Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 23, 1902, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Na dně kráteru Popocatepetlu
Dobrodrulstvt anglického initnfra
Ani víechno bohatství ivíta by ho
nepřímilo k tomu ztrávltl Ještž
Jedou noc na dně sopky
Mílokdo zažil takové dobro
Jruiatvf plné hrůzy jako anglický
inženýr J Fletcher Toomer který
dvacet roků avého Života ztrávíl v
Mexiku a zde (účastnil se v mno
hých podnicích majících za účel
zvelebení Mexika Toomer stojí
nyuívčele Vera-criuské dráhy On
byl hlavním iuženýrem při prorá
žení tunelu drenážního na kterém
jest založen stokový systém města
Mexika a provdl jiné velikolepé
inženýrské práce v této sesterské
republice
Toomer jest jediným mužem
který ztrávil kdy noc na dně krá
teru sopky Popocatepetlu
Do kráteru tohoto možno vnik
nout! z jihovýchodní strany a pod
nik takový jest nanejvýš obtížný a
nebezpečný Toomer byl najat
jistým syndikátem aby vyšetřil v
jakém množství nalézá se síra v
kráteru sopky neboť Iadiáoé po
mnoho roka vynášeli odtud záso
by síry kterou pak zpeněžili To
zavdalo podnět k domněnce že
sopka musí býti bohatá na ložisko
síry a obtížný úkol ku zjištění
toho byl svěřen Toomerovi
Týz vydal se na cestu z města
Mexika a sestoupil na stanici
Amecameca která leží nej blíže u
sopky Na prvý pohled se zdá že
na obrovský tento vrch je snadno
vystoupili avšak zdání toto klame
Jednoho časného jitra vydal se
Toomer na cestu doprovázen jsa
indiánskými průvodčími již nesii
všechny přípravy k sestoupení do
kráteru sopky potřebné Celý den
brali se po strmé hoře a k večeru
dorazili k čáře kde podrost pře
stával růsti Bylo to asi 10000
stop nad hladinou mořskou Zde
odpočinula si výprava v renči na
zvané Tlamacas kde nalézá se
malá sírová čistírna v níž pracuje
se již po mnoho roků Zde vzduch
jest prosycený sírovým zápachem
vycházejícím ze sopky a na pod
rostu jest usazena tenká vrstva
síry V této malé továrničce se
pročišťuje síra již vynáší Indiáné
z kráteru sopky
Po večeři na renči požité naří
dil indiánský vůdce výpravy Too
merovi aby ničeho více nejedl až
teprve když dostihnou vrcholku
Popocatepetlu Po kratičkém spán
ku o půl třetí hodině ranní byli
probuzeni aby se připravili na
další cestu- Obuv svoji museli za
nechat! na renči a nohy obalili si
v těžký flanel a sice mnohokráte
na to připevnili si řemínky na
nohy hrubé sandály z kůže a přes
ty opět převinuty byly cáry flane
luaby nohy nemohly uklouznouti
Pak vsedli na malé horské koníky
a vydali se na cestu ku kráteru
Až do šesté hodiny ranni jeli stále
měkkým jemným pískem načež
dorazili do Las Cruces rozlože
ném na plošině vyčnívající z boka
sopky a zde museli sestoupiti s
koníků neboť cesta k vrcholku
odtud jest příliS příkrá a museli
se na další cestu vydati pěšky
' Vůdce indiánský nařídil aby kaž
dý postupoval ku předu co nejpo
maleji a šetřil své síly
Ve dvou hodinách dostali se k
místům kde hora jest pokryta
věčným sněhem a zde se trochu
zastavili aby poněkud osvěžili své
vyčerpané síly Vyhlídka odtud
jest velikolepá V dáli objevují se
Stihlé věže kostelů v městě Mexi
ku vzdálenost zdá se být od
sopky tak nepatrná že mysl člo
věka zdráhá se téměř věřit že to
vezme tak dlouho než se z hlavní
ho města k sopce dorazí Veliká
úrodná údolí Mexika zdají se býti
rozložena téměř na samém úpatí
sopky a to vše poskytuje divuplnou
panoramu V těchto končinách
vane stále ledový vítr mnohdy
zuří zde sněhové bouře Taková
sněhová bouře také překvapila
výpravu Toomerovu a on sám ji
líčí těmito slovy:
"Čekali jsme třesouce se zi
mou hodinu v této děsné sněhové
bouři v naději že ustane ale když
jsme shledali že by bylo marné
další čekání navrátili jsme se
opět do Tlamacas a zde jsme
ztrávili opět noc
Druhého dne tu samou hodinu
časně z rána vydali jsme se zase
na cestu ku kráteru sopky a dora
zili jsme poněkud dále nežli dne
předchozího leč nešťastnou náho
dou nová sněhová bouře nás pře
kvapila a my znovu museli se vrá
ti ti do Tlamacas Poněvadž ještě
na třetí den byla povětrnost drsná
vydali jsme se na cestu teprve až
čtvrtého dne a šťastni jsme dora
zilí až k okraji kráteru jsouce
úplně vysíleni Bylo po poledních
když jsme dosáhli tohoto cíle své
cesty a když jsem poprvé nahléd
nnl do černajícího se jícnu sopky
Kráter Popocatepetlu jest více
nežli 1300 stop hluboký Prvých
300 stop jest utvořeno z lávy a
odtud jest jícen kornoutovitý '
Sníh napadnuvší do kráteru zde
