Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 29, 1902, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
OMAHA KEBB VE STÍtEDU DNE 2J LEDNA 1902
Číslo 26
Založen 1871
Z RMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
í PřeWed zo světa politického a kronika uduAtí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Wishlnetonu
Smlouva o prodeji dánských ostrovů
podepsána— Zvídavý anglický ná
mořní přímil — Odvoláni adm
Schltye — President ládá resigna-
ci guvernéra Uavai
Konečně po dlouhém vyjedná
viof učiněn závazný krok k pro
deji tři dánských ostrovů v Zip
Indii Spojeným Státům Dánský
vyslanec Brun předložil dne 23
ledna tajemníku Hayovi smlouvu
o prodeji a dne 35 ledna smlouva
tato vyslancem Bruoera a tajem
ofkem Hayem byla navzájem po
depsána Na to tajemník Hay
oznámil presidentovi ie smlouva
byla podpisy opatřena a v pondělí
bude předložena spolkovému se
nátu
Dánské tři západo indické o
atrůvky nalézají se východně od
Portorika při vjezdu do moře
Karajbskébo Největším je z nich
ostrov Santa Cruz s rozlohou 74
čtverečních mil na němi jest usa
zeno asi 20000 obyvatelů větši
nou černoSskébo původu Po nim
následuje ostrov St Thomas co
se týče velikosti avSak ostrůvek
tento svou polohou a svým zna
menitým přístavem jest nejdůleži-
tější a jediné k vůli tomuto zakou
peoy i ostatní dva ostrůvky St
Thomas má 30 čtverečních mil
hlavním a přístavním městem jeho
jest Charlottě Amalia Čítající
1 aooo dusí Třetí ostrůvek St
John má sotva 3000 obyvatelů
O koupi těchto ostrovů pro
strategickou jich dů'ežitost vy
jed nával již zahraniční tajemník
Stewart v r 1867 a vláda dánská
byla ochotna je prodati leč koo-
gres koupi zamítnul
7yto ostrůvky objeveny byly
Kolumbem na druhé jeho cestě v
r UQ3 a po 150 roků neusadil se
na nich Žádaý běloch Teprve v
r 1657 založili tam Holanďané
osadu ale opět ji opustili Do
trvalého majetnictví Dánska do
staly se tyto ostrovy v r 1813
Obyvatelstvo jich mluví po větši
ně anglicky
V zasvěcených kruzích se roz
náší že anglická vlá Ja bude po
žádána o odvolání kapitána Lewise
Baglyho námořního příručího při
anglickém vyslanectví poněvadž
týž překročil prý námořním příru
čím vytřené zákony a pokoušel se
o získání sdělení různých tajných
věcí týkajících se loďstva Spoje
ných Států Předpokládá se že
Bagly bezpochyby chtěl do3tati
do svých rukou tajnou zprávu
Deweyho který jako předseda ná
mořní rady podal ji o strategické
důležitosti přístavu na ostrově St
Thomas který má koupí od Dáo
ska přejiti v držení Spoj Států
Náš námořní odbor zvěděl o této
snaše kapitána Baglyho a zakročil
u zahraničního sekretáře Haye
aby Bagly byl odvolán
Odvolání admirála Schleye z
rozsudku většiny čestného soudu
bylo doJáao presidentu dne 21
ledna jest to velice obsáhlý
důkladný spis čítající více nežli
3500 slov a bude to trvali delší
dobu nežli bude moct president o
něm 1 pomocí generálního návlad
ního rozhodnouti Odvolání ad
mirála Schleye předloženo bylo
dle pravidel sekretáři námořni
ctví Longovi aby tento učinil k
němu své poznámky
Sekretář Hítchcock poslal list
guvernéru Havai Sanfordovi B
Doleovi v něrriž mu oznámil že
si president přeje aby Dole od
stoupil což se stane v oejkratŠÍ
době Správa Doleova byla velice
neuspokojivou a president se od
hodlal učiniti jí konec Odstou
pením Doleovým změněna bude
celá správa na ostrově a nástup
cem jeho má býti plukovník
Samuel Parker bývalý president
ministerstva královny Liliokalaui
a jeden z nejbohatších osadníků
na ostrově
Kongres chtěje svalití se svých
beder zodpovědnost zvoleni cesty
k příštímu americkému průplavu
r áfnf 1 mafii K-a 9lA ftAuXf
aost onu uvalili na presidenta
