Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 23, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Založen 1S71--R0ÍH
OMAHA 5EBK VE STÍIEDU DNE 23 DUMA 1902
ČÍSLO 38
Z KM ERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
JPřehlcd ze syéta politického a kronika ndatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Zasedáni 57 kongresu
Morganůo kontítk — Sensace v nii
ilm dam
V senátu přijata byla protičín
sliá předloha načež Lodge vymohl
oa senáai aby byla před:oha o
ob'aiké vláJé pro Filipíny nej
bližší naléhavou vécf před sená
tem Dne 17 dubna míl Morgaa
dlouhou řeč ve prospěch zbudo
vaní oicaragutysského průplavu
V ní odporučoval zřízení téhož co
nejvřeleji a poutavil se rozhodně
proti tomu aby vláda zvolila prfl-
pl v panantký Na to přijato
usnesení aby tajemník války po
dal kongresu účty co stálo poslá
ní komise na Filipíny a doprava i
udržování vojska naSeho na tom
to souostroví
V týl den pokračováno v niž
ším domě s debatou o kubáoském
vzájemném obchodu Mnoho čle
nů se vystříJalo se svými řečmi z
nichž nejpozoruhodněji byla ona
v níž Lind pravil že Kuba stojí
Spojené Státy již (1000000000
Kongresoík Cushman posuzoval a
odsuzoval nemilosrdně mluvčího
-sněmovny Hendersooa a pravil
ie v kongresu nelze vůli lidu
uplatnili když předseda to nechce
dovoliti
Dne 18 dubna byla v senátu
čtena předloha na pořízení občan
ské vlády na Filipínách při tom
Rawlins podal návrh aby se Fili
pinčům dala samospráva a neod
vislost jakmile se ostrovy upoko
jí Carmick podal dodatek na
trestání otrokářství na Filipínách
$10)000
Ohromné překvapení bylo způ
sobeno když kubánská předloha
byla po ukončení debaty v kon
gresu přijmuta ale byl k ní přidán
dodatek který způsobil sensaci
po celé Americe Dodatkem tím
pro který hlasovali demokraté a
republikánští kongresníci kteří
jsou obhájci výroby cukru z řepy
má býti zrušena tak zvaná daň
rozdílnosti na čištěný cukr Při
jmutí tohoto dodatku jest ranou
namířenou proti cukernému tru
stu a kdyby dodatek ten měl
přijmouti i senát tu trělo by to
dalekosáhlé následky Přijmutím
dodatku toho celá kubánská před
loha pozbývá svého významu
který pro obyvatelstvo ostrova
Kuby míti měla
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zlodějové koal
Kolem joliet III událo se v
poslední době tolik krádeží koní že
se tam občané sestoupili ve druž
stvo proti zlodějům koní a roz
hodli se vystoupili co nejpřísněji
proti drzým lupičům Očekává
se že družstvo toto čítali bude v
krátké době 2000 členů Spolek
vypsal Í500 — za chycení každé
ho koňského zloděje a najmul
si tajného aby po bandě pátral
Tito lupiči byli již tak odvážní že
za dne kradli koně na obchodních
ulicích města a odjeli s nimi
Předpokládá se že většina těchto
ukradených koní byla prodána v
Chicagu
Nejnovíjšf Morjranovo sdružení
Americký národ nemá bohudík
Žádného korunovaného ktále kte
rý by na vládnul ale má za to fi
nančního krále který chce ovládali
již skoro všechno Po utvoření
obrovského ocelářského trustu
nyní provedl opět sdružení všech
nejpřednějšícb parolodoích linií
V tomto trustu lodním zahrnuty
budou Americká a Red Star linie
White Star linie Dominion
Atlantic Transport a Leyland 'li
nie Tyto dvě poslední byly kon
trolovány Morgaoem již před tím
K těmto jmenovaným mají býti
ještě připojeny Cunard Wilsoa a
Holland American společnosti a
kromě toho má býti mezí tímto
Morganovým sdružením a ostatním
parolodoími společnostmi jako
jest Severoněmecký Lloyd Ham
bursko Americká linie francouz
ská Ancbor linie uzavřena zá
vazná smlouva pokud se týče do
pravních sazeb pro zboží a cestu
jící Základní kapitál tohoto lod
ního trustu má obnáleti fijo
000000 a mflže býti jeStě zvýšen
-což závisí od toho bude-li k to
muto trustu ještě více dopravních
společností připojeno Morgan
bude managerem tohoto syndiká
tu který namířen jest opět proti
obecnosti
Pomstychtlvý" řarmer
Na své hrmě blíže MaconMo
zatčen byl C F 0'Briei stařec
pětašedesátiletý jsa obviněn ze
zločinu ničení mnjetku svých sou
sedu 0'Brien byl svárlivé pova
hy a často se dostal do sporů s
s okolními svými sousedy a oemo
ha se jim jinak vymstíti přišel
na myšlénku Že jim otravovat!
