Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 11, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %4
l„
- 4
KROK NÁPADU
X
Založen im-Motm?''
n - St K
OMAHA NEBB TE STŘEDU DNE 11 PROSINCE 1901
Číslo 19
A PO
ZHMERKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze svéta politického a kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVÉTA
Z Washingtonu
Proslulý ruský malíř podobi
zen Konstantin Makovský požádán
byl za pobytu svého ve Washing
tonu presidentem Rooseveltem
aby zhotovil jeho podobiznu Ma
4 1_J_ ! š
KQvsxy jesi avornim maurem v
Petrohradě a zhotovil podobizny
všech členů carské rodiny
+ Sekretář spolkové pokladny
Gage předložil kongresu výroční
svou zprávu z níž vyjímáme ná
sledovní: Příjmy spolkové vlády
v účetním roce který skončil 30
Června 1901 obnášely £699315-
530 a vydání {621598 546 takže
ZŮtává přebytek $77717984
Hlavní příjem vykazují vnitrozem-
oí daří cla a poštovní služba
Zpráva dále pojednává o Činnosti
pokladního departmentu o ob
chodu s cizinou o clech o přistě
bovalecuf a p Co se přistěho
valectví dotýče přibylo sem cel
ném solaoa přistěhovalců a sice
487 918 v mezipalubí a 74950 v
kajutách Do přístavu v New
Yorku přijelo o 47219 více při
stěhovalců nežli reku předcháze
zejicino í přistěhovalců v mezi
palubí přijelo z Evropy 469237
osob z Asie 13599 z Afriky 177
a z ostatních zemf 4015 Mezi
přistěhovalci bylo nejvíce Itala
totiž 36 procent „ '
% Ve čtvrtek navštívili presi
denta Roosevelta v Bílém domě
rev P F Pockman z New Brun
swicku N J a Charles L D
Washburn z Washingtonu D C
a darovali mu zlatý klíč odznak
to universitního bratrstva Phi
Beta Kappa jehož členem jest
president V týž den slaveno
právě 125 výročí založení bratr
stva a dar tento jest od odvětví
Alhpa na universitě Rutgersově
- PresidentKóosevelť ]est p&fm
presidentem jenž jest členem
bratrstva Phi Beta Kappa
t Vrátivií se z Filipin republi
kánský člen kongresu přivezl
sebou opis výplatní listiny občan
ské vlády v Manile a praví že
kongres musí učiniti opatření aby
onromné vydání to bylo sníženo
Na výplatní listině v Manile nalé
zá se 4605 jmen Američanů i
Filipínců jichž mzda obnáší ročně
úhrnem I3086989 Z tčehto
úradníků jest 2043 Američanů
jichž mzda ročně obnáší £2280
044 a 2562 Filipínců kteří až iia
malé výjimky zastávají menší úřa
dy kteří do jednoho roku stojí
vládu $806942 Následující jest
seznam platu který béřou civilní
úřadníci: Guvernér Taft předse
da komise $20000 každý ze čtyř
komisařů po : $15003 tajemník
Ikomise $7500 hlavní soudce Fiti
lpinec $7500: šest soudců z nichž
3va jsou Filipínci po $7000 po
kladník $6000 auditor $6000 vý
běrčí cla $6000 hlavní poštmistr
$6000 řiditel školství $6000 ř ír t -tel
zdravotního úřadu $6300 stát
ní návladní $5500 Až do 1 září
tohoto roku plat guvernéra Tafta
obnášel ročně $12000 Od onoho
dne plat jeho opraven a změněn
na $5000 ročně a jako hlava komi
se měl dostávati $15000 ročního
platu Jeho kolegové v komisi
zastoupení měli dostávati též po
$5000 ročně a jako předsedové
různých odborů po $10000 takže
jejich služné obnáší ročně celých
$15000 Vydání s vojenským zří
zením na Filipínách není zahrnuto
v tomto rozpočtu
Krádeži lásky
V Kansas City odsouzen byl
y pátek k pětiletému žaláři W
Cavanaugh
že přemluvil pletou milenku svou
J Wbeelerovou aby ukr dla mat
ce své peníze jež z pense uchráni
la Částce $1700" Po spáchané
