Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
OKROK
OMAHA NEBIL VE STÍtEDU DNE 18 PROSINCE 1901
Číslo 20:
A
z
p
Z MMERIKY
ZPRÁVY telegrafické
Přehled ze sréta politického a kronika udá' ti
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Rothodnutl íestniho námořního
soudu
Výsledkem Čestného námořního
soudu o který požádal admirál
Schley byla naoejvýš překvapena
celá americká veřejnost neboť
eoud se neshodnul a ačkoli admi
rál Schley uzoán vČtšinou soudu
vinným téměř ve všech bodech
tu president téhož soudu hrdina
manilský vzdal mu chválu a co
více uznal že jedině Schleyovi
náleží celá zásluha za vítězství
dobyté nad Španělským loďstvem
u Santiaga Admirál Dewey uznal
že Schley v některých techni
ckých věcech pochybil ale v hlav
ních bodech nesouhlasil s větši
nou a podal své vlastní rozhod
nutí V jednom bodu shoduje se
soud úplně a odporučuje aby celá
záležitost ' nyní byla považována
za úplně t vyřízenou Z nálezu
tohoto soudu Lení odvolání
Zde následuje nález většiny
soudu podadmirálů Benhama a
Ramseye: r
Kommodore Schley jako veli
tel létací es kádry měl odjeti ci
nejrychleji k Citníugos a měl pří
stav tamní co nejpřísněji uzavřití
Měl se pokusit dne 23 května
u Cieníugos zvědět o Španělském
loďstvu tím způsobem že by se
byl dorozuměl a povstalci
Měl co nejdříve odplouti od
lAMfitfVtci Ir' Can t mi m va1aXUS
lodě své tak aby nepřítele při po
kusu uprchnouti lapil '
Neměl Cekati s loďstvem na lo
dici Eagle $'
Měl ihned uposlechnout! rozka
zu námořního sekretariátu ze dne
35 května '
Měl se dne 39 a 30 května po
kusit o zajmutí anebjíničenl křižá
ku Cclonu blíže vjezdu do přfta-
Nevykonal vSe co měl ve své
moči ku zničení lodě Colonu a ji
Dých dne 31 května
Chybnými rozkazy nechal v bit
vě u Santiaga lodě Vizcaya a
Colon daleko odplouti
Obrat Brooklynu proveden byl
následkem obavy přílišného při
blížení se ku Španělskému loďstvu
a tím zaviněno že loď Texas mu
sela stroje zaraziti
Chování Schleyovo před 1 čer
vencem vyznačovalo se váhavostí
a nerozhodností
Jeho zpráva stran zásob uhií
byla neúplnou
Chování jeho v bitvě dne 3 čer
vence bylo důstojné a on dodával
svou osobou důsíojoictvu i muž
stvu odvahy í 4
lsudek presidenta soudu admirála
Deweyho
Cestu z Key West do Cieníugos
vykonala eskádra co nejrychleji
Blokáda Cieoíuga byla účinná
Velitel Schley dovoliv aby parník
Adula vplul do přístavu v Cieníu
gos očekával že prostřednictvím
jeho obdrží zprávy o španělské
skádře
Plavba od Cieníugos k Santiagu
vykonána co nejrychleji
- Blokáda Santiaga byla účinná
Kommodore Schley byl v den
bitvy u Santiaga nej&tarším dú
stojoíkem a proto velitelem a jemu
jedině náleží kredit za slavné ví
tězství skončivší zničením špa
nělského loďstva
Admirál George Dewey
Odporučeni-
Ježto od bitvy uplynul již tak
dlouhý Čas odporučuje se aby se
o záležitosti této více nejednalo
V tomto výsledku soudu jeví se
opětně intriky kliky ze sekretariá
tu námořnictví a výsledek ten
setkal se s Odsouzením Uměř vše
obecným f Admirál Schley aení
dosud rozhodnut jakým způsobem
bude dále bájit svou čest a pone
chal vše v rukou svému obhájci