' tento viak dle výroku zasvíce
ných přátel jest toho- náhledu la
zvolení cesty k průplavu mělo by
--státi se po důkladném uvážení
kongresu
Zasedání 57 kongresu
Snltent (la pro výrobky Filipín i
Kuby — Rozdvojená dem strana
— Program rep strany v senátu
— Odsouzeni barbarství Anglie v
senátu
Senát zabýval se upravením
otázky celní pro Filipíny a hlav
ním řečníkem republikánské stra
nv byl Lodge a demokratické
strany Rawlins Lodge přimlou
val se o snížení 25 procent se sa
zeb Dingleyova cla a odůvodňoval
že toto snížení úplni postačí zvlá
ště kdvž vynos cla zůstane na
Filipínách pro jich potřeby Raw
lins pravil že demokraté žádají
aby Filipínci byli ponecháni sobi
samým abychom s nimi nemilí
žádných více nesnázi a těmito de
batami skončeno sezeni ar ledna
Zastupitelstvo strávilo toto za
sedání debatami o zavodňování
západních souší a o filipínské
otázce
Druhý den na to vzata v senátu
na přetřes opet otázka zařízeni
obchodního odboru v kabinetu
při té příležitosti předložil před
seda senátu dopis od Samuela
Gomperse předsedy amer íedera
ce práce v němž tento odporuje
tomu aby úřadovna práce byla
podřízena obchodnímu odboru
poněvadž prý dělnictvo očekává
že úřadovna práce bude jednou
změněna v odbor práce s tajemní
kem jako členem kabinetu v čele
Z prázdného mlácení řečnické
slámy které bylo hlavním před
mětem v domě zástupců jest dů
ležitým onen bod že přijato usne
šení aby služné venkovských li-
stonošů zvýšeno bylo z Í500 na
$600
Senát pokračoval dne 33 v ro-
kování o zřízení odboru obchodní'
ho a hlavní Feč pro zřízení pronesl
Haona který poukázal že odbor
ten- bude stejně prospěšným kapi
tálu 1 práci
Mason v tomtéž sezení návrh
nul aby povoleno bylo % 10000
na zakoupení čestného kordu pro
admirála Schleye jako vítěze
Santiaga kterýž návrh odkázán
bez debaty komissi
Sentaci do jisté míry způsobilo
zasedání zastupitelstva dne 34
ledna Jednalo se v něm o povo
lení na ochranu vojska na Filipí
nách a demokraté v caucusu se
usnesli že v obou tělesech v se
nátu i v zastupitelstvu budou hou
řiti proti tomuto povolení a že to
použijí k politické agitaci Avšak
při hlasování 16 demokratů odtr
bio se od strany a hlasovalo s re
publikány a návrh na povolení
$500000 ku stavbě kasáren prošel
velikou většinou Sezení to po
dalo důkaz jak nesjednocená jest
demokratická strana a že skutečně
nemá žádného základního progra
mu na nějž by se mohla postavit
asjednotiti V zastupitelstvu téhož
dne podal kongresník Smith
Mich resoluci proti zavraždění
burského komandanta Sheeperje
který Angličany proti všem váleč
ným pravidlům byl zastřelen a
senátu Teller odsoudil tuto vraždu
na nejvýš ostrou řečí
Republikánští vůdčí senátoři
souhlasu s presideotem chtějí
tomto zasedání provésti mnoho
plodné práce tak aby získali
tím souhlas lidu a zároveň vzal
demokratům všechno co by jim
mohlo sloužit! k nějakému pro
gramu politickému
Předně má být Kubě povoleno
25 až 3oprocentní snížení cla na
její výrobky začežona musí povo
lili to samé snížení na naše vý
robky
Za druhé: mi být podobné sní
žení uzákoněno pro Filipíny a m
být vypracován zákon pro stálou
formu vlády pro tyto ostrovy
Za třetí má být propracována
a přijata předloha o jiho-ameri
ckém průplavu
Za Čtvrté: mají být sníženy vá
léčné daně v obnosu asi $70000
000 ročně aby se zbytečně nehro
madil přebytek v pokladně a ko
nečoi:
má přijat být nějaký návrh k
podpoře obchodního amerického
loďstva
"Severův Silite! Srdce jesí
teč o ý na lékem pro srdce Vždy'
cky pomůže kdyi se ho užívá po
ďe přtdpiu Ochotní jej od po-
rotují" KaUřinovl Ofclahom
City O T Caaajr
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Ani za $100000 nechtěl otrávit!
