Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
0
1
e-
4
V a
CESKYCII SPOLKU
OMAHA
Rki tMUckJ ě 1 ZCIIJ
OJ vviaepialdelnt rh6ta kaidou ítvrU J
aedsil v mstci o 1 II onp vnni p meuetkl
a II a Wllllam ul Předa Jun Roakk taj
J V Mk VU Ho lt Ml oíet V A Souhra
4a HIT Williams ulpokl P Mach
Láe Ja Huh ě 5 RytíM rjtbla
ulhvá arhnxa všdv Drvnl a třetí tlředu
meskl v 8 budln veír va spolkové mlatnosll
T Boknlovn Kalil řtirmák Valící Kancléř
fía IM Mu 131 h Itr Krud Máma K K 6 í
I7U7 Uavenwortb Dl Vicla ťflbyl M of K
810 lllckurr Bt
TM Jed Hokol t Omaha
odbf tí avé prarldelna aolilM kald f 4
trtjk nlalol Tdfar fa tva miatooatl 123
Do Utb Bt rfedaeila Joar Mik UJomnU
Karel Bpalak Bo I5lh 8t 4ilnlk Vici
Kat oor lil tnter po I ad n l k Ant
Kovák
Podp Hkol Tjrl i 1
odbfvá aeb&M dvakrát mtaifnl kaidou
Oakirnfnl acbftM odlif vá l nadali njnii
pallatnl acb&e 1 nwiíll v dubno a ttvrtlatdl
r t j Lt _ I k n n I_ V 4
I nauail a a pon'ian t ueau:i v ai n i HPtutn
tnlttopředaeda Fr Svoltek taj Antio Ni
IIMaSo Uth Bt ofetnlk Josef Kitipar 17
I3iá ul pokladník V J Kunci 116 Ho II
vtlicntwfi
P(I)VK
7H4BO
Btr
Onu malfitku naírotf Jm nemrc vfoor
Hfřtol Ant Ilráidaa Allwrt RlláipraporMnik
Alola Kaáuar viu pr J Uoudar doiorce Joa
Plfha náíelnik Ant Valák vp náí Simon
Rokuaelc táatnp do C N H Spolku Joaef
Kaipar
Tábor Cvlumbnii i 60 WOW
odbf vá achnta katdá I nedále a X dterf
otálel v líni p Jol KloptHky na IS a Wllll
tm ulici Vol komul Frank Bvoboda mláto
kootul Krank Hemn pokladník Krank J
Bemín Uth an I Wllllan s klork Karel Stě
oifka lili Ho I3th Btr urivixlíl Jan Klula
vnitřní ntráKce Václav Velvoda vonkovni
tráfce Frank Vejvoda vfbor uiajntko na S
roky Karel Bttpán
Tábor Sebranka l 4771 MWA
Odbjvá tri pravidelná achtie ktldon prrou a
Ifatl atfndu v mtaicl v (mm bodln veétl
valoi pana Jana Hrochu Velicí konaul Joael
fiala návodíl i haa Bkrdlant bankáf Joael
Vojiálka klek Ji hn Hrázd tm Ho 1MI) Bt
přivodil Cbaa Bnirkovsli vnitrní atrál V
Oolejt venkovní itrái J lialaíka
Tábor SebiBRHká Lípa i 188 WOW
dbyvá achtie druhá a (tvrtá nter v mCslnl i
lni Hrochovi Joael V Kaftpar pfwlaeda
1734 Bo 13 Bt Vác Dolejt miatopredaeda
1310 So darfleld BtVáoMaílko pokladník
149 Bo l:itn Bl A F Novák taj UMA 80
14tb Bt: Jak Marel průtodíi
tibor YlaKtlHlava Č 29 4Í D
odbývá acbnui katdun í neddl v mfmcl v Bo
kolovnt o hod odp Vyli-ullá předa
Manr Michal lHliB Maann ul předsedkyni
J V7jletbeuký námánlka Jone6na Machová
tajďiiio Uarle Holický áeetnlce Nelil
Svobodová poalHdiiictf Anna ťiťbová do
orkyn Marie Herháf imr naietku Frant
Fl tiová Marie Btelan M Kapková
Sbor Hřzda Sové Dob i 86 j(l
odbývá váarhnxe katdouS nedill v méaicl vt
hod odp v BÍnl Melmri ťledxedkynů A
Olileborád 1407 Wllllam čfotnke Kmllle Clilo
borád lilu Wllllaoia pokladnice M Zikmund
IIKOSo I2f at tnjeumlce Vllb Hartol VSSM
Ho Iih Bt
Sbor Martlia Orove i 10
odbývá ivá pravidelná anhde vidy 4 oedťM
v niĚíd v Sokolské !ul Fřededkyní Marie
Pet- UuTBo 15ta t miBtopředucdkyné A
