Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    =OítROK ZÁPADU
Pokrok Západu
MBUSHEP WEEKLY
1'ublUbed by Pokmk PiiblUblng Co
IW9-11 Bi 12tb Hl~ Tel HMWt
dubscriptlon by mll - $100 per jrr
Vycfciií kažaou střed
TjilTá: Vyiayalelá Smi Pokrm
109-SHlUaHa m - Ttkto IQOS
V nUUlodákou do duina SlM
V mlátí dodávkou pottovni MUO
Pottou pro Spojení k a lUaadu M 00
Óeoa W
Drobni a rfiní ohlWky uvafc-JSutem poutě
ř 11 kayi uemzn K onj'-u "' přinucuj jw
a droírae a!t!šiw ui-yícisié rcifcnstt scpfc
Viliiiji i imliv filimB 7ftcťiit(l b třikrát Za
uma OMláieiii biiilHpfni umrlí a jiná ři(á
oi i00 ' Iři pulio za kuM uveři Jnřrií
Nec hť k 'ý prou pftliiži ujdnár)t tolik
twiit-i lnic #tk i ithlúiUu uiiil ti ořt-W) Cen v
m ifk nit Uvili dubu oaáuit íe ochotné na
M-ádání
Zásilky peněz
LrtU iť-Jhexpeťní1)! kdy ne koupi na poltí
n li expwwiu 'Mowy Oriler" a týl nátn a
tl-ln Téi V refriKtruvaiiviii dopliut aneb po
utkou bankovní Jtnt lácillkii Jlma hclu
eh platili -ciitickem" na hauk dM aaíle
o tócemú vU-e proto ie tolik anisinie platit
twnku za kolekcí aneb áť koupí mwtSnku
(lntrt) rmOmiihu ťlilcago neb New Vorlí Na
oi'-té drobu vrh ppnřs plijmvme tež i I-
fniovo woikv 'V Hfcnny TiiKjr n?:ni j-hiu
láoy poujeauo&ucliou aureouu pauze um
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaká Neb 27 listopadu 1901
GtÉQémncteQáfslFD Puk Zap
K žádosti četných čtenářů "Po
kroku Západu" rozhodli jsme se
konečně k poskytování prémií
předplatitelům Prémie naše se
stávají z celé řady kalendářů z
nichž každý předplatitel může si
jeden vybrati ' Prémie ty nabízí
me předplatitelům za doplatek v
oznámení uvedený K tomu po
dotýkáme pouze že k prémii za
doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
"Pokrok Západu" od i ledna
1902 do 1 ledna 1903 Každý
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musí doplatiti přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není k
prémii oprávněn Pro odběratele
venkovské zejména pro české far
mery nabízíme prémii zvláštní
Uzavřeli jsme totiž s "Bee Pub-
lishing Co" smlouvu jíž nám
umožněno nabídnouti předplatite
lům našim nejlepší anglický ho
spodářský list "The Twentieth
Century Farmer" na nějž před
platné obnáší íioo jako prémii
ta doplatek pouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)
na půl roku Aby čtenáři naši
cenný pb3ah listu toho seznali
poslán jim bude tento týden ia
ukázku Netřeba snad poaotý
kati že k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatiti a před
platí do 1 ledna 1903
V naději že přátelé a příznivci
"Pok Záp" ocení snahu naši
dle nejlepší možnosti jim pro
spětí znamenáme se v úctě
Vyd "Pokroku Západu"
Seí?atqii Stewart 2 Nevady pravI
že prozřetelnost "setlovala" stříbr
íáčnickou otázku Stewart patrně
Mře zaslouiený kredit americkému
lidu
'ONÍM TÝDNU DOBY-
AtttftlKA T
1 nového vítlzítW vpfuBJT--odboru
neboř prftpTavní stnloava
"dělaná v Anglii" musela býtna
hražena průplavaí smlouvou "dě
lanou ▼ Americe'' "
Guvernér Minnesoty VanSant
staví te kurážně do pole proti
nově utvořenému Železničnímu
trustu Jest však otázka zdali do
vede tohoto draka potříti jako
kdysi v Čechách učinil s v Jiří
Tahaní uší kteří bylo — jak se
mnohý čtenářů PZ pamatuje —
zamilovaným v trestem pro ubohé
žáký od starých kantora jest nyní
▼ Německu úplně zakázáno ježto
lékaři obievili že následkem tahá
ní uši vyvinovala se hluchou u
liNOZl USTOKOŠI ETXRÍ BYLI OSTA