Lincolna
Ve Washingtonu zemřel v pátek
ne 24 ledna james AimanDyvaiy
mlékař který míl svůj obchod v
letech šedesátých na onom místě
kde nyní stojí vládní tiskárna V
té době byl Alman nejpřednčjšítn
mlékařem v hlavním městě a do
dával také mléko do kuchyně pre
sidenta Lincolna a sekretáře Stan
tona Jednoho dne přišel k němu
ějaký cizinec a po delším rozho
voru nabídnul mu $100000 aby
otrávil mléko presidenta Lincolna
a sekretáře Stantooa Alman ci
zince vyhnal avšak nepovažoval
nabídku jeho za nic jiného nežli
za pouhý žert teprve když Lin
coln byl zavražděn tu seznal že
proti životu presidentovu připra
veno bylo spiknutí do něhož
úkladní vrahové chěli zaplésti i
jeho
Nové ložisko zlata v Montanl
Asi 25 mil západně od městečka
Perry nalezeno bylo zlato a nyní
se tam dobrodruzi toužící po zla
tí hrnou ze všech končin Třicet
záborů bylo již zaujato a každým
dnem zlatokopové zaujímají zábo-
ry nové když naleznou rudu která
je opravBuie k naději na výtěžek
Některé z těchto ziború jsou prý
velmi bohatý na zlatou rudu a
zlato má nalézati se v křemeni na
povrchu země
Rozloučeni s fov Shawem
PFes tisíc lidí shromáždilo se v
operním domě v Denison la aby
bvli přítomni slavnosti rozloučení
se s guvernérem Shawem před jeho
odjezdem do Washiogtonu Lidé
ze všech okolních okresů sjížděli
se do Denison a každé městečko v
Crawíord okresu bylo zastoupeno
deleeací která přišla stisknout
příštímu sekretáři finančnímu ruku
Nejvíce přijelo farmerů a sice bez
rozdílu politického smýšlení kteří
Sbawa měli v lásce pro jeho pocti
vé jednání- Když sekretář Shaw
uchopil se slova tu uvítán byl ne
konečnou bouří potlesku a když v
průběhu řeči s vyslovilže odjíždí
jen na čas a ze se vrati opet ao
svého starého domova tu slova
tato provázena byla novou bouří
pochvaly Sekretář Shaw zaujme
své místo ještě tento měsíc
Omaian zastihnut náhlou smrti
v Cblcatru
Horečný spěch aby chytil ještě
vlak Illinois Central dráhy který
odiíždí z Chicaga v 8:15 hod
večer do Omahy stál I F Can
fielda život Canfield opustil Hun
th hotel o 7:45 hod aby se po
ohlédl po uějaké drožce když však
na blízku Žádnou reviděl tu po
žádal jednoho posluhujícího chlap
ce abv mu donesl vak na nádraží
a oba pak vstoupili na stanici zvý
šené dráhy a jeli až k 12 ulici
Bylo již 8:5 hod a Canfield obá
vaje se aby nezmeškal utíkal
nádraží a hoch za ním Dostali se
do čekárny a Canfield již zde kle
sal hoch jej však zachytil a Can
field opět běžel ku vlaku sotva
však octnul se na peronu tu
sklesnul a byl mrtev — Canfield
sloužil jako první důstojník v set
nině G v občanské válce a požíval
od vlády pense
Manželka Wcharisonova prohlášena
za nevinnou
Ctenáši "P Z budou se pa
matovali na náš Článek o tajemné
štědrovečerní vraždě kteráž se
udála v Savanně Mo Bohatý ob
chodník tamní Frank Richardson
zavražděn byl ve svém příbytku a
mladá jeho manželka byla obvině
na z této vraždy a postavena pod
$20000 záruky V předešlém
týdnu skončeno v PlattsburguMo
trestní přelíčení s ní a porota po
půl hodině vynesla rozsudek že
Richardsonováiest nevinna Tento
