Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
[315 i fczi ťtía íratíftfttt v Ssnca
Kr::sti dvca cčltýcta svéíxů tito katastrofy
V minulých dnech přihodilo se
t"! Seneca Mich jedno t nej
ťTOtatjiicb neltěs ( které te kdy
ca drahách v Spojených Státech
dáio
Dva vlaky jeden osobní i vý
chodu jehoi dva voiy byly nabity
nešťastnými vystibovalci mimo
jiných cestujících kteří jeli v
ostatních vagonech vlaku a druhý
taktéi Bioboi vlak jedouc! se zá
padu (razily e v největšlm letu
neboť východní osobni vlak ujíž
děl rychlosti asi 60 mil ta hodinu
a y strašlivé této srážce zahubeno
bylo více nežli 195 lidských živo
ta a mnoho osob bylo zraněno
Mezi vystěhovalá nalézali se
Italové Francouzové a také ně-
1rftf ' uL#iSf rtf faluinfr nakftř
rakouský konsul již zakročil aby
se dozvěděl jich jména leč dráha
nechce židoá jména udati aby
předně nemohl být určitě zjištěn
počet zabitých a za druhé aby
ušetřili na náhradě která na in
bude požadována od pozůstalých
dědiců a příbuzných zneŠťastně
lých
Srážka těchto dvou vlaku byla
tak děsná že z obou emigraČofch
vozo připojeních hned za paro
strojem zbyly skoro jen třísky
jel v zipětl zachváceny byly
ohněm takže i poraněné osoby
musely v troskách bfdně a bez po
moci zahynouti
Jeden z těch kdož Šťastnou ná
hodou vyvázli z děsné této srážky
byl Herman Poeshe jehož podo
biznu zde podáváme o němž tele
graf nejdříve přinesl zprávu že
nalézá se také mezi zabitými leč
později se vysvětlilo že to H!
omyl a že mrtvola někoho jřííu
považována za jebo
v
IEKNAM řOESHE
jen i vyvinul ICastnoa aáhodoa Již s několika nebezpečí
Herman Poeshe vyvázl jii z ně-
kolika neštěstí skoro zázračným
způsobem 1 následkem toho počí
ná se již domnívat že bdí nad ním
jakýs dobrý tlach
"Byl jsem j'ž svědkem mnohých
nelíistf vypravoval Poeshe po
svém návratu do Chicaga "ale
tato srážka převyšovala všechno
co jsem dosud zažil Prvou hroz
nou svou zkušenost nabyl jsem v
St Louisů kdyl postiženo bylo
toto město oním strašlivým cyclo
nem pak vyváznul jsem t parní
ku "City of Erie" který jer z
Clevelanda do Buffalo a byl na
jezeře ztroskotán a první svou
aráiku na dráze zažil jsem blíže
Lovaine v Ohio a štěstí mě í zde
neopustilo neboť vyváznul jsem
pouhým nervy rozecbvívajícím
otřesením ale jinak jsem nebyl
poraněn ani v nejmenším Tyto
mé zkušenosti naučily mě být do
cd chladnokrevným a proto ta
cLaval jsem klid i ' v strašlivé
t rílce a Seneca
Ce&l jaem v třetím voze ve
v Uk a č 13 a před námi byly dva
vozy nabité emigranty jel byly
čj-laJ reí£í5ay a tím náraz k
ct!2=su třetímu vozu byl poněkud
c : -'-ien Leč přece byl tak moc
r rj lt vrchní svalili jsme se se
' ' l C3 jxdaoho chumáče Na
' i l v celím voze v níž
" j t"J trlilti leoaké lehce
prrCJ jsem se rychle
: ! ar-"rliv na sedadlo
" ' : j i kilif šachoval
e ar
itt r21 -bj nu
' ' j r~tl'e %' tes
í lj ib
"V
r
se nemohli přiblížili ani na ao
kroků k hořícím troskám 1 nichž
ozývaly se srdcervoucí výkřiky
oběti jež za živa tam hynuly před
nalimi zraky Plameny vjfslehly
také s druhého vozu vlaku č 4
lei ty po krátkém úsilí podařilo
se nám udusiti
Po srážce oba vlaky ležely v li
nii podél tratě Druhý voz na
vlaku í 4 a oba první vozy a
emigranty na vlaku č 13 byly
roztříštěny na kusy Mnohé ženy
při pohledu na trosky z nichž
stále ještě zněly výkřiky šílené
bolesti umírajících omdlely S
krvácejícími srdci museli jsme
však tyto nešťastníky ponechati
jich os jdu a 3tarati se o ostatní
poraně é Prvou oalezl jsem ja
kousi slečnu Vinu D Hartonovu
z Tuperville Cao Umírala a
