Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 12, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Založen 1871-Itocník XXXI
OMAHA NEBR TE STŘEDU DNE 12 ItítEZNA 1902
ČÍSLO 32
'9
I Přehled zo sreia politického a kronika udawtí I
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
AVoA proti dráhám
Dne 6 března vydal president
důležité nařízení že musí každý
zákon ve spolkovém zákonníku ku
řízení železnic býti prováděn co
nejúplněji do poslední písmeny
Nařízení to bylo sděleno všem
členům odboru spravedlnosti by se
dle toho řídili President jest
pevně odhodlán zakročili všude
kde dráhy jakýmkoli způsobem
překročujl meze zákona a proto
možno oíekávati že záhy v růz
ných státech zapoine soudní akce
oroti některým dráhám Prvým
krokem na této cestě bylo zakro
čení proti severozápadnímu želez
ničnímu trustu V Californii po
vede se pokusné přelíčení proti
dráhám Southern Pacific a Central
Pacific Předseda mezistátní ko
mise K napp praví že zakročeno
bude proti všem dráhám které dá
valy zpětné náhrady všem dováži
telům nakládaného masa a obilí
aby tito měli výhodu před ven
kovskými malými obchodníky
diny posílati museli Veškeré
kongresem přijaté zákony proti
-w- - rw
dráhám staly se mrtvou literou
ale nyní lo musí přestali
President jest pro to aby spol
ková vláda do jisté míry ujala se
zprávy Železniční a aby kongres
nějakou předlohu k tomu cíli vy
pracoval BúrŠtí delegáté Wolmarans a
Wessels kteří byli z Hollandska
vysláni do Spojených Státu aby
požádali presidenta o zakročení v
jich prospěch měli minulého
týdne konferenci s presidentem a
zahraničním tajemníkem Hayem
BúrŠtí delegáté Žádali aby zame
zen byl z naší země vývoz mezků
koní a jiných válečných potřeb
které Anglie v naší zemi kupuje a
- % wa" jv„ w fiarui 4 a a m y i car
dent i sekretář Hay na tuto Žádost
odvětili že vývoz ten dle meziná
t odního práva není možno zapo
vědět! a že každý má právo na
americkém trhu kupovati Pokud
se týče zakročení tu se zprávy o
této konferenci neshodují V ně
kterých se tvrdí že delegáté od
nesli si z Bílého domu ujištění Že
Spojené Státy učiní pro Búiy co
bude možno a v jiných se opět
prohlašuje že i v tomto ohledu
nemohou Spojené Státy nic učinili
poněvadž by každé zakročení zna-
tnenalo válku s Anglií
Dcera presidentova nebude pří
tomna korunovaci anglického krá
le neboť Roojevelt dospěl k ná
hledu že by to mohlo míli vážné
politické následky Vůdcové re-
rtnhlilránalrrft Btrinu nmilravnualí lr
Y
tomu že lid pohlíží na tuto koru
novační návštěva nepříznivě a to
u presidenta rozhodlo
Odstoupen! sekretáře námoř
nictví Longa jest již jen otázkou
času V sobotu nabídnu! presi
dent toto místo v kabinetu kon
gresníku Williamu Moodymu z
Mass a tento po krátkém rozmý
šlení nabídku onu přijal a Moody
nastoupí i května své místo
Moody narodil se v Newburgu
Mass r 1853 jest právníkem
velmi dobrým řečníkem a ná
značné zkušenosti z námořního
odboru neboť byl dloubá léta
členem námořního výboru V kon
gressu Odstoupení Longovo ne
bude provázeno žádnou slzou leč
jedině špinavé kliky námořnické
která chtěla admirála Schleye
oloupit o čest námořního jeho ví
tězství
Tajemník války Root obeslal
generála Wooda vrchního správce
Kuby aby co nejdříve přijel z
Havany do Washingtbnu by se s
