Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 11, 1901, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    AL MNU ZA
Letos mime neobyčejně hojný výbír kalendářů hlavni i Čech
kteréi nabdtme ta prémie aice icaídý předplatitel může cbdržeti
jeden s těchto kalendářů dle tvého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden Máme následujíc! druhy na výbřr:
Velký Slovanský Kalendář
Týi obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
bo V textu nalézá ne 43 vyobrazení Povídek a humorenek čítá
osm a jiných kratších neb deršich poučných neb zábavných článků 3j
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi
tnisty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 31- Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
TýŽ má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 33 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
Hodina velký občanský obrázkový kalendář
Má velké dvě titulní obrázkové přílohy z nichž jedna jest
"Oldřich a Božena'' a druhé dvě vyobrazení ze čtvrtého sletu vŠeso
kolského v Praze roku 1901 Čásť zábavná obsahuje pět delších
povídek a 21 kratších črt a článků poučných i zábavných Illustrací
jest přehojně celkem 71 Kalendář tento prodává se též za 35 ctů
aneb co prémii za doplatek 10 centů
Národ velký občanský kalendář
Týž obsahuje dvě velké titulní obrazosé přílohy a sice: Kozáci
vracejí se z vítězné výpravy proti Tatarům a Čtvrtý slet všesokolský
v Praze roku 1901 Část zábavná má šest povídek a 25 kratších neb
delších článků a črt zábavných i poučných Kalendář tento jest nej
hojněji ze všech illutrován neboť má 73 vyobrazení v textu Cena
téhož jest 35 centů co prémie za doplatek 10 centů
Vilímkův kalendář humoristický
Tento skvost v illustrovaném humoristickém písemnictví prodá
vá se za 40 centů Co prémii dáváme jej za doplatek 20 centů
Všechny tyto kalendáře prodáváme za krámskou cenu při nich
uvedenou a můžeme kterémkoliv z nich a třeba i všemi každé
mu posloužili V ceně uvedené zahrnuta je již i poštovní zásilka
POKROK ZÁPADU
509-511 So I2th Str Omaha Neb
JiAČ JEST TO DOBRÉ abyste plýtvali svým časem na ce
stě a svými penězi za zvláštní jídla když to nestojí o nic více
cestovati v nejlepších vlacích na nejlépe ballastované trati na
západě projíždějící celou pevninu "The Overland Routě?"
TISÍCE turistů) již navštěvují Kalifornii každoročně oce
fiují skutečnost že pohodlí v obyčejných (nebo turistských)
vozfch Union Pacific dráhy jest právě takové jako v Pullma
nových spacích vozech a platí se za né poloviční cena Jest
rozdíl mezi jízdným v první neb druhé třídě na dráze a ve spa
cím voze a sice bezmála sedmnácti dollarů pro každého cestu
jícího do Kalifornie neb Oregonu Tento obnos může býti
ušetřen podporováním Union Pacific osobně řízených vlaků
výletních Ježto méně času se ztráví po Union Pacific cestou
k tichomořskému pobřeží jest méně nahodilých vydání na cestě
Union Pacific vypravuje Pullmanovy obyčejné ipací vozy
každý den
Vyjíždéjí z Chicaga v 1 1 :30 hod večer
a z Oinaliy ve 4:25 odpoledne
Tyto obyčejné vozy jsou osobně provázeny každé úterý a
čtvrtek z Chicaga a každou středu a pátek i Omahy
Pullmanův obyčejný spací vůz vyjíždí též z Omahy každé
úterý v 11:30 večer do Los Angeles
místski úřadovna 1324 Farnam ul Tel 316
Josef Kavan
Oil pozemkový - -
Csil a pojišťující jednatel
"410 William ulice©
Prodírá lotr Omace I v "n Omase po
rak v as rov a rarmr p bl!fi Omahy I ve
Mátuapojiaitniopatn vila térh nelleplicll
rem pft eené h neJnlMicb T tabjvi M
vyhotovováalia atulrakti
Obraťte se a důvěrou na něho a
bode vám spravedlivě poslouženo
Rl I
Omaha- Sanitarium
ČESKÝ LÉČEBNÍ ÚSTAV
Moderní íitav dokonale tafíícnf k léíenl
chronlťkícn nemncl dle přiloženého fpdsohu
veme mne K leceni vodou všemi ipaioDf
velké elektrické stroje s A paprsky
Krásné uokole uro uuinocné Nemocni mn
nou ae stravovat! na naistě doslat! veíkerO
opatřeni neb mohou docházeli do ústavu k lé
čeni t mest
Ústav se vinuté hlavně léíení vleklých ne
moci Inko Isou souchotí a Jiná ulícnl neduhy
tenské nemicl krevnf nemoc) ialudeíni a
střevní nemoci ncwiee Hrncem nemoci ata
Naier se pod volením ďskono letare Lira
K li Breuera Adresujte:
OMAHA SANITARIUM
pj8 North 27 th Ave Omaha Neb
Rychlovlaky
JSOU NA-
UNION PACIFIC
D J P Lord Db Fbkd Rustik
Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LBKAftl
M
XlZ30OCX&lc V TOSEPJI
Kaobojlfl aeinocl fensM a porady
501 Paxtoa Block 16 a Faraaa al
OMAHA NEBR
tW Dopoledne v nemocnici a oaef
ty Odpol v úřadovně od S do S hod
Hysterický zločin
Jest policista Sherwell z Evansville Ind
čtyřnásobným vrahem?