již jen s namáháním z chvějících
se bledých rtů vypravila své jméno
Jiný smutný případ naskytnul
se mi u George W Youmouse z
Kanszs City Jeho syn dostal se
do nějakých nepříjemností v De
troit a poslal pro svého otce aby
mu z nich pomohl Youmaos na
prosbu sv4ho syna spěchal do
Detroit maje v kapse ve vestě
I1080 zašitých kterými chtěl své
mu synu pomooi z nesnází You
roans sotva mi to dopověděl ze
mřel a já vzav peníze do své
ochrany odevzdal jsem je Charles
B Adamsovi superintendentu do
pravý na Wabasb dráze
Vedle toho sko lektoval jsem
ještě několik tisíc dollarů a velké
množství různých skvostů kteréž
jem nalezl u mrtvol cbětf ne
šťastné té srážky a odevzdal jsem
všechny ty peníze a skvosty taktéž
Adamsovi Některé z těchto mrt-
7
vol byly strašlivé zobaveoy mno
hým scházely jednotlivé údy a u
některých tvář nebylo možno ro
zeznati"
Tak líčí Poeshe své zkušenosti
z oné hrozné nocí a neméně zají
mavý jsou ony jež chová v paměti
Edward A Tacety z Chicaga kte
rý z oné srážky vyváznul bez po
hromy '-:?
Tacer jest přesvědčen že sráž
ka ona nebyla zaviněna stroj ve
doučím Strongem na něhož dráha
vinu uvaluje neboť jest to prý
nemožné aby byl četl svůj rozkaz
falešně Ole systému na Wabasb
dráre obdrží fconkuktér dvojité
rozkazy a když jeden z nich pře
čte nahlas strojvedoucímu tu ntu
bo odevzdá a strojvedoucí přečte
pak odevzdaný mu rozkaz topičo
vi Před každou stanicí strojve
doucí hvízdá jestli vlak zastaví a
kdyby byl í falešně četl daný mu
rozkaz tu konduktér byl by jistě
dal mu opravovací signál když
opouštět vlak stanici v Seneca
Tacer jest proto přesvědčen že
neštěstí zaviněno bylo některým
staničním telegrafistou za jeboŽ
chybo jest Strong činěn zodpo
vědným Tacer praví že srážka udála se
0 6 hod! 50 min večer a za deset
minut na to prvé dva vozy podo
bály se plamenné peci Z prvé
káry emigrantské vysvobodili jsme
3 mu!e a sice vytáhlí jsme je ze
strany oknem a 4 jiné vytáhli jsme
z předof částí káry Všechny oso
by v káře té se naléhající byly v
jednom chumáči a muselo jich v ai
týti více nežli 70 a sice Ialiáao
15 naknSaoo a aai ro Finů '
Z druhé káry podařilo se nám
lucLriniti tlit emigranta a na to
hne se saalwi odtiononti ostatní
1 'y e J c-ní alychom je zmcUÍ
r " : J taiZzzlai a s poc:d
- it y st ti =t to ukifztt
i
i
1
Vůz s pohovkovými sedadly na
vlaku č 4 jedoucím k východu
byl naplněn ženami a dětmi a nej
méně bylo zde asi 60 osob s oichž
žádná oevyvázla avým Životem a
všechny ve srážce zahynuly Dle
mého odhadu nejméně 125 lidí
zaplatilo srážka tuto předčasnou
smrtí nepočítaje v to ty jež pod
lehnou později svým ranám
Tacer pravil pak dále: "Náš
vlak měl číslo 13 a také dle toho
to nešťastného čísla se nám daři
lo Opouštěli jsme Detroit o půl
druhé hodiny později nežli byl
pravidelný čas a náš stroj se po
rouchal v Miláně a byl nabra
Žen nákladním strojem k němuž
připojen později ještě jeden stroj
aby za pomocí dvou strojů nabra
žen v Detroitu promeškaný čas
Rychlost vlaku proto byla ohrom
ná a srážka oásledkem toho tak
mocná že z obou nákladních
strojů nezbylo nic jiného nežli
haldy rozbitého železa ocele a li
tiny Stroj na vlaku č 4 byl nárazem
odhozen do příkopu a strojvedou
cí Strong nalezen vedle něho v
bezvědomí Jeden ze strojvedou
cích nákladních strojů vytažen po
zději z trosek mrtvý a levá jeho
noha byla rozmačkáoa na kaši
Náš sluba ze spací Pullmanovy
káry zašel z dlouhé chvíle do emi
gračního vozu a zde zahynul Vi
děl jsem ho chudáka jak se sna
žil vylézati dírou v rozbité střeše
hořícího vozu zde několik oka
mžiků se namáhal aby uniknul