krádeži ujeli milenci do Chicaga
kdež uloupené peníze promarnili
Později byli zatčeni načež - dívka
poslána do polepšovny a milenec
jeji do káznice Dívka dosvědčila
Že milenec její doručil jí paklíč k
zásuvce kde měla matka ieií oeoí-
i W w W
V te uschovány a ku spáchání krá
(deie hrozbou ji donutil
— Ctěné p odběratele již přejí
i za prémii kalendář "'Araeruán"
tne o laskavé shovění neZ
dalií zisylka t Chicaga
ne budou kalendáře ty
buWi
-
Zasedání 57 konfresu
Příznivé" přijetí poselství- Nával
růtnfch návrhů proti anarchi
stům— Jiné mtnf důleiité návrhy
Presidentovo poselství setkalo
se v domě zástupců i t senátu s
neobvyklým souhlasem kritika
neozvala se témřř ani v řadách
politických odpůrců presidento
vých Po zasedání věnovanému
předčítání poselství přikročil dům
zástupci i senát k činnosti a tato
objevila se zvláště v senátu hou
fem různých návrhů a předloh
Tak senátor Burrows podal návrh
na vyloučení a odmítnutí od břehů
našich všech anarchistů a aby při
stěbovalečtí úřadníci mohli co nej
důkladněji vyšetřiti a prozkoumati
všechny podezřelé osoby které
mají za anarchisty Kdo by obe
jitím zákona vstoupil na půdu ze
mě a později by se nalezlo Že jest
anarchista bude vyvežen ze země
tam odkud přišel Když cizinec
dopustí se v zemi naší těžkého
zločinu a dostane se za to k sou
du vyšetří se také zda-li člověk
ten nebyl aneb není anarchistou
Shledá li se že jest bude po vy
konaném trestu ze země vyvežen
na vládní útraty do země odkud
přišel
Kdyby se ještě jednou vrátil do
Soustátí má být uvězněn při těž
ké práci na dobu nejméně pět
roků a pak má být opět vyvežen
Ustanovuje se také o jmenování
ta vystěhovaleckých jednatelů
kteří by dostávali po $2500 ročně
služného a kteří by bydleli
Evropě a vyšetřovali by každou
osobu která e hodlá do Ameriky
vystěhovati a dozvěděli by se o ní
vše co by mohli
sen luoaee poaai návrh na
opatření důchodů pro vládu na
Filipínách Ustanovuje se aby
clo jaké bylo ujednáno filip ko
rhfssí Í77září iýoi a schváleno
tajemníkem války' bylo na dále
platné pro dovoz i vývoz Na
všechno zboží z Filipinů do Sou
stati pncnazejici ma piatiti se
stejné clo jako na podobné zboží
jiných cizích zemf Všechna
cla vybraná na ostrovech přijdou
do domácí pokladny vládní pro
potřebné správní vydání
Komise na mezimořský průplav
podala dne 3 pros v senátu svoji
správa a v té odporačujo zvláště
důtklivě cestu nicaraguayskou
kteráž bude pro obchod výhod
nější a celkem lacinější nežli pa
namská Komise odhaduje ná
klad na nicaraguayský průplav na
190 mil doll kdežto panamský
by stál 144 mil doll ale vykou
pení práva a výsad by stálo dal
ších 1 10 mil doll
MoComas senátor zMaryland
měl prvou řeč na potlačení anar
chie a anarchistů a v ní připomí
nal poslední útoky anarchistů a
litoval že nemáme zákonů-na po
trestání takového zločinu Kon
gres musí prý nyní o věcech těch
rokovali důkladně a přijmouti
přísné zákony kteréž by anarchi
sty vybudily ze země žádného z
nich nepřipustily do země a všech
ny jejich pikle a úklady zde roz
hodně jim znemožňovaly
Také Hoa: z Mass uchopil se
v té věci slova a pravil že jest
nesnadno ukládati tresty zavraždy
vladařů poněvadž vrahové se
smrti nebojí a jsou na nejhorší
připraveni Ke konci své řeči
Hoar podal návrh že by bylo nej
lépe zaříditi trestnickou kolonii
pro anarchisty někde na vzdále
ném tichomořském ostrově a že
by takováto kolonie byli nejen