Okolnostní dfikuý proti nimu Jsou
Jaké to byly pohnůtky( kteréi
vedly k tajemnému zardoušeni J
dvou Ženských bytosti jichž mrt
voly nalezeny byly jednoho dne
ráno v Evansville indianě?
Korooer Walker a náčelník po
licie Heuke jsou přesvědčeni že
vrahem jich jest policista Wilbur
S Sherwell který byl obviněn z
této ukrutné dvojité vraždy a za
tčeo dna iB listopadu leč ob
tito veřejní úfajníci marně pátrají
po- důvodu který Sherwella vedl
k spáchání oněch zločinů Leč
vzdor tomu okolnostní svědectví
proti zatčenému bývalému polici
stovi jest velmi závažné
On stotožněn byl jako onen
muž s nímž Lena Remerova jed
na ze zavražděných obětí byla
viděna v buggách v onu noc kdy
byla zardoušena Sherwell měl
dovolenou tu noc a byl usvědčen
z několika lží když byl tázán
aby vysvětlil kde meškal oné noci
Jeho žena s poíátku zap rajíc
později se přiznala že její muž
byl s buggami venku pozdě do
noci a jiným svědkem zjištěno že
obviněný krátce před tím se s Re
měrovou o něčem nedohodl a že jí
vyhrožoval zabitím
Proč však tento muž zardou
sil i paní Raileyovou v tu sa
mou noc jest tajemnou hádankou
Někteří kdož zabývají se studiem
kriminologie jsou toho náhledu
že v Sherwellovi musela vypuk
nouti vražedná mánie jaká hnala
k jeho zločinům v Londýně na
zvaného Jícka rozparovače a z ne
dostatku jiného důvodu většina
lidí se kloní k tomuto náhledu
Za pos edních dvou roků čtyry
ženy byly zardoušeny v Evans
ville za těch samých tajemných
okolností a všechny tyto vraždy
udály se v době kdy Sherwell stal
se Členem policie První z těchto
obětí byla paní Mary Starcková
Vyjela si s neznámým mužem po
zdě večer na procházku a druhého
dne nalezena byla její mrtvola u
cesty za městem skoro na tom
samém místě kde nalezena byla
mrtvola Remerové Paní Staic
ková byla zardoušena neboť na
jejím hrdle nalezeny stopy vraho
vých prstů Později jistá Fannie
Butlerova mulatka cestující zpě
vačka nalezena byla mrtva v jed
né stáji na Chandler ave Také
ona byla zardoušena
ťo vrahovi nezůstalo ani nej
menší stopy ani v jednom ani v
druhém případě avšak od toho
dne co spáchány byly v Evans
ville předešlého týdne dvě podob
né vraždy a co Sherwell byl zatčen
a obviněn z jich spáchání tu celá
veřejnost počíná se kloniti k ná
hledu že i zavraždění Starckové
a Butlerové spočívá na jeho svě
domí
Dnes teprve vypátráno V že
Shtrwell konal hlídku na Chandler
avenue v oné době kdy Butlerova
zardoušena byla ve stáji a že byl
i v přátelských stycích s paní
Starckovou
Tyto dvě vraždy způsobily
ohromnou sensaci v městě a Sher
well s větším úsilím než kterýkoli
jiný policista pátral po vrahu leč
ten nebyl nalezen
Poslední dvě oběti Mrs Railey
a Lena Remerova byly vylákány
se stejúou záminkou z jich domo
vů aby si totiž vyjely na procház
ku a každá vyjížďka vykonána na
jinou stranu města Druhého dne
obě nešťastnice nalezeny zardou
šeny za městem každá na opáčné
straně a několik mil od sebe
vzdáleny
Mrtvoly jich položeny byly obli
čejem k zemi zrovna jako mrtvoly
před tím zavražděných ženštin
Všechny tyto ženštiny ačkoli
neměly zrovna špatnou pověst
přece bylo o nich známo že si li
bují v mužské společnosti a že
přijímaly rády návštěvy
Mrs Railey jedna z posledních