K re Jí i aeuinlce Nalili- BvoliMia 1216 Bo 13
Ht pokladnice loKle Janefek lWWSo USt
V K Aloisie VaHout prvui prftvodkynfi K
Kolářdruřiá průvodkyní Marie Itr Aid a vnitř
trá AloiMie Jindra venkovní stráJ Marie
Jiránek výbor mulutku Anna Kuppert Kat
Valenta Alolale Krejčí lékal Ur L Svoboda
Podp Hbor Sokolck Tjrš t 1
odbývá ave achAae jednou meaiCně a nu
kaidou druhou nedvll v alnl Metzovi Přeď
aedkni Fruntltka Koutuký miatopredsedky
n( Marie IteCán tajemnice Antonie Mtejgkal
2413 go Win fcítr áíotDlce Marie llflek H
a Oharlea Bt Omaha pokladnice Jovale
Kašle výbor majetku Franlllka étepán a
Anna Dílek nóetul výbor Bolena buiek t
Marie Matíjka doiorkyní Marie flíba
Tábor Mjrta 932 R H A
odbývá achftil první nedí II v měnící vankof
tká ainl redsedka Mary Houkal místa
predaedka Frant Kouwk tajemnice jáarlt
trbánek 3(04 8 U Bt pokladnice Anna
7lkoaký kanclifka Mary Suirtovaký niarl
ťavla Hanielin vultf atrál B Hrubý venk
' atrál Mary ťécLola výbor majetku Anna
éemlk KVeleebovaki ABteJnkal ipolkvoý
lákat loula Bvoboda Mary Houkal vyalao
kyni do aleadu Pavla Hanwlln mistovyal
SOT7 T3£X OUAHA
PrrB Líe i 828 AOCtT
vdbývá avá pravidelná achte 1 a I atfedf
▼ mtaicl v tíui p Koutekýho na 80 a Q ulici
rhotnaa Ltaec Mlatr Práce Mika Voienec
vitlovedoucl An'on Kubát dotorce Frank J
Fltle taj SUM Fr Dvořák áCetnikSl a
8 Bt Kudolnb Pallk poklad John Sitera
bravodCi - Vincenc Mnl vnitřní atrátee
Frank Jarol venkovní atrál
Háj Palmoré Dřevo ř 7 Krah úřevařek
Odbývá vá acháte katdé pnalednl pondělí v
nělcl v mlatnoHtl p Laltnera na Suti a Q ul
milici v mlutnobtl p Laltnera na Stltá a 1
Barlora Racek dAW Jná poruíolce: Anna
Knhn mw-pwMwiaai nfi v-ij
W7 Bo řl ati Frantllk PlvoTIWa pokladnice
Anna Vlach provodil Anna Kroček véty
Bii Joale Křenek votf ni atrál: Anna Hláv
ka venkovní a'riž Maitdalena PlvoBka Ag
Voniaek AnnbSobialavaký výbor majetku
Jediný českým
a závod olovnický strojnicky
w 8 zámečnický v Omaze
vlaatDÍ
Xjeo Barooh
SQ3 o 13 tli Street
Teletoa IM7 - :
- Zaváděni vody plynu a kanajinvce pro
vádí m levné a dobře MSif
gtitaí letutelatrí pr Jedla! MrMee
s Lieveuaaue diti pasiBy
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 n 1 1 h 1 1 1 1 1
— NEJ VĚTŠÍ—
MASNY KRAM
na 6 rieree nllel
má kraian nái
FD KUN OL
NeJvMří Ééakjf řezoíck závod
- na Eaat ttrane
Velk5 iái' hy mata v'ebo drubu
uzenek aaláuift lanek a ve co do
obora nirtetjkfl tAbA — Koupíte
zde levndji a nato lepSÍ Jak u ni
koho jiného
u 11 1 n 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sša MASNY KRAM
najíi atrao mtata vlattol krajart
Urfitří Knnolov6
Itilo 1 344 jilnt rj ul
Ncjvřlll zásoby mata viebo drubo
uatnek aalámft luaek a vftbec viebo co
v obor tento spadá
Ccay itmljií ntl kdekoliv Jinde
Uherské výrobky
švtitkovi povidla ovil sýr ýafri
iafrin fttnek brinxa nap~oitj m
DGOÍID & CHADY
Car Xk LMweaworth Oaufca
bo: Te Oreaard FraH Pránu a Co rok
Cbarry a Oak in Plttabar Pa C A
l IMil vyraMtakportrvaalt
t
I ČEŠI V AMERICE !
