Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jot
- "--I" ' '' i - í '
- # ' t r-
POKROK ZÁPADU
i í
1
3
- Jt
I
1
!
J -
i
1?
n
i
M
Pokrok Západu
řlKLISlED WEEKIY
PublUnad by Pokrok Publtiblng Co
' 600-1 1 Hu íatb Bt-Tel 1008
éubtcrlpllon by mail - $100 per yar
Vycaázt každou středa
fjllTí: TjiaTatelská UoL Pokroku
jOv-SlUUilHBl -TtUfotlOOS
▼ oilitl dodávkou do doma 11(0
▼ Blatf dodávkou poltovnl 1100
Poitoa pro Spojen y a Kanadu 1100
ČWh S1M
Ouáiiy ~
Drobni rftra otiitíky uverejíiuiem pnuta
C'D kdyl ueiiíiH k objniiiávce přiloženy Jw u
A droliné oliláHy obyJné velkosti nepfo
WiuJL í puluc ťítíiiie 76 cení 6 tu třikrát Za
Aliii onfátuni blahopřání úrnrti a Jiná íita
Dia liUO Iři pulce x katil overtjnění
Nhř k 't proti) prllntl objedná ven tolik
peii' Jak velko i ohláDku míli ! přeje Ceny
ohiátfk na delii dobu onáiui leocbotnéua
ádául
Zaallay peaes
Uu m-Jboipefní-jai kdyí ae koup! na poltí
h eíiiwtu "Money Order" a týl nám ae
aale Tel v reKiurovanérn dopiae aneb po
u kou hnnkovni Jnit italika Jist h kdo
ehi platili 'vbeckem" na bank nechť utile
o ceuiú vire proto le toljk musíme platit
banku ta kolekci aneb ať koupi Kměoku
(draft) na Omanu ("hl-ano neb New Vorjt Na
uraU Jtoiili prSa pIíjD-cnio teí t 1- a
eentové kolky VSecbny tiallky nechť Jwu
nslánjr pod Jednoduchou adresou pouae tak-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 20 listopadu 1901
ClšífflítóíMíL lil
K Žádosti četných čtenářů "Po
kroku Západu" rozhodli jsme se
konečně k poskytování prémií
předplatitelům Prémie naSe se
stávají z celé řady kalendářů
nichž každý předplatitel může si
jeden vybrati Prémie ty nabízí
me předplatitelům za doplatek v
oznámení uvedený K tomu po
dotýkáme pouze že k prémii za
doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
"Pokrok Západu" od i ledna
1902 do 1 ledna 1903 Každý
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musí doplatili přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není 1
prémii oprávněn Pro odběratele
venkovské zejména pro české far-
mery nabízíme prémii zvláštní
Uzavřeli jsme totiž s "Bee Pub
lishing Co' smlouvu jíž nám
umožněno nabídnout! předplatite
lum našim nejlepší anglický ho
spodářský list "The Twentieth
Century Farmer" na nějž před
platné obnáší 1 1 00 jako premn
ta doýlatek ýouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)
na pul roku Aby čtenáři naši
cenný obsah listu toho seznali
poslán jim bude tento týden na
ukázku Netřeba snad ' poaotý
katirže k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatí si a před
platí do 1 ledna 1903
V naději že přátelé a příznivci
"Pok Záp" ocení snahu naši
dle nejlepší možnosti jim pro
spěli znamenáme se v úctě
Vyd "Pokroku Západu
TÉMŽ& I7OGO000 AMERICKÝCH
dětí navštěvuje školy jest to tedy
téměř čtvrtina obyvatelstva naší
republiky a opětný dokaž veliké
pokročilosti této země
AkeuckC lokomotivy vzdor všem
překážkám kladeným od evrop
ských výrobců jsou stále daleko
napřed ve přízni všech kupců Io
komotivy potřebujících
Jestli dli stávajících zákonů
tátu Nebrasky Standard Oil Co
není trustem pak by nenašel žád
ný trust ▼ Americe ani sám Dio
genes v pravé poledne se svou
lucernou!