presidentem a tajemníkem uradil
o nejčasnějším stažení amerického
vojska z Kuby a skončeoí vojenské
správy Správa ostrova má býti
předána co nejdříve do rukou nově
zvolených republik úředníkův
Komise na opravu a sestavení
zákonů pro Portoriko sestavená
na základě rákona ze dne ta
dubna 1900 podala vrchnímu oá
vládnímu svoji zprávu { Komise
po důkladném prozkoumáni špa
nělského systému učinila ty nej
nutněji! změny jako je znovuzří
zení soudního systému a systému
místní správy opravení zákonů o
manželství rozvodu a poslední
velí a celou řadu jiných důležitých
odvětvi občanského a hrdelního
tákona - " -
i TELEGRAFICKÉ
Zasedáni 57 kongresu
Důlelitý dodatek k filipínské předlo
u — Přittlhovalecká předloha —
Síltact úřadovna uíinfna tyla zd
koněm V senátu přijato dne 5 března
povolení na výkonné zákonodárné
a soudnické výlohy vládní a ve
škerý ostatní Čas věnován předlo
ze o vládní podooře lodím při
čemž bylo ujednáno že má býti o
této předloze rozhodnuto hlaso
váním od pondělka za týden
Senátor Lodge podal dodatek
ku filipínské předloze která nalé
zá se v rukou výboru na Filipíny
V dodatku tom se ustanovuje aby
kdykoli je to presidentovi zjištěno
že povstání na Filipínách ustalo a
pokoj zaveden svolána byla vol
ba ku zvolení delegátů k národní
mu filipínskému sněmu Záko
nodárná moc udělená filipínské
komisi má potom přestátí a pře
nésti se na zákonodárnu skládají
cí se z dvou domů a sice: filipín
ské komise a filipínského sněmu
V pátek projednával senát po
volení na diplomaty a konsuly a
přijal je celé načež počal rokovat
o ochraně pro osobu presidenta a
Bacon z Ga mluvil proti tomuto
návrhu se stanoviska ústavy Ve
schůzi pak usnešeno že bude o
návrhu hlasováno ihned po odhla
sování návrhu podpory loďstvu
V zastupitelstvu strávena větši
na času poštovním návrhem pro
službu venkovskou a ujednáao že
předloha odhlasována bude začát
kem příštího týdne
Přistčhovalecký výbor dolní sně
movny jest již hotov s předlohou
která obsahuje v sobě všechny
zákony dosud ohledně přistěho
valců v kongresu přijaté a táž bu
de co nejdříve ve sněmovně vyvo
lána k projednání V návrhu
tomto výšuje se dat! z hlavy na
každého přistěhovalce z $i m
$150 a prodlužuje na 5 roků lhů
tu ve které přistěhovalec může
býti poslán ze země zpět odkud
přijel když by se v té době stal
břemenem obecnosti Zkoušení
přistěhovalců zdali znají čisti a
psáti jest z předlohy vynecháno
ale má být podáno ve zvláštním
návrhu
President podepsal zákon jímž
se ustanovuje sčítací úřadovna za
stálou počínaje 1 červencem V
ten den ředitel sčítací úřadovny
vybéře tolik zřízenců kolik jich
stálá služba bude vyžadovali a
ostatní propustí Zřízenci kteří
budou přijímáni později musí se
podrobiti zkoušce jak předpisují
pravidla občanské služby Dále
podepsal president zákon jednající
o filipínském clo
Prospívající rolnické sdružení v lowi
V Rockwell v Iowě odbýván 3
března výroční sjezd rolnického
sdružení v němž potěšitelná zprá
va jednatele Campbella tyla do
jisté míry překvapující Násled
kem slabé lofiské úrody se očeká
valo že budou příjmy jednoty slab
ší avšak ony dosáhly značné su
my 1616294 Tato jednota jest
založena na cooperativoím systé
mu a členy i její řiditely jsou far
meři Založena byla před 13 ro