:m ní
T V Cliicigsko "Svornokti" do
Četli jinie o lebevriídě krajina
Aloise Hromádky v Detroit
Předminulou sobotu požil kyseliny
karbolové na mosté pnoucím se
přes řeku Detroit oaceX se vrhl
ďo vody a utonul Sebevrah byl
asi 35 roku stár Příčina sebe
vraždy není známa -
1 V Chicagu zemřel předminulé
pondělí náhle krajan Josef Kabát
z c 6a8 záp ig ul avšak pytvá
ním mrtvoly bylo zjištěno že se
otrávil Příčina sebeviaždy není
známa Josef Kubát byl asi 50
roků stár a do Ameriky phiei před
a' rokem ze Žlučlna v kraji tábor
ském Zanechal zde manželku a
čtyři dítky
1 v nunaio in x otravu se
se předminulé pondělí kyselinou
karbolovou krajan Ant Stupelík
361etý dělník bydlící s manžel
kou svou a sedmi dítkami v
Rochestru Sebevraždu spáchal
prý proto že česká dívka Anna
Bělohlávkova zdráhala se s ním
uprchnouti
H V Chicagu postřelen byl před
minulou sobotu i81etý český mla
dík Fr Bauer z č 11 37 Clifton
Park ave Vyšel si se soudruhem
svým na lov vrabců při tom však
dostal náboj broků do dlaně pra
vé ruky Druhý den dostavil se
zánět Tuky a rychle přivolaný lé
kař musel mu broky vyřezati aby
předešel otravě krve
% V New Yorku přišel předmi
nulý pátek hrozným způsobem o
život i61etý český mladík z č 338
záp 33 ul Oliva pracoval v jedjé
továrně na záp 65 ul Když pak
chtěl hnací řemen na jednom stroji
posunouti na kolo smekl se a byl
stržen do stroje Nežli však ne
štěstí bylo spozorováno a stroj za
staven byl nebohý mladík již
mrtev
1 V Baltimore byl zatčen a
uvězněn- co roka starv kraian
Michael Jirák z
ul na obžalobu
č 1610 Thames
že předminulou
středu pořezal svou ženu Annu
chtěje ji zavražditi Manželka
Jiráková zraněna jest na levé stra
ně prsou a na levém rameni jež
pozvedla aby se proti útoku
chránila Zraněná žena doprave
na byla do nemocnice
1 V Chicagu postřelena byla
snad smrtelně předminulou sobo
tu čtyři roky stará Otilka Krejčí
kova z č 35 McHenry ul Šesti
letý bratříček její Edward nalezl
v ložnici rodičů svých pod polštá
řem revolver a jal se ihned u pří
tomnosti sestřičky své vyndávati z
něho náboje Pojednou vyšla
rána a děvuška s hrozným výkři
kem klesla k zemi Kule vnikla
jí do hlavy blíže mozku a lékař
pochybuje o jejf uzdravení
1 V Rbinlander Wis přišel
těžkému úrazu mladý kraian Fr
Paider Týž vracel se předmin úte
rý brzy z rána ještě s jrdním spo
lečníkem v povozu k domovu když
městských hranic zasažen byl
povoz vlakem Chicago oc North
western dráhy Vůz byl překocen
jeden kůS usmrcen ťaidrovi ura
žena noha u samé kyčle a společ
níku jeho přeražena páteř Jest
naděježe se mladý Paider uzdraví
1 V Brooklyně N Y pokusil
se předmin neděli o sebevraždu
35letý krajan Anton Valenta Aby
se usmrtil jistěji požil nejprvé
jedu načež vé světnici se uzavřel
a otevřel plynový kohouttk Ná
hodou přišel jej navštívit přítel
leho kterýž nedostav na někcli
keré zaklepání odpovědiza porno
ci sousedů dvéře vypáčil Valenta
ležel na lůžku iiž v bezvědomí
Byl dopraven do nemocnice ale o
uzdravení jeho e pochybuje
1 Krajan Martin Novák z Cle
vtlandu povolán byl válečným
odborem Spojených Států ku slo
žení zkoušky pro hodnost druhého
poručíka v pravidelné armádě
spolkové Novák prodělal válku
španělskou jako druhý poručík v
armádě dobrovolnické a po skon
čení války zadal prostřednictvím
kongresnfka Burona žádost o při
jetí do pravidelné armády v tže
hodnosti Nemoha se dočkati od
pověji vstoupil do pravidelného
vojska jako prostý vojín a byv
poslán do San Juan na Kubě po
výšen byl na seržanta Zkouška
jíž se má Novák podrobiti má
býti odbývána v Chicago avšak
kongresník Burton chce vymoci na
válečném oJboru aby mohl Novák j
aložiti zkoušku na Kubě
1 Smutné tc bylo překvapení
pro krajanku pl Annu Wideršper
govou f č 779 AU port ul v Chi
