Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 30, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Pokrok Západu
Založen 1871--lto
OMAHA NEBR VE STŘEDU DNE 30 DUBNA 1902
ČÍSLO 39
-v
T"
Z HMER1KY
zprAvy telegrafické
Přehled ze syéta politického a kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Zase Jáni 57 kongresu
Mnoho řetiy málo iinů
Dne 21 dubna přijato byle se
nitem povoleni asi 70 mil dollarů
na řeky a přístavy a sice beze vši
debaty neboť senátoři byli toho
náhledu Že obchodní výbor jenž
předlohu probral naložil s ní ná
ležitě a proto ji odporučil
V pozdějších zasedáních deba
továno o filipínské předloze
avšak otázka tato nedošla dosud
žádného vyřízeni
Dne 25 dubna mluvil McCum
ber o předloze své na zakázáni
aby se nepadělaly křivě neozna
čovaly a nenápodobily všeliké po
traviny a náptje cukrovinky
léky a kořeni Pravil že padělá
ni takové jest velice rozšířeno a
vypočítával mnoho padělaných
potravin kteréž se lidu prodávají
za pravé a řečník dokládal že už
jest na čase zakročili proti tomuto
zlořádu Po něm mluvil Carmack
z Tenai dem proti předloze na
občanskou vládu na Filipínách a
napadnul v řeči své presidenta i
-generála Funstona jehož nazval
moderním Samsonem který vlád
ne osli čelisti jakožto válečnou
zbrani
Toho samého dne bylo přijato
v zastupitelstvu 145 soukromých
povoleni výslužoébo a pak byl
věnován Čas rokováni o předloze
na povoleni pro odbor zeměděl
ský
jako v senátu tak i v domě po
slanců navržena byla předloha
aby se clo na maso hovězí vepřo
vé teleel a skopové odvolalo V
návrhu poukazuje se oa to že
vysoké clo jest masovému trustu
největšl podporou a že se přen ma
ty tohoto trustu vůči obecnosti
stávají v poslední době nesnesi
telnými Předlohu podal posla
nec Sims dem z Tennessee
V sobotu dokončil Carmack v
senátu svoji řeč proti filipínské
předloze a na to přijato usnešenl
aby výbor vyšetřil výrobu a úrodu
-cukru na Kubě
V pondělním zasedáni vyslovil
senát svůj souhlas s dodatky
které byly v domu zástupců při
pojeny k oleomargarinové předlo
ze a nyní tato bude předložena ku
schváleni presideatu
V zasedáni nižšího domu zá
stupce Felly z Chicaga měl velice
ostrou řeč proti tajemníku zahra
ničních záležitostí Hayovi jehož
obvinoval ze stranoictvl Angliča
nům Ke konci' své řeči Felly
dovozoval že jest to povinnosti
Spoj Států aby zamezily Anglii
veřejnou koupi válečných potřeb
v rort ubaimette u isew uneans
Po uěm mluvil zástupce Curtis
z Kansas na obhajobu generála
Funstona a pravil že celý Kansas
cti ho jako hrdinu a nyní bude ho
ctíti ještě vlce právě k vůli nepřá
tělům které si získal
Na to Sibley z ťa Otočil na
gen Smitba pro jeho barbarský
rozkaz k vražděni Filipínců a
pravil ke konci své řeči že "vzalo
to 18 století po Kalvárii aby zro
zen byl netvor jako je generál
Smith ' -
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zhoubné tornádo
Malé městečko Glenrose v Som
merville okresu Tex bylo v pon
dělf mezi 5 a 6 hodinou večerní
téměř úplně zničeno tornádem
Pokud známo šest osob bylo
usmrceno a asi 40 až 50 osob vlce
méně zraněno Městečko Glenrose
nalézá te v údol! při řece Paluxy
Tornádem rozmetena byla třetina
-obchodních budov a aby dlo
zhouby bylo dovršeno dojtavil se
po tornádu prudký liják jenž zni
čil veškeré zásoby zboží Rovněž
i mnoho obydelnlch staveni bylo
ztroskotáno a několik jich zničeno
bylo požárem v troskách vznik
nuvším Městečko Glenrose číta
lo asi 800 obyvatelů a proslulo
svými léčebnými prameny Škoda
tornádem zaviněna odhaduje se při
nej menším na 1250000
Krádež a íeskýca obchodsíkS
V noci na pondělek navštívili
nezaáml dosuď lupiči Lesterville
