Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 30, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
m ir i
V neděli dne 6 t m krátce po
6 hod ranní skonal v Praze vě
hlasný oční lékař prof dr Josef
Scboebl
Dvor rada prof dr Josef
Schoebl narodil se dne 17 srpna
1837 v Plzni Po vykonaných
studiích gymnasialnfch věnoval se
povodně studiu věd přírodních
které již na gymnasiu se zvláštn
DÍ1Í Děstoval tak že iiž ve věku
mladistvém mnohá zajímavá pozo
rovánf v Časopise "Lotos' a
PurkySově "Živě" uveřejBoval
Svojf prací o anatomu systemati-
ce stejnorodých korýŠa v Čechách
kterou sepsal aa universitě získal
ceny universitní a byla mu slíbena
assistentura při stolici zoologické
Mladý učenec' oddal se vědecké
práci s neňmornou pílí Práce
jeho byly publikovány ve spisech
cis akademie ve Vídni v archivu
pro vědeckou zoologii Siebolda
Koelhkera a přečetné jeho prepa
ráty při nichž zejména technika
iniekční bvla tak znamenitou že v
té příčině zápasil o palmu vítěz
ství s pracemi Hyrtla Gerlacha í
Thiersche zdobí podnes tamní
německé university
Schoebl nezůstal však při zoolo
gii srovnávací anatomii a mikro
skopii poněvadž slíbená assisten
tura bvla zadáaa jinému Věnoval
se tudíž studiu medicíny Dosáh
nnv hodnosti doktorské obdržel
podřízené místo lékařské v porod
nici kde brzy platil za designo
vaného assistenta pro tento obor
Ani tentokráte Štěstí mu nepřálo
místo assistenta zadáno opět jiné
mu načež Schoebl přenesl svou
riíli na noví předmět v němž
záhy vynikl i jako zručný praepa
rator a operatér a jako vzorný
učitel V roce 1865 když zastá
val svého chefa prol Hasnera na
oční klinicei stalo se jméno jeho
známé v celém světě okulistickém
Tehda zařídil si sbírku praepara
tů za niž mu v cizině byly nabíze
nv velké obnosy Odolal všem
nabídkám a snášel raději i nedo
statek jen aby obhájil svůj dra
hocenný materiál Všecko to od
říkání bvlo marné V roce 1866
při válce jedním dnem byly zniče
ny veškeré poklady pilného bada
tele Po vypršení služby assistent
skébyl Schoebl nucen přijati místo
praktického lékaře v ťoličanecb
až konečně r 1867 vrátil se a
myslí pevnou do Prahy jsa povo
lán zemským výborem na místo
zemského očního lékaře Počal
pracovati znova a opět opatřil si
sbírku mnoha tisíc praeparátfi vě
deckých mezi nimiž mnoho unik
V roce 1883 povolán byl při zříze
ní české university za professora
očního lékařství
Prof dr' Josef Schoebl byl
řádním členem české akademie
pro vědy slovesnost a umění
řádným členem Král české spo
lečnosti nauk AMPO medical
fraternity ve'Philadelphi čestným
členem spolku českých lékařů
spolku českých mediku a entomo
mologického spolku v Berlíně V
roce 1886 byl proděkanem fakulty
lékařské
Prof Schoebl přes týden chura
věl O Velký pátek choroba při
poutala jej na lůžko které již ne
opustil Den za dnem choroba
jeho se horšila a v pátek byla ka
tastrofa nezvratná Příbuzní vy
rozumění bylí o vážnosti situace a
v neděli 6 t m přijeli rozloučiti
se věhlasným učencem a jehož
lože prodlévaly dnem i noci oše
třovatelky Choroba měla velmi rychlý prů
běh neboť se k ní přidružila otra
va krve žlučí Pečlivé ošetřování
prokázal mu prof dr Thomayera
doc dr Jedlička ua patnu dví
vědátor bez vědomí které potrvalo
po celou sobotu a v neděli krátce
po 6 hodině ranní vyaecni proi
dr Schoebl naposledy Hlas u
míráčku věže štěpánského koste
la oznamoval sousedství že ze
mřel věhlasný oční lékař
Úmrtí dvor rady prof dra
Schoebla vzbudilo ve všech kruzích
nesmírné účastenství
Dobrý proti reomttlHmu
Jéjnulý podzim jsem byla posti
žena velmi prudkým záchvatem
svalového rheumatismu kterýž mi
působil velkou bolest a mrzutost
Zkusivši několik předpisu a léků
proti rheumatismu rozhodla jsem
se konečně použiti Cbamberlain's
Pain Balm jehož ohlášku spatřila
r r ' I TI _
jsem V "£ouin ersejman ro
druhém použití léku toho bylo mi
mnohem lépe a po použiti jedné
lahve byla jsem úplně vyléčena —
