Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t ' u 4
POKROK : ZÁPADU
Založen 1871--UoénÍk
OMAHA NEBB TE STÍtEDU DNE 27 LISTOPADU 1901
Číslo 17
'ř
tZ RMER1KY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
I Přehled ze svéta politického a kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
% Přej krátkým časem ozná
meno že krajan C V HrJIička
jenž posledoí dobou zdržoval se
ve Washingtonu jmenován byl
konsulem v Kingstonu na Jamaice!
Poněvadž ale místo toto se mu
nezamlouvalo požádal za přesaze
ní a žádosti jeho také v pátek vy
hověno Byl ustanoven konsulem
v San Juan Del Ncrte v Nicara
guě a konsulem na Jamaice jme
nován W-13 Sorsby z Mississippi
- KRONIKA UDÁLOSTÍ
Hrozný zpSsoc sebevraždy
Z Pittsburgu oznámeno ve
čtvrtek že tam spáchal neznámý
muž sebevraždu příšerným spů
sobem Vrhl se totiž do roztopé
né pece v tavfrně Schoenbergprově
na 14 a Etna ul a v okamžiku
byl mrtev Když byla mrtvola
jeho vytasena skýtala příšerný
pohled Téměř celé tělo bylo žá
rem spáleno pouze část levé nohy
ušla zničení ' Muž ten spozorován
byl nejprve dělníky zaměstnanými
při vysoké peci když zastavil se u
u zdvihacího stroje jímž dopra
vují se ruda koks a jiné věci do
vysoké pece Když dino znamení
k vytažení zdvihadla vyskočil
sebevrah na platformu a setrval
na ní až do příjezdu k poklopu
pece Bylo mu sice n řízeno aby
z místa onoho se vzdálil avšak
on sotva že dáno znamení ke vsy
pání rudy do pece vrhl se střem
hlav do plamená Ihned byl sice
z pece vytažen avšak přece již
jako beztvará mrtvola tak že ne
bude asi lze nešťastníka ztotož-
niti
Co stál soud Czoleoszuv
Vydání spojené se soudem a
odsouzením Leona F Czolgosze
vraha presidenta McKinleyho ob
náší celkem $1799 50 Z obno
su toho vypjaceno bylo právníkům
kteříž jej obhajovali {500 lékaři
kteříž vyšetřovali duševní jeho
stav obdrželi $ 1000 včzntčním
dozorcům vyplaceno $144 a foto
gráfovi jenž zhotovil jistý počet
jeho podobizen vyplaceno Í36
Doprava Czolgosze do vězení v
Auburnu stála $119 50
r -1: Scfcley nechce darS '
Když se rozhlásilo že čestoý
soud stál admirála Schleye na
Í2oooo otázal se redaktor "Knox
ville Senlinelu" z Knoxville
Tenn telegraficky admirála zdali
dovolí aby k sehnání obnosu to
hoto mohly býti zahájeny dobro
volné sbírky Ve čtvrtek došla
redaktora odpověď od admirála v
níž tento děkuje mu vřele za pro
jevenou ochotu avšak nabídku
jeho rozhoJně odmítá Jest prý
celá záležitost ta velmi choulosti
vou než aby se před veřejností
přetřásala a admirál ostatně doufá
že přátelé jeho situaci náležitě po
chopí Výlohy jeho nebyly prý
tak veliké jak pověsti udávají
Přišel k vědomí v nejvyŠší Čas
Zvláštní případ oznámen byl ve
čtvrtek z Decatur Ala James
Wynn kovář z UxforU' ležel již
po iva dny a po dvě noci bez po
hnutí a lékaři konečně prohlásili
ie Wynn jest mrtev Následkem
prohlášení tohoto nepochyboval
nikdo více o smrti Wynnově a týž
měl být ve Čtvrtek pohřben Když
pak u hrobu byla rakev ještě jed
nou otevřena aby se truchlící pří
buzní posledním pohledem se ze
snulým rozloučili spozoroval kdo
si že se "nebožtík" pohoul
Rakev byla rychle dopravena zpět
Io obydli Wynna kdež domně'e
mrtvý kovář záby nabyl vědou í
CtOlfCSZ — BDCCdBÍk
Ve Worcester Mass odbývána
byla ve čtvrtek schůze Unitarian
League ve kteréž předsedka ligy
