Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 07, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i ' ' - Cťi
Pokrok Západu
Stav osení
Poslední zpráva zemřdžl&ého odboru
Plenice oiimka oves i bavlna V lep
ilm stavu
Nanejvýš potřebné a všeobecně
hojné deště snesly se nad velikou
částí tnissourských hořeních mis
sissippských a ohioských úJoK
avšak v stFedoatlantických státech
a v některých jiných krajinách
dosud sucho ohrožuje vyhlídky na
úrodu Silni sněhová bouře pře
rušila point práce v Montaně Da
kotách a Minnesotě počátkem
předešlého týdne a vysoké suché
větry v druhé polovici týdne po
škodily osení v středních údolích
a v středoatlantických státech I
Se sázením korný učiněn veliký
pokrok v Illiooisu a v jižních čá
stích Iowy a Ohio a se sázením se
rychle pokračuje v Missouri Kan
sasu Kentucky a Virginii V již
nich státech koma počíná pěkně
vzrůstali
'Pšenice ozimka se značně zlep
šila v Iilinoisu a v některých Čá
stech Missouri a poněkud jest
lepší v Ohiu a v středoatlanti
ckýcb státech Vzdor nastalému
počasí neutrpěla pšenice škody v
Kaasasu ani v Nebrasce ale zde
v některých okresích potřebuje
vláhy
V státech kde byla zaseta jar
ka počíná tato již vzcházeti ale
vzrůst její jest pomalý Silná
sněhová bouře která se snesla
nad údolími Červené řeky a North
přerušila další zásev járky v těch
to krajích
Oves v jižních státech pěkně
vzrůstá a zlepšil se v Missouri a
Iilinoisu V Nebrasce jest dosud
špatný a v Pennsylvanii a v Mi
chiganu zásev špatně vzchází V
severních krajinách se se setbou
ovsa pokračuje
V státech pěstujících bavlnu
panovala velmi příznivá povětr
nost a sázení bavlny jest téměř již
dokončeno Mnoho časně sázené
bavlny po celém bavlnovém pá
smu již vzešlo a vykazuje se pěk
nými sazenicemi
Vyhlídka na ovoce jest nanejvýš
příznivá vyjímaje broskve Past
viny a louky jsou ve vzrůstu po
řadu pq geláemi
Zih následují podrobné zprávy
ze státu obývaných Čechy:
NEBRASKA— Horní větry a
nedostatek deště účinkovaly velmi
nepříznivě na pšenici ozimku v
jižních okresích a osev následkem
toho se zhoršil Také oves ne
stojí příznivě a větrynedostatkem
deště jest značně poškozen a čá
stečně i lehkými mrazíky Dobrý
dešť který snesl se nad severními
okresy dne 25 dubna byl nanej
výš užitečný ve svých účincích
Počasí bylo výstřední ale to ne
uškodilo osevu oziroky nýbrž jen
nedostatek deití
KANSÁS"— Horké počasí pa
nující předešlého týdne nepoško
dilo osení: pšenice ozimka jest
slibná ve východních a jižních
okresích avšak jest poškozena
větry a suchem ve středních a se
verních okresích Se sázením
korný se pokračuje a jest téměř
skončeno na jihu Oves konopí
a vojtěška pokračují zdárně Trá
va roste pomalu jabloně třešně
a blumy jsou v plném květu na
severu
MISSOURI— V předešlém tý
dnu spadly hojné deště ale vláhy
je ještě více zapotřebí na severa a
na jihu V severních okresích
byly pšenice a oves poškozeny
větry avšak zlepšují se od té do
by co byly svlaženy deštěm V
jihozápadních okresích jest stav
osení zvláště slibný Se sázením
korný se rychle pokračuje kromě
na severu avšak půda jest příliš
studena aby semeno mohlo rychle
vyklíčili Taktéž sázení bavlny
pokračuje Trávy jsou ve vzrů
Btu zdrženy
WISCONSIN— Hojné deště
spadnuvší předešlý týden měly
velmi dobrý účinek na rostoucí
osení avšak počasí jest ještě příliš
chladné což zdržuje rychlý vzrůst
Vysoké větry předešlé úterý způ
sobily značné škody na ovocných
stromech a budovách Pšenice
ozimka i žito nalézají se v slibném
stavu ale vzrůst jejich jest poma
lý Časně zaseté zrní vzchází
dobře luka i pastviny jsou zdrže
ny ve vzrůstu