Sallu Harris Šatem N I Na
prodej u všech lékárníků
Posilněte svou soustavu Vyči
stěte svou krev staňte se silnými
a zdravými užíváním Severova
Krvečistitele Léčí všechny ebo
roby kožní vředy nádory nežity
lrtice zvětšené žlázy hnisavé
boláky a choroby krevní rychle a
jistě Cena Ji 00 '
Knpnjte Dra Hellera o
srédéend léky pro nemoce
koSskéadobjtéí
Nový Klondike nalezen v Idaho
Bratři Caswellové maji zásluhu o
Jeho odkrytí
Davy dorodruhA ienou
místa
se o tato
Zlatokopové a dobrodruhové
toužící po rychlém zbohatnutí
hrnou se nyní do severní části
Idabo kde v pohoří Hromovém
(Tbunder mountain) nalezen prý
nový Klondike
Toto pohoří leží v nejvyŠŠÍ a
nejobtížněji přístupné Části tohoto
státu a jest to skutečné divoké
bludiště hor prorývané stržemi a
slujemi a pustotou svojí mimovol
ně vzbuzuje tesklivost v duši osa
mčlce Na blízku tohoto pohoří
protéká střední rameno Salmon
řeka do které vlévají se divoké
horské bystřiny z Hromového po
hoří jež vztyčuje se k oblakům do
výše 8000 stop
Za několik roků z písků této
řeky a z horských bystřin vytěže
no bylo již více než za milion
dollarů zlata odvážnými zlatoko
py kteří sem vnikli nedbajíce
strádání a utrpení To přivedlo
zkušené prospektory k domněnce
že musí v poboří ležeti bohatství
zlaté rudy z něhož vody bystřin
čerpaly svůj zlatý písek Proto
také mnozí vydali se na cestu do
těchto divočin pátrajíce po oněch-
skrytých ložiskách zlata avšak
následkem nedostatku potravin a
přílišných obtíží které se stavěly
jim v cestu vzdali se své myšlén
ky a vrátili se zpět
Mnozí z těch starých zlatokopů
z r 1849 hleděli toužebně k šedi
vým vrcholkům poboří Hromové
ho' v němž bezpochyby uloženo
bylo zlato jež nalézali v písku
ale domnívajíce se že překážky na
cestě k pohoří jsou pro slabé lid
ské síly nepřekonatelné s po
vzdechem hledali dále zlatý písek
v říčním písku
Avšak nezdar mnohých zkuše
ných zlatokopů neodstranil dva
bratry Alvina a Daniela Cas
welly a ti pátrali tak dlouho až
konečně podařilo se jim nalézti
schůdnější cestu a oni pronik
nuvše k pohoří nalezli tam loži'
sko zlata po kterém tolik jich sou
druhů marně vzdychalo
Cesta jich k pohoří byla strašně
namáhavá a oni mohli jen zvolna
pokračovati Konečně se však
přece prodrali ažk potoku Marble
a zde se zastavili rýžujíce zlato z
písku potoka a práce ta byla pro
ne nanejvýš výnosná Oni však
uebyli spokojeni a chtěli dostati
se k pramenu všeho toho zlata v
písku vod horských se objevující
ho a tak vydali se na další cestu a
konečně dosáhli svého cíle
Po celé dva dlouhé roky bratři
zachovali tajemství svého nálezu
pro sebe pracujíce samotni v oné
divočině V hloubce devadesáti
stop nalezli v pohoří žílu zlaté
rudy která vynášela čistých 1 600
každé tony a doleji nalezli rudu
ještě bohatší na výnos a v někte
rých místech nalezli dokonce žíly
ovšem jen slabé v nichž bylo
téměř čisté zlato
Bratři Caswellové střežili toto
své tajemství tak dlouho pokud
mohli sami pracovati na odkrytí
bohatství uloženého v lůně poboří
když však shledali že síly jejich
tomu nestačí a že musí-míti
stroje pomocí jichž by mohli rudu
dobývati a čistili tu odebrali se
do Salt Lake City kde se dohodli
některými kapitalisty a prodali
jeden zábor za i 100000 načež
koupili 10 strojů k těžení zlata
počali je dopravovati pomocí
mezků po jednotlivých částích
pohoří
Ovšem že nyní nález bratří
Caswellův nebyl více tajemstvím
a za nimi k pohoří hrnuli se jiní
zlatokopové a zároveB znalci jež
praví že pohoří to oplývá bohat
sivím různých rud Rtuť v hoj
nosti nalezena byla poblíže a také
i aluminium vynášející 7 až 20
procent e tuny se zde nalézalo
Některé zábory v nichž pracují
zlatokopové pouze svýma vlastní
ma rukama vynesli až dosud I3
až f 10 čistých denně svým majet
níkům Měď nalézá se ve vzdá
lenosti asi 12 mil od ložiska zlata
Pohoří Hromové jest původu
vulkanického a svým nerostopis
ným složením podobá se pověstné
oblasti Cripple Creeku v Colo