pí Tí O Cummiogsová vyvolala
ohromnou sensaci Prohlásila to
tižŽe Leon FCzolgoszbídný vrah
presidenta McKinleyho jest —
mučedníkem' Mezí jiným pravila
ř Czolgosz jest daleko větším
mučedníkem Lei McKioley ne
boť o tragické smrti presidentovi
mluví každý hlubokým zármut
kem kdežto Czolgosz jest skoro
kaldým proklínán Na to při
rovnávala Csolgetze k mudední-
kom starého vtká kteří položili
f hroty své st věc pochybenou
r
Vzácné stáři
V Utica N Y zemřel ve
čtvrtek v obydlí svém Abram
Epbraim Elmer snad tersnejstar
ší člověk ve Spoj Státech Pří
buzní jeho praví že byl skoro
120 roka stár Syn jeho ve Wis
consin chová rodinnou prý bibli
ve kteréž jest zaznamenáno že
Elmer narodil se v townu Warren
okresu Herkimer N Y dne 26
ledna 1782
Suroví Školáci
V Cawood Mo ubodán byl k
smrti ve čtvrtek dopoledne žáky
svými učitel Luther Montgomery
Montgomery vyplatil pořádně před
nedávnem jednoho ze svých ne
zvedeaých žáků Millera a tento
chtěje se učiteli krutě pomstí-
ti spikl se ještě se třemi spo
ludruhy svými a za pomocí jich
pomstu svou také vykonal Po
skončeném dopoledním vyučování
přepadli čtyři spoluspiklenci zá
keřně učitele a jeden z nich bodl
ho do zadof části hlavy Na to
strhli Montgomeryho k zemi a za
sadili mu další tři rány do krku
do ramene a do zad Poranění
jeho byla smrtelná Darebové z
nichž není žádný starší 18 let a již
pocházejí z dobrýckrodiobyh zat
čeni a uvězněni
Zhoubné řádí ní vichřice
Z New Yorku oznámeno v ne
děli že prudká vichřice vanoucí
směrem severovýchodním řádila
tam plné 24 hodiny a způsobila
ohromné škody jak v městě tak i
v okolí Vichřice rozzuřila se
sobotu večer při západu slunce a
řádila v plné síle po celou noc
provázena jsouc prudkým deštěm
Pobřeží v City Island New Ro
chelle a jiných místech pokryto
jest troskami zničených plavidel
V městě New Yorku zejména
hořejší části rozbito bylo mnoho
oken a strháno více střech Ci
telná škoda způsobena byla též
zatopením sklepů v budovách na
West ul Škodu vichřicí tou
způsobenou nebylo lze dosud od
badnouti ani přibližně
Prchla s nevlastním synem
Ze Sioux City la uprchla
óiletá pí Siev rtowí s nevlastním
synem svým Karlem jenž je te
prve 23 roky stár- Žena ta pro
vdala sc před rokem za bohatého
otce Karlova Karel bydlil v domě
otcově a měl dohled na rozsáhlou
farmu tři míle od města vzdálenou
Mezi macechou a Karlem vyvinul
se milostný poměr a aby nebyli
v lásce své nikým vyrušováni
prchli tajně z domova Prostřed
nictvím tajné policie zvědět opu
štěný muž k velkému úžasu sté
mu že stará choť jeho žije blaženě
s Karlem ve Washta Iowa Po
zralé úvaze oznámil synovi že mu
v lásce k maceše nehodlá klásti
překážek
Osudná srážka vlaků
Asi dvě míle západně od Fran
conia Aríz srazily se minulou
středu dva rychlovlaky Santa Fé
dráhy při čemž sedm Železničních
zřízenců bylo usmrceno a 3 cestu
jící a 14 Železničních zřízenců více
méně zraněni Vlaky ty z nichž
onen na východ jedoucí tažen byl
dvěma parostroji srazily ee s
ohromnou prudkostí Všechny tři
parostroje rozbity byly na kousky
Vozy osobní oddolaly sice děsné
mu nárazu avšak k dovršení ne
štěstí hned po srážce udál se vý
buch a někclil vozů se vzOalo a
shořelo Hrozné scény odehrály
se na místě neštěstí Mrtví zmí
rající a těžce ranění pohřbeni byli
