Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1902, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
t t t I I I I I I t T
t Besídka cesko-amerických farmářů ji
é
C obchodováni v koních ~ Jak si
máme při kupováni koni poífnat
Pra Pokmk Zipadu napást t)r H Hallor
tetkf věmlékař v Uulcagu
Obchodníci v koních užívají
různých uskoků lby nejsnáze
nejdráie tvé zboží odbýti mohli
K těm náleží:
i) Dobrá výřečnost Prodavač
nešetří poklonami aby se kupci
zalichotil v oičem mu neodporuje
na některé otázky dává buď vyhý
bavé neb dvojsmyslné odpovědi
tak že prvnÉjŠÍ se domnívá že jest
pokládán za dobrého znalce konf
což koňař obyčejně lehce vynajde
zdali kupec koním rozumí neb ne
Pozná-li Že má činiti i člověkem
v tomto oboru nevědomým bledí
zatříti chyby zadku (na př má li
koS Spánek) tím že vychvaluje
koňovu hlavu krk a celý předek
vůbec vězi li vada ve předku vy
chvaluje naopak zase zadek Upo
zorní li ho kupec na nějakou vadu
řekne lhostejně že to nestojí ani
za řeč že se kůfi nedávno uhodil
a podobně neb ujišťuje kupce že
ještě den před tím nebylo na koni
ničeho pozorovat
31 Klamání krmením — Aby
kůn měl oblé tělo lesklou srsť a
aby se zdál bujným jest koQařem
zvláštním sposobem krmen Mokrá
potrava sestávající obyčejně z
drcené (šrotované) korný a z ovsa
se mu předkládá každé a až 3 ho
diny Kůfl touto smíšeninou krme
ný tuční rychle a má plné a
okrouhlé tělo Dýchavičným neb
starým koBom dávají často arsenik
3) Používání biče —Bič hraje
při obchodování v koních velkou
roli Koně již projevují tu nejmen
íí necnost bývají od kořtařů nemi
losrdně bičem zmrskáni aby jim k
tomu chuť podruhé zašla Zvííata
taková se při nejmenším lomozu
ve stáji uleknou drží hlavu ve
výšce a frkají Koně leniví dosta
nou ve stáji třeba několikrát den
ně výprask rovněž i krkáči kteří
st pak neosmělí krkat pokud jest
slyšet lomoz od lidských hlasů ve
stáji Jakmile se kůfl vyvede ze
stáje ven počne koňař bičem
práskat nebo ho aspoQ drží vzhů
ru aby koně od necností jeho od
strašit to nemá kupec rozhodně
trpět
4) Okrašlující prostředky
Koně bývají rozmanitými spůsoby
vyšňořeni aby se kupujícímu tím
lépe zalíbili Chlupy v uších hříva
a ocas se jim přistřihují aby ele
gantne vypadal Koze jejich se
čistí několikrát denně kartáčem
aby měla lesklý'a čistý vzhled
5) Používání dráždících pro
středků — Mnohdy strkají koBaři
koflům ku prohlídce vedeným do
řítě neb do pošvy ostré léky jako
pepř papriku šSupavý tabák
zázvor atd aby byli ohnivější a
aby ocas vysoko a pyšně drželi
Taková zvířata pohybují stále oca-
sem což bedlivému pozorovateli
neujde
6 ) Provádění a zkoušení koňů
na měkké půaě— Tím se dá mno
há chyba (hlavně kulhání) zatajit
aneb nebije aspoň tolik do oka
7 ) Vydávání příliš mladých
koní za starší a naopak starších
koňů za mladší
Není vždy možno aby sobě
kupec nemající v tomto oboru
dostatečných znalostí ku poradě
přivdal zkušeného odborníka chci
tedy upozornit na necoosti a chy
by které se nejčastěji u koní vy
skytují a udati pokyny ku jejich
rozpoznání
Když vejde kupec do stáje má
to učinit beze hřmotu neboť koně
při nejmenším šramotu majíce
