Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1901, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - " 0 ti
Pokrok Západu
ÍZB ZÁMO&Í
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy to svété politickém i společenském
Rakoosko-Uhersko
Prosty a hrotby vlády — Omettni
bursovních spekulaci
Vídeňská říšská rada jest opět
né jevištěm parlamentárních bouři
a srážek mezí českými a něme
ckými poslanci a následkem toho
každé jednání jest zastaveno a k
projednávání rozpočtu nemůže se
přikročitt
Z příčiny té počíná se opČt
lozhlašovati že císař zabývá
se
otázkou zruSití říšskou radu a za
včsti aspoň na nějaký čas abso
lutní vládu
Národnostní spory musely se
poslední době v Rakousku opět
phostfiti neboť veškeré české ča
sopisy prohlašují že všechny sna
hy vlády po smíření národností
nepotkají se se Žádoucím úspč
chem pokud jazyková práva Če
chů budou zkracována
Dne 22 listopadu odbýval před
seda ministerstva Dr Koerber
konferenci s vůdci jednotlivých
říšské radě zastoupených stran
níž pravil že Rakousko potřebuje
nutně parlamentu který by nejdů
ležitěji záležitosti vyřídil a ape
loval na vůdce aby tyto nutné zá-
leži'03'i zbytečně neprotahovali
Dále žádal za rychlé přijetí roz
počtu a doložil že nebude-li vládě
v záležitostech těchto vyhověno
že tato bude nucena říšskou radu
rozpustili a vypsati nové volby
Velká část vůdců prý slíbila vládě
svou pomoc jedině Ceši zdráhají
e upustili od obstrukce a bez
nich vláda většinu k projednání
rozpočtu nesežene
viada předložila v minulém
týdau říšské radě návrh zákona
burzovního v němž se nezapovídá
6icc spekulace na budoucídodávky
obilíale staví se pod přísný dozor
Takovéto koupě na budoucí do
dání musí býti totiž před úředníky
a pod přísahou uzavírány a pod
vodné spojení za účelem umělého
dělání cen obilin má býti považo
váno za zločin
Rusko
Velkolepé dílo dokonťeno t hrozivým
stínem stálého schodku —Obmezo
vání studentstva — Protiíidorské
bouře
Není pochybnosti že úspěšné
dokončení sibiřské dráhy jest jed
ním z mjvelikolepějších podniků
naší dobyav8ak dokončením jejím
zároveň vyskytuje se otázka je li
Rusko finančně dostatečně silným
aby tento velikolepý podnik mo
hlo nejen udržeti ale í zvelebova'
ti Aby dráha tato sttla se úspě
šnou a nebyla obrovskou obtíží
vládním financím tu bylo by
nutno zalidnili polovinu krajů
jimiž probíhá a jež jsou dosud
pusty :
Sibiř poskytuje mnohých pří
rodních výhod pro osadníky ale
tito jsouce donuceni k vystěhová
ní hledají raději útulek v Americe
nežli by ho hledali v Rusku a v
Sibiři kteri mi daleko horSÍ po
věst nežli zasluhuje —
Ministr vyučovaní Žádá pro pří
ští rok zvýšení školního rozpočtu
o 4 mil rublů t v celku požaduje
na tento rok 37 mil rub Ministr
financí který má zárovefi pod
svou správou průmysl chce zaří
dit! Ékajy pro dělníky a sice ve
černí i nedělní kde by se vyučo
valo řemeslům í literárnímu umě
ní - -
Dle zprávy petrohradského do
pisovatele londýnských "Times"
odmrštil ruský ministr vyučování
žádost jedné deputace moskev
ských studentů za zt ušení výnosu
kterým se obmezuje židům ná
vštěva ruských universit - Ministr
se vyslovil že z ohledů politi
ckých nelze tak učiniti - Též žá
dosti za shromažďovací právo
studentské nebylo vyhověno ale
doufá se že v tomto ohledu mi
nistr později povolí
V malém městečku ruského
Polska v Olviopolu došlo k pro
tižidovským bouřím jež skončily
smrtí 20 židů — Dle depeše ze
Lvova zaslané řádí v jiboruskýcb
městech mor v povážlivé míře V
