Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 04, 1901, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZAfadu
V
AlI(tÍ3l( l ''''''''''""""'"'' rytu uibu nuui se fo ivycn lama-
IESKYCH_SF0LKU ) Besídka Sesko-amenckycli farmářů Z:™'£rl:ft'Sl
OMAHA t t t a i a a ! západní hledá stále vzdělání na
i nu i Viu " 1 východě Východ se považuje u
rých osad hnul se to svých zákla
t Kié VMActi i i zcnj
J ífvásvs eiaifleln Sfíhose kaldoti (tvrtrj
011 t minci o h odp v slul p Klepet kf
IL S Wllllam ul Hhids-Jan Rosin kTuj
i v nnies víui Bili j st nces rj nounra
A ini7 wiuiams uipuki rr Maca
' Lože Jmb Hus ě & RjUřfl rjthla
dhfvá svá sohose vidy Drvili a troll slředn
sesicl 8 hodin veíer ve spolková místnosti
t Sokoloval Emil Čermák Velicí KsncKr
IÍW bo tam sir rreu nisma ři n e e
W Utavenwortb 8t Václav Přibyl M oř ř„
AU UKIUrj Bt
' Těl Jed Skol v Omaha
"dbfá T prvldelB Mb&M kOdf S 4
triMt mni
SIřplee wjanduUká
Vedl plymouthky taujfmá sle
pice wyandotská mezi americkými
plemeny drůbeie přední cenu
Jest to plemeno staré a po dlou
hou dobu své existence nemělo
vůbec Žádného jména Nebyl
vzhled její přílii atraktivní a co
do ulitkovýcb vlastností nepřed-
te tri miitnofťi náš čila valně obyčejnou slepici sel
!mslMtnTvŽř kou- lKvod její jest podivu-
dokimoiic Aat nodnya jak se zdá vdbec zcela
nahodilý Pokud vyšetřováním
býtí mohlo povstala
lol vetar
So litb St rradieda
Káral ŠDkiek IT 8o
Bab otu li k Center St
' Noák
DaJ TI 1 1
f odbíTÍ iebára drakrát ntn(n kaidoo )StenO
nikom Karel Martell mnoho krás- západních lidí za jakousi poituru
oých arabských hřebců a ti spolu I ku zostření západuí upřímnosti
těžkými normanskými klisnami která jest v dnešním vysokém
dali původ a základ plemeni per- světě považována za hrubost
cheronskému Vláda francouzská
vždy si na chovu koní velice za
kládala a podporovala jej všemož
ně Francouzské hřebčince ne
byly ještě nikde dostiženy Vý
sledkem této dlouholeté plemenit
by jest skutečný ideál koně rol
nického Americky kapitál od
Přece jest tento západní duch
tím pravým a dnes snad již tím
jediným zbylým nepokaženým
amerikanismem Upřímnost spo
jena s poctivostí duchem neohro
ženým a charakterem ryzím jest
dnes v celé Americe majetkem
pouze divokého západu Mladí
dávné doby vyhledával v Evropě lidé kteří se ubírají na východ za
to nejlepSI co bylo ke koupi a tak klamnou bludičkou lepší vzdělání
se zmocnil nejlepších plemenníků přicházejí zpět sice "Napozlátko
!Bedllppnd!!rmMlcl lni LMett4 wvandotka břtfenfm rur tm
IKttMiMMrl M I nedt II v HIdba ' " " i " i —
K
Arl
&&!fr&2UhMm drůbeže íet bnřamBU I dali í4kad tomu nejlepšímu ple- bylo v nich poměry vypěstováno
Tbor majetko na Srokjr Joi Němec Tfbor „!„ „K„„ijt„( ""enu které známe tO
www"!" kohout ve skonávání svých po- „ mM_ m
kteří sem do váni" ale to pěkné co se nimi
t ladon a erpno Predteda John Cbleborád _ " Amerikv hvli imnartováni a nln na divokém ránH rnAín rn
tnlltopredseda Vt Broltek taj Anton
AloU Kalpar rfp pr J Boudar doiorce Jo
Plfba nitolmk Ant Vaiák rff n Šimon
Bolcnaek tiitup do 6 N H Spolku Joeef
vaepar
Tábor Celnmbus ě 69 WOW
odbfvi echaie kutile 1 nedíle a S flter
