Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 30, 1902, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKJŮR ZÁPADU
Pokrok Západu
PUBL1SHED WEEKLY
Publltbed by Pokrok PublUhlng Co
609-11 So 12th St-Tel 1008
etubacrtption by mail f 100 per year
Vychází každou střelu
TydaTá: YjtoTatelSa Spol Potroin
J09-Sllllfnlll ul - Ttlefoi 2913
rt4platn:
V mlat dodávkou do dona Il-W
T mlstá dodávkou poitovnt 1100
Foitoa pro Spojené 3 My a Kanada 1100
Ďecb S1S0
Obáíiy
irohní a rtljmí nhlsJky uverejíiilem poule
f n ku:
Vhuii i pulw fi linie 75 cenlS iu tfikrit 'I
Mni ooíáienl bluhopřáni úmrtí a Jlnn Pil
me iO) ' Iři pulce ra kaídé uvufijnčni
Kerhf k 'ý proto prlloil objednán:" tolik
ppriři Jak vrlko i uhlaSku mlíl ! pff Je ( inv
h átk na delii dobu OíuouíI te ochotni ua
ádtul
Zásilky penel
tnu ni jhfipeťn) kdy koupi na potté
ldáy obyčejné velkogti m-přo-
a-u ejyrwu "money uruer a tys nsm e
sIm Tkž v rtirititrovauťm dnnlse aneb ixj
n Vkoil bankovní Jtist xásllka Jista hdo
rh B Diatltl ohuckem" na bank nechť uiř!
o SScentu více proto ie tolik míníme platil
banku ta kolekci aneb ar koupi smenu
(draft) na umanu uniirago neo new k ořu
tiiíutA drobnlnh Denés DÍlímeme též 1
Xwiitov kolky VJechnyiialIky nechť Jkiu
caslany pod jeanoaucnou aartuou pouie uw
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 30 dubna 1902
PpričilyfBflflaili
Již delší dobu oznamujeme že
nemírné více kalendářů "Národ
a "Rodina avšak jako "na vzdo
ry" každodenně několik předpla
titela našich právě tyto kalendáře
jimiž jim nemůžeme již posloužiti
Žádají si za prémie Některým
přátelům našim zaslali jsme již
kalendáře jiné jež máme dosud v
zásobě buď "Občanský ' buď
1 "Vlasť"' aneb "Velký Slovanský"
: ZároveS jest nám oznámiti že
"Vilímkův Humoristický kalen
dář nemáme a proto žádáme všech
ny ty čtenáře naše již dosud ka-
'endáf ten neobdrželi aby nám
laskavě sdělili jaký z oněch tří
kalendářů— "Občanský" "Vlasť"
"Velký Slovanský'' — si přejí
aneb máme-li jim obnos 20 centů
připočíst! k předplatnému aneb
snad peníze lim vrátiti Při tom
podotýkáme že pp předplatíte
lům dáváme letos (loni jsme nedá'
valí) prémie avšak za doplatek 10
centů na kalendář t Cech a 30 ctů
na kalendář Amerikán ' Krajané
by měli uvážiti že při předplat
ném Í100 nelze nám poskytovat i
: prémií úplni zdarma
Konečně jest nám sděhti ct
čtenářům našim a krajanům vůbec
že 'Pokrok Západu' třebas se na
lézal v jedné budově 1 "Národní
Tiskárnou" jest závodem úplně
samostatným od "Národní Tiskár
ny" podstatně se lišícím "Po
krok Západu Publ Co" vydává
'pouze časopis "Pokrok Západu'
vykoupený od "National Printing
Co ' 1 srpna 1900 kdežto "Ná
rodní Tiskárna'' vydává "Hospo
dář" a "Květy Americké" Žádá
me tudíž ct krajany aby při za
sýlání předplatného měli rozdíl
tento vždy na zřeteli a zasýlali to
co "Pokroku Západu" patří poa
adresou "Pokrok Západu" co pak
se týče "Hospodáře" neb "Květů
Amerických" pod adresou "Národ
ní Tiskárna' ' Tím ušetří nám
"Národní Tiskárně" a i samým
sobě mnohou nesnáz a mnohé ne-
dorozumnění S úctou
Vyd "Pokroku Západu"
Pierpont Morgan
koupil si
bibli za níž zaplatil
150000
Pochybujeme však že i z této tak
drahé bible se naučí větě: "miluj
svého bližního jako sebe samého!
