Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 12, 1902, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
fOVI íq'-1
POKROK~ZA
PADU
Roman z pobřeží od Emilie Flygare £arlsnové
Poustcrník na sKále svatojanské
4 :
rfíELOŽIL HUGO
i V i i' )
KOSTE RK A
1 v I -1 1 1- 'll
1 1 ' 'I
inii i
- Vkra&irůuf
l'Moil)u-is jinak když 6 i 1 ka-
roarádéytak 'laskav a máš'' nade
mnou oífyřaobott rulu? Ostatně
tttjé ne iímj zuoyna příliš nezkušr
aýjn: fiíávám ' si" dobrý pozor —
á olik'- peoéiV e JíroraS tohó tak
brzo nerozhází'' : „
}"AH' ty pískle ty si nedáš věišl
pazor utit jiáýi' 'len neměj pfíliš
velkou důvěru f v sebe neboť tíra
spíše narazíš oa dno ''
j- j"Ale''pemíme-li k sobi důvěry
jak se potom můžeme protlouci
avítem? in'1: i nCOí
i j''Musíme se spoléhali ua Boha
a ba radu chytrých liJÍ Nebyl
jsem I já mlád a nesmýšlel jsem
podobni jako ty! když jsem dostal
něco da tobolky že ptaneo ten je
nevyčerpatelný? Nu jak myslíš
ít to dopadjó — tak ' že {sem y
kratke dopé Seznal ]i tifchotijaka
písek v Africe
' j "Pak jsi byl' kaniarádd tuaraói-
rajaíkem' „ — _
ff "Nebyl ale byl jsem mlád
právě si vzpomínám i: ba ! dobro-
lružství které mě důkladně zniči
tiejši Nebylo to ostatně ani má'
lo podivooíiíkpéi!jnfdLosti při
eházejí se každý den' ba každou
chvíli"
i! 'íVýjrvuj o tótíldBbidfUŽ-
ty s rum
m-bo
V T-!
kaii
:ir~ "
nebo piví-
tí "Biidufc nim brzo u kóhfceV
Jejjsenyako mladšínámořník na
anglické lodi lov{c( velryby a byl
jsem v cizině 'bezmála dvě léta než
jsme se konečně vrátili do přisťa
ru aniíLiQkéWIffnn nniín Ti
&i : L i i ua i i 1 1 i i i i c i v i
ťbttatia játra ta qouaobJ tie
bíral ničeho le svého nlatu
Stal jsem "se 6Fí propouStění muž-
stva majitBleni "40 liber itrlíngů
kapitálu o nimž jsem myslil že
ho nijak 1 ncutratím-~čkolir-}9em
Takna pfj zašeL jsem ke krejčímu
m koupil u něho dvojí nový oblek
AI co ta byMi Píoměnil-jsem
pětihbrovou baakovluii a nicméně
se-doin ní váli íé íaoe' jeátS ' leči) áo
byl0 M v-!:
?Šéí' šero pák Ůb hostince nabfi
aramim }ictiaH parter i co
ieí souďrubnm
-čhíéoaío?
jsem poz vl jednqul"p6£vali :: #i ti$
ai'áesétktáts po té-"1 neboť" byli
steífcff boriati jkkd )W A' kftfmě
toho byí jšém 'veselý' patOú1 tM
tenaJwelljaai TOezi seDou_amjnv
lito pověděli o sobč jedyjriebylo
fajistéJ[ibitějŠího šalugního lodníjj
ka a obratnějšího harputyifkana
mne" ' 'AíiMl)ř
j: ''Vím kamaráde že tp není yy-
' ibloubinll" ' VHMIH
ji -"Dobře Jednou večer seděí
I sem ještě s několika - soodrůhy a
iovoíM při porteru o 6ašich pře
étálýc& úkbledhá války s velry
bami když tom uslyším v pře J
tíni velký biuíc
{ Poněvadž jsem byl pjíliš zvě
dav' Vyskočil jsem a přřseV prlívě
Ý Caš abycii viděl jak Udflfín&ý
"yystťknje dveřmi předsíně nijakou
inladou ženu při čemž jako ana
tížívá jejich mohutných pletěačtt
ýlasů které se roně vsak c
2
jo uyu prius aoDryí v
i Jak již řečeno býí jsem i
pošetilec který sice viděl OtóíjpJiá
k moře avšak za to velmi riiaio ze
života Domníval jsem' Se že
iostinský jedná podle ptoťd jseffl
fao porazil na podlahu pomohl
"Nil tuS(fn ij Zitín
cahýřfl -
' ''Tusiš správně hochu! 'Myslím
že jsrae tenkráte íiratili oba 3 zu
bý a spousui vlasu 'Ale eo stalo
se fctalo se: peoíze byly pryČa já
jsem e n!ch neuviděl ani prachu
Za to však byl jsem bohatší o do
brou zkušenost Avšak nebylo
dgsti na té památce: měl jsem do
staťi jít jednu a to jeřtě téhož
dacr
"Nu co to bylo?" !