bude jich hospodářské zvířectva
K tomu účelu koupil jed a nasypal
ho do všech studní nádrží a ryb
níčků odkud se dobytek"- napájel
rouezreni oyis zany uvaleno na
0'Brima a když byl zatčen tu na
jeho farmě nalezena velká zásoba
jedu který usvědčoval ho nepřímo
ze zločinu
1 Pozor o podvodníky
V různých městech naší země
objevili se cizinci kteří přemrště
ně líčí bídu v krajinách suchem
stížených v Kansasu a v Texasu a
prosí o peněžitou podporu pro
obyvatelstvo zhoubným suchem
postižené To přimělo guvernéra
Texasu Sayerse k uveřejnění pra
vého stavu věcí v okresu Zapata
o němž praví že se bída lidu
značně přehání a že není zapotře
bí k umírnění jejímu příspěvků z
jiných států Bude-li zapotřebí
pomoci tu poskytnou jí sami oby
vatelé státu Texasu Guvernér
dále oznamuje že nebyl nikdo po
věřen ku sbírání příspěvky a varu
je aby Žádný nesednul podvodní
kům na lep
Rozvětvená rodina
Dne 27června odbývati se bude
v Clinton la rodinná schůzka
pěti bratří Ioquersemů jich dětí a
vnuků Dva z těchto bratří sídlí
v Chicagu a ' tři jsou obyvateli
Clintonu a schůzka tato určena na
27 června proto' že sem přijeli v
ten den přtd padesáti léty Každý
t těchto bratří stal se za svého po
bytu zde zámožným a štěstí prová
zelo je i v manželstvích jež pože
hnány byly značným množstvím
potomků takže v ten den' sjede se
do Clinton 123 členů rodiny
Ioquersemů a budou odbývati v
tamním Schuetzen parku piknik
K účelu tomu najali si již nejlepŠÍ
hudbu piknik zakončen bude ban
ketem který potrvá do 9 hodin
večer načež rodinná tato slavnost
skončí plesem
Mrtvý vstal z rakve
Čtyři pomocnicí pohrobníkovi
vynášeli Z vězení v Paterson rakev
v niž ležela mrtvola Alexandra
Scazelctta Tu pojednou "mrtvý"
Vyrazil její víko a posadiv se počal
křičeli v mateřském svém jazyku
že není mrtev Pomocníci zděše
ně rakev pustili a chtěli prchnouti
leč záhy se zase vzpamatovali
Scazaletta byl pro nějaký přestu
pek uvězněn a když ho jednoho
rána Žalářník budil tu se mu zdá
lo že jest mrtev Vězniční lékař
"mrtvolu" zběžně prohlédnul a
potvrdil úsudek žalářníka načež
učiněno oznámení pohrobníkovi
a pomocníci tohoto vynášeli Sca
zelettu na vůz když s-a tento ze
spánku svého probudil a tolik
strachu jim nahnal "Mrtvý" na
to propuštěn na svobodu
V osidlech zákona
Na vynikajícího clevelandského
Čecha Tony Diesnera který zastá
val místo přiručího policejního
klerka vznesla velká porota v
Clevelandu O Žalobu pro zpro
nevěření v devíti případech Dies
ner byl obviněn Že padělal obno
sy oa výplatčích poukázkách pro
svědky a tím způsobem že získal asi
I9000 — Kromě žaloby pro zpro
nevěření musí se zodpovídat Dies
ner též ze spoluviny na zabití
sklepníka Katze- kteréhož zastře
lil v opilství jistý Dalton v jehož
společnosti Diesner vydal se na
flám který skončil vraždou nevin
ného člověka
Mladý vrak omilostněn
Guvernér iowský Cummings 0
milostnil mladého Wesley Elkinse
jenž před desíti roky zavraždil
svého otce a nevlastní matku za
čež byl odsouzen k doživotnímu
vězení Elkina bude nyní bydleti
n svého příznivce profesora Har
lona s Cornell university kterému
