Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1901, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    áfck #
Pokrok Západu
4
AbUESÁŘ
m m
ČESKÝCH SPOLKU
Há
OMAHA
iMUcký ě 1 ZCI1J
Od ivvásvs aiaťideln ichlie katduu trw
aatitll v niřmi-i o 1 b odp v slnl jp Klnwtky
diii1 wiiiitmui rreas jan lUMirny taj
J V Mítink MU! Ho 1 Ht ářet V A Souhra
da I7 Williams ulimkl Fr Wacb
lte Jun Hus 5 Brtiřa Pytala
- náhlil svá srhíre vldr nrvnl a tfntl středu
měsíci ve nouin vwcer vesvu kuvv miHinosu
s IM Ho íath 4tr Kréd dlí mu K K b
mi lavenvorlb Ht Václav Hflbyl M af K
Hin lilek ry Ht
Til Jed Sokol t Omaha
ittihává avá nmvldelná Bohaia klid lil
— I _ _ X_l _A ( 4 ml-tnAill Vlq0
o Uth Ht Předseda joser Mik" tajemni
Káral Špalek 1-37 Ho IMh St íf etnik Vici
Kuba oor 13 Center t pokladník Ant
Novák
Podp Sokol Tyrš l 1
odbývá svá echttte dvakrát roísiín kaSdnu
1 nedáli a I pon-Kli v měalnl v slnl -eUov
Ueioroeni senaae oanvva se i neaeu v rtjn
Dftlletnl acb6ie I neděli v dubna a Čtvrtletí
i ledna a srpnu Předseda John Chleburád
mistoprenaeoa r- r ovojsea tai anum novsa
lWWHo látb Ht Otetnlk Josef KitlparlTiH Ho
íatáol uokladnlk VJ Kunci llBo II Htr
výbor majetku na Broky Jo Nérnu výbor
áíetnl Ant Ilrásda a Albert Elláipraporenlk
Alola Kaápar vp pr J Boudar doiorre Jot
PlCha náíelnik Ant Valák vp náé ŘltuoD
Hnkuaek sáatnp do ( N H Hpolkn Joaef
Kaipar
Tábor Columbun ř 69 '0ff
odbfvá achAae kaldá I nedle a ňtnri
mádel v alni p Jua Klnpetkr na 13 a Wlllt-
am ullol Vel konaní Frank Svoboda míato
rnnii l M mi n m Ha m n ai nnblartnll rpun I
Bemlo látfa ani Wllllani klerk Karel Stí
nitka 1411 Ho íath Str přivodil Jan Fiala
vnitřní atráitce Václav Veivoda venkovní
trálc Frank Vejvoda vf bor majetku oa 1
roky Karel Štípán
Tábor NebrMka ě 4771 HWA
odbývá avá pravidelná icbtie katdou prvou a
tfetl středu v miaioi v oam hodin veíer
v aloi pana Jana Hrocha Velicí kooiul Joaef
Fiala návodíl chaa fikrdlant bankéř Joaef
VoDálka klek John Bráada Ho I5th Bt
prtvodě! Obaa Smrkovakt vnitrní atrál V
DoleJI venkovní atráij HalaCka
Tábor Nebiaaská Lípa l 18 WOW
dbfvá achuie drnhá a Čtvrtá otěr? v měsíci v
lni Hrochovi Joaef V KalDar nředseda
1734 So 18 Ht Vác DoleJI místopředseda
1310 So Oarfleld BtváoMasiIko pokladník
1440 So Iltb8t A F Novák taj 18M So
14th 8ti Jak Marei provodit
Sbor YlastlslaTa ě 29 JČD
odbývá acnfisa kaldon t nedáli v mtaicl v 8o
knlnvná o Svá hod odD Vvalouállá Dředa
Mane Michal 1808 'Mason ul předsedkyni
J WoJeshenský náméstka Joseflna Machova
tajeouilce Maria Kosic kf úíetnlce Nelil
Svobodovi pokladnice Anna Plfbovi do
sorkyni Marie Pecbáe výlior tuajetku Frant
Fltlová Marie starán n napaova
Sbor Uveida Nové Doby i 86 JČD
odbývá svá sch&se kaldou S nedill v roSaiol v
S bod odp v síni Metsovi Předsedkyni A
Uhleborád 1407 wmiam acetnioe atnuie unie
horád 1410 Williams pokladnice M Zikmund
mu Ho líth st tajemnice Vllb Bartoš U04
So íath BU
Sbor Kartba tírote 1 10
odbfvá svá ora videi ná schdie vidy 4 nedil
mislcl r Sokolská síni Předsedkyni Marie
