Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 07, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 '
V
J
Pokrok Západu
Založen 1871-
0MA1IA 5EBR YE STÍtEDU DNE 7 KVÉTNA 1902
ČÍSLO 10
"i 1
í
Z MMEFíIKY I
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze sréta politického a kronika udiwií
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Sampson mrtev
Skonal ve svém domové ve Washlng-
tonu včera o 5 hol odpoledne
— — — — '
Sekretář Moody a jiní vynikající
úřednici taslali své projevy
soustrasti
Z Washingtonu došla včera
cdpoledne telegrafická zvěst1 že
retr admirál William T Sampson
o 5- hod odp v domě svém ze
mřel Příčinou smrti byl nejspí
še velký nával krve k mozku již
po několik dnf nalézal se v polo
vědomí Při jeho posledním vy
dechnutí nalézali se u lože choť
a dítky jeho a osobní lékař a oše
třovateli Uspořádání pohřbu
bude ustanoveno teprve dnes
Není rozhodnuto zda li pozůstat
ky zesnulého admirála budou ulo
ien na námořním hřbitově v
Annapolis aneb na Atlington
blíže místa Washingtonu Po
drobnosti pohřbu a Životopis rear
admirála Sampsona přineseme v
čísle příštím
Kongresnfk Cummlnfs mrtev
Amos j Cummiogs jenž byl
demokraty v New Yorku zvolen
osmkráte do kongresu zemřel dne
3 května v nemocnici v Balti
more kde se podrobil lékařskému
řezání kteréž mu však přivodilo
smrt Dostal po operaci zánět
plic a to jej udolalo Byl rozen
ve státu New Yorku r 1841 učil
se sazečství a tiskařství a proce
stoval skoro všecky státy co sazeč
▼ občanské válce sloužil při armá
dě Potomacké a dostal od kon
gresu čestný peníz za vyznamená
ní se na bojišti Za Horace Gree
leyho bvl spoluredaktorem Tribu-1
lyr jeho "a pak byl zvolen do 50 i
kongresu načež byl stále volen
Zastával v kongresu zákonodár
ství pro dělnictvo a byl oblíben
všeobecně Byl dobrým řeční
kem uměl pěkně psáti a pěkné
povídačky vyprávěli ve společ
nosti Řáděni vichru vlowě
V těchto dnech navštívena byla
Iowa divokým panem Včtrovským
který zvláště zuřivě řádil v Ba
yardu Strhal tam všechny tele
grafické dráty až k městu pobořil
dva elevatořy nádraží železnice
Chicago Milwaukee & St Paul a
mnoho obydelních domů Poně
vadž jednatel stanice pojednou
zmizel) tu se myslí že jest pocho
ván pod troskami Z Perry po
lán byl rychle do Bayardu vý po
mocný vlak V některých jiných
Částech Iowy nebyl vichr tak
zhoubný ale dostavil se prudký
dešť Ve Van Wertu způsobil
vichr mnoho Škod strháním kolen
doma a střech při čemž bylo
mnoho lidí poraoěno ale žádný
bohudík nepřišel o život Ve
Weldoou povalil vichr farmu a při
tom poraněny byly tři dítky Vi
chrová bouře postihnuvší Bayard
způsobila asi na $20000 Škod a
dle oejposledoějších zpráv bylo 12
-domů buď zcela aneb částečně
zbořeno Jistý David Hardin byl
zavát vichrem na strom a zde ve
větvích jsa bez vědomí f trávil ce
lou noc K ránu se vzpamatoval
ale paměť vypověděla mu službu
a on Že nemohl upamalovati ja
kým způsobem se dostal na strom
Také v Kippey řádil vichr a zničil
tam Školní budovu a tři stodoly
íarmerů odnesl na míli daleko a
pak je úplně roztříštil Po této
vichřici strhnul se silný dešť
Pro láska falešně ženy
Před nedávnem nalezena byla
mrtvola zámožného farmáře Craf