příkladem pro anarchisty ale i
pro celé lidstvo zároveň
Dne 6- prosince jmenoval mluv-
kongresu Henderson Členv
pro tři výbory jež mají mnoho
práce před sebou — a sice výbor
finanční s Paynem z N Y v čele
výbor na povolení s Cannonem z
lil a výbor na podané návrhy s
Wačhteren z Md za předsedu
Smlouva týkající se průplavu
nicaraguayského která byla pode
psána sekretářem Hayem a angli
ckým vyslancem Pauncefotem
byla odevzdána v senátu výboru
pa zahraničně vlci který odporu
čit aby byla přijata
V kongresu učiněn byl návrh
aby povolenOy4p$5ooo výslun
ného pro "vdova ijíp presidentu
McKinleym Dále potáin byl ná
vrb aby v horách Apalajthian na
jihu bylo vyhraiaao 4000000
akrů lesů za vládní park který by
měl nésti McKinleyovo jméno
V pondělním zasedání senátu
Hoar z Mass předčítal společnou
resoluci jíž se presidentu propůj
čuje právo aby vstoupil ve vyjed
návání s civilisovanými národy
jakým způsobem naložiti b lidmi
ukládajícími o traŽdu hlav států
Dále v tomto zašed inl přijata
resoluce povolující $75000 na
úpravu a uspořádání vládní vý
stavky v Charlestonské výstavě
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Loď se stroskotala
Blíže Astorie Oře stroskotala
se ve středu v noci anglická pla
chetnf loď "Nelson již velel ka
pitán Perriam a s veškerým muž
stvem čítajícím 28 osob a s ce
lým nákladem se potopila
mužstva nebyl zachráněn nikdo
Loď "Nelson odjela z Astorie
dne 25 listopadu s nákladem sta
vebního dříví do Kapská Jižní
Afrika v pondělí v noci se ale zase
vrátila poněvadž se náklad posu
nul tou měrou že se kapitán obá
val že se loď zvrhne Ve středu
odpoledne vléčný parník "Tal
toosh'' vlekl plachetník do přísta
vu avšak vítr byl tak prudký že
se lano přetrhlo Vléčný parník
zůstal na blízKU a jeho kapitán
viděl jak se plachetník nihle
zvrhl a během několika minut
potopil V té době panovala
prudká bouře a bylo tak temno ie
tonoucím nemohla býti pomoc po
skytnuta
Za dítí obětovala život svfij
V Carnegie Pa vznikl v pátek
ráno požár v dvoupatrové dřevěné
budově Kiee ově na Broadway
přízemí budovy té nalézal se gro
černí obchod ostatní část její oby
dlena byla rodinou Oheň spozo
zorován byl as ve 4:40 hod ráno
grocernfm klerkemjenž sice ihned
dal poplašné znamení avšak pla
meny šířily se s rychlostí tak
úžasnou že obyvalelé z hořejších
místnosti nemohouce sejiti po
schodech jež zničeny byly požá
rem byly nuceni seskákati z oken
na ulici při čemž se značně zráni
lÍjEPÍe4nou vzpomněla si man
Želka Klee-ova že v hořící budově
nalézá se dosud devítiletá dceru
ška její a nedbajíc hrozícího ne
bezpečí spěla k její záchraně
Šťastně pronikla plameny až
dítku svému avšak zpět se již ne
vrátila Obětovala marně život
pro svetio miláčka ťolozuhel-
natělé mrtvoly matky a dcerušky
nalezeny byly ležící podle sebe
Oběšenec obživl
V Little Rock Ark oběšen
byl v pátek káranec B Willion
íenž v prosinci minulého roku za
vraždil svého žalářníka Kdvž
mrtvola jeho uložena byla ďo
rakve a víko mělo být na tuto při J
loženo otevřel domněle mrtv
Willson oči a těla jeha zmocnilo
se patrné chvění Katovi pomoc
nici oanesu tuaiz wiusona znovu
šibenici dříve však než mu
moli la býti oprátka na krk vhoze
na odsouzenec skonal
Dívka v Čele lupičů
Z Mount Vernoo N Y ozná
mena v pátek následovní zajímavá
historka: Dnes večer zatčena bvla
Mary Elizabeth Thompsonova na
obvinění že se nalézá v čele lupič