hlavně ml co děkowati ie obdržel
milost a bezpochyby bude též
universitu absolvovali Guvernér
odhodlal se k udělení milosti jen
pod tou podmínkou že se mladý
muž vystříhá opojných nápojů Že
se neusadí v Clayton Co kde
vraždu spáchal a že guvernérovi
budou zasílány každý měsíc zprá
vy zda li se Elkins řádně chová
aneb ne Prozatím musí bydleti
v Linn Co
řolár na lodi
V neděli krátce po 4 hodině
ranní událo se hrozné neštěstí po
blíže ústí řeky Ohio do veletoku
Mississippi nedaleko města Cairo
Na parníku "City of Pittsburg"
oa němž nalézalo se asi 145 osob
z nichž většina pohřížena byla
ještě v libý spánek spozorován
byl požár a parník i s nákladem v
několika okamžicích shořel až po
hladinu vodní Škoda zničením
parníku způsobená odhaduje se
na (80000 v čemž ovšem není
zahrnuta škoda povstalá zniče
ním nákladu- Ze 145 osob asi
polovice se pohřešuje a převládá
náhled že pohřešované osoby
buď uhořely aneb utonuly Určitý
počet nešťastných obětí stěží bude
kdy zjištěn ježto seznam cestují
cích byl zničen Důstojnictvo i
mužstvo lodní počínalo si chrabře
avšak vzdor všemu domlouvání
nepodařilo se jim upokojiti zděše
né cestující následkem čehož zá
chranné práce byly velice zdržo
vány Loď zahalena byla mraky
dusivého kouře Oheň šířil se s
úžasnou rychlostí tak že cestující
neměli času ani aby se oblekli
Někteří z nich vrhli se do řeky
dávajíce přednost smrti utopením
před smrtí uhořením zatím co
iným dva lodníci pomáhali do
Člunu a když tento byl uaplněo
odplul k břehu S nebezpečím
vlastního Života vykonali stateční
lodníci několik cest od bořící lodi
k břehu a od břehu k lodi Teprve
ve 2:30 hod odpoledne tedy
bezmála deset hodin po vypuknu
tí požáru přirazil k místu neštěstí
vléětiý parník "Maude Kilgore''
kterýž dopravil zachráněné osoby
do města Caira-
Stav obchodu
Obchodní jednatelna Bradstree
to v a v New Yorku vydala násle
dovní zprávu o stavu obchodu
Poměry povětrnostní mely tento
týden za následek že byly ceny
nepravidelné a zároveň že zásilky
zboží z jistých oborů ustaly Stav
tento jest však pouze přechodní a
nebude mít Škodlivýoh náiledků
Trvalá nízká teplota zničila vy
hlídky na velikou úrodu pšenice a
následkem toho stouply poněkud
ceny většiny obilin Na jihu
však vzdělávání polí dohře pokra
čuje a ceny za starou a novou ba
vlnu se nyní poněkud oddělily
Ceny za starou bavlnu poněkud
klesly ježto jsou znamenité vys
hlídky na novou sklizeň Ceny
potravin hlavně hovězího masa
vepřových produktů a másla
stouply v ceně jak se zdá k vůli
malému dovozu V Chicagu jsou
nyní vyšší než kdykoliv před tím
Všeobecný stav jest však příznivý
Již po celé desetiletí nebyl sta
vební ruch tak veliký jako pří
tomně a následkem toho stouply
ceny za všechny druhy stavebních
potřeb Výroba a spotřeba oceli
a železa dosáhly dle všeho tvého
vrcholu Za okamžitou dodávku
tyčového Železa se platí prémie %i
až Í3 za tunu- Veliké prodeje se
však přítomně neuzavírají však
menší partie se prodávají u veli
kém počtu Celkem vzato jest
cena tyčového železa přítomně o
tt na tuně vyšší než před týdnem
Bavlněné zboží jest pevné v ceně
ale poptávka jest jen skrovná