rozsudek poroty přijat byl v soud
nf síni s pravým jásotem nejen od
osvobozené paní a její příbuzných
ale od všech přítomných poslucha
čů lohn D Richardson bratr
zavražděného svoji ívakrovou po
zvednul ze sesle a přitisknuv ji do
svého náručí políbil ji několikráte
co zatím přítomní radostí tleskali
Nyní bude souzen pro tento zločin
Stewart Fife který byl nedávno
chycen v North Yakima Wash a
nyní sedí uvězněn v Savannan
očekávaie den přelíčení Stát dle
své žaloby tvrdí že Fife meškal u
choti Richardsonovy návštěvou
že zastřelil jejího manžela když
tento vstoupil do předního pokoj
a oba překvapil v choulostivé
situaci
Vslba spalkovýck Miátsrfi v lowi
Doe 33 ledna svoleni byli opit
oba osvědčení senátoři Allison
Dollivaf v legislatuře na dalií
lhůty Senátor Dalliver osli po
svém zvolení ve společném zase
dání zákonodárky pozoruhodnou
řeč v níž se vyslovil pro znovu
upravenl ochranného cla a pro
uzavření vzájemných obchodních
smluv jež by sloužily k dobru celé
zemi Dolliver vyslovil naději že
nad nedostatky tyto v našich zá
konech budou v duchu přátelském
zásadám oa nichž ochranné clo
počívá kongresem opraveny
Osudný výbuch v uhlodole v Lost
Creeku la
Jeden z nejstrašlivčjších výbuchů
1 posledních několik let udál se
Lost Creek la a sice zrovna o
polednách v pátek dne 24 ledna
edneu z vypálených střel vzřlal
se uhelny prach a nastal hrozny
ýbuch Kouř plamen a trosky
vrazily ze šachty do výše 200
top a část horního pažení u ústí
šachty byla rozbita a zdvihadla
byla zničena Nešťastní uhlokopo
vé nalézající se v šachtě byli tam
ponecháni až do tří hodin odpole
dne bez veškeré pomoci neboť
důl byl naplněn tak prachem a
dusivými plyny Že se žádný uhlo
kop neodvážil vstoupit! do šachty
východního ústi dolu kde se vý
buch udál čtyřicet uhlokopů kteří
se nalézali v západním ústí důlu
píchali s nočnt Šichtou havířů
když vzduch v důlu poněkud byl
vyčištěn nešťastným svým sou
druhům ku pomoci a když se za
chraBovatelé dostali do důlu tu se
jim zjevil děsný pohled Zabití
byli zohaveni silou výbuchu a ně
kteří z nich byli opáleni k nepo
znáni ZachraBovatelé s nasaze
ním vlastního života drali se
před ad dusivé plyny je ohrožova
ly a několik uhlokopů také bylo
jimi omámeno a klesnuvše na zem
museli být svými soudruhy vyne
leni O čtvrté hodině 38 těl ne
šťastníků bylo nalezeno a dopra
veoo na povrch a čím dále do
šachty ZachraBovatelé vnikali tím
více nalézali mrtvol a poraněných
Výbuch byl tak mocný že vytrhal
kolejnice a zabankádoval- vytaho
vadla hromadou rozbitých uhel
ných vozíků čímž zamezena oé
šťastníkům v uhlodole pracujícím
jediná cesta k záchraně V celku
bylo zaměstnáno v té době 1 25
uhlokopů v dole z nichž 40 nalé
zalo se v západní části a ti vyvázli
bez úrazu ostatní byli ve východ
ní části a z nich jsou všichni buď
zabiti aneb více méně těžce pora
něn1 Někteří ze zabitých byli
hoši avšak většina byla ženatých
a každý z ni h měl velkou rodinu
Mezi mrtvými nalézáme tato slo
vanská jména: J Biroš J Berto
(Bárta?) M Hraba a A Paš
Krása nad bohatství
U mladých žen a dívek jest krá
