Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 04, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
FOlSROtC ZÁPADU
i
i
v
f
Potrestaná zrada
Mrázek ze života — Pro "Pokrok Západu" napsala A R
Karel Eda Kořenkové byli
jet bratři ale o lásce bratrské
nebylo lze u oich mluviti Starý
Kořenka měl notnou práci aby
jak Kkal udržel je na uzdi
Chtíl li mít pokoj a práci hoto
vou musel poslati každého na
jiné pole aby druh druha nevidčl
Stalo-li se však přece nikdy ná
hodou že byli oba zaměstnáni na
témž poli tu nesměl srházeti též
starý otec aby zabránil v ča3 hád
kám a rozepřím svých synů
Tato neláska a nevraživoit bra
trská vzrostla pak jeitž u větší
míře od té doby co pronajala v
téže dědině pěkný statek feSná
dosud vdova Eva Kořínková jež
měla roztomilou dcerku Evičku
Netrvalo to dlouho a Evička měla
celý houf ctitelů Každý z nich
se vynasnažil co nejvíce aby lásky
a i ruky sp milé Evičky si vydo
byl Mezi přoiní ctitele její ná
leželi též bratři Kořenkové
AS Evička žádnému z nich ne
dávala přednosti chovajíc se k
oběma stejně vlídně a laskavě
přece řevnivost mezi Karlem a
Edou dostoupila také mír}' že
starý Kořenka přátelům svým se
přiznal že to není s nimi déle k
vydržmf
K radě dobrých přátel svých
rozhodl se nebohý otec konečně
že dalším rozbrojům mezi syny
svými položí meze Jednoho dne
zavolal si "staršího syna svého a
sdělil mu že si rozhodně přeje
aby co nejdříve přichystal se na
cestu — do Ameriky
Karel jenž zvyklý byl poslou
chali otce na slovo byl z počátku
rozkazem otcovým hrozně překva
pen avšak později se upokojil a
konečně byl i potěšen že mu tím
poskytnuta bude možnost roz
hlédnoutí se po světě Jedině
Evička vřele milovaná Evička
působila mu starostí Leč i tyto
starosti zmírněny byly blahou ná
hodou
Jednoho dne jeda pozdě odpo
ledne domů dohonil spanilou
Evičku jež spěchala z pole pří
pravit chase večeři Použi v vhod
né příležitosti domluviti se s mi
lovanou dívkou zastavil
"Pojďte si sednout Evičko
máte ještě daleko'' zavolal oa ni
a v okamžiku na to seděla Evička
vedle něho na voze Pobídnuv
koně otázal se nesměle dívky:
"Víte-liž také Evičko že poje
du do Ameriky?''
"Oh do Ameriky tak daleko!
A proč?!" zvolala Evička udiveně
"Inu podívat se do světa!'' od
větil Karel již směleji
"Já bych také ráda podívala se
do Ameriky máme tam tetu A
přijdete zase zpět?"
"Přijdu i nepřijdu! Uvidím jak
se mi tam bude líbit Hm tak
byste se také ráda podívala do
Ameriky? A což nechtěla byste
tam jet se mnou?"
'S vámi?'' zvolala zděšeně E
vička "Co si o mně myslíte?"
doložila pak skoro plačky
"Inu myslím to s vámi dobře
Vidíte já vás mám rád tuze rád
a kdybyste mne měla ráda i vy
zařídili bychom si tam za mořem
Šťastnou budoucnost Chcete
Evičko? Mluvte prosím vás!"
Dívka se temně zarděla a chtěla
seskočili z vozu Karel ji ale za
držel a otázal se jí v blahém roz
toužení: "Řekněte mi jen jednou Evič
ko! Mohla byste být se mnou
iťastna zde či tam za mořem?
Prosím vás jen to mi povězte
více si zvědět nepřeji!''