známou českou osadu v So Dak
tuto "návštěvu'' zaplatili někteří
občané draze V obchodě Janda &
"Wayner roztříštili pokladnu a vy
brali odtud asi 13a Jbotovýcb pe
něz V jednom hostinci vylomili
registr vzali zde všechny peníze a
k tomu ba posilněnou si přibrali
několik lahvi nejlepŠIch lihovin
Té samé noci vnikli ještě do třech
jiných obchodů Je tam jim ue
padla do ruky žádná kořisť
Hrozné účinky tornáda
V pátek přivalila se hrozná
vichrová bouře na Joplio'Mo a
spůsobila předčasnou smrt tři lidi
a 80 jich bylo zraněno z nichž
někteří smrtelně Dvacet obytních
staveni bylo tornádem rozbořeno
a něxolik jich bylo obráceno v
ssutiny v předměstích lopliou v
Moonstine Hillave Villa Heighis
Škoda jei tímto tornádem byla
působena na obydlích a na dolech
jež byly zaplaveny vodou odhadu
je se asi na (100000 Mayor Jop
linu Trigg svolal hne druhý den
schůzi občanů aby se v ní poro
kovalo o podpoře těch jimž pří
bytky byly zničeny Veškeré tele
grafní dráty byly přetrhány a
zprava o tornaou Dyia posiana z
joplinu špatně pracujícím telefonem-—
St Louis měl také vichro
vou bouři kteráž byla spojena se
silným deštěm Vichr tento va
nouc! rychlosti vlce než 40 mil v
hodině spůsobil mnoho škod
Vyvrátil stromy z kořenů strhal
ploty a komíny se střech a t ně
kterých částech města kůlny a
stáje byly tímto vichrem rozboře
ny Dle telegrafických zpráv po
celém Missouri a Illinoisu pršelo
silně Jeden farmer u Chilicothe
Mo byl zabit větví odervaoou
vichrem se stromu — V Sioux City
la spůsobila vichřice škod asi za
$25000 a skoro na každém ob
chodním i obytním staveni spůso-
bena nějaká škoda' " Telegrafní
dráty byly strhány a zvláštní vlaky
s dělníky byly vyslány oa několik
mlst aby tyto telegrafní linie
spravili - — j ": v
Uspal celou sedmičlennou rodinu
V sobotu dne 36 dubna n&le
zeni byli Rudolf Bartag jeho
manželka a pít dítek v jejich
příbytku v Ticonějll v hlubokém
spánku z něhož až dosud nemohli
být probuzeni Pátráním zjištěno
Že jakýsi Leo Lenzer který se za
býval hypnotismem celou rodinu
uspal před čtyřmi dny a Lenzer se
také přiznal a zároveň se vyslovil
že se snažil hned po uspání Bar
tága a jeho rodinu z hypnotického
spánku probudit! ale že se mu to
npzdařilo K rodině povolán oka
mžitě lékař který shledal po po
zorném prohlédnuti oběti hypno
tické sliy Lenzetovy že tluicot
jich srdci jest úplně normální a že
stav jejich nevzbuzuje obavy To
zachránilo snad život Lenzerovi
neboť obyvatelé městečka chtěli
ho lynčovat Nyní však ho střeží a
s nim i celou rodinu' Bartagovu
Poněvadž žádný člen léto rodiny
nebyl viděn od úterka tu bylo to
sousedům nápadno a zvláštní vý
bor se se šel podívat do jich při
bytku co ses rodinou stalo Když
vypáčili dvéře nalezli všechny
ležeti na postelích a v prvém oka
mžiku mysleli že jsou mrtvi Pak
tle při bližším prohlédnuti bylo
zpozorováno jich hluboké praví
dělné dýchání a přivolaný lékař
prohlásil že Bartagova rodina
pouze spí a zároveO snažil se js
probudili avšak nepodařilo se mu
to Lenzer jest střežen v domě
Bartagově zvláštním výborem ob
čanů který přiměl Lcnzera aby
se pokusil o vzbuzení rodiny Dle
nejposlednějšlch zpráv podařilo se
mu probudit! s velikým namáhá
ním ďvě děti z nichž žádné neje
vilo zlé účinky dlouhého spánku
Ostatní Členy rodiny Bartagovy
chce probudit Lenzer jakmile na
bude sil neboť jest tak duševně
vysílen a ustrašen že sotva stoji
oa nohou
Zemřela pro vlnu mužovu
V pondělí zemřela v St Joseph
Mo pí Antoinette H Gallahero
vá manželka Lee A Gallahera
zpronevěřilého kasíra tamní první
národní banky Hanba a poníže
ni přivoděné lehkovážným a zlo
činným jednáním mužovým sklá
tily nebohou paní v předčasný!