strach před bičem upustí od svých
necností — Necnosti tyto jsou:
Krkání čili klkíní jež záleží v tom
že ků3(krkáč) opírá zuby o vůkol
ní přsdměty nekJy i o vlastní
holeň a polyká vzduch který vniká
do žaludku a do střev a spůsobuje
větrovou koliku kůn takový zmrhá
mnoho pice a stále hubnezárovefi
působí svému pánu velkou starost
a výlohy Zuby takových koní
znají přední kraj obroušený což
však se vyskytuje i u koní kteří
hltavě žerou neboť mají ve zvyku
zuby před žrádlem o žlab brousit
Další vadou je kopání a kousání
KůB který má jednu 1 těchto ne
cností neb obě klade hlavně při
spatření cizince uši do zadu a
ohlíží se potměšile k takovému
zvířeti není radno se přiblížit
Nejlépe je ho nechat ze stáje vy
vést a teprve venku ho prohlížet
r Ve stáji se můžeme ještě nejlépe
přesvědčit zdali kůfi stojí pevně a
pokojně na nohách neb zdali po
stavení své Často mění ve kterémž
posledním případě to značí slabost
té neb oné nohy již při obtížení
šetří
jiné necnoiti jsou: svlékání
ohlivky vyhazování nohy přes
oblávkový řetěz vyhazování nohy
přes bráď pohybování hlavy na
obě strany čili tkalcování dření
ocasu kopání neb kousání při či
stění zapřahání a tabu nechuť
Iru couvání plachosť kopání do
Vprostraflkůchytání opratě ocasem
vyplazováni jazyka zrážlivost a )
Při prohlídce hlavy padá největšl
váha na stav očí Když světlo
vnikne do oka smršťuje se panen
ka (zřítelnice) ve tmě se opět roz
Siřuje u koní stížených černým
cinkem čili jasnou slepotou jest
zřítelnice stále silně rozšířena
nehybná Vězi li neduh pouze
jednom oku lze to rozpoznat tím
že zdravé oko se zakryje Šátkem
načež kůS při chůti zdvihá vysoko
nohy a klopýtá Rovněž jest se
třeba přesvědčit zdali není ve
předu nebo v pozadí oka zákal
(cink) a zdali est objem obou oči
stejný
Huba koně se prohlíží za tím
účelem aby se dle stavu zubů
mohlo posoudit stáří koně a Ltav
jazyka
KůB 3letý má (v horní i v dolní
čelisti) dva trvalé zuby — kleštky
— a čtyři mléčné
KůB 4letý má (v horní i v dolní
čelisti) čtyři trvalé zuby — klestky
a prostřední — a dva mléčné
Kůfi sletý má (v horní i v dolní
čelisti) všech šest trvalých zubů i
na každém zubu jádro U koně
óletého jest jádro pouze v dolní
čelisti!) na kleštkách ubroušeno
u 7letého koně je jádro ubroušeno
na prostředních zubech a Sletého
i na krajních zubech
noni otetemu schází íadro na
kleštkách ve vrchní čelisti
Koni loletému schází jádro na
středních zubech ve vrchní čelisti
Koni nletému schází jádro na
krajních zubech ve vrchní čelisti
U koně i2letého nemá třecí
plocha na kleštkách dolní čelisti
vice tvar vejčitý nýbrž kulatý
KůB 1 3letý má kulatou třecí
plochá oa středních zubech dolní
čelisti
KůB
plochu
1 4Íetý má kulatou třecí
na krajních zubech dolní
čelisti
KůB
plochu
Kůfl
isletý má kulatou třecí
na kleštkách vrchní čelistí
lóletý má kulatou třecí
plochu na středních zubech vrchní
čelisti
KůB i7letý má kulatou třecí
plochu na krajních zubecb vrchní
čelisti
Mléčné zuby jsou poměrně krat
ší a koruna jejich přechází krčkem
v kořen takže jsou snadno od
stálých zubů k rozeznání U koní
ojetých lze pozorovat tak zvaný
"zářez na zevnějším kraji kraj