noveni k dopravován! dopisů ve
venkovských nove zarizenycn o
kresích vzdávají se po krátké době
tvých úřadů To je skutečně na
nejvýš zajímavý případ kde úřad
shání se po lidech kdežto až dosud
lidé sháněli te obyčejně po úřa
dech V IXDIAHE HLAVNÍ V JIŽNÍ ČÍSTI
tmí o pokusy které prý se setká
vali dosti dobrým úspěchem —
usaditi tam zlaté bažanty jací
chovají se v naiich českých ba
žantnících V posledním zasedání
lesislstury přijat velmi přísný zá
kon k ochraně těchto bažantů a
tliUdiem toho se očekává Ze se
tiiy rozsBBoií
V IICOV£3lf OLEJOVÉM KAJI AME—
v Ceanmoata Tez ža
ta nová olejová společnost
i taaEiani dívkami
11 JL rnviUaai Uto společ
1 IrJít U lilii íic:ld?adníitt
M- "u:i eíí=dÍ týti provdáš
1 tzzl-a ve_ira prače maji
r - zliíj trrt-L 7allada
"r -- : Cijitamurfoe
- J v tavia pcU
: c l:? nli
1 r:j CzZ a
mu
íii
'MÍ K i VÍWrKU VAKOtÁNÍ
před předčasným vyhubením lesů
amerických jest marao neboť byla
práv inkorpoiována nová papír-
meká společnost 1 ohromným ka
pitálem která chce postavili veli
kou továrnu u Bílých hor v New
Hampshire kde nalézá se asi Soo
čtverečných mil lesa a chce tyto
lesy Epracovati na papír Americký
lid edá se nepřijde v tomto ohle
du k rozumu Dokud nebude
pozdě
První ronus zaměnio koně s Au
tomobily v požárních stanicích
učiněn byl v Ecclesv AngliiTam
ní mayor F Smith zakoupil do
těchto 6tanic malé automobily jež
se až dosud ve všech případech
osvědčily Tyto stroje joprvují
5 mužů čtyry žebříky 300 yardů
hadic dvě roury a jiné hasičské
nářadí na místo ohně s velikou
rychlostí a prokazují bezpečnější
služby nežli koně
JEMKA JABLK Z JIŽNÍ AUSTRÁLIE
posýlána jsou nyní do Evropy
hlavně do Anglie a do Francie a
jsou tam prodávána kus za 5 až 10
ctů zvláště vybraná jsou ještě
dražší Jablka tato jsou pakována
v dlouhých úzkých bednách z
nichž každáiojme 100 jablkTato
jsou zabalena opatrně v pijavý
papírpak ještěaby se nepotloukla
tu bedna jest vyložena buď jemný
mi dřevěnými třískami aneb su
chým kornovým listím
Jeden z hledačů zlata který se
právě navrátil ze severní Aljašky
vypravuje že v horách několik
mil od Dawson City vzdálených
nalezl se svými soudruhy celé malé
stádo ovcí zamrzlé v ledu a sice
ve výši asi 8000 stop nad hladi
nou mořskou Předpokládá se že
toto stádo muselo být náhle pře
kvapeno blizzardem když přechá
zelo dotyčnou horu a zasněženo a
nastalým na to krutým mrazem
utvořena kolem stáda tlačícího se
do chumáče ledová kra
Zahaleny v pavučiny čtyř sto
letí a téměř úplně ztraceny ležely
prvé mapy Auiěiiky v zastrčeném
koutě knihovny ve hradu Wolfeg
gu ve Wuertetr bergu až konečně
je nalezl tan šťastnou náhodou
páter Josef Fisher který jest pro
fesorem zeměpisu ve Feldkirchu v
Rakousku Mapy ty nesou datum
let 1 507 a 1516 a nalézají se v po
divudodně dobrém stavu a před
pokládá se že prvá mapa byla
kreslena snad pod dozorem samého
Kolumba Tento nález považuje se
všeobecně za nejdůležitější který
byl v poslední době učiněn a mapy
ty m?jí velikou cenu
Francouzský president Loubet
zvláště po útoku učiněném na Mc
Kinleyho jest velmi dobře střežen
Tajná jeho ochranná stráž sestává
ze 12 mužůkteří stojí pod velením
policejního komisaře Tato stráž
bdí neustále nad presidentem I
když udílí veřejná slyšení tu ne
pozorovaně ho střeží když vyjíždí
na procházky následují bo a mají
přísné rozkazy neztratit jeho oso
bu ani na minuta s očí Na jeho