'''Hostinský vida jaký chytrý
chlapík jsem postrašil mne peli
cií a věí-níni jestli nějak' nena
pravím že jsfim tio v jeho ilastní
místnosti přepadl s biiírn a rna
mi Nespokojil se s málem to
mně věř a tak došlo i na druhou
polovici vyrybařených peněz' tak
ze mnéotva zbylo na : cestovué
domů— a to vše k vůli děvče toho dlaha"
druhu jakých bohužel máme zde I "Za vedení paní Stormbomoé
v Maitbuggu dostatek AU od lze se naučili vynaložili dobře svůj
té doby mohli pro mne za mne čas! '
vjhoditi všechny ženiké ř třtbas i "Takto mladý pane je možno
paluby dolfl tak se mne" hnusily lidem v skrovnějších poměrech se
vSechny až mně Bftlvdal poznali slušně uživiti '
moji Rebecku neboť yíS' ona by- i ' "A já nechci býti horší než má
la žena jiného zmar' stará já šiji plachty a vydělám
i Sotva pyl stařík pronesl posled- tím dost Ale nyní dostanu brzo
rrf slov rQeprg jemu srdečně za pepsi-f a pak budem zachráněni!'
poučnou historii poděkoval odbi pravij Stormbora
ly nástěnné hodiny tři a hned poli "Proto však nevzdáme se svých
té zavzBěl se siropu nalý zvonek I starých zvyklostí! ' Jak by se nám
jehož Snůra viselave společném Lbez meh dařilo?"'
i (vypadal Spatně kdybyth každý
abychom šli do jf-i Bojí den kterého nám Bůh do-
!í při kávě
U večer"
: "Ano děkuji budu li dostáli
dvakrát denně takové příjemné za
městnání— inu tak z toho ncbinli'
nic to jsem jist!'' pomyslil sobé
Georg ale hlasitě na ty řekl "Nu
a jak prospíváte s touto pracípani
Stormbomová?"
"Tuhle vidíte hned ten užitek'
a vyndala ze skříně pěkný 1 tni
kabát "tohle je utkáno 7 cupaai
try a když- vidíme takovou lát
ku musíme rozhodně přiznali 2t
i ony malé chvilky chytře použité
vedou k užitku a požehnání v do
mácnosti ''Na mou věru ano Ale k če
mu bude použito práce kterou se
sama zaměstnáváte?'
"Z těchto hrubších zbytků tkám
koberce Pohleďte jen na pojla
hu — myslím Že se vyjímají velmi
dobře! Ale nejen že pěkně vypa
dají a hřejí: ony rrně uspoří i za
metání během týdnu což znamt
ná skoro 50 dnů ročně tedy
50 dvanácti šiliogů čistého zisku
nemluvíc o kobercích které jf-ště
prodám"
"Rok má 52 týdny!"
"Pravda! Avšak koberce sun
dávají se dvakrá e ročně k vykle
páni a tenkrát se myje také po
pokoji
"'"Co to znamená?
JZaámenf
leíny: je to IkáTpyá Rodinka rrtojíí přeje neseděl a nepotilse dvakrát
Uř4 l?a udŽiuj)w lvšem po nad těrrůío hadříky?'' - "
řádek r- je to zkrátka žena které JfliiÍjýíw)t-
rlédí nany" " ' " ' j veoI!ívak tdpgyěíělalidně
U stom perlové barvy seděla (nflboť dosud mkqo jí neslyšet te
pani btormbomová s lesklým kot- siliti hlas proti manželu) ' 'i
Mém— kávy— celenavými šálky
před sebou t
Usmála se co nejlépe na mladé
bo hosta- který ostatně nikdy ne!
