Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 19, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
cl tmmjn
Oznamujeme tímto že p VÁC
PŘIBYL jist oprávněným naiím
jednatelem a kollektorem
Vyd Pokroku Západu
AAAAAAA
li! OMAHA
►
B
VTrTTTTTTTTTTTTTITTTirTTTV
— PRJIME SE chlapec do
uíení v tiskárně "Pokroku Zápa
diť' Týž musí býti nejméně
iiletý a musí čisti dobře česky i
mluviti anglicky
— Do českého léčebního ústa
vu dra K H- Breuera přijeli
následující krajané: Kateřina Boř
z Western Neb která byla po
drobena operaci paní Františka
Hotěk z Otho Iowa která též
byla podrobena operaci Josetina
Hotěk dceruška předešlé paní
Antonie Dvořáková z Table Rock
Neb Jos Splíchal a Fr Splíchal
z MuaJenKans kterýžto posled
ní byl podroben oční opera!
'pí Malá z Brainard Neb OJ jeli:
F VV Radil z Western Neb !
Barbora Kouba z Crestoo la
— Chvalně známý krajan p
Josef Novák vykoupil v minulých
dnech železářský obchod po ze
snulém krajanu Johnu Fojtíkovi
v t 1835 Vinton ul Pan Novák
doplnil zásoby zboží a může nyní
posloužili ci krajaoum viiu co
do oboru tohoto spadá Krajané
naši učiní dobře když potřeby
své koupí si v obchodu páně No
vákově neboť dostanou je levněji
než v kterémkoliv obchodě jiném
Přesvědčte se ix
— Ve středu večer pokusil se o
sebevraždu Ailetý John Dingmarf
bydlící se svou manželkou ví 113
již 24 ul Přišel domů o 6 hod
večer notně nachmelený a celý
zoufalý nad tím že nemohl nalézti
zaměstnání Manželka jeho chtíc
jej potčliti sdělila mu že obdrže
la místo v prádelně a že se nějak
již protlukou než on dostane ně
jakou práci Na to odešla na
několik minut ze světnice a když
se vrátila sdělil jí muž že požil
dávka strycbfiinuaby učinil konec
bědnému svému životu Paní
Dingmanová pospíšila pro lékaře
kterýž nalezl Dingmana ležícího
na podlaze a svíjejícího se v bo
lestech Teprve po delším úsilí
podařilo se lékaři nešťastníka ži
votu zachovati Dingman jest
nyní rád že sebevražedný pokus
jeho se nezdařil
— Kouříte rádi dobrý doutník?
Jestli ano tož zastavte se u Vac
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My best Při om ma
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Aušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý šaupavý a žvýkavý 27 —
— John Peterson z Č 2501
již 21 ul kráčel minulou středu
v 7:45 hod večer po 24 ul když
pojednou blíže Vinton ul spatřil
před sebou čtyři mladíky živě ve-
SDolek rozprávějící Když se k
nim přiblížil pokročil jecen z nicb
proti němu a požádal jej aby mu
dal všechny peníze a cenné před
měty jež má u sebe Padesátiletý
Petersen jenž zaměstnán jest
jatkách south-omažských pokládal
nestydatou žádost tuto nejprvé za
nemístný iert avšak když mu
mladík pohrozil že pochodí zle
nevyboví-li žádosti jeho odevzdal
mu zlatý pětidollar a stříbrné ho
dinky Sděluje loupež onu policii
ponotkl že mohl sice drzího holo
brádka snadno zkrotiti ale že z
z chování tří soudruhů jeho soudil
že by mu bylo svésti boj se všemi
čtyřmi jehož výsledek mohl se
mu státi osudným 'Policie po
lupičích pátrá
— Dvacetiletá EstherTremore
ova pokusila se ve středu mm
týdne o sebevraždu ježto prý ji
omrzel život a nemá nikoho pro
koho by žila V noci na středu
koupila si v rflzoýcb lékárnách
kyselinu karbolovou laudanum a
chloroform tyto jedy smíchala a
smíšeninu vypila na ulici - Na to
odebrala se do jednoho hostince
na Douglas ul aby tam zemřela
Společnici své Ruth Wocdsové
odevzdala čtyři dopisy k dodáni
různým osobám Zatím zvěděl
hostinský oč se jedná a proto
ihned povolal policii jež dopravila
Tremoreovu na policejní stanici
kdež jí lékař vyčerpal jed ze ža
ludku a tak od smrti ji zachránil
Zoufalá žena popálila si hrozně