vyjížďkách provází ho na bicyklech
a jen tenkráte lze poznati že tato
družina bicýklistů jsou tajoí poli
čisté Tato stráž presidentovi tojf
sta: reesc pesnou sumičku 75000
franků j -
Náš pokladniční odbor ve Wash-
Ingtonú óbdrŽei předešlého týdn
dopis z ureat unmesDy v Angín
obsahující padesátidollarOvou kdtt
íederační bankovku a V dopise t8m
jest odbor dftrtžnt ládin aby
bankovku tu vyměnil za zlato a
poslal je sdressátovi Takové zá
ďosti dochází na odbor velmi často
ač občanská válka skončena byla
již před 36 roky a někdy i žadate
lé chtějí peníze za koofederační
bondy Nejvíce takovýchto žádostí
přichází z Anglie kde svého času
tyto bondy byly prodávány a když
pokladniční odbor takovéto žádo
sti jest nucen odmítnouti tu ná
sledují pak dopisy na strýce Sama
které vyznačují se sice svou silou
ale ne svou zdvořilostí
Jakým spusobem se průmyslová a
obchodní tíseň v Německu roz
máhá toho důkazem jest článek v
časopisu "Arbeitsraarkt" odbor
nébo to dělnického listu v němž
se praví Ze v říjnu roku 1900 bylo
i(i žadatelů na každých 100
uprázdněných pracovních míst
kdežto letos v tom samém měsíci
připadalo jiZ 198 žádostí na kaž
ďých 100 míst Dle toho se očeká
vá Ze z Německa pohrne se do
Ameriky veliký proud přistěhova-
lectva jestli se tam poměry záhy
nezlepší a na to jest malá naděje
naopak hrozícím zvýšením cla na
americké obilí a maso poměry ty
se pro pracovní lid ještě daleko
zborti
Jeden RusKf korrespondent pra
ví Ze by velbloud fnadniji pro
klouznul uchem jehly neZli by
ciliuec bez průvodního ltu pro
klouznul přes braoíce Ruska- '—
Ruití úředníci snaží se každému
tak stížiti přístup do země ze se
tím nejea tato slovanská llie činí
ale sárovefi to ukazuje
Z Rac&o jest oproti celému vzxU
lanízu avlta pozadu o padesát
rcia r-V průvodní list jest
beilivl prcllllea a opsán n£kdy
čas odejmut a po čaa pobytu cUi-
nc jest obtěžován čaato otázkami
policie kdy míní ze země odjeti a
tím ipůsobem naznačuje policie
že přítomnost každého cizince jest
jí nepříliš milá
Shimko jkst v rfcíroMN uoiit
'irublováno' nejen svojí armádou
ale zároveR předčasným uzavírá
ním sflatkú mezi mladým jeho
lidem Příčina toho jest že založe
ny tam byly tak zvané sňatečnl
banky které měly podporovat v
mládeži šetrnost ale patrně minu
nuly sevým cílem Mužská i žen
ská mládež srbská počíná ukládali
do těchto bank velmi záhy v naději
na zvláštní prémium při uzavření
sňatku jakmile má takový vkla
datel neb vkladatelka na bance
nějakou sumu peněz uloženou tu
počíná se vzmáhati v nich touha
po manželství a následkem toho
Kfiatky jsou tam uzavírány mezi
mládeží sotva dětským šatům od
rostlou Většina těchto manželství
jest velmi nešťastna tak že vláda
byla donucena zabývat! se otázkou
nebylo-li by lépe tyto banky zruši
ti aby se zabránilo těmto nešťast
ným předčasným sňatkům
Dle konsulárkí zprXvy prAvé
uveřejněné musí býti ostrov Sara
wak pravým rájem na této zemi I
nejnižší třídy nalézají se tam v zá
vidění hodných poměrech a Žebrák
je tam neznámým tvorem vzdor
tomu že se na ostrově nalézá asi
600000 duší Nejbohatší občané
jsou tam CíSané a v posledních
desíti letech udál se na ostrově
obrovský pokrok Hlavní město
Kuchiog vzrostlo a zlepšilo se že
jest téměř k nepoznání a provádí
se tam stále ještě nové stavby
Obchod jest tam nanejvýš čilý a
konkurence velká leč ta obchodu
jen napomáhá a následkem toho
ostrov Sarawak má stálý proud při