cagu když předminulou sobotu po
poledni vešla do dřevníku Na
sloupu v koutě nalezla Um visící
mrtvolu svého jsletébo manžela
Václava a ačkoli dala na jevo vel
kou duchapřítomnost a bez otále
ní chopila se sekery a provaz jed
ním rázem přeťala byla veškerá
pomoc marná pokusy přivésti
omrzelce k Života minuly se účin
ku Krajan Wideršperg byl po
slední čas poněkud xádumčivý
" ' ' 11 ' ~~ "— " na - i - sii i — i i ---a - iwyeťv miiái „„i umí amymL" értsattoW+mmw&-mtM+vvmm Vm vi-afj ea#m?a4!t' m-aavm XrZ rFy-PéP a--- '3"- - ~
' - - - - „„ „ v ( w a i - -v _r „ '-í ví - í f-JÍo- - ~
Asi před 14 dny pomáhal domácí
pí Horáčkové odklízet! s uličky
odpadkovou bednu nešťastnou
náhodou vysmekla se mu bedna z
ruky a zasáhla jej do hlavy Mu
selo mu býti nějak ublíženo neboť
od té doby stěžoval si na velké
bolesti v hlavě a nic jej nrtěšilo
Nikdo však netušil že zabývá se
sebevražednou myšlénkou Sebe
vrah pochází z Bukovce kraj
Plzeň v Čechách a v Americe dlel
14 roků Ku spolku nepatřil žád
nému a byl pojištěn na jistý obnos
u společnosti Metropolitan Po
léta pracoval v dřevařských ohra
dách ale po poslední tři roky od
kázán byl na své dcery ježto ne
mohl pro churavost těžší práce
vykonávati
1 Mladistvý český virtuos Jan
Kuhelík přijíždí do Ameriky a
dne a prosince vystoupí po
nejprv v Novém Yorku O zna
menitém umělci tom píše mezi
jiným "Šotek'' ze dne aa t
m i "Český Paganini" jak nazý
vají Kubelika v Itálii narodil se
5 července 1880 vMichli u Prahy
Prvého vzdělání hudebního dosta
lo se mu od otce který byl příte
lem hudby a ochotníkem hudeb
ním Roku 1893 přijat byl mla
stvý umělec na konservatoř praž
skou kde vedením prof Ševčíka
činil pokroky úžasné R 1898
konservatoř odbyl a hned na to
vydal se do Vídně kde hrou svojí
vzbudil ohromnou sensaci To
várník Bedřich Brosche unešen
jeho nrou daroval mu pravé
housle nejproslavenějšího vyrabi
tele nástrojů hudebních Quarne
riho Po neslýchaných úspěších
svých ve Vídni cestoval Kubelík
po Čechách za ohromného účasten
s'ví obecenstva na to v zimě roku
1899 vydal se do ciziny Památný
jsou jeho úspěchy v tfudapesti
kde za jedinou sezonu hrál čtrnáct
kráte za hlediště úplně vyprodané
ho V roce tom procestoval 'Ra
kousko Německo Rumunsko
Itálii a Anglii Úspěchy jeho po
celé této cestě jsou přímo bezpří
kladny V dvacátém roce svém
obdržel rumunský řád Bene me
renti I třídy a titul rumunského
komorního virtuosa od krále srb
ského komthurský řád sv Sávy
Za pobytu v Římě přijal jej papež
který se vyslovil zvláště pochval
ně o urrĚní mladého mistra a udě
lil mu komturskv řád sv Řehoře
Nikdy dosud nepodařilo se umělci
nijakému vzduditi v Anglii takové
nadšení jako Kubelíkovi V Lon
dýně samém po dvě sezony hrál
3 5 krátě a i v jiných městech Anglie
pořádal řadu koncertů za nebýva
lého návalu obecenstva Rovněž
Paříže dobyl Kubelík rázem a kon
certy jeho v saloně prvního den
ního listu francouzského Figara a
v divadle Vaudeville byly pro
Paříž událostmi Filharmonia lon
dýnská zvolila Kubelíka čestným
členem Loňského roku hrál před
královnou Viktorií ve Windsoru
letos byl jediným umělcem který
byl povolán ke dvoru krále Ed
varda VII Dary které obdržel
na pouti své světem jsou ne
sčíslná a představují cenu náram
nou R 1901 na příklad obdržel
od anglické milionářky pí Palme-
ové pravé housle mista Stradiva
ria ceny nejméně 50000 franků
(korun)
"
M ::Z ČESKÝCH VLASTÍ :: i
:i ' ik
Ze strachu před soudem spáchal
zámožný rolník J Kolář v Bene
šově u Boskovic hrozný čin Pro
hodil něco v hostinci vůči svému
sousedu který nemeškal a zašel si
do Boskovic k advokátu a podal
na Koláře žalobu pro urážku na
cti o které ustanoveno líčení na
úterek dne 5 t m Obžalovaný
Kolár zalekl se trestního líčení tak