' karbolovou kyselinou rty ústa a
brdlo Asi před čtyřmi měsíci
6páchal sebevraždu milenec její
Chas Rutsell z Lincoln a od té
: doby ztratila prý Tremoreova lásku
k životu ' ~ ' '
— NENÍ SNAD již potřebí
vypisovat! našemu obecenstvu jaký
výběr zboží má náš groceruU C
F Heřmánek r l 1316 William
ul Tel 3172 O Neboř mezi
omažským lidem jest rozhlášeno
že o Heřmánka lze dostati všechno
a den ode dne víc a více Kdo
ještě o nás nebyl nechť se pře
svědčí 37—
Zwtaví ušel a odstři ií ustizeif
Leiatlve Rromo-QaintB Tablet vyléň a
efuaaoí ie den ftaviéeVil neplatila Ohi
£#
— V pátek kolem it hod do
polední přištl o živnt nešťastnou
náhodou 65letý Joseph Astleford
bydlící se svým synem v č
425 Martha ul Syn AstltfordQv
William najal farmu blíže Gilmore
v Sarpy okresu a v pátek kácel
tam s otcem suchý strom Pod
sekaný strom svalil se na jiný a
starý Astleford zasažen byl větvi
do spánku tak prudce Že v bez
vědomí klesl na zem Syn snažil
se otce vzkřísiti když však veške
ré úsilí jeho bylo marným pospí
šil do domku a přinesl kořalku
kterouž svlažil otcovy rty a omyl
jeho obličej Stařec se v několika
okamžicích vzpamatoval a počal
si stěžovat na velkou bolest v ra
meni o bolestech v hlavě nezmínil
se však ani slovem Syn přivolav
si pomoc odnesl otce do domku
kdež jej ošetřil jak nejlépe mohl
Měl za to Že zranění otcovo není
nebezpečné a tudíž lze si předsta
vili hrozné ustruutí jeho když za
nedlouho shledal že otec jeho jest
mrtev Mrtvola Astlefordova do
pravena do pohfobnického závo
du Brewerova v South Omaze
— Krajané pozor! Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhr e-1
tý sklepník v místě samém H sté
zajisté že přesvědčí se že ohslu-J
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtuď spokojen Řízné pivko stá-
e na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé (plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "aa
jedou" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubíra
ti budou tf
CHCETE si poříditi vkusnou
trvanlivou a zároveň levnou obuv?
Jestli ano tu navštivte obuvnický
obchod krajana p Antona Bílka v
č 1236 již 13 ul-kdež si můžete
vybrati obuv po své chuti Pan
Bílek jest nejen svědomitý obchod
ník ale i zkušený odborník a
proto ten kdo u něho koupímůžc
býti jist že dostane zboží prvé
třídy Aby ct zákazníky své v
každém hledu uspokojil zásobil
hojně oLchod svůj proslulým zbo
žím nejsolidnějšícb vyrabitelů obu
vi W L Douglase a Nelsons -Přijďte
a přesvědčte se! 23x4
— Dle výkazu okresního po
kladníka Elsassera obnášela botu
vost v okresní pokladně dne 8
ledna $12411085 a za měsíc le
den skolektováno bylo $9648065
úhrnem tedy nalézalo v rukou okr
pokladníka $220501 S5 Po u-
hražení vydání za 'měsíc leden
obnášela hotovost 31 ledna $152-797-55-
— Tento týden bude u Frant
Nováka číslo 1264 jižní 13 ul
k dostánf vyjmenované zde zboží
za tyto zvláštní ceny: Mouka za
$1 lemony a oranže po 1 centu
kokosové ořechy (cocoanuts) po
3c jeden
— Každý kdo zkusil jednou
CRESCENT DROBNÉ UHLÍ
jež prodává South Omaha Ice &
Coal Co 912 již 13 ul bned
vedle B & M mostu tvrdíže ne
přeje si dražšího Jest čisté vý
hřevné a laciné Tuna uhlí tobo
stojí pouze $5 50 a náš krajan p
Jos Michal tam zaměstnaný od
váží vám míru poctivou — natla
cenou navršenou a osutou 24X
— Již příští sobotu dne 22
ánora uspořádá T J Sokol v So
kolovně Martha Washington ples
Jest to novinka a pořadatelé si
přejí aby se dámy přistrojily v
oděv Marthy Washington aneb v
jiné kroje 18 století a napudrova
iy si vlasy páni pak aby oděli se
v obleky kontinentální a revoluč
ní s napudrovanými parukami 1
pletenými copy a s kanýry krajko
vými kolem zápěstí a krku K