nich zubů vrchní čelisti Tento
zářez se ztratí když kůfi dosáhne
12 let V 15 letech se objeví na
týchž zubech silnější zářez sáha
jící až do prostředka oněch zubů
Někteří koflaři dělají starším
koňům pomocí malého dlátka a
žíravých látek umělá jádra jimž
však schází emailový kraj obyčej
ně to provádí na dolejších krajních
zubech aby se zdálo že kůfl jest
8 roků stár Jazyk bývá u některých
koBů nejvíce následkem ostrého
udidla poraněn někdy chybí celá
Špička
jizvy na klku hned za hlavou
pochází od protažených knotů
(kustů) při oemocech mozkových
hlavně při jankovitosti
Tato nemoc se rozpozná lehce
po namáhavější jízdě Kůfl takový
je tupy a netečný fsecha si vložit
prsty do uší nebo šlapat na ko
runku mnohdy drží seno po delší
dobu v hubě aniž by ho žvýkal
tepna jeho bije pomaleji uežli ve
zdravém stavu rovněž zdvihá vy
soko nohy při chůzi jako by se
brodil
Jizvy na pleeech na kyčlích a
na okončetinách naznačují místa
kudy byly taženy knoty při ochro
mě v oněch místech
Okončetiny mají býti dobře a
souměrně vyvinuty roh a střelka
kopyt má býti v dobrém stavu
Prsa mají býti zejména u těžkých
konf široká břicho nemá býti
příliš objemné Křupa (zadek) má
býci široká a dlouhá
1'ozorahodné vjIccVnl záškrtu
Život malého chlapce zachráněn
Jest bii říci několik slov ohled
ně Chamberlain1! Cough Remedy
Jím zachráněn byl život mého
synáčka a vím že nemohu jej do
sti vynachváliti Koupil jsem ho
láhev od A £ Steerea v Godwin
S- D a když jsem s ním přišel
domů moje nebohé děcko již
sotva dýchalo Dával jsem mu
lék dle návodu každých deset
minut dokud nepočalo zvraceti
a tu domníval jsem se že se jistě
zadusí Museli jsme mu tahati
šlem z úst v dlouhých provázcích
Jsem jist kdybych byl neměl onu
láhev léku preti kašli že nebyl
by můj chlapec dnes na světě —
joel Derooct Inwood Iowa Na
prodej u všech lékárníků m
DLOUHÁ CESTA
Ta znamení xvliltní vydání za jídla a
nahodilé potřeby Drbáni drahocenné
ho íau oa ceate Naé řinitl ti zbyteřoé
výlohy a zdriovati t v ceatovánl po kli
katých drahách adyi matete )eti v něj
lpílcb lcfch na dokonale balaatovanť
trati retlou pHrnon HychloTlsky Union
Pacific dráhy přijlidi do Han Franctsca
a Portlandu a Omany o 1S hodin drive
el vtschny Její koakurentky
Mřatiká úřadovna 1334 Farnam ulice
Telefon Sl
::Z ČESKÝCH VLASTÍ ::
Stbevralda na trati V poslední
den minulého roku skončil před
časně svůj život bývalý plavčík na
plovárně p Hulíka J Svoboda v
Kolíně Vrhl se před lokomotivu
přijíždějícího vlaku po trati dráhy
státní společnosti nedaleko továr
ny na umělá hnojiva v Kolíně
Svoboda obcházel neustále odpo
ledne kolem dráhy a tu - již
budil podezření strážníka jenž jej
bedlivě pozoroval Při vlaku čís
316 od Velími ve 3 hod 16 min
jedoucím Svoboda náhle skočil
před lokomotivu která odtrhla
mu hlavu a pravou nohu úplně oi
těla Nešťastník před činem od
hodil list ve kterém se loučil se
všemi známými Byl v celém
Kolíně znám jako úslužný plavčík
Omrzelost Života přivedla jej k
tomuto zoufalému činu Rodinu
rná zaopatřenou Strojvedoucí
vlaku spozoroval neštěstí a zasta
vil vlak aby sna 1 v případu po
ranění zraněnéhoodvezl do Kolína