"Ale ale " zajíkala ' se
Evička
"Myslím že vám rozumím
Evičko' ujal se slova [ Karel
"Chcete bezpochyby říci: z Čeho
bychom tam byli asi Živi? Dobře
máte že na to pomýšlíte!" zvolal
mladík nadšeně chopiv se její ru
ky "Však starost tu ponechejte
mně Buďte ujištěna že až při
jedu do vzdálené té země vyhle
dám tam pěkné místečko pro nás
oba a až bude vše pečlivě a po
hodlně zařízeno pak vás za sebou
povolám Rcete mi drahá Evič
ko ptiidete pak za mnou? Při
jdete?" Nedůvěřivě pohleděla Evička na
roztouženého Karla avšak pohled
do upřímných modrých očí jeho
přesvědčil ji úplně o pravdivosti
jeho slov Po chvilce odvětila:
"Co mne se týče já bch tam
tuze ráda— a vím též — že bych s
vámi nebyla nešťastnou Než—
jděte sám možná že by vám bylo
později přilil nesnadno splnit sli
by mně nyní dané Protož jen
jeďte a já jako vaše dobrá přítel
kyně očekávati budu od vás nej
prve zprávu"
Zatím octli se ve vesnicr zde
rozešli se beze slova jen vřelé
tisknutí rukou prozradilo mocné
jich city
V témž týdnů odnesl vlak Karla
Kofenka přes české hraníce do
Německa a Německem k moři
Jii uplynulo plných lest týdnů a
Karel nedal o sobě vidět Ko
nečně však přišel od něho dlouhý
dopis z Ameriky v němž sděloval
že již pracuje že se mu dobře
vede a zároveB líčil v něm zem tu
i lid její Po delší opět době při
šla psaní dvě Poslíček jenž měl
ve zvyku dávati dopisy onomu
sedlákovi s nímž nejprvé se se
tkal doručil psaní ta Edovi Ko
řenkovi v důvěře že je tento
správně dodá Než zklamal se
Neboť Eda poznav na obálce
jednoho psaní rukopis svého bra
tra Karla a přesvědčiv se že psa
ní to náleží Evičce uchvácen byl
takovou zvědavostí a žárlivostí
že je roztrhl aby seznal obsah
jeho
Z dopisu vypadl jakýsi balíček
Eda jej rychle zvedl a třesoucí se
rukou otevřel Byl nesmírně pře
kvapen když eznal že v balíčku
nalézá se poukázka na vyplacený
lístek do Ameriky s potřebným
návodem Konečně vzpamato
vav se ze své strnulosti mluvil
sám k sobě: "Oho nvní iiž vím
proč Evička hezkými slovy a li
bým úsměvem mne odbývá Chce
tedy do Ameriky? Tu radost vám
překazím" A rozesmáv se Ško
dolibě doložil: "Ano pojedeš
budu li chtíti!" Na to vše zastrčil
do kapsy ]
A opět uplynul měsíc aniž by
přišla nějaká zpráva od Karla
Zatím se u Kořenků mnoho ba
velmi mnoho 'změnilo Eda
mladší syn zmizel bez stopy a
otec jeho starý Kořenka scházel
vůčihledě rmoutě se nad tajem
ným odchodem svého syna Po
dlouhém rozmýšlení odhodlala se
konečně Evička dopsati Karlovi o
trudném stavu jeho otce a zároveB
požádala jej aby osiřelého starce
dopisem svým potěšil
Za nedlouho došla do útulné
vesničky B tři psaní najednou
Dvě byla adressována na starého
Kořenku jedno bylo od Karla
druhé od Edy Tento prosil otce
za odpuštění že tak tajně i domu
odešel a dokládal se že tím nic
zlého nemyslel Jest prý u Karla
a daří se mu dobře Karel pak
nechtěje starého otce svého ještě
více zarmoutit! psal mu že k
snažné žádostí bratra svého Edy
poslal mu vyplacený lístek do
Ameriky nevěda ovšem že tento
opustí stařičkého otce bez rozlou
čení Vzav takto celou vinu bra
tra svého na sebe těšil otce aby
se netrápil že co nejdříve přijede
do staté vlasti aby stará léta jeho
dle možnosti zpříjemnil
Třetí dopis obdržela Šlechetná