gen Rsynerovi
Nékteří přátelé Schleyovi hodla
jí záležitost tuto předložití kongre
su aby ten vyšetřil to bahno in
trik a v ne j blíže příštích dnech se
dozvíme jaké kroky učiněny bu- j
dou v zájmu obhájení cti vítěze a
Santiaga
# NeJaleko Malvero Ark udá
la se ve čtvrtek večer srážka
osobaícb vlaků St Louis Iron
lionoUia & Southern dráhy při
niž tři osoby byly usurceny a 38
jiaých zraněno Mrtví a ltiina
zraněných byli černoši
Zasedáaf 57 kongresu
Dne io prosince jmenoval
mluvčí sněmovny Henderson
členy nejhlavnějších výborů a zá
rovefi jich předsedy jichž jména
jsou následující:
Mezistátní a zahraň obchod —
Hepburn z Iowy
Ostrovní věci - Cooper z Wis
Soudnictví — Ray z New Yorku-
Bankovnictví a změna— Fowler
z N J
Obchodní loďstvo a rybolov—
Grosvenor z O
Řeky a přístavy — Burton z O
Vojenské věci — Hull z Iowy
Lovnické věci — Foss z 111
Přistěhovalectví a přiobčení —
Schattue z O
Zemědělství -Wadsworth z NY
Zahraniční věci— Hitt z III
Pošta a cesty— Soud z Cal
Vládní pozemky— Lacey z Pa
Indiánské věci — Shermaa zN Y
Na území — Knox z Mass
Demokratická strana v senátu
odbývala v týž den caucus a zvo
lila jednohlasně opět senitora
Jooese z Ark za předsedu a po
něvadž většina rep rozhodla r
ve výborech má zasedati vld
o jednoho republikána více auý
tam strana měla většinu tu demo
kraté dle svého prohlášení hodlají
se proti tomu bránit
V zasedání senátu projednávána
byla průplavní smlouva a senátor
Bacon zaujal stanovisko proti ní
kdežto senátor Cullorw smlouvu
bájil Bacon uváděl že prý ne
může schváliti smlouvu která ne
dává Spoj Státům plnou svrcho
vanost a správu nad mezimoř
ským průplavem a dále pravil že
smlouva v tomto ohledu jest ne
dokonalá a nevtěluje v sobě
všechny ty opravy jež senát uči
nil v loni ku první smlouvě která
byla zavržena CutlqnMyta útoky
oplnvyvraVr tohlUjM
smlouva v nynějším svém znění
úplně zajiSťujé Spoj Státům svr
chovanost nad průplavem
V zasedání senátu due 12 pros
usnešeno přijati návrh dolní sně
movny aby ' se zasedání odročilo
od 19 pros do 6 ledna načež
senátor Mason mluvil o svém ná
vrhu zákona týkajícího se Čistých
potravin
Výbor senátu na mezimolský
průplav odporučil Morganúv ná
vrh aby naSe vláda si získala od
Nicaraguy a Costo Ricy cestovní
právo pro průplav Morgan uvá
dí v návrhu svém důležitost prů
plavu o němž se jedná již přes
padesát roků a proti němuž stála
Anglie kterážto překážka jest
nyní odstraněna
V domě zástupců jeví se odpor
proti jednomu bodu Morganova
návrhu aby totiž ustanovena byla
zvláštní průplavní komise z 8 neb
9 členů sestávající kteráž by měla
vésti dozor nad vykonáváno 1 pra
cí Sněmovna jest toho náhledu
aby práce tato přenechána byla
presidentu a povoluje k tomu úče
lu k přípravním pracím fioooo
000 a zároveS obmezuje celkové
vydání na průplav na 180 millio
nů dollarů
V dolní sněmovně podal zástup
ce Robinson z Ibd dva oávrhy
jimiž má býti donucen guvernér
Indiány aby vydal státu Kentucky
na požádání tamního guvernéra
bývalého kentuckého guvernéra
Taylora jenž jest obviňováo z
účastenství ve smrti Goebelově a
uprchl do Indiány aby se vyhnul
soudu