Pešek MWBo Jfttli Ht miatonreaseokvne
KreJH tajemnice Nellle Svoboda 1216 8o Ut
Bt„ pokladnice Joale Janeček lkal Ho 14 Ht
V K Aloisie VaBous první prfivodkyni ř
RnláKilrtihá nrAvndkvni Marie Hrázda vnitř
atráá Aloisie Jindra venkovní stráž Maria
Jiránek v bor maletka Anna KuDDert Kat
Valenta Aloisie Krejčí lékař Dr C Bvoboda
Podp sbor Sokolek Tyrš i 1
odbývá svá aebose Jednou misitni a stoe
k Hildou druhou nedill v siní Metrovi Před
aedkni Frantlika Koutský miitopředsedky'
nenarie dvcsq iajviiiniu aiiwuid dmjji
2419 Ho 4th 6 atr áeetnlce Marie Bílek
a Oharlea 8U Omaha pokladnice Jossle
Kašle výbor majetku Fraotlíka S típán a
Anna Bílek oíetnl výbor Bolena Ouíek a
Marie MaWJka úoiorkyně Marie Kíha
Tábor Myrt li 922 R S A
odbfvá ach ňzi orvnl nedill r meslcL v sokol
ské síni ťředsedka Mary BoukaL místo
předaedka Frant Kousek tajemnice slarie
Urbánek ai B in Bt poKiaanice Anna
Zlikovský kanclifka Mary Binrkovský mará
Pavla Hauselio vnitř strát B Hrubý venk
trii Mary Pěchota výbor majetku Anna
Aemlk KVelechovská A Stejskal spolkvoý
lékař louls svoboda Mary Houiai vyslán
kyni do tteidu Pavla Hanxelln mlstovyaL
©OT7TX3 om:as:a
Prrba Lože £ 828 AOCtT
odbývá svá pravidelná achíte 1 a I středu
mislei v slnl o Koutskýbo na Í0 a O ulic
rhomas Llsec Mistr Práce Ml ke Volenec
dilovedouol Ant-fin Kubát doiorce Frank J
Fltle taj 911 N a Fr Dvořák ííetníkSl a
8 St Kudolnb Palik poklad John Bitera
provodil Vincenc Marei vnitřní strážce
Frank Jaroi venkovní strái
Háj Palmové Dřevo ř 7 Krab Dřerařek
Odbývá tvá ach&ze kaidá poslední pondělí v
mísící v místnosti P Laftnera na tutá a Q ul
Barbora Kaček d6stoJná porucnlce Anna
' Kobn mlstopředaedka Katle Vocáaek ti
Mi nu íh t-i ř ran bii a Pivoíikapokiaiule
Anna Vlarb provodil Anna Kreíek viltaf
ni Joale Křenek vntř nl strái: Anna Hláv
ka venkovní strái Magdalena Pivoňka Ag
Vonáaek Anna Soběslavský výbor majetku
Jediný českým
0 závod olovnlcký strojnický
v ů zámečnický v Omaze
vlastni
Leo 33arooti
SOS So lStla Straxtt
Telelon 1M7
ZavádSnl vody plyna kantlliace pro
vádí se levni a dobře ttótf
8Utni Jdnatlatr( pro jediné MrMfo
é nevraaadské piva' pompy
IMUlllllllIlllllllllllr
— NEJVÉTŠÍ—
MASNY KRÁM j
na 6 a Piree nllel
mi krajan nái
FB RUN CL
NeJvStil tetký řeznický závod
na Eaat ttrani
! Velké ziiobv mata viebo draho
i nzenek talámfi iunek a vie co do
t obora vártca]ka táhá — Koupíte
I zde levnili a aaaao lepil jak o ně
I kobo jiného
Illllllllllllllllllllllll
: Besídka íesko-americkycli farmářů j
!i& MASNY KRÁM
a Ji! atrani města vlattnl krajani
Hratří Kunclové
fítU i344jill ij ul
Sejvítll táaoby
raaaa
vieho druha
asenek lalamQ luaek a vftbec vleho co
v obor tento apadá
Ceiy levBÍjií sei kdekoliv Jinde
Uheipké výrobky
švestkovi povidla ovít lýr ýaýri
i lafrin letntk brinta na prodej m
::oGflíiD & BRADY
: Car lStk Leaweawertk Oauka
Meboi Ths Orebard Frult P reserva Co roh
Cheirv a Oak In Plttaburf Pa D B A
A L ttaiB vy rabi Ul a Importér vaap It
O podkoráck