ské bandy jež v posledních šesti
měsících spáchala četné loupeže v
I _ _ I ÍJÍ_I_ 1141 t t
leionraatcacn rozKiaaajicicn po
dél pobřeží Long Island Sound
Zatčená dívka jest teprve 17 roků
stará sličná kreolka z jihu pleti
světlé jež vkusně se šatila Dle
tvrzení policie zabývala se Mary
nejvíce krádeží diamantů drahých
skvostů tulenních kožešin a cen
ných obleků Do rukou sprave
dloosli dostala ve na vlaku jedou
cím do New Yorku a zavazadla
její sestávala z tulenních kožešin
nového obleku a pod odcizené
dle všeho v domě Hettingerově v
New Rochelle Tamní policie ob
jevila otisky Ženských střevíčků a
stopa ta vedla k zatčení dobro
družné dívky Její lup v době
posledního půl roku odhaduje se
na více než $8000
Hromada! otrava
Ve West Pointnedaleko Prairie
du Sac Wis odbývána' byla v
těchto dnech hlučná svatba Johna
Mulkihn Svatebof hostiny aú
Častnilo se celkem 75 osob x
nich 65 krátce ' po snídaní sc
náhle rozstooalo a sice otravou
Dle všeho přimíchán byl nevy
světleným dosud spůsobem jed do
kávy a stav nemocných budil
vážné obavy Rychle povolaným
lékařům podařilo se po dlouhé
úsilovné práci zážeh nati nebezpe
čí smrti od osob otrávených jest
prý naděje že všichni nešťastníci
hudou na živu zachováni Něco
kávy posláno bylo i lučebníku k
prozkoumání j
Maršál zastřelen
V pátek rána o lí hod zastře
len byl maršál Rolla Smith z
Chelsea fáma Co Ia- bankovní
mi lupiči Krátce po půlnoci
vracel se mladý obchodník Bert
Compt z plesu když v nenadání
zastaven byl třemi maskovanými
lupiči kteří se dobývali do banky
Lupiči v domnění žé to jest mar
šál přivázali Compt a k hromadě
dříví a zacpali mu ústa Na to
vrátili se k přerušené práci při
kteréž však za nedlouho byli při
stiženi skutečným maršálem Smith
era Smith tasil revolver nežli
však mohl vypáliti střelen byl lu
piči do hlavy a v několika hodi
nách skonal Lupiči po spáchané
vraždě vskočili ďo ruční káry a
odjeli do Long Point načež Šli
pěšky do Gladstone kdež bezpo
chyby vstoupili na nákladní vlak
jedoucí do Milwaukee Dle došlých
zpráv byli tři podezřelí muži
zatčeni Občané v Chelsea sbíra
jí dobrovolné příspěvky ve pro
spěch choti a syna Smithova
Proč Udá se vraždí?
O tom proč lidé vlastní rukou
se sprovozují se světa bylo deba
továno a rokováno velmi často a
každý ať už filosof nebo lékař
nebo kdo jiný jenž o problému
tom uvažoval a rokoval byl jiného
náhledu Jedni prohlašovali a
prohlašují že sebevrahem může
se státi pouze člověk Šíleoý druzí
opět a to hlavně představitelé a
příslušníci různých církví hlásají
že pouze nevěrec může si vzíti
život a jiní konečně věří že mime
bídu a strach před budoucností ať
UŽ z důvodu jakéhokolivdohánějí
k sebevraždě hlavně nemoci Ne
chceme se pouštěti do odůvodňo
vání toho kterého tvrzení ale tolik
jest jisto 'a statistika to také do
kazuje že nejvíce sebevrahů re
krutuje se z řad těch kdož trápeni
jsou různými chorobami mezi je
jichž nejhorší snad druh patří ze
silující mnohdy choroby zaživa
cích orgánů jejichž pravidelná
čianosL-jest hlavní- a nezbytnou
podmínkou pravidelné činnosti ce
lého lidského ústrojí Komu ne
pracuje dobře žaludek tam veta
po spánku po veselé a jasné mysli
po chuti k práci i po radosti jíž
skýtá společenský a rodinný život
kdo churaví na ledviny nebo játra
a koho mučí následky těchto cho
rob pro toho pozbyl svět veškeré
vnady a on lehkou rukou sáhá po
volveru provazu jedu anebo