Po probráni některých méně
důležitých záležitostí : zasedání
odloženo na úterý 17 prosince
Sjednocenost obou stran proti
anarchistům
Ve výboru na soudní věci jeví
se úplná jednomyslnost pro záko
ny ku potlačení anarchie ve Spoj'
Státech Smýšlení toto objevilo
se nejlépe ve Čtvrtečním zasedání
výboru v němž jednáno o návr
zích namířených proti anarchii a
demokraté i republikáoé souhlasi
li aby vypracován byl zákon
který by byl účinný a zárovefl od
lidu příznivě přijatý a konečně
hylo usnešeno aby výbor jednal
s rozvahou a vypracoval zákon
který by i v nejme nších podrob
nostech se shodoval s ústavou
Dle prohlášení předsedy výboru
Raye nelze očekávali le takový
záken bude předložen sněmovně
předl březnem
Qnegieko k talolent národní
university
ovu
tnáo&kolika dny president
RooseVvil Obdržel dopis od Car
negieho v němž tento prohlašuje
že daruje (10000000 Spoj Stá
tům k účelům zařízení národní
university ve Washingtonu Car
negie chce aby universita jím
založená byla tím nej větším ústa
vem pro vySší vzdělání na celém
světě
O tomto návrhu rokoval presi
dent s kabinetem a konečně roz
hodnuto že jest nemožné pro vlá
du aby Carnegiem nabídnutý dar
f 10000000 přijala v tom zpúso
bujak byl podán Carnegie totiž
v nabídce své ustanovil aby oněch
% 10000000 které hodlá složiti v
akciích ocelářského trustu bylo
podrženo od vlády po 50 roků a
aby během té doby zůstaly akcie
ty neproměnitelné Kabinet roz
hodnul že přijmutí této nabídky
činilo by vládu společníkem v oce
lářské korporaci na dobu 50 roků
což by bylo nemožné Carnegie
má být tedy požádán aby nabíd
ku svoji změnil a Carnegie sotva
o tomto rozhodnutí kabinetu do
slechl vyslovil se že akcie ty za
mění v hotovost a pak že nabíd
ce jeho nic více nebude státi v
cestě
Koni a hovlzl dobytek 1 Filipín
nesmi do Soustátí
Sekretář zemědělství právě roz
hodnul že koně a hovězí dobytek
filipínský nesmí do Spoj? Států
Agenti odboru shledali totiž že
koně na ostrovech stíženi jsou ne
mocí zvanou surra kterou se na
kazili vojenStí koně poslané do
Číny od koní indických pluků an
glických které se súčastnily taže
ní v Číně Filipínský skot jest
stlžen nebezpečným morem a do
kud tento řádí mezi přežvýkavci
žádný dobytek z ostrovů nesmi
býti přivážen do Spoj Států
Zhoubná snihovi vánice
Z Cheyenne Wyo doSla v pon
dělí zpráva že sněhová bouře bě
hem posledních 34 hodin ve státu
Wyomingu značně se zhoršila
Napadlo mnoho sněnu mrazy
jsou tužší a vítr prudší Tlaky ná
sledkem velkých závějí sněhových
některé z nich budou úplně zavá-
ty á doprava železniční přerušena
S mnohých stran docházejí zprá:
vy o značných ztrátách na Živo
tech lidských a ztráty na dobytku
zejména na bravu jsou prý veliké-
Bríza ':"
bylo se podívati na jistého mladé
ho muže jenž stoje v nejlepSím
věku vláčel se tímto světem jako
živá mrtvola s obličejem sežlout
lým a plným vrásek Na první
pohled na něho viděti bylo jak
zouíalost mu zírá z očí že z hlavy
mu prchly veškeré radostné my
šlénky a že pomýšlel na sebe
vraždu anebo přemítal o hrůzách
hrobu který se na něho Šklebil ve
dne í v snách A co zavinilo
tento žalostný a politování hodný