Pro Pokrok Západu napsal T)r It lleller
4)ký svirulékuř v UlilMgu
Kopyto koflské bylo jiJ ve sta
rověku předmětrm zvláštní péíe
lidské
Pokud kftň nosil pouze váhu
svého vlastního těla a sobi kdy
koliv chtčlt odpočinout! mohl
ztratil na spodku kopyta pouze
tolik rohu kolik mu přirozeně
aarůstalo
Když však ku jeho vlastní váze
přibyla i váha jezdce bylo násled
kem toho i tření kopyta o půdu
mocnější a kopyto bylo stále vfce
zkracováno až konečně kúilz toho
zchromnul
Proto se musilo přijít na pro
středek jimi by bylo kopyto še
třeno a opatřit ho potřebným
chránítkem
Nejdříve ee hledělo k tomu aby
bylo kopyto pevné a otužilé
Slavný spisovatel Xtnophon (500
roka před Kristem) dal radu po
staviti koně na dláždění kamenné
—to že kopyta jejich ochladí
zlepší
Nejprvnějším chránítkem kopy
ta proti nadmírnému otírání byly
tak zvané sandály jakýsi to druh
střevíce jenž byl ku kopytu při
vázán
Na stranách měl otvory jimiž
byli provlečeny obvazy nad ko
runkou spojené
Ježto se spodek sandálů v brzku
rozbili byl naS připevněn kovový
plech později pak byly tyto stře
více pouze ze železa zhotovovány
V bývalých římských državách
jako v Lucembursku Francií Ně
mecku Švýcarsku a j zhusta tyto
druhy sandálů nalézáme z nich
ryvinuly se nynější chránící pro
středky — železné podkovy
Ze Rímam a Rekové podkov
neznali je jisto ježto i na nejlep
ších vyobrazeních pocházejících z
jejich doby koně jsou vyobrazeni
bez podkov
Přesná udání o používání pod
kov ku kování koní mámé teprve
devátého století v němž se spi
sovatelové italští francouzští i
angličtí o kování koní poprvé
zmiňují
Rozeznáváme několik druhu ko
vání: kování dle způsobů východ
nich národů (orientálů) dle způ
sobu francouzského dle způsobu
německého a dle způsobu angli
ckého
Orientálská podkova pozůstává
pouze z okrouhleno kusu železné
ho plechu jehož konce jsou přes
sebe položené uprostřed je kulatý
otvor na stranách jsou díry pro
podkováky jichž se obyčejně šest
ku připevnění této podkovy po
užívá
Francouzská podkova připra
vená dle návodu Lafosse a Bour-
gelata nemá žádných ozubů ve
předu í ze stran jsou udělány če
pičky těchto podkov používá se
dosti zhusta ve Francii
rsemecka podkova opatřena je
ozuby vrchní strana její je smě
rem do vnitř nakloněna dolní
strana 'i je opatřena otvory jež
slouží ku zapuštění hlav pod kováků
Ve Švédsku a Dánsku jakož i v
zemích severněji položených po
užívalo se podkovy jež měla
okrouhlý tvar a pouze na špic ko
pyta připevněna byla jméno její
bylo "croddar
Anglie věnovala kování koní
největší péči ze všech zemí Řada
zkušených zvěrolékařů má o to
zásluhu že kování dle způsobu
anglického se nejlépe osvědčilo a
ve všech civilizovaných zemích
rozšířilo
Anglická podkova neobsahuje
tak zvané "falce" (rýhy v nichž
se nachází otvory pro podkováky)
což jí dodává větší pevnosti k
půdě je skloněna vnitřní rameno
má dvě díry pro podkováky vnější
rameno tři díry
Kováním má se nejen kopyto
před přílišným upotřebováním
chránit ale má dáti koni i dobrou
oporu zejména na hladké půdě-