ta nedaleko Hammoad Ind Ve
dle ní ležela dvouhlavňová jeho
puška Při vyšetřování Craftova
manželka a Arthur Moyer čeledín
pracující na farmě svědčili že
Craft spáchal sebevraždu když
byl učinil vražedný útok na Mo
yera Celi věc byla by zůstala
při tom avšak následkem výpo
vědi jednoho souseda před koro
nerovou porotou že se mu Craft
věřil že má v podezření Moyera
že udržuje nedovolený poměr a
jeho ženou byl Moyer zatčen
Jelikož případ se udál na rozhraní
tátA Indiána a Illinois ale spá
chán byl v Illinois přiveden byl
zatčený do věšení v Kankake a
zde byl vyslýchán Moyer zapírá 1
velmi dlouho konečně ale přece
učinil vyznání že on Crafta sám
zastřelil Oné osudné noci honil
prý ho Craft se sekerkou po dvoře
a konečně podařilo se mu před
rozzuřeným farmářem uprchnouti
do stáje kde visela Craftova ruč
nice dvojka Rychle ji sBal a
když se Craft po něm hnal vystře
lil na něho a na místě bo usmrtil
Chtěje zakrýti tuto vraždu pora
nil se sám na ruce aby mohl tvr
diti Že Craft učinil na něho vra
žedný útok Tak pro lásku faleš
né ženy stal se vracem a snad
odpyká svou vinu na šibenici
Pohřeb Čínského krále v Chicagu
V neděli dne 4 května odbý
ván byl pohřeb Sama Moy-e t-zv
čínského krále kteréhož súčastni
lo se mnoho vynikajících Číňana z
Nrw Yorku San Franciska a i z
jiných měst této země Pohřeb
odbýván byl z domu smutku čís
319 Clark ul a obřady -odbývány
byly dle ritu zednářů a obyčejů
jakými synové nebeské říše zemře
lé své pohřbívají Již po více jak
10 roků neměli chicagští Číňané
příležitosti kvileti nad tak vynika
jícím jich krajanem jakým byl
Sam Moy Pohřeb byl jedním z
největšícb na jaký se čínská čtvrť
pamatuje Hned z rána shromáž
dily se velké davy lidu před do
mem smutku Pohřefní obřady
byly pro účastníky něčím zcela
zvláštním Jest totiž dávným zvy
kem žo vždy při úmrtí některé
ho vynikajícího Číňana slaveny
jsou veliké hody jak v domě smut
ku tak i na hřbitově Na prostran
né tabuli nalézá se hojnost vybra
ných jídel pro duši zesnulého Po
takovéto hostině — na hřbitově —
zbytky jídla vína a doutníků jsou
nakupeny na rov zesnulého a za
nechány tam by duše zemřelého
hladem Detrrě!aVj _
Kehoda krajana
Jan Banas vážený občan z
Rockland Lake N Y nám píše:
byl jsem stížen těžkým revmatis-
mem a nemohu popsati utrpení
své po celých deset měsíců měl
jsem takové bolesti že nemohl
jsem ani kroku učiniti ba ani
krkem pohnoutí Cítil jsem straš
né bolesti po celém těle v každém
kloubu a svalu a lékaři nemohli
mně pomoci Tu začal jsem uží-
vati Trinerova léčivého hořkého
vína a po čtvrté lahvi jsem se cítil
mnohem lépe užíval jsem tedy
dále a dnes jsem již zase zcela
zdravým a silným Proto však
přece chci míti Trinerovo léčivé
hořké víno stále ve své domácno
sti a prosím abyste mně zaslal
ještě tucet lahyf" Trinerovo lé
čivé hořké víno vypuzuje revmati
cký jed ze soustavy a tím činí krev
Čistou a silnou přivádí všechno
ústrojí k bedlivé práci a dodává
mu síly Sesíienfm soustavy tě
lesné i duch nabývá nová sily a
nové odvahy lékem tím se vskut
ku obnovuje tělo i mysl Jako
krajan Banas mnoho HdCzbavilo
se nejen revmatismu' nýbrž í růz
ných jiných nemocí chronických
jež vzdorovaly všem vyhlášeným