obětí udři o ala důvěrný poměr s
jakýmsi cestujícím Hayesem kte
rý k ní často dojížděl na návštěvu
a sestra její paní Wagnerová
tvrdí že Raileyová byla též dobře
známá se Sberwcllem
Některé přítelkyně Remerové
vypověděly ve vyšetřování že
Sheiwell se dvořil této a že jednou
v hněvu jí vyhrožoval "že nebýt
jeho ženy a dětí že by ji zabil a s
těmito slovy ji udeřil do tváře
Jiný přítel Remerové jakýsi
John Kauííer dosvědčil že ae mu
Lena svěřila že pojede na pro
cházku a policistou kterýž má
dovolenou a chce užiti trochu zá
bavy Jediným policistou který
měl onoho večera dovolenou byl
Wilbur S Sherwell
Kdyi tento byl zatčen tu snažil
se prokázat! alibi leč osoby na
něi se odvolával že s nimi strávil
onu noc kdy vraždy byly spáchá-
ny to rozhodně popřely On
popřel též le byl ae svými bugga
mi venku n vyjíždce leč jeho
žena doznala Že přijel z vyjfždky
allné— pohnutky viak ncvysvltlltelné
až pozdě
v nocí asi okolo n
hodiny
Pokud se týče Leny Remerové
tu mohlo by se předpokládat)' že
Sherwell ji zavraždil snad ze žár
livosti leč u ostatních třech Žen
štin schází i ten nejmenší důvod
A jinou tajemnou okolností jest
ona jak mohl bherwell zavražditi
Remerovou a Raileyovou v ten
samý večer a zanechati jich mrt
voly vzdáleny několik mil od sebe
Bylo pozdě večer asi okolo 7
hodiny když snad vyjel na pro
cházku s Remerovou a o 11 ho
dině byl již zase nazpět se svými
buggami a odebral e na lože
On musel v těchto čtyřech ho
dinách vykonati cestu asi 10 mil
zavraždit obě ženštiny a pak chlad
nokrevně navrátil se domů Dru
hého dne když mrtvoly jich byly
nalezeny tu Sherwell s ostatními
policisty počal pálrati po vrahovi
a zdál se by ti ze všech tím nej-
energičtějším v tomto úkolu
Sherwell jest zvláštním člově
kem o kterém je známo nyní
teprve po jeho zatčení že vedl
dvojitý život
On jest asi 31 rok stár a naro
zen a vychován byl v Monmeville
Ohio kde se oženil 3 nynější man
želkou Asi před dvěma roky
Sherwell stal se členem policie v
Evansville na přímluvu pánů Gil
berse a Ariesa Dle všech zevněj
ších příznaků Sherwell byl scho
pen tak hrůzných zločinů jaké
jsou mu za vidu kladeny
I jeho manželka ačkoli je nyní
přesvědčena že její muž byl k ní
falešným zdráhá se uvěřiti že by
Sherwell byl vrahem oněch žen
štin ačkoli vyjíždka jeho pozdě v
noci večer s buggami silně proti
němu svědčí
"Wilbur nemohl ublížiti mou
še" tvrdí ona "on někdy utratil
veškery peníze a já s dětmi musila
následkem toho strádati leč to byl
ren největší přečin kterého se kdy
vůči mně dopustil Vím nyní že
mi bjl nevěrným ale vzdor tomu
mám ho dosud ráda a nemohu
uvěřiti že by byl vrahem Mě
za našeho manželství neuhodil ni
kdy a ani slovem mi neublížil á
proto myslím že by nebyl scho
pen násilí vůči nikomu"
Když byla paní Sherwellová
poprvé tázána zda li ví kde se
její muž ten večer nalézal tu tvr
dila že se šel podívat do divadla
leč když asi tucet svědků u pří
tomnosti její dosvědčilo že ho vi
děli jeti v jeho buggách tu teprve
doznala ze skutečné huggy vzal z
kolny a že odejel nevrátiv se až
asi okolo 11 hodiny
K prvotnímu zapírání přiměl ji
manžel její sám a sice výmluvou
V úterý jí totiž telefonoval aby k
němu přišla ku staré vodárně kde
konal obhlídku že ji má cosi dú