Moskvě v Oděse Kijevu Cherso
nn a jinde prý se událo již na sta
případů úmrtí přivoděných hlízo
vým morem1
' Francie
Stárka bet nadljt na vttlutvl—
Starosti senátu o dorost— Jubile
um velkého Klínce— Cena ctnosti
Veliká obávaná stávka uhloko
pů sice počala leč není to ještě
generála! stávka V některých
dolech uhlokopové vracejí se do
f práce v jiných opit počínají stár
) kovat Mesi ohlokopy není do-
cílen dosud sjednocenost a téměř
tři Čtvrtiny jích jsoa proti ajene
álnl stávce kterou cbtí vjrvolaU
lidé ne aby prospěli dělnictvuale
aby učinili nynější vládě nepři
jemnosti a nesnáze btávka tato
má politické pozadí a uhlokopové
již se k ní bez rozvahy nechali
strhnouti poznají později že byli
pouze nastrčeni k tomu abv ta
hali kaštany z ohně pro své-svůd
ce —
Vláda se snaží aby vyhověla
pokud je v její moci některým
požadavkům uhlokopů a ministr
veřejných prací socialista Mille
rand vymohl si svolení od ostat
ních ministrů aby provedl zkrá
cení pracovní doby v dolech Od
příštího července má býti pracov
ní doba ve všech dolech obmezena
na g hodin denně od roku 1904
má býti zkrácena na a teprve
od r 1909 má zavedena býti Sho
dinová pracovní doba —
Francouzský senát zvolil komi
si které uloženo aby vyhledala
prostředky jak by st- mohlo větší
rozmnoženi francouzského národa
docíliti Komise ta hodlá odpo
ručit! aby se rodinám s četným
potomstvem vyplácely od státu
zvláštní prémie aby byly dále
osvobozeny od dani i od povinno
sti vojenské a ve službách stát
ních abv jim dávána bvla před
nost Š tímto plánem prý Wal-
deck-Rousseau nesouhlasí poně
vadž by prý vyžadoval veliKé
státní výdaje —
Dne 24 listopadu uspořádáno
bylo v Paříži vědecké jubileum
slavnému učenci Pierru Marcelli
novi Berthelotovi při němž diva
delní SÍ3 universitní byla "přeplně
na lidmi vynikajícími ve vědě v
umění a politice v jichž čele na
l zal se prssident 9 celým mini
sterstvem President Loubet
odevzdal Berthelotovi pamětní
medaili nařež ho obial-za všeo
becného jásotu obecenstva —
Bývalý ministr Jules Sigfried
který se nedávno vrátil ze Spoj
Států přednášel v Paříži o svých
zkušenostech v Americe a při tom
vyslovil náhled že Spojené Státy
se v brzku stanou nejmocnějM
obchodní zemí na světě a dále ra
dil chce-li Francie jadnati mou
dře aby využitkovala přátelství
Američanů a zaručila si část stále
vzrůstajícího a neobmezeného bo
hatství Spoj Států důkladným
obchodním spojením s nimi
Americký syndikát hodlá vy-
koupiti pouliční dráhy v Paříži
náležející Comp Generále která
následkem své rozšířené soustavy
dělá velmi špatné obchody Akcie
společnosti této před půldruhým
rokem prodány byly za 330 fran
kú a nyní sklesly na x franků —
Francouzská akademie přiřkla
cenu ctnosti v obnosu 1500 fran
ků švadleně Cécilii Morandové
která ačkoliv jest malým chro
mým děvčetem již od svého tři
náctého roku živí ochromeného
otce nemocnou matku a deset
bratří a sester
Aflílie
Vláda potřebuje pentte — Stoupající
vilefné vydáni — Chamierlainova
nadut os t— Irská odpovld
Parlament bude svolán na 16
ledna o měsíc dříve nežli obyčej
ně a sice následkem toho že po
kladny vládní jsou skoro již vy
čerpány a parlament musí povolit
nové sumy ku krytí výloh s válkou
spojených Některé časopisy do
konce prohlašují že vláda nebude
moci již krýti obrovská vydání ani
v měsíci prosinci tak je hotovost
její vyčerpána
Při ukončení posledního zase
dání parlamentu vláda prohlásila
že v září odvolá t jižní Afriky