Senátor Money-z Mississippi po
řezal ve Washingtonu konduktéra
že na něm chtěl pěťák za jízdu
Podivní věc Money se jmenuje
peníze má a přece je takový šp
ásovitý pán
Brambory jsou pry potravou
chudých ale letos ne Teď po
málu je budou boháči nosit u re
tízku zavěšeny aby okázali že si
mohou dopřát každý luxus na
světě
Generál Smith si přiznal 2e
vydal rozkaz aby všichni domo
rodeí na Filipínách starší desít
roků byli zabiti ' Generál Sher
man kdysi pravil že válka je pe
klo a Smith je patrně arcisataná
šem v tomto pekle
I V NAŠICH DOBÁCH SE DÍJÍ ZÁZRA
ky Tuhle jeden člověk byl zvo
len mayorem v Ubncbsville O
aby nemusel převzíti tento úřad
tu fouknul z města Nyní hledá
úřad jeho kdežto z 1000 lidí 999
jich obyčejně bledá úřady
Devět farmerO z Praque Isle
Maine obdrželo za své lo&ské
sklizně sena obilin a bramborů
185430 vedle toho příjmy jich
vzrostly ještě prodejem koní ho
vězího dobytka a ovcí- O jaká
radost (armerem být letos každý
jak baron může Žít! '
Slepičím městem mCžc nazváno
být městečko Petalurr#v Califor
oíL Každý z tamních obyvatelů
zabývá se chovem slepic a v mi
nulém roce dopraveno bylo odtud
a 600000 tuctů vajec a 301000
tuctů živé a zabité drůbeže na trh
do Saa Francísca Ty nepatrní
slepičky učinily svým výnosem
městečko bohatým
FaRMEKSTVÍ JE V TtCHTO LETECH
sice zlatým dolem ale advokát
ství vyplácl se přece jen mnohem
lépe aspoB některým lidem a to
ještě beze vší dřiny V těchto
dnech obdržela advokátka Fanny
Carpenterová v New Yorku
{75000 za to že vyhrála jednu
při Slečinka ta počala studovati
práva před šesti roky
5 CZKOSTLIVYMI ZRAKY POZORUJE
pilné farmerstvo západu v těchto
dnech oblohu Máj jest přede
dveřmi a dosavadní počasí bohu
dík zhoršilo vyhlídky na hojnou
žeň V měsíci dubnu osev pšeni
ce ozimky sklesl o několik bodů
pšenice jarka klíčí velmi zvolna
Sázení korný pokračuje jen velm
pomalu v západních státech kd
rozkládá se ono širé kornové pá
smo v němž rodívá se tisíce mi
lionů bušlů této plodiny Bobu
dík však posledními dešťmi se
vyhlídky roluíkovy značně zlepši
ly V Nebrasce 1 Kansasu
horkou vlnou následovaly deště
jež svou blahodárnou vláhou ob
dařily celý západ a nyní starostli
vé tváře farmerúv se opět vyjas
nily
PRVV PRESIDENT KlBY PALMA
moudře e vyslovil že především
musí býti postaráno o rolnictvo
Kuby a pak teprve o organisaci
armády Z tohoto výroku je vi
dět že Palma bude pravým mu
žem na pravém místě On ví že
rolnictvo je základem státu a že
budeIi toho třeba a vlast bud
potřebovati armády ku své obha
jobě tu rolnictvo zanechá svých
pluhů a 'chopí se zbraní Wash
ington nemél organisovanou ar
mádu jako měl král Jiří a přece
se svými otrhanými rolníky vy
hnal organisovanou armádu angli
ckého krále z této země a utvořil
nám největší a nejslavnější repu
bliku na světě
s
Slavní návrat prvého presiden
ta Kuby seňora Palmy do jeb
domoviny byl nanejvýš dramati
ckým Palma vstoupil v triumfu
do města Holquinu kde před 2
roky byl vržen do vězení za to ž
snažil se zbaviti svoji vlast otro
ckého jha Jaká to poetická spra
vedlnost v tomto jeho triumfál
ním návratul Na bedrách seSora
Palmy spočívá veliký úkol Celý
svět bude oa& zvědavě zírati zda
li dostojí tomuto úkolu jenž mu
byl jednomyslnou volbou národ
svěřen Patrna okázal se býti
celém svém životě mužem vzácné'
ho charakteru doufejme že v této
těžké zkoušce která mu nastává
ukáže se též jako vzácný státník
Obě dvé Dakoty v posledních
několika letech se velice vzmáhají
Obyvatelstvo Sev Dakoty vzrost
lo v desíti letech o 75 procent a
posledním roce 150000 vystěho—
válců nalezlo zde svůj domov
Letos dle přibližného odhadu
znalců proud vystěhovalecký do
Sev Dakoty obnášeti bude asi
30000 ausi jizni jjakota se
zvelebuje taktéž a to proto že
půda v obou Dakotách vyniká
svou úrodností Oba tyto státy
derou se v před nejen se svými
pšeničnými úrodami ale 1 korno
vé jich sklizně jsou veliké Co
se týče konopí tu se ho v Dako
tách urodilo více nežli v ostatních
všech státech dohromady a letos
dosavadní vyhlídky na sklizeQ ko
nopt jsou ještě lepší A tyto
skvělé výsledky posledních nčko