MINNESOTA— Silná sněhová
bouře která přikvapila dne a a
nad údolím Červené řeky zdržela
značně polní práce Jinde jest
již zásev skončen vyjímaje kono
pL Hojné a nanejvýš dobré de
ště ve svých účincích snesly se
dne 25 dubna Časně zaseté
zrní již vzchází ale pomalu ne
boť jest zapotřebí tepla Přípra
vy k sázení korný jsou v proudu
jakož i k sázeni bramDor mra
zíky uhodily dvakráte v týdnu
IOWA — Hojné deště přerušily
auché počasí které ohrožovalo
osení a nyní osení i trávy jsou
značně zlepšeny Se sázením
brambora se pokračuje V jižní
části státu se započalo se sázením
korný P&da nanejvýš pro to
příznWá- Ovocné stromy byly
poněkud poškozeny větry
SEV DAKOTA— Silná sněho
vá bouře která se rozpoutala pře
deŠlé úterý úplně zastavila setí
pšenice ve východní části avšak
se setbou se opět již pokračuje
Taktéž studené mrazivé noci zďr
žely setbu pšenice v severní části
státu Půda jest všeobecně mo
krá a studená
JIŽNÍ DAKOTA— Sníh a hoj
né deště které spadly začátkem
minulého týdne přerušily setí za
to ale značně zlepšily stav půdy
Setba pšenice járky a ovsa jest
skoro již dokončena a časně zase
té zrní již vzchází a pěkně vzrů
stá Pozdní setba rychle vzkli-
čuje Mrazíky neučinily žádných
škod trávy jsou lepší a na ovoc
ných stromech vyráží lupení
OKLAHUMA A IND TERR
Pšenice oves brambory koma
traviny žito ječmen a vojtěška
pěkně vzrůstají a nalézali se v
slibném stavu Bavlna a košťat
nice se sází Časně zasázená
koma slibná ovocné stromy v do
brém stavu Hospodářské zvíře
ctvo počíná tučněti
ILLINOIS— Počasí měnivé s
hhkými mrazíky a vysokými vě
try V počátcích minulého týdne
bylo sucho ale později přišly sil
né deště které vyhlídky značně
zlepšily Pšenice i žito v dobrém
stavu avšak oves jest chudý v ně
kterých okresích Se sázením
korný se rychle pokračuje Past
viny a louky jsou špatné Bram
bory již vzchází Ovocné stromy
poskytují pěknou vyhlídku na úro
du vyjímaje broskví
MICHIGAN— Spadnuvší de
ště účinkovaly velmi zdárně na
pšenici žito pastviny a luka jež
se značně zlepšily Oves hrachy
i ječmeny pomalu vzkiičují ná
sledkem studenosti půdy Tato
nalézá se ve velmi příhodném sta
vu k orbě Se sázením ranných
brambor se pokračuje a se sáze
ním řepového semena se započalo
INDIÁNA— Hojné deště spa
dly v některých nejkrajnějších se
verních okresích avšak jinde byly
slabé a proto mnoho neprospěly
Horní větry ještě více vysušily
půdu a následkem toho se stav
pšenice nezlepšil V střední části
státu se oves na některých místech
zaorává Žito a luka jsou v do
brém stavu mladý jetel jest však
vesměs zničen Oves již vzchází
Pastviny rostou pamalu MeruS
ky jabloně hrušky třešně a blu
my kvetou a dosud jsou vyhlídky
na úrodu ovoce slibné
IDAHO— Počasí bylo chladné
s lehkými mrazíky v některých čá
stech Dešť a sníh byly denními
hosty ve východních okresích
avšak sucho a větry panovaly v
západních Deště měly velmi do
bré účinky hlavně pro nedávnou
zasetou pšenici a oves Ovocné
stromy kvetou hospodářské zví
řectvo jest v dobrém stavu
OREGON— Počasí bylo velice
příznivé pro polní práce avšak
příliš chladné aby ním podporo
ván byl vzrůst osení Pšenice
oves ječmen chmel vojtěška a
pastviny v dobrém stavu Italské
švestky v údolí Williamette nasa
zují na ovore a zárodky nebyly
dosud mrazíky poškozeny
WASHINGTON— Celý týden
panovalo v zipadnl části pěkné
suhé počasí příznivé pro polní
práce uhodily sice dva velké
mrazíky ale beze škody Ve vý
chodní části spadly výdatné deště
které prospěly velmi pšenici a ji
nému osení Jarka již vzchází
Jedině je potřebí teplého počasí
pro zdárný vzrůst všeho osení
Úřadní zpráva vládního odboru