zmrzl v led a Indiáné aby se
mohli dostati po tomto zamrzlém
tněbu dále do vnitra sopky vyse
kávají si v něm schůdky '
Po krátkém odpočinku odhodlal
jsem se ie sestoupím dovnitř a
Indiáné připevnili kolem mých
prsou pod pažemi silný provaz a
druhý kolem stehen a já na to
přistoupiv k okraji shoupnul jsem
se do jícnu kterýž se černal pode
mnou ' Indiáné mě pomalu spou
štěli dolů avšak přece musel jsem
stále se chrániti před poraněním
svýma nohama i rukama neboť na
všech stranách kráteru jsou vý
běžky ostré jako jehly kteréž
mohou lehci rozdrásat! tělo Tak
vznášel jsem se hloub a hloub do
této tmy která se mi zdála tak
příšernou a spouštění to do jícnu
sopky zdálo se mi celou věčností
Tu pojednou nohy iré zavadily o
plošinu asi čtyři stopy širokou
kterou zde utvořila láva
Pohlédnul jsem dolů do otvírá
jícího se přede mnou otvoru a
zhrozil jsem se téměř co mám
ještě vykonati Avšak záby jsem
nabyl zase chladaé rozvahy a dal
jsem znamení aby dva z Indiánů
mě následovali Ti za nedlouho
octnuli se u mně na plošině
ozbrojeni špičáky a {sekýrkami a
hned také pustili se do práce vy
sekávajíce v ledu stupínky aby
chom mohli sestoupiti na dno
kráteru V celku vysekali asi 1000
takovýchto stupínků a já následo
val za nimi tak rychle jak oni stu
pínky v ledu vysekávali a byla již
noc kdy dostali jsme se na dno
kráteru Zde ležel čerstvý snih
na ledu Nežli jsem sestoupil do
vnitř sopky nařídil jsem indián
ským mým průvodcům kteří mne
provázeli k sopce aby se navrátili
do Tlamacas a přišli opět druhé
ho dne by mě a oba mé indiánské
společníky opět vytáhli z kráteru
sopky
Tak zůstali jsme sami na dně
jícnu odloučeni od celého světa
Zde obklopovala nás příšerná
tma která mimovolně vzbuzovala
v srdci úzkost V některých oka
mžicích s vrchu kráteru řítily se
kusy lávy na dno s ohlušujícím
rachotem a v té noci spadlo asi
dvacet takovýchto kusů z nichž
každý nás mohl rozdrtili avšak
na štěstí byli jsme chráněni dvěma
pahorky uprostřed dna kráteru
vystupujícími mezi nimiž jsme se
uložili k odpočinku
Spát jsme ovšem nemohli Ne
jen tento děsivý hřmot padající
lávy ale 1 dusivý zápach síry nás
obtěžoval a stěžoval nám dýchání
Naše prsa pracovala s velikým na
máháním následkem tohoto dusi
vého zápachu a řídkého vzduchu
který se zde nalézal
Byla to děsná noc již nelze po
psali Z některých otvorů uni -kala
pára a podobalo se to jako
dýchání nějakého obrovského ne
tvora Chápala se mne taková
úzkost a takové zoufalství že jsem
chtěl sprovodili se se světa abych
ukončil ten pocit úzkosti ale moji
indiánští průvodčí mi v tom za
bránili
Žádná slova nestačí popsati tu
radost jakou jsem pocítil když
prvé paprsky s'unce vnikly ďo
hlubiny a zaplašili hrůznou onu
tmu Leč nová úzkost mě pojala
při myšlénce zda li snad nevypu
kla opět sněhová bouře a nezdrže
la mé průvodčí na cestě k sopce
Věděl jsem že několik hodin prů
tahu by učinilo mě šíleným a
marně snažil jsem se zbaviti straš
né této myšlénky která se opět a
opět vracela a činila mě zoufalým
V tomto pološíleném stavu jeden
z mých indiánských společníků mě
upozornil že má výprava nalézá
se již na okraji kráteru a to mě
navrátilo opět rozvahu
Prohlédnul jsem ložiska sírná a
na to rychle drásali jsme se po
ledových schůdkách nahoru až
dostali jsme se opět na onu lávou
otevřenou plošinu
Indiáné nahoře spustili provaz
moji společníci mně ho upevnili
kolem prsou a nohou a já počal se
vznášeti nahoru V tom okamži
ku nová nevyslovitelná úzkost se
ve mně vzmáhala a ta se ještě
stupOovala tlakem který na mých
prsou působil provaz jímž jsem
byl vytahován nahoru Oh jak
hrozně pomalé se mi zdálo to vy
tahování! Tělo mé naráželo
ostré výběžky avšak já neměl to
lik síly abych se mohl proti tomu
chrániti Zdálo se mi že stěny
kráteru se točí kolem mne v uších
počalo mě pronikavě zníti a když
mě již opouštěla paměť tu pojed
nou silným trhnutím jsem byl vy
tažen přes okraj a padnul jsem do
sněhu MŽlsem ještě tolik síly
abych zašeptal: "aguar diarito
což znamená silnou líbavina a po
silném dpušku za nějakou dobu
jsem se počal zotavovat! a konec-
ně jsem se opět vzchopil leč síly
mé byly podlomeny a moji indián
ští průvodčí musili mne donést do
Tlamacas
Ani za bohatství celého světa
nechtěl bych strávili ještě jednu
noc na doě kráteru Popocatepetlu
Nač trpěli nezáživností? Seve-
rova Žaludeční Hořká rychle je
odstraní opraví vyměšování Ža
ludku povzbudí chuť k jídlu a
osvěží celou soustavu Zabrání
