Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 11, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V-'l
POKHOK- ZÁPADU
? -b z
ji
i
"Ě
: 1
"MÍ
ví
Jak se chytají vrány
Zt zkušenosti chlcifského detektiva
Poslední obéť z Nebrasky
Nedávno projedoá via byl u chi
cagského policejního soudu jeden
i případů jakých se v Chicagu
udá do roka na sta ale málo jich
vychází na veřejnost poněvadž ti
kdož byli napáleni neradi se k
tomu přiznávají aby ku své ztrátě
neutržili si ještě posměch
Jeden mladý farmer z Nebrasky
jménem George Vielke 'našel v
jednom časopise který se zabývá
zprostředkováním sňatků ohlášku
v níž mladá velice hezká dívka
nabízela svou ruku a své jmění
tomu kdo by se jí zalíbil Byla
sirotek chudinka neměla nikoho
kdo by se o ni a o její jmění sta
ral velkoměstský život ji netěšil
a velkoměstští mužští se jí nelíbi
li toužila po zdravém venkov
ském vzduchu milovala přírodu a
rolnictví a nejraději chtěla zadati
ruku svou nějakému farmerovi
Vielkemu tato oznámka padla
nejen do oka ale í do srdce "To
by bylo něco pro mě" pomyslil si
a doložil: "zkusím své Štěstí" a
hned také vzal pero do ruky a po
čal líčili všechny své vlastnosti
kterými by vynikal jako budoucí
manžel na světě tak osamoceně
stojícího sirotka
Měl pěknou farmu bez dluhů v
r- - t xi — lt _ _ - i „
vdgts ukicsu ujci yies piuuu uiu-
Jejao v bance byl 32 roky starv a
"budoucí žínce mohl zaopatřiti
-bezstarostný domov K dopisu
?fomu_ přiložil svou podobiznu a
IliSlIllf
"f i
rr - ' '-
f iiw mim í 1 " '
f f J I i $ ! C i " ( '
Ty N -lí:
MABEL CAROHEROVA
jedna ze ženských chicagských pavouka chytajících ženitby chtivé furmery
asi za týden už dostal odpověď
která ho učinila nanejvýS Šťast
ným Zalíbil se velíce sirotku a
ona přála si aby častěji dopisoval
a po krátkém dopisování bylo ko
nečně mezi nimi ujednáno aby
přijel do Chicaga že se zde dají
bdoIu oddati a odjedou pak na
jařmu do Nebrasky
"Mabel Gardnerova tak se vdav
ko chtivý srotek nazýval v psaní
jeJtž doložila aby Vielke nezapo
ml pfivézti tebou všechny pení
ze aby de mohli nakoupili co
budou potřebovat do hospodářství
a mladý farmář se srdcem rozru
lasm s plnou kapsou vydal se
na cestu do Chicaga
Jeto oevěsta ho očekávala na
nádraží Vielke byl nf uneSen
Uk se mu zalíbila a od toho oka
mlíku byl by udělal všechno na
svitl pro ni- Koupil jf démanto
vý snnbnf prsten tulení kožíšek
čce laty dal ji 1 350 ňa nábytek
%' celá tisícovky kterou sebou
Z Uvezl ibyly mu sotva dvě
ctítiy
JLsile jí odevzdal ty peníze na
i_l 7t-tnl nábytku tu se s ní více
ťi 1 :rc'ltl al na policejním son
( % tzi rsa ji přivedli na jeho žá
' : C-zLúmvi kteří ji dobře
' 5 CZzíí tsd "byznys" se
-( iy - t~l neskulený tar-
cit 1 tri tak láskou
'1 t:-a retttl
- " ~~3 JÍ BM-
i i si
v síti ženského pavouka
"To radši půjdu do kiimioálu''
odpověděla ona uštěpačně na jeho
prosby a soudce ji dal pod (1000
záruky a tak přání její bude asi
splněno
To jest jeden z nejposlednějších
případů které se udály v Chicagu
a policejoí záznamy na chicag
ských stanicích podávají neklam
ný důkaz že farmeři mlaií staří i
hodně staří jsou na chicagská
děvčata jako posedlí ač ve s ém
sousedství by našli dívek třeba oe