lika let vábí tolik nových příště
bovalců do obou Dakot
Dum zástupců přijal jednohlasné
resoluci aby připojen byl dodatek
ústavě Spojených Států by
spolkoví senátoři voleni byli přímo
lidem a nikoli legislaturami stát
nimi a nynf činí se na senátory
nátlak se všech stran aby se pro
hlásili taktéž pro tuto resoluci
ač někteří senátoři se proti tomu
vzpírají tu jest možno že přece
tento dodatek bude předložen
americkému lidu by o něm roz
bodnul K přijetí jeho je zapo
třebí aby se dvě třetiny států
Unie pro něj většinami prohlásily
Bude-li tento dodatek předložen k
odhlasování lidu tu bude beze vší
pochybnosti přijat neboť každý
jest již syt toho nynějšího syste
mu kdy si možno místo v sDolko
vém senátě zakoupiti jak v mno
hých případech se již stalo Pří
mým hlasováním lidu odstraněn
byl by tento zlořád který podrývá
důvěru lidu v instituci naší repu
bliky
JJOBYTKÁRSTVÍ BYLO PŘED TŘICETI
roky v rozkvětu v novoanglických
státech tu však přišla konkurence
západního dobytka který byl na
východních trzích prodáván laci
něji nežli ho mohli prodávatí no
voangliítl farmáři a tak chov do
bytka tam úplně vzal za své
Většina farmerů věnovala sé pě
stování obilin poněvadž ale půda
tomu byla příliš suchá a kame
nitá tu mnozí vzdor svému přiči
nění nemohli dělat na těchto far
mách živobytí a opustili je Avšak
nynější vysoké ceny které doby
tek má přiměly opět některé pod
nikavé rolníky že se hodlají zase
zabývati chováním dobytka na
těchto opuštěných farmách A I
nejsou to jea američtí oocane
kteří hodlají to učiniti v těchto
dnech koupil jeden anglirký syn
dikát 1 Maine několik tisíc akrů
pozemků na nichž chce zavěsti
chov dobytka a záhy asi na dosud
pustých lánech novoanglických
států budou se proháněti stida
hovězího dobytka ovcí i vepřů
Dví LESNÍ RESERVACE BUDOU CO
nejdříve utvořeny presidentovou
proklamací v Nebrasce a sice
iedoa mezi řekami Niobrarou a
Snakejež zaujímat! budou 126000
akrů Reservace tato bude na
zvána niobrsrskou druhá bude
pojmenována reservace řeky Dis
mal a táž bude se rozkláditi mezi
Dismal a Middle Loup řekami a
rozloha její bude obnášeti 86000
akrů Něco z této rozlohy obou
reservací jest pokryto již lesy
ostatní písečné pláně budou vysá
zeny vládn'mi lesníky za pomocí
lesnického oddělení nebrasské
university Odborníci se již dlou
ho shodovali v tom názvu že tyto
písečné pláně mohou býti přemě
něny v lesy a že tak se mohou
státi užitečnými Tyto reservace
v budoucnosti prospějí velice
okolním krajinám neboť lesy na
nich vzrostlé budou sloužit k
ochraně proti větrům budou na
pomáhali k udržení vláhy v půdě
a zároveB sloužiti budou osadní
kům jako zásobárny paliva a dříví
k různým jich potřebám
Bezpodmínečnem se vzdáním ce
nerála Miguela Malvara jest po
vstání v severní části Filipín na
dobro ukončeno Malvar byl duší
odporu Filipínců na Luzonu a byl
také nejvytrvaejším zs všech
vůdců filipínského povstání Mal
vara pronásledovalo americké voj
sko již po mnoho měsíců ale bez
výsledku neboť Malvar nevyniká
tak chrabrostí ani vůdčím talen
tem jako vyniká hereckou obrat
ností On dovedl se tak dokonale
přestrojovali že ho mnohdy ne
poznali ani nejbližší jeho přátelé
a tak dovedl unikoouti často z
nastražených naň léček Malvar
vyniká všemi dobrými i špatnými
vlastnostmi kmene Tagalů Jest
neúnavným energickým při tom
chytrým jako liška a opatrným
jako antilopa Ohromná většina
Filipincův jest štastna Že válka
jest na severních Filipínách ukon
čena a nyní opět přístavy ostrovů
budou otevřeny obchodu světa a
domorodci budou moci věnovali
se vzdělávání půdy A v této
době míru s nímž přijde blahobyt
pro filipínský lid bude se tento
diviti proč vlastně pozvedl zbraně
proti Američanům kteří nepřišli
aby mu vzali jeho svobodu ale
postavili ho pod ochranu ameri
ckého praporu znamenajícího nej
širší svobodu pro každého jedince
Nebezpečí souší
William H Chadwick z Chicaga
zaslal v těchto dnech kongresníku
Newlandsovi list týkající se ne
bezpečí našich souší který svým
odborným rozborem tohoto nebez
peči vzbudil pozornost po celé
zemi
"Distrikty v míssissippském