ale po zjištění smrti jel dále do
stanice
Studující utonul při brusleni Z
Hluboké u Českých Budějovic se
sděluje: V pátek dne 27 m m
dopoledne Šli 3 studenti meškají
cí zde na prázdninách klouzati se
na tak zvaný Židovský rybník
Dva z nich Jan Truhlář a J Skle
nář odvážili se příliš daleko a jeli
kož led byl následkem panujícího
vlahého počasí rozbředlý probořil
se a oba jinoši spadli do rybníka
v těch místech velmi hlubokého
Na učiněný pokřik podniknuty
ihned kroky k zachránění tonou
cích leč podařilo se to jen u Jana
Truhláře kd-žto soudruh jeho )
Sklenář utonul
Vrah šílenec V Tvrdonicích u
Břeclavy střílel před 3 měsíci 21-
letý syn rolníka JStraka na chod
ce po silnici z nichž jednoho za
střelil a druhého zranil tak nebez
pečně že záhy zemřel Straka
po tomto činu prchl a potuloval
se v okolních lesích v nichž pořá
dány na něj obyvatelstvem okol
nich obcí bezvýsledné hooy Když
konečně objevil se vrah který ne
dostavil se též k ojenské službě
z nenadání ve Tvrdonicích byl
zatčen ale záhy dopraven byl na
psychiatrické oddělení kde zjiště
no že jest blbý a při tom velice
nebezpečným Z důvodu tohoto
odvezen byl do ústavu pro choro
myslné Stbevralda vojína V KrBově
ve Slezku zastřelil se dne 26 pros
vojín mysliveckého praporu Josef
Švachula z vojenské ručnice Šva-
chulakterý přeložen byl do Krfio-
va teprve před krátkou dobou z
Opavy přišel do kasáren před 8
dny poněkud napilý a potrestán
byl za to 3odenním kasárním vě
zením '
Stará láska Roku 1843 za
miloval se 22letý Antonín Povol
ný vSenetařově u Boskovic do 18
leté Anny Moserovy která podle
hla později nátlaku rodičů a vzala
ri svého příbuzného Ed Roetzra
Povolný se z bolu nad zhrzenou
láskou neoženil a když Roetzer po
57letém manželství zemřel nabídl
761eté vdově po něm bývalé své
milence znovu své uyní již Soleté
srdce a nebyl jí oslyšen Svatba
konali se bude bezpochyby v ma
sopustě
PřIScrná smrt stařeny V pátek
3 ledna odpoledne cítila nájem
nice T Jandová v domě v Dušní
ulici v ťraze pronikavý zápach
jako by se něco pálilo Nevšimla
si toho však domnívajíc se že zá
pach pochází od kadidla 'svatých
tří králů' kteří krátce před tím po
domě chodili K večeru o 5 h
nesla polévku sousedce bydlící v
prvém poschodí87leté stařeně M
Kašové Když otevřela dvéře
spatřila příšerné divadlo Staře
na ležela uprostřed síně mezi
nohama majíc hrnec naplněný
žhavým dřevěním uhlím které jí
byla Jandová den před tím při
nesla Hrozná byla podívaná na
tělo nešťastné stařeny Noha
jedna vězela ještě v hrnci tělo ce
lé popálené až k tváři Byla ovšem
mrtva Má se ale za to že staře
na zemřela zadušením poněvadž
dvéře byly otevřeny na chodbách
po celý den bylo stále živo a přece
nebylo slyšeti žádného křiku neb
volání o pomoc
Sebevrah způsobil zaplavu v dome"
Mezi obyvateli domu v Týnské
uličce na Starém městě pražském
v pátek 3 ledna dopoledne povsta
lo značré vzrušení Z chodby
druhého patra voda proudila po
schodech do nižších pater prosá
kla stropem a zaplavila několik
příbytků Volání o pomoc rozlé
halo se ze všech stran a zároveS
pátráno po příčinách nenadálé té
to záplavy Když byla příčina ta
vysvětlena bylo zděšení tím větší