lékům jenom užíváním Trinerova
léčivého hořkého vína poněvadž
jím se veškerá krev obnoví
Na prodej ve všech lékárnách
přímo zasýlá je Jos- Triner 799
S Ashland Ave Chicago 111
CEŠI V AMERICE
"I Clevelandský "Američan" ze
dne a května píše: Prof Masa
ryk odejel z Prabv do Ameriky
aby na universitě v Chicagu uspo
řádal řadu přednášek o kultuře
národů slovanských ''Ioforma
tiáa" zvláštaí to oběžník pro in
formaci časopisů obyčejně dobře
dobře zpravený oznamuje že ae
dovídá že prof Masaryk zůstane
trvale v Americe Přijme prý
profesuru na uuiversitě chicagské
Jak známo manželka prof Masa
ryka pochází z New Yorku
1 V New Yorku spáchala před
minulou neděli po 6 hod večerní
sebevraždu krajanka pí Barbora
Benešová bydlící v L 334 výcb
73 ul Udusila se plynem a když
byla nlezeoadržela ještě v ústech
jeden konec plynové rourky kdež
to druhý konec byl připevněn k
plynovému kohoutku který byl
otevřen Přivolaný ambulanční
lékař nemohl již nic jiného dělati
nežli konstatovati smrt Paní Be
nešovou která byla zaměstnáním
doutníkářka dohnaly k zoufalství
dle všeho neutěšené domácí po
mery Zemřelá jmenovala se za
svobodna Valentová pocházela
vemeno Lomce u Kutné Hory a
byla 27 roků stará Zůstávají po
ní dvě dítky ve stáří 538 roků
" V Clevelandské "Denoici
Novověku" ze dne 1 května t r
dočetli jsme se této zprávy: V
pondělí večer Razili se dva no
vinářští soupeři p Rudiš od Vol
nosti a p Švagrovský od Američa
na ptea nemocnici u Alexise na
Broadway Jestli páni volili to
místo aby měli ranění blíž na
kliniku nebo bylo-li to náhodou
nevíme avšak objevili se místo
ňa klinice ve středu ráno u poli
ce j a íh o soudu Lze jen litovati
že do trapné aféry stržena dáma
pí Rudišová která manžela svého
jako obyčejně z redakce provázela
domů Z pouličních srážek má
sice jisté publikum větší švandu
— ale v odlehlém lesíku by to
bylo důstojnější třebas ani horká
krev netekla a sensace byla by
také a jak romantická! Pan M
Švagrovský odsouzen od soudce
Kennedyho k náhradě soudních
útrat které budou obnášet asi 10
nebo 12 dollarů Žaloba zněla na
útok
1 V Chicagu přišla minulý
čtvrtek odpoledne k zmrzačení
7letá Ella Neužilova jejíž rodiče
bydlí v č 418 záp 18 ul Nebo
há dčvuška si hrála 8 několika
družkami na hromadě písku neda
leko obydlí rodičů svých složeného
a při návratu domů přeběhnuvši
rychle koleje pouliční dráhy po
nichž jela právě kára nešťastnou
náhodou vběhla pod káru jedoucí
opáčným směrem po druhých ko
lejích Děvčátko padlo nejprve
na chránidlo kdež chvíli sedělo
jelikož ale řidič motoru nemohl
káru zastavili ztratilo rovnováhu
a skutálelo se pod kola Když
kára byla konečně zastavena od
nesena malá Eliška nejprve do
lékárny) pak do obydlí zoufalých
rodičů a konečně do okresní ne
mocnice "kdež 'jí tyla levá noha
až po koleno odSata
1 V Cedar Rapidsfch la spá
chal v noci na středu min týdne
sebevraždu ' 5oletý krajan Jan
Makovský oběsiv se v chudičkém
svém bytu v zadní části domu č
1005 již 4 ul Mrtvolu jeho
visící na provaze nalezla 81etá
Olga NeprŠova Policie dala do
pravili ztuhlou již mrtvolu zoufal
covu do pohrobnického závodu
firmy Polanský-Pečenka Sebevrah
zanechal na stole kus papíru na