stěhovalců ke svým břehům z nichž
nejvíce jest Číňanů pak Malajců a
Tamilů Podnebí jest tam příjem
ná největší teplota obnáší 90 st
dle FaLrenheita a nejmenší 70 st
Již po mnoho roků na Sarawaku
nebylo žádných epidemických ne
mocí Náš sekretář zahraničních zále
žitostf Hay pravil v poslední své
řeči že se diplomatické methody v
naší době změnily a že dnes prav
da a přímost nahraluje dosavadní
faleš a intriky jež byly až do ne
dávna základními pravidly diplo
macie Dosud se sice poměry v
diplomacii tak daleko nezměřily
jak sekretář Hay praví ale zlepši
ly se přece jen značnou' měrou —
Dříve když některá vláda obdržela
nějakou zprávu od přátelské moci
musela vypátrali jestli tato mluví
pravdu a pakli ano jaký jest její
za tím tajný úmysl že mluví prav
du a k vůli tomu musely vlády
vydfžovati hejna tajných vyzvěda
čů většinou krásných žen jež
nejsnadněji dovedou tajemství z
úst mužů vylákati Že poměry ty
se zlepšily jest částečnou zásluhou
Bismarkovou který začal v diplo
matických stycích mluvit pravdu
tak přímou a k tomu děsnou že
mu žádný evropský diplomat ne
chtěl věřit až teprve když došlo
k taktu a v pozdějších letech Čá
Itečoá i4?luhi náleíf americkým
diplomatům
Mzdy farmerského dělnictva
tfáižemldiiský odbor ve Wash
ingtonů vydá co nejdříve zprávu
týkající se mzdy farmerského děl
nictva od roku 1866 do roku 1899
Poslední podobná statistická zprá
va vydána byla v roce 1893
Pro naie rolnictvo jest zpráva
ona tak zajímavou Ze spěcháme
ještě před její uveřejněním podati
zde z ni některé nejdůležitější
body
Zpráva obírá se značným prů
měrným klesnutím mzdy farmer
ského dělnictva v roce 1893 a vy
světluje to takto:
"Špatná úroda pšenice ozimky
po několik rokft snížila průměrnou
mzdu dělnictva farmerského i
Kentucky Ohio Michiganu In
dianě v Illinoisu a veliké úrody
jakož i zlepšené poměry všeobecně
zvvšilv opět mzdy farmerského
dělnictva v posledních třech le
tech
Ve Spojených Státech nejvyšší
mzdy placeny byly farmerskému
dělnictvu v r 1866 a nejmenší v
r 1870 Ve státech Marylandu
Alabamě Mississippi Louisianě
Arkansasu lowě a Kalifornií pla
ceny byly nejvyšší mzdy dělnictvu
v r 1860 v South Karolině a v
Oregonu v r 1875 v Texasu v r
1882 ve Virgioii v r 1888 Nej
menií mzdy placeny ve státech
Alabamě Texasu a Ohio v roce
1894 v jižní Karolině Georgii
Mississippi LouisianSArkansasu
Michiganu Coloradu Oregonu a
Kalifornií vr 1895
Nejvyšší denní mzdy beze stra
vy v debě Zul placeny farmerské
mu dělnictvu v r 1866 a 1869 po
tyto oba roky mzdy byly ty samé
Nejmenií mzdy v době Zní placeny
v ř 1894
Ve státech New Hampshire
Vermont Rhode Island New
York Maryland Virginie Florida
Tennessee Michigan Minnesota
lowa Utseouri a Kalifornii pí
ceny nejvylll prúmčrntf dcnnl
nudy v době žní v r 1869
V New Uanipshire Vcrmontu
Massachusettsu Khode Islandu
Coantcticutu New Yorku New
Jtrsey v Pennsylvanii byly nej
menší u zdy v r 1879 ve ťloriJě
v r 18H5 v §ev Karolíně v roce
1890 v Delaware v roce 18914 ve
Virginii již Karolíně Georgii
Louisianě Michiganu Kansasu
Nebrasce Coloradu Oregonu a v
Kalifornii v r 1895 v Marylandu
v r 1898
Nejvyšší denní mzdy se 6travou
p'aceny farmerskému dělničte u ve
Spoj Státech v r 1866 a 1869
nejmenší pak v r 1895
Nejmenší denní mzdy se stravou
tněto dělnictvo v r 1894 v těchto
státech: Ve Virginii Mississippi
Arkansasu Tennessee Kentucky
Minnesotě lowě Missouri-Kansasu
Nebrasce a Coloradu!