pod troskami parostrojů a z vnzů
pro zavazadla a dvou vozů jídel
ních ozýval se zoufalý nářek ne
božáků Jakmile zpráva o hroz
ném neštěstí tom došla do Needles
Cal vypraven byl ihned na místo
zvláštní vlak s lékaři Neštěstí
ono bylo prý zaviněno zřízenci
vlaku na západ jedoucího kteříž
neuposlechli rozkazu aby ve Fran
conia vyčkali příjezdu vlaku na
východ jedoucího
Irozaé aeitistf v dolech
Z Telluride Colo došla v pá
tek zpráva o hrozném neštěstí v
Smuggler Union v Marshall Basin
jemu! na sto lidí padlo sa oběť
Ve středu ráno vznikl požár v bu
dov! a vchodu do tunelu Bullion
Krátce před ím sjela do dolu
denní šichta sestávající t aoo
horníků Plameny rozšířily se s
úžasnou rychlostí na sousední bu
dovy jako kotlárnu strojovnu
kovárnu a jiné a mraky hustého
dusivého kouře zanášeny byly
prudkým větrem do tunelu jenž je
hlavním vchodem do dolu Teprve
po šesti hodinách zahájeny byly
záchranné práce a 22 mrtvoly vy
nesený na povrch Záchranné
práce musely být však přerušeny
ježto chodby dolu naplněny byly
otravnými plyny — Důl ten po
stižen byl katastrofou již r 1878
Velká lavina sřftila se tehdy nad
tunelem Bullion a ve spoustách
sněhových nalezlo předčasný h ob
27 osob
Ubil dost pro celé století
Po důkladném vyšetřování do
spěl prý jistý bankovní závod ve
Filadelfii k náhledu že v obla
stech tvrdého uhlí v Pennsylvanii
uloženo jest dosud více než 5073
775000 tun uhlí Veškerá tato
spousta uhlí vlastněna jest až na
nepatrné výjimky osmi železniční
mi společnostmi Dle dosavadních
objednávek se odhaduje že bude
letos vytěženo a prodáno na 50-
000000 tun uhlí N-změní-li se
poměry a bude-li každoročně tolik
uhlí vytěženo vezme to ještě plné
stoletř než uhelná ložiska ve státu
ton budou vyčerpána
Hrozný způsob sebevraždy
Ve Steamboat Springs v seve
rozápadní části Colorada spáchal
předminulou středu sebevraždu
soudce M A Rogers z Denver a
sice spůsobem hrozným " Rogers
položil se ua zemi na kus dynami
tu zapálil si doutník a zároveň
knot u dynamitového náboje na
čež klidně kouřil až výbuchem
tělo jeho bylo roztrháno Vraždu
tu spáchal mezi vrbovím blíže
řeky Bear Soudce Rogers dlel ve
Steamboat Springs po celé minulé
léto s choti svou a příčina pro
kterouž si zoufal není známa
Zámožní zlodŽjl
V Pittsburgu Kar" byla v so
botu zatčena celá rodina Lane-ova
pozůstávající z Geo Lane-a jeho
manželky I4leté dcery a i81etého
za vlastního přijatého syna Bylo
totiž zjištěno že rodina tato jež
patří mezi přední kostelíčkáře a
kteráž vlastní krásný domek
městě krade ve velkém neboť
při prohlídce v obydlí jich vyko
nané nalezeno asi za $1000 kra
děného zboží Krádeže prováděli
rafíiaovaným způsobem Syn se
totiž nechal vždy zavřití v někte
rém obchodu v noci otevřel zadní
dvjře a za pomoci rodičů a jich
dcerky zboží odneseno Při po
sledním pokusu byl však přisti
žen zatčen a při soudu přiznal se
ku své vine Lane jest stavebním
kontraktorem a až dosud pokládán
byl za řádného občana Lane
prodával prý kradené zbožf do
okolních míst ve velkém
Zdařilá zkouška s podmořským
člunem
V neděli dopoledne shromáždil
se v přístavu new-yorském vzdor
zuřící bouři ohromný dav lidí kte
ří s dychtivostí očekávali vynořeni
se podmořského člunu "Fulton"
V 10:30 hod "Fulton" vynořil se
na povrch mořský a mužstvo jeho
bylo veljce překvapeno když se