hrob Oallaner dopraven byl v
pondělí z okresního vězení k lůžku
těžce nemocné své choti v naději
že přítomnost jeho ji potěší NeŽ
ještě před příchodem jeho upadla
nemocná v bezvědomí z kterého
se jii neprohrála a za tři bodiny
skonala Zesnuli paní byla 39
reků stará a velmi sličná
Hon J Sterling Morton mrtev
V neděli ve 4:30 hod odpoled
ne SKonai v Lake ťorest lil v
domě syna svého Marka J Ster
ling Morton bývalý sekrttář ze
mědělství za presidenta Clevelan
da Morton roznemohl se před
několika již měsíci a v naději že
změna podnebí navrátí mu ztrace
né zdraví odebral se v průvodu
syna svého Paula Mortona místo
presidenta Santa Fé dráhy do
City oí Mexico Zde však stav
jeho se stále horšil a proto vrátil
se před Šesti týdny do starlho do
mova svého v Nebrasce Později
odebral se do Chicaga kdež dou
fal nalézti lepšího lékařského oše
třeni Zde počal se stav nemoc
ného opravdu lepšiti avšak před
minulý týden raněn byl Morton
mrtvici kteráž v nedžli život jeho
zmařila ř
J Sterling Morton narodil se v
Adams N Y due 22 dubna r
1832 Jako dvouletý chlapec od
stěhoval se s rodiči svými do státu
Michigan Navštěvoval později
školu v Albion pak universitu v
Aon Arbor a konečně Union Col
lege v N Y Dne 30 října 1854
se oženil a hned po svatbě odce
stoval s chotí svou do Nebrasky
Po krátkém pobytu v Bellevue
odstěhoval se do Nebraska City
kdež si zakoupil značně pozemku
a zde zbudoval si domov svůj
Stal se redaktorem časopisu Ne
braska City News s roku 1855
zvolen byl do územní zákonodár
ný Roku 1857 zvolen byl do
úřadu toho podruhé a roku 1858
nastoupil úřad tajemníka územní
ho Po několika měsících se stal
výkonným guvernérem
Morton proslul nejvíce jakožto
původce "dne sázení stromů'1
kterýžto den se stal zákonným
svátkem v mnohých státech V
roku 1892 byl navržen demokraty
pro úřad guvernéra avšak byl
poražen republikánem Crounsem
Presidentem Clevelaodem povo
lán byl do kabinetu jakožto se
kretář zemědě'stvf v kterémžto
důležitém úřadě jejž zastával od
roku 1893 do roku 1897 známe
nitě se osvědčil
Mořton byl věrným stoupen
cem a horlivým zastancem strany
demokratické avšak v otázce mě
ny byl rozhodným zlťařem Ne
věřil a nemohl věliti Že svobodná
ražba stříbra hlásaná "stříbro
ústým" Bryanem jest pravým
prostředkem ku zlepšení trudných
poměrů lidu amerického '
Tělesné pozůstatky Mortonovy
dopraveny byly dnes ráno zvlášt
ním vlakem do Nebraska City a
odpoledne pohřbeny budou na
tamním hřbitově
CEŠI V AMERICE
:
i v ew xořKU spáchal min
středit sebevraždu 4oletý krajan
Alois Holeček bydlíc! v č 312
vých 70 úl Oběsil se v nepři
tomnosti manželky kteráž odešla
z domu aby v sousedním obchodě
různých potřeb nakoupila Má se
za to Že měl Holeček původně v
úmyslu se zastřeliti neboť si den
před spácháním zoufalého činu
koupil revolver Příčina jež do
hnala jej k zoufalství není známa
Holeček míval dříve řeznický ob
chod v č 1366 Ave A
"'IV Chicagu přišel předminulý
pátek ráno k vážnému zrauění 18-
letý český mladík Josef Košťál
Týž přišel do Chicaga ze staré
vlasti kdež byl obchodním příru
čím v prosinci minulého roku a
pracoval nejprve asi šest týdnů v
pivovaru českých hostinských
"Garden City Brwg Co" Později