Voda vytékala ze záchodku ve 2
patře a záplavu zavinil — sebevrah:
Oskar Plecbatý v r 1877 naroze
ný a do Předhoře a Plzně přísluš
ný písař v místodriitelpké kance
láři byl z místa tohoto před třemi
týdny propuštěn a nemohl nalézti
jiného zaměstnání Nouze patrně
mladíka dohnala k zoufalství V
den výše uvedený odebral se Ple
chatý na záchodek zavěsil provaz
na rouru hydrantu o utvořil smyč
ku kterou 11 navlékl na krk A
mezitím co provaz přetrhával nit
ky jeho života tekla voda z hy
drantu v tak značném množství
že zaplavila chodbu i schodiště a
prvé patro Když sebevrah byl
nalezen nejevil již žádné známky
Života Provaz byl přeříznut a
proudění vody zastaveno načež
povolána policie a lékař
Smrtelný pád z okna prvého patra
V pátek dne 3 ledna v prvých ho
diiách ranních osudnou náhodou
přišel o život rolník Jos Vávra
65 roků starý a v Popovicích u
Jičína Dydllcl Vávra přisel na
vánoční svátky na návštěvu rodi
ny svého zetě bývalého řezníka
nyní majitele domu v Nuslích p
A Schumana V domácnosti té
venkovanu se zalíbilo a s radostí
vyhověl vyzvání aby na návštěvě
setrval až přes svátek sv tří krá
lů V pátek večer odešel Vávra
se svým 361etým svobodným sy
nem poštovním výpravčím bydlí
ci v izxove do hostince u ben-
floků' na Václavském náměstí
Praze kde oba setrvali až do půl
noci Aby otec nezbloudil do
provodil jej syn do Nuslí kam
došli po 1 h V pozdqí tuto do
du necntei výpravčí oaeDrati se
Žižkova a zůstal v bytě Schuma
nově přes noc Starý otec ulehl
do postele a výpravčí na pohovku
Bylo asi po 3 h ranní když otec
se probudil a chtěl vyjít na zácho
dek V rozespalost' zmýlil se a
osudnou náhodou otevřel okno
střemhlav sřítil se na dlážděny
chodník Dělníci kteří o 4 h
ranní ubírali se do práce nalezli
na chodníku starého muže bez vě
domí Vyrozuměna o tom poli
cejní stráž na místo dostavil se
policejní komisař a neprodleně
zahájeno pátrání o tomto nebla
hém případu K venkovanu po
volán lékař v témž domě bydlící
který shledal že nešťastník utrpěl
zlomení několika žeber a že smrt
jeho nastala následkem vnitřního
zakrvácení Obyvatelé domu ne
měli o nehěstí ani tušení a zvědě
li o něm teprve tehdy když byli
policií probuzeni Okno příbyt
ku Schumanova bylo ještě otevře
né iMklsseno
Lokomotivou vlaku roztrhaná sto-
lilná t hotelu Příšerným spůso-
bem připravila se na štědrý večer
) život Anna K stoličná z hotelu
u zlaté husy' na Václavském ná
městí v Praze Pátráno bylo po
příčinách tohoto zoufalého činu
který však zůstal zahalen rouškou
tajnosti Snad provedla sebe
vraždu v trudnomyslnostikterá se
zmocnila ve chvíli domnělé 0-
puštěnosti když ostatní lidstvo v
radostné náladě svátečni se kocha
lo Anna K byla v r ioba na
rozena do Březiny u Mnich Hra
diště příslušná Dne jtzáří 1900
vstoupila za stoličnou do hotelu
V Červeného Toto místo po
jednou opustila a nikomu z ostat
ního personálu není známo jaké
měla k tomu důvody Byla za
dumčivá a nesdílná V hotelu
zanechala koš s prádlem a mimo
to nevyzvedla si služebné za mě
síc listopad v obnosu 12 zl Kde
se zdržovala po vzdálení se z ho
telu rovněž není známo Na
štědrý den procházela se v okolí