Následkem stávky zřízenců vý
chodních přádelen jest stav bavl
nového trhu poněkud nejistý a
kupci čekají patrně na vyjasnění
situace - Úpadků' bylo ohlášeno
tento týden 193 proti 182 minu
lého týdne a proti 122 jňpadkúm
v témž týdnu roku minulého
Praktické prováděni kooperace
V minulém čísle uveřejnili jsme
delší pojednání pod ohlavením
''Piaktické provádění kooperace v
Trenton Mo" Jak se „ podo
bá nespokojí se Walter Vrio
man pouze s podnikem koopera
tivním v Trentoou Mo nýbrž po
kusí se o založení více podniků
podobných Z Kansas City se
sděluje že Walter Vrooman ozná
mil v sobotu že koupil pozemek
a dokončil piany pro zbudovaní
kooperativní osady v malé vzdále
nosti od Kansas City Osada ta
bude míti konečně dle vyjádření
Vroomana tucet továren na vyrá
běni tolikéZ různých předmětů
kostely školy obydeloí stavení
obchodní budovy a místnosti zá
bavní což vše postaveno bude
jeho nákladem "Já jsem sku
tečně koupil pozemek" pravil
Vrooman a místo oznámím příští
týden Otada bude zbudována a
spravována dle náčrtku obsažené
ho v knize nedávno sepsané prof
John Dewey em z chicagské uni
versity Osada zbudována bude
více pro blaho dítek než pro blah
osob dospělých Budou tam
hříště všech druhů a jednou
hlavních budov bude dům v němž
budou bydleti děti pod dozorem
mladých žen a učíte) ů Továrny
budou zdrojem zaměstnání pro
mnohé osoby' Vrooman oznámil
též že během několika týdnů
otevře " Kansas City dvacet pět
kooperativních obchodů a rozhodl
se již na místnostech pro dvacet z
nich jež prý otevřeny budou
ihned V továrnách vzorné vesnice
této vyráběny budou předměty
jež v kooperativních obchodech
budou se prodávati
Zastřelil svého otce
V Kansas City Kas postřelen
byl smrtelně Joba C Calhoun
synem svým Rowlandem Otec
učinil útok na provdanou dceru
svou pí Lottie Langfordovou a
když syn jeho sestry své se zastal
napadl jej rozzuřený otec nožem
Na obranu svou použil mladý
Calhoun revolveru a vypálil na
otce svého pět ran z nichž každá
otce jeho zasáhla John Calhoun
čítá 55 roků a syn jeho 31 — Lé
kaři vzdali se naděje -na uzdrave
ní raněného muže
Otrávila se z lásky
V St Joseph Mo zemřela v
pátek v nemocnici Alice Browno-
vá jež považována byla za jednu
z nejkrásnějších ' žen ve státu
Alice stala se asi před pěti roky
chotí George Adamse železniční
ho zřízence a lnula k němu vře
lou láskou Později seznámila se
s jistým Wallace Raderem který
velice podoben byl její manželi a
to bylo příčinou že i Radera ráda
viděla ač pouze co přítele Adams
byl na krásu ženy své velice žár
liv a to právě bylo příčinou že
svoji manželku opustil a rozvod
od ní si vyzvedl Alice stala se
za krátko na to manželkou Ra
dera na něhož přenesla svoji
lásku Leč líbánky netrvaly ani
rok a Kadeř ji opustil Po del„
ším jeho hledání odhodlala se ku
sebevraždě Vzala větší dávku
stryeboinu a skonala v nemocnici
kam byla dopravena Před smrtí
svou stále opakovala: Miluji tě
George miluji tě Wallacel Alice
byla pouze 25 roků stará a byla
od sousedů a známých známá pod
jméuem "krásná Alice"
Sedm osob usmrceno
Bouře rozpoutavši se v neděli
v jihozápadní Oklahomě vyžádala
