Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 30, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
3
jí Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ 1
NEW YORK 23 dubot 190a
Red Pokroku Západu! - V pře
svědčení že nadarmo bychom
hledali dnes v inteligenci naší —
najmě u redakčních stolka —
vzďělauce jenž by nedovedl vy
stihnout! důležitosti sokolských
sborů a českého tělocviku pro ná
rodní náš život v Americe obrací
me se k vám se slušnou žádostí
byste laskavě uveřejnili článek
"Tělocvik" z péra Sok J Čer
máka otištěný v "Sok Atn'' mi
nulý předminulý měsíc Článek
jest psán populárně a jestli jen
několik z čtenářů vaíich nakloní
sokolské věci jestli jen několik
otců a matek pohne k posýlánl
dítek do sokolských tělocvičných
škol prokážete české národnusti
zde velkou službu Jest skuteč
ností že sokolské sbory zachovaly
české národnosti mnoho mladíků
kteří by še nám byli jinak v moři
cizoty ztratili Na zdar!
Za V V N J Sokolské
Ferd Martyny star
M Grabenstein taj
- Tžlocvlk
Nlkúlik slov vlnovaných íiril veřej
nosti Napsal os Čermák
Nenalezneme dnes člověka snad
na celé zeměkouli jenž by neuzná
val ie nejkrásněŠím a nejdrabo
cennějším pokladem jakým člověk
honositi se můle jest pevné zdra
ví Ať barbar neb Člověk stojící
na nejvyšším stupni vzdělání ať
chuďas neb boháč ať učenec neb
člověk na nejnižším stupni civili
zace ať muž neb Žena — každé
bytosti lidské jest zdraví nezbyt
ným neboť ono hraje při hájení
existence ncjdůležitějif úlohu
Barbar potřebuje zdraví neboť
bez zdraví není síly a síly mi on
co zapotřebí v bojích se svými
sousedy — člověk civilizovaný
musí býti zdráv má li býti plně
chopen vykonávali úkoly jemu
svěřené on musí býti zdráv má li
řádně starati se o svoji ženu a
dítky a všechny ty jež na něm zá
visí chuďas musí být zdráv a
silen neboť zdraví a síla jsou mu
nejvěrnějšími průvodci na těžké
jeho dráze životní — boháč chce
býti zdráv aby mohl účastniti se
požitků jež mu jeho bohatství po-
skytnouti může — učenec musí
těšiti se dobrému zdraví má li
úspěšně pracovati ať již v jakém
koliv oboru vědění svého — ne
má li býti sklácen v hrob předčasně
uprostřed nedokonaného díla jak
te mnohému velikánu již stalo že
klesl tělesně vysílen ve chvíli kdy
hotovil se překvapili lidstvo no
vým výtvorem svého mocoého
ducha Žena musí býti zdravou
chce-li aby při těžkém úkolu pro
jaký samotná příroda ji určila
mohla těšiti se z života — ba žena
více jak mul měla by zdraví svého
sihleděti neboť 'nemůže býti
krušnějšího života jako když žena
stavší se matkou nucena jest pak
ztráviti polovici Života svého na
loži byvši udržována pří bídném
životě jen různými léky Každý
uznává tedy zdraví za nejblavněj
li podmínku šťastného ' spokoje
ného života každý jest přesvěd
čen že zdraví má pro každého větší
cenu než veškeré statky pozemské
— a přec ohlédneme-Ii se kolem
seznáme že se žádným statkem se
tak marnotratně nezachází že ve
skutečnosti ničeho si lidé tak málo
neváží ničemu nevěnují tak málo
pozornosti jako tomu co všichni
uznávají za ten nejdrahocennčjší
poklad pod sluncem "
Pohlédněme na člověka jenž
koupí si nějaké vzácné domácí
zvíře — ať již koně nebo psa: jak