doplnění celku jest třeba aby na
obličejích účastníků bylo lze zříti
černé náplasti blíže úst svůdné
důlky klenuté obočí aneb krásné
oči Tím ovšem není míněno že
nemá nikdo jiný přístup do plesu
tohoto než pouze ti kdož dostaví
se v kroji t8 století Naopak ač
by bylo přáním naším aby skuté
čně se tak stalo má přístup kaž
dý kdo u dveří proukáŽe se s po
zvánkou rozváaky lze do t 1 u
výboru neb u kteréhokoliv Soko
la Nepochybujeme Že ples ten
to bude hojně uavštíven
— Příští čtvrtek pátek a sobo
tu prodávali se budou u Ant No
váka č 1254 již 13 ul:
Všechny dámské Šaty po 69 1
$125 mužské střevíce se spen
kami po 45c
Dětské lias a $175 střevíce
po 45 85 a 90c
Mužské spodol pričlo po 10
5 35C
Ženské $225 krásné s řeíce
po $125
Mužské $2 50 krásné střevhe
po Ir 25
- Za podobni sníltaýcb ce 1 bu e
se prodávali léž zboží jiné ix
K vylécesí itstazcaf u ten
n!vejre Laratlve Brome Qulnlne Tableta
KaUf lékárník vrátí pěníte amiiO-lU Pod
— Páteční schůze výboru pro
Kubelfkův koncert v Omaze byla
četně navštívena a učiněny další
potřebné kroky aby docíleno bylo
zdárného úspěchu Po zahájení
scriůse podal p J Rosický před
seda výkonného výboru zprávu o
celkové Činnosti tohoto výboru o
nesnázích které dohodnutí s im
pressariem Kubelfkovým Gor
litzem jakož i se správou Boydo
va divadla v cestu se stavěly
načež čtena smlouva s Gorlitzem
uzavřená Ve smlouvě té zavazuje
se výbor mezi jiným zaplatili
$2000 za koncert opatřiti br-z
platně síň a neprodati ani jediný
lístek pod dollar Po pfe'teií
smlouvy uzavřel é 4 ředitelem
Boydova divadla dle kteréž nájem
z divadla obnášeti bude $300 při
kroceno k rozšíření dosavadnítio
tříčlenného výkonného výboru se
stávajícího z pp J Rosického S
L Kostorvze a Vác Bureše o
dalších šest členů a sice: pí M
liurešovou pi M Svobodovou a
pp Rev J Vránka Jos Mika K
Heřn:ánka a S A Beránka Tento
9Členný výbor rozvržen pak na 6
tříčlenných podvýborů a sice: Na
dopravu pp Joe Mik S A B2
ránek a K Heřmánek na venkov
ní agitaci a ubytování pp S L
Kostoryz Rev J Vránck a paní
N Svobodová na síň a lístky pp
Vác Bureš Jan RosickýaJ Mik
na ohlašování pp Jan Rosický
h- Heřmánek a Víc cureS na
uvftárí Rev J Vránek pí M
Burešová a p b- A lieranek na
agitaci místní p K Heřmánek
pí N Svobodová a p S A Be
ránek na program Rev J Vrá
nek pí M Burešová S A Be
ránek S L Kostoryz a J Mik
Výbor oznámil též že po důklad
oé úřadě roshodl se odporuČiti
aby ceny míst byly tak nízké jak
jen možno vzhledem k velikým
výlohám a sice: Dolejší lože (šest
mí-it) po $25 hořejší lože (4 mistaj
po $15 Celý parter a dvě první
řady balkonu po $2 50 Celý circle
tbtiž všechna místa dole mimo
parter a pak všechna ostatní mí
sta předního balkonu mimo prvé
dvě řady po $200 Všechna místa
zadního balkonu po $150 a vstup
oé na galerii $100 Všechny drá
hy snížily jízdné o třetinu ze všech
míst na 150 mil od Omahy a sli
bují vypravili zvláštní vlaky zvlá
ště podráhácbjeŽ pravidelné vlaky
v neděli nevysílají když by se
mohl zaručit příjem $300 neb více
v kterémž případě by jízdné poíí
táno bylo poloviční a účastníci
mohli by se po koncertu vrátili
domů ještě téže noci — Lístky
přijdou do prodeje příští pondělí a
sice budou se prodávat jak jest
obyčejem při podobných příležito
stech za $250 $2 00 a $150
kteréž budou vyměnitelný za ku
ponové lístky pro sedadla v diva
dle V divadle nebudou se lístky
prodávati až teprve v poslední den
jestliže totiž nějaké zbudou Lístky
na galerii budou se prodávali po
$100 bez vyhraŽenf místa a tudíž
ten kdo přijde dříve bude si moci
vybrali místo lepši Krajané z ven
kova kteříž si ehtějí zajistiti vý
hodná sedadla musí se přihlásit!