Libně a Vysočan Téhož večera
o 9 h obdržel správce libeňské
ského komisařství' ad přednosty
vysočanské stanice České severní
dráhy zprávu že na trati této drá
hy nalezena byla mrtvola ženy K
dotyčnému místu komisař nepro
dleně se vydal s drem Řehákem
Mrtvola nešťastnice ležela mezi
kolejemi a byla děsně zohavena
Hlava byla od trupu odříznuta
pravá ruka nalezena o několik
metrů dMe na trati a levá noha
visela pouze na kůži Zoufalá
žena byla to A K položila se
na koleje před osobní vlak ro 8
h večernf do Vysočan jedoucí a
tyla pak její mrtvola hlídačem
trati nalezena- V kapse šatů u
smrcené nalezeny 3 dopisy z nich
na jednom napsána adresa JUDr
Cicvárek na druhém J Haide a
třetí dopis svědčil Marii Špalkové
kuchařce v hotelu 'u zlaté husy'
Ve všech dopisech stěžovala si na
velkou nouzi uváděla že jest bez
místa a žádala za podporu Maji
tel hotelu vypravuje opak tohoto
tvrzení a zdá se tedy že stoličná
v posledních chvílích jednala v
choromyslnosti
KaUrrh nemůže biti vyléčen
mifttnlml aplikacemi ponivariž tyto nemohou
doMábnoutlsidl&Dedunu Katarrhjeat krevní
mboutnvní nwlnh k vyléteuí Jeho rapo
Itobi )nt llkt vnitrních Haifa Katarh Cure
užíván VDtttně ptaobt pHmo na krav a slisna
Mk hlánr Malt a Katarrh Cure nrni lékero
maatlťkáhik?ni Byl ptedepsán Jedním l nej
lapiírb lékaři v tu avrnl po mnoho l"t a jeal
dud pravidelná ph-dpiaován Bkiádá ae
a iwjlepaícli aillvek Jel Jnou známy apoia a
nJI(Dáiml prmthMlky krevčl-tHTilnl aaČInku
J phmo na alunatá blány Dokonalá kombl
nao dvou t£chto pHaad jfal pMlnon tak
záaratnych vynledkl v léíení kalarrhu Zatle
te al o doavádceni
K J CHRNKT CO majitel TOLEDO O
Na prodaj lékárníka la ÍSo
Balťa Family pilulky Jaou nejlepii
Na prodej a viech lákáraikl
3Dr Fr Kálal
ORD1H0JK
V obydli na rohn li a Wiuiaas ul od Idol
bod odp aodtdo I hod vtor
V aradovnt pokoj I t Cralrhton Bl wk mb
IS a Doaalaa ol od II do I hod odp od X
dotodp a Ido Shod vater St
TU tifáS t$ Ttl ifadowng US
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR B KELLER
spolupracovník P Z a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící léky pro koni:
Dra Ilvllera mazání na otoky ocliro-
menlny Cens7íc (Uodl se též vy
bodni pro lidi)
PráSek proti čorvůn u koni cena 75c
Lťk proti kolikám koní Jedna láhev II
in tauve osou šest lúbvl I4ftu
Oalrá maiť na stará otoky nádory Spi
Dek a jiná otoky kostní Cena V150
Ochranný lák proti choleře prasat Malá
bednička 200 velká %'i 50
Prážky proti dícbaviřiioatl koní ti
Mast' a práSck na rány odřeniny od drátu
neb lemem Lena obou leko 7oc
Prálíek proti chffpíScf kaíll nechuti k
žrádlu a chudokrevnosti Cena 2 1b
BOc 10 liber $3
Lák na záslapy a nemoce kopyt Cena $1
Dále tyto léky pro lidi:
Dra Hgera práíky proti rheumatisinu
vyláfl uejtúzAi případy rheumatiamu v
několika dnech rovnM 1 chřipku
Cena ti tři bedničky '250
Karlovarská aftl umělá avčtoznámť lák
proti nemocem ledvin žaludku a jater
liednicka 75c a f 1 25
Láky zaaýlám pouze za hotová Pro
OHady v nichž doaud nemám Jednatele
hledám spolehlivé jednatelo Jimž dám
nejlepsí výhody t
Za $350 zašlu 1 dobrá láky pro lidi
připravená dle popiau nemoce
