám matky nezpůsobilé pro
důležitý a těžký úkol"
Že-tělocvik sílí napomáhá pěk
nému vzrůstu dává nám zdraví —
o tom napsány byly na tomto mí
stě již celé kapitoly a netřeba tu
díž o tom více šířiti slov Zmíní
me se o jiné yěci v uíŽělocvik
hraje velmi důležitou úlohu
Dr Bissell (Loudýn) který v
různých ústavech prozkoumal tě
lesný stav několika set dívek
praví ve zprávě své že "30 pro
cent děvčat stíženo bylo zkřivením
páteře což zaviněno bylo špat
ným držením těla zvykem státi o
jedné noze nepřirozeným 'stoče
ním trupu při psaní a tomu by se
bylo předešlo kdyby v ústavech
těch pěstován by systematický
tělocvik"
Kdyby naše české dívky které
při své práci musí buďto celý den
seděli nebo státi podrobily se
podobné prohlídce zajisté by uža
sly jak malý počet jich jest které
by neměly vady o jaké zmiňuje se
shora jmenovaný lékař
Poznamenávám ještě jednou že
toto co zde uvedeno jest pouze
krátký souhrn vyňatý z náhledů
těch nejpovolanějších autorit — a
proto pravdivost toho nebude za
jisté nikdo popírati Chci na ko
nec pouze promluvili několik slov
k našemu Sokolstvu Sbory tě'o
cvičné založeny byly právě za tím
účelem aby konaly jaksi misio
nářskou práci mezi širšími vrstva
mi lidu aby lid obracely na tu
nejlepší víru která neslibuje nám
blaho až po smrti ale poskytuje
nám blažený a šťastný život na
tomto světě A musíme přiznati
že jsme úkolu svému nedostáli
tak jak od nás přirozeně bylo
očekáváno Máme li pěstovati
tělocvik z něhsž má vyplynouti
opravdový prospěch těm kdož
jsou nám k výchově tělesné svěře
ni musíme stavěli za tím účelem
skutečné ústavy a ne síně které
maji vyhovovati několika účelům
mezi nimiž tělocvik bývá obyčejně
na místě posledním Musíme sta
větí ústavy věnované výhradně
tělocviku udržovali tyto v přísné
čistotě ústavy s dostatečným
množstvím čistého vzduchu - ne
boť cvičili v spoustách prachu V]
zápachu plísně - zdraví našemu
ani dost málo neprospívá ba více
uškodí Musíme stavětí ústavy
kde cvičitcli jest těžký a zodpo
vědný úkol jeho značně usnadSo
ván — aby mládež mohl tím snad
něji udrželi a jenom tenkráte až
takové ústavy stavětí budeme
můžeme říci žt konáme poslání
své jako sbory tělocvičné Ne
tanec — pitk y — výdělek a p ale
ten pravý tělo i ducha ušlechťu
jící tělocvik postavme na první
místo a pak budeme moci teprv
říci že úkol svůj plníme svědo
mitě- Na zdar!
Odvolání k americkému konzulovi
Otázka cla a akcízu na dovážené
z ciziny zboží zajímá více neb
méně všechny evropské vlády
Nová omezení na dovoz vlastni
ckých předmětů stále se tiřlají
Celní úřadníci v Hollandsku ne
dávno za nového roztřídění ulo
žili na chvaliě známý lék Dra
Petra Hoboko vyráběný od Dra
Petra Fahrneye v Chicagu IU
tak vysoké clo že dovážení ha do
Hollandska stalo se skoro nemož
ným Na každý způsob zdraží
lék následkem vysokého cla tak
že pro chudé lidi bude nemožno
si ho zaopatřiti Mesaral A Pluy
mart & Co místní jednatelé pro
lék v Rotterdamu v Hollandsku
předložili právě záležitost tu hol
landské vládě k uvážení a zajistili
si Služby amerického konsula v
Rotterdamu ctih Sorena Listoea
ve svůj prospěch Je všeobecným
míněním že celá nesnáz je násled
kem přirozeného nepřátelství lé
kařů proti lékárnickým botovým
lékům Praví se Že vzdor přílíS
oému clu prostředku tobo rok od
roku hojněji od hollaodského lidu
ku mrzutosti místních lékařů se
užívá
Jednatel B Dirnstbier č aoi6
P St Souh Omaha Neb
Dvé knihy— dva centy
Burlington dráha vydala právř dví pu
blikace veltře zajímavé pro hledající
domovy
Nrbraíka' jest niter 48ttráDkoé
knížky v nit vyliteny Joo hospodářské
prameny ita'a 1 hojnými vyobrazeními
farmer-kycb scén kteráž opatřena jett