si za oběť sedm lidských životů
Blíže Leger usmrcena byla pí
James Jobnsonová domem jenž
převrácen byl vichrem na stan v
němž bydlela Kontraktor Reed
a manželka zadušeni byli stanem
jenž se na ně sřítil Tři osoby
usmrceny byly v Mountain Patku
a v Lone Peak zabit byl bleskem
Adolf Foutz 'Tábor Frisco blíže
Leger byl úplně zničen V
Hedrick srovnány byly se zemí
všechny budovy a ve Fazton roz
meteno několik obchodních budov
Hrdinná dívka
' V Chicagu zničen byl v pondělí
odpoledne požárem V:ncennes ho
tel nalézající se na Vincennes
ave a 36 ul Oheň vznikl krátce
před 4 hodinou odpolední v ku
chyni hotelu v šestém poschodí a
jsa rozdmyebován prudkou vichři
cí zachvátil v brzku celou budovu
Vzdor veškerému úsilí hasičů ne
bylo na uhašení požáru ani po
myšlení zvláště když na několika
místech udál se výbuch plynu a
proto hasiči obmezili se pouze na
hájení budov okolních V době
požáru nalézalo se v hotelu 200
osob a jest opravdu s podivením
že nikdo nepřišel o Život Sta
tečně zachovala se'i2letá Irena
Liebmanova Namočivši ubrus
zabalila se do něho a probíhajíc
chodbami dusivým kouřem napl-
ěnými dávala výstrahu hostům
aby se hleděli zachrániti z hořící
budovy Sama vyběhla z budovy
právě v okamžiku kdy plameny
vyrazily střechou Škoda požá
rem způsobená odhaduje se na
1150000
Každý kašel nastuzení a choro
by plic ulevíte a vyléčíte Severo
vým Balsámem pro plíce Pan
Kub z Loyaltoo b Dik praví:
"Račte mně iashi ještě dvě rthve
Severova Balsámu pro plíce Jest
spolehlivým v každém případě
proto chci ho míti stále doma"
Cena 25 a 50c
Předplácejte na Pokrok Západu
pouze J100 ročně i
ZE ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy vc svčté politickém I společenském
Rakousko-llhersko
Troj spolek hotovou vc~cl —
ulenec na cestl do Ameriky
lospáni strajkujl
Český
-Mi
Dle dosud nezaručené zprávy
vídeňského zástupce amerického
Spojeného tisku jest prý již nová
smlouva trojspolku hotova ale ve
změněné formě Táž má býti po
depsána asi za 14 dní ale veřejně
nebude ohlášena až při zasedání
delegací kteréž svolány jsou na
den 6 května
Známý profesor pražské České
uciversity Tomáš Masaryk vydal
se z Prahy na cestu do Ameriky
kde bude míti hiatoricko-kulturní
přednášky o „Češích Prvé jeho
přednášky odbývány budou v New
Yorku před českými dělnickými
spolky načež odebéře se Masaryk
do Chicaga kde bude na tamní
universitě přednášeli anglicky a
uspořádá též několik českých před
nášek Dle nejposlednějších zpráv
vyrazil Masaryk z Prahy dne 14
dubna a jeho příchd lze tedy již co
nejdříve očekávati
V Praze zahájil americký kon-
sul Hugo Donzelmann sbírky ve
prospěch McKinleyho pomníku a
dle dosavadních výsledků sebere
prý značný obnos k tomuto šle
chetnému účelu
Poněvadž bylo několik členů
Tockey klubu ve Vídni potrestáno
soudně pro hazardní hru tu se
hrabě Coloredo Mansfeld předse
da klubu a kníže Auersperg ná
městek jeho zároveň s ostatními
výbory klubu poděkovali ze svých
úřadů aby takto vyslovili nepřímý
protest proti tomuto potrestání
členů klubu Tak známo prohrál
hrabě Potocki v tomto klubu za
jedinou noc více nežli 1500000