leč patrně dolejší část jeho těla
byla poraněna a proto neměl více
sil a klesnul se srdcervoucím vý
křikem zpět do plamenů
Byl to pohled na který nezapo
menu až do posledních okamžiků
svého života
CEŠI V AMERICE 1
:
-— —
I Předmin středu opařen byl
nebezpečně elektrik krajan Jiří
Ulrich z West Hoboken Týž se
soudruhem svým Geo Dra perem
uváděl v budově Paul Manufactu
ring Co č 1007 Grand uL do
pořádku dynamy když pojednou
praskla parol roura následkem
čehož v podlaze povstala hluboká
jáma jež se rychle naplnila vařící
vodou Výbuchem byli oba děi
niti smeteni do jámy a byli vařící
vodou nebezpečně opařeni
I V sobotu večer dne 33 mm
začal krajan Ignác Doležal by
dlící asi šest mil východně od
Halletsville Tex v ráži hádku se
ženou kterou posléze surově
stloukl s výhrůžkami že ji zabije
A skutečně popadl nabitý revolver
a vystřelil za utíkající Ženou
Kolem 10 hodiny vešla jeho žena
opět do domu a viděla jej ležeti
na podlaze při ohništi Po chvíli
spatřilaže se hýbá a než se nadá
la vyšla rána a tu viděla že se její
muž střehl do pravého spánku
Pobouřila sousedy a ti jej nalezli
již jen co mrtvolu Koronerova
porota nalezla že kule provrtala
lebku a uvízla v levé ruce kterou
měl sebevrah podle hlavy V ne
děli nato byl pohřben na pozemku
své ženy pí Mucalové dříve
Švrčkové Na rakev složili sou
sedé 5 a okres také I5 — O sebe
vrahu možno právem říci Že "jaký
život taková smrť Byt synem
dosti dobré a zámožné rodiny v
v Maleno vících na Moravě Do
stalo se mu dostatečného vzdělání
a byl vyučen řezníkem a uzénářem
Brzy se oženil a zařídil si při
řeznictví velký hostinec Avšak
nezřízeným životem přivedl rodinu
na mizinu Asi před 10 roky na
své přání vypravil ho jeho tchán
na cestu do Ameriky Zde však
v nezřízeném Životě pokračoval
Před několika roky se oženil s
vdovou po Jos Pustějovském
která s nim dle svědectví sousedů
neměla na růžích ustláno
1 Předminulé pondělí večer
když přeplavní loď féry 10 ulice
blížila se k Greenpointu N Y
skočil jistý muž středního věku do
ledových vln East Riveru Loď
byla na to ihned zastavena a kan
didát sebevraždy který mezitím
pozbyl vědomí z vody vytažen a
na pevninu dopraven Na to byl
neznámý převežen do hospitálu
sv Kateřiny v Brooklyně kde se
záby zotavil Na příslušné otázky
uak udal že se jmenuje W Kurt
jest rodem Čech a bydlí na robu
ave C a 5 ul Tvrdil že se na
bažil života Lékaři doufjíže zů
stane na Živu
1 losef Pánek 17'etý mladík
x č- 94 Portage ul v Clevelandu
vracel se onehdy večer z práce
Šel po trati dráhy Wbeeliog &
Lake Erie Na mostě železničním
který se naléá na úpatí Wyoming
ulice uklouzla mu noha a on
střemhlav sřítil se dolů k zemi
kde diooho v bezvědomí ležeti
zůstal Konečně byl kýmsi zpo
zorován a ambulancí Black 4
Wrigbt dopraven do nemocnice
kde shledáno Že utrpěl těžká
vnitřní poranění Stav jebo je po
viiiivý
1 V Chicag skonal předáno
čtvrtek uL"is aáile 4&letý krajao
A lila:!-! t č 6zo Larra£eul
Hlaváček byl krejčí t pracoval pro
firmu Mart Schafiner & Marks
avšak v posledním čase stále cbu
ravěl Ve čtvrtek ráno v 6 hodin
vydal se po dvoutýdnftn odpočin
ku opět do práce ale jil o půl de
váté hod vrátil se domů a sotvs
vstoupil do obydlí klesl k zemi a
v krátké době skonal Posmrtní
obhlídkou zjištěno že Hlaváček
zemřel na zánět žaludku Zůsta
vil zde manželku a dva syny Na
rodil se v Sušicích v kraji chru
dimském v Čechách a do Ameriky
se přistěhoval před 14 lety
1 V New Yorku otrávil se
v hostinci p Johna Zemka
v č 331 E 71 St S4letý krajan
Emil Běhavý Zoufalý mladý mu!