do pMItí neděle neboť v pondělí
v 9 hodin ráno započne se s pro
deiem lístků v Umaže a sice v
Boydově divadle Penze z ven
kova buďtež zasýlány na poklad
níka výboru Vác Bureše care of
Pokrok Západu Příští schůze vý
boru odbývati se bude v pátek dne
21 února večer v Národní síni
roh 13 a William ul
— Mayor Lieben z East Omahy
vyzvedl si v pondělí odpoledne v
jedné zdejší bance $565 a uložil
je v pytlíku jejž pečlivě zastrčil
do kapsy svrchníky Na robu
16 a Douglas ul se zastavil a
koupil si od Itala tucet banánů
Vytáhl z kapsy pytlík s penězi
vybral z něj potřebný obnos za
platil banány a bral se spokojeně
dále Pojednou si vzpomněl že
nechal pytlík s penězi ležeti na
vozíku Italově a proto ruce se
vrátil K úžau svému však shle
dal že u vozíku nalézá se muž
jiný kterýž nechtěl ničeho věděti
o pytlíku s penězi Mayor Lieben
oznámil záležitost tu policii jež
sice zatkla dva Ital) a uvěznila
ale až dosud nevypátrala kam
mayorovy peníze se poděly
— Vkusně zařízený hostinec
na rohu 13 a William ulici
převzal do avé právy chvatně zná
mý a oblíbený hostinský Antonín
Křeček Kdo z krajanů si chce
pochutnati na řízném Scblitzovém
ležákj nechť jen zastaví se u
'Anton? který kromě čerstvého
moku poslouží vám 1 výbornými
doutníky jemnými likéry a chut
ným Ijjčen 23
_ Krajany mše zajímali bude
zpráva kteréž dočetli jsme se
ve "Slovanu Americkém" vy
cbázejícím v Cedar Rapidsích la
ze dne 14 t m: Soud Franka J
Hromátky jejž velká porota ob
žalovala z krvesmiiství (incesť)
započal v úterý odpoledne a trval
do 5 bodio e střtdu odpoledne
V tu dobu odevzdá o byl porotě
která %% v 7 hod navrátila se s
rozsudkem jenž zní "visen" —
Dle poslední zpfá-Mř Hromádko
odsouzen byl na 6 rokt do káznice
- CHCETE-LI SI vypůjčili
peníze na omažský zlepšený maje
tek nemovitý při nejnižší míře
úrokové a za nt-jvýhodnějšleh pod
mínek navštivte Garvin Bros
1604 Farnam Str Comtnercial
National Bldg Omaha 14X
— Krajany naše potěší zajisté
zpráva že chvalně známý fotograf
p F J Holoubek přezal atelier
po p Hajném a zaručuje ct obe
censtvu dokonalou práci prvé tří
dy 21 —
— Kdo si chce pochutnati na
výtečném pivku "budějovickém''
nechť navštíví žoviáloího Johna
Ondráčka v Národní síni roh 13
William ul 21
— Dámský sbor Hvězda Nové
Doby číslo 86 J Č D bude po-
řádati ples na oslavu svého pětile
tého trvání dne 5 dubna 1902 v
síni p I Hrocha 25
— Nejstarším a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany ppSloupem
a Krumlcm na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
Četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboť uikde
se mu nedostane lepšího 'šlofďatii
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
ca čepu jest stále čerstvý řízný
Hietzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zbožívtrhu neboť Sloup a Krunil
žádný "Šmejd nekoupí 23x4
— Již po mnoho roků nebyla
drůbež v Omaze tak drahá v této
roční době jako jest letos a ob
chodníci místní jsou toho náhledu
že tyto vysoké ceny jsou trvalé
Kuřata v malém prodávají se v
Omaze za i2}ic libra Drahota
ta přičítá se otevření obchodu s
Alaskou a Filipinami
Ho nJakyxb JiÉ padeuM rok& dávaly mtkj
MmS WiMftbUW' SHTHlříO £rRL'P lítLiAtD
vfm v ďMté vir6ntu tubtt BÝráte tHurvo
vány o klid oořut doUa Dem orný tni dítku ml'
rauu loa pitu ) iDDoa o iim? Mra wiu
siowa &)oihlDK Kyrup'' k détukmu vzrAvtu
uib& Hodnot Jeho je neocenitelná Tento
ulehči malému trpiiell w okamřiku 1'ndrtuj
te ho a) utky neudětite lédnon chybu
Teoto ryté£) pthmtn pritvldluje tře aíaiu
dek před h Jde větrové kotle oboiéktuje d
ani xruirůuJe xknH a dodává ohAeratvan a
Uaeetěoitt t$la "Mni Wínslow' sontkilnji
řyrup prodUfkoaoofuenu iubQ mft pnjtu
nou chuť a ! dAtán na Dtaduls iMlnono nJ-
fnumeoltíjliho a oejftitrAibo tenkébo lékaře
aowtrovatei ve ppoienjcti státech
Je o i
na dvaret pt ooift láhev VJy ÍAdeJte Jeo
Český pekař
bledí práci Ve svém oboru jest
dokonale obeznámen Přihlášky