mtelcl v tlnl p Jo Klepetky na 1S a WIIIS
am nllol Vel konaní Frank Svoboda miito
aoniui rranc Bemn pokladník rrank J
Semln I4th and Wllllaai klork Karel Šte
Dl(ka 1411 So 18th Str Drtvodii Jan Plála
vnitřní atráli-e Vánlav VMvnri n bivm
tratea Frank Vejrodtt Vf bor majetku na 1
roky Karel Štípán
Tábor Nebraska ě 4771 MYTA
odbfrá av pravidelné acbaw kaldou prvou a
tfett atfedu v mísící v oem bodln vater
v ilnl pana Jana Hrocha Velicí koniul Joeef
vinnosu věnce nornvym a se
zvláštní zálibou pronásleduje o
brovské slepice plemen asijských
které pro svou váhu nemohou mu
daleko uciknouti T4fo horlivo
sti slepičích trpaslíka máme co
děkovati za výtečné plémě wyan-
dotské Prvnímu produktu po
divného toho spojení dali lidé
jméno "mongrels" Až do roku
1870 žádný jim nevěnoval zvláštní
pozornost až tehdy se stala o no-
Fiala nivodei chaa škrdiant bankéř joeet vém plemenu zmínka v některých
W VWMMW 1" VUMH UA AUWV p
provodil Obal Smrkovsk vnltři
Dolejl venkovní atráS J Ualaíka
Tábor Rebrasská Lípa i 188 WOW
dbf vá achtia drnh a CtvrM úterý v míelcl v
ainl Brachové Joeef V Kaipar předseda
1784 Bo 1S Ht Vac Doleji místopředseda
1810 Bo Oarfleld BtVáeMasllko pokladník
ř iw bo iatn on a e idovsk ta] ixoo bo
14th Bt Jak Mareš převodci
ť Sbor Ylastlslara ě 29 iČD
odbývl schtse kaldou S neděli v měsíci v 80-
se ztratilo a co přijde zpět do
Naši farmáři nemohou si nařf- mů není "ryba ani rak"
kati ze by neměli pro svou potře- Jest toho vůbec potřeba aby
bu dobré a všeobecně vyhovující západní mladíci chodili na východ
plemeno koní Potřebují si za pro vzdělání? Nikoli Oni mají
opatřit! pouze plemenníky perche- doma právě takovou příležitost
ronské a mají koně kterým se v vzdělati se jakou nm mohou po
poli i na cestě žádné jiné plemeno skytnouti města východní spíše
nevyrovná ještě lepší Východ se může ho-
_„ '„ positi školami starých jmén ale
NcJIepší dřdlctW mladého farmáře Lravámit 9 ft„„mi inAi„
Čtvři osmdesátky iestvelikvkua nedá východní slavná škola to co
země a kdo je mávdobréra krajio mu dá Škola domácí Západ má
toho zdá se býti dobře postaráno 8koly dobr že si jeho obyvatelé
A přece setkáváme se co den s nem°nou ani lepších pfáti ba lidé
případy kdy lidé druhdy daleko východní mohou jim je záviděli
m-nn„4i zámožnější než iest farmář na lvt0 Skoly J90U s to vychovávat!
je "wyandottes" pan Houdlette z čtyřech osmdesátkách stěhovali Pvé a ryzí zápaďáky pro západ
Worcester Mass se Pe kopeček na útraty okresu 0av Íira poskytnou tolik vědy co
Tako vÍPrhna i-ni nimna t Kádní rodičové oracu í abvsvm "ea Je8t pniomie nepouazi
wyandotky prožily avou dobu dítkám zabezpečili budoucnost ve Bmysu upřímného a ryzího cha
odborných časopisech
Roku 1883 dostalo se
jim ny l
obliby Byl čas kdy se každý "J se a straaaji mnonay sami
koiovně o tyt hod odp Vysioníiiá přede jenom po nich pídil a pěstitelé Jen ay Í'cn m'lé dítky měly snad
wt rarrn nirniái iduo niaRun ui urniiHmiifne 1 - - 1 v v v s w
j woieshenuv niměstkajoxeflna Machová prodávali je za přemrštěné ceny neJsl zívoDyti nez jim samým
Tvrdilo se o nich to co vůbec bylo údělem Po dlouhých letech
pravdou ba ani možností nebylo Pr4ce podařilo se jim rozhojniti