jinému vražednému prostředku
jen aby se sého trápení rázem
zbavil A tu se naskytuje maně
otázka: "Jest takovým lidem
třeba sáhnouti honem po revolve
ru a pod ?' Naprosto ne! Ve
vyjmenovaných případech' chorob
nutno sáhnouti k něčemu jinému
totiž k tak osvědčenému a účinné
mu léku jakým proti všem choro
bám žaludku ledvin a jater a jich
následkům jako bezesnosti me
lancholii omrzelosti života atd
e Triuerovo léčivé hořké víno
(American Elixír of Bitter Wine)
Tento-příjemný a neomylný lék
eož už tisícům lidí vrátil zdraví a
tím samým uschopnil je moci se
těšiti neskalené radosti ze života
prodává se v lékárnách a nemají-li
ho tam náhodou dopište si ofl
přímo vyrabiteli jímž je výhradně
a pouze Josef Triner 799 Ashland
ave Chicago 111 Před bezcenný
mi padělky jichž se všude jen
hemží se varujte
Nová prňplavni smlouva mezi
Spoj Státy a Anglií
— —
TH různé smlouvy dotýkající
se tohoto důležitého projektu
byly až dosud projednávány mezi
Spojenými Státy a Anglií
V tak zvané smlouvě Clayton-
Bulwerově bylo ujednáno Že
"žádná z obou vlád nesmí získati
aniž udržovati vyhraženou pro
stbe kontrolu nad průplavem a že
také žádná nezbuďuje a nebude
udržovati opevnění které by prů
plav ovládaly" Dále v této
smlouvě bylo uzavřeno že ani
Spoj Státy ani Anglie nebudou
hledět se domoci nadvlády nad
žádnou íástí Nicaraguy neb střed
ní Ameriky a že v případu války
mezi smlouva uzavírajícími stra
nami lodě obou plujíc! průplavem
musí býti vyjmuty z blokády za
držováoí aneb zajmutL
V smlouvá Hay-Paunceíotově
podepsané 5 února 1900 uzavře
no Ie průlav může býti zbudo
ván pod dozorem Spojených Států
a ie obé strany xa základ neutra
lisace tohoto průplavu mají po-
važovati pravidla suezského ka
nálu Na sedmi těchto pravidlech
bylo učiněno dohodnutí a v po
sledním z těchto uzavřeno že
"žádná opevnění nemají být zbu
dována u průplavu aby jej aneb
vody okolní ovládala"
Senát z mnohých příčin nepo
važoval tuto smlouvu za dostateč
nou poněvadž nechránila dosti
zájmy Spojených Států a proto
připojil k ní různé dodatky
Ku článku 2 přidal že tato
nová smlouva nahražuje smlouvu
Bulwer Claytonovu pokud se týče
neutralisace průplavu tu bylo se
nátem připojeno že prvních pět
článků má se vztahovati ku kro
kům které by Spojené Státy mo
hly v případě potřeby učiniti aby
obhájeny byly zájmy Spojených
Států a zajištěno trvání veřejného
pořádku a dále senát z článku 3
vynechal veškeré zajištění souhla
su evropských mocí na které
Anglie v smlouvě naléhala
Anglie s takto opravenou smlou
vou nebyla spokojena a mezi
Hayem a Pauncefotem započalo
ihned nové vyjednávání které
skončilo v nedávno minulých
dnech a nová třetí smlouva tato
předložena právě senátu
V nové této smlouvě jest podo
tknuto že ona má nahradili smlou
vu Clayton-Bulwerovu z r 1850
Pokud se týče neutralisace prů
plavu tu Spojeným Státům přiřče
no právo ji zachovávati a tyto
mají dále právo udržovati tako
vou vojenskou stráž podél prů pla
va jakou uznají za potřebnou
aby kanál byl chráněn
Článek 7 staré smlouvy týkají
cí se toho že Spojené Státy ne
mají právo postavit! opevnění
která by průplav ovládala jest
vynechán a k nové této smlouvě
připojen článsk nový že žádná
změna v státní svrchovanosti aneb
v mezinárodních stycích země
aneb zemí jimiž průplav povede
nesmí porušit! generální zásadu
neutralisace průplavu aneb zá
vazků obou smlouvu uzavírajících