důležitého říci Když se tam do
stavila tu jí počal vyprávěti že
při poslední své vyjíždce se srazil
s nějakými jinými buggami a že
tyto značně poškodil Že však ne
byl na štěstí poznán a že aby tedy
o jeho projíždce se nezmifíovala
jinak že by másel platit značné
odškodné a to že by jim v jich
poměrech značně ublížilo
Sherwellová ovšem slíbila že
bude mlčeti i kdyby byla ve věci
té tázána a proto také s počátku
ve výslechu zapírala
Shtrwellovo pravé jméno jest
Charville avšak toto změnil aby
ušel nepříjemnostem když byl za
městnán v Rock Island 111 jako
topič na Chicago Rock Island a
Pacific dráze Již tenkráte ačkoli
ženat udržoval několik milost
ných poměrů a to konečně přimělo
ho k rychlému odjezdu vlastně
útěku z Rock Islandu a ku změně
jeho jména
V posledních dnech vyskytla se
Opět jedna theorie jak přišla ku
násilné své smrti Lena Remerova
a sice tato:
Někteří lidé tvrdí že Sherwell
kdysi v opilosti řekl Remerové
že zabil Fannie Butlerovou Re
merova byla prý žárlivá na paní
Raileyovou jíž se Sherwell počí
nal také dvořiti a jednou ve vzteku
žárlivosti mu pohrozila že ha udá
jako vraha a Sherwell aby tomu
to hrozícímu nebezpečí ušel za
vraždil prý také Lenu Remerovou
Leč jak vysvětlit! vraždu Rai
leyové — to jest hádanka nad níž
si marně lámou hlavy soudní
úřadníci v Evansville
Sherwell mlčí na všechny otáz
ky a zdá se být úplně lhostejným
vůči hroznému obvinění které na
oěm spočívá
"Až přijde čas budu mluviti a
budu propuštěn na svobodu'' to
jsou jediná slúva která Sherwell
dosud pronesl ku své obhajobě
Každým způsobem neopomene
me čtenáře P Z zpraviti o dalším
příběhu tohoto mysteríckébo a
svými okolnostmi tak zajímavého
procesu kterým zabývá se nyní
celi americká veřejnost
Matičce!
Naše setnina stála v hlubokém ú
voze pušky u nohou Před námi
vystupovala stráfi porostlá nízkým
jehličím plna vřesu a mateří
doušky Červnové slunce plnou
tváří smálo se na boží svět a kolem
květů honili se motýli co zatím
květy Života kosila smrt
V řadách bylo ticho Každý cítil
vážnost okamžiku a každý vzpo
mínal Vzduchem houkaly děsné
rány z děl a jako rakety při nějaké
slavnosti praskaly rány z pušek
Poprvé do bojel
S levé strany z lesa slyšeti
bylo šupot koně Ve chvilce při
cválal hulán a hlásil něco veliteli
setniny prudce otočil koně a od
jel
Vojáci zvedli hlavy — "Teď
půjdem" neslo se řadou
Setník starší již muž mechani
cky zvedl šavli jako na cvičišti a
velel: "V před"l
Jako stroj hnula se setnina
Beze slova šla volně do kopce
šlapajíc krásný vřes a mateřídouš
ku a motýlové polekáni prchali s
květů Vojáci došli jŽ ke kraji ná
vrší a toto obsadili
Vedle mne skrčen za keřem
ležel můj přítel Jirka Z jedné vsi
jsme spolu byli spolu sloužili - -
Dětský jeho zrak zíral přes dlouhý
lán kde v podobné posici jako
my ležel nepřítel Založil pušku
na rameno hlaveB položil do krás
ného trsu mateřídoušky a skrčen
zíral na cíl
V tom vzduchem zatřepetal ve
selý signál "pálit!" a hned ještě
nedozněl z řad našich houkly vý
střely Jirkův první Bylo viděti
jak před nepřátelskou řadou vznesl
se lehký obláček prachu Střely
dopadaly
Ale hned také na druhé straně
se zakouřilo a padla rána Za ní
druhá třetí a již k nespočtení —
Nad hlavami zavzněl táhlý ostrý