dějtež se pod adresou: 28
- F ífVLÍK Atwood Kans
Oř E Holovtchiner
OFFICE na rohu li a tloward al Bbeelj'
Block lit drK 110 Telefuo 118
V piaérnf k aalmnoi od W do li hodlá ránt
j x 00 a oiptjiiiia idqtoo a veeer
Tvíefon raaidenca 1474
první třídy rlactoi
Fr Seinerád
na rohu 16 a William ul
Řízný Metz&v ležák stále na řepu
Pravé plzeňské z pravovoreřného pi
vovaru z Plzné jak by smet
Tel 2114 Frank Semerál
W G SL04t & CO
obchodníci
i iale Uli M 411 aer tt ulice
Houth Omaha
Teletui
Ztxiii ac prodiTá dle Mftoail boď ta boto
b oaaplátkr )ť
C- H Brewer & Cc
pohrobníci pujčovatdé koni
t-ai-ia m al SoOrah
t t nriii ~ " —
PÁIN EXřELLEIiX
r Vfuc ew tn-m kca i neVOs KtulA
itáoo nes£íuiýcli líkařbfďi rrmr4aof
S W45 Ut£ V
9r PkhteraXIVOf
Vi PA1NI
Ý M PA!NtXP£lifJ!jestrfgč
--Zr U r)eťMrhum3ti$-
žuji je proti fwra uvtVertým refr
JiivriAcjjíTri us ní ( J
VI ~~tr tMAL4 r msr Cl L Jt
řtiic vvtcráwiici uaaA n(ru
Mí IMUČWOtTt NK'SOWC IC
TanJtK ar MdTkl t
IWe cti a i) a'i a rfed
V lekinakÉ
oxxrtm A
ZDARMA POŠLEME VÁM
Jeden talířek zázraíného leku I lékař
aké dobrozdání pro váš případ j
bojíme kalilon nemoc puo
benou z Jakékoli příčiny
1
Pro každého človřka by mPU být Jakási
brár a každý mladík by mři vícl"-i i la
polilavnosf Jest pramc-o rmlontf mladí
ituikiice "fly a koření života Ti kdož
trpí xlýml nAsledky pohlavní slubontl
v v luku semene a nočních ztrát impo
tence neschopnosti ztríity rnuínké ally
eytílisu kapavky a varicorrllr zailaji ne
aby nim psali Neiapomeňte ie my ho
jíme kaídou nemoc aptiaoheiiou z Jaké
koliv příčiny VypiSas ivj!mi vlastními
slovy co vám sfíházi Nerólkláď-Jte ne
boř si neproflpřjnlo iMufm odkladem
1'iítenám hned a zbavte é navždy Jaké
koli nemoci kterou miíte TilesnS zmo
ření kteří by rádi slloustli drwtali chuť
k jídlu těšili ne z občerstvujícího spánku
a cítili ie každé tkanivo t jojich t le je
posíleno milí by se 11'čui u oí Tisíce
podí kovacích dopisu djsláváme od lidi
Již pozbývali vři Dddíja a kteřt od nas
z utrpent nejziwtaraiejsion t yifcčeni byli
Muži ženy dčtll Zaileta V Ustu oopia
své ciioroby do
State Hedical Institute
1286 EieUroi Butldmg rtrt Wayn ioé
Trpíte-li rlioumal ismem
iiiicn iiťUiiiicm očním
ibrttťť M dfirřrou n
pí Annu Krelschmer
1940 jižní 16 ul Omaha
rDhlltkn a ryra iliflku b}llnncb a kn
Knnýirh masil o liph nrřillílliné
BíMi má tit-irr dokia t p ruce IM KrHlach
iniTiiá yr-l f lyfi rtr hr uať itl rjrbojl
nj n Tivukny rn teté 1 I nwluby n
Mfjtralé jnkoí 1 nabpné nnlutiy (Vnf
Tvu rpa-tt vyré-#ny Ju 11 r&znyeh lřl
rfrh brlla a knfrut 1'nxlivaji mi v krabic
kácli o h ui rlrti )tlna krabil kb tuMcti
Maail ty li" o ]uuati iI potuiu Vtak na
Teni-a iaiUJI ta iwjui4né át krl)lfy na
jednou a ai-e pj olclrtanl H 10 Ke kal ia
Krahltce prihVn ]i 4pluý oárorf Víh linl
kdui jb rnrfu tu -r lul" ! objednajf nechť
y dopl-e avui Iakav4 údaji druh nemoct
ťtíiai árajnn& M) pnroucí 4mi
ANNA KRETSCHMEK
1940 So i6th St Omaha Neb
UMMll lita sli
V SO OMAZE
vlastní
OO
FR LAITNER
na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevné Jest vždy vfborný
ležík na íepu vÝhřr třeh mjli-pfiícL
dotuníkfl vueřných likíra a pravých
m fuliovaoyVb TÍn
1'ri'Strnnná ňtuloá míatnuat spolkoví
zamlouvá e luma a ct spolky leitké ne
nalezi'onvSo Oidoze lepM pobodlnélfil
a IcvDÍ-jhí Též i iu taneí ní nemá v Bo
Omažfl rovné a proto ct apolky řeské
uřiní dobře kdyi před poHdáním zádavy
jakékoliv přeptají ie u majiurl" na pod
mínky Prfzni kroj and poroučí ae
24 FKANK LilTXEK
1 1 1 I i I I I I I I II 1 1 IIIIIIMI I'
f — NEJ VĚTŠÍ—
MASNY KRÁM
na iU a YWrtt nllťl
má krajan oii
FR KUN CL
NejvétSÍ řek řeznický závod
na Est atrnnč
riy 1
uzenek aalámn iuuek a vie co do
oboru vurtcajkfi aáhá — Koupíte
zde Ifrnřji a maaolepM jak u iié
kobo {inébo
H I I t III I I I Ulil lllllll
VTIIOTOVCJB —
S "hL Sadler
1 Jtb and Faruam 1'alterwn Mik
ar nafi u toboto Helu Tel 1334
Nízké ceny vjletní
I PKO
HLEDAJÍCÍ SI DOMOVY
VUrEBÝ: t!£SS?