vzniku choroby odstraní všechny
nepravidelnosti soustavy a zapudí
rětesnoa slabost Cena 50c a Ji
Zpráva o stavu osení za první
polovici mésíce dubna
Stav pšenice ozlmky inaíní zlepšený
Delt jest tapotřebl v Ohiu a v mis
sourských údolích
Ačkoli počasí v některých stá
tech nebylo příliš příznivé poloím
pracím tu přece sázení korný jest
téměř skončeno v západních stá
tech u moře pacifického ležících a
značný pokrok se sázením učiněn
v- Kansasu v Missouri a přípravy
k sázení pokročily velice v Iowě a
v Nebrasce
Vzrůst ozimní pšenice byl do
sud pomalý ale v poslední době
jest zoáti všeobecné zlepšení a
pouze v některých místech v se
vernfm Illinoisu a v severním Mis
souri následke m nedostatku dešťů
jest osení poněkud zakrnělé
Na pacifickém pobřeží nalézá
se ozimka ve znamenitém stavu a
slibuje bohatou sklizeB jedině v
některých částech Oregonu a
Washingtonu nejsou vyhlídky tak
slibný a v tomto posledním státu
dokonce značná část osení plochy
musela být znova oseta
Pšenice jarka jest úplně již za
seta v jižní části pšeničného pás
ma a něco jest již také zaseto v
Sev Dakotě Prudký vichr který
panoval dne 10 a 11 t m v jižní
Minnesotě 'odkryl zaseté zjní na
polích a způsobil tím škody a v
těch místech jest silně zapotřebí
dešťů a teplejšího pečasí
S osevem ovsa se zdárně po
kračuje ve státech ležících v mis
sourském a v ohioském údolí
Časně zasetý oves vypadá slibně
v Oklahomě v Kansasu v jižní
části Nebrasky a Missouri avšak
v Indianě bylo osení poškozeno
poněkud mrazíky
Sázení bavlny značně pokročilo
západně od Mississippi a časní
zasázené semeno vzrostlo velmi
pěkně v Texasu
Vyhlídka na ovoce vyjímaje
broskví jest slibná Mrazíky způ
sobily škody na broskvích v Ken
tučky Tennessee a v Karolínách
Zde následují podrobné zprávy
z jednotlivých států:
NEBRASKA— Poslední týden
nebyl příliš příznivý vzrůstu osení
následkem nedostatku deště Set
ba ovsa značně pokročila a časně
zasetý oves vzchází slibně v již
ních okresích pšenice a trávy ro
stou pomalu avšak nejsou příliš
poškozeny suchým počasím V
posledním týdnu zaseto mnoho
pšenice járky
MINNESOTA— V údolí Red
River k polní práci dosud nebylo
přikročeno ačkoli půda byla zmr
zlá i v jižních okres'ch tu setba
pšenice značně tam pokročila a
také i setba ovsa Až dosud bylo
zaseto rěco málo jnčmene Půda
jest v celku suchá a studená což
zdržuje velice vzklíčení zasetého
zrní 4
IOW A— Minulé dva týdny byly
neobyčejně studeny a suchy Set
ba jest téměř skončena a s přípra
vou půdy k sázení korný učiněn
značný pokrok Déště jest velmi
zapotřebí pro zdárný vzrůst osení
a travin Dosavadní vyhlídky na
sklizen" sena nejsou příliš vábný
Hospodářské zvířectvo v dobrém
stavu ale v místech kde jest ne
dostatek krmiva jest hubené
SEV DAKOTA— V jižní části
zaseto něco pšenice avšak v dru
hých částech státu jsou polní práce
zdrženy následkem příliš chlad
ného počasí a příliš mokré půdy
z níž mráz dosud nevyšel
JIŽNÍ DAKOTA — Všechny
polní práce zdrženy hlavně setba
jest zdržena následkem nočních
mrazíků a studených dešťů a pa
dáním sněhu Pouze v některých
jihovýchodních okresích jest setba
pšenice járky dokončena avšak
klíčení jest pomalé následkem
chladné půdy Se setbou ovsa se
pokračuje traviny jsou dosud
špatný a jedině ozimní žito jeat
slibné
KANSAS — Studené suché po
časí zdrželo vzklíčení a vzrůst
osení Pšenice ozimka jest v do
brém stavu ve východních a již
ních okresích a v prostředním sta
vu ve středních a severních okre
sích Pšenice která byla zaseta
pro pastviny jest nyní zaorávána
Oves vzrůstá pěkně Se sázením
korný se pokračuje po celém státu
a v jižních a středních okresích
korná již vzchází Na jihu bro
skve švestky hrušky a třešně na
lézají se v plném květu
ILLINOIS— Stav osení jest
téměř stejný neboť počasí nebylo
příliš příznivo vzrůstu osení a na
některých místech budou muset
pole být znovu oseta Mnoho
farmerů pokračuje pilně s přípra
vou půdy k sázení korný a značný
pokrok nčiněa se zahradnickými
pracemi a re sázením brambor
Vyhlídky na ovoce jsou velice
slibný kromě broskví jichž pou
pata byla zničena mrazem
Jste stíženi bolestmi slabostí
nebo třesením srdce? Jest oběh
krve nepravidelným I Užívejte Se
verova Silitele Srdce a rychle se
vyléčíte Lék tento dodává síly
pružnosti srdci upravuje jeho
činnost a přivádí celou soustava
do zdravého stavu Cena froo
CEŠI V AMERICE
'
1 V Cedar Rapidsích la po
čal v minulých dnech vycházet!