stav mladého toho muže? Nic
jiného než trapná choroba zaživa
cích orgánů za níž v zápětí při
kvačily démon bezsennosti zoufá
lá nálada naprostý úpadek tělesné
síly a duševní rozervanost Ná
hodou potkal muž tento na ulici
svého starého přítele zdravím
přímo překypujícího Když mu
na starostlivou otázku vysvětlil
co bědoého stavu jeho jest příči
nou ptítel mu rozradostněn pra
vil: "Štěstí že to není nic jiného
Zde jest pomoc Za krátkou dobu
budeš opět pln zdraví a síly a
vesel jako dříve Jdi ihned do
oejbližší lékárny a kup si Trinero
vo léčivé víno (American Elixir
oí Bitter Wine) Dej však pozor
aby ti tam dali to pravé které vy
rábí pouze Jos Triner 799 S
Ashland sve Chicago 111 a pak
bo pilně užívej Je ta znamenitý
lék který už pomohl tisícům a ti
sícům trpícím na totéž nač trpíš
ty Znám sám ze svého okolí
případy kde Trinerovo léčivé víno
lidem pomohlo ku ztracenému
zdraví Leč neotálej a začni se
léčití hned jinak mohlo by se
státi že by bylo uf pozdě"
A muž ten poslechnuv Trine
rovo léčivého víoa užíval a za
krátkou poměrně dobu stal se
pravým obrazem zdraví — —
Je to jediný případ z tisíců
uzdravených jichž authentická
dosvědčení vyrabitel každému na
požádání ukáže a kttrá neklamně
hlásají Že Trinerovo léčivé víno
jest pro choroby zažívacích or
gánů a jejich následky lékem
dosud nedostiženým Třeba však
dáti pozor aby vám nikde nevnu
tili bezcenný a zdraví lidskému
škodlivý padělek Trinerovo léčivé
víao jest k dostání v lékárnách
aneb u vyrabitele -
Ize-zAmořÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
1 Rozhledy ve svété politickém 1 společenském
Rakousko-Uhersko
Přtmlřt meii Čechy a Nlmci — Ne
shoda císaře s Goluchowskim —
Případný" úsudek Fremdenblattu o
Schleyovi sou du — Búři na přetře
su- Bouře v Peiti
K rozpuštění říšské rady jímž
předseda ministerstva Koerber
hrozil asi nedojde neboť dle nej
poslednějších zpráv přinesených
podmořským lanem docíleno ja
kési dohodnutí mezi presidentem
a jednotlivými vůdci narišskeradě
— všechny oposiční strany prý
Koerberovi slíbily Že odloží své
požadavky až po vyřízení rozpočtu
Zatím má býti pracováno na smíru
mezí Čechy a Němci kdy rozpočet
bude projednáván
Dle ujednaného dohodnutí po
vyřízeni rozpočtu se říšská rada
odročí a v těchto prázdninách bu
dou vyřízeny spory mezi Čechy a
Němci načež teprve má přikročiti
říšská rada k vyrovnání s Uhry
Císař měl prý se nedávno vyslo
vit! velmi nepříznivě! o parlamentu
Že to tak dále jiti nemůže což prý
mělo účinek na vůdjce stran že se
umírnili - Hospodářské nutnosti
jsou také do jisté míry příčinou by
říšská rada ořikročila k plodné
prácí a zanecháno bylo obstrukce
která znemožňovala veškeré jed
nání''' "": "' ' "'
V týž den došla jiná dosti zají
mavá zpráva že se hrabě Golu
chowski ministr zahraničních zá
ležitostí míní poděkovat! z úřadu
následkem neshody s císařemjenž
nechtěl prý schváliti ministrovu
odpověď na německou zadost o
zadostuČiněnf které Německo žá
dalo následkem nedávných bouří
polských : V
Polovládní Fremdenblatt zcela
vhodně podotýká oyýsledkuSchley
ova soudu že teoto jest tak neo