zemědělského o stavu osení v Ne
brasce v témž týdnu zní násle
dovně: Minulý týden byl suchý s nor
mální skoro teplotou Průměrná
denní teplota obnášela 1 stupeS
nad normálem v okresích východ
nich a 2 stupně pod normálem v
okresích západních Mrazy byly
všeobecné v prvních dnech v tý
dnu Velký vítr v posledním týdnu
byl velmi nepříznivým vzrůstu
rostlinstva Půda byla suchá a z
některých poli bylo símě odváto
na jiných pak rolích bylo drobné
obiií zaváto hlínou Stav zimní
pšenice horšil se ve větší části
státu V některých jižních okre
sích byla velmi poškozena a skli
zen bude velmi malá i za nejpříz
nivějších podmínek po zbytek
sezony Ve většině okresů však
hojný dešť v brzku přivede osení
do dobrého stavu Ovsy si stojí
špatně vůbec Poslední týden byl
obzvláště nepříznivým pro toto
osení kromě škody větrem a pra
chem utrpěly ovsy škodu poněkud
i mrazem ve středních a severních
okresích Tráva a drobné obilí
rostlo pomalu avšak stav jejich
zlepšil se velmi v okresích severně
od Platte řeky hojným deštěm dne
25 dubna Málo korný bylo za
sázeno Stromy třešSové Svést
kové a jabloně jsou v květu Vel
mi málo škod na ovoci mazem
bylo oznámeno Broskvoně kve
tou ale jen nepatrně
Jihovýchodní lásl
Butler — Pšenice vyhlíží pěkně
a jest málo poškozena něco pou
pat třeáílových zničeno mrazem
jaro velmi spozděné
Cass — Zimní pšenice alabě po
škozena na některých místech
hoědne avšak všeobecně vyhlíží
pěkně oves poškozen byl prud
kým větrem
Filmore — Pšenice a oves po
škozeny poněkud prudkými větry
a trpí nedostatkem deště
Gage— Prudké větry nepříznivé
pšenici oves roste pomalu stro
my švestkové třešňové a jabloně
ve květu něco baoskví kvete
Hamilton — Pšenice vyhlíží pěk
ně páteční dešť prospěl všemu
osení
Jeíferson — Pšenice velmi po
škozena málo korný zasázeno
oves místy značně poškozen
Lancaster — Pšenice a oves trpí
nedostatkem deště tráva roste
pomalu něco korný zasázeno
oves nestejný a spíše špatný
Polk - Pšenice poškozena poně
kud větry oves poškozen a místy
zavát orba pro komu skoro
skončena
Kichardson — Pšenici daří se
dobře oves roite pomalu past
viny sporé se sázením korný za
počato broskve v květu
Salině — Prudké větry poškodily
poněkud drobné obilí
Saunders— Dešť 25 dubna zlep
šil poněkud veškeré osení oves
vzchází pomalu a f£t velni řídký
Seward — Pšenice stojí si dobře
oves jest nestejný a špatný tráva
roste pomalu mráz slabě poško
dil ovoce
Severovýchodní íást
Burt — Pšenice oves a tráva vy
hlíží dobře od deště avšak rostly
pomalu před bouří orba pro kor
nu značně pokročila
Colfax — Drobné obilí na níži
nách řeky Platte poškozeno mra
zem veškeré drobné obilí spozdě
no a nestejné však velký dešť 25
dubna prospěl mu velmi
Cuming- Drobné obilí poško
zeno poněkud prudkým větrem
oves poškozen poněkud mrazem
pastviny pomalu lepší -dešť velmi
prospěl
Dakota-Drobnému obilí a trá
vě daří se dobře od deště velké
větry nepříznivé drobnému obilí
tráva roste velmi pomalu
Dodge — Řepa a drobné obilí
poškozeny větrem zimní pšenice
dobrá orba pro kornu dobře po
kročila Douglas -Zimní pšenice a žito
vyhlíží dobře oves poškozen
prudkým větrem tráva roste po
malu Knox— Pšenice a oves vzchází
nestejně orba pro kornu zdárně
pokročila pastviny chudé a velmi
málo pice
Madison — Zima s prudkým vě
trem poněkud nepfiznivo pro
drobné obili a trávu dešť 25
dobna přivedl půdu do dobrého
stavu
Platte — Zimní pšenice se po
dešti valně zlepšila mráz poško
dil trochu oves a zničil něco květů
třešňových
Sarpy — Prudký vítr poškodil
poněkud pšenici a oves
Stanton— Drobnému obilí daří
se dobře avšak značná škoda způ