A_ t W
a následek toho byl že oklamaní pozemsue swiKy taK ze o Dudou-
drůbežníci počali jim nadávali ač cnost rodiny jest postaráno bia
ubohá slepice ničím vinna nebylar 'ostlivý otec s pýchou pohlíží na
I tajepinlc Marie Uoslcky aíetntce Nelila
i evoiioaovs posiaauice Anna fiinova ao~
snrkrne Marie Pecháe vjlmr luajetku Frant
v iiiovs stane Bieian m ivapsovs
i' Sbor Hvězda Nové Dob ě 86 JČD
odbaví své schbse kaidon 3 neděli v měsíci ve
v X hod oap v s'ni Metsove ťredsedkyně A
' Olileborád 1407 Wllllau nCetnlce Bmllle Cble
borád '1410 Williams pokladnice M Zikmund
líc Ho latb st tajemnice Vlita Bartoi 1214
bo Mtn ou s
r Sbor MartbaGroreí lO
' odbfvá své nravldelné schixe vídv 4 neděli
v měsíci v Sukolskě síni Předsedkyně Marie
reteu ii o iijiq bc misuuraiieaKyn6 A
KroJCI tajemnice Nellie Bvoboda Ulb Ho 13
rakteru Ozbrojivše ie pro život
vším potřebným učiní z nich ty
pravé muže západu
DROBNOSTI
— Podrývák je?t velice důleži
tým nástrojem na farmě
— Z prášku pro tučnění prasat
Mámo
1 $1 IIA1BUBSK0-HrOCI(J LINIE
fitiís 7íflrfl7rif hfk I 8pW"fsttoto adrlute eel rok praTldt-Ind ptní s Erropou drox
BtU AiLhUJlJHU II šroubovými lodfiml SnJryclilMíi Jlda 1 New íorku do Hamburku
ktoH nnvl nám I ÍAil "'"'J' Te ětrrtek sobota
ze ume
Illinois II
r
1
krásni hjH ssnecbárábfy po
pel) Udná ikváry a při tom
hoři dlouho
Jest výborným pro ksmne ku
chyňská a sporáky Csnsměls
by vás pobldnootl ku skuleni
ítecH $575 drobné $550
Prodáváme tnpirovleho druha
Peilete nám objednávky
Jakub Golla neb Fred ťontay ván
ho pflrerou Plejte se Jich na naie nhlt
UNI0x FUEL CO
ÚMovna 1616 Farnam Tel 268
Sklad na 20 a UP trati Tel 819
Hambursko niericitá Linie ioít nelsiarM Nímecká Trans-AtUntlnkit Paropla-
hni UnIXHi lim I li l 1 — 'lm
ouui Duumtiiuii Tinami u jim majiciua nurnnou snosnon otlusa tunU9 t)
Hclito Jaou vtliké námořní parníky zabrnujlcí 24 dvouSroubovjfcb parolodi
které ku pohodlí cestujících xvlrtfiť zarkeny Jaou Takový počet parolodi ne
vlaatni žádná Jiná společnost Ohledne přeplavu a cen obraťte se na '
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paropla v Spol Sev-nemeckdfio Lloyío
Po parolodích expresních nejrychlcjší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
Po parolodích expreasnícn z New Yorku do Břemen $38 0O
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen " "$80 0
Po parolodích expresmich z Břemen do New Yorku ! 38 80
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku: """"' " $38 50
Wf ]l U DDCIICD -Ulavnl úřadovna!
Uf' BntUtil jELRICHS & CO 5BroadwayNew York
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna pokoj 8 8 Brown Block roh
id a uougiag ui lei J35
Hodiny od 11 dop do 4 odp
Obydlí v Omaha Sanitarium 058 N
87 ave Tel 1187
Hlavní jednatelé pro KaoadiV—
H CLAUSENIUS & CO
OOea Ij3ARBORN Street
OHIO A OO nLTWOIM
UHLÍ— UHLÍ
Kralaaél Kdvž notřebnlete uhlí nh-
_ tf „ — —
jeunejte si je u
I LEVI-HO
Doslanete vždv nellenSf uhlí za rjenlze
„-„„i — 1
a doořou vánu t j zuuu lib na tunu
Tel 1918
715 llžuí li ulice
ale oni humbukáří kteří o nich kysnou farmu a počítá kterému tuční nejlépe jich vyrabitelé
tvrdili věci nemožné a hloupí lidé svnu c0 odevzdá a které dceři do-