čekávaný že nrns! od každého
býti považován za čin pronásledo
váni Schleye od přívrženců Samp
sonových
Dle vídeňského dopisovatele
londýnského "Chroniclu'' podala
jednota českých lékařů říšské radě
žádost aby tato přijala zákon
jimž by se dovolovalo vstoupiti ve
stav manželský jen osobám tělesně
i duševně zdravým
Ve Vídni odbývána byla za vod
covství bývalého měšťanosty Neu
mayera obrovská schůze ve pro
spěch Báru Před tím byl učiněn
pokus přivésti záležitost Búrů na
přetřes v říšské radě a teprve když
teDto se nezdařil svolána veřejná
schůze Předmětem ' nej prudších
útoku v ní byl anglický ministr
osad Chamberlain a ve schůzi
usnešeno hmotně i mravně podpo
rovati Búry v jich zápasu
Búrské záležitosti byly uvedeny
též na přetřes v uherském sněmu
kde učiněn dotaz nenf-li dodávání
koní Angličanům do jižní Afriky
porušením neutrality Předseda
ministerstva Szell na to odvětil
že otázka ta nebyla V mezinárod
ním právu ještě rozluštěna Dále
se vyslovil že sympatisuje s Báry
ale varoval přeď útoky na Angli
čany kteří prý se osvědčili vždy
přátelskými vůči Uhrám
V Budapešti se shromáždilo dne
ti pros několik set nezaměstna
ných dělníků a táhli ulicemi města
povykujíce a nadávajíce lepším
třídám Před některým! kluby se
dav tento zastavil a počal vyhro
žován načež policir zakročila
oěkolik výtržníků zatkla a dav
rozehnala
" Francie
Odraiené útoky — Sesazený profesor
Skpflá odmina spisovateli — Ne
pochodil V rozpočtové debatě která se
ještě ve sněmovně vlečeodpovidal
ministr financí na různé útoky po
slanců a dokazoval Číslicemi že
oyoíjší vláda jest nejbospodirnější
jakou Francie od r 1815 měla Od
toho roku se stále množil státní
dluh čemuž teprve třetí republika
učinila přítrž Od r 1896 má prý
vláda každoroční přebytek a teprv
letos bude míli schodek asi 59
mil franků Celkem nynější kabi
net zahospodařil 375 mil franků
Státní úvěr jest znamenitý neboť
3 přoc státní dluhopisy byly roz
prodány beze všech průtahů '
ťrotesor dějepisu Herve byl s
několika jinými profesory x koleje
Senovské propuštěn poněvač Šířil
mezi žáky odpor k válce a vojáctví
Následkem toho socialisté podali
ve sněmovně dotaz k ministerstvu
kultu na nějž odpověděl zástupce
ministerstva( že se proí Herve s
jeho náhledy nehodí za vychova
tele mládeže francouzské neboť
nevštěpujé jí slavnou francouzskou
minulost v srdce ale svými náhle
dy chtěl by prý prapor Francie
vztýčit! ra hromadě hnoje Kdyby
prý jiní profesoři se řídili příkla
dem proí Herve bvlo bv do
Francii veta Toto vyjádření se
tkalo se s bouřlivým potleskem a
sněmovna přešla 385 proti 86 k
dennímu pořádku
Do Paříže došla zpráva ze
Stokholmu že švédská královská
akademie umění- udělila cenu AI
íreda Nobela francouzskému bás
níku Armandu Sallymu Prudhom
movi Cen? ta obnáší $50000 a
medalii v ceně $200
Alfred Nobel vynálezce hrozné
třaskaviny jejíž výroba učinila ho
milionářem zemřel v r 1896 v
San Romeo v Itálii a své veliké
jmění odkázal na odměny pro ty
kteří si získají největších zásluh o
člověčenstvo na poli filosofie che
mie lékařství spisovatelství a svě
tového míru Tyto Ceny mají býti
každého roku udělovány ve Stok