údolí v nichž rozkládají se tyto
souše' praví Chadwick ve svém
pozoruhodném listě "následkem
neobyčejného suchého horka které
se tam vyvozuje a následkem S'
tmosferickýcb proudů táhnoucích
se od východu ohrožují a ohrožo
valy povždy veliké úrodné pozem
ky rozkládající se východně a se
verozápadně zvláště v Texasu
Oklabomě Kansasu Missouri
Illinoisu Iowě South Dakotě
Indianě a Ohiu"
V minulém roce v těchto kraji
nách farmáři dobytkáři obchod
níci a řemeslníci utrpěli miliony 1
miliony dollarů škody následkem
horkých větrů které v těchto sou
ších vz?ly ivůj původ a těmito
horkými větry zničena byla částeč
ně korná luka i pastviny až po
Ohio Avšak toto borko přineslo
nepřímou škodu těm kdož dnes
musí platit zvýšené ceny za všecky
poživatiny jež se neurodily ná
sledkem těchto horkých větrů
Toto stále hrozícf nebezpečíjež
vzniká v souších a roznáM zkázu
široko daleko může býti zmenšeno
a částečně 1 odstraněno zavodněním
těchto distriktů a každý cent vlá
dou na zavodnění těchto souší obě
tovaný by se hojně vyplatil Za
vodněním by se zamezilo ivoření
se oněch horkých větrů jak vyko
nanými menšími pokusy bylo již
zjištěno
Tyto souše nejen že nepřináší
žádného užitku ale ony spůsobují
ohromné škody v krajinách kol
ležících Zavodněním jich poskyt
nouti by se mohly domovy milio
nům lidí s sekretář zemědělství
Wilson vším právem prooesl vý
rok "že závod i5o vání jest jednou
z nejdůležitějších vnitřních otázek
kteié předléhají před americkým
národem
Chadwick pak dokázal ve svém
istě že otázka lavodSovací netýká
se pouze oněch krajin v nicbž
souše se rozprostírají ale že týká
se celé země a Ze rozluštěním jejím
poslouží se zájmům celého ameri
ckého národa a proto doufáme že
kongres nebude vyřízením této
důležité otázky dlouho prodlévati
Českému zastanci Rbodesa
Jeden 1 našich vážených přátel
se pozastavil na 1 tím ža jsme na
zvali v "jednom ze svých článků
Khodesa moderním loupežným
rytířf m a poslal nám výstřižek z
anglických novin kde jest Rhodes
pro své odkazy věnované vzdělá
vacím účelům vynášen některým
redaktorem klanícím se patrně
dollaru jao clatému teleti do
nebe
P Z snaží se býti spravedlivým
ku každému a my nečinili výmin
ku ani u Rbodesa Tím Ze věno
val své obrovské jmění vzděláva
cím účelům tím nesmazal své
velké viny které budou povždy
jméno jeho provázeti jako kletba
Na jmění tom lpí vzdechy a
krev milionů jmění to nebylo zí
skáno čestným způsobem ale ne
přímou loupeží která se sice vy
mykala zákonu ale vzdor tomu
byla odsouzena všemi v jichž
srdci spravedlnost a svědomí ne
vyhynuly Mohoi smazat ty Rhodesovy
miliony věnované vzdělávacím
účelům ten jeho největší zločin
který spáchal na nešťastném ná
rodu Búrův?
Ten malý národ jihoafrických
farmerů žil klidně spokojeně
vzdělávaje své farmy až do té do
by když objevil se zloduch
Rhodes v jižní Africe Od té ho
diny co Rhodes stal se mocným
nastal Búrům zápas o jich neod
vislost a jich svobodu Odraže
ním útoku loupežné výpravy Ja
mesonovyjež vznikla z Rhodesovy
vůle a utvořena byla Rbodesový
mi penězi Búfi na čas překazili
útok na svou nedvislost ale
Rhodes nedal se tím zastavili a
pracoval tak dlouho až konečně
vyvolána byla tato nešťastná vál
ka trvající na třetí -ok v níž
ubohý národ farmerů vzdor své
hrdinaosti a vytrvalosti pomalu
jest vyhlazován ohromnou angli
ckou přesilou
Písek afrických planí již vpi
do sebe potoky krve Búrův bojů
jících za svou svobodu a neodyi
slost tisíce' těchto hrdinných ob'
hájců svých domovin zahynulo v
tomto nespravedlivém boji vyvo
laném Khodesem tisíce jich trpí
muka vyhnanství a nejsou to jen
mužové jimž Rhodes připraví
toto peklo zhoubné války aie
jsou to i ubohé ženy farmerských
bojovníků které v koncentračních
táborech anglických tiše Upí
umírají jsou to i ubohé nevinné
děti j ž po stech hynou a tyto
hrozné oběti má na svědomí Cecil
Rhodes! On tisíce Búrů jich Žen
a děti oloupil nejen o jich životy
ale on celý národ oloupí o jeho
svobodu a samostatnost a tyto do
nebe volající zločiny mají býti
smaány tím že Rhodes věnoval
své obchodní loupeži získané
jmění vzdělávacím účelům?