iim na vějičku sedali pomůže k majetku Chvalitebná
Od té doby ale mnoho se změ t0 zaJ'té péče a přece sama o sobě
nilo a lidé přišli k tomu poznáni Jest planou není-li doprovázena
8tpokíaiinice josie Janeček tubo Ho wtfu ženění wyandotka ani tak špat- péčí o bezpečnost toho co dítkám
Ki&íwh nou' íak ji oklamaní pěstitelé líči- svým schraňujeme Co jest platná
sirss Aloisie Jinora vensovm strsa Mane i rnuna iatn xhul V mladému muži ta neikrásnĚiif far
_ Uvu on uuuiuu - 1 J"
Jiránek víbor muletku Anna Kuooert Kat
Valenta Aloisie Krejii iékal Ur L Bvoboda jako ii malova l humbukáři Dinu
— Špalda (Speltz čili Emmer)
má velikou budoucnost na severo
západě
Jestli pak také uvalí se ka
ranténa na texasský petrolej jako
jest na texasské voly
Návštěva hospodářských vý
ma lestli iest ve avetě lako kftl v
— — I - — — 11 uuii ui l AIVU I ' - t I „
Podp sbor Sokolek Tyrš i 1 boletým pěstěním mnohé bvlo na P'otě jestli není schopen i dušev- ?tav en wxusem ale prostřed
Arfh+S Á IiKa iimi m&Axna in I - ' v _ - s I IfPm V7i1 avsrfm
" " J " — " " nuHW jvuuuh MJUBibUH M nu I I wmm _ I K 1 " I Tf ¥111 I r 3 míla r 1 B -t#PlArvl n
bullnu řlnlí naňlti r inl Uu„í Ohi Ul 1UICUCUU i ilCUSCDU 1 nnCS 111"" k~"---- " bdaua
seukne rrantiska
ne Marie Bectn
8413 fo 4tn &
Utaarlea Bt Omana
kem vzdělávacím
Sk tajemnice AntóíiťStoTskiV mflžeme vSím Práveni vřaditi mezi pokračujícím lidstvem Jakou zá- — Rádi bychom slyšeli jak se
á str úíetnice Marie Bílek si ta nejlepŠf plemena která známe ruku zanechává podobný otec osvědčila naše rada o prostředcích
Kašle vf bor majetku Franllika Stenán
Anna Bílek dčetnt ví bor Bolena Důlek a
Marie Matějka doiorkyni Marie B!ba
Tábor Mjrta cis 922 K N A
odbfvá achAxl první neděli r tnesicl v sokol
ská sinl f redsedka Marv BoukaL mláto
se nedohledáme Praví se o ní
ze následkem rozličného křížení
snáší vejce nepravidelná a tomu
tak skutečné jest neb jedna wyan
VrUS~7 pthot rr maletkn Ann dotká nese vejce bílá jiná Žlutá
fa sam (far K ValAsh%aká A atlátlrals atfwvlír I _ 1 ' '
6ut Louu Svobod Mary Boukai TMian- Jeana maia druha velká Ph tom
syna uutjisvuu r$Ti naDeiia miMioryiL
- - - - _ I V W a
K povodní krvi bylo přimícháno aetem svým ze Dudou jim ony
mnoho jiné a nyní iest skutečně osmdesátky požehnány že jim bu-
wyandotka unikem jehož základu d°u zachovány a že jim přinesou
predsedka Frant Konsek tajemnice Marie
uroanea wzs o ta Bt pokladnice Anns
Zlikorsk kancliřka Mary Sairkovskf marl
ravia nanseiin vnur straš u Hrany venk
proti pádu dobytka v kornisku
Zkusili jste ji a jste spokojeni?
— Pěstitelé dobytka by měl
pamatovati že v čase malé úrody
korný vyplácí se pouze dobytek
pěkný a krmiti kornou všeliké
Štěstí
Kdo skutečně má budoucnost
dítek svých na srdci ten se posta
rá předem o jich statky duševní a spratky se nevyplácí
ony hmotné přidá k nim jako pří- _ Majitelé hřebců percheron
u-vKem ran teprve maze Dyti skxh počítati musí následkem
A 1a r A% nAhi nnAllnHL ! I HCt 7P to 10tirh kliinurnnof w I vy
y nvuwfuviuiucKujiiii vitjct 1 1 — —i — - -v VUvu i vyssi ceny piemenniku více za
plymouthee úplně vyrovná a po "2aem případe postaráno Ro skok ale hříbě vynahradí výlohu