na místě týdenníku "Pravda" nový
časopis "česká Lípa" "Česká
Lípa'' bude směru katolického a
redaktorem její jest p F Fišera
až do nedávná redaktor omažské
"Osvěty" Nepochybujeme Že
' České Lípě" za obezřetného H
zení p Fišery dobře se budedařiti
1 V New Yorku uznán byl před
minulý pátek v generálních assi
sích krajan Antonín Vokolek vin
ným že krajana Zlatohlávka no
žem pobodal a těžce jej zranil
Předminulé pondělí odsouzen byl
na šest měsíců do káznice a bude
si muset odbýti trest na Blackwells
Islandu Soudci byla předložena
petice ve které se vynikající obča
ni za obžalovaného vřele přimlou
vali a jej milosti soudu odporučo
vali a této okolnosti má krajan
Vokolek co děkovali že rozsudek
dopadl tak mírně
1 Zednický kontraktor Josef
Peroutka bydlící v č 1221 Alba
ny ave v Chicagu postižen byl
předminulý pátek zlou nehodou
která může býti pro něho osudnou
Pracoval na stavbě nové budovy
p J Kohouta Nešťastnou náho
dou smekla se mu noha při pře
stupování s jednoho trámce na
druhý a štítil se dolů Zůstal le
žeti v stavu bezvědomém Spolu
dělníci kvapili ihned aby mu po
mohli a přivolali lékaře Když
však shledáno že má obě nohy
nad chodidlem přeražené a jest
jinak zraněn dopraven byl do ne
mocnice sv Antonína na 19 ulici
blíže Douglas boulevardu kde
lékaři prohlásili zranění jeho za
za velmi nebezpečné- Neštěstí
událo se ve 12 hodin v poledne
"Daily Gazette" vSchenecta
dy N Y- vycházející uveřejnila
v jednom z posledních svých čísel
podobiznu našeho krajana Vác
Čermáka jenž zvolen byl do úřadu
aldermaoa Jmenovaný list píše
o našem krajanu následovně:
"Václav Čermák jeden z nových
aldermanú 9 wardy ve Schenecta
dy jest zde dobře-znám ježto
dli zde již mnohá léta Narodil
se r 1856 v Čechách a jako mla
dík byl se svým otcem zaměstnán
při výrobě porcelánu R 1885
přijel do Ameriky a brzy potom
převzal řízení Kraussovy továrny
na porcelán v New Yorku kde
bylo přes 300 lidí zaměstnáno
Když pak r 1891 Edison Electric
Co otevřela ve Schenectady své
továrny přišel p Čermák sem a
převzal řízení departmentu pro
výrobu porcelánu kteréž místo
posud zastává -Jest bodré pova
hy má mnoho přátel ve všech
kruzích a jest ideálním mužem pro
úřad aldermaoa
1 Krajan Karel Wondrejs
Clevelandu dle spojeného tisku
vynalezl prý přirozenou sílu jíž
může stále využitkovávati Jeprý
vynálezcem "samohybu" Vynález
svůj prý vystaví na st-louisské
výstavě Stroj jeho hnán je vzdu
chem Silný průvan za bouře i
klidu jest přiváděn z vyšších prou
dú vzduchových pomocí vysokého
komínu Tomuto průvanu staví
se do cesty stroj a jest ním uváděn
v pohyb neustávající Bude prý
provedena veřejná zkouška v Ri
verside Větrníky a velké kolo k
udržování rovnováhy budou dal
šími pomůckami Komín v River-
side je 96 stop vysoký V St
Louis bude prý komín 1050 stop
vysoký a 200 stop v objemu u zá
kladů a 75 stop na špici Bude
stavěn z ocele Wondrejs má
pevnou důvěru ve zdar své zkou
šky
1 V Chicagu spáchal předminu
lou neděli sebevraždu krajan Fran
tišek Volek který bydlil u své
sestry provdané za p Jos Hama
tu Číslo 703 Loomis ulice Nikdo
neví jaké příčiny měl k násilnému
tomu činu a má se za to že nemoc
rozrušila mysl ubohého mladíka
v rozrušení tom že spáchal osudný
čin Před svou smrtí zdál se býti
jako obyčejně vesel a nikdo si ne
pomyslil že by chtěl spáchat sa
movraždu V sobotu večer byl
někde u známých vrátil se však v
10 hodin zpět a ulehl V neděli
spal až do poledne když ho teprve
druzí strávnfei budili a tu prý se