bedlivě bledí toho aby zvíře to
bylo fádně a při tom opatrně
krmeno aby se nerozstonalo jak
přísně hledí k tomu' aby zvíře
každý den fádně se proběhlo tak
aby celým tělem krev prohnalo —
ale aby sám pravidel těch zacho
vával jemu ani na mysl nepřipad
ne: dost času až když dostaví : se
následky — potom teprv na radu
lékařů začne se pohybovali pokud
to chorobou stížené tělo dovoluje
— potom' jezdí do dalekých lázní
hledaje ztraceného zdraví vyna
kládá tisíce — leč marně: zdraví
jest věc kterou nelze koupiti — a
kdo prohřešuje se proti zákonu
přírody tomu Žádný člověk za
žádné peníze nenavrátí to co mu
přírod byla jednou vzala Tolik
o mužích
O ženách můžeme směle říci že
nahou každé jest líbiti se a byť
třeba sebe více zapírala přece jen
časté zašilhání do zrcadla to pro-1
zradí — a tu utlka se k všemož
ným prostředkům aby nahradila
to kde příroda ukázala se k oí
býti skoupou: pěknou pleť maží
e získati líčidlem růžové líce při
odí též podobným uměním a kde
edostává se u žen oné půvab
é zaokrouhlenosti tam porno
i musí obratný krejčí nebo
vadlena — kdežto jen dvě tfi ho
in týdně věnované zdravému
Ohybu obohatilo by jeli chudou
rev vyplnilo by ostré braný ie
eměla by tak žádných umělých
rostředkú zapotřebí Leč při
ližme se k natím ženám neb
dívkám takovým náhledem —
ony se nim jen usmějí — někdy
dokonce i vysmějí a budou nadále
umělým spůsobem snažiti se získa
ti co byly nerozumným životem
pozbyly
Vím jistě že mnohý čtenář neb
čtenářka při těchto slovech potu
telně se usměje a řekna: "Aha to
jest jeho oblíbený koníček — on
by chtěl aby každý člověk na svě
tě pěstoval tělocvik'' — a něli by
úplnou pravdu: jí přál bych si od
srdce aby každý muž a žena aby
každý mladík a dívka aby každé
děcko jmenovitě v městě žijící —
věnovali nejméně dvě neb tři ho
diny týdně tělocviku neboť jsem
jist že by pak bylo na světě více
spokojenosti a více Štěstí více
mužné odhodlanosti více vytrva
losti více pravé skutečné nefalšo
vané krásy a více mravnosti
Leč to co tuto pravím není
jenom mým osobním pfesvědče
ním — k tomu dospěl jsem dlou
holetými studiemi nejpovolaněj
šícb autorit lékařských k tomu
přesvědčení dospěl jsem čtením
spisů nejpřednějších pedagogů k
k tomu přesvědčení dospělo se
zkoumání statistických dat z
nichž jasně vysvítá že zakrnělost
fysická kráčí ruku v ruce s ne
mravností kráčí ruku v ruce se
zločinem a v posledních dobách
ze všech polepšoven voli se po
zavedení tělocviku o němž při
cházejí rozhodující autority k tomu
poznání že divi krisu nejen tělu
ale že s ušlecbťováním tě!a zu
šlechťuje zároveň ducha
Promluvme si napřed několik
slov o tělocviku vůbec:
Slyšel jsem často námitky proti
tělesným cvičením a bylo mi pou
kazováno na mnohé kteří dlouho
letým cvičením nejenom Že nezí
skali ani krásy těla ani zdravíale
že získali zárodek nemoci Leč
tu nutno rozpomenout! se dříve
zdali oni jednotlivci na místo uží
vání tělocviku tento spíše nezneu
žívali? Strava jest člověku nezbyt
nou k zachování těla na živu a
přec jak mnoho jest těch kteří
nestříďmým jídlem a pitím vyko
pají apbě předčasný hrob A proto
že někteří nestřídmým jídlem se
zabíjí-měli bychom přestátí jisti?