viděltak riilé staté dámyjs vyče)
saiuuii vviay nanoru v cepecKu
Alí přeáeptoí yrbzeof půvab rozl
lomený! po? rysech jejíriočeji W
bjd aíťraéaě iřejmě ssátv íé pa uř
Zůstanu _n'icménř při avýcb
slavecbstrý--a věř měmají vůj
dobtý duvid! ' Na ruuíí je tomu
jinak: lam máš určité své zamést-
páni "iak! ni sonŠby1 černaje
Žádné' tínnosti rnýslií žěis-a
pohodlí není lipliiá Iv pořádku
tA'S neměl ořed set)OU brortiád
ní'Rebecka je přísná: paniterá pfr a pakasdvalaž
při til ňétoj jsou vypracovaný vvk je qtu
uyu uujutculfaii utec: itiuii uya
1 — r- r
m$ syou vůli" av bylo
ca bez obiasio vání pr3zrazoaloj
že kd ebee túíti na své strápSieji
ynixu tnuki uau poioc aDy sej j
nezaelíbilX'- 'X-J~~A~
Kdvž wací Stormbbmová tozdá
"Matko Georg dostal moobo
peněz od cht£ar který bude i 4ile
a neno pečovali wyni chystá se)
icujř uwo vjfjeuuavii g leooo a
3tahiie }íťal a mysf sjt
3uchur ' ' -
Jé to tak asi pravda-: kdyl }i
tcjrnaUipovIdáVíilIl'
i xxiv
Po uplynut
několika týdoh
uplynutí
zdomácpěJ Georg úplně re svýcíi
ty to umíš sama nejlépe vypočítat! nóvýcli poměrech 'y -
by nebylo ničeho darováno ná S pílí a vytrvalosti iahájil sví
obou stranách" -
"Nejprv si tu věc rozvážím
potom teprve sdělím mladému pá
now své mínění Ale je-li těcH
peněz nmohobude asi nejlípkdyž
vezmti peníze sama v opatrová
jako mám i tvé tatíku Pan Lets
Itr nříf! í nnmain whtrztl' r-Á avšak že nicméně úťó Své tHl
bude "potřebovat - jest vždy dobřeí raečné fchdvSD ípfqniíputý
uCrť se hospodařit hned bd óočátl pqtcene nezpasooy huiu 1
jeiuayui uoem v lyanu Kay oy-
1S pílí a vytrvalosti íaháiil sv
studie a byt pro stou přičinfivosrj
vidoř své chytrosti pomocí níž
ínaží] sé ňesčétněkráte vvk!ouž
pouti áOelJclc6páClcbíibízo ve
vel ke oblibě it piai KebeckykUrá
n{i VSakfiastiatvrjjvalaTJíe 5°lva fe
i IPtyW ei néspůíóbdýl iwladík
ku
Ačkoliv by! Georg úplně í pře-j }q}řftviiú "fs i"fstPdl4 Pf
svědČefeie bv mohl dobře nschoi r'TO míjacKeDyjytíoty
váti peníze sám uznával nicméně] Neboť ať ož 8e '6tal0' le GeorS
ž4 návrh paníyStormbomové ftbyj aTM Den?Jfk nba
diktován s největší ochotou proče
s ním souhlasil' - 1 -
V' Když- se staříkem od početli ob
nos pro počátek zamýšleného na
"bylo ujedná
aby hlavní suma byla uschována
{iiiCo se fltator Vyjednávání i ímlou
ála„:vyndala oan! Rebeek i '1' "má
lého váčku "zavěšeného lÍ ttno'
ňívre re dveří a ona mné u (o+satQJW Kursu c pyio u eanano
děkovala hlasem tak jemným jako
-lahv vánek větru lUVt ífl vtUň
J Nejednou vysmál serrí sViljĎř i
íil na svou pošetilost ověřiv V hi
storii kterou mqé po té Vypravo
vala t Tušíš asi že byívUaů0 Ief 'PřaoM' málýclj od
jako kvftek na poli a nešťastná
epnštěná a bůhví co- jeítt s0yý-J
pledek toho bylIe jsem ji dopro
voiil domn a domníval ae že ne-
knobu( ijnak zabezpečiti jí- budouc
jrost'féé polóvicř svých" výrybaře
fíých peněz í~i%3LX!' ' "£X
jjěřrnně odcházel jsem tenkrá
te do té míry blažen myšlénkou
íe jsem vykonal bohumilý" skalek
jíst! jsem zachránil nevinnou by
Íosť te zloČina bídjr kdyi jsem
( daroval polovicí mýcb peoěí'—
Jrnhého rána když jsem procitl
íarazU isejrf se nad velkou tííiH
notou v towHce — aia poiesu jsem
ke oídřií žfe Xfi MSrnapIqi
jro enea ap ory_5KieK ( f :iu (jí
íil átěhi měla krflký konec!