rado
V prvnf saisoně z jednoho zá
ooru vytěženo za jssoo zlata ve
čtyřech dnech a některá pánev
vynesla 1 $10 čistých avšak to
byly řídké případy kdežto výnos
50 centů až ti z jedné pánve rudy
jest obyčejný Průměrný výnos
rudy zpracované v tavírnéobaáíí
i4atunu
V zimě není možno pracovati
neboť leží sněhu na deset stop po
celou tu dobu avšak jarem otvírá
se práce v dolech a z Boise City
vydalo se již letos síla udí k hro
movému pohoří Z dotyčného
města táhne se na 100 mil dobrá
cesta až k údolí medvědímu (Bear
Valley) odkud jest cesta velice
nesenůdná ale stát ji poněkud
nyní upravuje a činf ji schůdnější
Někteří nedočkavci vydali ae
tam na cesta když jeítě sníh po
krýval půda a cestovali pomocí i
saní Ti chtěli zajistit! si tábory
nežli nastane všeobecný příval
zlatokopů do hromového pohoří
Živobytí v těchto zlatých polích
jest báječně drahé a zrovna pře
dešlého týdne placeno tam za libru
soli ti a tolikéž placeno za libru
cukru a vzdor těmto strašlivě vy
sokým cenám je tam nedostatek
potravy
0 zábufcé kmene ManJanů
Tradice vypravováni moudrým ma
zem ' kmene
Z 1800 du!l thylo jich poutě 31
Zbytek kdysi mocného indián
ského kmene Mandanů žije nyní
pohromadě s členy kmene Hidatsa
a Ankara v reservaci u tvrze
Berthold v severní Dakotě V r
1838 Mandaoové čítali 1800 duší
leč ke konci toho roku vyhuben
byl skoro celý kmen nemocí
pouze 31 jich uniklo a smísilo se
s kmeny Hidatsasů a Arikaiasů
Dle posledního censu čítá nyní
kmen tento 252 duší-
kok 1B38 pyl nešťastným ro
kem pro Indiány obývající seve
rozápad a zhoubná nakažlivá ne
moc jich mnoho zahubila Ne
moci této předcházel hlad a "mou
drý muž zbytku kmene Mandan
vyličuje takto zkázu a příčiny její
"Zima roku 1837 přikvačila na
Mandany obývající břehy hoření
Missouri časněji nežli kdy jindy
Mraky šedé pokrývaly oblohu od
začátku listopadu až do začátku
května a veliká stáda divokých
husí táhla krajinou dnem a nccí
jich kýhánf rozléhalo se vzdu
chem Na řece utvořila se kůra
silného ledu a na ni napadala sil
ná vrstva sněhu která pokrýval
taktéž daleko široko celé okolí
Mandanům počala se ' nedostá
van potrava a marné snažili se
mužové kmene nějakou zaopatřili
Krajina byla pustá zvěře v ní ne
bylo jen vlk strašlivým hladem
puzen přibližoval se až k stanům
Indiánů a příšerným svým vytím
zvyšoval smutek zimy Každého
skoro dne z olověných mraků sy
pal se sníh a svištivý vítr kupil z
něj vysoké závěje a se vzrůstající
zimou vymizela i hejna husí a jich
kýbáni nerozléhalo se více těžkým
vzduchem
V této dlouhé hrozné zimě sta
la se podivuhodná věc Na řece
pokryté ledem a vysokými závěje
mi sněhu objevila se náhle páro
loď jaká přijížděla do těchto kon
čin vždy v letě
Zpráva tato rozšířila se blesku
rychle po celém kmenu Mandanů
a mužové vybíhali ze svých stanů
a shromažďovali se a břehu řeky
Někteří zpívali písně jiní ač byl
seslábll hladem tloukli na své
bubny a tančili mávajíce torna
hawky
Tu pojednou rudí muži zpozo
rovali že loď stojí tiše Z korní
na její nevycházel žádný kouř
ani nesyčela pára z její trubic í
voda z pod lopatek kola nehluče
la Okamžitě přestaly zpěvy s
tance ruce s tomahawky skle
sly a zvuk bubnů ztichnul Co
takto rudí muži zděšeni hleděli na
podivuhodnou tu loď objevivší se
jim na zamrzlé řece tu loď tato
pomalu počala se jim ztráceti a na
to zabalil ji jakýs bílý mrak
když se vznesl nahoru tu loď
úplně zmizela a nebylo po ní pa
mátky
Mandanové navrátili se do
svých stanů smutni zděšeni
loto zjeveni loae povazovali za
znamení od Velikého Ducha
avšak nedovedli si vysvětlili bylo
li to pro ně znamením dobrým či
zlým a ani "moudrý muž' kmene
nemohl tajemství tohoto znamení
rozluštiti
Mandanové čekali a dávali po
zor když nadešlo jaro a později
když přišlo léto zda-li se loď bí
lých mužů objeví na řece avšak
čekali mnohý den a měsíc nežli
na začátku podzimu spatřili kouř
vznášeti se nad lesy jimiž se řeka