stran
V jednom důležitém bodu třetí
tato smlouva jde dále nežli ona
senátem opravená neboť v této
'c 'cx Tq i IO' n c-y-C?SI-
hly opevniti budou-li vidět toho
potřebu '
Spojené Státy novou touto
smlouvou béřou na sebe veškeré
závazky a zodpovědnost jediného
vlastnictví ony mají vyhraženu
kontrolu nad průplavem a mají
právo hájit a udržovat jeho neu
tralitu a řídit jeho správu
Dle nové této smlouvy nicara
guanský průplav nebude společ
ným majetkem Spojených Států
a Anglie po čem tato toužila ale
bude výhradně majetkem strýce
Sama a bude jím také hájen a
chráněn
Nová tato smlouva zahrnuje v
sobě veškeré body jež americký
národ si přál a proto také třetí
tato smlouva setkává se se vše
obecným zdarem
Zprávy osobni
— Do českého sanitaria dra
Breuera v č 958 sev 27 Ave
zde v Omaze přijeli následující
krajané k léčení: Eduard Král z
Vail la F Blecha z Humboldt
Neb Ant Hájek z Rockville
Neb a Ant Mikl&s z Dodge Neb
— Dr Karel H Breuer český
lékař zde v Omaze byl opětně
ustinoven pensejní úřadovnou ve
Washingtonu za odborného lékaře
ke zkoumání žadatelů o pensi a
sice v nemocech očních ušních
nosních a krčních Dr Breuer
zastával tento úřad v David City a
nyní byl ustanoven zase znovu
zde v Omaze
— Slečna Anna Fitlova dcera
p F J Fitla klerka v úřadovně
státního komisaře v Lincoln při
jela v sobotu do Omahy na návště
vu četných svých přátel a zná
mých — Minulou středu zavítal do
Omahy milý přítel náš p F J
Sadílek z Wilber na kratičkou ná
vštěvu Bylo nám potěšením Že
mohli jsme mu blahopřát! osobně
k znovuzvolení za listovního
— Mile překvapil nás návště
vou p fr Náprstek z Cbeyenne
Wyo Žel Že pobyt jehov Oma
ze byl tak kratičký že nám popřá
no bylo pouze několik okamžiků
se starým přítelem naším ztráviti
České osadě v Cheyenne daří se
prý velmi dobře
— Včera zavítal do Omahy oa
chvilku" milý přítel náS p Ed
Navrátil jeni jil druhý rok na
vštěvuje Fremont Normál College
Bylo nám opravdovým potěšením
c ním wikolik minut pobovořiti
- 8 "
- — —
t IWKJ nlleíajcn dorutciuh předmAtft vlu veliLl lvné Uspokojíme Vin
nobi) vrítfnm renize Kaíilý cxlkupnlk doHtHe píknf dárek Nakoupí
ia u indíile h1 vybrali Ifloeutovy' Jí rek} iali00 aollarový ilirek atd
10 procent vafl objednávky doHtannte upét Katalog ve vysvětil
Ohíťabtnčte domov ftvfil M '-Hornu MhkIu Rnv" nfltnndivnMIftn haIIa
'iiJJííiii hudebním nástrojem pro domáonobt Sk#tí vlce iábHvy nož 100
loilitrové harmonium
lehni Dítko nifiže na nftm
toni Jeíto daleko předstihl
lak přiložený senam ku
v kostelich vo školách péveckck a Jiných ioolclob pH doprovodu zpěvu
ceninu wiw v piTKuoiu pouKuru b nuuBuiuuiiDii UBCvuS' li Duae Ymm
mdirtinf stro1 tento poslán po obdrženi $100 Hoílete Xe na katalog
mm m co :o st ? o li 1179 1 1 m 68
i Boston Store v So Omaze
J " (vÍAv nmiiiaii vlíiAWzirnU liťi
rždy pramen
vyprodává veSkeré zásoby Šatstva aby učinil místo pro nový odbor Na
skytá se Vám tudíž výborná pMležHost abyste si koupili oblek neb zimník
za míné než obnáší výrobní jich cena Všechny zásoby šatstva musí se
prodali nic nesmí zbýti Ve spojení s výše uvedeným dáváme do výprodeje
tovární zásoby dámských dívčích a dětských jupek a plášťů za čtvrt Jicb
ceny Jupky a pláštč od 49c do $6-98 jež mají cenu $3 98 až 30 0
Neopomeňte se siiťastnitt tohoto výprodeje kterýi znamená pro
Vás velkou úsporu penéz — Čeítl a polili prodavaii
— Včera přivezl do Omahy p