Rovněž lze rozumným kováním
leckteré vady okončetin odstranit
nebo aspoB zmírnit
Plynoathky
V minulém čísle slíbil jsem po
jednat! o tom které plemeno drů
beže by se hodilo nejlépe pro
americké farmáře a dnes nadepsal
jsem článek tento "plymouthky"
čímž odpovídám k otázce této
jedním slovem
Ano jsou to rymoutbky ame
rické plémě ' kterém osvědčuje
se nativisti- i heslo: "Amerika
pro Amer' oy" právě tak jako i
na polar -chinských prasatech
Americká plemena drůbeže jsou
všeobecně nazývána "generál
purpose fawl'' poněvadž v mládí
dávají výborná kuřata na smažení
a když dorostou dobře nesou
Jsou těla plného a proto 4iledána
v trzích Mimo to mají krásně
žlutou kůží která jest u slepic v
americkém trhu hledanou Rychle
rostou u porovnání a jinými ple
meny dosahují značné váhy a co
do počtu vajec vyrovnají se jiným
průměrným plemenům Důleži
tou jich vlastností jest ze jsou
přispůsobena podnebí a poměrům
následkem toho otužilá poněvadž
podnebí ve kterém byla plemena
ona vychována jest velmi pro
měnlivé Z amerických plemen
stojí na prvém místě plymouthky
které mají rozličné odrůdy
Tak zvané dominikáaky nejsou
vlastně ničím jiným než plymouth
kami a dlužno je pouze jen za
odrůdu pravých počítati
Plymouthky povstafy křížením
kočínek dorkynek a malajek
První produkt tohoto křížení byl
vlastně nestvůrou co do barvy i
formy a přece to byla táž krev
které se Hneš obdivujeme Po
slední zdokonalení stalo se pouze
výběrem nejlepšího plemeniva
kruhu plemene samotného a jest
pomníkem amerického pokroku
ďrůbežnictví Praví se že v osa
dě Woodstock ve státě Connecti-
eut byly první plymouthky kříže
ním zmíněných již plemen vycho
vány
Za nejlepší plymouthky považo
vány jsou ony krahujčí v anglické
řeči "barred ' zvané a těm se též
největší pozornost věnuje neboť
pěititelé požadují zvláště dokoná
lé vybarvení jež pouze opatrným
a vypočítavým spojováním barev
černé a světlé docílit! lze U žád
ného plemene netřeba býti tak
opatrným ve volbě a spojování
jedinců plemenných jako u ply
mouthek chceme-li dosáhnouti
úplně správné barvy "výstavní''
Té ale obyčejnému farmáři potře
ba není postačí jestli dbá toho
aby nenastala vkrevnosťj— pleme
nitba v příbuzenství Opatří li si
každoročně nové kohouty za cenu
slušnou aby dostal dobré a vždy
od jiného pěstitele má zabezpeče
ný úspěšný chov dobrých slepic
pro všeobecnou potřeSu Ony
mu znamenitě ponesou a v trhu
také přinesou dobrou cenu Ne
musí se s nimi mazliti pouze opa
třili jim kurník a potravu přimě
řenou a má zabezpečený dobrý
zisk Jestli chceme míti vybarve
ní do posledního pírka správným
pak musíme plemenití v příbuzen
ství jinak to nejde a co na jedné
straně zlepšujeme ztrácíme na
druhé
Proto ať se farmář nežene za
plymouthkami prémiovými a po
kráse barev nýbrž po dobré krvi
a otužilosti Té docílí rozumnou
plemenitbou a bude-li se jí držeti
dosáhne plymoutkami neilepšícb
úspěchů
Patište
Pastorkem na amerických far
mách nazvati možno pastviště I
a té nejlépe vedené farmě kde
všemu pozornost jest věnována