opatřil si karbolovou kyselinu a
odpoledne přišel do zmíněného ho
stince kde mezi 5 a 6 hodinou
se otrávil Krátce na to skonal
Příčina sebevraždy jeho není zná
mi Sebevrah byl svobodný s
bratr j:ho Karel Běhavý bydlí v
domě v němž hostinec Zemkův
se nalézá — Asi týden před tím
krajan Vavříčka zastřelil se v ho
stinci Josefa Cyvína roh 74 ul a
Ave A taktéž v New Yorku
li Krajanka Terezie Matouško
vá z čísla 208 Johnson ave v
Brooklyně pokusila se ve čtvrtek
min t o sebevraždu poživši
menší dávku jedu Učinila tak u
přítomnosti manžela Matoušková
delší dobu churaví a to ji bezpo
chyby dohnalo k zoufalství O
její uzdravení se pochybuje
1 Mladý krajan pan Jerome
Zajíček z č- 1371 i ave v New
Yorkuobdržel z Washingtonu pa
tent na znamenité zdokonalení ha
sičského žebříku jež spočívá v
tom že zachra&ování osob může
se dít způsobem mnohem rychlej
ším a bezpečnějším Osoba jež
má býti zachráněna pouze stoup
ne na žebřík a hasič dole stojící
otáčením kliky přivede veškeré
příčle žebříku do rychlého pohybu
směrem dolů Při obyčejném
žebříku Často se stalo že člověk
hrůzou zachvácený stál na žebří
ku a někdy bylo potřebí tři hasičů
nežli ho dostali dolů Na patent
ním žebříku pana Zajíčka snesou
jej pohyblivé příčle samy dolů
pro hasiče jest to též velká výho
da že pohyblivé příčle vynesou je
nahoru rychleji a nemusí se při
tom namáhati Příčle pohybují
se libovolně směrem nahoru nebo
dolů pomocí zvláštního řetězu
který se do jisté míry podobá
řetězům na bicyklech používaným
SK
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
:
if::::::::::::::::::::::
SARONA' Wis — Red "Pok
Záp"! Doufám Že laskavě uve
řejníte tento dopis můj pojednáva
jící o severním Wisconsiou Též i
my Činíme tu pokrok a doufáme
že pokrok zdárný neb tu máme k
tomu pěknou příležitost Krajinou
naší projíždějí dě železné dráhy
jedna jde do Chicaga a Dulutř
druhá pak do St Paul Mion Při
drahách těch rozkládají se četjá
městečka a v těchto zavládá dobrý
čilý obchod Zde v našem městě
čku Saroně jsou již dva štory a
jeden počíoá se stavět my do ob
chodu toho máme pouze tři čtvrti
míle Na poštu jest zde ještě málo
osadníků ale pozemky jsou již
všechny prodány Osadníci se sem
budou teprve stěhovat Městečko
toto založili polští Němci kteříž
mluví také polsky ale i česky lze
se s nimi dobře smluvili- Přijeli
sem z Minnesoty a před třemi roky
založili tu kolonii Mají tu štor
poštu hostinec a pilu Koupili od
železniční společnosti 2400 akrů
pozemků a tyto též vzdělávají
Před lety pozemky ty dostala že
lezniční společnost oď vlády Byly
to samé lesy se dřívím všeho dru
hu nejvíce borového Po čase se
dráha rozhodla lesy ty využitkovati
a proto v nich dala postavit pily
Lesy byly z větší části vykáceny
načež udál se v nich požár jenž
spůsobil hrozné spousty V lesích
zůstalo ležet na zemi mnobo dřív!