vinula což bylo neklamným zna
měním 2e locr biiýcn muzů se
blíží Přijela tentokrát mnohem
později nežli obyčejně a zastavila
se u tábořiště kmene Mandanů
Byl to parník obchodníka s ko
žešinami ze St Louis který při
vážel sebou vždy potraviny a růz
né zboží Mandanové ve své ra
dosti uspořádali slavnost na po
čest bílých mužů která trvala po
několik dnů a na to loď bílých
mužů se opět obrátila a opustila
břehy tábořiště rudých mužů
kteří před její odjezdem sbromáž
dili se na březích a kynuli a volali
jí na rozloučenou pokud nezmi
zela v dáli
Druhého dne přikvačila na
Mandany hrozná nemoc Byly to
neštovice Ty rozšiřovaly se tak
bleskurychle jako se Síří obeB v
uschlé trávě podzimní a zachváti
ly i kmeny Cernonožců Raptdsů
Arapahosů a Assinboinsů leč
žádný kmen tak netrpěl touto ne
mocí jako Mandanové Z 1800
duší zbylo jich pouze 31 kteří
prchali místa smrti v hrůze a
jazyk tohoto zbytku Mandanů
oněměl na kolik roků a oni pouze
posufiky sdělovali ti svá přání a
vé myšlénky f 1
Teprvé když jím dorůstaly děti
tu počali jim vyprávěti o výstraž
ném znamení Velkého Ducha a
líčili jim jak loď bílých mužů ob
jevila se v zimě na řece a zmizela
v horách bílého mraku a jak po
zději loď skutečná přinesla zkázu
kmenu Mandanů A zároveB na
řídili dětem svým aby zavřeli
svých očí spatří-li blížiti se něja
kou loď bílých mužů a tak toto
varování vštěpováno bylo od po
kolesí ku pokolení a do dnes ještě
žádný člen z kmene Mandanů ne
spatřil svým okem paroloď bílých
mužů
Vládní zpráva o stavn osení
Přehled končící 21 dubnem
Oiimní a jarní osení tadrieno
vtrůstu
ve
V poslední vydané vládní zprá
vě o stavu osení se praví že týden
končící 21 dubnem byl teplejším
nežli obyčejně ve státech u paci
fického pobřeží v missourském
údolí a v krajinách k východu le
žících - Povčtrnost byla však ne
příznivá v jižních státech a sucho
panovalo ve všech středních stá
tech a deště všude potřebí Ke
konci posledního týdnu panovalo
nepřirozené horko v Kansasu a
Nebrasce čímž půda byla ještě
více vysušena V celku byla však
povětrnost příznivá polním pra
cím ačkoli vzrůstu osení nebylo
ní mnoho zpomoženo
Horko v některých státech na
den 19 a 20 dubna dosáhlo od
90 do 103 stupBů a tato horká
vlna zasáhla severní část Oklaho
my jihovýchodní Část S Dakoty
severovýchodní Kansas a jihový
chodní část Nebrasky Horko
bylo v těchto místech větší o 1 až
10 stupBŮ nežli za posledních 20
roků v tom samém měsíci
Pokrok se sázením korný nebyl
příliš valný vyjímaje v Missouri a
jižních státech avšak půda z nej
věcší částí jest již připravena k
sázení ve státech středních Časně
zasázená koma již vzchází v již
ním Kansasu
Vzrůst ozimního osení dosud
jest pomalý a v celku stav ozimní
pšenice jest méně slibný ve hlav
nich státech zabývajících se pě
stováníra pšenice ozimky nežli
byl minulého týdne Vláhy a pří
znivějšího počasí jest nutnězapo
třebí pro toto osení Vyhlídky v
Cahfornii jsou stále slibný
Klíčení ranně zaseté pšenice
járky v celé jžní Části pásma pše
nici járku pěstujícího bylo porna
lé a setba byla zdržena mrazíky
Severní Dakotě Údolí Červené
řeky v Minatsotě počíná se vysu
šovati a se setbou tam bylo zapo
čato dne 15 dubna Některé po
zemky v Minnesotě musí býti
znovu osety následkem suchých
větrů které tam panovaly dne 10
11 dubna
V missourských a v středomis
sissippských údolích oves vzrůstá
pomalu a potřebuje vláhy a tepla
Naproti tomu v jižních státech se
vyhlídky zlepšily Se setbou ovsa
se značně pokročilo vyjímaje no-
voanglickéa severní část středních
atlantických států
Taktéž sázení bavlny utěšeně
pokračuje a bude záhy dokončeno
Skoro po celém Texasu jest bavl
na v slibném stavu
vseopecna vyniidica na ovoce
jest dobrá Tráva potřebuje
vláhy
Podrobné iprávy te západních států
NEB RAŠKA — Poslední týden
suchý a nepříznivý pro vzrůst
osení pšenice ozimka se poněkud
zhoršila oves vzchází nestejně
následkem vyschlé půdy vzrůst