ky a sotva se založila pracovali
obchodníci a spekulanti proti ní a
hleděli ji zničiti Obilní obchod
níci platili íarmerům vyšší ceny
za obilí nežli platila jednota a boj
proti ní byl tak prudký že koneč
ně musela se dovolávali ochrany
státních zákonů Jednota neza
povídala svým Členům aby nepro
dávali obilí těm kdož jim nabízeli
vyšší ceny naopak radila všem
členům aby jen prodávali poně
vadž jest to právě úkolem jednoty
aby Členové její dosáhli vyšších
cen za své výrobky Každý člen
musel však k uhražování správních
výloh jednoty platit % centu z
této docílené vyšší ceny Tím
bylo docíleno Že jednota přetrva
la nejborší krisi ve svých počát
cích Prvý rok měla jednota roo
členů a celý její kapitál obnášel
} 1000 ale v r 1895 vykonala již
obchodu za J 2 19000 a v minulém
roce dokonce jif za $645000 Za
minulý rok ušetřila jednota $66
000 kterýžto obnos rozdílen byl
mezi 600 členů
Cena košťat zase vstoupla Ale
voličové najdou o volbách přece
vždycky nějaké to koštěaby mohli
vymést z úřadů Mdlery ':
KUBELIKUy KONCERT Y OMAZE
Mladistvému umčlci dostalo se nejčestnčjšiho uznání
Iíoydovo divadlo naplnéno do posledního místa
iovó wi
Přišel viděl zvítězil — lze
právem tvrdili o mladistvém ještě
ale po všem vzdělaném světě již
slaveném umělci českém — Janu
Kubelíkovi Zprávy procházející
veřejným tiskem o čarovné hudbě
velikého mistra našeho o milé
skromné a něžné povaze tohoto
vyvoleného syna matky Čechie
nebyly věru ani dost málo přehna
né Přesvědčili jsme se o tom
sami my Čechové omažští a s námi
krajané ze všech končin Btátů
Nebrasky Jižní Dakoty Iowy
Kansasu ano i z dálného Wyomin-
gu kteříž přijeli do Omahy aby
vzdali hold svůj vítěznému králi
tónů v sobotu večer v Boydově
divadle
Jan Kubelík koncertoval v pátek
večer v Lincoln V souhlasu s
usnesením -výkonného výboru od
jeli v sobotu ráno členové jeho
Rev Vránek pí M Burešová
S L Kostoryz Jan Rosický St
Beránek k nimž přidružily se
ještě pí Marie Rosická a sl M
Burešova do Lincoln aby dopro
vodili Kubelíka s družinou jeho
do Omahy Vác Bureš rovněž
člen výkonného výboru odjel do
Lincoln hned v pátek odpoledne
chtěje býti večer přítomen kon
čertu Po příjezdu svém odebral
se výbor do hotelu Lincoln kde
ubytován byl Kubelík a ostatní
Členové společnosti a sice řiditel
Gorlitz tajemník Skřivan pianista
Friml pianistka sl Shayova ko
morník Soukup a pokladník Nor
cross Když byli členové výboru
umělci představeni zapředl tento
s Omažany přátelský hovor a bavil
se s nimi asi dvě hodiny Odpo
ledním vlakem vypravila se celá
společnost do Omahy a přibyla na
nádraží Burlington dráhy ve
hodiny
- Zde shromážděny byly již velí
ké zástupy lidu Vždyť i ty české
dítky těšily se na příjezd slavného
mistra Rada policistů stála podél
trati a věru jen s námahou poda
řilo se jim udržeti volný průchod
pro uvítací výbor vzácného hosta
a ostatní členy společnosti Všude
kamkoli oko pohlédlo těsnaly se
maisy lidu V průvodu p- Bureše
a členů výboru uveden byl Kubelík
a družina jeho po točitých scho
dech do rotundy kde uvítán byl
Rev Jaroslavem Dobiášem delší
řečí již však následkem čilého
ruchu mohli slyšeli pouze ti kteříž
stáli poblíže řečníka Na uvítání
Kubelíkově podíleli de též četní
krajané z venkova Na to dove