Evička Karel děkoval jí v něm
vřela za veškerou péči již vůči
starému otci jeho na jevo dala a
prosil aby ujala se opuštěného
starce na tak dlouho než on domů
se vrátí
#'-'
Ani v Americe se poměr mezi
občma bratry nezměnil Vina
toho spočívala ovšem na Edovi
Když tento přijel za bratrem svým
do Ameruy nečinil mu Karel vý
čitek že použil k cestě lístku ur
čeného pro zbožňovanou Evičku
Ač bolestně zarmoucen nad prora
dou bratrovou přece se o tohoto
řádoě postaral Vynašel mu byt
i dobrou práci avšak důvěry k
němu Dtchoval
Eda pracoval pilně šetřil každý
cent a v brzku měl pohromadě to
lik peněz Že mohl za ně vyplatiti
celou cestu pro jednu osobu z
Čech až do Ameriky Domnívaje
se pak že bratru jeho přešla
všechna chuť někomu lístky vy
pláceti a nevěda o úmyslu a roz
bodnuti íebo zpet do Cech se
vrátili usedl Eda jednoho večera
ke stolu a počal psáti dlouhý do
pis V tomto vylíčil popis celé
cesty do Ameriky a mimo jiné
zmínil se též o tom že bratr jeho
Karel ničeho nenamítá ano že
je úplně srozuměn vezme li si on
Eduard Evu Kořínkovou za man
lelku Do dopisu vložil vyplace
ný jízdní lístek a zalepiv ruče
obálku spěchal s psaním na nej
bližší poštu
''"''
Vdova Kořínková přišla právě
domů z pole když posli k přinesl
obsáhlý dopis Selka jej vzala
do ruky a podívavši se nadpis
pravila: "Toť pro holku z Ame
riky!" Poslíček obdržev zpropit
né odkvapil
Selka Kořínková byla žena ještě
lesná Byla postavy prostřední
statná forem plných kulatých a
dosud velmi hezká Lidé ve vsi
ne nadarmo říkali: "Zavítá li ku
Kořínkovým ženich buie opravdu
oa rozpacích kterou z nich si vy
brati Podobajíť se sobě jako
spanilé růžové poupě ku krásné
růži rozkvetlé' Tu pak nelze se
diviti Že hezká vdovička zatoužila
mnohdy po- slušném mužíčku
Jsouc pak jako pravá Eva z véda
vou co asi mladý Kořenka dceři
její sděluje roztrhla obálka při
černi omlouvala zvědavost avou
slovy: "Podívám se co je v do
pisu vidyr beztono bvicaa ae
vlím se ml svěří" Mimoděk po
cítila též osten Žárlivosti "Aj
aj hnedle bych dceři Štěstí její
záviděla! Ale není divut O mne
již skoro žádný mul ani nezavadí
ač posud nejsem tak stará" Při
slovech těch nahlédla do velkého
zrcadla a sebevědomě se usmála
Na to se dala do čtení dopisu
Přečetla jej a počala jej čisti
znovu Obsah jeho ji patrně ve
lice zajímal A jak by také ne!
Vždyť tam stálo černé na bílém:
"Bratr proti sňatku našemu niče
ho nenamítá ano jest úplně
srozumět pojmu-li Vás za choť
Netroufal jsem si dosud otevřeně
se Vám vyslovit nedoufaje ve
své štěstí neboť stála mezi ná
:na pevná hráz jež však nyní jest
sbořenal"
Srdce fešné vdovy počalo bili
rychleji buclaté tváře její rděly se
jak vlčí mák a z úst vydral se bia
Žený vzdech Přitisknuvši ruku
třímající dopis k mocně bušícímu
srdci šeptala: "Ano dopis platí
mně Vždyť jest od Edy Kořen
ky a Evička má dopisuje si s Kar
lem Chudák Eda! Netroufal si
asi vyznati mi dříve lásku Ostý
chal se bezpochyby jsa o pár let
mladším a domníval se nejspíše
že se nechci provdat! k vůli Evič
ce nevěstě Karlově Konečně
překonán horoucí ke mně láskou
svěřil se bratrovi a tento úmysl
jeho schválil Nyní pak posýlá
mi vyplacený lístek do Ameriky a
přeje si abych ihned za ním při
jela Ano pojedu pojedu!