v Ddledckrla sašll tsera do téhož 1
íipštinice itjejsein 'byl 'ie£it a tiák"
íy ío óbyčfe fcS B ifys Hiih' 'Jeleni
ílJSÍffl vsojj5aríytaWríjak
irabtán v bovoruí j jmou osobou
Nezbylo mni tedy než poslouchá]
stift co jsera a oejvew ve neuuo-
rff V tovOřil' vfl íntwiaj Pfeij oaé
dívkyt vypravcvaitéymteiou ni-
éfóríir J"jáeW'býl
snažil le-méno 'praydepedobným
omluvami zajistili si čas a místo
oespomáhaio to: aikdy mnoho
Musilť se podrobiti domácímu
řádu který byl přísně ' oplatBován
04 jpaoíRebeckyiUTaké prpbíha
10 jím vždy lehké zachvění kdvž
)r osníť!-'řioďítt 'sobotbírío1' rína se
jdvéře otevřely a stará Stormbomoi
vá? a roalíns vlwiiným koien ím
měšcem 'V ťuc a s kartáíem na
nejdi-l ' Nvchce li jinak Šetřiti le
ŠtiJU m tak si zaopatřil leštČnýcb
Doi jiaaK nt-Dor nedovolím ani
leštidla ani čisté' poWahy z gar
diroby tak zneuilvati úi jéiu'
to tekla nejednou' ' '
"Dc brá paní Siormbomovákd
bych za to mohl!" ' ' "' " '
"Ah tak i 'némŮŽete snad ani
za to Že uZil nového kapesníku
jím to otřel? Kdyby byl troch
mladší tak bych mu jej otřela
nos! A!e nyní říkám prostě pánu
Gecrguvi že se neslnší lak si po
činili ř užileČnýrní věcmi aniž sé
sluší působili rozhořčení v pořád
ném dome"
Georg vyslechl vše S lítostným
vzezřením avšak uklidni se
rátíme se uyní k onomu vtče
ru kdy cítil Georg víc txfl obvyk
lý neklid
"t ani btorn-bomova co se pro
bůh se mnou doje neblednu?1
zvolal Georg prudce když staře
na přiblížila ke dveřím garjero
co te mu zua vi jtiQii— neví
díro že by mu něco scházelo!"
"Ach cítím to již celé ráno
naříkal Georg
"Nu co pak cíti?" '
'Bolí mne to beru si W příliš
v sraci:
"Co pak?"
"Svou nedbilost pro kterou
mní paní StdrmbOiňovl neustá
le plísníte ale jsem nějak ma
!' A GeOTg'uznal zá vhodné podá
síti stařena!' dobře' vypočteným
sklesnutím na 1 pohovku i!í I!
' "Jemine ztratil hoch rozom
vždyť si to " ňětnnsí ' bráti tak
srdcí!" v b l ij o (iii-u itj
stařena okamžité - béžeía pro
voda a océt á jednala s mladíkenV
jako by byl vlastním jejírri synerw
předvídajíc ovšem při tom' Že ta
kovy jemnoeitný ubožák'' který
nesneře dusná t trochu ! plísnění
nehrdf se vftbee na rhořeí ' !
Ale oýáf vyskočil Georg iiobjal
stařeno a dal se takového srdečné
ho'' srHchus 'že koneční ledndu
mohl přerosit! jdjí milý návyk ne
boť když íT nýnl' ukazoval na hd
dinv: bvl na niťhůl dfe4fA 'li
"Paní Sttfřmbomoviměla býti
již dávno na tthň liA "iedibým:
"Rychle jej 'napravfmti lodběhla
stařena aby tam přišla dřív Bež
búdou yšécbiia0 telata a %vce'foz
DfOdánar " V~' 'l lAivyt jci
A!pro tentokráte byla korwflrka
prd dříví achráněná 3 -° m
' Kdy? pdSlednf ' tákmiť čerbébů
čepečku bání Sfofrnbovéťmizéf
ža ťoherriVaťoupií kordubevoí loď
ník1é'JGéorg6vÍ' a nynÍ Be'smálí
ob tako a JjáVodi J-č£ ívk ynrio
''''koáečnéféklirtaíníVÚkaínje n
ávřre1 aťdeřoby'' í'! " í'l icihiív
"'povíáárfii vittié4Uh
ráťHesékbjí VíiW'''leč dař vfeče-fa'-1
niusí9'íe vyfísiti íe-svýntá-
jemstvím-1" sMioidifiib :i
"""Bojím sef řekl Georg otevf
řaj"e'koWťlrku a volaje odtamtud
řřiaiéMb pfejška 'ktéréhó tam- ukrý-1
vm! po' celýeh-ydbQ'" Mvio
e jGeořg pomcífci Stóriiiboma schd-
vával jíaio pro 'nového obyvatele
kteřěmu nemohl bdepříti' přístřeší'
pjfés1 určitě Vyslovenou ' ošklivost
" ' í 1 v í -i 'i' y '
ku a dosud je o jeho otce ]k
hodná a jak pomá'iá chudým
jRk je pníájui ' A jak by bl
uražena ona která farr a je vtlmi
láskyplná kdyby vidčla U je t
povrhováno jijírii debře mlníným
darem?" ' " f " '" ' "
! "VŽJ)ť nikdo ještě neopovrl!
j m: i Kdo by ostatně k tomu
Odvážil?"' i i '
! ' "Ne že by to bylo ! velmi ne
rděčoé Akljž tedy puslala
dírek tomu o' n'iižt sa domnívá
le je jejím přítelem nemůže ou
j j odmítuouti i kdyby pro něj
přestátí měl různé mrzutosti!