vytloukal živobyt! své vykonává
nim menších prací V pátek dne
18 t m o yíj hodině ranní vy
skočil na jedoucí parostroj Illinois
Central dráhy nezachytiv se však
dobře spadl pod kola Levá noha
byla mu úplně rozdrcena a též
prsty na pravé noze pochroumány
Nešťastný mladík byl dopraven
do okresní nemocnice kdež mu
bude asi rozdrcená noha odejmuta
Josef Košťál pochází z Hostouně']
okres velvarský a rodiče jeho jsou
prý zámožní
1 V Clevelandu byl předmin
sobotu večer nebezpečně zraněn
49letý krajan M Staněk Týž
čekal na Petrie ulici na přijíždějící
pouliční káru a stoje na tratLdával
znamení k zastavení Když řidič
motoru seznal že není možno za
bránit! neštěstí zastavil nejprve
elektrický proud zatáhl brzdu a
spustil záchrannou slť Vzdor
těmto opatřením zassžen byl Sta
něk předkem káry a záchrannou
sltl odhozen byl do značné dálky
Těžce zraněný krajan dopraven byl
do nemocnice kde lékaři shledali
že Staříkovi rozštípena byla lebka
přeražena tři žebra a Je kromě
toho i jinak byl pohmožděn Po
ranění jeho uznáno za životu ne
bezpečné
" Krajan František Weingartl
761etý kmet bydlící u provdané
dcery své pf Vil Švábové v Cedar
Rapidslch la utopil se v řece na
farmě Kempově pod mostem bur
lingtonské dráhy kde obyčejně
ryby chytával Ve středu 16 t m
dopoledne odebral se z domova na
ryby a když se večer nevrátil bylo
po něm pátráno Teprve druhého
dne ráno nalezl jej vnuk jeho Fr
Šváb v řece nedaleko břehu uto
peného Pro vždy zůstane asi ta
jemstvím zdali spadl do vody ne
šťastnou náhodou aneb zúmyslně
do řeky se vrhl Frant Weingartl
byl starým osadníkem blíže Solon
v Johnson okresu odkudž se před
mnohými lety odstěhoval do Cedar
Rapids
li V Clevelandu přišel předmin
úterý odpoledne o Život krajan
Matěj Švec zaměstnaný v závodu
Bourne & Knowles Mfg Co na
Main ul Švec pracoval na nýtova
clm stroji a chtěje tento zastaviti
uchopil přitahovací kolo avšak
byl odhozen a padl na jiný stroj
hlavou tak prudce že si rozštípl
lebeční kosť Nešťastný krajan byl
dopraven do nemocnice kdež
večer zranění svému podlehl —
Matěj Švec byl 29 roků stár svo
bodný a pocházel z Letů u Mirovic
H Příští měsíc bude odbýván v
New Yorku sjezd všech amerických
lékařů do kterého vysláni budou
zástupci z každého státu v Unii z
Kanady Mexika a Jižní Ameriky
Z každého státu ve Spoj Státech
vysláni budou tři členové a guver
nérům uloženo je jmenovati Gu
vernér iowský jmenoval pro ten
účel dra Schradera z Iowa City
dra Rudiše-Jičínského ze Cedar
Rapids a dra Smitha z Des Moi
nes Dr Jičínský bude mítf před
nášku: "Včasné rozpoznání tuber
kulosy" provázenou květelnými
obrazy _
Jest proti Šabesnické neděli
Policejní soudce Peter J Caro
lus v St Joseph Mo ač jest tak
to baptistou spůsobil v pondřlí
večer velikou sensaci prohlásiv
se pro nejliberálnčjší nedělní zá
kony když byl dříve prohlásil za
neplatnou městskou ordinanci kte
rouž zavření obchodů v neděli na
řizováno a jež po několik roků byla
v platnosti Po příkladu Bostonu
kde se nesmi v neděli prodávati ani
cukroví ani soda snaži se Šábes
níci v St Joseph docíliti toho aby
zakázaná tam byla hra v míč a aby
zavřena byla divadla a jiné míst
nosti zábavní v neděli Kurážný