velice že odešel v pondělí večer
na půdu zalezl do sena a zapálil
je Statek shořel úplně Kolár
nalezen upálený
Uhořela Z Nov Bydžova se
sděluje: Dělnice Anna Slámová
v Lobči dolévala rjzsvícenou pe
trolejovou svítilnu a počínala si
při tom tak neopatrně že petro
lej se v-zDal Plameny zasáhly
dělnici a úplně ji obklopily Zdě
šená žena za úpěnlivého nářku
vyběhla před dům kde několik
sousedů uhasilo na ní plameny tím
způsobem že na ubohou naházeli
peřiny Vzdor včasnému tomuto
přispění utrpěla dělnice tak nebez
pečné popáleniny že za ukrutných
bolestí zemřela
Stařec usmrtit st skokem se třetího
patra Příšerným způsobem do
konal život svůj 6zletý bývalý
kovář Ferdinand Kuesel bydlící
u svého zetě Karla Kašpara v Le
tobradské ulici v Holešovicích
Tchán byl v minulých dnech znač
ně rozrušen a ve stavu duševní
poruchy spáchal sebevraždu O
8 hodině ranní vystoupil na okno
příbytku ve třetím patře a vrhl se
na dlažbu v Letohradské ulici
Dopadl na cbodoík zrovna pfed
vrchního komisaře pana Buršíka
který zoufalcem inaďno mohl být
zasažen a vážným úrazem atfžen
Kuessel dopadnuv na dlažbo
utrpěl tak těžká poranění na hlavě
fe okamžitě zemřeL
Otet tabit syna Ve Válči u
Krumlova na Moravě zemřel v
minulých dnech igletý nádenník
Josef Uher z Lanžhota následkem
zranění jež způsobil mu otec V
rodině Uhra docházelo Často k
domácím hádkám protože otec
veškerý svůj výdělek propíjel v li
hovinách Manželka často mu tó
vytýkala a syn jejich Josef vždy se
jí zastal a chránil ji před zuřícím
opilcem Starý Uher vyčkal oka
mžiku když žena jeho nebyla
doma a sekl pak syna sekerou
do hlavy Byl zatčen a dodán k
soudu
Obísil se % nelásky k vojenské
slulbl Z Nového Bvdžosa se
sděluje: Frant Vihan syn rolní
ka z Lužan byl na jaře odveden
ke dragounskému pluku č 18 a
měl dne 14 října vojenskou službu
nastoupit Ode dne odvodu byla
na něm patrna hluboká zadumči-
vost a nejednou mladík prozradil
že raději skončí sebevraždou než
by nastoupil vojenskou službu
Předpověď tuto vykonal Dne 13
října zmizel z domu svých rodičů
od té doby nebyl k nalezení
V úterý 5 t m zmizelého syna
nalezl otec — v lese oběšeného
Sebevraida jednoročního dobrovol
níka Z C Budějovic se sděluie:
Dne 6 t m ráno byl jednoroční
dobrovolník Antonín Strejček pěš
pluku č 38 na hrazdě cvičiště ka
sáren nalezen oběšený Příčiny
sebevraždy nejsou známé
Dítko uhořelo Na den dušiček
odešla dělnice Terezie Telínková
v Bilině na koupi a nechala ve
svém příbytku bez dohledu obě
dítky své tří- a čtyřletou dcerušku
V nepřítomnosti matky děvčátka
rozsvítila svíčičky a oslavovala
parrátku zesnulých Nešťastnou
náhodou přiblížila se tříletá Berta
Jelínková ku planoucím svíčkám
šaty na ní chytly a dítko utrpělo
tak těžkých popálenin že zemřelo
za hrozných bolestí na cestě do
nemocnice
Bratrovralda Z Brna se ozna
muje ze dne 4 t m: Včera od
poledne udál se v domě č 59 na
Údolní ulici krvavý čin jehož
obětí stal se mladý jed va Síletý
kupec František Nikolovský jenž
na místě ostal mrtev V domě
tom měl obchod se smíšeným zbo
žím 33letý Frant Nikolovský ze
Žďáru člověk pití oddaný Ne
daleko obchodu měl Nikolovský
byt v němž bydlil se svým mlad
ším bratrem Aloisem obchodním
příručím zaměstnaným po více
roků u firmy J Schnabl na Cejlu
Domácí poměry mezi oěma bratry
nebyly právě nejlepší Často sly
šeti bylo že se oba bratři hádají
Též včera odpoledne došlo mezi
svářícími se bratry k hádce v níž
jak později mladší bratr vypravo
val napaden byl starším bratrem
puškou a na životě ohrožován a
ztýrán František chtěl aby mu
mladší bratr hrál na tahací harmo
niku Alois nechtěl a naopak ká
ral bratra i mnoho pije a že už
zase je opilý Prantišek vzal pušku
a hnal se jí po Aloisovi A tu
tento chopil kuchyňský nůž jenž