sa nej větším bohatstvím na světě
Dnes hledá-li mladík družku ži
vota v deseti případech ze sta
jsou mu peníze věcí vedlejší V
prvním ok n mži ku pohlíží se u dí
vek na krásu eleganci atd Pročež
chcete-li sobě krásu zachovali a
nechcete-li býii obtěžováni vyráž
kou v obličeji a p užívejte Trine-
rova Léčivého vína které netoliko
vyléčí ty jenž jsou vyrážkou v
obličeji obtěžováni nýbrž i užívá
ním tohoto znamenitého a osvěd
čeného léku krásu vaši zachováte
a zachráníte se před zlem které
dosud tak mnohým život ztrpčova
lo Trioerovo Léčivé víno lze ob
držeti ve všech lékárnách jakož i u
vyrábitelét Josefa Trinera 799 So
Ashlaod ave Chicago III
Zprávy spolkové
Školní Tbor
V pondělí večer odbývá se
schůze školního výboru v Soko
lovní Důležité jednání předléhá a
tudíž přítomnost všech členů Žá
doucna Ant Kmentová taj
fetiko-národní Hřbitovní Spolek
V neděli večer odbývá se schůze
výbo-u Hřbitovního spolku v hote
lu Praha Fr Svoboda taj
Lože Jan Hus i 5 Eof P
odbývat bude schůzi ve středu dne
února v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Tábor Jiíbraka l 4771MWA
odbývá ve středu dne 5 února
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest Žádoucoo by každý
soused do schůze té se dostavil
' John Brázda klerk
Pokrok Západu
pouze $100 ročně
ZE SOUTH OMAHY
Krajané so omažští organí-
sují se v politický klub jenž po
nese jméno 'Koutský klub' Cleny
tohoto klubu mohou se státi všich
ni voliči čeští bez rozdílu politické
ho přesvědčení Účelem klubu
bude dopomáhati k nominaci a
zvolení p Fr Koutského za ma
yora města So Umahy Prvá usta
vující schůze klubu odbývati se
bude příští neděli o 4 h odp ve
spolkové síni p Laitnera a není
pochyby že hojně krajanů se do
schůze této dostaví Bylo by sku
tečně Čechů so omažskýeh nedů
stojno aby se dali zahanbit! Ame
ričany a jinonárodovet a iwardy
kteříž v poctivé snaze zjednati
městu správu čestnou hospodár
nou a nestrannou seskupili se v
mohutný klub politický 'Koutský
klub' kterýž: již zahájil účinnou
akci ve prospěch 'našeho' Franka
Fr Koutský dostane podporu ode
všech poctivých a rozkvětu města
dbalých občanů bez rozdílu poli
tického přesvědčení Jsme o-
pravdu dychtiví seznati jak Ce
ebové so omažštl vůči krajanu
svému se zachovají I ústřední
rep výbor jehož členem jest též
krajan J M Tobiáš učinil v po
slední schůzi důležitý krok ve pro
spěch řádné a poctivé volby Při
jal totiž resoluci dle kteréž nebu
de připuštěn k rep předvolbám
žádný volič jenž min rok nebyl
registrován jako republikán aneb
nevolil Opatřením tímto přede
jde se zajisté mnohým podvodům
volebním
— Na návrh radního Vansanta
udělila městská rada So Omaha
Laod Co právo ku srovnání H
ul od 16 ku 20 ul- čímž #cesta
tato má se státi sjízdnou Rovněž
i vjezdy na G ul od 18 k 20 ul
maj í býti srovnány Tato práce
má býti vykonána nákladem ma
jetníků pozemků přiléhajících a
pod dozorem městského inžinýra
— Městský pokladník Frank
Koutský ohlásil že zaplatí dlužné
warranty v obnosu bezmála $70-
00O Z warrantů těch přestal se
platit úrok v sobotu 33 ledna