Nejvyšší mzdy se stravou i beze
stravy placeny dčlnictvu v celé
zemi v r 1866 a nejmenší v roce
1879 ku kterému roku pojí se též
r 1894 a 1895
V celku však mzdy farmerského
dělnictva byly dosti stejnoměrné a
nekolísaly příliš až na některé
řídké výminky
Vítězství amerického lidu
Předešlého týdne rozletěla se
z Washingtonu po Americe zpráva
že mezi Spoj Státy a Anglií uza
vřena a podepsána nová smlouva
týkající se nicaraguanského prů
plavu a že ve smlouvě této povole
ny veškeré požadavky Spojpných
Státu
Smlouva tato nahradit má tak
zvanou smlouvu Clayton-Bulwe
rovu uzavřenou a potvrzenou dne
5 července 1850
JiŽ za dva roky po potvrzení
téže naléháno Spoj Státy o její
zrušení a ve veřejnosti přetřásána
tato otázka až do r iSóo kdy ne
blahá Buchananova administrace
počala vyjednávali o změnění této
smlouvy ale bohužel z vyjednává
ní tohoto anglická diplomacie vy
šla jako slavný vítěz a otáaka ona
zatlačí na byla pak do pozadí dů
ležitějš'mi hlavně ovšem občan
skou válkou
Po skončení téže sekretářSeward
znovu počal o otázce této s angli
cko i vládou vyjednávali leč ne
docílil žídného úspěchu neboť
anglická vláda nechtěla o změnění
této smlouvy ani slyšet Také pre
sident Grant pokusil se přiměli
Anglii by vzata byla smlouva
znovu v úvahu leč angličtí diplo
malé hleděli odmítnouli žádost
jeho všemožnými kličkami a vytá
čkami o president Hayes nepocho
dil s lišáckou Anglií lépe nežli
jeho předchůdce
Dne 16 dubna r 1880 kongres
nařídil presiJejtu aby okamžitě
učiněny byly kroky k zrušení
Clayton-Bulwerovy smlouvy a ná
sledkem toho sekretář Blain po
žádal Anglii o změoěuí někte
rých článků ve smlouvě té leč
lord Granville zcela krátce žádost
tuto zamítnul
Konečně opět sekretář Freiling
buisen po smrti presidenta Gar
fielda vzal opět důležitou otázku
0UU na přetřel a poukázal k tomu
Že Anglie porušila Clayton-Bulwe-rovu
smlouvu tím Ze zasáhla do j
poměrů v jižní Americe leč lord j
Graavillé Odvětil na to krátce Ze
president Buchanan souhlasil s
anglickými názory v r 1860 a tím
Že věc je skončena '
Také za administrací Harrison
ovy a Clevelandovy učiněny poku
sy přímětí Anglii k povolnosti v
této otázce leč ta tvrdošíjně za
mítala a nechtěla ani povoliti za
administrace McKinleyho a teprve
po Spanělsko-americké válce po
čala Anglie pojednou měknouti a
přišla k náhledu Ze v některých
bodech by smlouva mohla býti
změněna
Administrace McKinleyho ucho
pila se této příleZitosti vedena
jsouc úmyslem že smlouva Clay-ton-Bulwerova
musí býti zrušena
a nahražena novou a po dlouhém
vyjednávání konečně sekretář Hay
uzavřel novou smlouvu leč v této
Anglie vyhražovala si opět tolik
práv že celá americká veřejnost
se proti této smlouvě vzbouřila a
senát kdyZ mu byla předložena
pod nátlakem amerického národa
a veřejnosti opatřil smlouvu onu
tolika dodatky Ze Anglie ji sice
zamítnula leč musela přikročili k
novému vyjednávání jehoZ výsled
kem je nová smlouva v níZ jsou
práva a nároky Spojených Států
chráněny a uznávány
Spojené Státy ukázavie svou
sfln ve válce se Španělskem při
nutily Johna Bulla k rychlé povol
nosti leč je to americký lid a ne
američtí diplomaté jenZ slaví ko
nečně své vítězství nad Johnem
Bullem -
Nicaraguanský průplav bude
postaven naiimi penězi a bude
také náležet nám
Na tu polovičku jiZ si Joba
Bull přál si musí nechat zajít
chuť 3
Kapitalisté z Pittsburgu vy
naloží prý million dollarů aneb i
více na stavba elektrické dráhy z
Uitwaukee do Lake Genera
Přibudou opét nové hvizdy
k našemu praporu
S blížícím se přííiím zasedáním
našeho kongresu počínají se opět
důrazněji ozývati Oklahoma Ari
zona a Nové Mexiko aby připoje
ny byly jako státy k naší republice
Poslední census Spojených Států