Nesmíme pustiti se zřetele že s
tělocvikem ruku v ruce kráčeti
musí střídmost čistota bezúhon
ný život- A kde toho není dbáno
tam tělocvik musí se cílem svým
mioouti Dále nesmíme zapome-
nouti jak mnozí jednotlivci tělo
své cvičí: oblíbí se jistý druh cvi
čení a ten pěstují až do úpadu
Následek toho jest že sesílí jen
jistou skupinu svalstva na úkor
druhé což má pak škodlivější
vliv na celou soustavu než kdyby
snad byl necvičil vůbec Pama
tujme Že silný řetěz udrží jenom
tolik co udržeti jest sto nejslabší
jeho článek Sestavme řetěz z
těch nejmohutnějšleh článků a
vřaďme mezi ně jeden článek slabý
chatrný nesmíme spolčhati co
snesou ony čláony silné nýbrž
musíme počítali co by asi byl s to
unésti onen nejslabší Nepočítá-me-li
však s článkem nejslabším
při prvním napjetí se řetěz pře
trhne a tak se to má i s tělem
toho jenž pouze jednostranný
tělocvik pěstoval Co platný jsou
mu svalnaté paže jsou-li Oitatní
části těla zanedbány — co plátno
na pohled silné ocelovými svaly
obložené teto je-li zanedbáno
srdce jsou-li zanedbány plíce
je-li celá čivní soustava rozrušena?
Tělo takové podobá se jen mo
hutnému krásnému stroji nema
jícímu dosti páry aby vykonali
mohl práci jaká 'by přirozeně od
něho byla očekávána — a napne-me-li
tělo takové přes míru slabý
zanedbaný článek jeho povolí
Proto na to zvláště upozorňuji že
mluvíme-li odůležitosti tělocviku
nemyslím tím tělocvik nerozumný
po nějakém vyznamenání se pachtí
cí tílocik jednostranný nýbrž že
mám na zřeteli tělocvik všestran
ný rozumný na základech fysio
logické vědy založený
Možní že člověk v mladém
věku svém nepociťuje nutnost tě
lesného pohybu — ale čím více
let přibývá zípas o existenci jeho
— ať již pracuje tělem neb du
chem — stivi se Čím dále tím
obtížnějším nedostatek síly sva
lové neb duševní musí býti na
hražovín jiným způsobem — pra
cuje se déle a spí se méně ba ne
zbývá čsu ani na jídlo a netrvá
to dlouho celé čivní ústrojí naše
jest úplně rozrušeno a tělesný náš
stroj vypovídá službu v Jobě kdy
člověk vlastně měl by býti' v pl
ném květu svého mužného věku
a této předčasné katastrofě by
každý snadno předešel kdyby byl
v mládí tělo své fádně otužoval
kdyby byl shromažďoval sobě sílu
a zdraví ten nejvzácněji! kapitál
který nim pak v letech pozdějších
přiníší tak hojné úrody
Člověk jenž svaly své necvičí
po 35 roce věku tvého již poci
ťuje že stivi se slabším Že každí
fiíicki price jej víc a více unavuje
— jinými slovy řečeno ie stárne
kdežto muž pěstující pravidelně
systematický tělocvik jest to
lehce až do 40 roku stále víc a více
tělesné zdatnosti nabývati a po
40 ai do 60 roka si zdatnost a
pružnost těla zachovat! Pohléd
něme jen do četných tělocvičných
ústavů kde šedovlasí staří profe
sorové posud zabývají se učením
tělocviku — a obratnost elegance
a jakou si při různých výkonech
počínají ' přivedla by mnohého
3oletého břichopáska u vytržení
Naši rodičové v době přítomné
jsou velmi bedlivi toho aby du
ševní výchova dítek tyla co nejdo
konalejší a kdyby zaslechli že
děcko v tom neb onom předmětu
zůstává pozadu ihnei vyšetřuji
tobo přjčinu Ale že dítě při tom
tělesně zakrfiujc že jest dnem se
dne nervosnější Že zdravá barva
s jeho lící mizí — nad tím se ani
dost málo nepozastaví Jen když
dítě chodí ze Školy se samými
eminenci samými stovkami a když
konečně děcko s bohatými vědo
mostmi vstoupí na dráhu života
tu teprv sezná že k duševní jeho
síle schází zdraví schází tělesná