znalo Že řádí krutá bouře Zkou
ška s podmořským člunem tím
vypadla nad očekávání skvěle
' Fulton" nalézal se pod velením
kapitána Cable-a nalézajícího se
ve službách Hollandovy společno
sti a podadmirál Lowe a poručík
Arthur McArthur pozorovali vý
kony podmořského torpédového
člunu toho s nejvčtším zájmem
člun setrval pod vodou více než
patnáct hodin a mužstvo nepocíti
lo pražádných obtíží při dýchání
Kapitán Cable se vyjádřil že by
"Fulton" mohl sestvati pod vodou
po tři měsíce kdyby bylo na něm
dosti potravních zásob
Osm mrtvol nalezeno
V neděli nalezeno bylo osm
mrtvol dolovních úřadoíkú kteříž
v pátek sestoupili do západního
dolu u Pocahontas W Va Zá
chranné mužstvo v počtu 40 ve
šlo do hlavního vchodu aby uve
dlo do pořádku oběh vzduchu
Kdy pokročili do vzdálenosti asi
3500 stop zahaleni byli otravný
mi plyny a byli nuceni vrátiti se
Později pokusili e vniknoutí do
dolu vchodem od leky Tug Když
urazili j vzdálenost asi 600 stop
přišly na mrtvoly A S Hursta
vrchního inspektora Bob Odha
ma výpomocného inspektora s
F G Bella dolovoíbo inžinýra
kteréž ležely v chumáči Z polo
žení mrtvol bylo patrno ie ne
šťastníci zemřeli náhle a bez smr
telného zápasu Mrtvoly ostat
ních piti mulů nalezeny byly o
několik set stop dále Tři z nich
byly popáleny a pohmožděny
Mrtvoly byly odvezeny na čtyřech
vozech do grocerního velkoobcho
dz v Pocahontas odkudž budou
pohřbeny Mrtvoly nešťastníků
byly hrozně oteklé a ohlodány
krysami Požár řádí dosud v dole
Baby a úřadníči nevědí si rady
ak jej uhasiti I Nejlépe by bylo
zatopit důl vodou avšak zkušení
odborníci se obávajf výbuchu
neboť jakmile voda přijde do sty
ku s ohněm vyvine se tolik ply
au že možným výbuchem jeho
celá strana hory vyhozena může
býti do povětří L
Vrah usmrcen
Blíže Marietta O Žil zámožný
farmář Robert Wilkin se ženou a
dítkem V neděli Wilkin přihýbal
si statečně jablečného moštu a do
večera pořádně se opil Když
malý synek jeho vešel do světnice
uchopil jej opilý otec a stloukl jej
nemilosrdně prknem Žena jeho
činila mu trpké výčitky pro suro
vé toto počínání ale Wilkin jí po
hrozil že ji zabije nevzdálí H se a
nebude zticha j Wilkinová nedala
se dvakrát pobízeti vzala synka
do náruči a vydala se ruče na
cestu k nedalekému obydlí svého
otce James Stokese Než Wilkin
uchopiv pušku pustil se za prchá
jící ženou a střelil po ní Maaželéldáuí se zvláštní volbou tou spoje
Stokesovi uslyšeli povyk a vyšli
na přední pavlač aby seznali jeho
příčinu Jakmile je Wilkin zočil
vypálil na ně z pušky Náboj
zasáhl Stokese do jedné strany
hlavy a choť jeho do obličeje
byly ji nos a uši ustřeleny Těžce
zraněnému Stokesovi podařilo se
dovléci se do domu a zamknoutizi
sebou dvéře Tu Wilkin ustřelil
zámek a vběhl dovnitř vydávaje
ze sebe řev jako Šílenec Zde se
setkal s i81etým synem Stokeso
vým namířil na něj pušku chtěje
jej zastřelili než však mohl hroz
ný úmysl svůj prwésti mladík
vběhl do jiné světnice a uchopiv
pušku střelil Wilkina do hlavy
na místě jej usmrtil Hned na to
pospíšil mladý Stokes clo města
aby se vydal úřadům avšak nebyl
zatčen Starý Stokes zemře] do
rána a choť jeho tone mezi živo
tem a smrtí
t ZE SOUTH OMAKY 1
:-
i
— Ač městské volby odbývali
Se budou teprve v dubnu hotoví
se již nyní četnf kandidáté k zahá