holmu mužům všech národů a má
o nich býti rozhodováno od Věde
cké akademie Švédské od lékař
ského ústavu Carolinum od král
akademie umění a od parlamentár
ního výboru Odměna za nejlepší
literární prácepřiřknutáPrudhom
movi jest první o níž bylo roz
hoduuto :
Předseda společnosti panamské
ho průplavu Hutin navrátiv se z
Ameriky podal zprávu o výsledku
Svého vyjednávání s Američany o
prodeji notové již částí' průplavu
Hutin píše že kongressni komisse
již průplavní záležitost svěřena
nechtěla š nímo cen& průplávu
ani mluviti načež žádal' aby byla
sestavena nestranná komise která
by cenu majetku panamské spo
lečnosti odhadla a tam kde by se
shody nedalo docílili že se pod
robí smírčímu výboru Leč všecky
tyto ústupky které Hutin učinil
nebyly vzaty an! v úvahu
1 Némecko
Protest Poláků t řliskim snimu —
Perná pravda — Podle amerického
spůsobu
V říšském sněmu slyšán byl
protest Poláků proti surové po
němčovací methodě Německa Uči
něno to bylo dotazem ku vládě
který přednesl kníže Radzivill —
Tento pravil mezi jiným: "Poláci
jsou uráženi až do hloubí duší
svých ničemným jednáním škol
ních úřadů a nemohu ani pocho
piti že by lid německý chtěli
lidem polským zacházeti tak krutě
a nespravedlivě Ceny jsou udíleny
učitelům kteří vyznamenají se
nejlépe v poněmčování Poláků a
učitelové kteří sf cen těch vydo
býti chtěli používali surového ná
silí a toho snad si vláda přáti ne
může" Na to odvětil říšský kancléř že
záležitost ta spadá do právomoci
pruského sněmu a jemu že nepři
sluší otázku tu v říšské radě zod
povídali Ke konci odpovědi své
Buelow pyšně prohlásil v"že prý
se o to postará aby němectví na
východě nebylo potlačeno od pol-
ství které mnsí zaniknout! v ně
meckém proudu
Celní otázka jest tou nejdůleži
těji! v říšském sněmu a v jedné
schůri socialista Singer řekl vládě
několik perných slov pravdy Pra
vil že císař a vysoká šlechta jsou
majiteli rozsáhlých statků a tázal
se jich zdali chtějí těžiti z lichvář
ství chlebem neboť navrhované
vysoké clo není prý ničím jiným
než lichvou! Ke konci doložil že
neočekává Že by císař těžiti chtěl
z" daně hladové a poukázat nato
jak mnoho různic a zla již nyní
nový celní zákon natropil a ještě
natropí
Městský úřad odhaduje počet
nezaměstnaných v Berlíně na 36
000 osob ale všeobecně panuje
náhled že jest to odhad příliš
nízký neboť jen v železářském
odboru zahálí prý 45000 lidí
Socialisté udávají počet zahálející
ho berlínského ďělnictva na 100
000 osob K Částečné jim pomoci
konají se přípravy k otevřeni po-
Vrrň á tm mfl neJIepší ubIÍ 0bi0- ock s35-
sVi UUCl V (Ulic HanoaShertdMWaln&lock aj
NS tiouthern Illinois uhlí Jest velmi dobré Jak pre vaření tak
pro rftápění ořechové 9560 kusové $57i Cherekee velmi ý
hřerné uhlí ořechové $575 kunové 500) Bevler ořechové 400
kunové $425 — Naše tvrdé uhlí Je Scranton chvalně inámé Jako
nejli-píl Pennsylvanský antbraelt Dobrý poloanthraeit do vjtápe
cích peří $800 Všecko haše uhlí Je Čistě přesívané a lze Je převá
žit na kterékoli mětitké váze
COUTANT & SQUIRE3
TVli-foii nO Úřadovna: 1416 Fjrnain nlice
1 tffiffiffifff?1 "
Santa Clausův