atua seiyce vany jeste ji předCí utu men zanecnan svyiu au- tu mnohonásobně předpokládaje
SOT7T3ĚZ OXíVKLaA
Prrba Loie ě 828 A0CW
ivi avé nravidein schíte i a s středu Praví se o ní Že co slepice masař- kám v dědictví vzdělání zanechali že j kobyla jest dobrá a zdravá
ukWt nMi?av0oS'n% 8ká Denf v rh iným jiným Jim ten nejkrásnější dar o který prosta v§ech vad dědičných '
— Z jednoho ruského bodláku
vyroste jich mnoho tisíc a seme
udb
V mi
rbomaa
ítel0uAnA2n£a4iÍ2f? k předstižení Tělo je nikdo nikdy připravili nemůže
vina %mj ann vr vvvih urvala IL I I ' I -
Sr-vod? Iest krátké' aIe PDé a násled- Jsouť statky hmotné dnes velice
rrana jaros venaovni straš
Barbora Racek důstojná poruCnice) Anna
Bona misiopreoseaKa nstie vocssek tul
l7t)o n at-t Prantlik FlvoBkspokladnlce
Tr Anra Vinch j)rT"díl Anna Ercíclt vEEtkf
Bt Josle Krenek vntř ni strii: Anna Uláv
v ka venkovní atrii Maadalena Plvofika Au
- Vonasek Anna Sobéslavsk v bor majetku
Jediný českýr
kem toho oškubaná vvoadá léoe důležité ale tomu jenž nedovede
základe svého vzdělání
zachovali mohou se státi
HAJ Palmové Dřevoě7 Kruh Ořerařek než jiné plemeno byť by byla i l'ich na 1
Odbfvásvá schliekalds poslední pondeli v _„!____ ' nHroli a
měsíci v místnosti p Laitněra na suu a Q ul nevykrmena uarzeii a
Dle barvy se rozeznává více
druhů wyandotek ale v přítomné
době nejoblíbenější jsou bílé
Ideál farmářského koně
vlastni
Leo Beirooli
503 8o lStia Street
Telelon 1MT t
Zavádění vody plynu a kanalisace
tidl ie levní a dobře u
no se peicne větrem roznáší po
krajině Nedovolte aby se bo
dlák mohl vysemeniti a jestli jste
to již nyní dovolili tedy alespoň
spalte všechen který můžete
dříve než ho bude vítr po pré
nich prohánět
Buďte připraveni na náhlé
onemocnění dobytka Pak bude
pozdě hledati pomoci Nejlépe
se zabezpečíte před možnými ztrá
ků8 neileožím kroró npiM™ rM ien ten kdo iest dokonalém v iam Jestu uuaete mlti stále doma
J — ~l Jw I - # J 7 1 _ _líl V I V
a neivíre wňrit n-iUi( m světě obstoif Farmaření rotaln sulrKU zveroieKarsKycn pripraveK
z jaké jest krve a jestli iest na něm býti věcí svalů a začalo býti věcí ?d česljbo "Srolékaře pana Hel-
břemenem a v dalším životě ba i
kletbou i
V dnešní době záleží na tom
právě tolik jak jest rolník inteli
gentním jako kolik má akrů po
zemku ba časem na inteligenci
Pro farmáře nejlepším koněm ie
an trta onsi I - XX IPÍfA tří -A Vtau tartr tta JaU
_ i vm aiwi Dpwiuic bjiu a yiliiJCIC I ' — uiv BC f UUUG
O ™ OWynttKy SirojniCliy nou rychiostí a vytrvalostí Pro PříStí ještě přiostřf neb existenční
tauicvuivny v uuiaAc domácí potřebu iest obvče ně ten zaPas Jt stále a stále ostřejším a
jro-
tf
Státní lednatebitTÍ pro Jedině osridoe
M uieveianaue pivot vumpjr
I niIllllIMIIIMIIIIIIH
-NEJVĚTŠÍ—
znáti nějaký plemenný znak Jsoi I mozku Den ode dne uplatňují
koně na pohled praoškliví a nepa- se tato slova v'ce více Farmář
trní a přece si je farmer chválí a dvacátého století bude nucen ho
nedal by takového "spratka'' ani spodařiti více hlavou než rukama
za plemennébo tahouna s potvrze- a k tomu na prvém místě bude
ným rodokmenem V chovu jest třeba důkladného vzdělání odbor