den byl Kubelík do kočáru do
oějž usedli kromě něho též pp
Rosický Rev Vránek a Bureš
Do kočáru druhého usedli sl
Shayova a pp Friml a Skřivan do
dalších dvou pak ostatní členové
výboru Průvod hnul se ku předu
a v krátké době stanul před Paxton
hotelem kdež byl Kubelík s dru
žinou svou po čas pobytu svého
v Oraaze ubytován Samo sebou
se rozumí že ani v Omaze neušel
velký umělec náš zvláštní pozor
nosti zvědavých novinářských
zpravodajů
Koncert v Boydorl divadle
Krátce po 7 hod večerní po
čali se scházeti lidé ze všech úhlů
města u Boydova divadla Poně
vadž pak vchody zůstaly uzavřeny
až do půl osmé hodiny nelze se
diviti že kolem divadla nastala
velká tlačenice Když pak dvéře
konečně otevřeny naplněno diva
dlo v nedlouhé době ve všech
svých prostorách Mohl jsi se
ohlednouti v právo nebo v levo
před sebe nebo v zad všude jsW
viděl krajany Sněle můžeme
tvrdit! že sobotní večer — byl če
ský večer český hovor tu převlá
dal Když konečně vystoupil mistr
Kubelík s p Frimlem na jeviště
nastalo ticho hluboké jež však v
okamžiku přešlo v bouřlivý tle
skot Jakmile však dotekl se p
Friml kláves piana nastalo ticho
jako v kostele Když pak slávo ý
mistr náš dotekl se smyčcem svým
čarovných strun Stradivárek neo
dvážil se nikdo téměř ani dýchali
Okouzlení naslouchali jsme bož
ské hudbě mistrovi jenž najed
nou rázem podmanil ai nás umě
ním svým Po skončeni prvého
čísla rozpoutala se divadlem bou
ře potlesku a tento neustal dokud
se Kubelík opět neobjevil a nepři
tlnli v Oniaxo riontsiveiiíčko
dal ještě jedno číslo za kteréž
sklidil rovněž bouři potlesku
Po tomto prvém Čísle odměněn
byl Kubelík skvostnou květinovou
lyrou darovanou mu českými
spolky omažskými
Druhé Číslo — 'Romance' od
Beethovena a 'Slovanský tanec'od
mistra našeho Dvořáka— setkalo
se s podobným skvělým úspěchem
Nám zamlouvala se nejvíce sklad
ba mistra Dvořáka tato skvostná
perla tvůrčího ducha velikého
skladatele Dokonalý a úchvatný
přednes 'Slovanského tance' ne
vymizí dlouho z rozechvělé duše
naší Když za bouřlivého potlesku
odcházel Kubelík s p Frimlem v
zákulisí zastoupily mu cestu sl
Anna Kotěrova sl Marie Kuče
rova a malá děvuška Helena Pa
vlíkova Sl Kotěrova přednesla
pěkně vzletnou báseň z péra rev
Vránka načež podala oslavenci
obrovskou kytici z růží jménem
katolických spolků českých Sl
Kučerova podala menší kytici p
Frimlovi Hned na to předstou
pila Helenka Pavlíková a pozdra
vivši umělce jménem Čechů omaž
kých podala mu rovněž krásnou
kytici uvitou z růží bílých a čer
vených ' 1
I třetí číslo — 'Traumerei' od
Schumana a 'La Rondě des Lu
tins' od Bazziniho — vyslechnu
to bylo obecenstvem se zbožným
zanícením a když mistr skončil
rozpoutala se! opětně divadlem
bouře potlesku- Tu vystoupil na
jeviště předseda výboru koncert
pořádajícího p Rosický a srdečný
mi slovy oznámil Kubelíkovi že
na místě darů ze zlata a stříbra
hodlají Omažané věnovati mu dar
cennější totiž že založí fond při
pražské konservatoři z něhož vy
držováni budoudva nadějní chudí
studující čeští jeden z vlasti staré
a jeden z Ameriky kterýžto fond
ponese jméno Americký fond Ku
belíkův Prohlášení p Rosické
ho přijato bylo hlučným potles
kem 'českého' obecenstva
Koncert zakončen byl důstojně
vždy krásnou národní hymnou
naší 'Kde domov můj!"