70000 mužů vojska a zatím na
místě toho musela tam rychle vy
slat čerstvé posily a vysýlá tam
eště stále nová oddělení vojska
Týdní vydání válečná obnáší
přibližně $6350000 týdně a
snad ještě více a tu není divu Že
vláda s posledně povolenou hoto
vostí byla dřivé hotova nežli před
pokládala '
I v samé vládní straně ačkoli
jest železným poutem připoutána
k nynějšímu ministerstvu ozývají
se hlasy proti tomuto obrovskému
vydání jemuž není a dlouho snad
nebude ještě konce —
Také protianglické hnutí v Ně
mecku které bylo vyvoláno neše
trnou poznámkou Chamberlaino
vou o německém vojsku spůso
buje vládě dosti starosti Anglické
časopisy odsuzují tuto beztaktnost
sekretáře zámořských osad a s
jakýmsi smutkem poukazují k to
muže Aoglie nemá přítel íčka mezi
národy světa —
t Do jisté míry vládt zasazena
také rána volbou v hrabství Gal
way v Irsko kde zvolen bývalý
plukovník v armádě burské Arthur
Lynch a sice ohromnou většinou
nad svým odpůrcem Lynch me
šká syni v Paříži a nebude moci
místo ivd zaujmout! v parlamentu
neboť by ho vláda postavila pro
velezradu před soud leč volbou
tou měl být vládě dán pokyn do
jaké míry irské obyvatelstvo jest
rozhořčeno proti násilnické politi
ce vlády
' Srbsko
Povfsti o útoku na královnu a 0 její
pokusu sebevraždy
Podivné a úplně si odporující
zprávy přinesl kabel ze Srbska V
jedné z těchto rpráv se tvrdí že
na královnu Dragu učiněn byl
útok na ulicích města Bělehradu
kdežto jiná zpráva praví že krá
lovná měla prudký výstup se svým
chotěm při čemž jí tento vyťal
políček a královna z lítosti a han
by učinila pak ve svých komna
tách pokus sebevraždy Rychle
přivolanou lékařskou pomocí byla
vřak zachráněna Jsou li to pouhé
pověsti aneb zakládá li se to na
pravdě to bude možno teprve
zjistit z poštovních zpráv
Řecko
Zavedení nové bible spojeno s krvavý
mi sráíkami — Pád ministerstva
Dalft nepokoje
Již po delší dobu panoval v této
mi spor má-li bible býti přelo
žena do moderní řečtiny a násled
kem toho vypukly 1 pouliční bouře
které vyvolány byly studentstvem
Poněvadž nestačila k potlačení
ich policie musilo povoláno být
vojsko a v nastalé srážce zabito
bylo několik studentů a několik
vojáků bylo poraněno Tyto de
monstrace se opakovaly po něko
ik dnů a nej větší se udála u roz-1
valin Jupiterova chrámu kde přes
20000 lidí se sešlo a 'protestovalo
proti zavedení bible v moderní
řeči psané
Vrchní správce řecké církve se
poděkoval ze srého úřadu a také
náčelník policie podal svou re
signaci a situace stala se tak váž
nou že ministerstvo odstoupilo a
král po úřadě s M Zaimisem
splnomocnil tohoto k sestavení
nového kabinetu což tento také
učinil-
Ani po zprávě že utvořeno
nové ministerstvo davv lidu ne
přestaly demonstrovati a musely
býti rozehnány jízdou Ozbrojení
studenti mají obsazenou universitu
Z Filipín
Povést o s troskot dni parníku — Pev
nost povstalců dobyta — Nová
strana míru
V Manille rozšířila se pověst
Že parník Merta na němž nalézalo
se1 200 cestujících mezi nimiž í
několik amerických propuštěných
vojínů se v bouři stroskotal a
pohltil ve vlnách celou posádku i
cestující
Kapitán Edward P Lawton se
setninou 19 pěchoty napadnul
tvrz povstalců na ostrově Bohol
jižně od Cebu a ač tvrz tato
chráněna byla příkopy a dřevěný
mi hradbami tu kapitán Lawton
se svým lidem ji dobyli aspůsobili
povstalcům veliké ztráty Ti zane
chali v pevnosti děla i pušky
střelivo rozprchli se na vše strany
do houštin a lesů kde je nebylo
možno pronásledovat!