udává Že nové Mexiko Čítá 195
310 duší Arizona 122931 duší a
Oklahoma 398331 duší Zároveň
Činí se návrh aby IadianTerritory
připojeno bylo k Oklahomě v pří
padě že tato učiněna bude státem
a území toto má dle censuju 392
060 duší Z nynějších států Ver
mont Delaware Norih Dakota
Montana Wyoming Utah Neva
da a Idaho mají méně obyvatel
stva nežli Oklahoma kdežto De
laware WyomingNevada a Idaho
mají méně nežli Nové Mexiko a
Wyoming a Nevada rréně nežli
Arizona
Co se týče rozlohy Nové Mexi
ko má 122580 čtsrečných mil což
jest více nežli rozloha kteréhokoliv
ze 45 států vyjímaje Kalifornii
Montanu a Texis — Arizona má
1 13000 Čtver mil a také jen ony
tři jmenované státy ji pouze před
čí svojí rozlohou — Rozloha Okla
honiy jest 39030 čtverečných mil
a rozlohou Svou ji předčí 33 jiných
států Unie liozloha IndiaaTerri
tory obnáší 31400 čtverečných
mil
Zkušenost dokazuje Je kongres
při změnění tercitorif ve státy řídil
se obyčejně více politickou barvou
oněch území nežli jich kvalifikací
Pokud se týkalo obyvatelstva a
rozlohy Nové Mexiko v roce 1900
zvolilo do kongresu republikána
jako svého zástupce a i v letech
1878 1880 a 1884 zvítězila zde
republikánská strana v roce 1 888
1892 a 1896 zvítězili zde demo
kraté Arizona zvolila v r 1900 demo
kratického zástupce do kongresu a
z veliké většiny yíiězívali zde
vždycky demokratékromě r 1884
ar 1894 kdy zvítězili zde řepu
blikáné
V Oklahomě v roce 1900 byl
zvolen republikánský zástupce a
territorialní legisiatura tamní se
stává z 21 republikána a 18 fusi
onistů Indián Territory nemá žádného
delegáta v kongresu Dle toho dá
se předpokládati že budou li
Arizona Nové Mexiko a Oklaho
ma připuštěny k Unii jako státy
demokratická strana získá v Arizo
ně dva zástupce do spolkového
senátu kdežto republikáné bezpo
chyby získají čtyři v Nevém Mexi
ku a v Oklahomě
Tato tři území mají dosti sluš
ný Školní systém některá pěkná
zkvétající města železniční spoje
ní banky atd — Oklahoma však
stoji daleko napřed pokud se týče
obchodního i hospodářského vý
znamu Obyvatelstvo obývající Oklabo
mu náleží k statnému pilnému
lidu našeho širého západu který
ve spracovávání půdy hledá svou
budoucnost a věří v šetrnost a vy
trvalost Oklahoma v posledním roce
měla 114736 dětí ve svých Ško
lách 235 studentů ca universitě
a 366 studentů na hospodářské a
řemeslnické kolleji
Pie těchto zde uvedených fakt lze
seznati Zé nároky Oklahomy aby
přeměněna byla z territorie na
stát jsou nanejvýš oprávněny a Ze
stane-li se tak tu Oklahoma bude
se řadit čestně k ostatním 45 stá
tům naší velké mocné republiky
Pral má ten člověk tak svěží
barvu? Poněvadž pravidelně uží
vá pravé Trinerovo léčivé hořké
víno nejlepší pro spořádání zaží
vací soustavy vyčistění krve a
osvěžení těla i ducha Pravé vy
rábí však pouze Jos Triner 799
S Ashland Ave Chicago a toto
jméno a adresu hledejte na láhvi
kupujíce je v lékárnách neboť jeti
toto víno dá kýžený výsledek
Město Fiodlay v Ohiu vypsa
sálo lioo odměny ui polapení
neb usmrcení každého lupiče
Městská rada přijala dotyčnou re
solucí jednohkiftí
V Canton O usmrcen byl
na křižovatce vlakem 45letý Hen
ry A Mess jeda na bicyklu
Oznámení
Všechny ct řády Z Č B I
jeZ jakoukolivěk částkou vypomo
hly oešťastnému br J J Malýmu
ze South Omaby budou k vito v
nv v příštím čísle Bratrského
Věstníku Z & B J
S úctou VÝBOR
fcH "Oto íi Mi
Jadiaá Mkárna ve Watt Point Neb
lei m tMi obeboda první třfdy jett
í 11 PMIH mul la lat ia malí-
uiwif 1 -™"— f~ —
tel sán mí Btavlti ř£f tni ěoMckoa 1
MCtickoa U to Hdki pHleZitoat sto
JUafcJh Mkafa ktar rkra ai
uHditl aMMWtata obchod v dobré osa
dě MS Boaaareaea u uaia pvwwauau
niM aaadrcae:
17kS Watt Palat Neb
j PajM tyj a SipltyJ
Nalim milfifi přátelům!