tak vyfintěných ale za to o 99
procent spořádanějších
Detektivové Murmane a Dries
z ústřední policejoí stanice chicag
ské jimž jest přiděleno vyšetřová
ní takovýchto švindlů ujišťují že
poptávka od farmerů po chicag
ských nevěstách nikdy nebyla tak
veliká jako letos Ovšem veliká
většina jich skončila bez značné
škody pro ženitby chtivé muže
avšak mnohá tato svatební vyjed
návání "na dlouhou dištaoc''
skončila také místo u oltáře u
policejního soudu jak jsme již
shora uvedli
Dttektiv Murmane' líčí takto
své nabyté zkušenosti s těmito že
nichy z venkova:
Postavíte-li se na kterékoli ná
draží v Chicagu tu uvidíte že z
kuřáckých vozů vlaku vystupuje
vždy několik mužů z nichž někte
rý má bílou mašličku v dírce u
kabátu jiný Červenou aneb růžo-
vou aneb zase jiný drží bílou
obálku v ruce vůbec mají nějaké
znamení dle něhož je mají na ná
draží očekávající je "nevěsty'' po-
znatL
Mezi těmito a přibyvšími vlakem
ženichy nastává pak něžné uvítání
a jako je s mouchou konec dosta
ne li se do sítí pavouka tak je
konec také s nezkušeným farmě
rem dostane-li se do sítí těchto
bezkfcb úlisných ženských- pa
vouka Nejdříve ovšem musí ženich
koupit zásnubní prsten ale nesmí
to být nic "čip" neboť ona dle
prstenu prý pozná má-li ji ženich
skutečně rád a stojí li prsten fiá
kou stovku tu nevěsta věřf v sílu
ženichovy lásky
Po koupi prstenu následuje pak
návštěva divadla bez toho se ná
mluvy farmerů v Chicaga neobe
jdou Chytrá děvčata obyčejně vy
béřou vždycky nějaký kos v němž
je líčeno manželské štěstí těmi
nejrftžovějlími barvami Po diva
dle se zajde na večeři a pak se le
nich dopraví do hotelu a druhý
den setkají se opě v hotelu a ne
věsta snaží se šikovnými manévry
vylákati co nejvíce peněz ze zami
lovaného farmáře
Některémujehol ta náhlá láska
nepřipravila o každou Ipetku roz
umu se při těchto manévrech
otevrou oči a pak celí namlouvání
skončí- krátkým troubleaa'' z
ni Hol nevěsta bledí ykíorTt: t
jak nejrychleji míle v
ITaotí :„k jsea tr 't t ~ %'::t
Utilit z "J vytli vcj ll 1 1 1 -
cent a pak kdyi nevěsta vidí že
už nic víc ze Ženicha oedostanctu
nechá ho státi někde na rohu ulice
s výmluvou Že musí kamsi zajiti
a Žádá ho jen aby chvilinku po
čkal že bude hned zase u něho
rarmer čeká hodina míjí za
hodinou konečně mrzut zarazí
do nejbližšího hostince a tam oby
čejně počne si stěžovat a saloník
anebo sklepník jsou vždycky ty
první osoby které ženichovi sdělí
Že nejen jeho srdce ale i jeho pe
níze jsou fuč a Že by marně čekal
na svou nevěstu
Ze salonu obyčejně takový zkla
maný ženich jde na policejní sta
nici ale ač ve většině případů
se takové Švindléfky chytnou tu
málokdy oklamaná oběť dostane
něco ze svých darů aneb ze svých
peněz nazpátek
Tito chytří ženští pavouci to
vždycky "zasadí"' jak policie říká
ale kam to zasadily to jest tajem
ství s kterým se žádnému nesvěří
Která je prohnaná a má zkuše
nost již v takovém 4 byznyse ta
si vezme obratného právníka a ten
ji ve většině případů ze všeho
"vyseká'' uvedením a potvrzením
fakta že veškeré dary byly jí dány
dobrovolně a bez všelikého faleš
ného předstírání a ona octne se
opět na svobodě aby hledala nové
oběti