A konečně i tento jeho veliký
dar jest jen zavrženíhodným ne
boť Rboďes í po své smrti chce
fedrovati ním své podmaBovací a
výbojné cíle on pomocí tobolo
daru chce utvofiti allianci mezi
Spojenými Státy a Anglií aby
tato ovládala celý svět
To jest účelem Rhodesova od
kazu který ostatně byl odsouzen
i v Anglii slovutným myslitelem
profesorem Goldwinem Smítkem
Oxfordski university který o něm
praví takto:
"Žádný přítel lidské neodvislo-
sti a práv menších národů nemú
Ze s radostí vítati odkaz Cecila
Rbodesa který se řídil heslem že
zisk jest sladký ať pochází z ja
kéhokoliv pramene Rhodesův
základní účel jest čistě politický
Jeho vzdělávací účel jest podfíze
ný On chce aby Velká Britanie
a Spojené Státy utvořily ligu
ovládání světa"
Tento výrok slovutného Angl
čana dokazuje by-li náš výrok
o Rbodesovi správný
Stáli práce
Otevírá se právě doba v níž
začne se na všech stranách stavě
tí všude bude třeba dělníků zku
šených a silných Bude pak zá
ležet! na nich by dokázali jak
zručnými a vytrvalými jsou Ten
který se osvědčí zajistí si stálou
práci a tím i blahobyt pro sebe a
svou rodinu rraci 11 vsak jen
tím udrží zůstane-li zdráv a sílen
jakmile by svaly jeho povolily
nervy ochably a mozek nepraco
val byla by veškerá práce nemož
nou a on byl by nucen vzdati se
svého zaměstnání Trinerovo lé
čivé hořké víno zachová mu těles
nou i duševní sílu osvěží ho po
práci přinese mu zdravý posil
Bující spánek upravf mu zažívání
zbuduje mu novou čistou krev
Lék tento jest jediným zcela pří
rodním lékem neboť složen jest
z čistého přírodního vína a z léčí
výcb bylin horských Účinek jeho
jest také přirozený: přivádí vše
choo ústrojí tělesné k té prici
jakou mu příroda vykázala činí
člověka jakoby mladším tvoří mu
nové tubé maso a zjasBuje jeho
myšlénky Zkuste pravého Tri-
oerova Iécivéno hořkého vina
Na prodej ve všech lékárnách
přímo zasýlá je Jos- Triner 799
Ashland Ave Chicago III
Zajímavé ttofety ze zpráv našleb
konsolo
U nás se všeobecně "kikuje"
proti drahotě masa ale co by te
prve měli říkat obyvatelé v Lau
renzo Marques kteří dle poslední
(právy amerického konsula Stan
ley Hollise musí platit následující
ceny za své maso:
Tenderloia steak (200 libra
ale Žádný ani za tu cenu není k
dostání Porterhouse steak Í100
libra ale žádný není v trhu
Sirloin steak (tak mu přezdívají)
60 ctů libra je nsnejvýš tuhý
Round steak 30 ctů libra tuhý
jako podšev Ostatní hovězí maso
35c libra ale nelze ho rozkousali
Vepřové 60 ctů libra
Skopové 80 ctů libra
Konsul Hollis ve své zprávě
uvádí Ze všechna ta hovězina po
chází ze starých tažných volů Ně
který vůl seslábne stářím aneb
přepracováním že již nemůže více
utáhnouti náklad a tu jest teprve
prodán do jatek Druhého dne
časně z rána jest zabit rozřezán
a připraven pro trh a o páté hodi
ně již řezníci si vybírají z něj kusy
pro prodej Maso u řezníků jde
jako na dračku a sotva že se od
řezníka přinese domů již se musí
vařiti neboť led stojí v Laurenzo
Marques 6c libra
Něco zmrzlého masa jest tam
dováženo z Austrálie ale je těžko
říci jaké maso dostáváte zda-li
ono za které platíte aneb naso
ze zvířat zabitých bez ohledu na
jich plemeno barvu a jich 6tav
Drůbež jest zde velikou vzác
ností a za neivětsi pochoutku se
považuje prase a přižene-li nějaké
domorodec na trh tu je o ně
pravá rvačka
Po přečtení této zprávy našeho
konsula snad umlkne 1 ten nej
větší "kikař"
Konsul Miller píše z New
cwhanguz Činy že jest tam veliká
poptávka po americkém ovoci
Zásylky jablek které tam byly
poslány oa spekulaci se znamení
tě vyplatily ačkoli v některých
těchto zásylkách bylo Iři čtvrtiny
shnilého ovoce které muselo býti
zahozeno Z druhů jablek zašla
nýdi do Cíny ztratily Spitzen
bérgs 10 procent hnilobou Pip
pini 35 procent a Jonatbans 50
procent Ben Danes ztratily nej
méně — pouze a procenta
lablka tato jsou zabalena do
pijavého papíru a uložena v papi
rových silných krabicích a takto
jsou do Číny dopravovány j Kon
sul Miller praví že kdyby nebyly
tak drahé tu že by se v Číně zí
skal obrovský trh poněvadž jsou
tam americká jablka nanejvýš
oblíbena
Rusové se sice snaží vytlačiti
americké jablko z čínrkýcb trhů
ale marně Americké ovoce jest
mnohem oblíbenější režii ruské
Na Západ!