Chas Churda z Ames Neb pří
tele svého p Bradleyho a dopra
vil jej do methodistické nemocni
ce kdež podroben bude operaci S
Již dlouho trpěl Bradley hroznými I
bolestmi v noze Pan Churda i {
p Bradley náleží k Novodobým {
Dřevorubcům
Z kruhů Č S D P J
Spolek Svatopluk g i ČSDPJ
Montgomery Mion Prátr Tom
Novotný byl ve schůzi dne 24 list
1901 pro neplaceoí povinných po
platků ze spolku vylouSen a po
zbývá všech nároků na výhody
spolkem dotyčné ČSDPJ posky
tované Fr Mixa taj
SOUTH OMAHA
— laoor zizKav jjud c 115
Dřevařú Světa (WOW) v South
Omaze uspořádá Sylvestrovskou
zábavu ve prospěch bratra svého
p J j Malýho v síni Fraňkově
U půl noci podáván bude hostům
hutnv vílrttcelr " VV% t KiX X
účinkovat! bude oblíbeni kapel
p- ť ranka Vstupné pán s dámou
50 ctú 19 -
— Zlý osud pronásleduje kra
jana p J J Malýho Před delší
dobou postřelen byl nešťastnou
náhodou p J J Malý a po kolik
mesicu Konsai mezi životem a
V a 1_IS 1 w
smrtí Konečně podařilo se úsilov
né péči lékařů zaplašili smrt již
již studené rámě své po otci -živitel!
vztahující avšak nebohý kra
jan náš zůstal nuzákem neboť je
na spodní část těla ochromen a
následkem toho stále na lůžko
upoután Krajan Malý nebyl bohá
čem a rodinu svou vydržoval prací
rukou svých Když následkem těž
kého zranění svého meškal v ne
mocnici odkázána byla rodina
jeho na milodary spolků k nimž
p Malý náležel a na podporu duší
soucitných A tu dlužno doznali
že spolky jako celek i členové jako
jednotlivci snažili se dle možnosti
bědný osud nešťastné rodiny zpří
jemniti a skytali jí podporu i pak
když dle stanov měla přestati Než
nyní kdyžk dovršení neštěstí stala
se ustaraná choť p Malého ná
sledkem rozbolavěného palce u
ruky k veškeré práci úplně takřka
neschopnou když asi 1 4letá dce
ruška jeho roznemohla se neštovi
cemi a jest oprávněná obava že i
druhé dítko p Malého asi 7letý
synáček stane se obětí nebezpečné
nemoci té odhodlali se Členové
táboru Žižkův Dub č 115 Dřeva
řú Světa uspořádali ve prospěch
nešťastného bratra svého a ve pro
spěch nešťastné rodiny jeho zába
vu naSylvestra V pravdě bratrské
jednání sboru toho zasluhuje plné
ho ocenění a jsme jisti že krajané
south-omažští ze všech sil svých
přičiní se o to aby čistý výtěžek
ze zábavy té byl co nejvčtší Vždyť
jest povinností každého citlivého
Člověka přispěti ku pomoci těm
již nezaviněně do neštěstí upadli
Nechť vmyslí se každý starostlivý
otec a každá pečlivá máť jen na
okamžik jediný okamžik v trapné
postavení ba zoufalé téměř man
želů Malých i dítek jejich a zajisté
že v okamžiku druhém hřivnou
svou přispějí ku zmenšení bídy a k
zmírnění starostí neštěstím proná
sledované rodiny české
— Zdravotní inspektor Jones
oznámil v pátek odpoledne zdra
votní komisi dva nové případy
neštovic Osoby neštovicemi stíže
né jsou Josefina Halpinova uči
telka v Brown Park Škole a Fr
Clark bydlící na 15 uL a Archer
av Následkem Šíření se neštovic
bnde nejspíše zmíněná ikola za
Nejlacinéjší obstaravatelský dfim
ve Spojených Státcců
Z továrny rodině jest náš obchodní plán
Nekupujte dokud neznáte naSe ceny
noho zlrtitite peníze „
KromS hndebnioh náatrolň ulil nrnriávlma
Vždy pohotové Nevyiad
hr
zaduje Cádn cnaioxtl bu-
nrmi
VSIcbnl Kupci jsou překvapeni a potft
Fekáváni Hiale vlce než lun knimkA
Jlon nřekáváui
kažna skřínce vykazuje Muze ho býti používáno
407 409-411
scv 24 ul
všelikých lad)
"1
14 plné kvarty!