na stole ležel a bránil se jím proti
bratrovu útoku Nehnal se jím
prý po bratrovi ale napilý Franti
šek ve své zuřivosti sám prý se ro
zehnal po Aloisovi a nabodl se na
velký špičatý nCž Nůž projel
mu srdcem a nešťastník skácel se
okamžitě mrtev k zemi Alois
vida co se stalo zděsil se a jal se
bratra křísit! vymývaje mu rány a
zastavuje mu krev octem Když
vše bylo mamo vyběhl na ulici
volaje: "Můj bratr se probodl
chtěl mne zastřelit a nabodl se na
nůž I'' Běžel pro lékaře kteří ale
mohli zjistili jen smrt Františkovu
Alois utekl ale byl později nale
zen a zatčen v bytě své matky na
ďElvertově třídě Mrtvola zabí
leno oyia dopravena ď nemocnice
a byt byl uzavřen Soudní komi
se nalezla Františka ležícího na
zemi v krvi Byl bez kabátu jen
v kalhotách a ve vestě Dlužno
konstatovat! že mladší Nikolov-
lovský požíval nejlepší pověsti
jako hoch tichý kdežto starší
František byl pijan a surovec
Matka zařídila Františku Nikolov-
skéiuu kupecký obchod a bydlila
s ním z poíátku ale syn zacházel
s ni tak surově ře konečně od
něho musila odejiti a soudila se
s nim
Po nějakých Jíl padenát rok i dávaly matky
Mk Wlnttlow'e HmtoTHian nthi iiián
avf m dobi vir6tu tuba Býváte přípravo
vány o klid nořnl dobou nemocnými dítkami?
Pakli ano pitteal ihned o láhev "Mra Win
alow'a Shoothlnír řjyrvp" k détskátnu vxristu
lubt H'idnota Jen te neocenitelná Tento
ub hřl malátná trpltell v okamiími Přidr
tafte as no marky neuděláte ládnou chybu
Tento vylofi prřJem pravldluje atřeva a ta
lurtek předejde větrová kolice obmekfaje
dásni amtríliijn aáněr a dodává obtaretvenl
i la celému i lu "Mra Wtntiow efhnnthinír
Pyrup" pro dítek iu obrní nu aubi má příjem
nou chuť a t dělán na předpia Jednoho nel
tnameuliijáino a neJMariíbo tenaaáho lékaře
a oietlovatel ve Hpijeaých Státech Je na
Oena dvarei pft ewnti láhev Vtdv ládeite
projej a vteca laaarnika na relém evili
Jer 1
Mra WISHLOW8 frlOOTHINQ gy HDP
Zhotoveny pro vás
Jest tento rosdll metl pravýoii a nmilýml
tahy — vám jeat Kel nteo o poalednijdlch
Mlieta dátl aivvd a Jich velikoatt barvi atd
á ony neboli Jna áplni nezmaří telny
SÍň CllhV jbotoreny Jaoa dle aejlep
a USC ZUUJT n idee a pokročilých oble
ví Vykonávají viechay výkoay pravých
lubl a atrmoaoa býti objeveny
JT BAILEY nfcsí léiiř
liXmjXJ SU Paxtoa Blk m a raraaai
Dáaatká obalu aa TeMoa MS
Mámo
sto zákazníků
kteří praví nám
že naftě i
krimi h yří xiinecliává bl'ý po
pel řádná ikváry a při lom
boří dlouho
Jel "výborným pro kimua ki
cbyBká a uporáky Cena milá
by vá pobídnout! ka zkaianl
7 KflsecH $575 MÉ $551
Prodáváme topivo vloho drobu
Polli-ta nám objednávky
Jakub tíolla nb Fred 1'ontay vam
bo pflrezon Plejte fe Jlrb na nulo ubil
UNION FUEL CO
Úřadovna 1616 Farnam Tel 268
Sklad na 20 a UP trati Tel 319
Dr K H BREUER
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna pokoj 8 3 BrowD Block roh
16 a Douglaa ul Tel 2:J5
Hodiny od 11 dop do 4 odp
Obydlí v Omaha Suuitarium 958 N
27 ave Tel 1J97
UHLI— UHLI
Krajané! Když potřebujete uhlí ob
jednejte si je u
I LEVI-HO
Dostanete vždy nejlepší uhlí za peníze
a dobrou váhu t j 2000 lib na tunu
Tel 1018 715 fižní li ulice
C H KUBÁT
akušený Český
práTníit a yeřejní notář
Ptsárna: Barker Block roh
Farnam Číslo pokoje 28
15
Cesii ý právník
tmi t čísle 43 N 7 Life Slit Cíli
Kdokoliv potřebuje právnické pomoci ahle
dá v pan n Berkovi právníka zkušeného který
dlouholetou zkuienostt svojí může krajanům
noSím kdykoliv správně ponloultll 33-tf
CHARLES DONAT
DOUTNÍKÁŘ
1310 Williams nliCB Orti
vyrábí doutníky výborné jakosti a každý
kdo okusil jednou doutník jeho nechce
jiný kouřili V obchodě jeho mažete
dostati v Se ro přísluší k jeho oboru
Navštivte Jej a přesvědčte sel 14
W 6 SL0ANE & CO
obchodntola
iMi Bágobim: Mim?