V telegrafických depeších z po
sledního týdne oznamováno že
7000 emigrantů ubírajících se na
západ aby si tam nalezli domoví
ny pro sebe a své rodiny projelo
za jediný den Minneapolisera Tito
emigraoté ubírali se do obou Da
kot Montany Wyomingu Wash
ingtonu a Oregonu Jest to úkaz
jakým mocuým proudem se žene
lid z přeplněného Východu na
Západ a dle odhadu hlavních drah
v posledním roce více nežli jeden
milion emigrantů z Východu na
lezlo nový domov na širém Zírném
Západě a dle onoho přívalu který
za jediný den projel Minneapoli
sem lze soudili že tento vystěho
valecký proud se ueumirBuje ale
ještě spíše zvětšuje
Tito vystěhovale! liší se však od
oněch kteří ubírali se kdysi na
Západ ve vozech Většina jich ne
přichází s prázdnýma rukama ale
má menší neb větší kapitál s kterým
doufajf založili si lepší budoucnost
na Západě Oni nejedou do divo
kých neosídlenýcb krajin ale
ubírají se do krajin již úplně vzdě
laných kde vypínají se úhledné
farmy čilá obchodní městečka a
kde síť železniční již úplně zpro
středkuje komunikaci na všechny
strany Spoj Států
Tito vystěbovalci z Východu
vidí Ze život velkoměstský má
sice své příjemnosti ale ty Ze se
musí-draze zaplatit otročením v
továrnách a dílnách a někdy i strá
dáním a vyhlídka na samostatnost
ia Východě je tak nepatrná Ze se
nelze diviti Ze zatoužili po Zápa
dě kde jest ještě dosti laciné půdy
na niž možno si prací zbudovati
spokojený Šťastný domov aneb s
pomocí menšího kapitálu zafíditi
si jiuou neodvislou existenci' i
Tito noví vyntěhovalci musí sice
za půdu zaplatit ona iid není
poskytnuta zdarma jako ooěm
domovinářům kteřf ji hledali po
mocí svých vozůavšak oni s touto
půdou kterou koupí kupují záro
veB vzácnou zkušenost starých
osadníků a ta má svoji velikou
cenu
Tito staří osadníci zaplatili tuto
zkušenost draho kdežto doví
osadníci pouze z nf těžf Oni dnes
ví že kornu nelze pěstovati pro
spěchem v západní Nebrasce neb :
v západním Kansasu a v Dakotách
avšak k tomuto přesvědčení přišli
bez vlsstního namáhaní a bez
vlastní Škody kdežto přesvědčení
to stálo staré osadníky statisíce
dollarů
Tento nový osadník hledající
svůj domov na dalekém Západě
jest ve veliké výhodě proti starým
těm pionýrům již učinili ze Zápa
du to čím nyní jest avšak dlužno
vyčkati zdali tento nový osadník
bude tak dobrým občanem a úspěš
ným rolníkem jako tito pionýři
kteří v boji a tisícerými překážka
mi stali se muži ocelových svalů a
praktického bystrého rozhledu
0 důležitých otázkách dne
Konvence republikánské strany
v Indianě stala se do jisté míry
událostí v politickém světě našem
a sice skvělou řečí již přednesl
na této konvenci jeden z nejschop-
nějších republikánských státníků
senátor Beveridge který píedsedal
této konvenci
Senátor Beveridge v této avé
ř Či podal základní body k příští
národní kampaai 30 století která
nadejde již za dva roky I političtí
odpůrci Beveridge ovi doznávají
že řeč jeho učinila na ně dojem a
že v ní probrány byly důkladně
všechny veliké otázky které dnes
před americkým národem předlé
hají
Senátor Beveridge pojímá poli
tiku se stanoviska vznešenějšího
nežli mnozí tuctoví politikáři jemu
vítězství strany není ničím ale
pokrok amerického národa vším a
jedině prý "soulad strany s po
krokem národa činí politickou
stranu nepřemožitelnou" Beve
ridge pronesl dále jinou skvělou
myšlénku že platformy a zásady
mají býti založeny oa přání lidu
vyslovovali tato přání S tohoto
povznešeného stanoviska pojedná
vá pak Beveridge o veškerých dů
ležitých otázkách dne jako o re
formě celní o průmyslových sdru
ženich mezistátním obchodu ex
pansi a o vládě zámořských držav
Beveridge o cle pronesl tato
památná slova: "Americký lid
naléhal na zavedení cla které by
chránilo jeho průmysl před kon
kurencí ciziny avšak proto není
clo něčím nedotknutelným Kde
ochrany není třeba tu clo jest ne
spravedlivé Ochrana existuje pro
obchod nikoli obchod pro ochra