trávy jest pomalý a pastviny jsou
špatné
fwAiNSAS — rsenice v celku v
dobrém stavu a vzrůst její slibný
v jižních východních a západních
okresích avšak v středních a se
verních okresích jest vzrůst zdr
žen Se sázením korný se pokra
čuje a korná vzcnazi na )ihu a v
středních okresích: v severních
okresích klíčí Oves i trávy ro
stou pomalu Švestky hrušky
třešně nalézají se v plném květu
ve středních okresích
MINNESOTA— Půda v údolí
Červené řeky počíná vysýchali
se setbou bylo zde započato dne
15 t m Jinde setba pšenice
ovsa a ječmene skoro skončena a
na jihu započato se setím konopí
Vzrůst všeho osení zadržený ná'
sledkem nepříznivého počasí
Škody způsobené dne 10 a n
dubna větry nelze odbadnouti až
osení vyrazí ze země Některé
pozemky musí býti znovu osety
V noci uhodily mrazíky
IOWA - Počasí nepříznivé su
ché a chladné skončilo horkem
Osení 1 trávy vzrůstají pomalu
ale nejsou poškozeny S příprav
nou orbou k sázení korný učiněn
veliký pokrok a na mnohých mí
stech jest půda již úplně připra
vena k sázení korný Zásoby
pícnin jsou skoro již vyčerpány a
panuje všeobecná stížnost na ne
dostatek vody pro hospodáři ké
zvířectvo
WISCONSIN— Celý týdea pří
znivý pro polní práce v kterých
očinín větší pokrok nežli obyčej
ně v tom čase se stalo
Setba
ovsa ječmene a pšenice járky již
temer skončena v jižních a střed
nich okresích Povětrnost příliš
šupna a studená pro vzrůst osení
pastviny a luka v nepříliš dobrém
stavu pšenice ozimka a žito v
slibném stavu Vláhy jest velmi
nutně zapotřebí
MICHIGAN — Celý týden bylo
příliš sucho a studeno pro pšeni-
ce žita a trávy Se setbou ovsa
ječmene a hrachu se pilně pokra
čuje Se sázením ranných bram
bor se započalo a s orbou k sáze
ní korný se pospíchá po celém
státu Všechno ovoce v slibném
stavu
N DAKOTA — Se setbou pše
nice se všeobecně pokračuje avšak
práce ty poněkud jsou zdrženy v
severních okresích kde půda pro
mrzá v noci Nížiny jsou příliš
prosyceny vláhou Žádné jiné
polní práce se dosud nekonají
t DAKOTA — Sníh a dešť
zdržely setbu na západě ale jinde
v ní pilně pokračováno setba
pšenice jurky a ovsa jest skoro již
skončena na jihu a pokročeno v
ní na severu a časně zasetá již
vzchází avšak vzrůst její zdržuje
nedostatečaé teplo a přílišné su
cho Vzrůst travin pomalý Setba
ovsa pilně pokračuje
OKLAHOMA A IND TERR
Mírné dtště sledované pěkným
teplým počasím zdárně účinko
valy na vzrůst všeho osení Krou
py kteréž spadly dne 16 t m
způsobily něco škody pšenice
oves koma žito ječmen vojtěš
ka a brambory zdárně pokračují
Kafírka košťatnice řepka a bavl
na se sází Práce tato zdržena
dešťmi Hospodářské zvířectvo
v dobrém stavu vyhlídky na ovo
ce slibné
MISSOURI — Sucfié studené
počasí panpvalo zde až do 20 t
m avšak mrazíky nepoškodily
ovoce Pšenice oves a traviny
potřebují deště vyjímaje v nejjiž
nější části státu Osev pšeničný
a ovesný se poněkud zhoršil v ně
kterých severních okresích Past
viny i zahrady potřebují tepla a
vláhy Se sázením korný se ry
chle pokračuje a taktéž i se setbou
lnu V tomto týdnu zasázeno
též hodně bavlny Ovocné stromy
až na broskve v slibném stavu
ILLINOIS— Počasí studené a
suché skoro po celý týden teprve
ke konci spadlo trochu deště a
poněkud se oteplilo někde byly
lehké mrazíky ale neuškodily
Deště jest třeba pro všechno ose
ní Pšenice a žito vzrůstají zvol
na avšak průměrný stav tohoto
osení není příliš změněn oves
však jest v nepříznivém stavu
S přípravnou orbou ke korně se
pokračuje a něco korný bylo již
zasázeno Pastviny a louky zdr
ženy ve vzrůstu Vyhlídka na
broskve i jiné ovoce slibná
INDIÁNA Počasí bylo chlad
né skoro po celý týden a násled
kem toho vzrůst všeho druhu ose
ní i klíčení bylo zdrženo avšak
všeobecně v polních pracích učí
něn veliký pokrok Stav pšenice
se poněkud zhoršil a něco osevu
muselo být zaoráno Oves již
klíčí a luka 1 jetel pomalu vzrú
stájí S přípravnou orbou ke
korně učiněn velký pokrok a také
již hodně pozemků bylo kornou