sobena prudkým větrem něco
korný zasázeno
Střední lást
Boooe — Zimní pšenice vyhlíží
pěkně jarní pšenice a oves dobré
avšak poškozeny velkým větrem
Custer — Příliš chladno pro ry
chlý vzrůst osení pastviny chudé
Greeley— Podzimní obilí vytu
ží dobře drobné obilí zlepšilo se
podivuhodně deštěm 25 dubna
tráva roste pomalu něco korný
zasázeno
Halí — ťšenici a ovsu dan se
dobře hojný deŠt dne 25 dubna
ve východní části okresu prospěl
velice
Howard— Zimní pšenice a žito
vyhlíží dobře oves vzchází tráva
roste pomalu orba pro kornu
značně pokročila něco škody
oseonicí
Sherman — Jarní osení poŠkoze-
no větrem a prachem' zimní pše
nice a žito vyhlíží dobře pastvi
ny chudé a spozděné něco korný
zasázeno
Valley — Sucho s počátku týdne
velký dešť 25 dubna půda
slušném stavu
Jihozápadní íist
Chase — Tráva a drobné obilí
rostou dobře něco korný zasá
zeno Fiontier — Žitu a ozimce daří se
dobře jarka vzchází něco korný
zasázeno potřeba deště
Hayes — Značně korný zasáze
no vítr 25 dubna odvál mnoho
ornice
Webster— Alfalía vyhlíží pěkně
oěco ovsa vzešlo pšenice nevy-
hlíží pěkně avšak není příliš po
škozena koma se sází
Západní a severozápadní tát ti
Banner — Tráva pěkně roste
něco pšenice a ovsa zaseto tro
chu sněhu
Boxbutte — rrílií cbladno na
osení a trávu trochu sněhu
Brown — Drobné obilí zaseto
iráva počíná pomalá rústi
V
Podivuhodná historie sirotka
Zachráněna z ''vichru smrti"
Kdo jsou jrjt rodUtt
Malé hezounké děvče nazvané
Victoria Lee aneb 'Alice Marie
Terrebone upoutala nyní k sobě
pozornost celého státu Louisiany
Panuje domněnka že děvče
toto odneseno bylo strašlivým hu
rikánem ktrý v r 1893 zpustošil
Cheniere Caminadu a zachráněno
bylo jedním filipínským rytářem
Antoniem Della Santo který žil
v rybářské osadě v St Malo
Úřady malé děvčátko vzaly po
zději z jeho opatrování a před
dvěma roky byla adoptována pani
Arthur Leeovou z Plagumines
Jednoho dne ji náhodou uzřel ka
pitán Terrebone a okamžitě pro
hlásil Že jest to jehodceruška o
niž se domníval že se utopila při
zuřivém hurikánu kterýž pojme
nován byl "větrem smrti1' násled
kem zkázy jakou způsobil
Děvčátko v té době bylo 18
měsíců staré když hurikán se na
Čhenier Caminadě rozzuřil a -to
právě činí její ztotožnění nanejvýš
obtížné Úřady se domnívaly Že
Filipinec b'ude moci o děvčeti po-
dati nějaké bližší vysvětlení a ten
to byl konečně po dlouhém hledá
ní nalezen avšak jeho výpověďmi
se celá historie sirotka ještě více
zapletla
Dle těchto výpovědí se j-dá že
děvče Della Santo vůbec nenalez
nul ale že to byla Žena jménem
Rosa Madellino liter á jest též
známá pod několika jinými jmény
a s kterou Santo kdvsi pohromadě
žil Ona rybáři vyprávěla o na
lezení děvčátka několik sobě si
odporujících zpráv Jednou mu
řekla že jest to její vlastní dítě
podruhé ho zase ujišťovala že
dítě to zachránila při hurikánu a
po třetí opět pravila že dítě co
unesla
Která z těchto třech výpovědí
Rosy Madelliny jest správná ne
lze říci neboť Ženu tu nelze na
lézti vzdor všemu namáhání Před
pěti roky opustila Della Santu a
nikdo neví co se s ní stalo Děvče
tehdy šestileté zůstavila rybáři a
on se o ně staral jak nejlépe moh'
Ovšem byl to krušný pro ni život
na této pistioě jakou jest St
Malo
Na celém St Malo jsou kamna
nevídanou věcí a všechna potrava
musí býii snědena syrová ani ryby
nevyjímaje Chatrče vystaveny
jsou ze slámy palrnetta a upevně
ny na kolech několik stop nad
zemí poněvadž věje-li vítr od jihu
aneb východu tu celá bařina jest
zaplavena vlnami moře
Na celé této bařině obnášející
mnoho mil není jediného strům
ku a kamkoli oko dohlédne tam