presnoo sekcionálnl mapou
' Big Hon Baain" teti illuitroraná
broiura uvádějící rit o bohaté tle n
vyvinuté cáall severozápadního Wyo
mistru Bíjr Hora Baain skytá obdivu
hodno přfletltoat pro zaHzení malých
reoó! podél dobrých fek a aiMiony akrfi
vládních pozemko otevřených k oeazenl
dle pozemkových tákooft Spoj BtátD
Obe koliky ty poaláoy budou na kai
dou ad re m a po obdržení dvou centft v
kolkách Adres: J FstAJrcw General
Pasaeirer Ageat Burlington Routa
Omak Ket 87k
Výbuch dynamitu na dolu V
Komořanecb
("Nár Listy" 10 dne 17 a 18 dubna)
Jak telegraficky oznámeno sta
lo se nedaleko dolu "Jupiter
známého svou velikou vodní ka
tastrofau v měsíci lednu opět
velké neštěstí
Případ je tím trapnější že na
vzdor stálým neštěstím je při
uhelných dolech špatný dozor
Tentokrát uhelný důl umístil dy
namit vedle ŠKolni budovy kde se
vyučuje přes 300 dětí Okna ve
škole se rozsypala a i kamna se
sula
Dnes ve středu o 9 hodině ran
ní bylo slyšeli po celém okolí
ohromnou ránu a brzy potom do
cházely zprávy že v Komořanech
poblíž německé Školy vyletělo
skladiště kde byl dynamit do po
větří a Že 8 horníků vedle skla
diště zaměstnaných bylo hrozně
zohaveno
Zpráva byla pravdivá V Komo
řanech na naznačeném místě ně
kolik minut z nádraží třebušické
ho a také jen asi čtvrt hodiny od
dolu "Jupiter'' konají se několik
dnů opravné práci n°a šachtě větra
cí (Luítšachtě)jimž tu krátce hor
níci říkají lufky
Větrací důl tento zřízen jest nad
chodbami hlavního závodu na
zvaného "Matíilaa" a Čouši a
patří mostecké uhelné společnosti
Toho dne pracovalo na opravách
celkem 12 horníků Většina byla
na dně šachty a jeden nebo dva
zaměstnáni byli nahoře Když
udeřila devátá hodina nechali
práce a vylezlo jich z dolu ven k
snídaní šest Ostatní čtyři dole
něco dodělávali
Kdjž vylezli nahoru rozbalili
baličky s chlebem někliřf usedli
jiní jedli ve stoje Ale sotva že
pozřeli několik soust vyletělo
všech osm do povětří a padali k
zemi strašně zohaveni Zrovna
vedle nich ve skladišti vybuchl
dynamit a náraz celou silou půso
bil na nešťastníky
Některým kusy dřev jako velké
šípy zabodaly se do těla Jiní
byli strašně popáleni jiní měli
rozbité hlavy vytlučené oči zpře
rážené nohy a pod
Jsou to vesněs Češi a jmenují
se: Opatrný Bužík Šlapák Eger
majer Hrabák PleŠník Mlynářík
a Mach
Leželi rozházeni po poli mezi
dřívím Povstali nemohl nikdo
ba ani o pomoc volati jenom
chrčeli Kdž se výbuch neopě
toval vylezli oni čtyři kteří dole
zůstali a kterým se nic nepřihodi
lo na povrch a spatřili zde onu
hroznou spoustu Podali zprávu
místnímu lékaři od bratrské po
kladny v Komořanech a z dolu te-
lefonovali o pomoc do Čouše do
do nemocnice v Mostě a jinde
Mezi tím nastal z okolních obci
veliký sběh lidí Ubožáci svíjeli
se v bolestech krev z nich tekla a
třásli se zimou Usmrcen nebjl
nikdo ale co tyto řádky píšeme
nenf už mnohý mezi živými a
vypustil ducha v nemocnice mo
stecké kamž byli na dvakráte od
vezeni když jim nejpotřebnější
obklady dány
Tajemství jak výbuch povstal
počíná se klubati ven ale zúplna
sotva bude objasněno Jeden z
těžce raněných horníků nabyl totiž
řeči a vypovídal že dozorce jich
Mach když venku snídali při
stoupil k bedně s dyoamitem a
chtěl vžiti několik nábojů k potře
bě do dolu V tom dynamit vy
buchl Buď tedy dozorce Mach
snad nějak neopatrně si počínal
nebo právě když bedna byla
otevřena zalétla k dynamitu z ko
mína některého stavení nebo z ně
kterého ohnfčka na poli které ne
daleko hořely jiskra a dynamit
zapálila Dozorce Mach náleží k
těžce raněným kteří zápasí právě
mezi životem a smrtí Poněvadž
bydlel nedaleko) byl dopraven
hned do svého bytu ale ve stavu