osázeno
Lepíí nei pilníky
Byla položena otázka: "V ja
kém způsobu Cbamberlain's Sto
mach and Liver Tableta vynikají
nad pilulky? ' Naše odpověď jest:
Jsou vhodnějšími a příjemnějšími
k užívání mírnějšími a jemnějšími
v účinku a spolehlivějšími ježto
lze na ně vždy spolébati Pak
čistí a sílí žaludek a ponechávají
vnitřnosti v přirozeoém stavu
kdežto pilulky jsou drsnějšími
účinku a používání jich má často
v zápětí zácpu Na prodej u všech
lékárníků m
Jste stíženi bolestmi slabostí
nebo třesením srdce? Jest oběh
krve nepravidelným f Užívejte Se
verova aniteie arace a rycnie ae
vyléčíte Lék tento dodává síly
a pružnosti srdci upravuje jeho
činnost a přivádí celou soustavu
do zdravého stavu Cena 1 100
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go bt faul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Tí
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách
jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak
dobytek
Pozemky po vétšině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhr pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
totem kovy koalnJ Bodaoa Wl
uebna G „ fga
Jtlro AOFjL B raulMlaa
"Let lbe COLD DUST tvtns de jroar Work1
í A í
1
GOLD DUST
ji tt nrjlepilm pHtolem lény kdy! phblllll m
den pru til Clnl prádlo vonnm a litifm
Prsní retme pouie poltvlcl lun polovici
práce nel prunl mýdlem ftltfte Jediní dle
národu na ballfku
VyráM Jdin N K FAIRBANR OOMPANT
Cllrn" New Vor Bonton t Louí
VyrabiteléOVAL řAlKV K) 'P
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR R HELLER
spolupracovník ť a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící Uky pro koni:
Dra Hellera mazáni na otnky ochro-
menlny Cona 75c Illodí se Ml jf
noa ne pro lun
Pri&ek proti farr&si u kont cena 75c
L(k proti kolikám koni Jedna Uber tl
tri labve WiW -M lábvl I4W
OstrA mntt na itaré o toky nádory lpi
nek a Jiné otoky kotol Cena (160
Ochranný k proti tholefe praaat Malá
bedniíka S200 velká (3 50
Prářky proti dýchavičnoati koní 11
Haaf a prfUek na rány odřeniny od drátu
dcd rameni Cena obou lok a 76c
Prek proti chřípčef kašli nechuti 1
grádlo a cbudokrevooati Cena 21b
80c 10 liber 13
Lék na záilapy a nemoce kopyt Cena II
Dile tyto léky pro lidi
Dra Hggera práftky proti rheujnatiamu
vv iccl ncjtcísi případy rbeui
případy rheumatismu v
několika dnecb rovně? 1
cbrinku
cena 11 in oeunicny -jau
Karlovarská fil omílá avétoznáml? lék
proti nemocem ledvin žaludku a jater
iseanicka íoc a 1 s
Léky zasílám pouze za hotové Pro
osady v nichž doaud nemám tednatele
hledfím spolehlivé jednatele Jimi dám
nejiepsi vynoay
Za 1250 zaílu i dobré léky pro lidi
připravené dle popiau nemoce
8 tíctou Dr R HELLER
655 Blue Island Ave Chicago I1L
Dík&rcdání a odporučení
Srdecnv dík vzdávám Dr R Hellerovi
řeskémn ZTÉrolékaři od néboi Jsem více
icko pro me aone oojeonaj
Leky ty ae znamenité osvědčily pročež
je vem irajannm oaporucuji
frank Vondra Kamsey ilinn
Dosvědčení
Objednal jsem od Dr nellera maaf na
otok pro koně niftn- souseda pana M
Mclntoshe Maat ta ae výborně osvídíi
la rownei tez 1 jme leky un Uellera
které jsem dřfre od nřbo koupil
jot Bárta ne (jloud Xet
Tbe Limited" erenlng tralnandThe Expresa'
Doon tram from Omaba tor Chicago
UNEXCELLED SERVICE
Pay traln and evenlng trabl from Omaba fof
Minneapolis and 8t Paul
TVketi ot agenta of eonnecttng linea
W H BEILL Dlát PamTr Agt Omaha
4 H- BAKHOS OPi- it MEKKY iOP-a
IfebMUMfc
NOBTH-WESTEBN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagsky zvláštní vlak vyjizdl
v 730 ráno místo v 7:00 ráno V toni
doba přijíždí do Chicaga
Denní St Psul Mnpla eipressní Tlak
vyjíždí v 7:10 rfna místo v 6M T toni
dobo pHJÍidí do St Paul-Mpls
Čí 9 OTerland limited do Chicaga v
745 večer mi spací vozy poaze Daleko
rychleji jede 11a západ z Chicaga do
Omaby
North Wertern to table uíniu
Kstská WadoTDa: 1401-3 Famam ni
Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Bnfldlar'