nu a poněvadž v mnohých odbo
rech není ochrany této více zapo
třebí musí býti naše celní sazby
opraveny ale tato oprava musí být
provedena moudře opatrné a na
základě znalostí Republikánská
strana chce upraviti naše clo takým
spúsobem aby tyto změny sloužily
ku zvýšení blahobytu amerického
národa"
O druhé důležité otázce jak na
lézti trhy pro americkou převýrobu
uvažuje Beveridge takto:
"Naše převýroba se denně roz
množuje Továrny a průmyslové
závody zvětšují své dílny farmeři
rozmnožují své plodiny Kdyby
chom nemohli prodati tento hro
madící se přebytek znamenalo by
to špatné časy Celá mašinérie
výroby obebodu financí a hospo
dářství by se zastavila a nadešla
by krise To jsou vždy nevyhnu
telné následky neprodané převý
roby A proto má-li nynější blaho
byt amerického národa potrvati
musí tento přebytek amerického
dělníka a rolníka být prodán
Na druhé straně pokrok ameri
ckého národa jest násilně zdržován
a ohrožován monopolistickými
kombinacemi jichž hrabivosti by
měla být učiněna přítrž Když
kombinace zvyšují ceny aneb sni
Zují mzdy tu inusí býti zamezeny
neb omezeny a potrestány Základ
ní zásady sdružení průmyslových
jsou zdravé jedině jich nepří
stojnosti musí býti odstraněny
K tomu musí býti užito léků boji
výcb ale není třeba užívali léků
smrti
Musí býti nalezen spůsob jakým
bude možno kontrolovati jich ob
chodování a tento spůsob musí
býti vtělen v národní zákony neb
tyto kombinace obchodují po celé
zemi Oni neznají žádných stát
ních hranic a ani hranice ciziny
jim nepřekáži Na této národní
kontrole korporací republikánská
strana horlivě pracuje v této pří
tomné době'
Konečně senátor Beveridge v
této skvělé své řeči prohlašuje se
pro expansi a podržení filipínských
ostrovů ale vzdor tomu dodává
že ukáží-li se Filipínci schopnými
samovlády tu že republikánská
straua buďe ochotna jim samovlá
du poskytnout! '
Základy k příští národní kampa
ni jsou v této řeči položeny a před-
stoupi li republikánská strana o
čemž nepochybujeme s těmito zá
sadami před americký národ tu
dobude opět skvělého vítězství
jako ve dvou kampaních přede
šlých
Jako lék na mazání Severův
Olej sv Gotharda jest nepřekona
telným v léčenf revmatísmu neu
ralgie vymknutio odřenin otokú
stuhlých kloubů zánětu pohrud-
nice a jiných zánětů a veškerých i
bolestí Cena 50 centů ' I
Jest to_vážnm
Néktcří Omažané neuzná
vají toho vážnost
Stálé bolesti v gddtch
Umdlenost a chabi citřm
Bolesti a obtiše nemoti ledvino
vých '
Jsou vážnými— jsem-li zane
dbány Ntbetpttné ntmorf molové ndr~
sleduji
Omaiský jeden oblan ukatuje
vám jak tomu st vyknonti
Pan Chtrlet Heiulnf ICC! srr tl lil praví:
"Poi-Hučn Jwra byl v trojoTn! Union PacIHo
dráhy a od U doby pronáaladován Jiem byl
boltnim v ládwb Cten4 otnáinky Doan'
Kldney Plili vedlo mne ku koupeni tfchi t
Kuhn a Go lákárni na robu 16 a Douglat
Bylo to nejlepliin uloientm pan&i neboř anna
Mní vylMIly"
Ni prodej u vSecb obchodníků Cena
50 centu Foater-Milburn Co Buffalo
N T výhradní jednatelé pro 8p Stálf
Pamatujte Jméno Don't a nebeřte
Jiných
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
tlil PalAckJ ě 1 ZCBJ
od jfváivt iřideln achia kafdon Čtvrtou
oikIÍII v mřmrl o 1 h odp v síni p Ylaaáka
oa 18 a Wllllam nl Předa Jan Rudek taj
i V Mulrk !MO So 1 Bt óíet V A Soubra
da 1317 Wllllam ul pokl Fr Mach
Loie Jan Hus ě 6 Rytířů Pythla
odbf vá tve achala vMy prvni a tfvtl ntfedu v
niéřlci v t bodln vater ve apolkorá miitnoaM
v Sokolovat Frank Jolan Velicí Kancléř
(in !il Ho lftth tr Fred Sláma K K 8 i
1707 Leavenworth Bt Václav Pfiby) M of F
SlOUIckoryHt Tel Jed Sokol v Omaha
odbyvi ivéprkvldeln eontie katdou druhou
tredn v mínící v&tar ve avé mitooll
So I3th St Predaeda Josef Mik tajemník
Fr 8 Rendla 147 So Htn Bt átetnlk Václ
Raba cor 13 Oenter Bt pokladník Jan
KuláínJ
Podp Sokol Tyrš ě 1
odbfrá tré acháte dvakrát rnílifn kaldom
nedáli al pondáll v méicl v tni Metiové