Když přišla Evička domů sdě
lila jí blažená matka že pojede co
oejdříve do Ameriky že Eda Ko
řenka vezme si ji za manželku
Aby pak upokojila překvapenou
dceru vyložila jí že navštíví nej
prve svou sestru jíž s v Americe
dobře vede a potom teprve a Edou
veselce se dohodnou Evička
chtěla s počátku matce domlouvá
ti avšak brzy seznala že by ji jea
zbytečně pohněvala Znala matku
svou dobře a věděla že co si tato
jednou umíní to také musí prové
sti Aby pak Kořínková rozplašila
starosti své dcery zvolala vesele:
"Nic si z toho nedělej drahá
E ičko t Vždyť se vdáš co nejdrí
ve také a pak budeš věru ráda žc
jsi sama svou pani iNeoor visze
dospělý člověk nerad poslouchá a
žena zkušenájako jsem já již do
cela ne '
Evička sklonila hlavu a zamy
šlena odebrala se do své komůrky
Pojednou jí ale bleskla hlavou
myšlénka a dívka se dala do
srdečného smíchu Když se dost
vvsmála počala šeptati: "Ostatně
jest nejlépe když matka pojede
Mám poslouchání toho právě tak
dost jest věru již na čase aby
nyní poslouchal někdo jinýškodit
mu to nebude A i kdyby se ne
vzali nu vždyť je tam teta" : :
Ruče pak vyňala z almárky
psací náčiní sedla ku stolku a po
čala psáti Psala dlouho a když
byla s dopisem hotova odnesla jej
k poslíčkovi a davši mu zpropitné
požádala jej aby dopis jistě dal
ráno na poštu Uspokojena pak
vrátila se domů a vesele pomáhala
matce v přípravách na dlouhou
cestu
Na Eviččin dopis nepřišla sice
Žádoá odpověď za to ale v krátké
době dostavil se sám Karel Po
spíšil si aby zastihl Kořínkovou
ještě doma Tato svolila že se
zdrži přes dceřinu svatbu pak ale
hned vvdala se na cestu přes tu
velkou louž Cesta uběhla vdavek
chtivé vdově rychle a než se na
dála byla v Americe u své sestry
Tato měla velikou radost z návště
vy Kořínkové ale přece jen krou
tila oad neočekávaným příjezdem
její hlavou
Eda Kořenka zařídil si slušnou
farmu a postaral se o vše co třeba
ku šťastné domácnosti Zvěděv
pak že Eva Kořínkova již přijela
přispěchal na perutích lásky aby
si odvezl mladou milovanou nevě
stu svou Než jaké překvapení
naň čekalo! Sotva že vstoupil do
dveři padla mu roztoužená vdova
kol krku a počala jej horoucně
líhali K ustrnutí svému seznal
Eda že se stal obětí hrozného ne
dorozumění Když se však pro
bral z úžasu svého a nabyl chlad
oější rozvahy vpravil se do vnu
cené mu úlohy a přivinuv k sobě
zářící nevěstu pravil na oko klid
ně:
"Buď mi vítána milá Evičko
Vše je již připraveno k tvému při
jelit" V duchu si však myslel
"Bůh mně buď nyní nápomocen I
Nechtěje pak vydati se posměchu
spokojil se s matkou místo dcery
a v týdnu odvezl si ji jako choť na
svou farmu
Starý Kořenka netěšil se dlouho
laskavé své nevěstě V krátké
době po svatbě Karlově se sličnou
Evičkou rozžehnal se se světem
Krel za nedlouho prodal statek
svůj a odstěhoval se se svou mla
dou linkou do Ameriky a usadil
se v Nebrasce kde vlastní nyní
rozsáhlou a úrodnou farmu poblf
že farmy Edovy
Dlouho e bratři Kořenkové
sobi vyhýbali Koneční ce ale
sblížili a nyní nosf si vzájemn
dlti své ku křtu Oběma daří se
dobře a Žijí Šťastně
i Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
WESTON Neb aj list-Ct
red "Pok Záp'M Vše jiždoko
náno: jak práce polní tak i poli
tika Umlklo vše hrobové ticho
rozhostilo a příroda vzala na
sebe jinou tvářnost Vše nám
připomíná jakousi změnu Toco
ás těšilo vzdálilo se a zdá se Že
Še očekává svého nepřítele kterýž
krátké době zaplaví naše okolí a
zažene nás do útulných našich
domovů Budou to ti ruští gene
rálové Leden a Únor kteří pře
mohli hrdého Napoleona Bona
parta a ponížili nezměrnou pýchu
jeho Osvědčilo se na něm Že
'pýcha předchází pád Však
my jsouce zkušenosti poučeni
opatřili jsme se všemožně proti
našim nepřátelům tak abychom v
čase 'potřeby statečně se mohli
bránit a abychom neztratili tolik
nevinných Životů jako brdopyŠný
ctižádostivý Napoleon Takové
ho pokoření mělo by se dostati též
brabivé Anglii kteráž ubijí
surově slabý ale chrabrý národ
Búrů Či jest snad v tom vůle
boží jak se někteří slaboduší lidé
domnívají aby vyhuben byl lasti
a svobodymilovný národ t n?