jest pouze písek a rákosí V této
pustině strávilo děvčgyaěkolik ro
ků Celé dny a Často i týdny
muselo stráviti samotno v chatrči
a samo muselo ae starati o svou
potravu
neboť rybář meškal na
lovu
ryb
Z této pustiny byla vzata jed
noho dne šerifem na zakročení
spolku proti trýznění dětí ze St
Bernard a dítě usadavě plakalo a
vzpouzelo se jiti s ním a hledalo
ochrany u rybáře který ovšem jí
nemohl pomoci
Byla odvežena do ústavu pro
sirotky a za nějaký čas paní
Arthur Leeová ji adoptovala a
když musela nedávno odcestovati
tu ji svěřila svs tetě paní JBoyce-
ové která ji vzala sebou na ná
vštěvu do New Orleansu a zde se
odehrála ta nejzajímavěji a nej-
podivnčjší část z jejího dosavad
ního života
Na světě stávají se mnohdy po
divné příhody a tato jest jednou
z nejpodivnčjších
Paní Boyceová vyšla jednou na
procházku s malou Viktoru a tu
potkaly starou černošku Ta
sotva děvče zhlédla běžela k ní a
zvolala že jest to Alice Marie Ter-J
reboneová kterou kojila a chová
la jako malé dítě Černoška byla
tak své věci jista že okamžitě na
psala kapitánu Terreboneovi do
Grand Isle aby přijel do New
Orleansu že nalezla jeho za ztra
cenou považovanou dcerušku
Kapitán který jest velice zá
možným majitelem mnoha rybář
ských lodí nemeškal a okamžitě
se tam odebral společně s čer
noškou vyhledali paní Boyceovou
a sotva že kapitán shlédl děvčetu
prohlásil že o tom není žádné
pochybnosti že jest to jeho dcera
K potvrzeni toho uvedl zároveň
okolnosť že když hurikán se zti
Šil byly nalezeny mrtvoly jaJso
manželky a tří jeho dcer a syna
již zahynuli v oné bouři kdežto
mrtvola nejmladši jeho dcerušky
nalezena nebyla
Kapitán k dalšíma ztotožněn
děvčete přivolal svého synovce
Pavla Terrebonea který jest
stejném stáři Viktorií a a ní si
jako dítě brával a ten sotva že j
zhlédnul prohlásil taktéž že jest
to jeho sestřenka Alice
Výrok jeho pak nabyl ještě vět
ší váhy neobyčejnou podobou
obou těchto dětí Každý kdo se
na ní podívá má je nejen za
bratra a estru ale za dvojčat?
ší
Let thm OOLD DUST
(BUD LB
ES QJI§ T
vyfisll v$e co Jest k řlitdof— Sáty a nádobí hr ir jH-ltiíře podlahy a
dvéte-ntutefí £ víc od sklepa ti k jizbě poťkroNní
GOLD DUST zltliíuje práci anieníuje starost
Made only by THE N K FAIRBANK COMPANY
Chícafo Naw York Boston St Louis Makert of OVAL FAIBY SOAP
Viktorie jest překrásné díče s
bohatým černým vlasem a vyniká
bystrým duchem
Paní Boyceová na základě těcl-
to stotožnění byla přesvědčena že
Viktorie jest dcerou kapitána Ter
rebonea a chtěla mu děvče ode
vzdali ale tu opět zakročila spo
lečnost proti trýzněni dítek s
tvrzením že má dosud pravomoc
nad děvčetem a že musizapletencu
ejí historii lépe vyšetřili
Stařičký kapitán Terrebone jest
celý nešťasten nad tímto průtahem
neboť lne k děvčeti tou nejněžněj-
š( láskou a velebí prozřetelnost íe
mu ji tak podivuhodnou náhodou
navrátila
Viktorie nechce opustit svoji
nevlastní matku tak jako svého
času nechtěla opustit svého pě
stouna filipínského rybářeale ora
se opět smíří s tou změnou jako
se smířila s těmi různými změna
mi které ji potkaly již v mla
distvém je JÍ životě
Boj s obrem moře
Do New Yorku bylo dopraveno
mužstvo z lodi Kathleenjež svedlo
blíže bermudských ostrovů tuhý
boj s velrybou která zůstala v něm
vítězem neboť loď potopila a
mužstvo jen s velikým namáháním
se zachránilo Kapitán Manuel
Viro líčí hrozné todobrodružstvf
takto: "Vjeli jsme mezi množství
velryb a v malé chvílí zabili jsme
tři Jednu dopravili jsme k lodi a
chystali jsme se přitáhnouti dvě
druhé když v tom náš strážce se
stěžně upozornil nás na novou
velrybu pravého to obra která se