na polovic spáleného a lidé byli
rádi že se jim podařilo alespofl
pily ukliditi před požárem Kde
bylo borovic méně tam les nesho
řel Teprve před třemi roky roz
hodla se společoost že pozemky
ty rozprodá osadníkům ea levnou
cenu totiž po pěti a po Šesti dol
larech akr- jsou to pozemky pěkoé
z většího dílu roviny a jest na nich
dosti menších i větších jezírek Já
mám též na pezemku svém takové
jezero jež jest asi 30 rodů široké
a 160 rodů dlouhé a voda jes:
zdravá dobrá a čistá jako studoič
ná Ona jezera jsou pro hospod ife
velmi užitečná neboť Skytají do
bytku jejich s dostatek výborné a
zdravé vody Jest tu rostlinstvo
všelikého drobu daří se tu dobře
jetel timotha a trávy různých
druhů jahod tu roste vlude hoj
nost a maliny jsou tn dvojího dru
hu jako! i vodní třešně borůvky
a mechynky tyto jsou ale zralé
teprve oa jaře neb mají tu vlast
nost že zrají teprve pod sněhem
jsou vlak velmi dobré Téi i sliv s
třešní jest zde dosti jen že jsoo
dosud mladé Tak škody nadělané
ohněm nahraií!a [Tfroda zase
jiným apůaobem Mnohému člově
ku přichází to sice jaksi neuvěři
telným že by tomu mohlo tsk
býti nel jest to přece jen pravda
1 já jsem nedůvěřovalle jest tomu
tak al jsem se konečně o tom
přesvědčil Nemáme tu dosud
Žádoý sníh neboť malý poprašek
sotva že spadl zase roztál Proza
tím dost ač mám ještě mn
psáti bude li to ct Čten
"P Z" vhod S úctou
Viktor B Leto
Jest nepopiratelnou prx Jit
staří osadníci čeští j-Vlétech
šedesátých přistěhovali se do této
nové vlasti své lnou s daleko
větší pietou ku staré rodné vlasti
jakož i vroucnější láskou k lidu
tamnímu nel valná většina při
stěhovalců nynějších Bylo by
věru záslužnou prací sosti vřelé
vzpomínky těchto českých pionýrů
vsouladoý celek Vážíce si pro
stých nelíčených výlevů výtrysk
lých z duší mocně dojatých vystě
hovalců českých přinášíme tuto
píseB českého piooýra kmeta již
více než sedmdesátiletého svšak
dosud vřelou láskou ke staré rod
né vlasti lnoucího Píseň tohoto
starého vlastence uvádíme beze
změny:
Měj se dobře místo drahé
S bohem milá krajinol
Přeji tobě dny přeblahé
Pokojné má otčino!
Mně tu nelze déle dlít
Musím odtud odejiti
Na rozloučenou podejte
Bratří sestry ruce nám
Vřelé políbení dejte
Bůh vás opatruj zde sám)
Slzu s očí setřete
Osudu se poddejte!