ryk a před námi pleskly kule do
země Byli jsme v ohni
Jirka skrčen za keřem střílel
"Je mně líto té mateřídoušky"
pravil tiše "podívej se jak je bo
hatá a plná To u nás taková není
Matička ji má tolik ráda a já ji
tu puškou celou spálím"
V tom zrovna před jeho puškou
vyletěl sloupeček prachu a kule
nám hvízdla těsně podle rainen
Jirka který skoro celýma prsoma
vyčníval n? příkopstáhl se o něco
doleji "Měl jsem na čase" pro
hodil "hleď jak ta která mně
patřila vyryla ze země tu krásnou
mateřídoušku Počkej přinesu
ji matičce na památku! Má mateří
doušku tolik ráda a tuhle tu vy
rvala kule která patřila jejímu
synovi"
Viděl jsem jak Jirka opíraje se
o lokty vysoukal se o krok výše k
náspu a jak rukou sáhl po odstře'
lené snítce mateřídoušky V tom
zavzněl signál velící nejprudší
střelbu a v okamžiku jako bouře
houkaly rány našich ručnic Před
řadami nepřátel zvedal se hustý
oblak země kule svištěly a plakaly
nám nad hlavami — smrt začla
kosit
Naše palba měla účinek Nepří
tel se zvedl a opouštěl svoji posi
ci Setník velel zastaviti ihned
palbu a vyskočiv před řadu velel:
"V před!"
Zvedl jsem se ze země Jirka
zůstal ležet A jak jsem ještě měl
času se ohlédnout viděl jsem že
v natažené ruce držel ustřelenou
snítku mateřídoušky a že mu ze
spánku tenkým proužkem po trávě
stékala krev
Smrt -synovu stála ta mateří
douška pro matičku Hanči
Dobrý lék proti kaSli
Z Gazette Toowoomba Australia
Shledal jsem že Chamberlain's
Cough Remedy jest výborným lé
kem Trpěl jsem prudkým kašlem
po minulé dva měsíce a on mne
vyléčil Jest mi velkým potěše
ním odporučiti jej — W C Wock
ner Takový jest úsudek jednoho
z našich nejstarších a nejváženěj
ších osadníků a byl dán dobrovol
ně v té důvěře že i jiní mohou
léku toho zkusiti a mít i z něho
prospěch jako Mr Wockner
Tento lék dostati lze u všech lé
kárníků NA PRODEJ
V českém živém mčstečku ve východní
Xebrasce prodá %e výborně zařízená ko
várna za 1050 Stavba jest nová ob
ebod výborný Obnoi ten nemusí býti
splacen najednou Adresu udá redaket
Pok Záp 15k5
a více stslého Tftéiku lara
čaj me každému k1o pře
velme jednatelství nasicb
ráma ndoblien krsjln ná
boienských vlasteneokcb
a pod obrazil 2Sk8
O A S1LBERMAN
ťS Ht Paul Mino
Zhotoveny pro vás
Jeat tento rosdil meil pravými a umtljtul
oby — vám jest Hel něco o poslednejllch
M6iete ditl nivd o jich velikosti barvi atd
4 ony neboli Jsou úplni nexmahtclnr
Vl£n 711 ll V tbotoveny jon dle nejlep
ililSB ZIIUJ j ide a pokročilých onte
vi Vykonávají vtechny výkony pravý k
aubl a nemohoa bytl objeveny
jTV BAILEY znbní lékař
HXXXXX17 SIS Paxtoa Blk IS a rarnam
Dámská obsluha TcleroaMS
oholili
GOLD TOP"
v
i
Ě£0
k obědu neb lunči Jest to čistý výživný a
chutný nápoj a pro lékařské účele test nepřeko
natelný — Dodává se v bednách a lahvemi quar
tovými neb pintovými Objednejte si u svých
obchodníků aneb telefonujte Telefon č 8
SOOťH OMatlA BREWING CO Taří a labrojí Wnb piro
SOUTH OMAHA NEB
K' SIN KULE český zástupce
Jvůiný pivovar v Nebraaoe ktor iiiuiíniiávé íesksho liitupca
Fred Krug
OMAHA NEBRASKA
S til tni vzorný pivo řir
"Vař nejlepái druli ležáku
Oablnet a Esctta "fole&ó -v oudlcáeh a -v laJavieSa
Vyro-vn m Ocaž5érMM a 4á&Mé 3a© nepied41