vyslovil že by nejraději neustále
spal Nicméně vstal a po obědě
odešel návštěvou ku svému strýci
p J Steklýmu který vlastní dům
v č 1331 záp 21 ul Tam sešlo
se více přátel a známých a hezky
se společně bavili Asi po 3 ho
dině odpolední počal si Volek 3
ničeho nic naříkat na bolest v ruce
a žádal tetu aby mu dala kaibol
ku že si ní ruku namaže Když
mu odpověděla že nemá žádné
karbolky doma odešel do lékárny
oana Chvátala kde si karbolku
koupil Po svém návratu vyšel
ven nejspíše do toaletní místnosti
kdež smrtonosný nápoj vypil Pak
odešel a procházel se prý na
blzkérr boulevardu teprve když
na něho přišly bolesti vracel se
zpět Ke strýci přiběhl malý
aletý chlapec o křičel: Strýček
je opilý pojďte pro něj Vyběhli 1
všichni a odnesli mladého zoufalce
který mezitím sklesl na zem na
horu do bytu - Povolán hned lé
kař na zachránění jeho však bylo
již pozdě Později uvěJoměna
též policie na Hinman ulici ale
mrtvola ubožáka ponechána v do
mu Volek byl truhlářem a pra
coval v nábytkové továrně By
dlel u sestry v čísle 703 Loomis
ulice mimo níž je zde ještě svo
bodná jeho sestra Marie Volkovi
Dva bratry a matku má ještě v
Čechách a jak asi staré matičce
bude při obdržení tak smutné
zvěsti může si každý pomyslili
Do Ameriky přijel před třemi
roky z Králové Městce kraje
jičínského a byl 21 roků stár a
náležel ku dvoru Čech č 83 Tribe
of Ben Hur
Dotud t temnotě — Ač lékařbká
věda velice pokročila jsou přece
mnohé hádanky týkající se lid
ského těla které věhlasní lékaři
při vší své dovednosti a učenosti
nedovedou rozluštiti Často ně
jaký jednoduchý domácí prostře
dek uvrhne světlo do temnoty
když bylo vše ostatní zklamalo
Případ paní Erasmus Vogelové
ze Syracuse N Y je toho důka
zem Paní Vogelová píše Dru
Petru Fahrneyovi v Chicagu III
majiteli Dra Petra Hoboka násle
dovně: S vděčným srdcem píšu
vám dnes bych vám dala vědět
co vaše Hoboko pro mne udělalo
Byla jsem uložena na lůžko po
sedm dlouhých týdnů Měla jsem
píchání v hlavě a v žaludku Lé
kař jeden po každé úřadě nazval
nemoc moji tím jménem a jiný
oním Pozbývala jsem velice od
vahy a konečně řekla lékařům
aby ji nazývali jak se jim líbí
jenom aby mne možnoli uzdra
vili V těchto rozpacích obdržela
jsem váš časopis "Světlo" Když
jsem jej čtla řekla jsem sama k
sobě: "Myslím že bůh mi ukazu
je cestu k uzdravení se" Objed
nala jsem si bednu Hoboka a dů
věra má odměněna vyléčením —
Cítím se nyní lépe než kdy po
mnoho roků a učiním co budu
moci bych trpící lidstvo se záslu
hami vašeho léku obeznámila"
Dra Petra Hoboko má nepřetr
žitou pověst úspěchu v léčení ne
pořádku krve a soustavy tělesné
Prodává se lidem přímo od zvlášt
ních jednatelů neb přímo od ma
jitele Dra Petra Fahrney 112 114
So Hoyne ave Chicago 111
Jednatel B Dimstbier e 2016
P St South Omaha Neb
ÉaaT Abyste zamezili pukaní
BORCENÍ NEBO NABUBŘENÍ jakýctlko
liv předmětů ze dřeva a dodali jim
zároveň trvalé barvy použijte
Avenarius Carbolineum Wood
Preserving Paint Není jedovatá
a lze-jí tudíž použiti všude na far
mě Oběžníky zdarma Carbo
lineum Wood Preserving Co
Milwaukee Wis
Dvé knihy—dva centy
Burlington dráha vydala právé dví pu
blikace velice zajímavé pro hledající
domovy
"Nebraska'' Jeit název 48stránkové
knížky v niž vylíčeny jsou hospodářské
prameny stá'u hojnými vyobrazeními
farmemkýcb tcío a kteráž opatřena Jeat
přesnou aekcionální mapou
"Big Hora Baain" test illustrovaná
brožura uvádřjfcí vše o bohaté ale ne
vyvinuté řásti severozápadního Wyo
mingu Bie Horo Baiin skýtá obdivu