Vídeňské časopisy odsuzují
ukrutnosti jichž se američtí vojá
ci dopouštějí na filipínských do
morodcích a podotýkají ironicky
že Spojené Státy započaly válku
proti Španělsku ve jménu lidsko
sti a že jest to hanbou že je tato
idea nyní takto hanobena
Rusko
Zavraldfný ministr — Bouře v jilnlm
Rusku — Hlad a bída
Ruská vláda chce surovým ná
silím potlačili ruch studenstva
toužícího po svobodě duševní
avšak toto násilí vyvolává opět
násilí studenstvo hledí se mstít
těm o nichž se domnívá že jsou
jeho nepřátelé Tak zastřelen byl
dne 15 dubna v Petrohradě mi
nistr domácích záležitostí Sipja
gin v odplatu za násilí páchané k
jeho rozkazu na studentech Útoč
ník namířil Sipjaginovi revolver
přímo na prsa a vypálil Ministr
těžce raněn za hodinu na to sko
nal Vrahem ministra Sipjagína je
student který udal že se jmenuje
Balsahaust a byl pro loňské de
monstrace z kyjevské university
vyloučen a do vojska vřaděn' Po
zději byl sice z vojenské služby
propuštěn ale na universitu nebyl
více přijat a proto se chtěl pomstit
Aby se mu útok snáze zdařil pře
strojil se za adjutanta tak že byl
bez zdráhání vpuštěn Zde náho
dou setkal se Balsahaust s mini
strem na schodech a vypálil do
ného všech 5 kulí jež měl v ko
moře svého revolveru načež se
klidně nechal zatknouti Zavraždě
ný ministr byl zpátečník a nebyl
prý strůjcem násilností ale ná
strojem kliky která má na svědomí
nynější poměry v říši V obyvatel
stvu radikálního smýšlení bylo za
vraždění přijato s radostí Vypra
vuje se že Sipjagin měl podílu na
různých zpronevěrách státních pe
něz Proto také s neobyčejnou
nádherou vyzdobil svou residenci
takže za jediný lustr zaplatil
50000 rublů Z tajného policejní
ho fondu měl prý Sipjagin použiti
půl milionu rublů ku svým vlast
ním účelům
Má se za to že smrt Sipjagino-
va upraví cestu ministru financí
Witteovi a že se tento stane říš
ským kancléřem
Zavražděný ministr byl dne 17
dubna v Petrohradě pohřben v
klášteře Alexandra Něvského —
Pohřbu súčastnil se car carevna
veíkokníže Michal a mnoho vysoké
šlechty a ministři
Následovníkem Sipjagina usta
noven byl senátor Plehive státní
tajemník finsk'
Jeden z pražských denníků ozna
muje z Varšavy že tam jakýsi stu
dent střelil třikráte po vrchním
gubernátorovi Ten stál u okna
když po něm bylo střeleno a dvě
z kulí jej zasáhly ale spůsobily
mu jen lehké poranění V téže
zprávě se sděluje že 6 varšavských
unnersitcích profesorů bylo za
tčeno na obvinění že podporovali
revoluční hnutí mezi studenty
Z jižní Rusi ss oznamuje že se
tam rozmáhá revoluční hnutí
Bouře vznikly v Poltavě kde dům
vévody meklenburského byl vyple
něn odtud se šířily dále a nyní
zasáhly největší část gubernie pol
tavské charkovské a jekaterino-
slavské
Také jiný ještě nepřítel rozežírá
Rusko a to jest — bída Z různých
krajů říše docházejí zprávy o hladu
a bídě stále se vzmáhající a do žní
sotva se hrozné tyto poměry změ
ní Na horách altajských v Sibiři
řádí kurděje a tyfus průvodkyně
to hladu a hubí tamní obyvatel
stvo velmi rychle Pozoruhodno
je že tento kraj zásoboval dříve
Rusko potravou Líd snědl tam i