Která však jde tak daleko jako
Gardnerova že vyláká peníze na
zakoupení nábytku do domácnosti
tu ovšem musí pykat pod tíhou
zákona za svou pfespřílišnou ob
chodní povahu která hledí každou
oběť dá li se vyssáti do posled
ního centu
Leč i v tomto případě potrestá
nf Gardnerové není jisté AŽ se
případ octne u trestního soudu tu
bude se muset Vielke dostavit jako
svědek aby proti ní svědčil a tu
jest otázka neomrzí li ho to pod
nikat] cestu až z Nebrasky která
mu nepřinese žádnou náhradu a
jen nepříjemné upomínky"
Takým spůsobem líčí nejzkuše
nější v tomto oboru detektiv
chicagský jakým spůsobem se
chytajt vrány
i ::Z ČESKÝCH VLASTÍ :: i :
Bankovní úředník se obísil Do
movnice v domě č 40 v Korunní
ulici na Král Vinohradech 18 m
m dopoledni' chtěla uklízeti v po
koji úřadníka banky "Union"
Alexandra Seiíartha v tomtéž
domě bydlícího Poněvadž na
několikeré klepání z příbytku se
nikdp neozýval otevřela domovní
ce násilím dvéře načež byl ban
kovní úřadník nalezen na klice
oběšený Sebevraždu spáchal v
noci jako důvod uvádí se nešťast
ná láska Sebevrah byl 29 roků
stár
Zemřel otravou krve V neděli
dne 17 m m pochován byl v
Kolíně mUdý nožiř K Lokajjenž
ve čtvrtek ráno ještě byl v dílně
pilně pracoval broušením nožů
Při práci odletělo mu kousek ocele
snad zsrazavělé do čela kdež měl
několik vyrážek chtěl si střepinku
vytáhnouti a tu buď že si nehtem j
rezl pokrytým rozryl celo a rez
vnikla do krve anebo rezí ze stře
piny otrávena krev tak že krátce
potom kdy první známky otravy
se dostavily již nebyla lékařská
pomoc nic platná Skonal v pátek
večer
Pro obld obltovala iivot Z Král
Dvora se sděluje: V přádelně na
jutu Josefa Ettricba v Král Dvoře
vypukl v úterý dne 19 m m
ohefi který zničil značné množ
ství zboží Dělníci v továrně za
mestnanl utékem zachránili se
před pohromou Dělnice Marie
Pacáková vzpomněla si že zaoe
cbala v dílné oběd odvážila se
tedy do vnitř ačkoli budova byla
plameny obklopeua Skutečně též
dělnice utrpěla těžké popáleniny
kterým ve zdejší nemocnici pod
lehla
Dobrodruístvl soudní komise V
Březovicícb n Bělé před několika
dny za příznaků otravy zemřela
mladistvá služka nalézající se v
požehnaném stavu O úmrtí byla
sdělena zpráva okresnímu soudci
v Bělé a poněvadž vysloveno poc
zření že dívka stala se obětí napo
máhání k deliktu nařízeno bylo
komisionálnf ohledání mrtvoly Z
Bělé odjel do Březovic adjunkt
soudní p Svoboda lékaři pp dr
Schulz a dr Ginz a zapisovatel
Málek Po vykonaném ohledání a
pytvě mrtvoly jeli členové komise
v kočáře nazpět do Bělé Na zpá
teční cestě kouě náhle se splašili
a převrhli kečár při černi adjunkt
p Svoboda utrpěl zlomení nohy
lékaři p dru Schulzovi zlomena
roka a kočí utrpěl lehčí poranění
Splašení koně uháněli nazpět do
Březovic kde byli zadrženi Zra
nění byli v jiném kočáře odvezeni
do Bělé
UkofcU Uvit V pondělí dne
18 m m dopoledne vařila hospo
dyni Anna Žaldová v Líokré Lho
ll a Tábora oběd při čemž služka
Ila Hrušová přikládala do
r_"í i slul odeUy na
xtt':':t a ponechaly v
ní ao měsíců starou dcerušku Marii
u kamen Když se navrátily bylo
děvčátko v plamenech který jen
s těží a s nebezpečím na dítku
uhasily Přivolaný lékař marně