síla — a tento nedostatek pak staví
se mu v cestu při veškerém jeho
počínání Ba stalo se nejednou že
právě když již spělo k cíli svých
snah -zrádná choroba přeťala niť
jeho živou
Zajímavé statistiky sestaveny
byly uedávno v několika našich
nejvčtších universitách Žáci kteří
vyšli vysoká ta učiliště byli sledo
váni po několik roků aby se zji
stilo kteří setkali se na dráze ži
votní s větším zdarem: zdali ti
kdož byli nejlepšími studenty a
vyhýbali se tělocviku nebo ti
kteří jen tak "proklouzli " ale za
to byli výtečnými athlety a hráči
foot-ballu A tu vynašlo se že ti
kteří dostívali ze svých studií
nej vyšší znímky v životě stali se
pravými nulami Jakmile nemohli
se spoléhali se na své knihy ne
věděli kudy kam — neboť nedostá
valo se jim těch vlastností které
jsou ku zdaru nezbytnými a sice:
pevné nezdolné vůle energie
železné vytrvalosti mužné od
hodlanosti neústupnosti — kteréž
to vlastnosti získáme ne studiemi
ne sklíněním ae nad učebnicemi
nýbrž získati je lze jen tam kde
různými cviky a hrami tyto vlast
nosti se nejvíce vyvíjejí
Dokoníenl
LARWOOD Ore 17 dubna
1902 Ctění redakce! Přivě jsem
se vřítil z cesty po východních
štítech jež trvala skoro pět týdnů
a jsem věru ríd ie jsem opět do
ma v krásném Oregonu Věru
nedivím se nyní pranic proč tak
mnoho lidí jede sem do západního
Oregonu se usadit když jsem vi
děl a se přesvědčil o tamnějších
poměrech Když jsem vyjel z
domova dne 12 března bylo zde
všude plno květu tráva obilí
bujné stromy ovocné počínaly
kvést vítr jako vždy žádný a slun
ce mile svítilo a hřálo Jakmile
však jsem přijel přes hory kaskad
ské do Nevady tam už bylo všude
sucho travičky nikde neb tam
vůbec tráva neroste jen v někte
rých údolích podél řek a potoků
však těch jest velmi poskrovnu
Právě tak to vyhlíželo v Utah v
Coloradu i Vyomingukdež všude
kam oko pohlédne nevidí nic než
holé pláně bez trávy tu a tam di
vokou šalvěji porostlé Není tam
k spatření ani stromku ani zvěře
jen tu a tam nějaký domek u drá
hy obývaný lidmi pracujícími pro
dráhu většinou Čífiany Občas
ale vždy až na nťkolik set mil od
sebe lze spatřit údolíčko porostlé
spoře travou na níž vyhublý do
bytek se pase Až jest člověku
smutno když vidí ty bídné stavby
v takové opuštěnosti Jediná
lepSÍ krajina jest okolo Sďného
jezera která jest hustě Mormony
osazena Však všude kde bydlí
lidé v oněch krajích a chtějí něco
vypěstovati musí zavodňovat a
proto také bydlí pouze okolo řek
a těch je velmi málo Jsouť ovšem
místy též velká města však to
jsou města dolovní a všecky far
nilské výrobky musí se tam z
daleka přivížet
V Nebrasce bylo již jinak neb
tam se šalvěj úplně ztrící a plíně
jsou porostlé travou Jsou však
nyní úplně holé a suché a doby
tek též dle' toho hubený ač na
některých místech lze spatřit do
bytek v dobrém stavu totiž tam
kde měli s důstatek krmiva Ta
kových míst jest však mílo S
farmařením to vyhlíží dost bledě
neb zimní pšenice jsou velice
proschlé a místy úplně suché
tak že nelze nižádnou úrodu oče
kávat Místy pšenice zaorávali a
seti oves ač ani ten mnoho ne
udělá nepřijde-li více dešťů V
západní Iowě Missouri Kansasu
i Oklahomě jest to právě tak Na
mnohých místech již 8 měsíců ne
pršelo a jsou to věru smutné vy
hlídky do budoucnosti
Ke všem těmto svízelům druží
se i jiné hlavní z nich jsou prud
ké zimy velká horka a větry
Celý čas co jsem byl v oněch
krajinich vítr foukal až na malé
výjimky A jak foukal! Měl jsem
neustále strach že sporiží ty pr