OeUiroíní achQte odbývá ie 1 nedáli v října
pólletni echtiei neodl v dubna a Čtvrtletní
i ledna a arpnu Predaeda John Chleborád
mlibipredaeda Fr Svojtek tal Anton Novák
!' So Utb Bt atatnik Jimef Kn(par ITM Ho
18tá ul pokladník VJ Kunci lHDHo li rHr
vbor majetku na I roky Jo Němec vtbor
dietní Ant bráida a Albert Ellálpraporeínik
Aloi Kalpar vyp pr J Iloudar doaorce Joa
Plťha náčelník Ant Valák vjp náí Šimon
Kokuaek táatnD do fi N H Spolku Josef
Eaipar
Tábor Columbu ě 69 fVOrT
odbývá echnie katdá 1 neděle a S Ster v
meiicl viínlp Jos Klepetky na U a Wllll
am ullol Vel koneol Jan Kraua miato
kontul Jan Námiatek pokladník Frank J
Beoiln 14th and Wllllaaa klerk Karel M
nitka 1411 So 18th Str provodil J J Kolár
vnitřní etráice Václav Vejvoda venkovní
trááce Frank Vejvoda v bor majetku Frank
Svoboda a A tllál
Tábor Sebranka ě 4771 WA
odbf vá avá pravidelná ech&ia kiidoD prvou a
tretl etredu v meelcl v oam hodin veCer
v lni pana Jana Hrocha Velicí konaul MattJ
Votava návodčí Chas Skrdlant bankáf Joael
Vopálka klerk John Hráida zrn Ho 1Mb Ht
přivodil Cha Smrková} vnitřní ttrát V
Dolejt venkovní atral Jan Peáek
Sbor Vlastislava ě 29 JČD
odbfvá achtie kaidou S neděli v mfeicl v So
kolovo o %% hod odp Vyloulllá předaed
kyná JoaeSna Volelenana předsedkyni Maria
Hualcky náměstka Marie Pevbársivá tajem
nic Marie Michalová dtatntce Marie Ba
rocbová pokladnice JosvUna Machová do
aorkyni Franrlika Prchalová výbor maietko
Vtkiorl Nováčkova M Kapková MlUwtína
Burelová
Sbor Hrtsda 5oré Doby l 88 JÍ D
odbývá ivá ichise kaadon t neděli v nešici v
S bod odp v ilol Metaovt Předsedkyni Kar
Šonka 134 So IStb Str SCetnloe Imllle Chle
borád IMrt Wllllsmspokladnloe Marie Vangaa
1418 Wllllam tajemnice Vllb Bartoi Wt
So Utb 8u
Hbor Boleslava í 60 JÍ I)
odbývá atihtiil kaidou drnbou nedill v tneme!
v Národní síni ok bodlo odpoledolPtedsed
ka Vinci Certnak 1444 So lotbSt Tajemnice
Frantlika čapek 1114 Martba nl Úíetrlre
Volume Mach lni eo ISib bt Pokladnic
Ant Kment U47 o 1Mb tjt 2á
Podp sbor Sokolek Tjtš ě 1
odbývá ivá acbtse Jednou mesiCnt a aloe
kaidou druhou neděli v slnl Metsov Před
sedkyni JeaeSna Kastl miatopředsadkynS
Anna Bílek tajemnice Antonie HteJskaL
MU řo S4tb é S atr aíetnlce Marie Bílek á
a Oberles 81 Omaba pokladnice Anelks)
RoaMkf výbor mjetko Frantlika ntépáa a
Anne Svacloaácelnl výbor Mary Vsuta a
Mart Matíjka dotorkyn Maria ftlha
TAber JjTrrtA ěís 922 RK l '
odbývá sckasl první nedill v mesicl v sokol
ská dni řředsedka Mary Houkal mláto
předsedkatAlolsle Smláek tajem Kateřina
Veleohovská pokladnic Frsatllka Peáek
kaneilřka Fauny Boukip mariálka Marie
Přibylová vnitřní ttrá! Barbora Hrubý venk
atrál Dora Tlcbýi výbor majetku Mart
Bráade Aana Bráada Jode Stejskal poik
lákař Loni Svoboda Mary Boukai vytlsa
kyai doilssdu Pavla Ranaalln mistovyai
SOXTTZZ JMAHA
Hál Palané Dřeva ě 7 Kruh Dřeiaře
Odbývá svásehtae kaádá poslední pondělí v
meelcl v mlstnoeU P Laltnera na Suté a Q ul
Barbora Racek dátrJná uoruínlce Anna
iyÍ'2lM'''w'd'': KHe Vooasek Ul
fl7aolt iti Marie Votnáfka pokladnloei
Anaa VlaekprlvodCiKatle VomákavMtk
ai Francii Beru vntřni atrál: Anna Uliv
"J1""1 Maadaleaa Plvoíka A
Havlík Aana Soběslavský výbor majetku
Elegantní Hostinec
vlaato!
JOSEPH PEZDIRTZ
1202Jliaí 13 ul Omaha
V4lJnJ mtU
hy vina Ilkár a Jemnt doutníky
Chutný tákusek stále připraven Krajan
najdoa tam áaremantnlho Jana Sokola
který Je vácyprholn oMlouff a
v Bujuuu pne Krajana tsoa
JlíťFH PEZDIRTZ
DrFeniier'8 KIDNEY
ani BACKACHE Cl) RE
Proti wim nemiaLÍm Ivvla mfrhf-řTn(oTýr-h
úajinJů proti buk ni
kKti vadám rO-íním nemocím
rotním ivntiam mioiQvoluému
IŤioViit Mři 1r
N prodej s vlerh lakArDikfc Frtaoilk H- Y
Fr Semerád
na rohu 16 a' William ul
ňfzojf Metzfiv leiák Itale na cepu
Praví plzefiiké s pravovorefného nl-
Tovaru t ťliné jak by smet
Tel 2114 Fraak Scnerá
C H KUBÁT
skulený íeaký
Pltérna: Bar ker £lock roh tj
Farnam Clil pokoje t