Během měsíce prosince vybral po
kladník $62133 na pozemkových
osobních a zvláštních daních
Dlužno podotknout! že tři korpo
race platící nejvíce dani zaplati
ly pouze polovici povinných daní
r 1901
— Mayor Kelly Činí pilné pří
pravý pro příští jarní volby Kra
aa James V Chizek pracuje v
úřadovně městského klerka na vý
tahu účtů a pohledávek povole
ných dřívějšími správami města a
má se za to že mayor chce srov
nání dřívějších vydání s nynějším
použiti ve svůj prospěch v příští
volební kampani Nezdá se však
že nominace jeho bude tak jedno
myslná jak pan Kelly se domní
vá Nynější pokladník městský
Fr Koutský spravoval úřad
svůj tak svědomitě obezřele a za
neutěšených poměrů btávajících s
takovým výsledkem že četní jeho
přátelé jimž prospěch města na
srdci leží pracují úsilovní o to
aby p Koutskému nominaci za
mayora zajistili Kdo z obou zví
tězí nedá se dosud určití
— Koluje pověst že 7 Členů
školní rady obviněno bylo velko
porotou z přestupku jehož se do
pustili tím že zadali smlouvu ar
chitektovi na zhotovení plánů na
budovu vyšší školy a zaplatili mu
pravidelný poplatek 6 procza ná
kres pláoů
- Zdravotní inspektor Jones
jenž jest zároveB tajemníkem so
omažské zdravotní rady zpravil
ve čtvrtek ředitele a řiditelky obec
ných škol ohledně nařízení nuce
ného očkování jež učiněno bylo
nedávno zdravotní radou Dle
vyjádření Školdozorce McLeana a
jednoho Člena školní rady nebude
tomuto nařízení věnována asi Žád
oá pozornost ježto bylo povinno
stí zdravotní rady zpraviti o usne
sení svém Školdozorce a předsedu
školní rady kteříž by o provedení
jeho se postarali
— V So Omaze sorganisovala
se v pátek večer četa jízdy jri co
nejdříve připojí se k Nebraska
National Guard Schůze odbývá
na byla v zasedací síni mětské
rady a na 50 mladíků se přihlásilo
do čety a ještě více se jich přiblá
si W L Holland je kapiiántm
Bruče McCulloch prvým poručí
kem H Tagg druhým poručíkem
a dr Tische lékařem čety V če
t! té jest též nikolik vysloužilců
s prvního dobrovolnicVého pluku
ocbrasského jimi se dottaa bc
pochyby míst poddottajaielých
'DnfAmmti ncielšf unií Ohio ftock Sprlng-s
í i UUarfVcUJIU HannaSberldanWalnutBlock a j
Naše Southern Illinois uhlí Jest lelml dobré Jak pro vaření tak
pro vytápění ořechové $550 kusové $575 Cherekee velmi vý
hřevné uhlí ořechové $575 kusové 600 lievier ořechové $400
kunové $425 — Naše tvrdé uhlí Je Hcranton chvaluě známé Jako
ncjlcí Pennsylvanský anthracit Dobrý poloanthraelt do vytápě
cích pecí $800 Všecko nůše uhlí Je Čistě přesívané a lze Je převá
žit na kterékoli nířnlké váze
COUTANT fc SQUIRES
Telefon OiiO Úřadovna: 1416 Kamam ulice
— V pondělí večer dostavili se
pouze tri cienove skoini raay ao
svolané schůze ve kteréž mělo
býti rozhodnuto zdali zdravotní
rada má právo naříditi nucené
očkbvání školních dítek Mayor
Kelly se vyjádřil že nechce sice
zasáhati ve výkony školní rady
ale Že si přeje jako mayor města a
předseda zdravotní rady aby vše
cky dítky navštěvující veřejné
školy byly ihned očkovány Práv
ní zástupce školní rady Breen