keDiky avšak tamnější osadníci
mé ujišťovali ie to není žádný
vítr a ji měl za to ie jest to tor
nádo! Bydlel jsem ovšem skoro
20 roků v Nebrasce ale jelikož
poslední 4 roky bydlím v krajině
kde vítr skoro vůbec nefouká od
vykl jsem větru úplně a snad pro
to mni přicházel tak protivným
Podotýkám zde však výslovně že
bych nechtěl v oněch krajinách
bydleti za nic na avětě
Na zpáteční cestě jel jsem přes
východní Oregon Idaho a Wash
ington Kraje ony neodevzdají si
nic od oněch v Nevadě a Colora
du suché holé pouště porostlé
pouze divokou šalvěji Pouze v
okolích řek kde se může zavod
ňovat lze spatřit malé osady a
nevím jak si může kdo polepšit
když re z oněch východnějších
států sem přestěhuje Na každý
píd si ale pohorší neb tam jsou
přivě takové větry i zimy však
méně trívy větší sucha a nestejné
počasí tak jako v Nebrasce i ty
též nemoci
A kdo neví co jest to zavodňo
vání ten nemi ani ponětí co za
príci to vezme než to živobytí
udělí Pozemky jsou tam pravda
levnější než na východě ale něco
vypěstovat na nich přijde o mno
ho dráže a pak za to mnoho nedo
stane Doma na mě čekalo přes 200
dopisů od krajanů kteří se vyptá
vají na další podrobnosti o zdejší
krajině Většina z nich opakova
la otázky jež byly již v tomto li
stě důkladně zodpovídány mnoho
jich nepřiložilo ani kolek na od
pověď a tito nemusejí vůbec na
odpověď čekat neb nejen že žá
dají abych se zdržoval od jiné
práce čtením a psaním ale žádají
též bych hradil hotově vydání za
papír obilky a kolky Každý
dopis mne stojí skoro 4 centy a
při několika stech dopisů děli to
ročně hezkou Čistku Proto kdo
nepřiloží dvě poštovní znímky
nemůže ode mne odpověď očeká
vat '
Asi 20 krajanů jest zde nynf na
prohlídce a někteří již koupili
Mnoho lidí z východu ve zdejším
okolí zakoupilo pozemky a kdo z
krajanů přeje si bydlet v krísné a
dobré krajině neměl by odklídat
a měl by se sem přijet o všem sim
přesvědčit a to co nejdříve neb
pozemky zde v ceně stoupají Co
lze dnes koupit za to dolarů v
krítkosti bude za 15 a 2odol akr
Zde máme již skoro vše zaseto
a mnozí již orají ke korně
S pozdravem V Chládf k
"Soused jeden přispěchal s lah
ví Chamberlain's Colic Cholera
and Diarrhoea Remedy když můj
syn trpěl prudkými křečemi a
když můj domácí lékař kterýž v
povolání svém těší se velké váž
nosti vzdal se již naděje na jeho
uzdravení Po podání tří dávek
léku toho syn můj nabyl vědomí a
uzdravil se úplně během dvaceti
čtyř hodin" praví pí Mary Hal
lerová z Mt Crawford Va Tento
lék jest na prodej u všech lékár
níků 8žtř Abyste zamezili pukAní
BOKCENÍ NEBO NABUBŘENÍ jakýchko
liv předmětů ze dřeva a dodali jim
zároveň trvalé barvy použijte
Avenarius Carbolineum Wood-
Preserving Paint Není jedovatá
a lze jí tudíž použiti všude na far
mě Oběžníky zdarma Carbo
lineum Wood - Preserving Co
Milwaukee Wis
Dvé kniliy--dva centy
Burlington driíha vydala právé dvé pu
blikace velice zajímavé pro hledající
domovy
"Ncbraska'' Jest níev 48atránkové
knížky v niž vylíčeny Jsou hospodářské
prameny stiíu 8 hojnými vyobrazeními
farmer-kých scén a kteráž opatřena jest
přesnou sekcionální mapou
' Big Uorn Basin" lest illustrovaná
brožura uvádřjfcí v5e o bohaté ale ne
vyvinuté části severozápadního Wyo
minKU Bi? Horn Basin skýtá obdivu
bodnou příležitost pro zařízení malých
reníf podél dobrých řek t miiliony akrů
vládních pozemků otevřených k osazení
dle pozemkových zákonů Spoj Států
Obě knížky ty poslány budou na kaž