{ 6 t 20 rvétna
BMissjiunraclc
Iron jUounlsiiii
do jistých míst na
Zápaa ě Jiho-západě
a Jifyo-východě
za
i pptlt " 'I4
yt ten} Tt eižoo
Llsikj jsoa platuf ml so dáš 21 dne
Zmtávky bodou dooleoy ae dc"!
ne po dobu 15 dn po díMaíeiif prvé
bo vyietoíbu mláta na e %k
0 dali! lymfleiíJíSíJ:
t r- á-Ulvln a liv )Ml'tiI f kNi"U
ebi OS
T F CODFftEY
pass and T A Gmihi Neb
Km mile Dm Hcllera o
SFřdci né íčky pro ne moce
koňské a ioij tčí
Tlíodníi příležitost
naskyti se právě nyn( vSem kraj&nom nejen v Omaze v
South Omaze bydlícf:n ale i rodákQm naSim z venkova kteří
zajisté četně navštíví město t&e aby sáčastnili se koncertu
slovutného umílce našeho Jana Kubelíka a nakoupili zboil své
v největSím BtFl!nln a galanterním obchodě v České Nebrasce
Celovlněné látky na ženské Saty
(všech vzorka) 35c yj
Velká zásoba Ženských plySových
mantil (cape) které se prodává
ly po 1250 možno nyní kou
pili od ti jo do I5 00
Ženské závoje které se všude
prodávají za 25c yard možoo
u moe ob Jržeti po 5c yd
%i 00 ozdoby (trimmings) na žen
ské Saty zi 25c kus
Objednávky na venek vyřizují se levně rychle a správně
Nebudete litovat když dříve než koupíte jinde prohlédnete
si zásoby v mém obchodě V přímil krajana poroučí se
Aloisie Zelená 1314 William til Omaha
firn na výgrožei ii
Za $500000
vclecenného
siníciiélio zboží
poškozeno N
kouřem a vodou
bude prodáno
bez ohledu
na cenu a jakost
Naše zásoby poškozeny byly o
štědrém večeru kouřem a vodou
Pojišťující společnosti odhadly
škodu a my obětujeme veškeré
zásoby bez ohledu na cenu nebo
jakost '
Možnost ušetřiti peněz v tomto
případě jest podivuhodná
t
m 1
Výtečná
stará víím
Přejete II li vykutý druh výtečné! o
vína ryplatí ae v i n 10 kayi níi navštf
fit'] 5ate ráaoist prostředně drahých a
výborných vfn Jtat rejvftI a nejlíp
voleni! v mřaté PoiřBbuJtle líllcl v do
mi— viite ni'i' If-mni vlna
Kalifornií ma první Ukotl kvar
tová láhev 7o STic 50c a 75c
Importovaná vína
PORT kvxrtová láhev 1 II 2U $1 8"
SHERRY emné imponovand fl 1 2"
a150
CLARET řervené vlno Importované
kvart" i láhev ti 00 '
BURGUNDSKÉ importované kvartová
Uher $100
KOENIOtSBá-CHER — Laubcnbeimer
Marrobrunner a mnohá Jiná itará vy
braoá Importovaná vína
CACKLEY BROS
řfborná vlna a atolnl likéry
Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Hnnterovou
amozitnou
CHARLES OONAT
DOUTNÍKÁŘ
ffi
I UlUUUUj
vyrábí doutníky výborné jakoatl a kaídý
kdookuiil Jednou doutník Jeho nechce
jiný kouřili V obebodé Jeho mfiíete
iloslatl ve co pHiduSÍ k J- bo oboru
Nav&iivle (e a přeavřdřte aul 1
VKUSNÉ ZAŘÍZENÝ
HOSTINEO
-rlaatni —
s
v č 1728 jižní 13 ulice
ttíný Hrhllfzftr ležák sfile na řepu
Dobři doutníky tord likírr a mámeni
ta tído v aáaobA i 1 o chutní Riauaek jat
pottariuo O prltrB krajana tidaji
24 WIMNtER k JOHÁNEK
Jediný český®
q závod olovnlcký strojnicky
a záracínlcký v Omaze
Tlaatal
LEO BAROCH
o:i Ho ltll l Mtret
Tettoa IIW
Zaváděni olv plyna a kanaliaacc nrw
vaď w lev
ne a dobré