němž 'napsal tužkou že se dopu
stil sebevraždy ze žalu nad tím že
se manželka jeho od něho odstě
hovala a pak proto Že se nalézal
ve stísněných poměrech peněžních
Makovský pocházel od Poličky v
Čechách a před nějakým časem
měl menší farmu nedaleko Ely
la Byl pohřben na okresní
-útraty
1 V New Yorku zatčen byl kra
jan J V Procházka majitel ob
chodu hudebními nástroji kterýž
v prchlivosti své skopal předmi
nulé pondělí pí Barboru Bečáko
vou manželku Josefa Bečáka z č
319 vých 71 ul jež nalézá se v
požehnaném stavu a spůsobil jf
vážné zranění Manželé Bečáko-
vi půjčili před nějakým časem
Procházkovi peníze jež nyní chtě
jí zpět avšak Procházka nechce
se k dluhu tomu znáti Když
pak jej pí Bečiková ve zmíněný
den o zaplacení upomínala v jeho
obchodě kopl ji pohněvaný Pro
cházka do břicha tak prudce že
klesla na zem Přivolaný lékař
dal zraněnoi ženu dopravili do
její obydlí a vyjádřil se že teprve
během dvou neb tří dnů bude
moci posoudili jak dalece stav
její jest nebezpečný Procházka
byl zatčen-později ale pod záru
kou propuštěn na avobodu
Levné ceny na jih'
Na 1 a 3 úterek každého mě
síce prodávati bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech místná jihaa jiho
východu za cenu jedné jízdy více
a 00 pro cestu tam a zpět Pro
knížku ve které popsán jest jih a
podrobnou zprávu týkající se cen
železničního řádu atd pozeptejte
se v městské úřadovně £ 1x02
Farnam ul Omaha Neb" nebo
dopište na adresu:
W H BRILL
D P A 11L Cent R R Omaha
Kupqjte Dra Hellera o
srédčenó léky pro neraoce
kofekéa dobytčí
Z Filipín
Přelllent l generálem Smithem slun
il no — Plukovník Woodruff ujal
se vřele svého klienta — Pevnost
' Moři po tuhé bitvl dobyta —
Velká poráika domorodci
Minulou sobotu skončen byl dle
zprávy došlé z Manily soud a gen
smitnem a nalez soudu bude po
slán do Washingtonu Má se za
to že obžalovaný generál bude
osvobozen
Závěreční řeč plukovníka Wood
rufia obhájce obžalovaného byla
mistrná a velký dojem na poslu
chače způsobila — Plukovník
podotknul že v starých dobách
vítězní vojevůdcové " přivazovali
zajatce ku svým vozům v tomto
případě však vojevůdce je sám
přivázán Citlivost jest dobrá věc
ale ve válce není pro ni místa
Plukovník pravil dále:
"Tvrdím Že válečné tažení na
Samaru právě úspěšně skončené
bylo vždy vedeno dle pravidel vá
lečných Zdá se že v posledních
několika měsících vešlo v modu
posuzovati vojsko na Filipinech
Zdá se že lid zapomněl na tu
skvělou službu kterou vojsko pro
čest a slávu Ameriky vykonalo v
úpalu slunečním dešti v blátě a
prachu přes řeky a hory křovina
mi hustými nemocno i zdrávo
Bodáky jeho nezaleskly se nikdy
leda jen na obranu zákona a krok
jejich přinášel útěchu v nebezpe
čí postaveným A přece jen je
vojsko potupeno a to jen proto že
tažení na Filipinech neprováděno
dle náhledu sentimentalistů a ji
ných ve Spojených Státech kteří
ve všem hledají chybu Generál
po 4 1 leté službě záslužné a po
úspěšném skončení tažení čeho
Špančlé ani za 200 let nedosáhli
vraceje se pin siavy vzat byl z
dopravní lodi a postaven před vo
jenský soud pouze k vůli znění
rozkazu Vláda učinila tak po
puzována pověstmi jež za účely
nekalými po Soustátí rozšiřová
ny!" — '