Btatřf sestry srdce upřímného
Vzpomeňte na nepřítomného
Který na vás každý den
Daleko od vás vzdálen
Také bude vzpomínat
I když bude umírat
Jak z barlU te lze obliiaéha kuřího oka
Nejprve namočte je v teplé vo
dě aby změklo pak seřízněte je
jak nejvíce můžete nikoliv vlak
do krve a přiložte Chamberlain's
Pain Balm dvakráte denně a roz
tírejte jej důkladně po pět minut
po každém přiložení Na kuřím
oku noste náplasť po několik dní
tak aby chráněno bylo před omač
káním střevícem Jako všeobecný
liniment pro vymknutiny pohmož
děniny ochromnutí a rheumatism
nemá Pain Balm sobě rovného
K dostání u všech lékárníků
DLOUHÁ CESTA
To znamená zvláštní vydání za Jídla a
nahodilé potřeby a mrhání drahocenné
ho cain fl_petj N4 ty niti si zbytečné
výlohy a zdržovat! se v cettováni po kli
katých drahách kdyt mbiete jeti v ne) -lepSích
vlacích na dokonale balaatované
trati cestou přímou Rychlovlaky Union
Pacific dráhy přijíždí do 8an Francisca
a Portlandu z Omahy o 15 hodin dHve
než viachny její konkurentky
Méetiká úřadovna 1324 Farnam ulice
Telefon 816
W 6 SLOAUE A CO
ubcbodniel
tolaMS 50T41I NT 8S olloe
South Omaha
JsaSBMMiiM_ Telefua S
Z bolí m prodává Sto libottl buď n boto
eb oaMitky u
C H Brewer ČL Co
I
pohrobníel i pftjěoTatelé koa
ISMSt m SS ni So Omak Neb
SSMtoM- Telefon Kšlo K
Dr X II DREUEfl
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna pokoj 8 8 Browo Block roh
16 a DonglM ul TeL 2835
Hodisy od lt dop do 4 oip
Obydlí v Omaha 8DÍUrium 958 N
87 ave Tel 1197
UHLÍ— UHLÍ
Kralaaét Když potřebujete uhlí ob
jednejte si jeu
I LEVI-HO
Dostanete vidy ne JlepSf nhlí zá penise
a dobrou váhu t j 2000 lib na tunu
TeL 118 71S liaí 14 allee
Omažské Školy
obchodní -2=
utnivány jsou právem ta nej
Upíl ve ttitu a utopatřily lé
kům svým více míst nel kttri
koliv podohné {koly jinit
Celé řtďl cl krájicl t kraJiKk
ottlo te proitřfdtictvln jiek
detréta psstivesí
Kdo by ti přál dítky ni do [kol
tich posuti tak
im tsiexpefíti netkl doplít
nám m my
ti C£=3 tťJizza
dt Uvolní fkolmt mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok Jtdpodu
Omnka Sekr
mm®
Háčení nohou
Pro rýmu Jest slou vc( činili lak leda
ivata fin I tak vnlm obeiřala Unik
věi( rýma bude následovali Máta li
krk sailemovaný citfte jako byate Jej
měli obváaaný kantonakým flanelem
Tehdy jest 6aa abyite k nám prUH
Bude vái to méně stáli nel kdybyste
crkali dále
Ma e$ Ji Eslsiro prsti ktili
odttranf Ilem lako slunce suplaií mlbn
Jeat to dokonalý lék pro krt ni a plícni
neduhy Jednoduchý ve ttaru a chutná
dobré Cena 35 50c Jrdloé u lékárníků
(Neprodává te podomně)
RHECMATIKM mfile býti vyléčen po
uiitíui Mxreovcli Rbe-imatíckýca ta
hlntek Cena 50c K dostáni u vaáicb
lékárnfkn aneb doplMe si o ně poitou
pod adresou!
MAKEŠ MEDICÍNĚ CO
28J Archer Are Chicago III
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinut Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybratí
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak í
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhf pro
plodiny íarmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
poiemkor komla&t Hudton Wta
G H McRae