Mátf
hlútní Iednat4-Itví pra jediné imiWx
ne ( leTeUnaaae plvel puapr
C H KUBÁT
ikufen tnkt
PTuTaia a Tefejnt Mliř
Ph dma: Barier Block rek tj a
Farnam Clilo pokojili
My dčláinc
špatné zuby
dobrý n i
Jtt li t k neřf aen fa mMr rt ým
taliy aeMiaze Vi&te nám oáritřvu a my
vám ) aprarlma
BAILEY zufcní lékař
til Paxtoa Rl M a raraaaa
Dánakáobaluba Teiefoa Káa
Ženské pásy od ic do 15c kus
a 00 mužské celovlněné spodní
práďo za 45c kus
75c mužské prádlo za 30c
50c mužské nákrčníky 10c až 15c
Knoflíky vSech druha 6 tuctů za 5c
Dále mám na skladě množství
modlitebních knížek jakož i
velkou zásobu zlatých náuSnic
importovaných přímo t Čech
za ceny velmi mírné
AbUESÁŘ
' ESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Itirf Uirlf i 1 ZCIIJ
tkl ♦ áe aiairtnlné aliflv kaiilou 'inV
n cv 1 1 1 t mí -aici o i h mlp v aiul v Kli'uetk
na fS a William ni 1'ri-Ui Jan íímcv{ laj
J V MnUi-KHtií! I UHt ilřet V A Houbra-
4a 1317 Wllllanaulppkl ťr Mai:b
M Jun Hus ě J ItjlíHS 1'jtbla
odbf vt avs arhftze ytfAf prvni a iMti ailtnlu v
medici v 9 tml!il vurar ve aMiaov lUiMiriotu
BokoloTn ' Krank Jln Velirf KanclO
17U1 I-avenworik Ht Václav PMbyt M uf F
81 lllokory ri
Tel Jed Hokol v Omaha
oonývi avpravlt]eln acn&Ze kaMou dmhnii
tle ru v menlH veer v avá miatD(ii t£S%
o Uih Ht ťfaiac-da Jm' k tajxmnlk
řr 8 Kradla 14'7 fo Mlh ii ííelnla Vái-I
Baba r 13 k Onlar Ht„ pokladník Jaa
Koiáíní
l'odp Sokol Tjrí ř 1
Odbfvi tré trhtrfi dvakrát mtaitné kaldnu
naděli a 1 pn'lélí v raíaicl v alnl Mvltovl
Oakmiřn! arh&ie odbfvi a I neděli v Mina
p6lldnl acbíiwi I nedíll v dubna a (tvructnl
i ledna a arpna Předaeua John Cbiehorad
mUtopredaeda Fr Hroju lc taj Anton Nováa
W Ho Hlh ft ooonlK joaer Kaouar loM no
mtául pokladník V J Ku o) IlUBo II Htr
vfbor maletku na S rok v J(ia Němec rfbor
acetnl Ant Hrálaa Albert Kllilpraporefnik
Alula Kaiuar vru ur J luiudar doaonre Jaa
Plfha naCelnik Ant VaUk rýp néí kIoiod
Knknaek táatup do č N H H polku Joaaf
aaapar
Tábor Calombai ě 69 W0W
odbfv aefatta katd I neděle a Unrf
Běalcl valní D Joa Kleprtkjř na ! a Wllll
am ulici Vel konaal Jan Kraua miato
konaul Jan Kiuiěatek pokladník frank 1
Hornin Klh and Wltllaaa klerk Karel 61
nitka ltll o Wtb Htr provodil JJ Kolár
vnlitnt atrakce Václav Vejvoda venkovní
alrátc Krank Vejvodavf bor majetku frank
Bvobodaa A Ellái
Tábor Xebranka i 4771 Mff A
odbvi avá pravidelná acbiie katdon prvou a
ttetl atfedu v měaicl v oam bodln ver
v alnl pana Jana Hroch velicí konaul Matěj
Votava návoděl I haaAkrdlant bankět Jimrt
Vouálka klerk J"hn Hrála ZXM Co )Mh Ht
provodd Lhaa Hinrkovakr vnlttni atrái V
'H]el venkovní atrii Jan Pětek
c t(~4I( V ňn
niMír iiaawHiava o i 4u
:i v achtta katdon t neděli v měaicl v o
ko ovnt o kvt hod odp Vl-ňmikyitl Marta
Ko)k náměatka Marie Pecháiová lajrni
0 Marie MIchaliváL áeialce Maria Ka
ru hová pokladnice Jotlna Machová ótr~
afirayně Kranil'k Prrhaluvá vtiur naieiku
V u orle Novátková M Kapková MlluaUna