Na Filipínách utvořena nová
strana míru jejíž předsedou zvo
len byl Paterno bývalý náčelnik
tak zv filipínského kabinetu Stra
na ta chce se zasadili o ukončení
povstání v ' lerém jest krev zby
tečně prolévána a zem pustošena
Z KUBY
Ve prosptch Estrády Palmy
Lid na ostrově Kubě počíná se
co nejhorlivěji zabývali otázkou
kdo má bvt prvým její presiden
tem V odbývána bvla v
Havaně -on veliká
schůze - 1 t strada Pal
my jíž -v' 5000 lidí
Předs -- i byl generál
Maxi ii ve své zaha
jova ? že Palma jest
nej - žem pro úřad
pre é v těchto těž
kýč dobách pro bu
doučí repu
Schůze tato byla nejskvělejším
důkazem že rozvážný kubský lid
podporuje kandidaturu Estrády
Palmy _
Z Jižní Ameriky
Revoluce v malých republikách
jižní Ameriky jsou něčím tak
všedním Že je zbytečno téměř
aby čtenář jim věnoval nějakou
pozornost Leč revoluce která
vypukla v Colombii jest pro nás
do jisté míry zajímavou tím že
Spoj Státy vzaly na sebe ochranu
železnice přes Isthmus a proto
sdělujeme zde zprávy z bojiště
Liberálové překvapili náhle
vládní vojsko v Colonu a zmocnili
se tonoto města' Jiní oddělení
liberálů byla však poražena u
Culebry a Emperadoru a vítězný
guvernér po skončení boje spěchal
se svým vojskem na Coloo aby
jej vyrval s rukou povstalců -
Zájmy Spoj Států hájí tam dě-
Iovice Machias ieiíl velitelem ie
McCrea a bitevní loď lowa jejíž
velitelem je kapitán Perry
ZE STÁTU NEBRASKA
: m
— Po několikadenním líčení
uznán byl J W Cole obviněný z
krádeže okresních lístků volebních
porotou v pondělí nevinným Soud
odbýván byl v Trenton Hitch
cock okresu
— L Bruck sekční dělník na
Union Pacific usmrcen byl ve
Čtvrtek odpoledne blíže staaice na
renči Watsonově záp od Kear
ney Stál na náspu když pojednou
zasažen byl parostrojem a oka
mžitě usmrcen
— Na farmě Miggardově vzdá
lené šest mil od Beaver City
zmrzačen byl ve čtvrtek Harvey
Miggard Padl na rychle otáčející
se cylindr mlátícího stroje a jedna
ruka byla mu strašně rozdrásána
- raní nenry stewartova z
Lynch přišla předminulé úterý k
smrtelnému snad úrazu Byla s
mužem svým pro dříví a chtíc vy
táhnout! kus dřeva z vozu zavadila
o kohoutek pušky Vyšla rám a
nešťastné ženě byla ustřelena ru
ka O uzdravnf její se pochybuje
— Ve státní polepčovně vKear-
ney vznikl ve smetišti neznámým
dosud spůsobem ve čtvrtek ráno
požár jenž v brzku rozšířil se až
na střechu Na štěstí domácí od
bor požární plameny v několika
minutách uliail tak že škoda po
žárem spůsobená není velká
- C A Racdall z Newman
Grove přišel ve čtvrtek večer k
vážnému zranění V najatém povo
ze vyjel z Madison za jistými mu-
i kteří mu ujeli s taškou Na
poloviční cestě mezi Madison a
Newman Grove splašili se s ním
koně a Randall vyhozen z povozu
tento se na něj převrhl Byla mu
přeražena tři žebra
- V Leigh požili v sobotu
večer pí Fred Kimballová v úmy
slu sebevražedném pět gráaň mor
fia u Muž její spozorovav co
žena jeho učinila zavolal ihned
lékaře který život zoufalé paní
zachránil Má se za to že Kimbal
lová dohnána byla k sebevraždě
neutěšenými poměry domácími
- V pátek ráno zlámala se asi
míli západně odFremont náprava u
jednoho vozu nákladního rychlo
vlaku Union Pacific dráhy a ná
sledkem ioho sedm vozů bylo roz
bito a asi 50 yardů tratě poškoze
no Ve dvou z rozbitých vozů
nalézaly se hrozinky ve čtyřech