Od II do 11 doooL
Uradni hodiny: Od t do 6 I
Od:doSf 069
V nwMU od 10 do U dopal
Tek t éřsdoTne 604-Tel T byU 1217
BydlL— Cfslo MÍT Jfone alle
CHARLES DOIIAT
- POUTNÍ KÁft
1310 nu ota OfflÉ
vyrábí doutníky výborné Jakoati akaidr
kdo okusil lednou doutník leho nechce
jiný kauftti V obchodě jeho ttifiiete
aosiaii Tf ro přísluší a Jeno obora
XarltlTte je] přesvědčte sel ' 14
Charles Kaufman
pojisfnjící Jednatel '
11 Teřejn notář
Zaatuvuj nei I roli DoHIfulid snoleiiostl
Dridává a kuDuw maíétek nemovitá vvHává
přeplavat listu a Evropy a do Kvropy atd
Ptjivj ptaU m nemoitif naieíei
Offleet tli gtv 14 UU ObaJm Veb
5a trnMaa poadandi f
1
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Česko-SUv Dělnická Podpor Jednoty
pra aevrosá[iadnl stály 1
Minnesota Inwa Wjjirnnsln Nebraaku
obě Dakoty a Michigan
Hlavni Jednota r 8t Paul Minu
fjradnlcl a dfamlm výborem se sejdou
Uletné nafo podNsoným spolkám výsledky
Mýlánv budou VelkoprerlsMU Frant dkok
rit faul Minn I niupíwlin-l J Aukrei-bt
Minneapolis Mlnn II mlsloptmliinda Jnerpfa
Hromátka Hiipklnf Mlnn Velkotajeranik
Krnt A Krrh Bt Psul Mlnn Velkopoklad
nik J0M1D11 fyra Mlnuuiipolla Mlun
Oraduvna:3OoodbuetU 8L ťaui Mlnn
C I T Monttcomery Mlnn
odbývá svá rchftse kaidou Čtvrtou neděli
aV-cl ťredavda Fr K HUní-k TJnmc'k
rr M!xaUeetnik Vojt Kaaanda Pokladnk
Touái Ida v-:
Č II IHIadočech r Le Sneur Centei
Minnesota
odbývá svá schtie katdno I neděli v mísu
sinlluor Ph-dMda Jakuo Krenlktnjemnikt
Fi Bárta LeSueurCenUir Mlnn diet i Bl
eek pokladník Váo Kráva
í III v 8 Pani Mino
odbývá tvá srhoie kaUoul stře lu v měsíci
ťredaeda Thomm Hhlida: 474 (iwlrlch Ave
tajemník Frant eanda 4A7 Hárlwn ave Ht~
fam Mlnn- áe'nla Frant HoráAea 04
Pleaaant Ave poal Václav Kutoour
Karel Harlířek Bororsk í IT
Minneapolis Minn
odbývá svá sohQse kadon 1 neděli v mtile
lnic Wleoroer nf Washington fcUedarav
So Předseda Kaiirbman mlsUipleds Anton
V Vr"i ttSD1 Kr ndr díetnlk MKolál
pokladník fc Albrecht
t T v Koře Prae Mlnn
oáoi vá 1 svá sct 6 je katdon 4 nedáli v uMcI
Z AnÍ-J Ani P Vrtil
ný díetnlk Václav Posel pokladník Jakub
Vvoboda New Praaue MlnaV
Komenský í TI v Hayward
Minnesota
odbývá avá achán I nedf II y nséaicl Přede
J Funfar mlstopreds Vojt Pacovský taj
Joser Straka Olenvllle Mlnn e&V
Fr Prantner poklad Václav jředl Oakland
Mlnn
Karel Teliký i Til y !íoy if ebonl
Minnesota
ohfvá svá achtte kaidon 4 nedál městci
rrfxieeaa vojt UBiir mlstopreds Vác Ertá
Ulemiilk Jan Noska áfetoik Jan Podojla
pokladník Volt Klein právodCI Joa Balata
Antelielt JosKillJobo Fllioek vbnrafetl
Vojt Klein Jos Edl výbor majetku Ant
Velíáek J Flllpek stráfci Fr Staska posel
Č VIII Bovnoiit Owatonna Mina '
odbývá svá acbáae každou f neděli y mlalci
Jedno hodinu odpolv slnt 6 S P 8 Předseda
Fr Iuk mlstopreds Fr Bureá tajemník
~:poi4 nwcH 11 mem ni Dcetnik tr
ji t! "!"'" c- nerwicka st pr
vodil Dom Moravec vnitřní stra Kalpar
Slezák venkovní stráž Joseí H VavHn
Spolek l IX v Plné Cltj Minnesota
odbývá avá schni katdon drubou neděli
máalcl Předseda Jan Btochl místopředseda
Tomáš Basu tajem Fr W Kvřrb Plné Olta
Oietnik Jan Hejda Pln City Mlnn- poklad
Jan Sambavr Pln City Mlnn
Č X CechoHlovan v 011 via Mina
Předseda Karel Kohn mlatopredaeda J
Lepeíka tajemník Karel Svlhovec aíetnlk
MPetřlřka pokladník Václav O PlovbardL
ravodti V Jakeá vnitřní strU F Kříí van
ovoistrái V Uaraslu diet výbor i Pávek
Čechle L XI v 80 Omaha 5eb
Odbývá tch&se kaádv druhá (lnut w mi
Ol o osm hodin veeer v siní J Kouukýho Před
seaaJan Kuuat tajemník Adolf Zeaulák %
uisk W
pokl 1
mm ui lidům r r n-unci M a 0 Bt
Vocásek SI a 8 8t
ČíaU XII ChrndJm v Baclne Wls
odbývá svá ach fixe kaidou třetí sobota v má
sici v 1 noaio vecvr rreaseoa Jo Duáek 101
Hagerer Bt taj Jo Stehlík 10US Mliwauk
Bt átetnlk J L Bys 1(02 Hlah St
ťlslo XIII Český Lev v Seaferth Red
wood Co Mlnn
odbývá achis kaidou drubou neděli y mě!