nám rychle blížila od zadu
Spustili jsme člun a náš nejlepší
harpunista přiblíživ se ku zvířeti
zarazil mu harpunu do těla a na to
rychle navrátil se na loď Velryba
počala zuřit a nikdy jsem ještě cos
podobného neviděl neboť obrátila
se proti nám a vrhla se na naši
loď a udeřila do ni tak prudce že
prorazila jednu stranu lodi a tato
se počala potápěn V této tísni
nevida jiné pomoci přesekl jsem
provaz na němž Dyu narpuna
vězící v těle velryby připevněna
a tato se pak obrátila a zmiztla ve
vlnách V té době nalézali jsme se
asi 1000 mil od břehu i nezbývalo
nám nic jiného nežli vsednouti
do lodic a bledati cestu k nejbliž-
ímu břehu což se nám také šťast
ně podařilo Bloudili jsme 11 dní
na moři nežli jsme se dostali do
Dominiky a byli zachráněni
Nalezeni pohanské pohřebis~tl V
obci Skalici nad Lužnici dal rol
ník I Broukal dlážditi dvortk
kousek cesty ke svému stavení
Dělníci jali se při práci téodklize-
ti zarostlé kameny z kopečku
který od nepamčtných dob v mí
stech těch býval aby použili ka
menů z něho ke dlažbě při čemž
ae ukázalo že kopeček jest po
hanským pohřebištěm V dutině
jehojako ve sklípku nalezeny byly
popeluice kůstky bronzové před l
měty a 1 Do Skalice dostavili se
znalci ze Soběslavi a z Tábora
kteří dali kopati Ale na sever od
obce k lesu ježto se zdá že mo
hyly v tu stranu pokračují
Našo
nízké
ceny
za kteié prodá
váme faručené
zboží hodinář
ské a itatnické
zfskávajf nám
každý rok na
sta Dových od-
kutrnlka v řjp
Btátecň
Pakii potřebujete zlaté aeb stříliné
hodin ty Mízek prstrsi atd piite si pro
oáa český cennlk a přesvědčte ae ie ku
pováním a nás uietřfte 13 ai 40 procent
W J Wíša &-Syn
'jSi West SA St Chicago lil
twfna do your tvor"
MS
(tiiiií
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR B HELLER
spolupracovník P Z a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící Uky pro koni:
Dra Ileilera mazánf na otoky 1 nrbro
meniny Cena 75c (liodl se též rý
hodně pro lidi)
PraSek proti íervfttn u koní cena 75c
Lfk proti kolikiím koní Jedna láhev $1
tři láhve Í350 St-st láhvi $150
Ostří masf na itarí oloky nádory ípá
ni-k a jme otoky koutní Cena i 150
Ochranný U:k proti choleře prasat Malá
bednička tiOO Telká 13 50
Práiky proti dýchaviřnostl konf ll
MaeC a prášek na rány odřeniny od drálu
neb řemeni léna oliou lekO 75c
IVlSek proti chřípcoí kaíli nechuti k
žrádlu a chudokrevnosti Cena 2 1b
80c 10 liber 13
Lék na zášlapy a nemoce kopyt Cena tl
Dále tyto léky pro lidí:
Dra Hagera práíky proti rbeuuiatisuiu
vjll neju%[ případy rheuinatipmu t
několika dnech rovni i chřipku
Cena tl tři bedničky $'J50
Karlovarská ifil umělá světoznámý lék
proti nemocem ledvin Jaludku a jater
Bednička 75c a tl 25
- Léky zaaílám pouze za hotové Pro
oitady v nichž dotud nemám jednatele
hledám spolehlivé Jednatele Jimž dám
nejlepM výhody
Za 1250 zaílu i dobré léky pro lidi
připravené dle popisu nemoce
S úctou Dr R HELLER
555 Blue Island Are Chicago III
Díkfirzdání a odporučení
Srdeřný dfk vzdávám Dr It Uellerovl
ěeakému zvérolékaři od něhož jem vlče
K-kfi pro mé koně objednal
Léky ty ae znamenití osvídřlly prořež
je vitém krajanfím odporuCuji
frank Vondra Kamaey JUinn
Dowřdfeni
'Objednal iem od Dr ileilera maif na
otok pro koně n-- 'auieda pana M
Mclntoabe Matf ta an výborně oavěděi
la roTnf-ž též i jiné léky Dra Uellora
které jaem drive od nebo koupu
J01 Bárta ne Ulouu aeD
HOTEL PRAGUE
čertí teste EECsta Prahy
na rohu 13 a William ul Omaha
Čisté i Dohodlné zařízené nokole pro
cestujicf Jakož 1 výborná česká strava a
vzorná obsluha
V hostinci obdržíte výborný Storzův
ležák nelep-l druhy vfn a likérů a