v eftie W Wl 411 aer St ulloe
loutb Omaha
♦JaMaMnai Telefon t
Zboii ae prodává dle libosti buď aa hotov
neb na splátky 41 tf
C H Brewer & Cc
pohrobníci a
ISO-átt sev 95 ul
půjčovatelé koni
Ho Omaha Neb
ř-t
Telefon Číslo 90
Omažské školy
ohrhodnf
utnávány jsou právem ta nej-
lepíl ve státu a zaopatřily lá
kům svým vlet míst nei které'
koliv podobni s~koly jinil
Celé řadě ml krajanů a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postavení
Kdo by si přál dítky svdo {kol
tich posta ti a lak
dobroo budoucnost
jim tabetpeliti necht doplle
nám a my
za ceno sníženou
doiivotnl íkolni mu odprodáme
Adresujte dotazy na: j
pokrok gápadu
Omaha Nebr
Illinois Uhlí
SsJliilll
NEPOSÍLEJTE PENÍZE
fmJ Abychom rychle
tuio nevyrovnaiemou
ahefňelskon břitvo 1
saarma neno vyměníme
(lil valim BHtnllm Tvto věd a damakf ml
a vail objednávkou a k toaia Kctt na nsitovná
CUte m
Obdrtel Jsera véd ave víora a shledal Jaem
adieaa a nejhiltil cxpresanl stanici a my vám pošleme tyto
karátové slate oebo niklové muiské hodinky a nekrvtim i
vse Jeat daleko lepil ae Jara otekivai Hodinky Jeoa velmi do
bra a břitva bych neprodal ta %3O0 i FOS8 Vlrflnla Mlan
Obdrtel Jaem vala tbuti v dobrm stava
aobaoa Ker J Dríaler praví aecbipe
lacino prodá raU" K WILLIAVS
Chcete 11 poalítl vbody aaat eabldky aGIte
IfArlBURSKO-ArTERIGICA LINIE
Hpoležiiont toto odrittlfl lf rok pravidelné upíjení s Evropou drou-'
šroubovými loděmi Si-JrychlcJAl jízda i New Yorku do Hamburku
Lodě oďjíidřjf ve ítrrtek v sobotu
flamburiko merieká Linie Jest nelstarM Německá Trana-Atlantlck Paropla
vební Společnost a vlaatnfwft lodí majících úhrnnou snosnost 54IOS8 tun 86
těchto jsou vtliké námořní parníky sahrmijícl 24 dvouSroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvláSť zařízeny Jbou Takový pořet parolodí na
vlastni žiídná Jiná společnost Ohledni přeplavu a cen obraťte se na
HAMBURG-AMÉRICAN line
Paroplav Spol Sev-nemeckdho Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejšf jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
Po parolodích expressních z New Yorku do Břemen „$3800
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen $30 00
Po parolodích expressních z Břemen do New Yorku 3860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 13650
-£s®!-IIla-v-nl úfadovnai-v®~
JELRICHS & CO 5 Broadway New York
— JÍIIlavní lednateló pro sApadik
H CLAUSENIUS & CO lIr-'
In o Helii rycMeji a o Hn li
Jedinký šicí stroj kterýž není v nitem pozadu
Užíván jest nyní ve všech dílnách omažských
Prodáváme více šicích strojů než všichni ostatní omažští ob
chodníci dohromady
To proto poněvadž kupujeme je za hotové a prodáváme je na
splátky za $500 hotově a 75 centů týdně
Proto poněv&dž vydržujeme muže který doma vás navštíví a
vás poučí kterak různých přístrojů používati a to zdarma Chcete-lí
stroj laciný také vám ho prodáme a ušetříme vám peníze
Než koupíte stroj laciný prohlédnete si naši zásobu strojil z druhé ruky
Dosud nikdy nečítány tak nízké ceny a kdyby do roka koupiti jste chtěli stroj
nový vezmeme starý zpět v té ceně již jste platili V následovním uvádíme ně
které z těch jež tohoto týdne nabízíme:
DfívěJSi Tentj
cena: týden:
t Slnger t 400 $ lOO
1 Household 2000 1000