drobné obilí a v jednom smíšené
zboží Na štěstí žádný ze zřízenců
nepřišel k úrazu
— C J Noble jenž po minu
lých 25 roků bydlí v Blair požil
ve středu minulého týdne ráno
silnou dávku strychninu v úmyslu
sebevražedném Ihned přivoláni
byli lékaři jimž po delší námaze
podařilo se nešťastníka na živu
zachrániti Noble před několika
lety raněn byl mrtvici a duševní
rozrucha byla asi příčinou zoufa
lého činu jeho -
— Con Donahue přišel k smr
telnému zranění šest mil jihozáp
od města David City Nakládal
topolovou kládu 20 stop dlouhou
a mající 18 palců v průměru když
tato pojednou se smekla a svalila
se na něj Nešťastnému muži zlo
meno bylo několik žeber a po šest
hodin byl ve stavu bezvědomém
Uzdravení jeho jest pochybné
— V neděli přišel k vážnému
úrazu listonoš James Johnson
kterýž Již po léta obstarává po
srovni aoaavKu mezi postou v
Crete a stanicí B & M dráhy
Když v neděli ráno projížděl stancí
rychlík vyhodil skladník z vlaku
balíky listů omažských a lincoln
ských jež zasáhly johnsona tak
prudce že byl omráčen Stav jeho
se lepši
— Nels Anderson z Waboo
postřelen byl v neděli ráno ' ne
šťastnou náhodou asi pět mil od
města Onie Herringem Byli na
bonu a rozešli se na vzdálenost asi
50 yardů Pojednou vyskočil krá
lík a Herring po něm střelil NcŽ
místo králíka trefil Andersona do
nohy
— Farmer John Windell bydlící
šest Kil severovýchodně odWausa
nalezen byl v sobotu v noci mrtev
se zlomeným vazem Asi v 7 hod
vyjel z městečka a má se za to že
se mu splašili koně a Windell vy
hozen z povozu asi půl míle od
svého domova
V Mullen postřelil se ne
šťastnou náhodou R W Mahaífy
do nohy Zavěsil si revolver na
stolici a mezi jídlem vhodil nafi
svůj kabát Bera později svůj ka
bát zavadil o kohoutek a kule vy
pálená zasáhla Muhaífyho do
nohy
— V pátek v noci dobyli se
dveřmi tři pobudové do poštovní
úřadovny v Glenville avšak spů
sobili při tom taký Šramot že se
poštmistr i žena jeho probudili
Poštmistr s revolverem ▼ ruce za
plašil lupiče a vzbudiv několik
sousedů vydal se s nimi na stíhá
ní darebáků Za nedlouho byli
ničemové obklopeni zatčeni a v
sobota dopraveni Šerifem do Clay
Center
— V sobotu odpoledne kdyl
přesunovací parostroj U P dráhy
couvsl z Amen do cukrovaru v
Leivitt s prázdnými uhelnými
vozy překotila se kabusa do jámy
při čemž konduktorovi Maddenovi
zlámána byla kosť klíční a i jinak
vážně byl pohmožděn zejména na
hlavě a plecích Též i brzdaři Lar
son a Purford značně byli zraněni
- Conrad Luft bydlíc! blíže
St Helena přijel v sobotu ráno
do Ilarrington aby vyhledal po
moc lékařskou pro svého souseda
Na zpáteční cestě splašili se mu
koně a Luft byv vyhozen z povo
zu přerazil si čeliať na několika
místech a vymkl páteř blíže mozku'
Byl dopraven ihned do nemocnice
vykonána na něm operace Jest
pramalá naděje na jeho uzdravení
— Z Exeter sděluje se o neš:ě
stí jež událo se při pohřbu starého
tamního osadníka Johna Redferna
o jehož smrti minule jsme se zrní
nili Kočáry jely těsně za sebou a
když náhodou jeden se zastavil
srazily se povozy následující Při
tom jeden kočárekv němž nalézaly
se píJ WB arlandová a leitá již
píFordovábyl převržen a oběvyho
zeny byly prudce 11a tvrdou zemi
Fordová přerazila si dvě žebra
zlámala sl ruku v zápěstí a palec a