Málo uznání dostává se jim od
'křesťanských" velmocí neboť
až dosud nenašel se milosrdný
Samaritán který by jim pomohl v
zoufalém zápasu Naše vláda
ujala se utlačovaných Kubánců a
Filipinců a šlechetný president
William McKinley zaplatil to
smrtí mučednickou A co tu roz
umování od nezkušeného lidu a
co novinářských úvah a posudků!
á říkám že hloupému člověku
jest škoda rozumu ano i občan
ství neboť tropí jen ostudu Dalo
by se mnoho psáti o věci té ale
pro nerozum jest škoda dobré
rady Známo vám již že se nám
Čechům v baunders okresu nepo
vedlo zvolit naše české kandidáty
Jest těžko něco říci ale hlavní
příčinou pohromy té bylo — moc
rozumu Má se to iiko s tím
Američauem jenž jeda k volbě
seděl na mule obráceně Mula
šla směrem východním Američan
byl obrácen obličejem k západu
Když se ho kdosi otázal proč sedí
opáčně odvětil: "Aby nikdo ne
věděl koho budu volit!' Anekdo a
tato hodí se výborně na naše voli
če Čeští voličové ze strachu aby
nikdo z okolostojících nevěděl
koho volí nezeptají se jak se má
volební lístek vyplnit a proto
raději vyplní lístek sami a zmotají
to tak Že lístek zkazí a tento jest
pak vyhozen U nás na př byl
zkažen a vyhozen každý osmý
lístek Tu by zajisté každý tako
vý volič učinil lépe kdyby zůstal
doma a nedělal Cechům ostudu
před Američany Za to v Butler
okresu drželi se Čechové statečně
začež jim všechna čest Jen ta
kým spůsobem ukážeme Američa
nům že něco zmůžeme ' jsouce
spojeni a zjednáme si u men vaz
nosti Krajanu Tomáši Simán
kovi "pomohl" velice jeden "uči
tel národa" Opětně přišla k
platnosti zásada: "Miluj svého
blížoího a kde mftžeřlízni ho ["Chi
cagský "Katolík' přinesl v jed
nom Čísle jakési narážky a urážky
vůči p Šimánkovi od jistého pisa
tele zrovna z Prague kterýž však
se nepodepsal čímž daT na jevo
že se bojí aby nebyl později po
staven na pranýř jako bídný
utrhačný lhář Časopis pak Bohu
a pravdě zasvěcený neměl by ta
kové zlovolné lži darebáka uve
řejňovat a krmit mrzkými výplody
jeho své čtenáře Ostatně domní
vám 3e že stalo se to jen trestu
hodným nedopatřením neboť vím
že řádný časopis nebéle nic nepo
depsaného k uvtřejnění Voličo
vé češti si v den volební časopis
onen podávali a o přítrž ostouzeli
p Simánka vzdor tomu že týž
dal $100 na kostel a otec jeho byl
zakladatelem kostela plzeňského
S pozdravem na čtenáře trvám
: Jos Kastl
Dobrý lék proti kaSU
Z Gazette Tootvoomba Australla
Shledal jsem že Chamberlain's
Cough Remedy jest výborným lé
kem Trpěl jsem prudkým kašlem
po minulé dva měsíce a on mne
vyléčil Jest mi velkým potěše
ním odporučiti jej — W C Wock
ner Takový jest úsudek jednoho
t našich nejstaršfch a nej váženě)
šfch osadoiko a byl dán dobrovol
ně v té důvěře že i jiní mohou
léku toho zkusiti a mfti i něho
prospěch jako Mr Wockner
Tento lék dostati lze u všech lé
kárníku teheíM laprÉi
Jediná pekárna ve West Point Neb
Jež ae těil obchodu první třídy Jest na
prodej PHčinou prodeje Jest ia maji
tel neumí mluviti řečí ani německou ani
anglickou Je to řídká příležitost pro
dobrého českčbo pekaře který chce ai
uřídili samostatný obchod v dobré osa
dě bea konkurence O další podrobcoui
piite na adresu:
F SOXSESSCHEIS