bývá "pastr zanedbán Kdo si
na něj vzpomene? Dobytek se tím
pustí a zase vyžene To jest vše
Kde před 20 lety bylo velké past
viště pro 4 kusy musí stačiti dnes
malé pro ao kusů a tudíž není
divu že není s to vyplniti ooy
požadavky které do něj jsou kla
deny A přece jest pastviště tím
nejlepším přítelem kterého může
farmář na své farmě najiti Ono
zabezpečuje zdárný chov zdravé
ho dobytka a výnos přímý není
také tak malým Co píce jen do
roka ušetřil
A přece se o ně farmáři nesta
rají což má za následek klesání
ceny pastevních pozemků a klesání
počtu zvířat jež na pastvištích se
vydržovati mohou Tak dříve
jsme pravili neuživí se dnes tolik
kusů jako dříve na amerických
pastvinách a následek toho jest
Že se musí dobytek více ve stájích
krmiti což jest dražší
Jak medle máme te starati o
pastviště? Hnojením Pastviště
jest oprávněno k náhradě ca to
co se z něj spásáním ubírá poně
vadž i o něm platí pravidlo že i
ta nej plnější pokladna se vyprázd
ní jestli se 1 ní stále jen ubírá a
nic do ní nepřidává Nejlepším
hnojivem pro pastviště jest hno-
jůvka po ní vápennitý kompost
Prvá rozváží se nejlépe v zimě na
sníh druhý v pozdním podzimu
chlévská mrva mi dobré účinky
nechá se přes zimu rozhozena
načež na jaře se kúBskými hrábě
mi shrabe Kdo chce připravili
hnojivo skutečně výtečné děli
doma kompost z rozličných od
padků všelikého druhu přidivi
do něj sidry a mrvy drůbeží po
lévá ho hnojůvkou a překopává
Popel dobře působí
Mimo to vyžaduje pastviště ji
stého ošetřování a to záleží ve
vláčení a sekání špatných travin a
plevelů Zavlačuje se kompost a
semeno ku obnovení určené To
děje se záhy na jaře Když se
plevel ukázal a do výše vyhnal
vezme se sekací stroj kosa posadí
pokud možno vysoko a celé past
višti se důkladně poseká Tím
pomůže se pastvišti velice neb
špatni tráva se nemůže zmoci a
dusiti dobrou
NepřeplBujte pastviska nežá
dejte od nich více než mohou dáti
jinak brzy sejdou
Doiéváoí pastvišť děj se v pod
zimu a ice zavlaČnje se semeno
ostrými branami Semeno volte
od spolehlivé firmy a nejlépe po
chodíte jestli se zeptáte- experi
mentální stanice vašeho státu jaké
druhy voliti máte Při zaséváni
pohnojte kompostem
' DROBNOSTI
— Petrolej jest dobrým lékem
proti prašivině nohou drůbeže
— V opadaných větvičkách v
sadě přezimuje mnoho škůdců
Spalte všechny odpadky
— Ze všech plemen drůbeže
oejnosnějŠÍ jsou Leghornky a pře
ce se ku všeobecné potřebě na
farmy valně nehodí '
— Koně mají na nohou rousy
pro potřebu aby chránily jemné
části spěnačky a proto se nemají
střih ati
— Olej a barva nejsou tak dra
hé jako hospodářské stroje Ne
pomáhejte strojnickým továrnám
hromaditi miliony ale postarejte
se o to aby byly stroje přes zimu
dobře uschovány a opatřeny Tak
zajistíte jich trvanlivost
:
: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i1
:
NEW YORK— Red Pok Záp
Politická revoluce v New Yorku
provedena bez krveprolití Tam
mano-politická kára jest vzhůru
koly samovládce Crocker povalen
k zemi pomoc českých občanů