tomu ale docela jinak a jestli ten ného Amerika poskytuje svým
který spratek se individuálně rolníkům nejlepší a při tom i nei-
tMAOHV lf D íí II i P8Védčuje pak nemožno ale doce lacinější příležitost ku vzdělání
t 11 AlJlJ I R K A 11 !E la na to spolehati že bude jeho Naše hospodářské školy jsou vý-
w sbsssbbsi t notnm_i Hnhróm Mlj borné a maií nnrlnorn vláHnf lpríf
f - ~ — — v we j sast áv W4Un V RUU I — 1 ~ I j-— v H
a také možná že ne než kdekoli jinde na světě Zde
Lépe jest sledovat! vždy testu vychovává se budoucnost této ve-
jistoty a bezpečnosti a ta nám radílikí republiky a budoucnost stavu
odchovávati jen to co jest nejvíce farmářského na němž jest záro-
ceneuo a to jsou plemenné koně k veH budoucnost celé země závis-
tahu i rychlé chůzi pevní a dobří ou- Proto by měli naši farmáři
do "pluhu" Takové plemeno prvně pamatovati na to aby své
jest dnes žádoucí a přioáší neilep- hochy ozbrojili dříve vzděláním
si cenu nejen v trnu prodejem nez je postaví do pole JJejte
přímým ale i na farmě zastane svému hochovi raději o jednu
nejvíce práce a tudíž se nejlépe osmdesátku méně a o jednu školu
vyplatí Dobrý tahoun který si I v" a buďte ujištěni že mu
lera Prohlédněte si ieho oznám
ku na jiném místě a pošlete si pro
jeho léky
na 6 a Pleree milci
má kralan nás
FD KUN OL í
f NeJvětMíetkjf řeznický fávod
na cait atrane
uzenek lalámó iooek a víeco do +
I oboru vnrtcajk&iáhá — Eoupite T
zde levnf li a maio lecSÍ lak n ně- 1
V _a li r T
aono jíněno
I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kdyby vám chutnalo jako med
vědu a měli chuť na pokrmy vez
měte Chamberlain's Stomach and
Liver Tablets Napravují choro
by Žaludku a pravidlují játra a
střeva Cena 25c Na zkoušku
zdarma u všech lékárníků m
masíií KnAn
na jli strana města vlastní krajaoi
iBrntří Kunclové
IUU 1 344 jilnt ij uL
Nejvřlii lAsoby masa vSebo druhu
' Mnek aalámft iunek vůbec rkho co
t obor len to spadá
"cay levnéjšC než kdekoliv jinde
horské výrobky
1kwd povidla evtt týr fiafri
frim řttntk brinia na fodej m
m 6 DRADY
r lWl Leawon worth Omaha
Taa orehaH Fralt PrMwrve Co rok
V Pa C A
- UMi-rpíMlsl las portér vslp %
dovede také dobře vykročit jest
ideálním koněm pro farmáře (Zvě
davý čtenář táže se zdali jest
skutečně nějaké takové plemeno)
Rozhodně že ano- a sice jest to
plemeno percheronské
Mezi asi 35 samostatnými ple
meny koBstva není ani jediného
které by se pro farmáře americké
ho tak hodilo jako právě perche
ronské Ono spojuje v sobě sílu
rychlost i vytrvalost tíže jeho jest
dosti potřebě na farmě přiměřena
a jestli čistokrevní plemenníct jsou
poněkud těžší pak jich polokrev-
nf potomci jsou v každém ohledu
nedostižitelní
Percheronské plémě pochází z
Francie původ jeho jest prasta
rý Datuje se až do doby vpádu
Saracenů do nynější Francie
Tehdy uloupil poraženým nájezd-
zanecháte dědictví o které ho
žádný nepřipraví a že bude vzpo
mínat! na vás až vás zde nebude
s vděčností větší než kdyby byl
dostal údělem mnoho polí a př
tom zůstal duševně ve světě ztra
cen ' Pole může pozbýti a co
potom z něho bude? Zda nebude
jednou naříkati na vás že jste se
o jeho budoucnost nepostarali!