Uureáovi
Kbor HrMa Tioré Doby t 86 JČi)
odbf vá avé ach tiwe kaidou 9 neděli v irěaiel v
nod odn v alnl Mntaově Ptediwd yně A
Ghleborádltti W lilium ětnloa Kmllle Chte
borád 1410 Wllllama pokladnl M Zikmund
ivaj ) I2th at tajeuinli:a V 1 1 h Hartoě l&i
80 Uth Bu
Nbor ltolealava ř 60 JÍ D
odhfváacbatl kaidou druhou 0děll v měaicl
v Národní alnl o hodin odpoledni pledaud
ka Vinci Cermak IM 80 Mih Ht Tajemnic
Prantllka Čapek IS14 Martha al Úěetrlna
VnlomeMach 11 W I&tk Vt Pobladntaa
Ant Kment 1Í47 Bo lůth at
Sbor JI art ba Ursre 1 10
ttSbfyi avá pravidelná achnae vtdv 4 neddt
v měaicl v ťoknlaká ainl ťfedaedk yně Maria
Petat mrJHo IfiUl Ht miatobledaedkvně A
Krejíl tajemnice Nellle tiroboda U'lárlo U
Ht pokladnice Joala Janeček la Ho 14 nu
V K Alolale Vaíoui prvni pravixlkjně P
KoláFdrnhá provHlkyo Marie llrtuta vnitř
atráf AUilale Jindra venkovní atrát Maria
Jiránek vborniatiitku Anna Kupuart Kat
Valenta Alottle Kře Jíl líkal Ur L avoboda
Podpabor Nokelek Tjriť 1
odbfvá avá achtia lednou měaitně a alea
kaidou drulma neděli v alnl Metrová PN-d-awlkyaě
Joaelina Kaatl inlaUipledwd ky aá
Anna Bílek tajemnice Antonie (itejakal
Sáta Ho mih 6 atr úlnl- Marie bílek M
a Ohartea BU Uma ba pokladnice AneAka
Koutak' vbor majetku Praatllka Atěpáa a
Aona tfrailnaáetui vbor Mary Vaněk a
Marie Matějka doaorkyoě Marie blbá
Tábor Mjrta U Í22 R !í A
odbývá Khdl první neděli r měaicl vankof
ká ainl rtedMKlka Mary Houkal nUto
pledaedka FrantUouavktajemnlce Kateřina
Veleilnrvká pokadnU'o Vrantttka Peek
kancliřka Panny Homnp niarěálka Pavla
ilanzviín vnlifni atrái riarlr Hrubfvenk
atrái Uora llcíf výbor majetku Antonia
Htejkal Anna Bráida Joule Htejakal apolk
lákat Lnula Hvolxla Mary Ruukal vylan
kyni doaleádu Pavla Hanaelin míatoryal
HAI 1'almoté Dřevo (7 Kruh Ořevařek
t imibI i uiaM i_t _
_ : ' pondělí v
měaici v mltnoll p Laltoera na a Q ul
i wu-b jun porurntcei Anna
Kobn mltplwliedkai Kati Vwáwk taj
n 80 řl at FrantlJk PlvotikapokladnleV
Anna Vlach prftviKia Anna Kretek vMtky
ně JiMle Ktenek vntr ni atrái Anna lliáv
ka venkovní atrái: Maadaleea l'l vodka Ae
VoDán-li AnnwWiak7 vjlr majetku
J W HROCH
majliel
hostince a hotelu
1215 liiil 1312 Dlici GUl U
(MS
I p Hrocha nilrn 0 krajane rejmána
kU-Hi dli llmahv ull „áli
L tl
aaoiMtfnl Mář ny piNiná paVkoja
elá
vflnřiij Metrtv Itáik jk i I Jiná ol-retvenl
PniatoriitMi tanetoí alt pro ptjláiláni rámfrli
aáhav a áhiednou niiatnMt apulkovou ú u
něim lva peonajmouii '
HaUon fbruéu K- rWoa rtia prodVi
eáoi in tt ůO
V pdael krajana pomuěi ae
27- JOHN W HROCH
HOTEL PRAGUE
Mí úůlm d mSsta PraHy
na rohu 13 a William ul Omaha
J Čieté I pohodlní lafiiené pokoje Dro
UmIiiKi-I IIaI i 1LI _ r "
vruáobaluba
Vhiwlinci oliilrJfle vloruí HtorrSv
leíák nejlep í druhy a I kérft a
dontoíky So 1
Krajané iivftále-li d Kniáliy aávitě
voo ulytulleae bo rtu Praha nebo
uletHle pan 1 rftmfcb nenáíl
V pHtet krajanu tádá Vál
F E Vlasák mnj
Urove-a aa kaádá a rab líce (ae