platná vzďor jich nesjednocenosti
Tammany "foolovala" po 6 roků
české demokraty až konečně V
Wojtíšek své tahouoy z Tammany
vypřáhl a připojil se k řadě zásad
ních a česko národních občanů
On měl městský úřad od Tammany
v "Corporation of Attorney" od
kud mu přicházelo $1500 ročně
ten však jest pro něho ztracen
Avšak na žádost vznesenou na
Seth Lowa bylo mu slíbeno úřad
ní místo v úřadovně nového ma
yora On již byl dvakráte kandi
dátem sociální strany dc assembly
což bylo jen pouhým figurováním
myslím as před patnácti lety Co
se dotýče českých nominací tu
možno tvrditi že za důležitou a
opravdovou pokládati lze ony Dra
Chmelíčka do assembly a Jos
Kruliše do městské rady před třemi
lety J Kruliš běžel asi 200 hla
sů pozadu za svým politickým sou
peřem a tentokráte slyšíme a Čte
me v jedněch novinách že jest
zvolen a v druhých zase že není
Ježto se budou hlasy v celém
assembly distriktu počítat znovu
má se všeobecně za to že jest
krajan Kruliš zvolen a že bude v
městské radě zasedat Co se týče
nominace Sováka ponejprv byl
to pouhý výstřel proti českým re
publikánům židovské strany ve
straně republikánské a to zrovna
v době kdy republikáné byli roz
děleni křesťané stáli proti Platto-
vi a měli rozhodnou většinu židé
stáli při Plattovi majíce pouhou
třetinu členů Tito poslední se
znavše z jednání prvnějších že má
býti nominován Cech do assem
bly tito Plattovci provedli nomi
naci předčasnou ač jim zákonitá
většina k tomu scházela Vyhlé
dli si člověka bez ohledu na jeho
češství postačilo jim aby ho mo
hli Čechem nazvat a aby měl ť'se
ví také nějaké peníze K tomu a
proto hodil se jim nejlépe pan
F Sovák který v době té ani re
publikánem nebyl ale vzdor tomu
nominaci radostně přijal Pan
Sovák míní totiž při všem "busi
ness" ale aby mohl sám o sobě
říci: "Já jsem "businessman" —
k tomu :nu schází ono "man
mnohdy míní i charakter
až příliš přízně našeho lidu jemuž
zůstává v povinnosti — dlužníkem
nerespektuje ani práva jiných ani
zákonů a myslí si že jest "bos
sem" všeho Běžel dvakrát do
assembly a letos ježto Ste mu ne
dostalo nominace pracoval potaji
proti českému kandidátu On
chce stále "běžet ' ale už nikdy
"jedoběhne" Kdyby čeští obča
né ve a 6 assembly distriktu se
sorganisovali v počtu asi 800
členů mohli by si nominovati
sami ze svého středu čekance jak
do assembly tak i do městské
rady a mimo to by měli ještě pa-
ronáž Organisovanf republikáné
- měli nikdy v'ce než 600
ů a když my bychom měli 800
čle a súčastnili se povždy v
plné počtu primárních voleb
pak bylo by nominační právo i
patroniž v českých rukou pro 26
assembly distrikt Avšak tato
sjednocennost našich občanů jak
nahlížím po mnohých zkouškách
namáháních jest skoro nemož
ná poněvadž nemáme k ruce ča
sopis jenž by musel býti otevřen
volným náhledům pro naši če
skou věc A ten v Novém Yorku
bohužel nemámel
Váš Pozorovatel
Kolavý krk a kašel
jdou pospolu
Ma-ešúv Ba'sáD proti kašli
Jde 1 nimi pouílote-li nejlKíbo pro
středku Kdyí vy a vaie dílky přijdete
do úzkých a poMwíto trpřti opalíle al