jení přípravných prací ku docílení
žádoucích nominací pro ten neb
onen úřad Ježto se budou voliti
všichni městltí úřadaíci kromě
taxovního komisaře jest počet
aspirantů velmi značný Dle nové
ho městského charteru voliti se
bude šest městských radních dva
na rok a čtyři na dva roky a sice
voličstvem celého města Mezi
předními kandidáty pro úřad may
ora ze řad repunlikánských jme
nuje se dosavadní mayor Kelly
dále dosavadní městský pokladník
krajan Fr Koutský nynější před
seda městské rady W P Adkins
a konečně radní August Miller
— Minulou středu nařízeno
bylo policii aby zatkla každého
obchodníka podomního jenž si
nevyzvedl povinné povolení k pro
deji pro příštích šest měsíců Před
nějakým časem podali podomní
obchodníci městské radě Žádost
aby jim poplatek za povolení k
prodeji pro měsíce zimní byl sní
žen avšak městská rada žádosti
jich nevyhověla
— Ve středu " vznikl požár v
domě pí Nate Johnsonové na 26
a I ul a dříve než se požárnímu
odboru podařilo plameny utlumiti
spůsobena byla Škoda v obnosu
asi $3 00
— Práce na zamýšlených pra
sečích jatkách Swiftových byla
valně zdržena nedostatkem potřeb
ného stavebního materiálu zejmé
na cihel jichž bude třeba několik
set tisíc na postavení zdí a pak
ohromného množství dříví Veške
ré pily vzdor zvýšené činnosti ne
mohou vyhovět! objednávkám
Podobně i stavba dílny bednářské
a dokončení oprav na budově v
niž vyrábí se umělá hsojiva v na
kládárnách Armourových zdržely
se následkem nedostatku vhodné
ho dřfví stavebního
— Nedávno utvořený spolek
spolek obchodníků zajímá se veli
ce o výsledek příštích voleb měst
skýchT Spolek tento sorganisován
byl teprve před krátkým časem a
sice sa účelem vzájemné ochrany
Aviak dle vyjádření se jednoho
člena bode prý snahou spolkuaby
pro úřad mayors jmenován byl a
xvoien oocnooniK oes oniedu na
politickou strana Za tou příčinou
zamýšlí prý spolek obchodníků ne-budou-li
jim řáduí navrženci poli
tických stran vhod postaviti do
pole Kandidáta neodvislého
- V pátek v poledne přišel o
život v nakládárnách Swiftových
1 5letý Charles Hale nalézající se
ve službách superintendenta jako
poslíček Mrtvola jeho byla nale
zena na dně šachty elevátoru se
zlomeným vazem a s lebkou roz
tříštěnou Má sa za to že dvéře u
elevátoru zůstaly nedopatřením
otevřeny a chlapec v domnění že
zvédak jest v úrovni s podlahou
třetího' poschodí vstoupil do otvo
ru šachty a sřítil se do propasti
Ježto nebyl nikdo přítomen ne
štěstí onomu byl odbýván nad
zabitým chlapcem inquest Rodiče
Dale-ovi bydlí v č 3135 již 15
ul v Omaze
-~ Odhlasování dlužných úpisů
na zakoupení stavebního místa pro
městskou knihovnu veřejnou stálo
celkem Í318 Tisk hlasovacích
lístků ukázkových stál {24 úřad-
ních lístků $15 uveřejněni vy
hlášky 537 a volebním soudcům a
klerkům vyplaceno celkem (252
Dlužní úpisy prošly nepatrnou
většinou hlasů avšak úřadníci
městští nedostali dosud od Carne
gieho určitou zprávu jak se hodlá
vůči nabídce své zachovati Vy
né uhrazeno bylo ze všeobecného
íondu
— John Tiarks z Weston la
přivezl v pátek do zdejšího dobyt
čího trhu náklad hovězího dobyt
ka sestávající výhradně z dvoule
tých smíšenců plemen hereford
ského a shorthornského vážících
průměrně 1336 liber Cudahy
koupil dobytek ten pro vývoz
zaplatil $725 za sto liber
— Zboží výborné jakosti a za