poslední své obilí k setí a strhal s
domů doškyaby nakrmil dobytek
" Belgie
Obrovská stávka — Návrh na zave
deni vieobecniho volebního práva
zamítnut — Krvavé sráíky
Při stávce která byla vyvolána
socialisty aby ní podporována
byla žádost za opravu volebního
řádu vyšlo na stávku v rozličných
průmyslových střediskách násle
dující počet dělnictva: V Charleroi
60000 v Borinage 25000 v Lu-
tichu 35000 ve Verviersu 8000
v Bruselu 10000 V Courcelles
vyhořely skelné hutě čímž spůso
beno asi za 600000 fr škody a
svádí se to na Žháře V Lutichu
se strhla půtka niezt dělníky a
vojskem Dělníci házeli kamením
na vojáky a tito je rozehnali zbra
ní Pronásledovaní dělníci se utekli
do tří hospod které byly pak od
vojska dobyty a všechno v nich
zničeno
V celku nalézá se na stávce asi
300000 dělníků VCockrellsdošIo
k boji mezi vojskem a stávkáři a
několik ' těchto bylo poraněno a
zatčeno '
Po několik dní trvající debatě
byl návrh na opravu ústavy za
vržen ve sněmu 84 hlasy proti 64
Debata byla velmi bouřlivá neboť
socialisté obviňovali vládu že při
pravila 60000 vojáků aby se tito
vrhli na lid o právo své se hlásící
a vraždili ho Na to odvětil vůdce
konservativní strany Wolsto že
byť i byl zavržen návrh na zave
dení přímého a všeobecného práva
volebního že tím není ještě řeče
no že i volební reforma jest tím
zavržena Vláda jest prý připrave
na provésti opravy volební ne ale
tak dalekosáhlé jaké socialisté
žádají
Zpráva o zamítnutí návrhu na
všeobecné právo hlasovací byla
přijata mezi děloictvem s nevoli
ale v Bruselu se nestala žádná
výtržnost Vůdcové napomínali
lid aby se uklidnil že s holými
pěstěmi naproti vojsku nic nesve
de Za to ale v předměstí Louvain
došlo ku krvavé bouři Stavěny
tam barikády a v bitce mezi voj
skem a lidem padlo 5 socialistů
12 jich bylo raněno Policie měla
též mnoho raněných Také v Bru
ges srotil se lid a při srážce s poli
cií bylo několik osob poraněno
Francie
Utast Francie na výstavív Si Louis
McKinleyova slavnost r Paříži
Dne 15 března podepsal presi
dent usnešení obou sněmoven na
súčastnění se výstavy v St Louis
Michael Lágrové byl zároveň usta
noven vrchním komisařem fran
couzského odělenl výstavy
Američané meškající v Paříži
uspořádali tam dne 15 dubna
slavnost ve prospěch McKinleyova
fondu na níž se podíleli četní vy
nikající Francouzové- President
Loubet s manželkou ministr Del
cassé a jiní vynikající státníci do
stavili se do Komické opery kdež
slavnost byla pořádána Divadlo
bylo přeplněno a obecenstvo hluč
ně tleskalo při přednesu národníh
amerických písní Slavnost tato
vynesla $5000 čímž příspěvky na
McKinleyův fond dostoupily v
Paříži na li o 000
Když se dne 19 dubna ubíral
president Loubet do výstavy v
Touileriích tu počal z protějšího
hotelu jakýsi muž hulákali: "Pryč
s Loubetem!'' To vzbudilo veliké
pohoršení u davu lidu na ulicí a
ten odpovídal voláním: "Ať Žije
Loubet!' Na to chtěl se lid vrhnout
na hotel leč policie tomu zabráni
la a zatknuvši smělce odvedla ho
na policejní stanici ihned ho však
po napomenutí zase propustila
Anglie
Nové dani— Boj proti Irčanům
Aby vláda aspoň částečně krvla