namáhal se děvčátko zachránili
Zemřelo ještě téhož dne Proti
paní Žaldové a její služce Hruško
vé zavedeno trestní vyšetřování
Mistr Jan Jius pravoslavným
svatým Z Petrohradu se ozna
muje že pravoslavní Čechové ži
jící v Rusku sepsali a podpisují
peHci k nejsvětějšímu synodu aby
Mistr Jan Hus mučedník za víru
která byla vlastně pravoslavná
byl prohlášen za svatého Bylo
již sebráno přes 300 podpisů
Prokurátor nejsvětějŠfho synodu
Pobědonoscev prý myšlénce té
přeje Kdyby stalo se to skutkem
vyplnilo by se jenom to čeho
český lid již dávno si přál když
uváděl ve starých kancionálech
Mistra Jana Husa mezi svatými
Roztrhaná lita i$leti milenky a
ijletťho milence Telefonuje se
z České Lípy ze dne 20 listopadu:
Předmětem všeobecného rozhovo
ru jest sensaČní příhoda která se
dnes ráno stala na železniční tratí
nedaleko Č Lípy Dva mladistvé
životy byly zmařeny pod koly lo
komotivy vlaku a těla zoufalců
byla k nepoznání roztrhána Mi
lenci byli útlého mládí Do Idy
Langsteinovy dcery skladníka
patnáct roků staré zamiloval se
1 7letý žák zdejší reálky Otto Egon
Fleischner z Bernartic u Žacléře
O milostném poměru těchto dětí
neměli rodiče ovšem ani tušenf
Láska milenců vypučela ve vášeB
zamilované děti nemajíce naděje
že poměr ten nerušeně déle může
trvati rozhodly se — ' skončiti
sebevraždou V úterý zmizela
dívka z domu otcovského a veške
ré pátrání po nf bylo bezvýsledné
Dnes ráno oba milenci nedaleko
pily vrhli se na železniční tratě
před lokomotivu osobního vlaku
Byli oba usmrceni a zěla jejich
koly lokomotivy vlečena několik
set metrů Hlava dívky byla k
nepoznání rozdrcena studentovi
byly obě ruce odříznuty Želez
niční zřízenci sebrali zbytky těl a
vložili do rakví
Mrtvola sebevrah v nebetýečl
uhořeni Do jistého hotelu na
Starém městě přišel dne 19 mm
večer jednoroční dobrovolník vo
zatajského pluku č 8 2oletý
Julius Mohr syn banbéře z Falk
nova a najal pokoj Druhý dno
po 6 hod ranní zřízenci hotelu
slyšeli tři výstřely vypálené v po
koji ieiž obýval jednoroční do
brovolník Jdk se později zjistilo
dobrovolník jednu kulku z revol
veru vypálil do velkého zrcadla
které roztříštil druhou vypálil do
stropu kde zňstala vězeti a třetí
vypálil si dc leté strany prsou
Smrt následovala okamžitě Rána
vypálena z tak značné blízkosti
košile se vzňala a nastalo nebez
pečí požáru Když zřízenci hotelu
dvéře pokoje vyrazili hořela koši
e plamenem a již počala doutnati
peřina Ohefi byl uhašen
mrtvola sebevraha ponechána na
posteli až do příchodu vojenské
komise Na stole v pokoji kde
sebevraždu spáchal zanechal do
brovolník několik dopisů adres
sovaných příbuzným Příčina se
bevraždy není zjištěna Mohr
sloužil u vozatajského pluku
Praze prvý rok ř
Defraudant naletěn zastřelený—
Ze Šluknova se sděluje: Dne 7
m m ubíral se do Harachova
selský synek s loveckým psem
Nedaleko Harachova sbebl pes s
cesty a utíkal k lesíku kde u hou
štiny zuřivě štěkal Mladík šel L
houští a po jeho odkrytí spatřil na
zemi ležící mrtvolu Ulekl se jí
nesmírně a utíkal do vsi kde o
nálezu vyprávěl K lesu vydalo se
záhy mnoho osadníků a nalezli
mrtvolu jejíž obličej byl skoro
úplně masa prostý a vedle niž
ležel revolver Dle oděvu á někte