hodnou pnieiitoat pro zamění malých
renfci podél dobrých řek 1 niiliiony akrfi
vládních pozemkfi otevřených k osazeni
dle pozemkových zákonů Spoj Států
Obe knížky ty poslány budou na kaž
dou adretsu po obdržení dvou centfi v
kolkách Adressa: J Frascis General
Paaaeger Agent Burlington 1tou te
Omaha Neb 87kS
Levné ceny na jih
Na 1 a y úterek každého mě
síce prodávali bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech míst na jihu a jiho
východu za cenu jedné jízdy více
1(200 pro cestu tam a zpět Pro
knížku ve které popsán jest jih a
podrobnou zprávu týkající se cen
železničního řádu atd pozeptejte
se v městské úřadovně č 102
Farnam ul Omaha Neb nebo
dopište na adresu:
W H BRILL
D P A 111 Cent R R Omaba
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných' podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupLzáhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M 4 O a na dráhácb
jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bili
poaemkovf komisar Hudsno W-
— b " G II McRae
Itpro A O F A„ §t PauHMlBB
Kupujte Dra Ilellera o-
gvédčené léky pro nemoce
koňské a dobytčí
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR R KELLER
spolupracovník P Z a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící Uky pro koni:
Dra Ilellera mazání na otnky a ochro-
menlny Cena75e Iliodí se téi vý
hodni pro lidi) s
Prá&ek proti cervbm u koní cena 75c
Lék proti kolikám koní jedna láhev 11
tři láhve 1350 lest láhvi 4(W)
Ostrá mnsC na staré otoky nádor? Spá
nek a jiné otoky kostní Cena II V)
Ochranný lék proti choleře prasat Malá
bednička 1300 velká 3 60
Priíky proti dýchavicnostl koní 11
Masť a prásek na rány odřeniny od drátu
neb řemení Cena obou íčka 75c
Prásek proti chřípící kaíli nechuti k
♦rádiu a chudokrevnost i Cena 2 1b
HOc 10 liber 13
Lék na záilapy a nemoce kopyt Cena It
Dále tyto léky pro lidi:
Dra Hagera práíky proti rbeutnatiauiu
vvléí l iiojtčzšl případy rheumstismu v
několika dnech rovné} 1 chřipku
Cena 1 tři bedničky $2 50
Karlovarská sbl umélá světoznámý lék
proti nemocem ledvin žaludku a Jater
Bednička 75c a 11 25
Léky xasylám pouze ta hotové Pro
osmi v v nich dosud nemám jednatele
hledáni spolehlivé jednatele jimi dám
nejlepsí výhody
Za 1250 zatlu I dobré léky pro lidi
připraver é dle popisu nemoce
Odčtou I)r K KELLER
óóď Blue Island Ave ťhlrago III
IHkarzdánf a odporučení
Srdďnv dík vzdávám Dr R Ilellerovl
českému zvéroléksři od nčboZ jsem více
léků pro mé koně objedual
Léky ty se znamenité oavidčily pročet
je viem kraJanAm odporučuji
Frank Vondra Kamsey Mino
Dosvědčení
Objednal jsem od Dr uellera masf na
otok pro koní nuseda pana M
Mclntoithe Masf ta výborné osvédči
la rovnří l i jiné léky Dra Uellera
které jsem dříve od nčho koupil
Jos Bárta lic Cloud Neb
r¥aaaaMvv4ft
Vyléčení
Jos Lilia ze Sherry WIs plže 1
"Kaše děti měly prudký kn
iel ale po dvou denním niť
vani Severova BalBámtt pro
pilce úplni so nzdrovily"
i
Takový účinek má téméř v
každém pripodi
Severův
Balsáiti
pro plíce
Jeat to zcela bezpečný lék
proti kašli nastuzenloch rnp
tenl záškrtu zánětu průdu
šek a pile atd
CENA 28 a SO CT
XHWtfWh fMAI
{
NOBTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení tanu
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláitní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno Ytoui
dobo přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Mupls expressní vlak
vyjíždí v 7:1030 místo v 6:55 f toni
dobo přijíždí do St Paul-Mpli