Plnokrevný zápaďák
" Mladí lidé chodí na západ za
obchodem a mladí lidé chodí na
východ za vzděláním Takový
byl směr a dosud zdá %e býtí při
rozeným že mladí lidé těmito
směry táhnou Ba každý se do
mýŠlí ie jest to nejlepŠf politika
jak jednotlivce tak i nejlepší po
litika zemi Ne£ Časy ae mění a
lidé nimi ' Konservatismus sta-
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR B HELLER
spolupracovník P Z a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící liy pro koni: _
Dra Hellera mazání na otoky a oebro-
meniny una vac (tiodl se též vy
bodně pro lidi)
Prážek proti červům u koni cena 75c
Lk proti kolikám koní Jedna láhev tl
in íauve saou šest lanvi tMJ
Ostr masf na staré otoky n ídory Spí
nek a jiné otoky kostní Cena 1150
Ochranný lék proti choleře prasat Malá
bedniíka Í200 velká 3 50
Práíky proti dýcbaviřnosti koní tl
Masf a pnliek na rány odřeniny od drátu
neb řemeni Cena obou k-kfi 75c
Prášek proti chřípM kaíli nechuti k
Irádlu a chudokrevnosti Cena 2 1b
80c 10 liber W
Lék na zá&lapy a nemoce kopyt- Cena tl
Dále tyto léky pro lidi: -
Dra Hagera práíky proti rheumatismu
vvléff nejtfíáí případy rheumatismu v
několika dnech rovně I chřipku
Cena tt tři bedoičkj $350
Karlovarská sfil umělá svítoznám &t
proti nemocem ledvin ialudkn a Jater
Bednička 75c a 1 25
Lěkyxasýlám pouze za hotové Pro
osady v nichl dosud nemám jednatele
hledám spolehlivé jednatele jimi dám
nejlepší výhody
Za 13 50 za£l i dobré léky pro lidi
připravené dle popisu nemoce
Sdcton DrS HELLER
ii Blne ItUnil Ave Chicaga UL
C H KUBÁT
skuíený český
wMl a yeřejnř notář
Plsárna: Bar ker Block roh rj
Farnam Ctslo pokoje 28
1 1~ iavw
1 v nm UK
aÁ Sa V v
1 Jíra vllíi II f£S w fJll Wfif 1
'y ' jM)
ŽELEZNIČNÍ HODINKY
4H nncový plášť pevné alaské stříbro xlaté vykládaní nře-
HBHW " HWU J AW 1 IUini 113BAV M t-r IU 1 1 V UB V fl V O M SO
Kazaemu mincovnímu stříbru Maji
viditelní číselník našroubovaný
sadní plslť a přední obruba Jsou
Íiny maji tfíke
rancousské kH
iťálovesklovelmt Jemné leiténé a
vviKousenena
oem set liber
tlaku a nesnl
čltelná Rtrn
'Jek běli v sed
mi samenecn
ryeble řiditel
ná pružná ba
lance stopkou
k natahováni
a Uzeni oplnfi
regulované a
AninAiinnlAhlI
ví takte Jsou spo
lehli vím Casnmě
dest let Neni leDÍleh hodinek nrn jnRno„ ňí „4-t_ a'!0???"
kv tohn druh vvňvii m Á „Taj_"L 1 1?'?1?: L'"Y-"' aiu nouin
ň aW - j_„_T„í „_é'a i '""í u'ic opravují cas JSOU tO POCUVS
Aestký prtvvnílc
'isha t čísle 83 N 7 Life B14e„ Cui
Knnkollv notfebuie nrivnlnka nnmnnl hl
dá v pann Berkovi právníka zkušeného kter)
dlouholetou zkuíenontl svoji mhle krajanlm
qsoiiij snrsouv Bpravne posloužili 33-tr
CHARLES OONAT
-DOUTNÍKÁŘ
1310 WilliaiDS DliCB Omalia
vyrábí doutníky výborné jakosti a každý
kdo okusil jednou doutník jeho nechce
jiný kouřiti V obchodě jeho můžete
aosiati vse co přísluší k jeho oboru
aavsuvie jej a přesvědčte sel 14
Jsou to poctivé hodinky lei
4S 4nJc
ceny
tuto
káh uln
nnnnihS1rn SÁ fíf Ma aAfinu vAn
pouse své Jméno adresu a nejbllžší eipresinl ďřadovnn PÓďotknžt
T c h ' BzpHC1 K vomemu proniednuti Bhle-
£11 my žádáme za tyto Odběratelům tohoto listu kteří nám poSlou vvsttlženou
mJif'tm? 35 ía tl)v4rní fenu NáS vídělek le pouze 25 cenli na těchto bodinkách
ne:
oznsmku poíleme je za tovární cenu Náš výdělek ie nni
prodáváme jich sta denně n innlmhnh Hnii wtiM££n
aj_
o„OJiu UVUK£l
llodlnkv 4 6 a niv v
dáte-11 že Jsou tukové
vílohv exňresnf iin áni c tn' MŠň í„ 7°ř" 7"ť""M'J"u r ao a
oyedňávkou Ruííme za každé hodinky ie uspokojrnebó Peníze vrSiíme"' Dáte 11 přednost
?I%!SZ "5 "'"i"?1 P'4Hm zaručeny na2C I len mflíeLe vám Je dálfza W
náriovární 0'ennik" CSelhmvám penízeHKV08tU "UPU3W Pf'm° ' t0V4ny 8 po81ete ÍK°
Kim HARVARD CO 151 Fifth Ave R 1 CHICAGO
W G SLOANE & CO
obchodničíš _
Wheeler & Wilson
Šicí
stroje
s kuličkovými lůžky
Id o tfefiin rycili a o
i
v čísle 503 1)07 411 sev 85 ulice
South Omaha
JaBSSBAea-_ Telefon S
Zboii se prodává dle libosti buď za hotov
neonaspiacay : itf
C- H Brewer fc Cc
Jedinký šicí stroj kterýS není v ničem pozadu
Užíván jest nyní ve všech dílnách omažských
Prodáváme více Sicích strojů než všichni ostatní omaíítí nh-
chodníci dohromady
To proto poněvadž kupujeme je za hotové a prodáváme ie n
splátky za $500 hotově a 75 centů týdně
ťreto poněvadž vydržujeme muže kterÝ doma vás navítfvf a
vás poučí kterak různých přístrojů používali a to zdarma Chcete-IL
stroj laciný také vám ho prodáme a ušetříme vám peníze
Než koupit stroj laciný prohlédněte si naši zásobu strojů z druhé ruky
Dosud nikdy nečítány tak nízké ceny a kdyby do roka koupiti Jste chtěli gtroi
ový vezmeme staří ZDět v té není li íi--1: v -x~~JÍ " -í_ _rí 8lr?J
které z těch jež tohoto týdne nabízíme: ť -~uuvuiu uvauime ne-
pohrobnícl a pfijéoratelé koni
420-42S sev 25 uL 80 Omaha Neb
f-t ÁŠsssssBsa-- Telefon ílslo
II!