rých drobností u sebevraha nale
zených zjištěno že jest to oficiál
české severní dráhy Friedl který
po spácháni defraudace na nádraží
ve Šluknově před delší dobou u
prchl a v tomto ústraní provedl
sebevraždu
Místo statby pohřeb — Tragická
událost sběhla se minulé dny v
hornoslezské obci Zábřehu Zá
mečník Vilém Svoboda měl míti
oddavky Byl oblečen již ve sva
tebním latě bosté svatební již se
sešli a mělo se jiti k nevěstě Než
tu udělalo se ženichovi Ipatoětak
že musel nlehnouti Předpokládá
no že nevolnost za krátko přejde
nevěsta vyrozuměna o příčině
opoždění Tato ihned spěchala k
nemocnému ženichovi jeboi stav
se však horšil stále' takže za ne
celé tři hodiny vypustil v náruči
své nevěsty ducha "
Zvláitnl testament Dne 16
listopadu t r zemřel v Praze pro
fesor farmakologie a íarmakogno
sie na české universitě a dvorní
rada šl Boh Jirul jenl v posled
ní vůli své učinil následující od
kazy: Universálním dědicem jmě
ní obnášejícího asi 35000 zl
ustaooveco jest museum král če
saého které ssá zaplatili z toho
následující legity t to: pí lítni
Prokešové (dceři provdané za lé
kaře Jos Prokeše) 400 zl ročně
lerezu Jančicové v Mariboru 800
zl točně — - Dále jsou menší
legáty sluhům a posluhovačkám
Spolku pro dostavení chrámu sv
Víta odkázal 500 zl a Mense
akademíce na král chorvátské
universitě v Záhřebě rovněž 500
zl Závěť 'obsahuje dále tato
ustanovení: Veškeré předměty
nalézající se v bytě anebo v ústavě
farmakologickém pokud jbou mým
majetkem kromě nábytku Šatstva
a prádla a kromě spisů které jsou
označeny titulem "ke spálení
určeno" a veškeré spisy poznám
ky tiskopisy účty a jiné drobno
sti nalézající se v pracovním stol
ku a ve skříni arebiválnf dále pak
fotografie obrazy lepší oděvy
uniforma pak sklo různé drobno
sti porcelán hodioy atd — vše
to musí se uložiti do beden zinko
vým plechem vyložených potom
zasypati naftalínem a bedny vzdu
chotěsně zaletovati Společnost
musea král českého musí bedny
ty na bezpečném místě 200 let uza
vřené ebovati po 200 letech má
je zvláštní k tomu cíli ustanovený
výbor musea otevřití a obsah pro
zkoumat! Kdyby to nechtělo
udělali museum král českého
ustanovuji aby byly bedny odká
zány pro chudé studenty farmacie
nebo lékařství na české universitě
v Praze a kdyby ani tito nechtěli
jmenuji dědicem brden českou
akademii věd a umění kdyby ani
tato nechtěla odkazují to král
České společnosti nauk kdyby ani
tato nechtěla vzíti společnosti pro
vdovy a sirotky sborů doktorů a
kdyby anitato nechtěla p prof
dru Horbaczewskémukterý ovšem
není povinen splniti podmínku
dvoustoletébo uschování Toto
ustanovení odůvodněno jest v te
stamentě tím že pro kulturní
historii bude míti velikou důleži
tost až se bedny otevrou a bude
se vidčti jakým způsobem lidé v
prvé polovině XIX stol byli živi
jak se strojili a jaké měli domácí
zařízení — Testament byl sepsán
1 března 1899
A J Snell chtěl jiti do zábavy
avšak obával se tak učinili násled
kem bolestí Žaludečních domní
vaje se že by se tyto mohly zhor
šiti Praví: "Vyprávěl jsem ne
snáze své jisté přítelkyni jež mi
řekla: "Charrberlain's Colic Cho
lera a Diarrhoea Remedy umožní
vám jiti do společnosti" Koupil