policejní soudce Carolus podal v
pondělí večer městské radě ordi
nanci kterouž hnuti ve prospěch
zavření obchodů v neděli má býti
zastaveno a jest prý jist že ordi
nance jeho bude schválena
Zprávy osobni
— V sobotu zavítal do Omahy
pan Stanislav Halík chvalně zná
mý právník z Chicaga nalézaje se
oa cestě do Niobrary kamž povo
lán pí Randovou aby zastupoval
zájmy její v jakési soudní záleži
tosti Poněvadž však nemohl v
neděli do Niobrary dorazili zdržel
se v Omaze až do pondělka Pan
Halík má v Omaze několik býva
lých svých spolužáků z Domažlic
mimo to svým společenským a
srdečným chováním dobyl si rá
zem sympatie každého s nimž se
setkal a proto krátký jeho pobyt v
Omaze byl svátečním požitkem
pro jeho staré jakož i nové přáte
tele již všichni zachovají dlouho
upomínku na blahé chvíle s panem
Halíkem trávené Těšíme se na
brzké shledánll
— Paní Marie Kozlová z Tyn-
dali S- D přijela asi před dvěma
měsíci do Omahy aby zde vyhle
dala pomoci zkušeného lékaře
Trpělať vážnou nemocí nosovou a
ježto domácí lékaři nemohli ji ry
léčili byla nucena hledali pomoci
jinde Té také nalezla u dra
Henry B Lemere a jenž zabývá
se téměř jen léčením nemocí oČ
nfch' ušních a nosových Paní
Kozlová odjela v sobotu do svého
domova velice potěšena neboť
jest vyhojena z neduhu jenž ji
velice soužil
Čechy
lak slastným jest postavení děl-
nictva v Čechách toho důkazem
jest usnešení pražského spolku to
várníků že propustí na 8 dní z
práce všechny dělníky kteří se
budou podíleli na oslaví 1 května
a nepřijdou tobo dne do práce
ÍZB ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy Te srété politickém i společenském
A
Rakousko-lhersko
Špinavé prádlo v císařské rodině" —
Bankrolář na cesií do Ameriky
Ve Vídni a v celé říši nemluví
se nyní o ničem jiném nežli o
skandálu do něhož jest zapletena
císařská rodina Jest to soud dě
diců uherského právníka Umlauffa
proti Františku Salvátorovi arci
knížeti a manželi nejmladší císařo
vy dcery Marie Valerie na zapla
cen! dluhu $1 6 000 Peníze tyto
arcikníže vysokomyslně zaručil za
prodluženého svého šlechtického
příbuzného prince Isenburga ale
potom zaplacení obdržel Princ
Isenburg jehožto žena jest tetou
arciknížete Františka Salvátora
zadlužil se kartami a marnotratným
životem v tak veliké míře že mu
hrozil úpadek U svých věřitelů
byl v tak špatné pověsti že mu
nikdo nechtěl půjčiti na žádnou
jistotu a nezbývalo mu nic jiného
aež vypravili syna do Ameriky
aby zde hledal bohatou nevěstu
To stalo se asi před 10 roky
Mladý princ ucházel se tenkráte o
slečnu Consuelu Vanderbiltovujež
má nyní anglického vévodu Marl
borough avšak dostal košem a
vrátil se domů s nepořízenou Leč
to nebylo vše Na cestu musel mu
otec sehnati % 60000 které si vy
půjčil s největŠImi obtížemi uvaliv
na svůj velkostatek první hypothé
ku Když se princ vrátil bez peněz
a bez nevěsty nastalo u Isenburgů
veliké zklamání Služebnictvo zů
stalo bez mzdy dlouhá léta prin
cezny bez nádherných úborů a
starý i mladý princ museli přestat
hrát v karty a sázet na koně V
této nejhorší tísni podařilo se
Isenburgovi nalézti ještě jednoho
hlupáčka který mu půjčil peníze
Byl to zmíněný právník Umlauff