beznadějném Když stav se jeho
nehoršil ani nelepšil dopraven od
poledne též do nemocnice v Mostě
kde smrt jeho se očekává každé
chvíle Před u hod dopolední
odvezeni v nemocenském voze z
místa neštěstí do oemocnice v
Mostě 4 nešťastnici z nichž dva
na crste zemřeli Mezi nimi hor
ník Hrabák který při katastroiě
byl nejvíce postižen Měl přelo
menou nohu ruku do těla jako
šfpy zuby vyraženy hlavu rozbi
tou tělo na zádech spálené Z úst
i ran po těle vytékala krev Ležel
jako kus hmoty na poli a jen cbr
čel škubaje při tom občas svaly
Bylo viděti í slyšeli Že zápasí se
smrtí Podobně zohaveni byli
všichni
Kdyi první Čtyři zranění v ne
mocnici byli složeni vrátil se vůz
nemocenský do Komořan zpět a
odvezl ostatní tři Jakých pora
nění kdo utrpěl nemohlo být hned
zjištěno neboť žádný souvislého
slova ze sebe vypraviti nemohl a
a jen chrčel Nářku a bědování
zraněných jak bývá nebylo Těla
jejich byla samá modřina spále
oioa nebo zlomenina a ránarz nichž
čadila se krev Jednomu zabodlo
se kus dřeva do břicha a kdyJ m
je lékař vytahoval — vyll
střeva ven Někteří měli kusy
prken hřebíky do těla přibity
Tlak vzduchu výbuchem způsobe
ný utrhl prkno se skladiště i se
hřeby a přibil ho ni záda horníku
nedaleko stojícímu Jiní měli sil
né hřebíky vraženy do těla že jen
hlavy hřebů čouhaly ven Někte
rému byla bota ztržena z nohy
jiným utrženy části obleku a po
dobně
Že nebyli horníci okamžitě na
kusy roztrháni a rozbiti jak se v
podobných případoch děje vysvět
luje se tím že dynamit byl v bou
dě dřevěné a že výbuch mrštil
horníky do nově zoraných měk
kých polí Skoro všichni ubožáci
dopadli obličejem na zemi proto!
jim byli zuby zvyráženy oči vy-j
tlučeny a obličej vůbec rozdrásán !
Ráno ci 6 hod sjeli horníci
jako silni a statni lidé tčžnou kle- j
cí na dolu Matildě v Čouši dc '
vnitř a o 9 hod kdy chtěli na
čerstvém Vzduchu trochu pookřá
ti byli v obci sousední vyhozeni
dynamitem do povětří
Ze zraněných horníků zemřeli
již tři a ostatní leží v mostecké
nemocnici dosud-v bezvědomí
Střežte se masti proti katarrbii obsa
hujících rtuť
ponívaílí rtuť mlčí ílch a dplní polkodl celí
HVBti-rn vnlknuvíído néj illzniilým povrchem
fváuy let na předpis siuiunébo lékaře Jelikož
BKtHia juni Buusoueaa jest iiesetKraie vetfu
Dt2U dobro Jež váuo snad c nich vzulktioutl
mohlo Halí1 Catnrrh Cure vyrioéná F J
Cheney 4 Co v Toledo O neobsahuje řád
nou rtuť a by vil braná vnitřní nílnkuje pří
mo na krev a levnějíek celého systému Kdyi
tupujete Hall'a Catarrh Cure přesvědčte se
abyt dostali ten pravý Užívá se vnitřní a
hotoven Jest v Toledo Ohio společností F J
Cheney A Co — Odporučení idarma
Na prodej u v foch lékárníka 75c láhev
t~ HalTs Family Pilulky Jsou nejlepll
V SO OMAZE
vlastní rir i AiTiírn
rn LHiincn
na 20 a Q ulici
V Dohodlné nálevně lest vždv víborní
ležák na čepu výběr těch nejlepšfch
doutníků výtečných likéru a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá ae sama a ct spolky české ne
naleznou v So Oinaze lepší pohodlnější
a levnější Též i slň taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky Přízni krajanů poroučí se
24 FBAXK LAITJÍER
W G SLOANE & CO
obchodnici
v íisie&Oa 607411 iot 96 ulloe
South Omaha
JBJaaiaSB__ Telefon i
Zboií se prodává dle libosti buď aa hotov
neb n splátky 41 tf
C H Brewer & Cc
pohrobnícl a pfijčovatelé koni
fJO-m ev 26 ul„ So Omaha Neii
t-f ajaai- Telefon ílslo 30
TFT WTItJMri rfw:t~l
i 'imwfrj WB$& Jí
T Morton okresu SevĎakOta pouze několik mil od Bismark hlavního města
Máme
přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na
jaře pročež přejete li některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New Salem North