učinil poznámku že se mu nezdá
býti radno vymáhati nucené očko
vání a vůbec že dle stávajících zá
konů rozkaz takový nedá se vy
máhati K dotazu mayoiovu zdali
zdravotní rada nemá právo uzavřít
školy uzná li to za dobré odvětil
Breen že tak může učiniti jedině
v případu epidemie jinak ne Jak
se podobá chytnou se "rady'' za
pačesy
— Policie uvědomila prý něko
lik hostinských aby přestali hned
obchodovatinebo že budou hostin
ce jich zavřeny V poslední době
došlo policii několik stížností o
různých neplechách spáchaných
v některých hostincích so omaž
ských -Stížnosti ty se vyšetřují a
jakmile zjednán bude podstatný
důvod k podání protestu proti ma
jitelům hostinců těch budou ho
stince ty ihned zavřeny a městská
rada požádána o odvolání licensí
Následkem zavedeného vyšetřová
ní v několika hostincích další ob
chod pojednou zastaven
— jmenování Členů knihovní
rady bude dle vyjádření se členů
městské rady nejspíše- odloženo
na nějaký čas Mayor Kelly ebee
ovšem provésti 'svou a naléhá na
to aby čtyři dámy zasedaly v radě
knihovní Městská rada je zase
toho náhledu že 9 mužů vykoná
lepší služby a proto chce Ženy ze
seznamu vyškrtnouti Odkladem
chce městská rada mayora 'una
viti'
— Firma Armour & Co zapď
čne s jara Sé stavbou nákladních
platforem a kolen pro něž jsou
plány hotovy Zamýšlené stavby
provedeny budou nákladem asi
$50000
Písemnictví
Bílá růže (Tokeah) Vypravo
vání z doby americko anglické vál
ky r 1 8 1 2 Napsal Charles Seals-
field (Karel Posti rodák $ Popic
na Moravě) Milwauke Wis Ti
skem a nákladem Ant Nováka
Cena 75 ctů Kniha má 448strá-
nek jasného úhledného tisku a je
bez odporu jednou z oněch publi
kací které nikdy neztrácí na ce
ně Sealsfildův román'Bílá růže'
je román kulturně historický a dě
epis'ně věrný Lfčení života zá
esáckého indiánského občanské
ho a vojenského jaký byl v prv
ních desítiletích veliké severoame
rické republiky je nejen poeticky
malebné živé a barvitostí svou
poutavé nýbrž i pravdě a skuteč
ným poměrům přesně odpovídající-
Život v zálesácké krčmě v
indiánské1 dědince scény před
soudem a děje před a 'mezi válkou
vše to odehrává se před dušev
ním zrakem čtenářovým při lektu-
ře tohoto díla jako ná'jé'višti Jeho
postavy jsou mistrovsky charak-
ti risovány — takový a ne jinaký
byl historický veliký náčelník To
keah takový a ne jinaký byl sku-
ečný běh života v krajích které
byly dějištěm jeho rejdů
Dovolíme si tuto upozornili je
ště na autora této knihy Za pseu
donymem Charles Sealfield skrý
vá se Karel Posti rodák moravský
jehož Život přes usilovné biografi
cké bádání několika literárních
hisioriků z nichž v přední řadě
jmenovali dlužno Viktora Ham
burgera opředen je dednes pavt
firmu jakéhosi tajemství kleré
bylo pozadím neklidu a pohnutotti
celého jeho života
Nebude snad od místa povíme
li čtenářům několik životopisných
dat o duchaplném tomto spisová
telí Posti narodil re března
1793 v Popicích u Znojma Vy
atudovav znojemské gymnasium
vstoupil" do pražského
kláštera
řádu křížovnické a byl tam y
Dobré zubyr
znamenají dobré zdraví