nukovnik zmiňuje se pak o
zrádnosti jakou domorodci dali
na jevo v caianginga jakož o
hrdinnosti přepadených pěšáků a
končí pak -'
Generál Smith 1 pokojným
svědomím předstoupil před soud
neboť je si vědom že konal jenom
svoji povinnost jako poctivý vo
ják"
Vojenský právník major Car
bough pro žalobu uvedl že obha
joba připustila vše ale osprave
dlňovala to Rozkaz gen Smitha
ku maj Wallerovi na krvavém
bojišti v Balangiga musil vojáky
autiti k pomstě Při soudu bylo
též mnoho žen přítomno
Manila 4 května — Pluk F
D Baldwin a 25 baterií a 7 set
ninami 27 pěchoty ' podniknul
včera útok na pevnost Morů v
Bayan na ostrově Mindanau a
zmocnil se jí po zoufalém boji v
němž jeden americký důstojník a
7 vojáků usmrceno 4 důstojníci a
37 mužů raněno Aloróvé ztratili
přes 200 zabitých a po bitvě
všichni na živu pozůstalí Morové
v počtu 84 bezpodmínečně se vzda
li Na americké straně padnul
lajtn Bovars a zraněni kapt
Mooie lajtn Jessman a lékař
major Porter Morové ztratili
přední vůdce jako sultána Panda
Patana Dobytí pevnosti a vzdá
ní se na milost posádky je krutou
ranou propovstánf Morů v nejdi
vočeji! části- Mindanaa
Bitva vedena muže proti muži
Pevnost oblehána byla čtyřmi pří
kopy a bájena 300 muži Útok
začal krátce po rozednění Ame
ričanů bylo 370 mužů měli 4 hor
ská děla spali celou noc v lijáku
bez přikrývek a byli na kůži pro
moklí než bitva začala Horská
děla vypálila 120 ran na vzdále
nost 400 yardů ale opevnění
Morů to vydrželo a plukovník
Baldwin dal rozkaz pěchotě hnáti
útokem Vojáci museli si klestit
cestu křovinami a dobyti přikop
jeden za druhým Mcrové bojo
vali zuřivě Když jim došlo stře
livo použili nožů Několik jich
ukrylo se ve vysoké trávě a pře
padali vojáky od nemocničního
sboru kteří vyhledávali raněné
Brigádník Davis velice chválí
statečnost vojska Po bitvě byly
příkopy plny mrtvol Morů Tito
když ztratili vůdce vzdali se v
počtu 84 Hned potom 8 ukry
tých Morů ve tvrzi chtělo utéci
Byli vsak usmrceni
Gen Davis poslal mrtvé do
Malabang ku pohřbení a chce po
žádat za rozmluvu sultána z Ta
racu jenž má atejně silnou tvrz
Generál pobádá lid ku pěstování
rýže Podrží zajaté tak dlouho
až ae okolní tvrze Morů vzdají
President zaslal vojsku na Filipi
nech blahopřáni k vítěaatvl -
ťZB ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy ve svété politickém 1 společenském
Rakousko-Uhersko
Uráíka císaře — Král italský na
víltvt císaře rakouského a německé
ho — Nová díla
Depeše došlá ve čtvrtek dne
3 května z Vídně listu Echo de
Paris oznamuje že vláda zakro
čila proti redaktorovi humoristi
ckého časopisu Kukuruk za to že
uveřejnil karikaturu císaře Frant
Josefa Státní návladnictvo na
vrhuje lolgý žalář pro obžalova
ného Z Vídně oznámeno dne 2 květ
na že dne 25 ěarvna přijede tam
král Viktor Emanuel a odjede
odtud do Berlína Praví se pak
že mu oba císařové návštěvu v
Římě oplatí a že se rakouský císař
o té věci už s papežem dohodl
Vídeňská "Neue Freie Presse"
praví že příští rakousko-uherský
rozpočet bude obsahovati položku
38000000 korun na zakoupení
nových rychlopalných děl pro ra
kouskou armádu
Némecko
Petrolejoví trust
Ve schůzi celního výboru sně
movního sděloval dne 3 května