B učtou Dr B KELLER
565 Itluelslanil Ave Chicago III
DENNĚ©
a vtee málího rýt£2ku laru
CuJ me každému kdo pře
vezme JednatUtvl našich
ráma podobizen krajin ná
boženských vlaitteneck?cb
a pod obrazil 26k8
O ft S1LBERMAN
P2 8t Paul Mlnn
W G SLOAKE 4 CO
obchodnlola
nttti éoé mlety
v (iile603 507411 sev se ulloe
South Omaha '
JBMb__ Telefuo í
Zboží n Drodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky )tf
C H Brewer & Co
pohrobníci a
půjčoratelé koní
80 Omaha Neb
130-428 aev 2ři nl
t-t
Telefon Cialo 30
Dr K H BREUER
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna pokol 8' 8 Brown Block roh
18 a Dougl l Tel 2885
Hodiny oa 11 dop do 4 odp
Obydlí v Omaha Sanitarium 958 N
27 ave Tel 1197
Omažské školy
nMirnlní i-
uznávány jsou právem za nej-
lepíl ve státu a zaopatřily lá
kům svým více mlst nei které
koliv podobné íkoly jiné!
Celé řadě ml krajanů a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postavení
Kdo by si přál dítky švédo Skol
tich posiati a tak
dobrou budoucnost -
um zabezpečili neeht doptie
nám a my
za cenu sníženou
dc Uvolni Školné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok gápadu '
Omaha Nebr
S flOMFFi TOZy
DO TEXAS
PullmanoTy BaííetoTfi spací Tozy a Tolne
mim rozy na yšdcíi vlakách
NejlepSf dráha do všech luiat
ItaiiHas lndiúnakéin úznií Texasu
Mexiku a na 1'acillckém pobřeží
Jde pi-lmo do
"jnLtft Siierman BresiivliV
Eallas Ft Worti HiUsbcro
axatacUosVaeo Templa
Ďaltcn Taylor GahesviHa
lockhartt E-rarietta SiuMarcos
LaOrango Dentcs Alraraéta
!0USTON GčLVLSTQN MISTÍK
1 sfiw amid
NOBTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagakj tvláítní vlak vyjíždí
v 730 ráno mfito v 700 ráno T toni
doba přijíždí d Chicaga
Denní St Paul Mnpli expresanf vlak
vyjfidf v 7:10 rfao místo v 8:55 T táni
doba přijíždí daSt Paol-Hpls
Či 3 Overland limited do Chicaga v
7 45 večer mi spací vazy ponxe Daleko
rychleji Jede na xápad a Chicaga do
Omahy
Horth Western to mftie ohnili
IWlí iMQTia: 1401-3 Farm il
1
uiMtt
Letos máme neobyčejní hojný výběr kalendářů hlavní z Čech
kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržeti
jeden z tčehto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž pří
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výbřr:
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humoresek čítá
osm a jiných kratších neb delších poučných neb zábavných článků 37
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek to centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi-
misty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 3a Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz:
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto
dáváme jej za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů
jest již pětadvacátý Cena tohoto
odešleme jej za doplatek 30 centů
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
P1CTO'
NAČ JEST TO DQBBÉ abyste plýtvali svým časem na ce
stě a svými penězi za zvláštní jídla když to nestojí o nic více
cestovati v nejlepších vlacích na nejlépe ballastované trati na
západě projíždějící celou pevninu "The Overland Routě?"