dou sdressu po obdrženi dvou centů v
kolkách Adressa: J Francis General
Pasaeiítr Agent Burlington Koute
Omaha Neb 87k5
Levné ceny na jih
Na i a 3 úterek každého mě
síce prodávali bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech míst na jihu a jiho
východu za cenu jedné jízdy Více
I200 pro cestu tam a zpět Pro
knížku ve které popsán jest jih a
podrobnou zprávu týkající se cen
železničního řádu atd pozeptejte
se v městské úřadovně -č 1402
Farnam ul Omaha Neb nebo
dopište na adresu:
W H BK1LL
D P A 111 Cent R R Omaha
Našo
nízké
ceny
Za které prodá
váme zaručené
zboží hodinář
ké zlatnické
získávají nám
každý rok n
ta nových od-
kupnlko ve bp
Blátech
Pakli potřebujete slátá aeb stříbrné
kádinky řetízek prutea atd pisté i pro
nit český cennlk a přesvědčte M ie ku
pováním n nás ušetříte 13 al 40 procent
"W J Wíša & Syn
jSr West iSth Sl Chicago IU
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n
-NEJVĚTŠÍ—
MASNY KRAM
na 6 a Plorce ulici
mi kralan nál
XFR KUN CL i
NejvětSÍ český řeznický závod
na Kast strané
Velké zásoby masa vScbo druhu
uzenek salámů íunek a vfie co do
oboru vurtcajkfi sáhá — Koupíte "
Mjyiyj iihji umu lep 31 JU& U U(T
koho Jiného
H-I H H-I I I 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f
HOTEL PRAGUE
česií bostiiiec a mBsta Prahy
na rohu 13 a William ul Omaha
Čisté i pohodlné zařízené Dokola nro
cestující jakož i výborná česká strava a
vzorná obsluha
V hostinci obdržíte vtfborntf Storzfiv
ležák neilen&f flriihv vfn a liU!rft a
doutníky No 1
Krajané zavítáte-li do Omahy návStč-
vou ubytujte se v hotelu Praha nebo?
uíetříte penř-z i různých nesnází
V přízcB krajanů žádá Váš
„ F E Vlasák maj
Tel olyflli 879 — Tel tíafloyny 807
iLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farnam ul
Otední hodiny od 11 do 1S hodin dopoledne
od S do 4 " odpoledne
Veíer od do 8 v obydli í IMS WlUlama nl
Poslouží ochotně krajanům tí
i
V SO OMAZE
vlastní
FR LAITNER
OO
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevní lest vždv vťbornť
ležák na čepu výběr těch nellepMch
doutníků výtečných likérů a pravých
neiaisovaaycn vin
Prostranná útulná místnost spolková
zamlouvá se sami a ct spolky české ne-
nalezaou v do Umaže lepal pohodlnější
a levnější Tél 1 sin taneční nemá v So
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře kdvz nřed Dořádánfm zábavv
jakékoliv přeptají se u majitele na pod
mínky rrizni Krajanu poroučí se
24 FRANK LilTHER
W G SLOANE & CO
obchodníol
v (Sále SOS 607 411 aer 85 ulloe
BoutbOmaba
mmm~~ Telefon 1
Zboíi se Drodárá dle libosti buď za hotov
neb na splitky 41t(
C H Brewer & Cc
pohrobníci a p&jčovatelé koní
430-429 hv SS nl So Omaha Neb
t-f a Telefon íislo 80
1-Svobod&é &omesteadsi' požšah ý
V Morton okresu SevDakota pouze několik mil od Bismark hlavního města
Máme
přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na
jaře pročež přejete-li některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New Salem North -Dakota
po Northern Pacific dráze — nečekejte až do jara neboť učiníte-li takpřijdou sem
jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu
dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i
synové a dcery vaše můžete zaDrati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí
te od nás a takto nabudete '
velikélio lánu pozemku
za xiékolik: set dollar-Ci
Přemýšlejte jen okamžik — dobrá bohatá půda výtečná čistá pramenitá voda nejčist
ší studničná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnější travou uhlí u