Predeeda Karel Bouáek místopředs Antoš)
Serbua tajemník Jaroslav Kovanda dtetatk
Fr Jaroá pokladník Jan Svač
Číslo XIT Ladlmír Klácel
v Haogeu Wla
odbývá schtie kaidou dranou neděli v měsla
Ptedseda Frant Kotlík Ujemnlk Vác Kla
aCetnlk Jo Mendlik Uauen Wla poklad
nik ř J Koukl
Jaa Hus l XT Hopklos Mlnn
odbývá svá schftie kaidou drubou sobotu
měsíci rreos v aciav jyra taj Jo řJromád-
ku nuyaioe jbidu
Sebranka i XTL v Omaha Xeb
odbývá avá achts ksidá první dterý y město!
veini p 4 ti nroona r-reas jo uolejs
mlstopreds J W Hrocb tajemník a áUtník
Jakub Marel 1810 Bo Mlh Bl„ nokladnik
Karel Mareá 8 E cor 5th and williama
Bt„ přivodil Anton Kyeblý vnitrní strái
Tomas unsek venkovní stráf Jan Polívka
Jan Polívka A Unllickaj W Hroch výbor
maletku
Číslo XVII t Lowry Minn
oCť" oravld Jlněacbáse nrvnl neděli Před
"ua fcartin Bartol Ujem Weneel Bartoái
dtetnik J V Lepeska pokl Fred H Chan
Číao XVIII BratH Severa
v Drvwood Wls
rvollll sl následující ářad niky: předseda Tom
nMisu oiiaboureuaeaa iaa ruieraj vranK
V KInkor itat Jan Kyselkr pokl JIH
61
Dek! pravoděl Fr Marel ynltřnt strii Jan
Ny
e odbývají kaidou drubou neděli y měsíci
on venaovni strac Petr Petrlik Bchoa
Josef Kavan
pozemkový - - -a
pojišťující jednatel
1410 Wllllam ullces®-
Prodává loty v Omase I v Rn ómiu nw
semky aarová a farmy v pobílil Omany 1 v
státu á pojlltěnl opatři vám u těch nejlepltch
Srem pn cená-h nejnlllicb Tál sabývá ae
vyhotovováním abstrakU
Obraťte se s důvěrou n nžho a
bude vám spravedlivě posl úženo
Marešův
Balsám proti kašli
Jest to zcela spolehliví'
rodinný lék pro ka&el
chraptivoat bolení vkrku
ztrátu blaau vyiycháiil
lektání v krku lakoz i ii-1
ným nemocem hrdla Jet I
lahodný že dltkim cbut-1
na a Jest Uk čistý ze ni
komu ublížit! nemuta
Potom Je Uk spolehlivý
ie byt Jate mf li nékteroii
t vyjmenovaných nemocí
ebedúleMare&v Balsim
proti kaáli Vám hned ule
ví a rychlí vylétení zjed-
ní Prodři daleko vrchný oby? ejné" Vkj
a ayroby proti kaJll Vytáhne zápal kte
rýž kailinl aul pfiaobf potom ty cáVtky
zahojí a pmiliil Ukze stará nemoc se ne
vrátí Proto každá rodina by ho mela
chovati po ruce abv vyléčila nemoci ta
koví" hned z počátku coí bývá poměrně
snadno Láhev 25 a 50 centů u Vašeho
lékárníka Nikdy te nepedluje s
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Archer Ave CHICAGO ILL
Naii knížečku "Nejlepíf WkaP' pošleme
každému na poiiaáni zdarma
- Banner N D 8 dubna 1901
MAREŠ MEDICISE t'0„
ťblctifo KI
Zde vám lasflám 60 ctft aa Marelnvv
rheumatické ubletky Ty dvé ikatulky
co lm li od vás oblednal dobf aa
osvřdflly Má matka měla rheumatism
v ruce a co užívala vaáe tabletky uk JI
to přesulo Já myslím ie ai vyuiivá
Jeíté Jednu ikatnlka budepovlem
sacvm JUKTiXCU