ibned za 25c liihev MAREŠOVA BAL
SÁMU PROTI K4&LI Jiné proitf-d-ky
neniHjí třebas tukový účinek na kaScl
Hle MARRŠUV zastaví Je velmi brzy
Jest výtečným pro všechny nemoci krč
ní K doptaní pouzo u ldkárníkn
(Neprodává se podomně)
RHEFJMATISM mhle býti vvléYen po
užitím MASEŠOVÍCH TABLETEK PRO
TI RHEUMATISMU Cena 50c požWu
Dopiate ai pro ne pod adresou:
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
887tt Archer Ave Cbicago U
í Su
um
Oobróho piva noní tak hojno
Jsou velmi mnohá piva v trhu avšak nikoliv tak
mnohá dobrá piva Některým lidem jest to jedno —
vše co chtějí jest pivo a chtějí to laciné Jiní poža
dují jakost a my jsme jejich náhledu Naše
O-OLID TOP
lahvové pivo jest nejen čisté a zdravé jako bílíce nýbiž:
jest též výtečný nápoj — čistý perlící se a iako křen
rrJ Lépe když objednáte si ho bednu na zkoušku
aC-fU Hnnťh Címaha "Rtotttít-i rr Cn
vaří a lahvují výborné pivo
SOUTH OMAKÁ NEB
K SIN KULE český ziistupce
Jedlo? pivovar v Nebrasoe kterj tamfstnivá íeskébo láitnpce
Ver Meta Frick and Meyer
(TívVelX:obchodnícI a IraportéřK
LÍHO ZET a LZECEFOJ
Nástupci firmy: L Klrscht Sr Frlck & Herbetz '
Tel 544rz_— 1001 Farnam ul Omaha
— -
Není tídoý ioý irotovik kturfž by
Požadavkům rarmera tou mérou vy
hovoval Jako Ne 20 IDEÁL Seiro-
tule vlue a léně nní kterýkoliv tinv
Irotovik dvoukuB-ký Jak Jméno na
Daíuje Jest to "idi-nl" pro šrotováni
kukuřice klasft atd na brube neb
drobné krmivo Hotovíme Je ve trecb
velikostech "Ideul" drm y šrotová
kft sabrnujl v sobě víecbny možná
druby Mell byste sl o nlco přeCínl
v illustrovanémoennlku Zašleme Jej
idarma Ptejte se po něm
597RlverSt
Freeaort 111
TSSSMElffUO
W G SLOANE
obchodníci
& co
v Stsle 503 507 411 aer S6 ulloe
South Omaha
Jaaaa Telefon t
Zboží se prodává dle Hboatl buď xa hotov
neb ua splátky itf
C- H Brewer Sl C©
pohrobníci a půjčovatelé koni
420-428 sev 26 ul 80 Omaha Neb
f-t BBBBMTelefoniialoaO
Dr X H BREUER
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna pokoj 8 8 Brown Block roh
16 a Douglaa ul Tel 2835
Hodiny od 11 dop do 4 odp
Obydlí y Omaba Banitarium 958 N
27 ave Tel 1197
Fred Krug Brewing Co
OMAHA NEBRASKA
tt
Státní vzorný pivovar
"Vaři nejlepěi drnu ležáku
"5aTolMet a Bactxa "bledé -v atondlcaeli a v la3aTrlc23
VTO-v-zia se iažJéiau a žádjaé 3ao aaepzedei
NAŠE ZÁSADY: Nejlepší materiál a nejlepií technická dovednost
avjsaaaai Veliká pečlivost a obchodní opatrnost
NAŠE SNAHA: Uspokojit! obecenstvo
NAŠE ODMĚNA Stále se zvětšující obchod
Dopisy se ochotné yyřizují dle přání
Metz Bros Brewing Co
-í-£Vaří a lahvují výborné plvo4-
Telefon 119 r- OMAHA NEBR
STOKZ MEK l WIH
-VYRÁBÍ-
v sudech i lahvích a po celém západě rozesýlá výtečný ležák
h f
" což
Maje
Nechť jest již jakákoliv příčina
následkem kteréž játra v nepořá
dek nvrdeny jsou měla by ae téže
iboed pozornost vínovati Dr
August Koenig' Hamburger
Tropfen jest prostředek který
pravidluje a obnovuje
Toto místo
je vyhraženo
pro ohlášku
přídavku Nicholsova
ku So Omaze
F j ONEIL jed
i
P!