nalézá
V BOSTON STORU V SO OMAZE
Nejví-tSÍ výbřr hraček a novinek v mřstě jež vyhoví
nejen kragocnuti ale 1 tobolce každého a všech
ZvK&tní výprodej zahájen byl v técbto dnech v každém
a ve vSecú odborech
Boston Staré v So
iv a-jia
I 13 — 71
igy
luuu qiwjc yo uuuiuii předmětu vSe velo1 levné Uspokojíme vás
ubo vrátíme peníze Každ odkuonlk dostane pěkný dárek Na koupi
lalMO mlžeie si vybratl lOcentory dárek la f 100 dollarov dárek atd
10 procent vaíl objednávky dostanete zpět Katalog vle vysvětil
Obíťastněte domov avftj g ' Home Muslo Boí" nejpodlvnělilm anejla
inějiíin hudebním nástrojem pro domáonost Skýtá více zábavy neílUO
lolliirové harmonium Vzdy pohotově Nevyžaduje žádná malosti nu
lebni Dítko mftže na něm brati Věichnl Kupci Jsou překvapeni a potě
kal Ježto daleko předstihl jlob oCekáváni Hiajevicenež 100 kouskft
lak přiložený seznam ku kažue skřínce vykazuje Maže bo býti používáno
-Jenom W00 v pěkném
JANDA&S iffS CO 20
luaenm stroj tento posun
1 ivkáren a též armáda spásy pot í
ná ve všech velkých městech zři
zovati polévkárny a počátek uči
něn v Strasburgu
Z bojiště v jižní Africe
Balsám na anglicki rány — Provo
láni Bothovo — Příhrni llslict
volající o pomstu
V posledním týdnu zaslal gen
Kitchener do Londýna několik
zpn v které prý potěiily poněkud
zarmoucená srdce Angličana Dle
těchto zpráv koloay Coje Braade
ta a -Dawkmaotia jei operovjdy
společně zajaly komandanta Ba
denhorsta a a ním 14 Búfů n Sterk
fonteinu K tomu Kitchener při
pojuje že účinek tohoto zajetí
bnde velmi dobrý na tamni kraji-
nu '
V jiné zprávě ale neúřední a
tedy ještě méně spolehlivé se
tvrdí že generál Louis Botha ve
srážce u Lineburgu kde bylo za
jato 80 Búrů byl poraněn a že
uniknul zajetí jen tím spúsobem
že se ukryl v hustém křoví kde
zůstal až Angličané odtáhli
Jiné vítězství dobyl nad Búry
gen Bruče Hamilton který dne
13 pros přepadl po nočním po
chodu tábor Viljoensův u Wit
kruewsu a ve srážce s Búry 16
jich zabil a 75 zajal Ostatním po
dařilo se Tiprchnouti ale raněné
své nechali na blízkých íarmách v
ošetřování Při této srážce ukoři
stěno jedno z oněch děl která
byla odejmuta plukovníku Ben
sonovi po boji pro Angličany s
velikou porážkou skončeném
Vrchní velitel búrských komand
Louis Botha vydal dne 15 list
provolání k Búrům v němž praví
Že bude považovati všechny obča
ny jiho-afrických republik za zrád
ce vstoupi li do služby anglické
buď co zvědové aneb dobrovolníci
a že také dle toho s nimi bude na
loženo Gen Kitchener aby odvrátil
pozornost světa od vlastních ukruť
nosti poslal do Londýna zprávu
v niz oDviDuie eury a vypočítavá
37 případů v nichž Búrové postří
leli 84 domorodců aby zabránili
by tito nemohli dát Angličanům
pokyny o pohybech jich komand
Jaká děsná úmrnost panuje ve
vězeBských táborech toho důka
zem jest vládou vydaný výkaz dle
něhož v říjnu zemřelo v nich 5156
a v listopadu 2807 bělochů a če--nochů
zemřelo v obou měsících
1308 duší Běúem posledních 6
měsíců zahynulo v těchto táborech
13941 lidí UkŽe průměrná úmrt
nost dosahuje obrovského procen
ta 255 z tisíce ročně
Tyto číslice volají k nebesům o
pomstu!