NAŠE zAsAOYi Jiejlopsí materiál a nojlepí' technická dovednost
— — Veliká pečllvont a obchodní opatrnost
NAŠK SNAHA: Uspokoj itl obecenstvo
NAŠE ODMĚNA Stále se zvětšující obchod
Dopisy se ochotné vyřizují dle přání
Metz Bros Brewing Co
~s-75#Vaří a lahvují výborné plvo
Telefon 119 r- OMAHA NEBR
-VYRÁBÍ-
v sudech I lahvích a po celém
Ver Mchrcn Frick and
t -r-TrT"— T-KT
-I— 1-1 -LJLN
Nástupci firmy: L Kirscht Šr Frick & Herbetz '
Tel 544—-
Let:-Glass-Andreescn
-"procíoj
TihčfcDÍ vyrážené i lakované plechové náčiní — Ciz~7íný plech
žezný plecj a Kovové iMuV - Osíntt drát hřebíty božbské
zboží Dicykly slřelLb Zfraué náboje asportovBKe zooz
Oth & Harney ulice
PRANKE BL188 prooavaf I JOB BLISS prod ovciagenmnt
P C BL1S8 prodával bověs dobytka I F A W1LLMAN prodávat d jvep
Kterýkoliv z nich pracuje v ííjmu svých lákainiki
JOSEPH-BLISS
komisionář se živým dobytkem
3J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Všemožná péče vénuje se vSem tásylkám 1 1 Frant Wellman vieobecni v Oolfaz Oo
asylateiĎm MiieB VaSe Jest uctivě žádána znám j co řádný a 8v6doniltý muí a ochotou
Tržní ceny na požádán!
POŠLETE TRI
K MIKROSKOPICKÉMU
PROZKOUMlNÍ
Vezmžte tři vypadlé vlasy při ranním česání a zašlete je prof J H
Austinovi vyhlášenému specialistovi kožních nemocí tišícímu se pověsti
národní kterýž zašle vám úplně zdarma diagnosu vašeho případu po dů
kladném prozkoumání vlasu zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplní zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás loptu jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelfim řekli Neposílejte peníze Jste-li částečně neb úplně holo
hlaví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Pište dnes na
PROF J H AUSTIN HcMers THeater BniUiiL CHICAGO ILL
r
66 Jwurs to
Los Angeles
Yon can leave Omaha next
Monday evening and be in Los
Angeles al two oclock Thursday
aflernoon
In less lhán 66 hours you will
have traveled more than 2000
miles crossed wholly or in part
eight states and territories ex
changed a land o{ snow and ice
ior one oř soft skies and sunshine
and seen some o( the acenic won
ders of the western world
If ynu uke a tnunt llwper m mo4
pevle óa yon will be a ťrw houn tonerr
oa the way - and vm will fave nearly $20
Wrítc lot inforaution afaout throuch
ean tatea etc ai also
nlor beaiitífullr illua
ferated literatuře dea
cnire of Caliiuraia
J FlANCIS
Oeal Pasenger Agl
Oauha Neb
iiol liintM
"niti Šampaňské neb ústřice jest velmi f bré
kdyl má člověk tobolku plnou ntbo chce peot
zl plýtvat! avšak k obědu spořádané n diny
nebo když lidé hoví vlastní chuti není nad
lahvové pivo
Brewing Co
západě rozesýlá výtečný ležák
r
Meye
VclXaobchodnícl a ImportéřK in
- "F tt-- Tri t-i -r-r V
CU i ii rw y r-i ij
1001 Farnáiii fll Omaha
ve velkém- —
Omaha Nebr
I obslouží krajany v feíl Cesijé
VLAST
Ocbatlost
tělesnou
i duševní
neciiuť
ku práci
a mysl po
chmurnou vyléčí
vždy
lil Jest y tr-
Jř bo mnoho
ných ne-
MomBuiJ dravých
vlň sroto
žádejte
vidy
caie
0
PRAVÉ přírodní ví:c
z našich vinici
t Sonoma Cot CaL
F KORBEL BROS
iS4- VV IJtr 51 CHUřO T
— Předplácejte se na
Pokrok Západu youze $1
roéné
ti
f
v
f
u i i
' "i?
'i-
i- s
K
' 5
'1
9f ě v
v r
n
s f
3 4 i
iV
'i '
4 Cl
1 í