doutníky No 1
Krajané zavitáte-ll do Omahy návíte-
vou ubytujte se v hotelu Praná nebof
uíetHte penéz 1 rfiznýcb nesnází
V přízefi krajanň žádá VáS
„ ' F E Ylasiík moj
Železniční pozemky na prodej
V aeverním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrQ vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
á pozemky pfi krásných fekách"
jeterech v nichž jest hojnost ryt
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroi vod v iak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po vétšině jsou zales-
nžoy půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četní
iiná prospívající místa na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhP pro
plodiny farmerské
O bliiSÍ podrobnosti pište na
Gto W Bell
Dowtnkový kotulsař H odeon Wl
"""" G H McRae
li pro AOPA ii Pauaiaa
5ÍH
I A rfch but tmdevcloped
flf tract In North wetcrn Wyo- lili
II min €onUin$ wonder- 11 I
ii fully g'xti opcnlngs tor %V#
imall finfhes aiong jřood 1
li zUreams A mi: i ion aeret II
II oř Umi open fot tet (letněn t 1 1
í rřmaou OPA OnaJu
1 ADRESÁŘ SPOLKŮ '
ČV-ko-SloT DMnlí U Podpor Jednoty
pro severuiápadni aiátvi
Minnesota Iowa Wisconsln Nebrasku
obé Dakoly a Michigan
Hlavni Jednota v NI Paul Mina -
Úhdnicl Hfftnlrn vbnrrm se sttjdoa
Ulétne uafrl pmlhirnym upolkdm vtlKlhy
wnflánr huilim Veik prlMIa Krant Bkok
n 1'aul Mlun I niltUipIritMwl J Autirei bt
MínneKUollB Mlnn II misluptiMlHla Jfwepb
HroiDáilm lliipkln' Mlnn Velkotajemník
Krunt A Krc h (! faul Mlnn Velkupcklatl
plk JofMDn Tyra Mlnnvupolla Mlnn
f}Hd]vn:3HioKllue t Ht ťui Mlnn
t I V Monticoinerj Mlnn
ortHfTá sv ichiia kaMou Čtvrtou nedlll
aiéalcl 1'redwxla r K Btantk Tatnc'ki
r MlxaCeetnlk Vojt Kaunda ťokladok
Toulů
Č II XUdočrch r Le Sueur Cfnter
Minnesota
odbjTá sviwhAM kaidon I ne1(ll v mtmi
ini IOOF ťfalavda Jakuo Ktnulk tajemník
Fi Harta LeHueurCenlur Mlun Met J Bl
cek pokladník V to Kráva
Č III r St Paul Mlnn
odtifráivé srhoie kalOojí stflu v midel
Wtxliieda Thumm KhllUa: 474 (iodrloh ave
tajemník Krant samla iM Hir'lMn ave Ht
1'ku Jllnn- 4C'n!k Krant HnrtOa M
1'leasant ave poil Václav Kotnour
Karel Havlíček Itoroinký f IT
Mlímeapolls Minu
odbvi ré uchSio kaMou I nedřít v mfnic
inl ( Ul cnrner f WaahlnKton & Odarava
Co I'N-Ih(1 Kmrhman in uplei Anton
Vávra tajemník Kr Jindra aCetuik MKolil
pokladník K Albrecbt
Č V v Xofé Praze Mlnn
odofvásvá schftie kntdou 4 nci'll v tnAxirt
PIwImmIs Ant T BuiCn taj Ant F Vrtli
if úVtulk V4 lav 'oiul pokladník Jakub
bvoboda New ťtnaue Mlnn
Komenský i TI v Ilajward
Minnesota
odbývá svá ichSw I nectili v mtaici Předa -J
Kun far mlstcinreds Vojt Pacovský ul
Josef Hlraka Olenvllle Mlnn úretnía
Kr Prantaer puklad Václav Jfedl Oakland
Mlnn
Karel Veliký í Til v Noví ireboni
MlnneaoU
odbyv svá ach6rx ksidou 4 nedM mínící'
Předseda Vojt U blit nlstoufeds Váe K1I
tajemník Jan Noki dřVtnik Jan FihJoJIí
poklndnlk Volt Klein prtvndCI Jiis RalKta
Ant Velíšek JoeE4lJobn Fllipek vfbor Oíet
Vojt Klein Jos Kcll výbor majetku Ant
Velilek J FUlpek strážci ťr Staska posel
í' VIII Kornout Owatonna Mlnn
odhf vá st schíie kaidon 1 neděli v mCsícl v
Iednu hodinu ndpolv slnl 6 8 R 8 Předseda
't I)uek mistopfeds Fr Ilurel tajemník
Leopolq Marek tlí N Biem Ht úfetník Kr
fechtlr pokladník Vic Herdllíka st prá
vrxlfí Dom Moravec vmtrnNttrái Katpar
Blesik venkovní stráž Josef 11 Vavřín
Spolek i IX v Pln City: Minnesota
odbývá svá schoie kaMou druhou nertřll v
mť-sírl ptedsecla Jan fttochl místopředseda
Tomil Biíll tnlem Fr W hvé-h ťlLe City
afetník Jan Hejda Fine City Mlnn poklad
Jan šambavr Plne City Mlnn
ť' X Cechmloran v Ollvla Mina