Ji
Lee-Glass-Andrc3son !larďoro te
-~-1niCir+ti re velkém-— " t -'"vi t
Tihčwií vyrážené v makované plechové náčiní — Círr7aný plech
ží!ezný plecb a sovové ahoíf - Oítnat drát hřebíky bozílské '
zboží oicykly střelLt zrrané náboje a sportovně ídoz - '
9th A Harney ulice Omana Nebr
UHLÍ— UHLÍ
Krajané! Když potřebujete uhlí ob
jednejte si je u
I LEVI-HO
Dostanete vždy nejlepSf uhlí za peníze
a dobrou váhu t j 2000 lib na tunu
Tel 1918 715 ižní K ulice
l#fi Kv l fca
lmrrgiTfgrl
psy- Na prodej u V Bemeráda K Bartoie
Jana Fixy a ve váech (eskoh hoatlnoioh prvá
třídy
Ocnablost
tčlesnoo
I duševní
nechuť
ko prád
a mysl po
chmurnou
vyléčí
vždy
Jest v tr
nu mnoho
paděla
ných ne
zdravých vín prott
žádejte
vždy
naše
FRAVÉ PÉODIll VilIC
x našich vinic
v Sonoma Co CaL
F KORBELE BROS
C34- W 12tt tt- Ckicaro &
fRANK E BL18S Voroaavaf I J08 RLTSH niwi mm
VC BLISS „ prodavaě Bfcvés dobytka I F A WILLMAN prodaTa5cjavep-
Kterýkollvji nich pracuje v sájmu svých zákaznlki
JOSEEFII BLISS
komisioiyíf se živým dobytkem
230 New ExMange Building South Omaha Ncbraska
Vlemotni véte věnuje se%8em lisylkám 1 1 Franc Wellman vleobecne t Colfav rsr
asýlatelam Přisel i Vato Jest nfviááána mám co řádný rívMo muV ochoten'
Trinf ceny na po2ádáni__MsnanaBw 4 pbalouíí krajany v řeil Česká -"uou
CJ
POŠLETE TRI VLASY
K MIKROSKOPICKÉMU
PROZKOUMANÍ
Vezmřte tři vypadlé vlasy při ranním česáni a zašlete je proř J H
Austinovi vyhláSnnércu specialistovi kožních nemocí těšícímu se pověsti
národní kterýž zašle vám dplně zdarma diagnosu vašeho případu po do
kladném prozkoumáni vlas5 zvláštS jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplné zdarma a mimo to zaSle vám jeStfi zvláště pro vás připravený lék
v krabičce dplně zdarma Když zbaví vás lnptd jež jsou předchůdcem
holohlavosti a kdvž naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelům řekli Neposílejte peníze Jste-li částečně neb úplně holo
hlaví piSte a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Plité dnes na
PROF J H AUSTIN McVickers Theater Bnilflin£ CHICAGO UL
!( r
mm
Zim
v Californii
zima jest aimou
pouze dle jména Podobáte více
nepřetriitéiru Indiánskému letu
Podnebí činí venkovní pobyt ča
rovným a oavěžujícim
Výlety turistu po Burlington s
Omahy do Californie třikráte
týdně
Čtyřicet dolarfi platíte ca lístek
Pět dolarft platí te za lůžko
Úřadovat: řáárail:
1502 Farnam nl 10 a Kasán nl
Telefon 250 Telefon 128
Donika— Dva vlaky dennit Omahy do
St Joaepb a do Kanaaa City
: v v
v
t":v-j
t
A-
t
# 1
7
"A
XV