Kdyby vám chutnalo jako med
vědu a měli chuť na pokrmy vez
měte Chamberlain's Stomach and
Liver Tablets Napravují choro
by žaludku a pravidlujf játra a
střeva Ceoa 25c Na zkoisliu
zdarma u všech lékárníků a
— Předplácejte ae naPckri
Západu pouze I100 rclně
"-"grinf
hlavní stan
se
Omaze r
Nejlacinéjší obstará vatelskýdňni
ve Spojených Státecb_
Z továrny rodiné jest náS obchodní plán
Nekupujte dokud neznáte naše ceny
lebo ztratíte peníze
Kromě budebnfoh nást-ojli atd prodáváme
ary a hádanky promládet eieitrtoké novinky
pouzdru e hudebninami Chcete-li bude vám
po uoarzeni ciw rosiete xc-na Katalog
Itekaas St„ P 0 Bos 1179 K I Ont 63
i Hale i
Vánoční nabídka
1
1 rfi každé koupi v obnosu 1
0 Í2o neb vřtíím
(pivo a lib
- r
t vyjímaje) dáme darem
j do 5 ledna 1002 I
tihév lýboruJk vlma Ui i vku#-t
f jt i
nwm nrw mmrn áiacw UC1DUI C
+ M ~ é Á- m
f teanava-ju ave y breku
atrrtíl
í
{ iSttjtt-LaaT rf V v '
i na každý dollar kořy v tut i
i &DMSTJJTE! " f f
I M WOLLENSTEIN t CO
522-525 Již 13 Olt Oman'!
Odvětví:- í
! CHICAGO LtQUOR HOUSE i
403 sev 16 ul Omaha Neb i
M WOLLENSTEIN & CO t
2618 N ul Soutb Omaha í
Máme
sto zákazníků
kteří praví nám
ze oase
Iráint hjff zanechává b('ý po
pel íídná Ikrárf a při tom
hoří dloaho '
Jeet Tjborním pro kamna kc
cbytuká a tporákr Cena mil
bvváa pobfdnontl kn zkoleni
ytasceú $575 drobné $550
Prodávám topivo vleho druha
Pollete nám objednávky
Jakob Golla neb Fred ťontay vm
ho pHrezoa Plejte ee jich n naie zbil
UNION FUEL CO
Úřadovna 1616 Farnam Tel 268
Skizd na 20a TJP trati Tel SIS
CHARLES 00Í1AT
DOUTNÍKÁŘ
1310 Wm ulice OnÉa
vyrábí doutníky výborné jakosti a každý
kdo okusil Jednou doutník leho nechce
jiný kouřili V obchodě jeho mfiiete
aoatan vse co pttslusi k jeho obora
Navštivte Jej a přeívédčte lei 14
Zprávy osobni
— V pondělí zavítal do Omahy
p Jos Matoušek z Brainard aby
st zde vyřídil některé naléhavé
obchodní záležitosti
— Krajan Frank Justra farmer
od Burton Okla pfiiel do Omaa
hy a nemocnou svou manželkou
Nemocni paní nalézá ae v lékař
ském ošetřování Dra Creuera
Manželé Justrovi zdrlí f e v
e atí měsíc Doufám f
Seoému a pečlivému L"
e nemocnou kr!"rT t
pouze f ic -
Illinois lili
-I