Též i pianistce slečně Shayové
dostalo se plného uznání obecen
stva za zdařilou její hru
Kubelík není milovníkem banketů
V poslední době dostalo se ně
kterým členům výboru od důvěr
ných přátel mladistvého mistra
našeho několik pokynúže Kubelík
nemá zalíbení v nákladných ban
ketech a okázalých slavnostech
Jávaje přednost přátelské zábavě
domácí Pan Václav Bureš pře
svědčiv se o správnosti pokynů
těch pozval vzácného hosta na
neděli odpoledne do obydlí svého
1623 Center al a Kubelík
pozvání to ochotně přijal
V neděli v 8 hodin ráno Kube
lík posnídal do 10 hodin brál na
housle načež s p Skřivanem ode
bral se do českého katolického
chrámu sv Václava Po skonče
ných bohoslužbách zastavili se nai
faře a odtud odebrali se v průvo
du rev Vránka a p C F Heř
mánka pěšky do Paxton hotelu
Zde od 12 do 1 hodiny přijímal
návštěvy od I do 2:30 cvičil se
ve svém pokoji načež odejel do
obydlí p Bureše kdež připraven
byl na počest milého hosta domá
cí český oběd Tohoto súčastnili
se též Gorlitz Skřivan Friml sl
Shayova J Rosický Rev Vrá
nek S L Kostoryz C F Heř
mánek Jos Mik S A- Beránek
Edward Rosewater s chotí pí
Marie Rosická pí A Kmentová
V Hoffman z Havelock s chotí a
B Sláma s chotí Byl to přátel
ský dýchánek a mladistvý umělec
všichni hosté ostatní bavili se
znamenitě '
Asi o 4- hodině odpolední na
stoupena projížďka městem načež
asi po hodině vrátila se společ
nost do Paxton hotelu -
Večer pořádal draní odbor Těl
Jed Sokol divadelní představeni
'Osudné dobrodružství V frašku
se zpěvy Jelikož bylo známo
že ředitelstvo pozvalo Kubelíka a
že tento pozvání přijal( shromáž
dilo se v Sokolovně ohromné
množství obecenstva Nejen pro
stranná síB ale i galerie byly pře
plněny Rozmarni fraška sehrá
na byla celkem uspokojivě Úlo
hy svěřeny byly tentokráte větši
nou nejlepším českým ochotní
kům kteříž již mnohokráte zdaři
lou hrou svou obecenstvo uchvá
tili Z dam účinkovaly pí R
Dlasková pí E Bandhauerová
pí N Svobodová a sl F Morav
cova z pp pak J E Švejda B
Bartoš F J Babka V Bláha a
F Rendla O výkonech jednotli
vých herců nebudeme se rozpiso
vali podotkneme pouze že každý
z nich se přičinil aby úkolu svého
čestně se zhostil
Bylo skoro půl desáté když
slavený mistr náš dostavil se do
Sokolovny jsa provázen tajemní
kem svým p Skřivanem Gorli-
tzem Frimlem a několika členy
výboru Příchod jeho uvítán byl
voláním "Na zdar!" a hlučným
potleskem Usedl s průvodci svými
na vyhražená sedadla v prvé řadě
a ač výboru sdělil že se v divadle
dlouho nezdrží přece setrval tam
až do konce a dle všeho výborně
se bavil Po představení k výslov
né žádosti své vyveden byl ze síně
postranním vchodem načež vsedl
s družinou svou do kočáru a odjel
do svého hotelu
Pan Gorlitz povzbuzen jsa
skvělým uvítáním jakého sc Ku
belíkovi v Nebrasce dostalo roz
hodl se že uspořádá ještě jeden
koncert v Omaze a sice v pondělí
odpoledne Ježto Boydovo divadlo
bylo již zadáno uzavřel smlouvu
s řiditelstvem Creighton-Orpheum
a při koncertu sobotním obecen
stvu to oznámil Následkem toho
zdrželo se v Omaze mnoho kraja
nů kteříž si přáli českého Pagani
niho ještě jednou poslechnouti až