svůj obrovský schodek spůsobený
valnou v jizni Atnce usnesla se
uložiti daň na tv neinutněiší život
ní potřeby lidu a následkem ohlá
šeni cla na obilí a mouku vystou
pily tyto poživatiny v ceně Na
obilí přiskočilo 24 centů na čtvrti
{o Dusiů a oa mouce šiling na pytli
Několik londýnských pekařů ozná
milo již zvýšení ceny chleba o cent
na dvouliberním bochníku
Celní úředníci se vvslovili že
clu 6centovému budou podléhati
též pohanka hrách všechnv druhu
mouky makaróny Škrob krupice
arcene obilí a všechny obiliny
vůbec
Z nové státní núičkv a mil lihor
šterlingů upsal syodinát Pierpont
Morganův 16 milionů a druhá mi
lovice - bude ponechána k veřejné
mu upisováníkteré mělo trvati jen
do 21 dubna Státní dluhopisy
tyto se prodávají za 03 a pone
sou 2% procenta úroku
V nepokojných okresích irskveh
byly prohlášeny výminečné záko
ny Pouze tři odstavce těchto zá
konů budou prováděny a sice ty
které se týkají spiknutí zastraŠo
vání a shromažďování za účelem
nezákonitým Vůdce národní irské
strany John Redmond měl v
parlamentu řeč v níž varoval vlá
du před používáním násilí proti
Irčanům Pozdě v noci telegrafo
val Redmond John Finertryaiu do
unicaga žádaje ho aby vydal
provolání k irskému lidu ve Sooi
Státech by podporoval Irčany ve
vlasu v boji za osobní a ústavní -práva
Holandsko-
Nebezpečná nemoc královny — Moi-
né jejt zástupkyní
Královna Vilemína dosti nebez
pečně ochurajvěla následkem tyfu
Poněvadž tato nemoc se potáhne
delší dobu tu jedná se o ustano
vení prozatímného vladaře Vše
obecně se soudí že matka králov
nina která vládla za její nezleti-
losti bude sněmem povolána k
tomuto úkolu neboť manžel krá
lovnin jest nenáviděn
Na bráně zámku Loo v němž
královna leží nemocna byla přibi
ta cedulka s nápisem: Zde je tyfus
Nyní nesmí tam nikdo bez nutné
potřeby být vpuštěn Nemoc krá
lovnina má klidný průběh ale sil
prý jí ubývá
Z bojiště v jižní Africe
Vyjednáváni o- mlr — Rozhodnuti
hlasováním
Dle anglických zpráv základní
podmínky míru mezi Angličany a
Búry byly již smluveny a nyní se
jedná jen o pedrobnostech Také
jsou tyto podmínky nikdo neví
neboť chovají se v tajnosti leč to
lik jest jistože Anglie učinila sice
některé ústupky avšak v celku
mnoho neslevila s krutých prvot
ních požadavků
Mezi Búry a lordem Milnerem
odbývány byly dvě porady v Pre
torii jimž byl přítomen lord Kis
chener Týž nechtěl sice povoliti
pflméří z ohledů strateeickvchale
prohlásil že poskytne Búrům pří
ležitosti aby si mohli zvolili dů
věrníky Dovolí jim odbývati
schůze v nichž by se mohli pora
diti o návrzích na mír načež búr-
ští vůdcové z Pretorie odcestovali
aby se o tom s ostatními poradili
mohu
Hlasovánímají li anglické pod
mínky míru býti přijaty bude
trvati asi tři týdny a v té době
bude prý nepřátelství zastaveno
V hřbitovním parku v Gettys
burgu kde nalezlo věčný svůj od
počinek tisíce vojínů padnuvších
v občanské válce jest postaveno
600 pomníků čestné jich vzpo
mínceí Vedle toho zdobí hřbitov
225 děl a více nežli 200 pamětních
desek
Vypadávají li vám vlasy tu tře
te hlavu silně rozpůleným citro
nem dvakráte týdně
I
í '-
1
1
r
f