mimo to utrpěla i zranění vnitřní
— V Tecumseh projednávána
byla v minulých dnech v distrikt
ním soudu Žaloba Linna Carmana
proti Johnson okresu Carman a
J B Gooch vlastnili parní mláti
čku jež minulý podzim propadla
se mostem pře Ayre potok ve
doučím při čemž parní stroj znač
ně byl poškozen Gooch pak byl
usmrcen Carman zažaloval okres
Johnson na náhradu $200 avšak
soud rozhodl proti němu Rodina
Goochova prostřednictvím poruč
nika vznesla proti okresu žalobu
na náhradu $5000 a žaloba tato
projednána bude v distriktním
soudu
— V pátek poctili návštěvou
svou uřadníci z Webster okresu
lékárnu C E Hickse v Bladen a
výsledek její byl ten že klerk D
E Phelps byl zatčen a dva nákla
dy lihovin zabaveny Phelps i li
hoviny dopraveny byly do Blue
Hill Bladen 'jest hnízdo tempe-
renční a prohibičáci zjistivše 60
případů prodeje lihovin v lékárně
Hicksoyě postarali se o její z
vření
— Státní pozemkový komisař
Follmer a příručí Eaton kteří v
minulých dnech pronajímali školní
pozemky v okresích Brown Holt
Rock a Cherry vrátili se v sobotu
do Lincoln jsouce úplně spokoje
ni s výsledkem svého poslání Při
každé dražbě závodili nájemci o
získáni pozemků a na mnohé z
nich pozemků se nedostalo Vče
rejškem počínaje státní komisař a
příruči jeho pronajímati budou po
pět dní v dražbě pozemky v okre
sích Sheridan Dawes Sioux Box
Butte Scotts Bluff a Banner
— V Benton udála se minulou
středu o 3 hod ranní srážka dvou
nákladních vlaků Union Pacific
při čemž topič C B Hodgson
zraněn byl vnitřně tulák RHedcn
zraněn byl na noze a ostatní zří
zenci důkladně byli protřeseni
Pět vozů naložených různým zbo
žím bylo skoro úplně roztříštěno
a oba parostroje značně poško
zeny — : Pí Jessie Byersová z Wy
more žaluje v distriktnfm soudu
Johna Písaře a ostatní hostinské z
Wymore a jejich ručitele na n i
hradu % ioooo V žalobě své uvá
dí že muž její Jasper Byers stal
se následkem nemírného piti v
Dra rychlé každodenní modernS zařízené
Vyjíždí z Omahy v 7:10 ráno t přijíždí do Chicaga
Vyjíždí z Omany v 4:50 veCer a přijíždí do Chicaga
Ve dnech 1 2 2 a 4 prosince Drodávati le budou lístkv Aa
Uléatsktl úřadovna v c 1402 Farnam nlt Omaha
pouledoích dvou letech tělesně i
duševně neschopným starali ie o
ni a nezletilou dceru svou Před
tím než počal navštěvovali zmíně
né hostince byl prý mužem řád
ným charakteru bezúhonného a
svědomitě staral se o rodinu svou
Výsledek žaloby té očekáván je se
všeobecným napjetfm
V Gross spadl předminulé
úterý do vápenky v níž právě ha
šeno vápno 3letý synáček majite
le tamního Gem restaurantu T J
Marcella Jeho soudruzi pokusi i
Br o vytažení nešťastného chlaoce
když však se jim to nezdařilo spě
chali pro pomoc Než se tato do
stavila upadl chlapeček v bezvědo
mí a klesl po zpátku na vařící se
vápno Když byl vytažen shledá
no že nohy jeho zadní část těla a
jedoa ruka spáleny byly po kost a
nohy jeho musely býti obvázány
aby maso od kostí neodpadlo Ne
šťastný chlapec skonal v patnácti
minutách ve hrozných bolestech
— Dle úřadního sčítání vrženo
bylo letos v Nebrasce celkem
204192 hlasů a pro jednotlivé
kandidáty odevzdáno jich jak ná
sleduje: Pro nejvyššího soudce — S H
Sedgwicka rep 98993 C H
Hollenbecka fus 86334 W L
Clarka prohibičáka 4072 J B
Randolpha socialistu 1836
Pro řiditele uuiversity Ernst?