Nikdo nemfii roi imní oře ávati le tíiitl se
bude dobrému taravi pokud xuby jeho ne
budou v takém stává nbj mohly potravu 1
dobře rozmělnili Natím povoláním Jest
abychom Vám Spatné mby urarlll
BAILEY zubní lékař
Sli Paxton Blk 1S a Karnam
rOimakiobfiluha Telefon I08&
C H KUBÁT
gkuiený íeikj
pržTiilUTBfEjny notář
Plsárna: Barier Block roh ac
Farnam Číslo pokoje 38
CHARLES' DONAT
POUTNÍ KÁŘ '
1310 Willus liite Oiia
vyróbf doutníky výborné Jakosti a každý
kdo okusil Jednou doutník lebo nechce
jiný kouřit! V ohebodě jeho mdlete
dostati vAe 10 pfislu&l k jebo oboru
Navštivte Jej a presvcd&te sef 14
VKUSNĚ ZAŘÍZENÝ
HOSTINEC-
-vlaitnl —
JoMWiigsraPeterMtt
v č 1728 jižní 13 ulice '
ítízný SchUtzfir ležák stile na čepu
Dobré doutníky rýborné llkérv a mámeni
té vlno v lásoM Téí l o cbutnf tákuaek Jeii
postaráno O pfízS krajana iádajl
24 rYISINGER & JOlUNflS
svěcen avšak na podzim r 182a
z neznámé dnes příčiny dal klái
ternickému životu výhost a zdržo
val se bez vědomí svých předsta
vených v Karlových Varech Vídni
a Švýcarsku a konečně uchýlil se
do Ameriky kdež přijal jméno
Charles Sealsfield a byl vychova
telem v několika bohitých rodi
nách v Louisianě R 1826 na
vštívil Německo a uveřejnil tam
německý spis o Sp Státech Brzq
na to odebral se do Anglie kdež
vydal anonymě spis 'Austria ks it
is který tehdy spúsobil všeobec
nou sensaci V lét" r 1827 vrátil
se do Sp Států a podnitcl cestu
íhozápaďními státy a Texasem Z
dojmů této cesty vyprýštil román
'Tokeah or The Whife Rose'
který vyšel původně anglicky e
svazcích ve Filadelfii r 1828
Od r 1829 do 1830 byl Sealsfield
členem redakce francouzského ča
sopisu 'Courrier des États Unis v
New Yorku a když časopis tento
po červencové revoluci zakoupen
byl bývalým králem Josefem Bona
partem odebral se Sealsfield jako
dopisovatel 'Morning Courrier &
Enquirer' do Paříže Žil střídavě
v Paříži a v Londýně ale již roku
1832 zanechal novinářského dopi-
sovatelství a uchýlil se do Švýcar
ska kdež získal si rázem slavné
ho jména románem 'Der Legitime
unii die Republikaner' německým
to překladem a přepracováním ro
mánu 'Tokeah Po té napsal řa
du črt a kreseb ze života americ
kého které ač vycházely v pořád
ku libovolném měly činiti soustav
ný celek Svoji literární činnost
přerušil novou cestou do Spoj
Států odkud se r 1838 zase vrá
til do Švýcarska kdež pak uve
řejnil spisy 'Německo-amencké
volební příbuznosti' 'Lodní den
ník a 'Jih a sever Souborná
vydání jeho sdísů vyšla v 18 a 15
svazcích ve Stuttgartu počátkem
let Čtyřicátých Později navštívil
Sealsfield Ameriku ještě dvakráte
r 1850 a 1859 Ve Švýcarsku
žil nejprve v Curychu později v
prostém selském domě blíže Solo
thurnu kde 26 května 1864 ze
mřel — Román tento jest k dostá
ní u Ant Nováka PO Box 1650
Milwaukee Wis
"Váš lék jest nejlepším na svě
tě Užívala jsem mnoho jiných
lc žWný mně nepomohl aŽ Se
verů' Živwo Balsíni který mře
tcrl udrav:l Jrho áčm k jest
zirčný jirtě by míl teofO lék
I ýti stále v každé domácnosti
Thaodor Nvwicki Wal er Ts "
I Podporue trávaaí od traduje li-
(cpu sM soustavu Cena 75c