do úterka
V pondělí byl Jan Kubelík ho
stem Rev Vránka Ve 2:30 hod
odpoledne koncertoval Povinnosti
naše nedovolily nám abychom se
mohli súčastniti koncertu tohoto
Jak nám bylo sděleno nebyla sice
návštěva tak hojtra jako o koncer
tu sobotním za to však hra Ku-
belíkova byla prý ještě dokonalej
ší úchvatnější V odměnu dostalo
se mu kromě bouřlivého potlesku
též tří skvostných kytic darů to
od sl M Burešové Těl Jednoty
Sokol a Výkonného výboru
Večer kolem 7 h dostavili se
někteří členové výkonného výboru
jakož 1 výboru širšího do Paxton
hotelu aby vyprovodili Kubelíka
a družinu jeho na nádraží B & M
dráhy Zárovefi odevzdána byla
mu pěkná kytice od pí Hoffma
nové z Havelock Brzy na to vy
jela společnost ve 3 kočárech a za
nedlouho stanula před vchodem
do nádraží kdež shromážděno
bylo mnoho krajanů kteříž přišli
se rozloučit se slavným krajanem
svým Zásluhou colonela Mika
bylo nádraží slavnostně osvětleno
a několik těch okamžiků zbývají
cích ještě do odjezdu vlaku ztrá
vil Kubelík prohlídkou nádraží
jež se mu velice líbilo Konečně
přiblížil se čas kdy bylo Kubelí
kovi odebrati se do vlaku Než
vystoupil na vlak „ obklopen byl
zástupem dam i pánů s nimiž po
dáním ruky se rozloučil Když
konečně ocitl se ve vlaku vyzvai
col Mik shromážděné krajanyaby
provolali slavnému umělci třikráte
'Na zdar!' Hromové 'Na zdar!'
zaburácelo vzduchem Vlak se
hnul k odjezdu Tu pan Gorlitz
zvolal česky: 'Ať žijou Čechové
omažští!' a v odpověď volali tito:
'Ať žije Kubelík!' a 'Na shledá
nou!' Vlak zmizel z dohledu a
Čechové omažští počali se pomalu
rozcházeti vzájemně se těšíce u-
jištěním že zbožňovaného mistra
houslí do roka opět spatří
Jak nám sdělil p Bureš vrátí
se Kubelík příští zimu opět do
Ameriky kde uspořádá řadu kon
certů pod správou otcovského pří
tele svého p Skřivana a p Gor
litze Z Omahy odjel Kubelík s
družinou svou do Chicaga kdež
hrát bude ještě dvakráte pak na
vštíví Toronto New York Fila
delfii a Brooklyn a dne 25 března
odcestuje na lodi 'Kaiser Wilh-lra
der Grosse' do Evropy V Paří
ži se zdrží několik dní a pak poje
dou do Prahy V červnu odebé
ře se Kubelík do Londýna kdež
bude koncertovali při korunovaci
krále anglického načež vrátí se
opět do Cech a zde v útulném do
mově p Skřivana odpočine sobi
přea léto ' '
IZEZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy ye sviHé politickém 1 společenském
Rakousko-Uhersko
Schválený úmysl vlády — Souboj
poslaniů—Sensafnl samovraida
Rakouská vláda má v úmyslu
povýšiti rakouské vyslanectví ve
Washingtonu na velevyslanectví a
sice již v příštím roce Veškeré
časopisy přijaly tuto zprávu s po
těšením a při tom vyslovuji jenom
politováni že rakouská vláda byla
ta poslední která to učinila
V Budapešti utkali se v souboji
hrabě Štěpán Tisza s poslancem
Radowským Za zbraně měli kor
dy a Radowský po několika nábě
zích poraněn byl těžce na pravé
páži Souboj ten byl výsledkem
prudkého výstupu ve sněmovně a
vzdor všem pravidlům ještě po
souboji odmítli oba soupeři smí
ření Ve Vídni vyvolala neobyčejnou
sensaci samovražda manželů Hu
batkových kteří společně se spro
vodili Re světa Hubatka byl re