10 roků staré
!"Caney CM'j
J kořalky }
í za $300
! ZÁSILKA VYPLACENA (
Spokojenost zarutena
peníze se práff
neb
ADHB8UJTE:
Chicago LlqDor Hoose
402 Nortb I6ib St OmahNet
! REFERENCE
Víeohnv obchodní ledoa-
i telny a expressu!
ni společnosti
' Za správní vy rfeení víech objední- !
vek ruM red 1 1 ímlffl '
oinaMfcii ÉWflfflĚlojinn
smntnoa Mmů
Namožte ledviny-přepracujte je
Nemohou vydržeti stálou onu námahu
Záda vypoví vám slažbu-bolí vás stálej
Obtíže g močením nastanou
Nečekejte déle— užijte Doan's Kidnev
Pills
Omažané řeknou vám jak účinkují
Pan John C Hoeííer skladník '
třetího poschodí "v McCord Brady
Co velkoobchodu grocerním by
dlící v čísle 2627 Charles ul pra
ví: "Měl jsem seslabená záda po
téměř tři léta Někdy bolela stále
zvláště když jsem se shýbal neb
něco zvedal Užíval jsem lékv
jež mají býti dobré pro ledviny
bolesti ale neustávaly Oznámka
Doan's Kidny Pills v naších časo
pisech vedla mne k dostání si kra
bičky v Kuhn & Co lékárně roh
15 a Douglas Ty mne vyléčily''
Na prodej u všech obchodníků Cena
50 centů Foster-Milburn Co Buffalo
N Y výhradní jednatelé pro Sp Státy
Pamatujte jméno Doan's a nebeřte '
Jiných
vřena Zdravotní rada so-omažská
vyjednává se zdravotní radou o-
mažskou aby nemocní neštovice
mi mohli býti posýláni do nemoc
nice k tomu účeli v Omaze zříze
né Má se za to že by tím město
South Omaha ušetřilo značnou
částku peněz K žádosti zdravotní
rady inspektor Jones vykuřuje
Školní světnice po rozpuštění
dítek
— Proslýchá se že jistí vý
chodní kapitalisté vyjednávají S
úřadníky South Omaha Land Co
o koupi části Syndicate parku kte
rouž prý hodlají přeměniti ve
hřbitov Jedná se o koupi asi 125
akrů
— Herman Zeller vznesl proti
městu South Omaze žalobu na
náhradu $20000 za poranění jež
utrpěl pádem na chatrném chodní
ku Žaloba ta projednávána byla
po dva dny v minulém týdnu před
distriktním soudcem Keysorem
Během líčení vyšly na jevo zajíma
vě věci a zjištěno že v podobných
případech bylo město hanebně
podváděno Následkem odhalení
nekalých praktik těch vynesen roz
sudek ve prospěch města ponejprv
po prvém líčení
— Ctěné p odběratele jil přeji
si ra prémii kalendář "Amerikán"
žádáme o laskavé shovění Bel
nás dojde další zátylka Chicaga
Během týdne budou kalendáře tj
rozeslány
i1
u
í "
i
: k
1 iT
5-:
i
íí
i
1
1 fc v
i"
%1
I'-
i
ír4
1 ? !
f
' U r
:
H '
i f
:h