Předseda Karel Kohn místopředseda S
Lepetka tajemník Karel Avlbovec afetník
M PetNlka pokladník Václav O Ploybardt
prfirodíí V Jakeš vnitrní stria F KHl ven
kovnl stráž V Uaratln Met výbor J Fávek
f echle l XI v So Omaha 5eb
Odbývá schíse kafdy druhy čtvrtek vjnSsf
el o osm bodln večer v síni J Koutskýbo Fred
sedaJan Kubit tajemník Adolf Zeiulák 9)
aU ul áfetntk řr Kunci U a 8 St pukl J
Vocásek l S Bt
í íIo XII Chradím v Raclne Wia
odbývá svá scbtse kaMon třetí sobota v mí
sic! v 7 hodin veCer Pledsede Jos IMiiek 1"1
H&gererHt tsj Jos Hiehllk lina Mllwuusee
81 aCetnik J L Bys 103! Hlub Ht
Cílilo XIII Český Lev v Mearorth Red
' wood to Mlnn '
odbývá schtse kaidon druhou ned£ll v m(s!o
Ptodseda Karel BouSek místoptods Antna
Borbua tajemník Jaroslav Kovanda áCetnik
Fr Jaroš pokladník Jan Švec
ÍíhIo XIT Ladlmír Klacel
v IIaugei IVU
odbývá scháse kaidon drubon nedřít v skle
Předseda FranU Kotlík tajemník Vic Kin
oíetníkJos Mendllk Uaug-en Wls poklad
nik F J Koukl
Jan Hat l XT Hopklns Mino
odbývá svá schtse kaMou druhou sobotu
mašíci Freds Václav Tvra taj Jos Hromad
ko Hopklns Mlnn
Sebranka ř XVI v Omaha Neb
odbývá svá acháte kaidá první úterý v misícl
v síni p J W Hrocha Freds Jos Dnlejl
místopředs J W Hroch tajemník a áUtnlk
Jakub Marei 1910 So 13tb Ht pokladník
Karel Marel 8 K cor 6th and Williams
Bt pr&vodfi Anton Kvchiý vnitrní atrál
Tomái Dotek venkovní strát Jan Polívka
Jan Polívka A HnlIKkaJ w Hroch výbor
maletkn
ÍímIo XVII v Lowry Mino
cd"- pravldjlnítcblte první nedéll Před
"o Siartin Bartui tajem Wencel fiartol
áCetnik J f Upeeka pokl Fred H Chan
ííhloXVIH Bratři Severo
T Drywood Wla
svolili sl následující ářadnlky: předseda Tom
Kyselko mistouředseda Jan 1'lilertsJ Frank
V Klnkor ůfet Jan Kyselkr pokl JIH
Slípek: přivodil Fr Marii voltřnl strsi Jsa
Nybrt venkovní strái 1'etr Petrlik Scháte
se odbývají katdou tiruhoa neděli misícl
Josef Kavan
O' pozemkový - -
O a pojišťující jednatel
1410 Willinm uliček
rrunavi iny ▼ ijinaz i ▼ rir umiiní m
i _ í ar LHSi
tr in kt j Bmvn inrniv v jsiiuiiei rjiikmitj i rm
tilu á jMijiliéni ntmin vim u tff-h nwlit-píícb
flrem při i-eni h íirJrlřřK h Ttt mhfvé m
f uuvuTuvauiui aiti saaviu
Obraťte se i důěrou n Dího a
bude vám spravedlivě posl úženo
Marešovy WE'
Revma a pakostnloe json
nemoci krvs a ledvin Mě
nivá potaši neopatrnost
v Jídle a plti pHlís mnoho
nebo pfiltá málo Mlesnéil
doJevni práce býrlvost to
vaechno oslabuje ledviny
Tyto maji ndrtovatl krev
v clatoté Kdyi pro slaboat
nemohou svou práci vyko
nával tato se unese neči
stými látkami a těchto ae
vytvoří dvě kyseliny kt
Tét pflsobl boleni kloubí
zad hlavy otoky a všechny
ty příznaky rheumatlsmo
K vyláóenl toho všeho mu
sile sáhnout! přímo ke ko
řeno ala tutlá k slabosti '
ledvin afareáovy Hevma
tteká tabletky dmkujl na n pMmo a ptlnutt
Je jemným pttroteným epásobera aby svoo
oátsťovad práci náleíit vykonával L Proto ta
ké Marešovy Kevmatlcká Tabletky ty nemoc
vyletí a sic na dobra Vedle toho spotonijste
le maji velmi dobrý úítnek také na lalodek
poaioozt ka zlepšeni celeno vaáebo zdraví Cena
Met pouze v lékárnách NepedlnJI se nikdy
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Arcner Ave CHICAGO ILU
Nail kulíšku "Nejlepál lákaT" ' a-
ádéuia na poládánl zdarmv
Bsnner N D 3 dubna 1003
M1RE5 MEDICÍNĚ CO
Chicago III
Zde vám ittOára 50 clft r a Msreťovy
rbeumatické Ubletky Ty dvě tkatulky
co jsem si od vás objednal dobře se
oevídíily Má matka mila rbeumatísm
v ruce a co uiívala vaíe tabletky tak JI
to pfeslslo Já mjslfm te ai vyuíívi
leíli Jedng ikstulku bud po váem
Sócto JC KrNCL
V