Dakota po Northern Pacific dráze — nečekejte až do jara neboť učiníte-li tak přijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu
dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i
synové a dcery vaše mažete zaorati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí
te od nás a takto nabudete
veliiLétio létnu pozemkus
za několik: set dollar-ů
Přemýšlejte jen okamžik — dobrá bohatá podá výtečná čistá pramenitá voda nejčist
ší atudničná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnější travou uhlí u
dveří osadníka za ři tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní Dakotě Lidé na východě
slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozemky
Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupce přeje od 160 akrů do jedné sekce
nebo dvou pouze za v
$400 do $' 50 akr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané farny v Ramsey Burleigh Towner Rollete
Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichž ceny sáhají od
$800 do $2000 za akr
Podmínky jsou mírné 8 óprocentním úrokem na odložené splátky Mažeme to zaří
diti tak že ihned 1 kupci lze nám vyjeti a obdrŽeti ceny výletní
Pozemky ve Wisconsinu sev Minnesotě a majetek v McLeod okresu na prodej za
I400 ai 16500 akr O podrobnosti dopište si na
DAY-HAVLIK LAND CO Hulchinson Minn
Franci II Hawlik řidltel
IvllJiilMÍÍI!
Letos máme neobyčejně hojný výběr kalendářů hlavně z Čech
kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržeti
jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výběr:
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
ho V textu nalézá se 43 vyobrazeni Povídek a humorenek čítá
osm a jiných kratších neb delších poučných neb zábavných článků 27
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi
misty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír''! Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů amerických neboť letošn' ročník
jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémii
odešleme jej za doplatek 30 centů
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
NEBBASKA CYCLE CO
Velký výprodej šicích strojů
Právě jsme obdrželi železniční náklad Wheeler & Wilson B%ll
Bearing šicích strojů a nemáme místa kam bychom je složili
proto prodáváme během tohoto týdne
ÍOO šioioli stroj "Cl
V těchto zahrnuty jsou šicí stroje všech soustav vyráběných
a to za ceny v Omaze dosud nebývalé
Zamýšlíte-li si koupiti šicí stroj neopomeňte nás navštíviti
Budeme prodiratl tarufené modem!
"drop el"™1! $1500
"Box top" licí stroje i druhé ruky je£ dle
domnění nateho byljr dříve laciné po
$lf budou státi tento týden jg QQ
Pronajímáme Šicí stroje za 75 ctů na týden
Opravujeme a prodáváme jednotlivé části ku každému šicfmu
stroji vyráběnému
Vyučujeme zdarma šiti na stroji každý čtvrtek a sobotu
NEBRASKA CYCLE CO
GEO MICKEL řiditel
Telefon 1662 Roh 15 a Harney ul
334 Broadway
Council Bluffs Iowa
HAM8URSHERIGKA LINIE
' Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou drou
šroubovými loděmi NcJrychlciSÍ jízda z Kew Yorku do Hanburku
Lodě odjíždějí ve čtvrtek t soboto
Hambursko íuerická Linie jest nelscarší Německí Trans-Atlantická Paropla
vební Společnost a vlastní 202 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun95 i
téchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HAMBURG-AMERICAN LINE
120000 akrů
Zl NU
1000 Ucti roje
pouie
$300
THoet tři IvrSků lloích ttrojn lei Jsou
dokladné a kteréž budou konatl dobrou
službu Opatřte si Jeden umístíte Jej
na starý spodek a budete míti úftl AA
dobry sici stroj Jeden 955 VV
612 se v 24 ul
South Omaha Neb