"jaký pak dar to asi je? Na
mou věru nemám snad očekávati
zas nějakou bouři lak to vše
souvisí s garderobou?" '
"Podívejte se' Není to hezký
psík? Dostal jsem ho od Fanny
před několika dny ale ze strachu
Ze va pozlobím neodvážil jsem
se prozradili své tajemství- Air
nyní prosím vás nehoršete Se 11 a
mne nýbrž rcete že si ho smím
podržeti — vždyť nebude nesprt
sobný!'
Stormbomová byla překvapena
tou srdečností prosby Georgovy a
byla úplně spokojena s úctou
kou jí zřejmě zde prokazoval
' ' Kromě tobo byla též dojata vy
pravováním o Fanny a malý pej
sek poskakoval tak vlídně že za
to byl přijat na milost a uvítán od
Stormborcové V
Když byl takto neichoulostivěj
šf bod ujednán a 'Sem !byl již
pokládán za člena rodiny ujala se
ovšem " Stormbirhová' samá jeho
(Sez uplynul týden byla oblí
beops psá jedním' z důkazů ro
marndsti lidského smvŠIení': staltě
se pes siiejne laaoyyai- roiiacaem
jejím jalió j ieho pán a mohl kaž
dé soboty ' doprovázet! ji ná trh a
nositi košík a učili se za vlastního
dozory Stormboroovél '
V jednom' případě vsak mohla
stařena velmi těžko přimět! ISéma
k poslušnosti totiž aby dával pc
zor ňá figury 'věťvř urovnaných
předsíni Jinak však byl velinl
pozorným žákem- -
tr si ueorg neKpns
znamení
páíif Rébecky vítá psy'
Od svého provdání nedržela ni
kdy 'domácnosti1-1 psn a rakéW
pomýšlela nikdy na to ie si něja
kého zaopatří '
'Nij tín si nepomůžeš!'' pravil
stařík
WO-:'
se za mne
Qá: %idtj t:- 1 1 Ale jednou pocítil Georg Větší
řozdelnla Ve dve stejně velké roi L" -'' r
Uííwí La- wa-I pn vwupu sve aomaci otz
V: :r -K rr" li ::MNej-dralH parit Stormbomóvií
d uu vbin vvsveima co r ntmi ni h
t -t j ' I zaeai prosebným hlasem ''1 -
- - - - - : I I hcjxl -1 ilitl V
XSama však započala svou prácí Lů™ 1 ' -T
li- 1 - ' POFěaěla zlostně T
um se vynaaia z uomi prinraav ':'_' V "
x i - t tri 1 t vA v tom nastala v pokoifku re-
ř „ J Uoluce započínající vymetáaím pe
t - "-v- r juwa uaaur
10 póíl postelí Kkždé pírko zvd-
dla a vložila s neúnavnou pílí do
koženého měšce načet jej bned
zatáhla'-'-' --' A%
Nyní následovalo obyčejní pra
sesír- umýváoí-oken a prohlížedí
ÉJÍitnqsti pro dříví a běda Gextgú
OhíWidiloíi e při takové ptflel
tosti že Jaty jsesmekly se dolij
nebo ie-byl jeáed šat píehozep
am misce aronena-H lanv pripl
1 ~t í v - I
Z kousků vlněných a plátěných
v něm obsažfjpvch natrhala prouž
ky které sešívala vždy dya 4bbro
rad a paiiaavalap ' íi Ž i
Píííiozdiloivánf hadříku dostal
uoutej suinapoaivnnoaDy' nater
sladkostj a kyselosti f -
r'Tn jpznmr Georgův e "oíl Han
úplná ziiUvÍT:a'ni 1
'Nu2é'utíku}" fekía pan! Re
! Swmbón(eyřel dýmku £dby á
' yMieito tak dělat??1" pfal vše
Geořff í tnaŽil se nápodobili pff
dě bylo slst ''vtjiifyátjí se st
íea U BásIedóvně S' ŮiůM) i fi
'Uúiífc vidírtiezkoa věcfčf k
ic ušpiněné1 puncocny v jaoe
svébqbývaléhp yrchBl přírjldi_Bon' mDj ódp jsf ťa6 ó
v?af)jau lisíciuvi jal 91
vi nedbalost-„m Avyleštěné a ne
vyleštěné toty jedda pře drnboa!