levné ceny naleznete vždy u John
Flynn Food & Clothing House v
South Omaze 17x4
í=- V neděli zemřel krajan Jos
Kubín po krátké nemoci Zesnulý
náležel k řádu Jiří Poděbradský
ZCBJ Pohřeb předčasně zesnulé
ho krajana odbýván byl včera od
poledne za hojného účastenství
přátel a členů spolku Zanechal
zde truchlící choť a syna Zarmou
cené rodině projevujeme upřímnou
naši soustrasť
— V neděli večer přišel o život
farmer Nicholas Nelson bydlící
na 45 a L u Pozdě odpoledne
vyjel ei s manželkou svou a syn
kem v povoze když pojednou pře
trhlo se na koni řemení a kůfi se
splašil Nelson svržen byl s kočár
ku a hlava byla mu rozbita koS
skými kopyty Též i manželka
jeho a synek vyhozeni byli z ko
čárku avšak zraučaí jejich jest
pouze nepatrné
— Zboží prvé třídy a zaručené
dostanete u John Flynn Food &
Clothing House South Omaha
17x4
— Krajany naše upozor&ujemé
na ohlášku Boston Store kdež byl
právě zahájen výprodej šatstva za
ceny velmi snížené Nebude za
jisté na Škodu když prohlédnete
si zboží ono a hodi li se vám laci
no jej koupíte
— Neopomefite zastaviti se v
Boston Storu na sev 24 ul a
prohlédněte si tam k výprodeji
určené šatstvo Abyite si s výbě
rem ušetřili času požádejte o při
spění prodavače Josefa Chalup
ského aneb prodavačky sl Emmu
Mackovou a Mary Sobolovou a ti
vám jistě svědomitě poradí
— V neděli oznámeny byly
zdravotnímu inspektoru Jonesovi
dva případy horečky spálové a dva
případy neštovic Horečkou spálo
vou roznemohl se Ed C Wilber
z č 1608 sev 26 ul a druhý
případ udál se v rodině J A Ca
verse na 27 a C ul Neštovice
objevily se v rodině Tony Burke-
ho na 20 mezi N a O ul a v
obydlí Tangemanově na 13 a
I ul
V Greenridge Pa poškozen
byl opětně výbuchem dynamitu
jeden vůz pouliční dráhy Jest
to již pátý případ v minulých
čtrnácti dnech na trati té
Blíže fcoshen N Y vrazil
ve čtvrtek vlak dráhy Erie na kři
žovatce do vozu a usmrtil tři
mladíky v něm se nalézající
Při srážce nákladních vlaků
dráhy Louisville & Nashville u
Hughes Siding sedm mil od Bir
minghamu Ala byli Čtyři železnič
ní zřízenci usmrceni a sedm jiných
zraněno
' Úředním sčítáním hlasů ve
st Marylandu zjištěno ie ▼ přští
legislatuře zasedati bode 17 sená
torů a 4 1 záitapco demokratických
a 9 senátora a 44 zástupců re
pnblikántkýcb
1 "v f£ y 1 usu
- - - - — — ~
H- iMutf uir M
liSit"wicwl
li iuuu iiiecDjcn aumKMUii preametu vou reia1 levno upokujiui vw
noho vríllme peníze KhíiI olkupolkdcstane pčltn dárek Na koupi
ta iiUiiWi'ie hI vybrali luceutový líruk míl 00 aaliitrov? dárek ala
10 pronent vaíl objednávky doHtanete j)t Ktttaloir vie vyavžtll
OhSťRstDíte domov vftj ' Hoioe MuhIu Box" nebdlvu{lim bpJIs- f
cinřjílin hudhním nátUrojem pro doiaáonntt BkvUvtce ubavy e 100
dollnrové liiirmnnluoo Vždy pohotové Nevyžaduje íáoné znalosti hu
dební Dítko mftíe nu ni'm hrítl VAlelinl kuucI jmt překvapeni a potp
ení Jpíto daleko předstihl Jich oP-skáváni Hnije víře nťi IDO koutka
lak Mli)cnýHezimui ku ka£ue skrim-e vykazuje Mie ho býlí používáno
v ko8telic:h ve Bkolách pevenkýcn Hjjlných uolclcb pH doprovociu iptvu
—Jenom W00 v i£kném pouzdru s hudebninami Chcete H bode vám
hndirtinl mril tnnto poslán po obdrJenl II (10 Hoílcte iíc na katalog _
JTAMS m CO Mm St„ P 0 lil 1179 N l Sel 6S
Boston Ston v So Omaze KT!"