jenž sehnal všechno své jmění
40000 zlatých a princi je zapůjčil
Avšak k vůli zajištěn! dal si pode
psali směnku arciknížetem Salvá
torem zetěm císařovým v naději
že podpis tak vysokého pána něco
platí Arcikníže sám poslal mu
několik dopisů v nichž mu svato-
vatě zaplacen! sliboval a dopisy
ty má Umlauffova rodina v rukou
Isenburg ovšem dluh neplatil neb
neměl z čeho Umlauff se o peníze
soudil dostal rozsudek ale tento
mu nebyl nic pláten poněvadž r
Rakousku svěřenské velkostatky
jsou nedílné a nelze je prodali
Na to žaloval Umlauff arciknížete
ale ani u toho nepochodil neboť
arciknížata jsou chránění celou
řadou císařských zákonů a nemo
hou býti stíháni u obyčejných
soudů Oni stoj! pod právomocl
soudů dvorních a tám se nelze
spravedlnosti proti nim dovolati
Umlauff byl dvakráte se svou ža
lobou odmrštěn což na něho tak
zle působilo že se roznemohl a
zemřel Jeho rodina zůstala úplně
ožebračena Poněvadž jl k vymo
žení žádná jiná cesta nezbývala
ujali se jl sociálně demokratičtí
poslanci a vnesli záležitost tu do
sněmovny Vedle Salvátora jest do
této skandální záležitosti zapleten
též i arcivévoda z Parmy a jeho
manželka Bezpochyby že se špí
na císařské rodiny v říšské radě
důkladně propere neboť poslanci
budou žádali aby ministr spra-1
vedlnosti dal záležitost onu pro
jedoati před veřejný občanský
soud
Císař jmenoval německého prin
ce Jindřicha čestným admirálem
rakouského loďstva což se poklá
dá za předzvěst prohlášení nových
úmluv trojspolku což se asi stane
při schůzi delegací první týden v
květnu
Z Pětikostelí v Uhrách uprchl
velkoobchodník vínem a dvorní
dodavatel Siegmund Schwábach a
zanechal 700000 K dluhů Súudi
se Že chce oblaŽiti svou vzácnou
návštěvou Spoj Státy
Rusko
revoluce —
Na prahu
pokroku
Car proti
Jaká děsná vnitřní rozervanost
panuje v Rusku toho důkazem je
opět selská revolucekterá vypukla
v jižních provinciích RuskaTIupy
sedláků čítající 18000 mužů
táhnou gubernií poltavskou a Char
kovskou a působí zděšení na všech
stranách Tyto rozvzteklené tlupy
vyloupili již 80 statků a zničily
zde všechno co nemohly odnésti
Celá krajina jest uchvácena
strachem a statkáři prchají před
rozzuřeným lidem a panuje obava
že na Charkov a jiná města učiněn
bude útok Někteří úřednici snaží
se povstání toto utlumiti bezohled
ným krutým pronásledováním
jednotlivých vzbouřenců ale to
nepomáhá
Také v Moskvě jest takové vše
obecné rozechvění lidu že car se
zřekl svého úmyslu navštíviti
Moskvu Všichni ministři hlavně
De Witte denně dostávají mnoho
dopisů v nichž se jim vyhrožuje
smrtí Ministr vojenství vyslal do
jižního Ruska vojsko aby toto
vzbouření utišilo
Dle jedné zprávy revoluční ruch
se rozmáhá úžasně v selském a
dělnickém lidu a každý den vypu
kají nové stávky v různých závo
dech Hnut! toto nabývá prý pro
ticizinského rázu a na mnohých
místech nalepeny byly plakáty v
nichž se dělnictvo vyzývá aby
odklidilo cizinské ďábly kapitali
sty řiditele atd
Deputace dělníků z Moskvy na
vštívila ministra vnitra Plehweho
majíc překlad stanov jedné angli
cké unie a žádala aby bylo dovo
leno dělnictvu utvořiti podobné
unie jinak Že vyvolána bude vše
obecná stávka
Revoluce selská v jižních pro