rep 99084 a Calkinse rep
96846 Hawkbyho fus 83895 a
Baystona fus 81819 Walkera
proh 4297 a Billswortha proh
4013 Wilkieho soc 1924 a
Shrama soc 2007
NejvyŠŠÍ soudce Sedgwick rep
zvolen tudíž většinou 1 2659 hlasů
— V sobotu v noci zemřel otra
vou alkoholem i6ktý Adolph San-
NAŠE MOTTO:
Výborné zboží
za iiejmírnejší
ceny
v kořalkách
vínech a
likerách
Pro domácí a lelaMou potřebu
m
fin
li
Klein jest te% jednatelem 2 nerova hořkého vína
pro South Omahu a Omaku
Swro-yfÉilil rol %
Václav Schneider řiditel
Eodinkr fetizky
ff-G
prosince prodávat! ae budou lístky do Chicaga
Lístky ty jsou platné až do 8 prosince
dan zaměstnaný na renči Campbell-Rackinové
7 mil jihovýchod
ně od Tecamah V sobotu večer
přijel ještě se dvěma spoludělníky
do města na koupi Na zpáteční
cestě k domovu klesl Sandan po
jednou se svého sedadla a stížera
byl hroznými bolestmi Soudruho
vé jeho zavezli jej do blízkého
strávního domu kde v bezvědomí'
uložen do postele Později silně
vrhl načež zdánlivě usnul avšak
brzy zjištěno že usnul na věky
Přivoláni lékaři zjistili že smrt
Sandonova přivoděna byla otravou
alkoholem Rodiče předčasně ze
mřelého mladíka kteří bydlí v
Herman odvezli mrtvolu synovu
domů k pohřbení
Tři rychlovlaky denně
— DO —
CALIFORNIE OREOONU
a víecli lilarJrfi míst západních
"THE OVERLAXD LIMITED'
"THE PACIFIC EXPRESS"
4 THE CALIFORMA EXPRESS"
Pouze jodiuou noc do Utull
Pouze dvě noci do Califoriiic"
Pouze dvě noci do Oregoiiu
od řeky Jllssouri
Mřstskií úřadovna 1324Farnam ulice
Telefou 316
Uniou stanice na 10 nMarcy ulice
Telefon 029
0
J KLEIN
importér a yelKoolicloiiM
m
ni si
Zvláštním
3
pozornost se věnuje
objednílvkám
v lahvích sfafcC
a plucarech fppv
rte
PÍ
2Ú
a R ulice
zá?čškr prsteny náušnice
Obchoduji rozhodně s neilepšfm zbožím jež se v
oboru tomto vyrábí Nové vzorky právě došly
Tažte se na ceny
ti
2413 N ulice
I SOUTH OMAHA
Omaha Sanitarium
ČESKÝ LÉČEBNÍ ÚSTAV-
Moderní ástav dokonale cattzený k léčeni
chronlckfcb nemoci dle pflloleDéno zpftsobu
Velké laenS k UCení vodou viemi ipísoby
ip&soby
v
Velké elektrické stroje X paprsky
Krásné Dokole dpo nemocné Nemnc
Nemocni mo
bou se stravovat! na misté a dostatl velkeró
onatřeni neb mohou dnchástAt1 ňn riatavn Ir )4
ienl s mésta
Ústav se věnuje hlavni léčeni vleklých ne-
mocí Jako jsou souchotě a jiné pllcnl neduhy
íenské nemnel krevní nemoci žaludeční a
střevní nemoci bostec srdeční nemoci atd
Nalézt se pod vedením českého lékaře Dra
K H Breuera Adresujte:
OMAHA SANITARIUM
958 Nortk 27 th Ave Omaha Neb
vlaky do Chicaga
r 9:36 večeři 1
t 9:30 dop
Chirsva nit m
li— ==1