jsem ' si láhev a mám potěšení
oznámili že dvě dávky mne vylé
čily a umožnily mi těšiti se ze zá
bavy" Mr Snell bydlí v Summer
Hill N Y Tento lék jest na
prodej ve všech lékárnách
Po oSJakfcb Jit padenit roka dávaly matky
Man WiNUfiw K shoothiho Svhcp ditkim
výro době rtrOto sobi Bývile pHpraro
ráojr o klid noínt dobou nemuenjmi dítkumlř
Pakli ano plité l ihned claber "Mra Wln-
iuli6 Hodnota Jeh lě neocenitelná Tento
Iow'aBhoothlnireyruD k dětskému vir&stu
ulehá malému trnité! r okatniikj Pridr
íulte se ho matky neudfKte řidnou cbyuu
Tento Tvleči příjem nraridluie utřev a ía-
ludek předejde vétrove kolice obrní kču)e
dáone smíriluje saněť a dodává oWerotvení jí
silu celému Ulit "Mra WinskWaťhoothtng
Kyrup" pro dfinkou obměnil rabft má příjem
nou chuť a 1e dělán na předpis Jednoho nej
SDamenitěJiiho a nejHtariíboienakého lékaře
a oiettovxtole ve Opojených Hiátech Je na
projel O vseco U&arníka na celém světě
Oena dvacet pět cent& láhev Vidy iádntte
jet nr wiiaíw o shuuthitiw si aur
DLOUHÁ CESTA
To znamená zvlá&tof vydáni za Jídla a
nahodilé potřeby a mrháni drahocenné
ho řasu na ceatě Nař Mni ti ti zbytečné
výlohy a zdržovali ac v cestováni po kli
kalých drahách kdyi mážete jeti v nej
IcpSích vlacích na dokonale balaatovanú
trati cestou pHmou Rychlovlaky Union
Pacific dráhy přijíždí do San Fraocisca
Portlandu r Omahy o 15 bodin dříve
nei všechny její konkureotky
Míítská úřadovna 1324 Faruam ulice
Telefon 316
1 ní mime
-"mír
ML
láždf
jest udiven
neobyčejnou lácf odérů
Vyprodáváme zásoby koupené
oděvního velkoobchodu
LEVY R2SEKFIEL0 CO N Y
Výprodeji tomuto není podobného
v Jějinácb prodeje v malém
niMrclíitiíc
Í7
H1W
Tyto obleky dokooale padnou a
shotoveoy jsou dle nejoovějších
střiho c výborných látek Každý
odkupník kterýž zkouší oěkterý z
obleku těchto učiní poznámku:
"Nuže to jest oblek 1 sdollarový
není-liž pravda?' — a skutečně ta
ké jest NeopomeBte zaopatfiti
si jeden Z těchto oblekli Výběr
jest dosud úplný avšak 5000
oblek O ne vy trvá dlouho Ař flO
při této ceněf-7t5 J
r
' } " li"
w
Máčení nohou
Pro rýmu Jett zlou vřel ílnlll tak leda
byste finllt tok vnlml obezřela Jinak
vřtil rýma bude oiisledovati Máte 11
krk zailemovaný cllíto jako byste Jej
mřll nb vázaný kantooským flanelem
Tehdy Jeit čai abyite k nám pHMI
Bude tiíi to intíné atátl nei kdybyste
íekall déle
MareSú? Balsán proti KaSli
odslrani šlem lako slunce íudUSÍ mlhu
Jest to dokonalý lék pro krční a plfcni
neauny jeanoaucny ve tvaru a cnutná
dobré Cena 23 a 50c jedině u lékárníků
(Neprodává se podomnfi)
RMEIMATISM mr3e bťti vyléčen do-
uíltlm Mhresovýcb Rbe-imatíckýcii ta-
Dieiea uena duo iv uosiam u vamen
lékárníků aneb ilopiíte si o ně poetou
pod adresou: -
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
8876 Archer Are Cfalcaro III
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkd rolnických' Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody ak pro rodinu tak i
dobytek _
Pozemky po vétšině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapols
Dulutb Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhř pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
poiemkoTj komlsat Hudaon WU