IS pro A O P A Bt Paul M lan
NORTH-ířESTEBN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
T 2 listopada
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 7 JO ráno místo v 7:00 ráno V toni
dobu přyíždído Chicaga
Denní St Paul Mnpls ezpressni vlak
vyjíždí v 7:10 rána místo v 6:55 T toni
daba pHJÍidí 48t Panl-Mpla
Čit 3 Overland limited do Chicaga v
7'4S večer má spad vozy prase Daleko
rychleji jede na západ z Chicaga do
Omahy "
"Nórth Wesťern to mfiie 0'lniti
mm ířafloTia: 1401-3 Famai ti
The Limited" evening ťliuand Tlie Expreat
ooon ttsln from Omak ior Chicago
UNEXGELLEO SERVICE
Pay traln aod evening tnUn from Ottnha ta
Stlnoeapolls and 8t Paul
Tlekets ol agenta of enDnectlng line
W H BHIJA Dlrt raw'r Agb Omaha
H 8 AKSOS OPA Jř MEBBT i O JP
DO TEXAS
í:::tist£ tczj u tícc riaiaci
Nejlepii dráha do všech uiiat
KaauM JjNJJaaakéa ástsai Texasu
Mexika a aa ťadlekrai patřeti
Jda přfmodo
"JELO ftíT Xsxs!2k
Callu rLVsŮsOára-
S&co Tajte Cs!=r£2e
IscUiút EmrUta EjaEiroot
iQrtzz% Bota Álnnds
ABSTRAKTY
VTHOTOVCJa
17th aad raraasa PaHerseatra
ar aai a tohoto listu Tri I
x- yy — v -! o i — "
lift
l t Jí
ADRESÁŘ SPOLKU
ťka-HI„T VMaleké rodpor JHsasy
pro sairerosipailBl sUtyi
Minnesota lowa Wlaconaiu Nabra
aka a obě Dakoty
HlaTBl JedaaU v Hsstffeaisry Hlaa
odbjTisv achtMkaldálpoBdSII vnitajol
lul p Jana t Vaaáska f h ír Válko
ptadteda J MU ailstoptadaada Tom
Hal Vflkotajamalk Jakub Vondra PO
Boa SI Muntaomar Mina Valkoáěatalk
Jos B sokol Valkopokladaik i hlarulka
tUt MsatffSBiery Hlaa
odhfvs ir aohlaa kaldou etrrtoa'aedll v
xWcl rtadwda rr K Suntk Tam:?k
krJiDtetnlk Vojt Kaaanda Pokladak
t II Kladaeeek v Lt Saesr Ceater
Mlascseta
odbf rá svá aehSsa kaldos t nedtll v utlsiia
lni IOOP Ptcdeada Jakub Krantk tajamalh
Wi Bárta LeSueur Oanter Klan aíat J Bl
esk pokladník Vás Kráva
Č IIL v 8t Paal Hlaa
odbývá svá schtsa kasdoul streJa v maatel
Pradsada Tboinaa Bhlldai tajemník rraat
Íaoda!ST Rrlaoa aveSt PaaHlnn ao
nlk Prant BSIka 1M Blchmood 8t poai
Viol v Kotoour
larel Havlíček Borovský f IT
Mlnaeapells lina
oibfH svS sobSsa kaidon I nedíll v m(aio
dni l St] eornar oř Waablagtoa a Oedarav
ty PhMlaeda (talcbman mlstupreds Anton
Várra tajemník Pr Jindra teelolk MKolal
pokladník B Albrecht
Č T v Hare Praie Mlan
odbfvisv achtte kaidou 4 nedřít v mMrk
Pledaeda Volta Ghalupsk tai P J Novot
ný ttotnlk Viclav Posel pokladník Jakub
Svoboda Ne Pragua Mino
Kamenaký i TL v Hayward
Mlanestta
odbývisvá ecb&ie I neděli v meelcl Předa
Pr Šlatek mlatnprrds J Punfar taj Volt
Pacovský Box 8 Olenvllle Mlnn ííetoik
Karel Punfar poklad MatiJ BaneiOaklaad
Mlaa i
Earel Veliký t TU r Nora 1 r bonl
Mlnaesata
odbývá sv schtsa kaidou 4 nedSI městek
Ptedseda Jan Klelo mlstopreds Vojt Chllř
tajemník Joba Pllipek aCetnlk Jan Podojil
pokladník Jan Moeka prlvodCi Vojt Klein
Ant Velllek Jna Edl Pr Staska výbor ocet
Jan Pllipek Vojt Ubití výbor majetku Joa
Balata venkovní atrii Ant Velllek vnitřní
trii Václav Bdi posel
Č TIII Bevaest Owateana Mlaa
odbývisvi schtsa kaidou S nedíll v mtslci v
jedno hodinu dpol v síni 6 8 P 8 Předseda
Pr Duiek mlstopředs Pr Burel tajemník