Už je tu zas posvícení
turck voní na pekáči -
nechť si každý z Vás popřeje
všeho co Vám hrdlo ráčí
Každý z vás nechť díky vzdává
má li za co děkovali
a nemá li — nechť z Vás žádný
víru v budoucnost neztratí
Život jest boj neustálý
od kolébky až do hrobu
ten jest ztracen kdo nedoufá
v příznivější Žití dobu!
V té rozkoši posvícení
vzpomeňte přátelé zlatí
ze by Pokrok z duše přál si
by měl též zač děkovati
Chcete-li nám to nejlepší
uspořádat posvícení
nechť každý z Vás bez prodlení
předplatné poslat nelenil
Souchotiny jsou zlá věc Těm
neodolá žádnv tvor a nolitickvm
-1 — -souchotinám
ádná strana Teď
právě zkomíraií "na ně noDulisté a
# a - —
zvláště v lowě mají už na kahán
ku neboť v posledních volbách
dostali v celém stáiu 778 hlasů
A odpočinutí lehké dej jim pane
a světlo věčné ať jim svítí!
Ticho ticho v té Africe
Kitchener snad syt je boje
aneb má snad porouchány
klapky u psacího stroje?
Ti bulharští bandité na té mis
sionářce Stoneové slevují jakoby
počali uznávat že i zadarmo je
dost drahá
#
Teďkdyž generálu Kitchenerovi
podařilo se zase nalézti De Wcta
tu by bylo lépe pro BulliČka aby
se připravil na to nejhorší
Kdyby se tak snadno dalo zá
polit s tím cařihradským Turkem
jako my dovedeme zápolit s těmi
našimi turky o posvícení tu by
ho Evropa dávno byla zbavena
#
Tak přece jenom je to pravda
již populistům odzvánějí hrany
co asi nyní bude dělat
náš milý 'Přítel lidu' beze strany?
K
Kdo se trápí kdo se Žere
ten je přeci jenom bloud
každý o tom posvícení
smutek odhoď chutě v kout
Vždyť jsme jednou jen na světě
tedy brachu chutě už
vždyť do roka jednou béne
každý si udělat muž'!
# -
Král Sedmička přeje si prý mír
v jižní Africe za každou cenu
To rádi věříme zvláště když an
glický lid bude muset tu cenu
zaplatit
Pětadvacet Zen bylo zvoleno do
různých úřadů ve státu Colorado
Jen aby si voličové ku konci jích
úřadování nepřili že by měli do
stat za jích volbu pětadvacet
Pat Croweovi patrně že došly
poštovní známky Ze uZ tak dávno
neposlal žádné psaní
#
Generál Miles jest proti vojen
ským kantýnám Patrně Ze si
myslí že naši důstojníci dovedou
pít za všechny vojáky
r i:
stvi zdají se být spodničky moc
xzr '
M
V Chicagu je časopejsek
Jednota mu říkají
ta se se svým nízkým záštím
vůči mrtvým netají
Je to přece jenom chamraď
nad níž lze jen zalkati
ne Jednotou — jí hyenou
by lip bylo nazvati w
Admirál lchley bude prý čest
ným námořním soudem očiStěn
Ale jeho nepřátelé za to zůstanou
poznamenáni nejen po celý Život
ale í po své smrti
Dříve budem lítat vzduchem
jak lítají naši ptáci
anebo pozpátku chodit
tak loudavě jako raci
dříve v řekách místo vody
plzeňské jen bude téci
nežli naše policie
Pata Crowa chytne přeci
Ať vám turek drazí dobře chutná
zavlažte ho hořkým mokem
v naději Ze ještě budem zdrávi
neZli rok se sejde rokem!