TISÍCE turistů již navštěvují Kalifornii každoročně oce
Sují skutečnost že pohodlí v obyčejných (nebo turistských)
vozích Union Pacific dráhy jest právě takové jako v Pullma
nových spacích vozech a platí se za ně poloviční cena Jest
rozdíl mezi jízdným v první neb druhé třídě na dráze a ve spa
cím voze a sice bezmála sedmnácti dollarů pro každého cestu
jícího do Kalifornie neb Oregonu Tento obnos může býti
ušetřen podporováním Union Pacific osobně řízených vlaků
výletních Ježto méně času se ztráví po Union Pacific cestou
k tichomořskému pobřeží- jest méně nahodilých vydání na cestě
Union Pacific vypravuje Pullmanovy obyčejné spací vozy
každý den
Vyjíždějí z Chicaga v 11:30 hod večer
a z Omahy ve 4:25 odpoledne
Tyto obyčejné vozy jsou osobně provázeny každé úterý a
čtvrtek z Chicaga a každou středu a pátek z Omahy
Pullmanův obyčejný spací vůz vyjíždí též z Omahy každé
úterý v 11:20 večer do Los Angeles
MČstská úřadovna 1324 Farnam ul Tel 316
mu W Mim
-VYRÁBÍ-
v sudech i lahvích a po celém
Ver Mehren Frick and Meyer
CVel obchodníci
LÍHO ? I2ST a
Nástupci' rmys L Kirscht Sr Frlck & Herhetzl
SzrEL- 1001 Farnam nl Omaha
Tel 5441
Lee-Glass-AiÉeescn Hardware Gomo
— pročti ve velkam- —
TihčtDÍ vyrážené p lakované plechové naíini — Cí=?7aný plech
l~}etnf plech a sovové zhu' Oítnkt drát hřebíky noiíitié
zboží Dicykly střelLt zr rané náboje a sportovsce Zboz
fllh & Harney ulice
řRANK E BL183
r C BLIH8
„ prooavaí I
urudifcv&c bovéi dobytka i v
Kterákoliv i nich pracuje
JOSEPH JBXjISS
komisionář se živým dobytkem
íjo New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vlmnoiná pé'e vfnuje M víra limrlkim 1 1 FranL WelImaDi veobcrj v Oolfax
Mflatclam frísel Vatcjeit Botlvě Udána I inámt coHdn a irMoniltf bbí ocht
Trlai ceav aa poUdáiii_aB' 1 oUioulí krajany v Jati teak
n mm
"Německý král Lothar prosí české
kalendáře jest 35 centů co prémii
amerických neboť letošní ročník
kalendáře jest 50 centů za prémii
Omaha Sanitarium
desky léčební ústav 8 nemocnice
Dokonale lafiiený nstav k n! zastara
lých nemoci dle ni jlepších ipasoba Doko
nalé lázeňské zařízení elektrické zaMzeuí
niaaáž lazné vfebo druhu
Pro nemocné i venkova Jsou krásné útulné
pokují ky Nemocni i méata mohou docházeli
k léčení do ústavu
Jediný pravidelný český léčební Ustav v
Americe Adresujte: t
OMAHA SANITARIUM
pj8 North 2?th Ave Omaha Neb
Dr H BREUER řídící lékař
úřadovna v pokoji ( 303 Brown Blook
roh 16 a DouRlas ul Omaha Neb
Rychlovlaky
-JSOU NA-
UNION PACIFIC
západě rozesýiá výtečný ležák
a lmportéřK"fc
LIKÉRŮ"
Omaha Hebi
JOS BMS8
DTOd ovci ren au
A WILLMAN prodtvat Jjjv
v lájmn svfcb likauikl