'tžtly pramen Twtlkjch lucíi
vyprodává veškeré zásoby Šatstva aby uřinll mfáto)ro novýodtor ' Na
Bkýlífle Vám tudíž výborní příležitost abyste si koapili oblek seb zimník
za méně uež obnáší výrobo! jich cenfk Všechny zásoby Šatstva musí se
prodaii nic newat zbyti Ve spojení g výSe uvede&ým díváme do výprodeje
tovární zásoby dámských dívčích a dčtských juvpsk a pláSCl za čtvrt jicb
ceny Jupky a pláště od 49c do ta98 jež maj í cenu 2 98 až 20 0
NeopometU se súíastnitt tohoto výprodeje kterýž znamená pra
Vás velkou- úsporu peníz — Ceftt a politi prodávali
iai j um 1:
Letos máme neobyčejně hojný výběr kalendářů hlavně z Čech
kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel může cbdržeti
jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplatek kterýž při
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výběr:
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje vělkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humoresek čítá
osm a jiných kratších neb delších poučných neb zábavných článků 27
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi
misty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článků poučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek 10 centů
Rodina velký občanský obrázkový kalendář
Má velké dvě titulní obrázkové přílohy z nichž jedna jest
"Oldřich a Božena'' a druhé dvě vyobrazení ze čtvrtého sletu všeso
kolského v Praze roku 1901 Čásť zábavná obsahuje pět delších
povídek a 21 kratších črt a článků poučných i zábavných Illustrací
jest přehojně celkem 71 Kalendář tento prodává se též za 35 ctů
aneb co prémii za doplatek 10 centů
Národ velký občanský kalendář
Týž obsahuje dvě velké titulní obrazové přílohy a sice: Kozáci
vracejí se z vítězné výpravy proti Tatarům a Čtvrtý slet všesokolský
v Praze roku 1901 Část zábavná má šest povídek a 25 kratších neb
delších článků a Črt zábavných i poučných Kalendář tento jest nej
hojněji ze všech illustrován neboť má 73 vyobrazení v textu Cena
téhož jest 35 centů co prémie za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán-
Nejstaršf z českých kalendářů amerických neboť letošní ročník
jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémii
odešleme jej za doplatek 30 centů
Vilímkův kalendář humoristický
Tento skvost v illustrovaném humoristickém písemnictví prodá
vá se za 40 centů Co prémii dáváme jej za doolatek 20 centu
Všechny tyto kalendáře prodáváme za krámskou cenu při nich
uvedenou a můžeme kterýmkoliv z nich a třeba i všemi každé
mu posloužiti V ceně uvedené zahrnuta je již i poštovní zásilka
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
Zprávy osobni
— Pan Frank Meixner mladý
a uvědomělý rolník z Dwight
přivezl ve čtvrtek do trhu
south omažského náklad mladého
dobytka a jak nám sdělil byl s
prodeji jak náleží spokojen Bylo
nám milo seznámiti se s ním
— V pondělí navštívil nás milý
přítel náš p Josef WeŠkerna z
Weston v průvodu tchána p Di
više Pan Weškerna dlel po mi
nulých čtrnácte dní v zdejší ne
mocnici a nyní vrací se domů
valně pozdraven Nepochybujeme
že dávný přítel náš v milém kruhu
rodinném a na zdravém vzduchu
venkovském v brzku úplného
zdraví nabude
Cítíte li že Život vái sotva stojí
za trápení vezměte dávku Cham
berlain's Stomach and Liver Tab
leta Tyto vyčistí vái žaludek
osvěží vašs játra a uvedou do po
řádku vaše vnitřnosti tak Ie se
bndete cítití jako nový člověk
Na prodej n všech lékárníků m
Nejlacinéjší obstaravatelský dfca
ve Spojených Státeca
Z továrny rodino jest niti obchodní plán
NekuDulte dokud nezníte naSe ceny
fŤfnebo 2tralu peníze
Kromě hudebních nijit-oiá fttd orodivlma
Hl -'upi liliím wiw vr
n mi
4 plné kvarty!
10 roků staré
! "Caney Creehl
kořalky
vsi íin
í ZÁSILKA VYPLACENA !
1
J Spokojenost tarulena neb
i penise se vrátt
j ADBESUJTEí
402 mm I6rk St- OaiHM 1
{ BEFERBIfCE: Vtoekar obchodil Maa
teloy upraní (oMaomi
$ í~ Zrn pr ryHieol Tieck ofej-
1 vak míl rad 1 1 {
J
— Pledplácejte na Potni Z'
psdn pouze I100 nlzJL
i u
! v
' 't
t
f 'f'
1
7S
' VÍ-
1
A
4
c v-
V i
t :
1
"0
f 1
1'
i
i i
1