daktorem časopisu Reichswehr a
znám byl svou velikou výstředno
stí a manželka jeho také
Raško
Nové násilnosti vlády
Vláda pokračuje ve své násilni
cké politice Dne 3 března byl
41 výroční den zrušení nevolni
ctví ruských sedláků a Časopis
Vědomosti uveřejnil v ten den
článek v němž trpce poukazoval
na to že poslední násilné zpáteč
nické činy vlády musí udusiti v
lidu selském veákeré naděje na
lepší doby politické a sociální vol
nosti a přivésti jen zklamání všech
nadějí které do osvobozovacího
patentu onoho kladeny byly Za
tento článek byl Vědomostem za
kázán veškerý veřejný prodej na 3
měsíce Jiného násilnického činu
dopustila se vláda přeložením ho
spodářského ústavu ženského z
Moskvy' do odlehlé částí gubernie
saratovsKé kde není železnic ba
aii řádných cest V obyvatelstvu
panuje nad tímto skutkem vlády
značné rozčilení a časopisy to bez
ohledně odsuzují tak že se očeká
váme někteří novináři to odpykají
Sedláci v okolí města podporovali
ústav ten velmi štědře a darovali
mu mnoho set akrů půdy nyní
však bude vše zmařeno rozhodnu
tím vlády
Komise k vyšetření škod ze
mětřesením v Sěnachu"spůsobe
ných uveřejnila svou zprávu V
ní se udává že katastrofa ona za
sáhla v okolí města 126 vesnic s
9084 domy Z městských domů
bylo 3496 úplně rozbořeno a 3943
poškozeno z( venkovských pak
4163 obytních stavení 11 kostelů
41 mešit 11 továren a 3 školy
silně poškozeny Počet zabitých
jenž obnáší mnoho setse v zprávě
této neuvádi
Generál Gribski kterýž vzbudil
kdysi surovým svým rozkazem
hrůzu v celém vzdělaném světě
byl nyní za trest propuštěn z ruské
armády — Generál Gribski při
povstání boxerů v Číně vvdal roz
kaz aby asi 5000 Číňanů bylo
vehnáno do řeky Amuru a zde
všichni tito nešťastníci zahynuli
Ti kdož chtěli vyplavati na břeh
byli zastřeleni" aneb utlučeni paž
bami vojáků a ani jediný neušel
hrozné smrti Jaký to nepatrný
trest vůči takové neslýchané besti
álnosti Švédsko
Švédské vládě bylo právě do
dáno sdělení od společnosti Hud
son Bay která po dvouletém pá
tráni nabyla o tom jistoty že
švédský veduchoplavec Andreé byl
zavražděn se svými dvěma druhy
od nejsevernějšfch Eskymáků Ně
kteří z těchto Eskymáků vypravu
jí Že vrahové jeho vidčli v povětří
velikou kocábku plouti a ta že se
konečně snesla k zemi a z ní vy
stoupili tři bílí muži s ručnicemi v
rukou Na neštěstí všichni vystře
lili a Eskymáci majíce to za zna
mení nepřátelství vyslali na ně
déšť šípu ze svých luků a usmrtili
všechny tři a pak o všechno co u
nich nalezli se rozdělili Výprava
poslaná na výzkumy po Andreém
nalézla u Eskymáků nože pytlík
na tabák náboje a jiné mnohé
věci které beze vší pochybnosti
náležely Andreé-ovt
Andreé vystoupil v balonu svém
ve Švédsku v červenci r 1807
doufaje takto dostihnout! severní
točny ' ' V '
Z bojišti v jižní Africe
Skvflé vttfzstvi Delareye - Generál
Methuen zajat — Londýn rotfilen
nad touto zprávou
Tak se zdá jako by válečné
štěstí přiklonilo se úplně v poslední
době k zbraním búrských hrdinů
Hlavně gen Delareyovi přeje a
tento znamenitý vojevůdce kterýž
nedávno zasadil tak těžkou ránu
Angličanům že se tito pod ní až