poslanec Heyl že se potrolejový
trust Standard Oil Co zmocnil
vech obchodů petrolejových v
Německu vyjma dvou které ne
jsou právě největší Tím spůsobem
bude možno vésti úspěšnou kon
kurenci proti petroleji ruskému
haličskému i rumunskému Ve své
řeči ostrými slovy líčil činnost
Rockefellerovu a dokazoval že se
společnost jeho zmocní všeho ob
chodu světového nezabrání-Ii to
mu Německo Ostatní Členové vý
boru se v náhledech rozcházeli a
někteří vyslovovali domněku že
to německým spotřebovatelům
prospěje' -Wi' ' i~'-
Zaplavování Německa ocelový
mi a Železnými výrobky vyvolalo
takový poplach že německé slé
várny a železárny hodlají sestoupiti
se v kartel za účelem ochrany do
mácího průmyslu
Říšský sněm přijal ve třetím
čtení první paragraf předlohy jíž
se svobodné vykonávání nábožen
ské víry zajišťuje s tím pouze
omezením že toto právo nesmí
býti vykonáváno na škodu občan
ských a národních povinností
Itálie
Ameriítl knlll s biskupem v
přijali papeiem v audienci
Ameriéané omilostním
lele
Padesát amerických kněží brook
lynské dioecése s biskupem Mc
Donnellem v čele bylo 4 května
přijato od papeže ve trůnním sále
v audienci Biskup papeže krátkou
řečí oslovil a pak mu podal ček
na $10000
Ve středu ráno došla do Bená
tek zvěsť že král Viktor Emanuel
udělil milost americkým důstojní
kům z křižáku "Chicago" kteříž
byli pro tropení výtržností na
dobu několika měsíců odsouzeni
do vězení
Zástupce spojeného tisku měl s
uvězněnými důstojníky rozmluvu
a tito co nejrozhodněji popírali že
byli v době kdy se výtržnosti
udály opilými jak bylo časopisy
římskými do světa hlásáno Poru
čík Dodridge pravil: "Když jsem
večer v 11 hodin s jedním z mých
přátel v benátské kavárně nedopa
třením skácel stolek hnal se za
námi zástup lidí a útočili na nás
Objevili se dva městští policisté
Kynul jsem lidem rukou aby zů
stali zpět Policisté nás zatkli ale
lid choval se k nám tak výhrůžné
že moji soudruzi a námořní vojín
jenž byl náhodoj blízko kavárny
pospíšili nám na pomoc Bránili
jsme se pouze velkému davu lidí
který si vůči nám vedl nepřátel
sky Není pravda že bychom byli
některého policistu udeřili Celý
"trubl" vznikl jen proto že jsme
si navzájem s policii nerozuměli-
Bylo nám dovoleno ve vězení zů
stali pospolu ale světnička v níž
jsme byli byla plna hmyzu1'
Američtí námořní důstojníci byli
z vězeni propuštěni Jakmile ocitli
se na svobodě odebrali se v prů
vodu amerického konsu a a vyslan
ce Meyera na ťřižák "Chicago"
Když vstopili naloď nařídil hned
kapitán Dayton aby byly dány
víechněm omilostněným vězBům
okovy y
Rusko
Agitátoři bouři lid — Nové epevňo
vad práce — Vojáci vypovídají po
sluínost — Zrnina v ministerstvu
Dle zpráv z Petrohradu došlých
vyšlo prý na jevo že původci ne
pokojů v gubernii voroněžské i
charkovské jsou titíž kteří sor
ganisovah hnutí mezi student
stvem V obou guberniích totiž
roznesli pověst že nařídil car roz
dělení pozemků šlechtických rol
níkům a to přimělo tyto k poku
sům vymoci rozdělení pozemků
nasunu Když zde byla agitace
mezi studentstvem potlačena o
brátil tajný tisk pozornost svoji k
jižnímu Rusku a v tajných tiskár
nách bylo tištěno na tisíce faleš
_ y 1 t
nyen proklamaci s kopu carova