17k3 West Point Ne i
— Předplácejte na Pokrok Zi
padu pouze lioo ročně
DOMÁCÍ PRÁCE
Mnoho domácí práce porušuje
nervy len UstavlČDÍ péče o dítky
v dat v noci často zmůže i silnou
ženu Vyzáblá tvář ivčdíl Ze hos
podyně £1 matka jest přepracována
Nepravidelná ímýra břlotok a
spadlá matka Jsou následky přepra
eovánf Každí hospodyně potřebuje
prostředek aby jím udržovala v
pořádku měsíční čistění (řmýru) a
aby udržovala pohlavní orgány v
dobrém atavu
Wlt]E"CAriDUI
poskytuje to všo pro tlssíce žen
amerických Ono vyléčilo pí Jone
sovu a proto zaslala o avé vůli
tento dopis:
Glendeane Ky Feb to tasí
Tum vU(-e nofřAtna cě vale Wine Ol
Cárdul mni pomáhá Čitím m lépe ne
po mnoha arivfjsi leia nonsm svou
' nrirt h vil nomoci tento tí den lnem
Srala a nepociťujlíadnoii únavu Ťoje
fiku te vaie vino mi vMčí Isem stále
Hustil mim dobré spaní a jím se vil
chuti NMl Jscra lařala uiivat Wlne of
I Cardul pětkrát a leatkrát denně jsem
I polehávala ale nyní mi nenapadne abych
ai lehla Hu Richard Jonss
Za $100 u lékárníka
r% vmAtt at tvmlav nemoc donlfit a ndk
nim rHmVfi ntt fldrexu: "The Ladies'
Advinory Department" TheChattanooga
Medicíně Co Chattanooga Tenu
Příjemný soudruh
MnšQv BaísáD proti kašli
Proř nán dobří poctiví lidé kteříž ne
jste nikdy bez Marešova balsámu proti
kašli nesdělíte že tento pngobl ve vAem
tak jak my o něm tvrdíme? Toť také
vSe co dle našeho očekávání má vyko
nali Vyléčí ka&el a rýmu a vyléčí Je ry
cMe Toť věru dosti k vykonaní pro
ifcdinv lék Cena 25c a 50c liibev
Kupte si dnes u vašeho lékárníka —
(Neprodává se podomně)
RliEUNATISM mfiJe býti vyléčen po
užitím Marešových Rbe'imatick)ci ta
bletek Cena 50c K dostání u vašich
lékárník! aneb dopište si o ně poštou
pod adresou:
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
287B Archer Ave Chicago lil
Nn žádn iinf irotovák kterýž bv
požádav kům řarmera tou měrou vy
hovova! jako Ne 20 IDEÁL BeSro
tuje vice a lépe než kterýkoliv jiny
irotovák dvoukoB-ký Jak Jméno na
mačiflt Jest to "ideál" pro Šrotovaní
kukuřice klasa td na hrubé neb
drobné krmivo Hotovíme Je ve třech
velikostech- "Ideál" druhy Šrotová
kb zahrnuji v sobi všechny možné
druhy Melt byste st o nich prefíall
v lliustrovaném cennlku Zaileme Jej
idarma Ptťjte Be po ném
~mr aianna1 n v Mmiua 'Ada R Kartose
Jana ťijty a ve víecb ceakýoh hostincích prvé
trmy
Ochablost In Jestvtr
tělesnou ho ranohc
I duševní řjj- paděla-
nechuť g== nýcnne-
ku práci MawBuKua]
a mysl po- =~ — vír srotí
cnmurnoQ i žádejte
vyléčí IUn vidy
vždy - naše
PRAVÉ PítlRPDNÍ VÍNC
t našich vinici
v ScQcma Co Lat
P KOHHEL BWQS-
Předplaťte se na
Pokrok Západu
pouze $100 ročně
Dobrého piva není tak hojno
Jsou velmi mnohá piva v trhu avšak nikoliv tak
mnohá dobrá piva Některým lidem jest to jedno—
vše co chtějí jest pivo a chtějí to laciné Jiaf poža
dují jakost a my jsme jejich náhledu Naše
"O-OILiID TOP"
lahvové pivo jest nejen čisté a zdravé jako bilice nýbrž
jest též výtečný nápoj — Čistý perlící 6e a jako křen
Lépe když objednáte si ho bednu na zkoušku
South Omaha Brewing Co
vaří a lahvují výborné pivo
SOUTH OMAHA NEB
J K SIJíKULE éeský zíístupce