♦
J Pierpont Morgan nebyl sice
zvolen do ředitelstva Železničního
trustu na severo západě ale kaZdý
ví Ze on je tím principálem který
vládne řiditelikými figurkami dle
své vůle a chuti
Ceny ovsa na chicagské burse
letějí vzhůru jako rakéta Jen
aby tak brzy nepraskly tak jako
ve výli praskávi rakéta
Potizo jedna costa
Občan omažský vám
U ukazuje
Poure jedna cesta j st k vyléče
ní bolesti v zádech
Mazání a náplastě mohou 'vám
ulevit
Nevyléčí však
Bolení v zádech znamená nemoc
ledvin
Doan's Kidney Pills vyléčí
všechny nemoce ledvin
OmažŠtí občané to dokazují
Přtčtěte si toto:
Pan Joseph Donner 1407 jižní
13 ul praví: "Mohu dáli Doan's
Kidney Pills nejlepší odporučení
ze všech léků jež jsem užíval
Než jsem je dostal v Kuhn & Co
lékárně nemohl jsem oíinouti zá
da a někdy musel jsem přestat na
den neb dva pracovali Ledviny
byly slabý a pracovaly Často tak
Že nočnf odpočinek rušily Zkusil
jsem značně léků žádný mi však
nepomohl až zkusil jsem Doan's
Kidney Pills Ty mne vyléčily"
Xi prodej u víceb obchountkQ Cena
50c60t6 Fostcr-Milburn Co Duffalo
N Y vyhradoí Juilnalcld pro Sp Státy
Pamatujte Jméno I)oao's a 'ocbcfte
Jiných
mm
Každý
jest udiven
neobyčejnou hici oděvů-
Vyprodáváme zásoby koupené
z oděvního velkoobchodu
LEVY R0SENFIELD CO N Y
Výprodeji tomuto není podobného
v dějinách prodeje v malém
iffi$lSceloviiÉDl)Iáí
"®$598-©-
Tyto obleky dokonale padnou a
zhotoveny jsou dle nejnovějších
střihů z výborných látek Každý
odkupoík kterýž zkouší některý z
obleků těchto učiní poznámku
"Nuže_ío jest oblek isdollarový
není-liž pravda?"— a skutečně ta
ké jest Neopomeňte zaopatřiti
si jeden z těchto obleků Výběr
jest dosud úplný avšak 5 000
obleků nevytrvá dlouho Ar QQ
při této ceně QJ
ČESKÝ ZVĚROLÉKAŘ
DR B KELLER
spolupracovník PZ a Hospo
dářských Listů vyrábí následu
jící léky pro koni
Dra Hellera mazání na otoky oebro
menlny Cena 75c (Hodí se též vý
hodně pro lidi)
Prážek proti ěerv&m u koní cena 75c
Lék proti kolikám koní Jedna láhev II
tri i&uve S2DU test lanvi mou
Ostrá mast na staré otoky nádory lpi-
nek a Jtne otoky kostní uena vi00
Ochranný lék proti choleře prasat Malá
bednička WlW velká SB&o
Práiky proti dychavičnoiU koní tl
Maaf a prásek na rány odřeniny od drátu
neb řemeni' uena onou leao mc
PráSek proti chHpřcí kalii nechuti k
íri-uu a cnuaoarevnotti ceoa £ id
80c 10 liber 13
Lék na láilapy a nemoce kopyt- Cena 11
Dále tyto léky pro lidi: '
Dra Hagera práíkv proti rheumatiímu
▼jléřl QejtéfSl případy rbeumatitmu v
několika dnech rovni i chřipku
Cena tl tři bedničky 1250
Karlovarská a&l umělá ivetoznámf lék
proti nemocen ledvin žaludku a Jater
Bednif ka 75c a $1 25
Léky caaýlám pouze za hotové Pro
osady v niebi dotud nemám jednatele
hledám spolehlivé jedoatele jimi dám
nejleptí výhody ►
Za 12 50 railu I dobré léky pro lidi
připravené dle popisu nemoce
B úctou DrB HELLEB
hb Blue Islaa I Are Chieac III
PÍŠTĚL A HLÍZA V TÝLE
TjlÉfií
se t
15 aí
30 i&t
ftemlncoTO lttent pllMII a blit
tfleí-h leat bot vMeckf a
jlrprotMlk Vytfátiiáda
Idlrl U te Hit l doaa yro
diielltf oWlol tl
FLKMINO BROS Chemlata
Union 810c k Varda Cblcazo-
N0BTH-T7ESTERN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Dtnnl chicagský ivláitní vlak vyjíždí
v 7 JO ráno mftto v 700 ráno T taaft
ba pHJÍMi U Cklesga
Denní 8L Paul Hopla eiprcMnf vlak
vyjíždí v 7:10 ráno mfito v 6:50 T Uai
set arljisai 4a St Pul-Hals
Čí Overland limited do Chicaga v
7"i5 eter má tfmrí rety bmum Daleko
rychleji Jed na aipad s Chicaga do
Omaby
Hoftfc Western to mftie aloíti
— Předplácejte se na Pok rok
Západu pouze f 100 ročně
ccstajktinu jest na áwí