dveří osadníka za $1 tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní Dakotě Lidé na východě
slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozemky
Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupec přeje od 160 akrů do jedné sekce
nebo dvou pouze za '
$400 do SO akr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané farny v Ramsey Burleigh Towner Rollete
Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev
Dakota jichž ceny sáhají od
$800 do $2000 za akr
Podmínky jsou mírné s 6proceotním úrokem na odložené splátky Můžeme to zaří
dit! tak že ihned a kupci lze nám vyjeti a obdrželi ceny výletní
Pozemky ve Wisconsinu stev Minnesotě a majetek v McLeod okresu na prodej za
I400 až 1 6500 akr O podrobnosti dopište sí na
DAY-HAWLIK LAND C0„ Huíchinson Mino
Francis II Hawllk řiditel
vil uiiii íň n
Letos máme neobyčejně hojný výběr kalendářů hlavně z Čech
kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržetí
jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výběr:
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humoresek Čítá
osm a jiných kratších neb delších
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co premn za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi
misty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz:
ho knížete Soběslava o mír' Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů
jest již pětadvacátý Cena tohoto
odešleme jej za doplatek 30 centů
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
NEBBASKA CYCLE CO
Velký výprodej šicích strojů
Právě jsme obdrželi železniční náklad Wheeler & Wilson Ball
Bearing šicích strojů a nemáme místa kam bychom je složili
proto prodáváme během tohoto týdne
ÍOO áioioli stroj-ů
V těchto zahrnuty jsou šicí stroje všech soustav vyráběných
a to za ceny v Umaže dosud nebývalé
Zamýšlíte-li si koupiti šicí stroj neopomeQte nás navštíviti
Budeme prodáratl laručení moderní
'drop htSudl"r:J! $1500
"Boi top" ileí stroje drub ruky lei dle
domnění naiebo byly dHve laciné po
ouqou auu tento tyaen
onze
$500
Pronajímáme šicí stroje za 75 ctů na týden
Opravujeme a prodáváme jednotlivé části ku každému šicímu
stroji vyráběnému
Vyučujeme zdarma šití na stroji každý čtvrtek a sobotu
NEBRASKA CYCLE CO
GEO MICKEL řiditel
Telefon 1002 Roh 15 a Harney nl
334 Broadway 612 sev 24 ul
Council Bluffs Iowa South Omaha Neb
HAMBURSKO-AMERIGKA LINIE
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojeni s Evropou dvou
šroubovými loděmi MejrychlejiU jízda z New York a do Hisuiburku
Lodě odjíždějí ve čtvrtek v sobotu
Hambursko tierickii Linie lest nejstarší Německá Trans-Atlantická Paropla
vební Společnost a vlastní H02 lodí majících dhrnnou snoenost 541083 tun95 1
těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouíroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvláSť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní žádná Jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Ol U IVVJTXW 11 T
120000 akrů
isisjrTsijj
n i nu im iií
poučných neb zábavných článků 27
"Německý král Lothar prosí české
amerických neboť letošn' ročník
kalendáře jest 50 centů za prémii
11000 llcii roje
pouze
$300
Třicet tři Ivrlka iloích strojfi lei Jsou
důkladné a kterét budou konatl dobrou
službu Opatřte sl Jeden o místěte jel
na start spodek a budete mítl dc) AA
dobry sici stroj Jeden PftVU
ofad -NSVW "V"f V? C
inoleínostl