Leopolt Marek SIS N Biem St oetnlk Pr
Pec bek pokladník Vic Herdllka st při
vodil Dom Moravec vnitřní atrii Kalpar
Blesák venkovní strái Josef H Vavřín
Spolek ř IX v Fine City Mlnneaata
odbývá tví acbtsa kaldnu druhou nedíll v
městci Předseda Jan fitochl místopředseda
Tomil BUllteJem Jos Bartolboz U Beroun
díetnlk Jan Hejda Plna Otty Mlnn poklad
jan samcavr nne uity Mlnn
v a wvMvBvtau uiit in aiuo
Předseda Karel Kohn mlttorředarla J
Lepelka tajemník Karel ivlbovec dfeinl k
M Petříčka pokladník Václav O Plnyhard
prdvodíl V Jakeš vnitřní stril P KHI ven
kovní stral V HarasiD itet výbor J Pivek
Čechle ě XI v So Omaha Seb
Odbývirchtse kaídý druhý ítvrtek v méai-
Ol o osm bodlo veter v slnl J Kontakýbo Přeď
seda Vác Suchý tajemník Adolf Zesulák S
aO ulatetnifc KrTKuncin a 8 Bt pokiJ
Vociwk SI A 8 Bt
Čísla XII Chrudim v Raclne Wis
odbývá své scbtse kaidon třetí sobotu v mě
stci v 7 bodln vater Předseda Joa Důlek 101
HagererBt taj Joa Siebilk ISOS Milwaukes
Bt itetnlk J L- Bya IttB Blgb Bt
Čísla XIII Český Lev r Searortb Bed
vreed Co Mína
odbývá scb&se kaidou drubon nedíll v misto
Předseda Karel Boulek mlstopreds Antoš
Berbus tajemník Jaroslav Kovanda icetuík
PrJaroi pokladník Jan švec
Čísla XIŤ Ladiinír Klice)
v Hanrei WU
odbývi scbtse kaidou druhou nedtll v misie
Předseda Prant Kotlík tajemník Vic Kla
eCetnlkJos Mendllk Haugen Wto poklad
nik ř J Koukl
Jaa Hna A TV Hnnklns BTIan
odbývi své scbtse ksldou druhou sobotu v
mtstcl Předa Václav Tyra taj Joa Hromád
ko Hopkloe Mlnn
Sebraska i XVI v Omaha Xeb
odbývi své scbtse kaldé prvol úterý v mí#lct
valní p J W Hrocha Předs Jos Dolrjl
mistopřrds J W Hrocb taj Prank Bonkup
IvlOHo Uth Ht„ úíétnik Jakub Marel pokl
Josef Vopálka N W cor Mh and Wllílama
8t„ nrtrndAl Anton Kycblý vnitřní atrii
Tomil Tlolek venkovní sirii Frank Marel
A Hnllieka K Marci vjbor maletku
Číslo XVII v Lewry Mina
cc lni -cbíse první nedilt Pfrd-
U4 Sisrtin Bartol: ujem Wenrel Rartui:
icatnlk J F Lepetkai pnkl Fred H Cban
Čísla XV III Bratří Severa
v Drjwaod Wla
svnllllsl náledulíci třadnlky ipřtdseda Jam
Forman místopředseda Jln Silpek: taj J
Vlasnlk itot TonU Kytelkrt pokl ilola
Fiap
TeL fltjlll 879— Tel Mm] 807
SlLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna č 301 Paxton Block
na roba 16 a Farnam ul
Úřední hodiny od 11 do IS bodla dopoledne
od S do 4 " odpoledne
Tater od f do S v obydlit U0S Williams ul
Poslouží ochotně krajanům tí
Dr C Rosewater
♦ ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Itt ItMntF
' Od II do lSdopoL
Úřadnlbodlnyi OdSdoi l „
Od:doS( 040
V nedíll od is do tf dopol
TeL v ařaáWvat M4-Tel t kýta 1217
Bydll-Člsto tW Joísas ullca
Oř E ISolovtchincr
ar2SvjřnrASK'1 eh~"
Vpiairni k oalaaaal od M do IS bodla ráa
od 1 do 4 odpoledne a od 7 do S veéar
Talafoa raaldaaca 174
Dr Gifford & Bicknell
c5aai léteftsfl
Úřadovna íía 406-4C7 Karbarh Block
18 a Dongles nl Omaha Neb
Charles Etitifman
Fciísíícf jednxtel 1
ipaja Mjla4l aolUrullei aaola(aas(l
vomví a kapaja majaak mtmmUf vvaavá
snpaivai Matky a Svropy a do Evropy atd
PijtujtpetiM m hemH matttek
Casi tli R ji fu OvaaU XcaV
Ka drahsas Boackodl ti