zachvěli zasadil jim opět jinou
ale ještě mnohem větší Co toto
píšeme tu v depeši podmořského
lana uvádí se jen nejstručnější
zpráva ale ta stačí úplně k vysti
hnutí celé veliké porážky Britův
Delarey nejen že porazil v boji
anglického velitele gen Methue
na ale zároveň ho zajal a ukořistil
4 děla Methuen se svým odděle
ním bral se z Twebeše do Palmet
knillu a měl pod svým velením
1200 mužů se čtyřmi děly a 1 porn
ponem Búři podnikli na Angliča
ny útok ze tři stran a v zuřivém
boji zabito bylo 308 Angličanů a
3 důstojníci a 77 mužů bylo pora
něno 350 mužů bylo Delareyem
zajato mezi nimiž i gen Methuen
jenž poraněn byl do stehna
Boj ten udál se dne 7 března
mezi Winburgem a Lichtenbur
gem v Oranžsku
Kitchener podává o tom tuto
zprávu:
Pretoria v sobotu dne 8 břez
na — Velice lituji že musím po
slali velmi špatnou zprávu o gen
Methuenovi Tento táhnul s 900
jezdci vedenými mayorem Pari
sem a 300 pěšáky z Winburgu do
Lichtenburgu' kde se měl spojití s
Greenfellem velícím 1300 mužům
Včera ráno byl napaden oddělením
Delareye na tří stranách -
Po boji podařilo se 550 mužům
ustonpiti do Maudoysu a Kraaipa
nu ačkoliv byli čtyři' míle Bary
pronásledováni - (Ti je asi nějak
prohnali!) Tito muži oznamují že
Methuen a Paris s děly zavazadly
jatd byli zajati od Búrů —
V druhé depeši kterou Kitche
ner poslal v neděli oznamuje toto:
Paris který se dostal do Kraai
panu se zbytkem vojska praví že
oddělení táhlo ve dvou částech
Jedno se zásobovacími vozy taže
nými voly opustilo Twebosh ve 3
hodiny odpoledne Druhé se záso
bovacími vozy taženými mezky
vyjelo o hodinu později Búři uči
nili útok svůj před svítáním Nežli
mohJa být zadnímu oddělení po
slána pomoc tu toto ustoupilo ve
zmatku a mezitím Búři na obou
stranách útočili na naši celou řadu
Mezci se splašili a vrazili do pota
hů s voly a nyní nastala vřava
kteráž se nedala zastaviti Major
Paris shromáždil kolem sebe 40
mužů a obsadil blízký pahorek
leč všechna obrana byla marná
Búři nenechali se zastaviti a zajali
i celý přední zásobovací sbor
Methuen byl poraněn do stehna a
zajat a Paris se vzdal v 10 hodin
ráno později byl propuštěn kdež
to Methuen dosud jest v zajeti —
Důstojníci Venning a Neshan byli
zabiti u svých děl —
Celý Londýn jest rozechvěn nad
touto porážkou která jest jednou
z nejhroznějších jaká kdy stihla
Angličany v jižní Africe Methuen
jest první anglický generál který
byl Búryrajat
Skvělé to vítězství jihoafrických
hrdinných farmerů musí naplnit!
každého upřímného přítele svobo
dy nadšením
Zprávy osobni
— Včera navštívil nás p Jos
Hlína z Ohiowy kterýž si přijel
pro óletého synáčka svého kterýž
po tři měsíce léčen byl v nemoc
nici sv Josefa Byl raněn mrtvi
cí na jednu stranu těla avšak ny
ní jest naděje že úplně se pozdra
ví Potěšený otec odvezl si syna
svého dnes ráno domů "
Probudíte-li se a ošklivou chutí
v ústech můžete poznati Že po
třebujete dávku Chamberlain'a
Stomach and Liver Tablets Ony
vyčistí váš žaludek zlepší vaši
chuť a budete se po nich cititi
jako nový člověk Snadno se uží
vají jsouce cukrem obaleny a pů
sobí příjemné Ná prodej n viecb
lékárníků m
r '
I
1 1