Nemá aq? nVjmenŠfhO kníysřá pro
nnfíílr ' ' r„i ti ň ntl1!!!
t f li -1 1 r rt r-v) t Wv v ui
musí dělat I Nuv védila sistaíidtAánntiultřt iik
foi pbčínaířpťooesra štkrá4 'í
♦ejte se nyaf pa mne tak seo
musí dělat' i ' Niw vAHil )ic
hneníi" hra mndiU ' Mil Ur u 7 T I J " MJ
[ j juusis Kamaráde
l"Ne„ děkuji ti pěkně J Měl jsetn
sám rád psy už odjakživa a chtěl
jsetn fii nejednou nějakého zaop
třiti 77' ale přes to měl jsem radš
domácí klid Ktbecka je jak vi
dis? znamenitá ) ženská ale ebee
mítipřed sebou úctu''
"Drahý kamaráde nemoh jsem
přece vy hod ítF 'íóhĎ pejska kůyž
mě bo tem poslala moje přítelky
ně! (i Ner ať sei stáné cokoli r já
se od daru Fánina neodloučím
Když ho pojmeaovala 'Sem! í jcoŽ
je Velkými písmeny vyšito i na pi
skó kol krko nemohu býti přece
tak nemilosrdaý a říci jednoduší
jdi pryč!' : J -in jíiJ Ion
'Dobře ale naše stará ma jistě
nebude říkaei 'Sem pojď ke mí V
pravil stařík
T "to vířím ' fakélyío ÍH
ttí že nebyja dpmaf když Sena
6yl mě] ptintřenSj Mys il jsern crr
jako s myslím- dosud že aískárm
b časn získám všeho
"Ano' jen se průzatřm tím btě
jL jsi nyní oa širém moř:„ avšak
bádána než se odoolední strážní
doba ukončí že se strhne taková
silná bouře le budeš musit kasatj
Jžšecbny plachty)' '
Eh' budu tedy rejdovati tak
abych přisel šťastnil do svého přf-
atavu i '''-1 -'' ! '( m ' j '
Kavl caáfal' veíél-:' 'vstonnilá
Jlebecka ovšem 'dynfVvzezřenírjS
docelí -vížrlm' opětně do pokojp
Jiu"GéořgoVá:' "' i'í''-í ' sií:i i
'Neimilři4í nin(ttnrmhomnii
buM tiVliskavř ťatl ďftViisé
í tttoináiaíůi váBv iOejnrr ra-
wiuviiii' prosu oenreardecnvoB
k nyzaÍVnlnV9výlrri u}
DřiDoiil to že oerlep
m r f ' 1 u 1 — — — —
ie o vol sam nyn z myen peněz- i pro muzske když si povídají chví- i Ne můj
mladý paoe tohle tak1 byla Fandy starostlivá o jeho mat
týoh známostí mezi mladými na
stávajícími kormideíníky za svého
pobytu v Goeteboťg utfnil de-
stala 'se žAdháVaicu1 "dóleŽítou
Svprážďn4 "'dhVílé žlrivíl
ŠínOU u jStomíjoma lítérý "vy pra
voval řru ó starých 'švvch námoí
rfcti 'j Wsťořká'áhJpíi!čemí stáfík
L I A í ' í ř
iijiuiiuy kuv£ inu vy uravuvauiu
j skinu v kinu wLviiAi ueuuulniy
nrnvílrral nlla j7:
r
Aíebylo-li v tu cbvíli t sUŠeti
sřaťoú ' kráčeti ke dveřímVby! t))e
sé 'zvláštní 'rychlostí uschován do"
tajfyéischrlijky! v bedoěi a !staříW
pohybdval pilně jebloul"jakoby!Be
nebylo nic přihodiloi ' "" ' iv-m
Než' nesmí se nikdo domnívali
že žena tak rbzumná-jako paní
Kebecka neuzoávalaže starý ná-'
mořník který byl celý Čas zvyklý
míli pp ruce malou dávku nevzdá
se na stáří svých zvyků
i Ne rozhodně ne! n}
h Ale jako sšeckO j ' y maléró dom
ku kde vládla ona bylo podříze
no pořádku tak nedostával stařík
z domácí pokladny víc než na půl
čtvrtky kořalky týdně
Paní Rebecka zaopatřila si láh
vičku z které zrovna naplnila y
skleniček k obědu tolik též k
večeři Chtěl li kromě toho si
něíeho éopfáti rolisii se o to po
štarati sám: totiž' aby o tom Re