3 Slngers vysokoramenné 2400 1200
1 Binder novázdokonalená 30 00 1500
1 Household 1000 500
1 Union 1000 500
1 Wnlte 1600 800
Moderní spouštěcí stroje poněkud použité za cenu poloviční Pronajímáme
stroje za 75c týdně neb za 2 měsíčně Jsou to moderní dokonalé stroje se vSím
příslušenstvím Prodáváme jehly a částě i opravy ku vSem strojům v trhu
NEBRASKA oycle co
OEO B MIC KEL riditcl roh 15 a Harney ulice
Poboční úřadovna:
Pohled na odbor obchodní a bankovní
XXKX)J)00XXXKXXXXXXXXX
Schválena řldltely vyšších
Škol předními obchodníky
a soodníml zpravodaji
Zřízena před devíti lety
í ' ' i
Zamlstnává nejschopnljíí ulitele
Nejlepší a nejdokonalejší ostav na zipadi
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novén zařízeni odboru obchodního
Dalši poschodí pronajato k pohodlí likfi
Mista opatřena 90 proc všech loflskýcn žikS
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
strava vydilatl si mohli
Podzlmni bén poíne 2 záři
fite
9
#
'
ty Píste si pro krásný katalog zdarma
ADRESA:
A C ONO-
ZAPLAŤTE
JHTE-LI
1 1 1 02v-AJEI A NEB
uvedli naie sboll a sesnamy před nove tákainíky a jednatele Ilnfma
nDianu a rocaavsme ta tisíce ooiaro piemil
tyto véd: 1 bomn Jemných doutníka 1 14
dobré Jako HO 00 hodinky aaraeent certifikát na 5 let a kaidjrnl
xym cirerniaem
llatf nrsun ae aatáteCnfml nismenaml vaieho
ta nove neounon li an spraví i alaty
nikn
1 briliantovou jehlici 4 lat knoflifky k limef kom I pár knoflíka k manfetlmtJových liltek
se stříbra aljakkého Vse sl nejprve prohlednete a ntnite II to ta nejvěMí lad ve evěm llvot
aanlaťta S297 a exnreaani nonlatek linak ani mnt Vše m láHám Iiat dmuiibniMM
hodinkami miatn niaakfi-h atol! at3 72
praví aaSi dkapaid-HiBie sta takových
s překvapením la
tyto drti Uk dobře
Mi eeon dvojná-
to co ia rtm jaem saMatlI a dootnlkr ivmvull aa oam ua b4
Jak aiUeta ) tak
Klam ford renaa
objedaivku Ihned Jel to tato mál býti odvolána
EiGLE HA5CFACTCBISG C© SOS LZcTS BCIL0DI6
Wheeler & Wilson
Šicí
stroje
s kuličkovými lůžky
Dřlvělií Tento
cena: týden:
1 Wilcox & Glbbs 2500 1250
1 WhitekreJíovskáJako nová 2500 125
2 Pro obuvníky 3000 1500
1 New Home 2000 1000
1 Slnger kieJCovka 4000 200
1 Standard 2000 1000
612 sev 24 ulice South Omaha
334 Broadway Council Blufís 4owa
Nebraska
Business
Shorthand
College
Boyd Building rob 17té a
Harney ul - Omana Neb
]aajJajXXXXXXXKXXX)001000tX
KlluuTEfleill
Obchodní systém od po
„Grahamův a Qreggeruv
systém
SiTninnfWftfl —Wethoda
Muujuyuuvilli 1
dotkavá
ff
Prakticky
a dokonale
Škola již není rovné
A M LL B pres
PO OBQRŽEXt
SPOKOJESI
Easiete Bára sv jméno
hodinkami
inreete Jak chcete) tak
te Je spravíme
I fetiaek a távések
iména I brillantov knoflík
I pra vos
Mateme Je poalatl po ion pot lete-U hotov pvalar
4praeeBÍ
Obdrtel hem vaerhnv c1 vámi ml aaalaná a anl Mal a
Jest to aellepii koup lakoa Jaem kdy oUnli Pratu jeest prodal
Ihned aa llOO 7a hodinky moha dostali kaldoa chvíli fe ai
eaa jako stoje ta 00
Břitva aamaetott aa
laen koořlL Přikládám tN objednávky pro atkter má přataia á
Je li vsie aabidka doaad áobri uiltte IVnVd tboáL
Míca MAHLKB aaaroft Iowa
finta Jeat áplaC? apo4eaJlva— Kade
CHICAGO
lt
s
4
(V-
i
í
h "
í
i- í
i
ní i?
" V'
4
I
i'
Cit
ti 5
:£ '
v"1
v
' ti
i :
I 'r 1