podpisu jež vybízaly rolníky aby
se rozdělili o pozemky a movité
statky šlechtické V proklama
cích také stálo že si nemají rol
nfci při děleni majetků šlechti
ckých dát od úřadnictva v tom
zabraňovat jelikož tito se vždy
snažili protivín se vůli carově
Dle telegramu došlého z Varša
vy povolila ruská vláda 420000
000 rublů na opevňovací práce na
německých a rakouských hrani
cích uepese ao íonayna došla z
Reuterovy úřadovny v Petrohradě
praví že povážlivým znamením
přítomného stavu věcí v Rusku
jest ta okolnost že čím dále tím
patrnější je ve vojsku nechuť k
zakročování proti bouřícímu se
lidu Právě bylo 800 mužů pluku
Sumyova potrestáno poněvadž se
před nedávnem zdráhali stříleli
na výtržníky Byli posláni do
vzdálených garnison Povídá se
že bude podobným způsobem po
trestán oddíl vojínů námořních
protože se dopustil ve kritickém
okamžení odepření povinné po
slušnosti jako pluk Sumyúv
Depeše z Petrohradu došlá lon
dýnského časopisu "Daily Ex
press'' oznamuje že byl jmenován
generál-guvernér hrabě Bobrikov
ruským ministrem války na místo
generála Kurapatkina a že na mí
sto hraběte Lamsdorfa jmenován
ministrem zahraničních záležitostí
podadmirál Alexiev
Z Petrohradu se sděluje že
dne 25 května navštíví car b ce
lou rodinou Moskvu aby zbavil
národ doměnek že se snad bojí
Bude tam pokládati základní ká
men k pomníku svého otce cara
Alexandra III Většina petro
hradských policajtů bude při té
příležitosti nucena do Moskvy se
přesídliti Ministr vnitra Plehe
vrátil se do Petrohradu z jižního
Ruska kdež urovnával nepokoje
venkovské
Anelie
Cesta kolem svita v automobilu
Skvllá nabídka
Z Londýna došla 1 května
zpráva že Dr E E Lehwess
Max Cudell a H Morgan jenž
připojil se k nim poslední chvíli
nastoupili již v automobilu ujed
nanou cestu kolem světa Cesta
jejich vede nejdříve Evropou a
Asií až do Vladivostoku Dr
Lehwess a Cudell vypracovali ve
škeré podrobnosti cesty k nimž
vedle vědeckých pojí se i průmy
slové otázky
Dokončení východočínské od
bočky velké sibiřské dráhy o níž
tolik se mluví v poslední době
teprve otevřelo oči civilisovanému
lidstvu aby pochopilo co vlastně
také Sibiř znamená— krajina jež
měří ia# milionu čtverečních
mil tedy devitioa celého povrchu
země jež jest dvakrát tak velká
jako evropské Rusko
Tato obrovská země s úrodnou
půdou a nesmírným přírodním bo
hatstvím má až dosud pouze osm
miliouů obyvatelů Přistěhovale
ctví ale každoročně vstoupá a v
posledních 10 letech obnášelo
celkem 2000000 osob Města
vůčihledě rostou Stretensk ku
př v posledních 5 letech se zde
sateronásobil a Omak v poslední
době proměňuje se ve velké a bo
haté obchodní město
' Dnes lze říci že spojením E
vropy a Asií Železnicí otevřen byl
pravidebý přístup k Číně a k bo
hatým zlatým polím v Maudžur
sku Jedy k místům k nimž až
dosud měly příatup pouze karavany
Cestující doufají že zprávami o
své cestě vzbudí značný zájem o
tyto nové kraje Obrovský mo
torový vůz na němž cesta bude
vykonána zhotoven byl v dílnách
Panhard & Levassor a "Carros
sierie Industrielle" a jest dle mož
nosti co nejpohodlněji zařízen
Londýnský čtvrteční 'Pall
Mail Gazette" praví že W K
Vanderbilt americký milionář
nabízel 1175000 za běhouna