becka nevedeW'" v' '" v ""-i"'f-
' Takto rňíisil' se Stormbom ob
mezili na své ' skrovní žvláštoí
občerstvení z toho co rtiů bedna
mohla poskytnouti -'j Dosud tam
bylo jštěoěco uloženo z cest
v Avšak když bambusový pile po
stavil si svou hlavu a nemohl býti
donucen aby plnil své staré po
vinnosti byl stařík nucen jako i
dříve když ol'é měl tytéž rozma
ry zvýšili příjem z obrubování
plachet nad cenu1 známou jeho
ženě: hlavní suma tScntq příjmů
patřila přirozeně' do dornácího ho
spodářství " ' '"'"''„
Za toto vydávala taťíkovi tak
z v" peníze natabák ' říšký tolar
týdně z kterého ' jí nemusíl sklá
da ti 'účty a jehož vlastním účelem
oyio aby odepřením tabiku po
skytla mu příležitost vypiti pbčas
nějakou skleničku v hostinci ' '
Stará věděla velmi dobře že by
se tatfk necítil ifisten bez této ra
dosti " ' '' " '"'
'' " Ali byl-li ' utracen říšský ťolar
před sobotou ttebylo lze vlbec
pomýšleli na jeho doplnění vyjí
majfé ovšem tenkrát když vycuf
pováv ptnf hromádku hadříků
vzal do práce dobrovolní druhou'
v kterémžto Dříoadi ' manželka
bned chápala kolik -uhodilo ote
Vřelá-Velkou' koženoe tobolka a
vyridala dvaoictišiliog který šak
byl provázen malými kázioírh o
špatéem tatíkově pořádku' v tebo
záležitostech'"'' mVÍ um!i'ii
Od M ínPnkfařiÍBf i':t
i ' ' "i — r — r~i
LIT
"iiT
FAKTA
0 TOM CO VAltl SCHAZ
V plrn! vyMtofrti honoriffi lrhm nrMkllMAm nnl y1m wwumn nžlt
dy nil tu fi honil taholli! rUmt-nf í l um l kytu
l'hl ril-it nk kilyí ilihtur Mi'Iii 111 n-fr Inntil)t iiMpuly ff
apflniWťScniiiHHíHtlito rlln mikiin jíiu ixu-lriiiil nrm'1 nul J-lnu il
oil i h lťi jlth iivul lAkntnv uiwitiunll 1'ivHTiihmiir Muř )e So Wínl
nukuujx Kky JU-li£ utfval lyi t ilrf Aim Jrhu miiildr llnIM Jlw
liyki mlíouuU urovu k hlavni pftóln amnuirl a oítriinltll pr aifmlkíin Jmi-uudm-hm
-
MnliMill pftih la tik pMn mimnri nilliniitl tihwiió zkntiikn ftll
Irtl rwliniAniil HiiHkyVh ílvclii Jwl )1lnHlurlif 1-kVii IMy Jmi to
tará lil4 nwi hmlH vrhiumtl m i mu u pMV n u il a a ry-ublu Hadiik mlrtruulk
„ lc r luiptv utiMu lak hmwvM1 ale iwoalinMl ( j
j McLcanuv bolsdm
pro ledviny a játra
Mílo tf bn nlfvatl hnl r rmáiku nmyl alo uik iinmihia Jmt bao
pefnm If ki-m klyt e nnniic lilmiWjl rhuljlila
: HíM-IlM ruípait umtiiii pmlruraii velmi M7V Verlch aiUrali'li
ppi h tf nkiijB tuk aviak tu Je IřHui Iriířllviwťl vyirvjlntl riiíhínl
! Nrumol Iwlvlii ímu lvnliijié a vyléčili w dají iuu malým ullváulio
Kald-aJuf lékárník Hm '
' ' ' IPtm fOO U)m rřlpravuje bo " 1 ' ' '
THB DR J H AIcLEAN MEDICÍNĚ CO SX LOUIS MO
"i
? i
))
ii
Dl
4l
{'
lil
i')
il
Jíl
I
I
I
1 - - - -- ' —
yjŘviiw iFiiuiiuii vviniíiiii'
''""' '"'""'" ' ' 1 i''i!"H::-j í-íiijr-i'! v -
"i'" "5'j" v -'''' i':- ii --„„
v sudech I lahvích a po celérn západě rdzeaýiá výtečný ležák
Vcr Mélircn Frick and Mcycr!
nj ry rrvei {orxuoanicí a importífll ' ' ' ' '
f t o
5áiupcl
ýrmyt
i-í líh
IL KIrsdit $rt Frká A I TbeU
f (ii
1001 ťarna ul Omaha
Kriiíí
7
V!''