vinciích povstala následkem hladu
Kurděje a tyfus řádí zle mezi sel
ským lidem tamním a v některých
místech jest nedostatek potravy
tak veliký že lid vaří a jí i slámu
z došků
Selské toto povstání začalo před
měsícem Začátkem dubna sedláci
v Karlovce učinili útok na zámek
knížete z Meklenburgu poněvadž
správce zpronevěřil část peněz jež
vévoda povolil na podporu sedláků
a vstrčil je do vlastní kapsy
Vyšetřování vraždy min Sipiagni
na vedlo k zatčeni mnoha osobna
něž uvaleno bylo podezřeni že
jsou zapleteni v protivládní spik
nutí Mezi zatknutými nalézá se
také židovka milenka Balšanero
v% vraha ministrova Když Balša-
ner uslyšel o zatčeni své milenky
chtěl spáchati sebevraždu avšak
bylo mu v tom strážníky zabráně
no Senátor Kolkovcov příručí
ministra financi byl jmenován
státním sekretářem Finska na
místo senátora Plehweho kterýž
zaujal místo ministra vnitra po
smrti Sipiagninově
Ministr vyučování Vanovský
se poděkoval z úřadu poněvadž
car nechtěl připustiti školní opra
vy jež ministr odporučil Zpáteč
ník Pobědonoscev carovi radil
neschváliti žádné opravy ve škol
ství a car jej uposlechl čímž se
postaveni Vanovského stalo ne
snesitelným a on odstoupil
Ministr financí Witte navrhuje
následujíc! podporu lodního stavi
telství: Majitelově lodí stavěných
v Rusku z ruského materiálu ob
drží půjčku bez úroků splatnou
ve 20 letech ve výši 50 procent
co budou obnášeti výlohy stavby
Vláda pojisti takové lodi do výše
dvou třetin jejich ceny za 2 proc
ročně ' Vláda vynahradí polovici
spotřebovaného uhlf spáleného na
palubách do ciziny uhlí to musí
být ale ruské a loď takto naložená
ze dvou třetin zbožím ruským
Tyto podpory budou loďařům vy
pláceay od 1 ledna 1903 po osm
následujících let
Dosavadnf výpomocný ministr
vyučování Senger byl jmenován
ministrem onoho odboru na místě
generála Vanovského
Francie
Volby do snlmu — Zklamáni vlády
Vláda ve volbách jež odbývány
byly dne 26 dubna dožila se
zklamáni neboť velké vítězství
které očekávala se nedostavilo
Celkem voleno bylo 591 poslanců
na kteráž místa bylo 2515 kandi
dátů Podle zákona musí zvolený
dostat nejen většinu ale při nej
menším aspoS čtvrtinu registrova
ných blasů Kde nikdo potřebný
počet hlasů nedostaoe musí se
odbývati volby doplSovacf při
čemž se rozhoduje jen mezi dvěma
kandidáty kteří dostali nejvíce
blasů Druhá volba bude za 14
dní Podle vládních odhadů zvo
leno tylo 165 stoupenců vlády
125 opposičníkú a ve 123 okresích
bude třeba dopIBovacích voleb -
V Paříži nebyl zvolen ani jediný
stoupenec vlády Zvoleno tam 8
nacionalistů 6 radikálních socia
listů 4 konservativn! republikáni
a tři konservativci Vláďa ztratila
tam čtyři místa
V Alžíru poražen pověstný anti
semita Drummond a v Basse
Alfes zvolen byl obhájce Dreyfu
sův Reinach
Volby tyto jsou důkazem že
francouzský národ podobá se moři
které nemá nikdy klidu
Jistá Američankajejíž jméno se
taji nabídla řiditeli Mabileau mi
lion franků na stavbu francouzské
průmyslové školy v Chicagu Vlá
ďa nechtěla tento náklad podnik
nouti kdežto dar neznámé mece
nášky zařízení školy té umožni
Dárkyní tou má býti jistá milio
nářka z New Yorku která již
dlouho v Paříži bydlí