umaKi3aai:i:si3!B-TAa:jiissa:
foto místo
je vyhraženo
pro ohlášku
přídavku Nicholsova
ku So Omaze
F J 0NEIL jed
DKvěJSí TentJ
cena: tíden:
JSInger I 4W 1100
1 Household mm mm
3 8ln(fers vysokoramenné 2400 12 00
1 HlnKer novázdokonalená 30 00 1600
1 Household 1000 5(0
1 union: ín nn a mi
1 Whlte 1600 8U0
DřívěiM
cenu:
1 Wllcox GIbbs 2500
1 White krejčovskájako nová 2500
2 Pro obuvníky 3000
1 New Home ' íoOO
1 Singer krejčovka 40OO
1 Standard 2000
Tento '
týden:
1250
125
1600
1000
200
1000
1
m- m-i iwí-ií -iWvafí™ irn-pni
Moderní spouštřcí stroie noněkud
stroie za 75c týdně neb _za % 2 mcslčně Jsou lo modcrríí dokonalé stroie ÍTvsTrr
troaavAme jehly a Mstě i opravy kn všem strojům v trhu
přísluáeoBtvím
NEBRASKA OYCLE CO-
GE0 B MICKEL řiditel roh 15 a Ilarnev ulle
Poboční úřadovna:
o
612 sev 24 ulice South Omaha
334 Broadway Council Bluffs Iowa
Omažské školy
oMiftfliif -
uznávány Jsou právem ta nej-
Upil ve státu a zaopatřily lá
kům svým vtee mtst nei které
koliv podobné školy jiné!
Celé řadé ml krajanu a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postavení
Kdo by si přál dílky tvé do !kol
tich postáli a tak
dobrou budoucnost
um tabetpelili netht dopiie
nám a my
za cenu sníženou
di Uvolni fkolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok JZápadu
Omaha NebrA
Nebraska
Business
V [ tV MOr
Pohled na odbor obchodní a bankovní
Shorthand
College
Boyd Building- rob 17té a
Harney ul - Omaha Neb
Schválena řlJlteiy vyšších
škol předními otchodníky
a soudními zpravodaji - - - -
KnSiivedeBí — Sw?dof íytm po-
„Granamiv a Oregrertiv
systém
Strojopisectrí-dvl
An£liÉina--tonare : C
Zřízena před devíti lety Škola ji! není rovné
Zamlstnává nejschopnljil učitele
"ÚPLNÉ aDO-KOaN-AXaÍL
i
1
::'!
-A
?iei
MsaSBalBaH
Nejlepší a neidokonalejší ústav na záoadř
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích "
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí iák3 '
Místa opatřena 90 proc všech loňských láků
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravo vydŽIatl sl mohli
Podzimní béh počne 2 září
t ťiste si pro krásny katalog ídarma
— Předplácejte se na I
Pokrok [Západu youzc $11
ročně
ADRESA:
A C ONG A M LL S pres
OMAHANZIB
- - -5 t r 1 - - _ r ' - uisalii hl„ Jiii-nu itljpj aaajajiii i m i h n - M j iit¥lllfBltk ab wb-v itaAA av jawsi t —
ti-
1' r
í r
€ v
i
r v
i? -
f: -
Ir-
i a
Úl-
1
I
I'-'
í rí"'