lilii
r! i o I L v OMAKÁ' fi EBŮASRÁ '
ji £ Lid j oiu iiiii ymjíí)
f
1%'ii'isu - n
JBrewing
-ni
Olf (II )
firliui
lf:
NtAtníiivxorniplVóTitr1'7
I! A V'! -r ' ii "i ''' "'' ' " ' -' '-il ! ' II :
aři nellepěi lrúli leéákii
'II llriV
'1
"I VzWrki' 'm ' llWáiftlémW' 'j 'ioito' 'lio' aaepřičí 1
2 Iciji ):ít-i í i?-il liioiii ! ijhj m il
XAISríiřšXallAl 1'sjwkojltl olwnřtTo íÍÍ!iiJ hhd t cfíh vyn) iu i : iííI
l)lltXA)řítjil (WiTfUuJicí ench4
i - lu v H!
vr MiMnusyise oer
Dopisy sc ochotné vyřizuji! dle phínu n
ll J
7 :„ a i
Biwhig
1 „ i- : r
: : l
i'líj1
Telefon 119'
-OMAHA i NEBB
ntANK K HL1HS
ť HUJiH
ran
IBS í!rpronař J08 BlyTHH'1 Uipnxi:vc ajteo
M'ixltti?íx0tylk KAwaLM4Srpruly! df
i tii atyca pracuje jihu ivoii ukunikis
koraisionář(isei2ivvm dol)ýtkÍBmi!'
:( íj? AV Excktngt Duildingy $outh Omaha
Vtsmotni p nuj aerteia aáayrkan 1 1 I řrabt: Wallsiao
wnyiaislkoj ťfín-ll Vaí Jeal uotlvé iatltn I intm co fidiiT a a
Triol rrny na piifitinf_MaaIBaaaa9a I Mlniití krajany
rteobamS' Oolfax 1nl
avMumlt mal ochotou
cmn
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
-"' i!lllJ H'tt-l
Jste-sníženi boJeslmi slabost!
nebo (třesením srdce? test oLřb
krve nepraridelnm Jfžíyejte'
věroyaijjtřl rdce a j'rýeble'řsfc
vyléčíte - Lék tento dodává' síly
i "přužnitóíi fsrdciii-bpAyijejeho
činnost íiiifUvtíipfiftmiifmi
do zdravého stavu- Cena lioo
♦
♦
♦
♦
A"l:"SEVERfiv '-'il
ŽIVOTNI BALSÁM
♦'žáy vyiitil „ ''
▲ Zirpa „ '- '
T Nwbiiřk jlála-'''
▼ ' - liolont i lila vt ' : !i
A A' ''"""""ll
♦ : '"-'" Slabosf1' '
c i:''-vVétrjrii' i
''"-'- 75ct
t
J 3--tlt If
ti T i ' O
SEVERUVi
I BALSAMi
1 :
s ! "Vl
Severův-"1 '-''-''♦ i
ň-i nemocí m j
Vyltóf rychle íeiiy
a dívky tfPlcI
koti nepravidelnosti
iSEVEROVA í I UHaUwHI
♦ PROTI ŠVBABU A 1 rfO
PLÍCE
t
▼i
♦
VYR4ÍENIhX
íat výtfřn proti
vwm vymzitam na
tele J 1 1 r :i i
+ BO t poštou B8ct
♦ Sev-řrův'
♦ '
♦
♦
Krvečístitel '
pintW '
Ciatl krev ' H ' ( ' J
Hojí vfndy ' ! "
Zahiní zádtimiivoaf '
i „ f IOOI
♦
♦
♦
♦
♦
Severóva
'ilT:lía I 1 itf
Na rány boláky j
bojí otovtatá réný {
vtodý niAlonloT aiď 4
2ct poiton 2Sťt
léčí
i i - i
Kašel
ichřipku
Naštuzéní
Chrapot
Zánět! prii
dušek'
Kil
ř Sévefúv ů
► crvoídri " 'X"
► ' léčí vysíleni TJ
► Tfttí í'' - """♦
► ' Neapatoař ' 'J'"i ♦ I
► 'i r Sierréaaoaf f!i v
► :í-ji '$oA'
► Odcoručaje je damám
[Zá'ltícnV!fl5
[ : Kaldi 'BastuzeníAt
vylinou T l
♦
il
O H 1 3
Na
všech
a obchodech1
r léky
prodejve25 a50ct
a
overovy„ v
Tdbletky
proti eaHtazeelnaM T i
2B cť' poštou 27otj
1 1 1 1
Severovvi 'n
2Šc poitott 27cti
'í D'11lraf
ijnrarfj Zarílii
moneii
Pošlete poni Y
tieitioci tt $3X'
j" i ít íi rttl A
Jr--- -- - '
I iAi
i i l'l'l'