Čís 2 Overland limited do Chicaga v
7 45 večer má spací vozy pouze Daleko
rychleji jede na západ z Chicaga do
Omaby
North Western to mfize uhniti
Ičststí íMonia: 1401-3 Famam ni
Dr C Hosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Buíldlnr
Od 11 do 1S topol
Cfadnl bodlor: Od t do a I
Od&:doi( oa
V oUM od 10 do a dopol
TeL ařadoTBŠ 504-Tel v brta 1217
BrdlL-£tlo MIT Jooes ullca
ABSTRAIiTY
VYHOTOVUJ
S UL Seudler
17th and Farnam Fatterton Blk
se naB a tohoto listu Tel 1326
MODERNĚ ZAŘÍZENÝ
KCOSTIISTEO
vlastni
Frank DiviS
v { 1214-1 aa )iiní 13 ul
bvalou alt Kswlerova
feSinf Krugtv Ititk a vfteíoj "kabinet"
um wpu yeron ooainiHy vyoorDS II
kérr a pilul Korbeiovo vlno rtiofch dru-
ou t nujnm ihoim
O efautnj lák usek po cmi) dn poatariao
f S Srton m srvx
CHARLES OOfJAT
DOUTNÍKÁŘ
I
vyrábí doutníky výborné jakosti a kaíd
kdo okuail jednou doutník leho nechce
jiný kouřili V obchodé jeho mfižete
nosí au vae co pnsiuni a jebo obora
Navštivte jej a př esvédéte ae I 14
Charles Kaufman
pojišťující jednatel
a veřejný notář
Zutu du Je IlepM Dotllrultci SDoMiMMtl
prodává a kopu) mapnak Bcmnvhr vydává
BfeplsvDl nality s Erropy a 4o Evropy atd
Půjíujt ptníti m ntmontf majettk
Oflleet Ul 8 Ji 41 Omaká Ke
Ka drahása mrkli
ADRESÁŘ SPOLKŮ
teikoHlor DMnIcké Podpor Jednoty
pra aeverotápsdnl státy i
Minnesota lowa Wisronsln Nebraaku
ob6 Dakoty a Michigan
Hlavni Jednota v Ht Psul Kinu
Ctailnlel s Sftitnlin vjborom sa sujdou
lllrtnr uM poIHi-njm polkém JIlby
usfláiir liudnu VeikťuhMlsMia Krant "Wok
Ht 1'aul Minn I nililojtliHla J Aunrwhl
Mlnm-apciMs Mlnn 1 1 nilnUipMiMil Josrpn
Hnimállm lloukltir Mlrin VelltnUJemiilk
Krnul A Kr-h Kt Paul Mlnn Vlkuptklad
nik Jfmttn Tyra Mtnnfupll Mino
Úraduvna:MUoultiueat ttt ťaul Mlnn
Č I v Xontiromery Mína
odlifrá svá vh6i kaldon ítrrtoo nedCII
ncl ťhidaeua tt K Jttanik Tatemr'a
r Mil Uffitnik Vojt Ka
Totaai jm!
ada Pokladn k
£ II Hladoceek v Ie Suenr Center
Mianenota
odbf rá svá srbUs kaldou 1 aedtll v mást'
siní lOOP ťfrdaeda Jakub Kranik tajoranik)
Fi Bárta LoHucurC-enuir Mino ííal j Bl
esk pokladník Váo Kráva
Č III v Ht Paul Mlnn
ortbfváivé KbtM kaldoca stra-lu v n6si4
ťřtxlMMia Thomas Hhlida 474 (iixlrlc-n Ave
tajemník Krant aanda 47 Háflon ave Ht
Hau Mlnn! ofentk Krant lluráíek 04
Flesnant Ave poal Václav Kotnuur
Karel Havlíček Dorovaký f IT
Minneapolis Minn
odhfvá svá sehtie kaidou L nedíll v míale
slnl í Wl coraer nf WaahlnKUm t Cedar avo
fftxliM-da Kaicbman mltipřd Aouvt
Virr"j tJ''íil' Jindra Metuik MKoiá
pokladník E Albrecht
t T v Nové Praxe Mina
odntvásvá scbUie kaidou 4 oedU v mWrl
Pledwda Ant T Bud n laj Ant ř Vrtla
nf átatntk Václav 1'smI pukladalk Jakub
avoboda New ťraue Mino
KomfBHký í TI y Harward
Minnesota
odbrvásvé acbsxo 1 nedMI v tnáaicl Plode
J Punfar mlstnpFpdi Vojt PaeorsM tJ
Josef Htraka (ilenvllle Mlnn útníV
Kr Praotner poklad Václav Sledi Oakland
Mlnn
Karel Veliký ř Til y Sor# irebeal
Minnesota
ÍJÍhTt TÍ Sctafiře kaidou 4 nedtl mtalcl
Předseda Vojt Uhlíř nUUipřt-tís Vác MJ
tajemník Jan Noska áfotnik d pndojli
?°Ildn k yo1- Klein prlivodítj Hlat
°íVSlíTlt' í'-EIIJohn Kllipek vjbor ííet
Vojt Klein )im Kdl vjfbor majetku Ant
Velilek J Klllpek trafcl Fr buska posel
í TIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbfvásvásch&sekaldoaf nedill v mfslcl
Jedno hodinu dpnl j n 6 S P 8 Pfedd
Vr Uutek místpř"ds Kr Burel tajemník
Leopold Marek l N Biem Ht íetn(k řr
S2ii Moravec vnitřní trii Ksípar
Slesák venkovní atrái Josef 11 VarHo