"eb" ť? H McRae
16 pros A O P A St Pul Mino
NOBTfl-WESTEBM DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
De nní chicagsky zvláštní vlak vyj lidí
v 790 ráno míslo v 7:00 ráno V toul
dubu přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Mopls expressni vlak
vyjíždí v 710 ráno místo v 6:55 f toni
dobo přijíždí do St Paul-Mplu
Čí 2 Overland limited do Chicaga v
7-45 večer má spad vozy pouze Daleko
rychleji Jede na západ a Chicaga do
Omaby
North Western to mfižc u!nilj
MBstslíá úfadoTna: 1401-3 Faruam Dl
The Limited" evenln 't-ain and "The fxpm%
Doon traln from Oiualia tur riueago
UIIEXCELLEO SERVICE
Iay traln and evenlng traln from Omaha ta
MlnoeapoIU nud ML 1'aul
Tleketi of agenta ot eonnecUng linea
W H BBIIX Dlít Faia'r Agt Omaha
i H BANBOK GPA arMEBBYiOía
Dabaaaa
VOZ)
DO TEXAS
£:mrHuTUti3TlrtaCl
NeJlepM dráha do vlech míst
aasaa kéJáaskéai asesaí Tezata
aexua a aa raciicfceM pwfefcšl
Jde přímo do
Eannaa CrcsvQr
waxafcttlUA wmo Top
Salteo Taylor CiaMvQa
Lockhart BnrUtt Caallarcoi
IaCtu Ztates Mnuli
CJSra ElLYESTCn Cfflí
ABSTRAKTY
17U aa4) faraaurattenM VX
f aaa tokoto liata Tel IK$
VTHJMrtJi
I
ADRESÁŘ SPOLKŮ
teko8lov DMulcké Podpor Jednoty
pro aeveroiápadni itátyi
Minneaota Iowa Wiaconaln Nebra
aka a obť Dakoty
Hlavni Jednota v MontKouiery Minu
ortbvi vé ach&ie kaldé I pnndill vmdicl
lni p Jana V Vanilka v 1 h rtWer VelkOi
uředaoda J Mixa niÍatoprdwla Tom
Havel Velkntaiemnfk Jnkub Vondra PO
Ilox SI Muntgumerjr Mlon VelkuiUetnlk
Jo E fokol Velkiipokladaik 1 Marulka
Č I v Montirofflery Mina
odbývá tré achnie kaldoa řtvrtou nedill v
3!cl ťredaoda Fr K Btaník Tajemr'k
řr Mixa UCetnlk Vojt Kasanda Poktadnk
Toi&ai jar-:
Č II Mladocech t Le Suenr Center
Minnesota
odbývá aTieehtu kaldoul nedill v inéai4
lni IOOK ťredaeda Jakub Kronik talmunik
Fi Bárta LeSueor OenUir Mino Met J B
cek pokladník Váe Kráva -
C III v St Pani Mlnn
odbývá av tchftu kaUout itralu v oiMcl
Predaeda Thomaa Bblida tajemník Front
fiandaMT Hr'laon aveHt PatttMInn oí
nlk Frant Bělka lltt Klchmond Bli pod
Václ v Kotnour
Karel Havlířek Borovský ř I?
Minneapolis Mlnn
Oůbfri iTé ichAie kaldon 1 nedill r mtalo
ilnl l Wl eorner of Wathlnirton & Oedar ave
So Predaeda Kaicbnian mUtoprodi Antoi
Vávra tajemník Pr Jindra Itolnlk MKolál
pokladník £ Albrecht
Č T v Nové Prase Mlnn
odofriuri acbSie kaUon 4 neděli v nhlcl
Plediieda Vojta Ubalupaký taj F J Novot
rý aeetnlk Václav Poanl pukladolk Jakub
Svoboda New Praaue Minn
Komenský i TI t Ilayward
Minnesota
odbývá avá aoh&ze I nedill t mélcl Předa
Fr ftístek mlatnnh-da J Vunfar taj Vojt
PaooTaky Box 3S Olenvllle Mlnn iřetnlh
Karel Funfar poklad MutěJ BeneiOakland
Mlnn
Karel Tellký í TU v Nor t řeboiil
Minnesota
odbyri avé aehtte kaldon 4 neůtl mMct
ťfedaeda Jan Klein ndatoptrda Vojt Uhlíř
tajemník Jobn Filipek atetnik Jan Podojil
pokladník Jan Nooka přivodil Volu Klein
Ant Velilek Jna Edl Fr RUMka vybnr Aet
Jan Fllipek Vojt Ublíř rýbor majetku Joe
Balata venkovní atrá Ant Velilek vnitro
trii Václav Bdi poeel
Č TIII Rovnoat OwaUnna Minn
odbývá ivá achiie kaidon t nedill v mtalci v
Íednn hodinu dpol v ilnl Č B P g Predaeda
'r Důtek ml(tiphda Fr Burel tajemník