Jedlo? pivovar v Nebrasce kter) laměstuává íeskebo lástupoa
Fred Krug
OMAHA
"Nttltiií vzorný pivoT ar"
Vaří nejlepěji aruH
Oa1claaet a Eactxa "bledé y sondUcáelj a -v lali-vieli
Výrova- se Icažaéucivi a iádjaé 3ao xsepied41
NAŠE ZÁSADY: KeJlepSí materiál a
mmimm
SAŠE SNAHA: Uspokojitl obecenstvo
NAŠE
Dopisy se ochotné
letz Bros
--£Vaří a lahvují
Telef on 119 i- i
mu BREM WHW
-VYRÁBÍ-
v sudech i lahvích a po celém
Vcr Mehren Frick and
OVelX3obcbodníci a importéřHV
LÍHO I3ST a LIKÉRTJ
Nástupci firmy: L Kirscht Sr Frlck & Herbetz '
Tel 544=r- 1001 Farnam ul Omaha
Lee-Glass-Andreeson Hardware Gomo
— '~proij ve velkém- —
Tihčttií vyrážené i lakované plechové náčiní — Cíc?7aný plech
ž!ezný pleca n Kovové zhoí' - Ostnatv drát hřebíky nožířské
zboží oicjrkly utřeme zrrané náboje aaportovsge zoozí
9th & Harney ulice Omana Nebr
r'RANK E BL18S proaavaí I JOS BLISS' prod ovci a gen mm
V C BLISS prodavaí hovés dobytka 1 F A WILLMAN prodává? i j„vep
Kteříkoli v i nich pracuje v lajmu avych tíkainíkS
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vleraoina péíe věnuje sevlem zásylkamll Frant Wellman vSeobeení v ColfaiCo'
íasylateiům ťhzeS VaSe Jest uctivž žá4n tnámý co ladný a svědomití mui 8 ochotou
Tržní ceny na požádáni _saaaja' obslouží krajany v řeči české
POŠLETE TEI
K M1KR0SK0PICKKMU
PROZKOUMÁNÍ
Vezmčte tři vypadlé vlasy při ranním česání a zašlete }e prof J E
AuBtinovi vyhlášenému specialistovi kožních nemocí tišícímu se pověsti
Lil rod ní kterýž zašle vám úplně zdarma diagnosu vašeho případu po do
kladném prozkoumání vlas! zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
toúpluě zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék'
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás luptň jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelům řekli Neposílejte peníze Jste-li částečně neb úplně holo
hlaví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Pište dnes na
PROF J H AUSTIN McVito mater Bniltting CHICAGO ILL
~ 1 1
'li
LSI V I ííZ
LaWÍall
Brewing Cc
flEBRASKA
ležátls - u
ncjlepi technická dovednost -
Veliká pečlivost a obchodní opatrnost
ODMĚNA Stále se zvětšující obchod
vyřizují dle přání
Brewing Co
výborné plvo--
OMAHA NEBR
západě rezesýlá výtečný ležák
r
YLASY
n
Meye
Jik I
Zimní sport
v Califoniii
Golf tennift polo koupáni ry
bolov plavba nayachtě jízda na
bicyklu— nezáleží na tom která
ze zábav jest váni nejmilejší mů
žete se jí baviti po celý den a
každý den v Californii
Californie Jest opravdový ráj
pro milovníky zábavy pod sirým
nebem— kraj jasné oblohy alun
ných dnft a chladných k spánku
vybízejících noci
Nejprijemnfjlf cesta do Callfor
nle Jest ona pres Denver a talt
Iake City — veder ruakotaou bor
Mou scenerii Colorada ta dne
Cesta vykonatl Im dolire Jako! i
rycble veimele-ll dráha Barllnf
frin Veskrsné spací vosy denně a
- Omany do Haa ťranctaka Veokrtné
spaci vuir pro turisty třikrát ty
tíaé aUmaby do 9ao ťraociaaa a do
Los lulek
Úřadovna: Háiralít ' f
1502 Faraa ml 10 a Mam uu
Ttlffoa 20 Tflcroa 128
Doulka — Dráha Borllnrlon malfe o
lHo-t mil krátil traf do lienver O) al c
ta vykonali v dobi DeJkratH
i"':'
-
-V-::
v ''-' '-
t -
I
5
v
i -
i Ji-ÍH
Ví
1