Spolfk í IX y Plno City Minnesota
°hfTt V schli kaMoa druhou n~lll v
!?'?! Posedá Jan éuhl mítimřededa
TomáS B%ill tajem Kr W hf h PÍ ni
atotnlk Jan Hejda Pln Dity Mlnn poklad
Jan Sambavr Pioe City Mlnn
í X Čeihosleran y OIMa Mlnn
Předseda Karel Kobn místopředseda 1
Lepeíka tajemník Karel Svlbover ířetnlú
M PetHfka pokladník Václav G Plnyhard
přivodil V Jaké vnitřní strái K Klíí v£
kovní stra! V Harašíc Ujet vbor J Páve
Čechle ř XI v So Omaha Seb
Odnfvárchlxekatdfdruh? ítvrtek v mMI-'
cl oojm bodln večer v síni J Koutkfbo před
sedaJan Kubát tajemník Adnlf Zwulák 81
Číslo XII Chrudim v Raci ne Kli
°?!rítrÍ'cht? kdon třetí enbotu v ib-
airl v 1 hnili n n pluluui i
Hagerer Ht taj Jos Hlehlik mis MMwaúkea
Suáíetnlk J U Uys IDffi Hlifh St "B"1e
ČíkIo XIII Čeký Levý Seaforth Red
WOOd t o Minn
odbývá scbise každou druhou nedíll y nMo
Herbus tajemník Jaroslav Kovanda ííttu
Kr Jarol pokladník Jan Švec
Číslo XIT Ladlmír klácel
y Hauge i Wls
odhfvá schli kaidou druhou nedřít v mlWe
Předaeda Krant Koslík tajemník Vác Kin
ntkKVKoukf'"11''''' lUu"D' Poklad
Jan Kot í XT HoDklns Mlnn
CM£ÍV14 Jlf "t kaidou druhoo sobotu
kTHoVklnTMlňn ' JU Hr°mM'
Sebrackař XVI v (tmuh „k
— — " " tis iy
ÍiV1'!Líí1-"í
mltopFeds J W Hroch tajennlk a oíetník
Jakub Mareš IÍI0 Hrt Litu Ht pokladník
Karel Mareé 8 E cor tth and Wliliam
TUfíí?ífL Anu0 K?cbr nltrnl strál
í TT i ™""m airaa jan rol vka
ťolÍTk Hnlllíkaj W Hroch vfbor
ČíkIo XTII v Lowry Mina
0f'" pravld dn ch6ie první nedíll před
1"°'' cíí!S Prt": tJem Wencel Barvo
Mtnlk J P Lepeaka poki Fred H Cbas
Číslo XVIII BratH Severa
v brywood vVla
svolili sl nálednlicl áfadniky : předseda Tom
Kyselko muttepredseda Jan PlíiertuJ Frank
V Klnkor i&t Jma Kyselkr pokl Jl5
Slípek! prlvodfl Fr Marel vnitřní strál Jam
Nylirt venkovní atráá Petr Petrhk 8chls
s Odbývají kaidou druhou nedíll v mssicl
Josef Kayan
CaiHl pozemkový - - -CHI
a pojišťující jednatel
1410 WllIIam ulice®
Prodává loty v Omaie I v So O mate po
- # I - umíní i TO
státu á pojllten! opatří váto u lích netleplich
nrniu pn venva nejniMHCD 1SS Sauf V a
vyhotovováním abitraktl
Obraťte se s důvěrou n nřbo a
bude vám spravedlivě posl úženo
Marešovy !ÍEactó
Rcvma a pakoatalc Json
nemoci krve a ledvin Mě
nivé počasí neopatrnost
v Jídle a plti pMUl mnoho
nebo pMllá málo teleno a
duáend práce byrlvoat to
všechno oslabuj ledviny
Tyto majf odrtovatl krev
v čistot Kdyt pro slabost
nomohoii svon práci vyko
návat tato se tane neji
stými látkami těchto so
vytvoří dr kyseliny ku
rát pasoM boleni kloubí
sad hlavy otoky a vaechny
ty příznaky rheumatismu
K vyléosoi toho všeho mu
sit sáhnouti pHmo ke ko
řenu ala totli k slaboatl '
ledvin afaresovy Kevsia-
tlck tabletky dílnkujl na st pMmo a pHnnti
Je Jemným pftroxeuyra spasobem aby stou
eelarovacl práci naletlU vykonávalL Proto tě
ká Mareiovy Bsmnatlcké Tabletky ty nemoc
vyléel a aloe n dobro Vedl toho sposorujet
as maji velmi dobr dlnek taká na taludek a
poslouží ka zlepšeni celého vaéeho zdraví Ceoa
H ct pou v lékárnách Nepádluji ae nikdy
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Archer Avo CHICAGO I1X
Naál kutteřku "Nejlepal lékař1 ~ ka-
ftúeinu na potádázii fclaxma
Bsnner N D S dubna tom
MARE5 MEDICÍNĚ CO
Iňlcago Ll
Zde vím zasílám SO ctft na M
rheumaticke tabletky Ty dvť íkstulky
co Jsem si od vás objednal dobfo se
osvídřily Mi matka míla rbeumaUsm
v ruce co ažívala vaio tabletky tak II
to přestalo Já mvslfm i ai ntJt
)eateJedno škatulka bitdo po vHeii
o ucaoa) J U JiTNCU