"Sceptre" náležejícího R S Sie-
vieroví který dobyl při newmark
etských dostihách dvě první ceny
2000 a 1000 guineí bievier od
mítl nabídku tu a pravil že bv
koně toho neprodal ani za 300
000 Kůň je tříletý
Nizozemí
Toho čeho se nejvíce lékaři
obávaH stalo áe v Haagu dne 4
května královna předčasně poro
dila a stav její se následkem toho
velice zhoršil takže panuje obava
že se nalézá v nebezpečí smrti
Několik předních lékařů i cizích
k ní povoláno bylo Královna
trpí veliké bolesti avšak v po-
sledních zprávách dne 5 května
od lůžka nemocné se sděluje že
panuje naděje v ámku Hoo na
její uzdravení Kdyby měla krá
lovna zemříti bude smrt její míti
vážné následky politické Otázka
nástupnictví není upravena a iest
jisto že by velmoci na prvním
místě Německo nepřipustily aby
si mohla sněmovna volně rozho
dovát Císař Vilém se již na to
připravuje a staví do popředí ná
roky prince Albrechta Hohenzol
lernského jenž je nyní regentem
v Brunšviku Němci čfní si iakési
nároky na celé Holandsko jako
své příslušenství ale Holanďané
hodlají se jim bránili
TÍprávy spolkové
Tábor Nebraska ř 4771 MWA 5
odbývá dnes ve středu 7 května
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha: jest žádoucno bv každtf '
soused do schůze té se dostavil
- ' John Brázda klerk
lože Jan Has ě 5 X oř P -
odbývá schůzí svou dnes ve středu
7 května v 8 hod večer v Sokolov-
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení '
V V t a V 11 n
pnspevko přeměna c rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Těl Jed Sokol Omaha
odbývati bude pravidelnou schůzí-
příští středu 14 května 1902 v 8 5
hodin večer Přítomnost všech
členů žádoucna
Fr S Rendla taj
Zprávy osobní
— Minulý čtvrtek oďpol odejel
z města našeho mladý chvalnězná-
mý krajan pan Frank Mrkvička a
:e do Rapids So Dak abv
převzal řízení jednoho oboru v
tamní tavírně Pan Mrkvička bvl
po dlouhá léta zaměstnán v zdejší
tavírně Přejeme mu hojného zdaru!
— Pan Fr Vlasák oblíbenýma
jitel hotelu "Praha" navrátil se v
úterý m týd do Omahy z Hooper
Neb kde u svých rodičů kteříž
tam vlastní též hotel téměř celý
týden meškal návštěvou chtěje se
poněkud zotavili Panu Vlasákovi
jak nám sdělil se v Hooper i v
okolí velice líbilo neboť má tam
mnoho přátel a ti všichni jej mile
vítali Ve vůkolí se vše zelená a
farmeři v polích prý pilně pracují
v naději na hojnou úrodu
— Zašlete krásnou a věrnou
podobiznu svou matce své Ne-máte-li
žádné nechte jich tedy
sobě několik vyhotovit u HO
LOUBKA v č 1258 již 13 ulice
Má otevřeno celou neděli — Za
uspokojení se ručí 40x2
— Kdo si chce pochutnat! na
řízném Metzově moku na výborné
české stravě a odpočinouti si do
únavě denní navštiv starého
známého svého J W Hrochama-
jitele hostince a hotelu v č 1245
již 13 ulice Tam obdržíte vše
kdybyste byli i sebe vybíravějšími
a zároveň se tam 1 výborně poba
víte Přesvědčte sel 31
— Tábor Columbus č 69
WO-W odbývati bude soukro
mou zábavu pro členy a jich rodi
ny příští sobotu večer v síni spol
kové u p Vlasáka Přijďte a po
bavte se v kruhu svých bratří
všichni Chas E Štěnička
klerk
— Předplácejte se na
Pokrok Západu youze f 1
rocné
1 i
4 j
k r
i)
í
F '
t i!
i:
1 1
r
ř !
Ir
r