Itálie
Soud povfstného bandity
ostudu strýci Samu
Dilajt
Soud s pověstným banditou
Musolinem poutá k sobě pozor
nost celé Itálie I nejvzdělančjší
třídy se o něho zajímají nemluvě
o lidu venkovském který ho
zbožňuje a v duchu lituje porotce
jež stihne krutá pomsta odsoudl-li
jej K přelíčení dostavili se též
slavný básník Annunzio a spiso
vatel Pascoli kteří chtějí z Muso-
hna učinit hrdinu v zamýšlených
svých spisech Musolino chová se
u přelíčení spurně Nejprve ne
chtěl na dané otázky odpovídat
poněvadž byl oblečen v trestane-
cké šaty Potom slíbil že bude
mluvit ale vyžádal si aby ho
soudce nevyrušoval Musolino má
na svědomí třináct vražd a vražed
ných pokusů Tvrdí že zavraždil
jen zrádce a lidi kteří jej proná
sledovali Zvláštní jest to že proti
němu svědčí vlastní jeho otec
kdežto mnozí obyvatelé Calabrie
zdráhají se jiti k soudu
V Benátkách opili se minulý
pátek čtyři důstojníci z válečné
lodi 'Chicago' a ztropili výtržnost
a když byli zatčeni pustili se do
policajtů a svedli s nimi krvavou
rvačku Byli konečně přemoženi a
odvedeni na stanicí Jsou to: ka
pitán námořníko vojenského sboru
R Wynne poručíci J Dodridge a
J C Kress a lodní lékař R Led
better Velitel lodi kap Dayton
dostavil se na policii a omlouval
se načež nařídil aby se všichni
námořníci navrátili na loď '
V Parmě byl zatčen anarchista
jménem Negři pocházející z Ter
stu který prý chtěl zabiti rakou
ského císaře Při prohlídce nale
zena u něho podobizna rakouského
císaře s nadpisem: "Bude mrtev!"
Z bojiště y jižní Africe
Povísti o mlru~ Sráiky trvají dosud
Tvrdí se že holandská vláda
zná podmínky míru Búrům angli
ckou vládou nabídnuté Na Krue
gera se prý nebéře žádnv ohled a
podmínky mají býti smluveny
pouze mezi bojujícími Búrv v Afri
ce a anglickou vládou Dle těchto
podmínek Burové prý vzdají se
nároků na samostatnost a Anglie
povolí jim jisté zastoupení a záro
veň uděl! jim půjčky k zařízení
nových farem
Dle depeše z Tohannesbureu
došlé gen Delarey přibyl se svým
štábem do Klerksdorfu Delarev
byl po dva dni u svého oddělen! a
radil se s tímto o podmínkách
míru Také ostatní velitelově búr-
ští nalézají se u svvch komand
aby vyslechli úsudek svého muž
stva o uzavření míru
Dle v Londýně uveřejněného
seznamu mrtvých a raněných vv-
svítá že válka v jižní Africe ne
byla zastavena Minulé neděle bvli
zabiti dva důstojníci anerličtí ne
daleko Ticksturgu v jiho-východ-
ním Oranžsku Jedním ze zabitých
jest jediný syn bývalého londýn
ského lordmayora Fowlera Jiná
bitka v týž den strhla se vZavaal-
sku a v ní byli 4 angličtí vojáci
zabiti a 14 raněno
— Vininulých dnech rozeslali
jsme vlce výtisku "Světla v
němž vylíčeny jsou zásluhy vše
obecně známého léku Dra Petra
Hoboka a zároveS uvedena jsou
četná dosvědčení od osob úolně
hodnověrných o jeho přednostech
Dra Petra Hoboko nalézti lze v
přečetných domácnostech neboť
chvalná pověst jeho stále se šíří
Výborný lék ten nedostaoete v lé
kárně neboť pouze zvláštní jed
natelé mohou vás jim zásobiti
Kdo léku tobo dosud nezkusilměl
by si dopsati na Dra Petra
Fahrney na—114 So Hoyne
ave Chicago I1L a objednati si
jej na zkoušku
i-"
h
i: :-
A'"
' i
1 í- '
15
1
7:1
í
1 v
I
r
1
v
f