Leopold Marek SIS N Biem 8t„ áíetnlk Fr
Pec hek pokladník Váe Herdilíka t prft
vodil Dom Moravec vnitřní atrál Kaloar
Slexák venkovní itrU Joaef H Vavřín
Spolek l IX v Plne City MianesoU
odbfvá tví Mh6ze každou druhou nedill v
miaicl Predaeda Jan BUn-hl mlutonřivluulK
Torna! Ba!litajem Joa Bartolbox & Berou a_
átotnlk Jan Hejda Plne City Mloo poklad
Jan fiambavr Plne City Mlnn
t X Cecbesloraa v Olivla Mina
Predaeda Karel Kohn mlatorředarla J
Lepelka tajemník Karel Svlbovřc óieinlk
M Petfieka pokladník Václav O Ploybard
prftvodei V Jakel vnltřni iirát F Křl ven
kovní ttráS V Haraxin Met v tjor J Pávek
Čechle i XI v Se Omaha Iteb
Odbívá rchtxe kafctt druh £tvrtek v mí '
cl o oam bodin veeer v ainl J Koutkyho PřeA "
wu vac nuvaj lajemniK aqoii Aexuiau 91
u uiowoi rr Kunciza bt pukl J
Vocánek SI A 8 St
Čísl XII Chrudim 1 Raclne Wi
odbyvaavá acbAie kaldon třetí aohotn v mi
aicl v 7 hodin večer Předneda Joa Duivk 101
Hag-ererBt taj Joa 81 eh li k leuí Mlliraukee
St atetník J L Sya 108! Hlyh St
Číslo XIII Český Levf Seaforth Red
wood (' Minn
odbývá echAxe kaldnu druhou neděli r mlalo
ťředaeda Karel Boulek misUipfeda Antoa
Serbax tajemník Jaroalav Kovanda úiťtnlB
Fr Jarní pokladník Jan Švec
Číslo XII Udimír Klácel
r Hange 1
odbfvá achAxe kaldou druhnn nedill v mllc
Předfieda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
ofetníkJíw Mendlik llauyen Wt poklad
nik F J Koukl
Jan llns i XV llopklns Minn
odbfvá v ach&te kaldnu druhou aobotu v
mlaici Předa Václav Tyra laj Jut Hromád
ko Uopkloa Mlnn
Jtebraska ř XTI T Omaha Scb
odbývá avé achíxe kaldá první íierl r mfe-lc
v síni p J W Hravba Předu Joa Doliji
miMopreds 3 W Hroch taj ť rank enutonp
ll Ho lth gt„ úiětnlk Jnkub Marrl pokl
Jímf Vnuátkn N W Alk UM
8t privodM Anton Kycbiy vnitřní atrál
Totnái Dnlek venkovní atrál Frank Maře i
A Hnilička K Marni výbor malelku
Číslo XTII v Lowry Mino
cd"'" " Aoťchtm první nedill Před
u sartin Barlol: ujrm Wenrel BarUiir
nfetulk J T Lepetka pukl Fred H Cban
Číslo XVIII Bratři Severu
v Drywood Wla
ivollli al oáalednjlei ířadnlky: pfedseda Jan
Forman miatopředaeda Jln Slipem taj J
Vlaanlkt úlet Torná! Kytelkri pokL Aloi
Fiar
liliaui
Tt?L enyílll 879— -Tel třafloTBj 807
Df
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna ř 301 Paxton Block
oa rohu 10 a Farnam ul
Ořednl hodiny od IL do UL bodin dopoledne
od S do 4 odpoledne
Večer od T do í v obydli I IS06 Wllllama al
Poslouží ochotně krajanCm tf
Louis Svobodeň
Dr C Bosewater 1
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bc BuEdlar
Od II dO II dODol
Ufadnl hodiny : Odtdot (
Odt:S9doSf
T—dlUod UdoMdopol-
TeL r a radoval (04— TeL v brta lt!7
BydlL-ílalo 141} Jonaa allce
Oř E Ilolovtcltincr
Uztf liiti
OWWtOW a mhu la llimrf _ aKi
Bloeka dveří HO Tetefoa 14
V pUaral k naleaaai od W do II bodla raM
4 a do 4 odpoledn od T do S vefav
Twaroa raaideoca 1474
Dr Giíford & Bicknell
e&iai lélcřl
Úřadovna M 406-407 Karbach Block
15 a DougUa al Omaha Neb
Charles Kanfma
ccJIstulfef Jednxtel
a TfteJnS notář
SaMnMj aJIBi pojlIrulM in lif n r
prniav kupuje majeiak aemovú ~ —
pNalavni balky a Bvropy a do Bv-
CTVi tli So 14 tL r
Wm dnhdai awt
na
t