BxHXM POSLEDNÍHO MĚSÍCE VLOUPA
li se lupiči s úpěchem do osmi
bank v Iowě Pojde-li to tak dále
tu konečně to dojde zase k torno
že stará punčocha bude považ ová
na za nejlepší banku '
Jestli našemu finančnímu sekrx-
tíři dělá ten loomilionový přeby
tek starosti ta by mohl dát svou
adresa těm bankovním lupičům
kteří operují v Iowě Ti by snad
poněkud jeho starostem odlehčili
NOVÁ SMLOUVA MEZI AMERIKOU A
Anglií týkající se nicaraguayského
průplavu v níž budou patřičně
uznány práva Spojených Států
bode výsledkem sebevědomí ame
rkio lidu ale ne amerických
dllsaata
PoVtSTNť MACLAY KTERÝ VE SVÍ
námořní historii tak surově napadl
admirála Sckleye praví že opraví
Svou "historii" až námořní čestný
soud vynese svůj rozsudek Světu
na to=s nyní hrome málo záleží
co
tadoSe udilá
Vc7=?Kf SOUD KTERÝ BUDE DLE
tzZízi naSeho sekretáře námoř
tlrtrl ciiýván v Samoa aby bylo
C:_:20 sdali kapitán Tilley byl
ts Czlli opilý bode stát asi
f I5c: — "Opice" kapitána- Til
l ' 9 taií patrni ta aejdrsiží na
T~ ~% tIULVÍKILLAl DO NEDÁVNÁ
C í' l ctyorem velikého
1 I -!'-:rt3 poolvadl lid
' í-la rsc-JvosL Kdyby
t :e tf-ízlsvsii tsboto
ti ty zXlry ra-
Dle IWWAVADNfHO VÝVOJE vtcl!
bude Gorman s Marylandu asi je
diným kandidátem demokratickým
pro presidentskou nominaci Jak
mile se pleticháfi Gormanovi této
nominace dostane tu republikáni
budou moci pili už napřed na své
jisté vítězství
Není žAdná pochybnost Gorman
bude příštím spolkovým senáto
rem z Marylandu Na tomto svém
křesle získaném volebními podvo
dy setrvá sice po šest roků ne-bude-li
v té době zachvácen smrtí
ale úcty si tím nezíská ani u ny
nějšího pokolení ani v historii
naší republiky
Londýnské "Times" žádají d&
razně anglickou vládu aby tato
podávala poctivé zprávy o pokroku
anglického vojska v jižní Aírice
To je také nápad! Jak pak může
dávat vláda zprávu o pokroku
když anglické vojsko v jižní Aírice
dělá pouze pokrok jako raci — na
zad
kVROPA POTŘEBUJE NÁS A MY DO
jisté míry potřebujeme Evropa
z této příčiny přátelské obchodní
styky mezi starým a novým světem
budou bez přerušení nadále za
chovány Unie evropských států
o níž se v poslední době tolik píše
jest pouhým malicherným strašá
kem který nezasluhuje vážného po
všimnutí
Bývalý demokratický kontrolor
měny Eckels vyslovil se v těchto
dnech nemohou-li demokraté vy
týkat nic jiného republikánské
nynější správě nežli to že presi
dent Roosevelt obědval s černo
chem pak raději aby mlčeli
spakovali svůj politický krámeček
— Jak pak asi chutnala tato slova
poctivého demokrata té lži de
mokratické straně?
Čechům ve Valley okresu Neb
v němž zvolen byl krajan Jan
Kokeš šeriíem dostalo se pochval
ného uznání v časopisu "Valley
County Times Časopis ten
čísle ze dne 8 t m přinesl tuto
redakční povšimku: ' Úspěch re
publikánů ve Valley okresu byl 1
velké mírv docílen činností českých
pracovníků" — Vědíť Čechové
tamní dobře "že bez práce nejsou
koláče"
V DIPLOMATICKÝCH KRUZfCH EVROP-
ských se nyní uvažuje jiký asi
vliv bude mít i smrt Li Hung
Cbanga na vztahy a styky Ruska
s Čínou neboť do jisté míry ze
mřelý státník nadržoval vždy po
někud Rusku Smlouva týkající
se Mandžurska nebyla dosud mezi
těmito zeměmi uzavřena ruští
diplomaté ale bezpochyby půjdou
k svému cíli na východě bez ohle
du na smrt Li-ovu a sotva si to
dají zabrániti jeho nástupcem '
ZDE JESl JINÝ DŮKAZ LIDSKÉ VYNA-
lézavosti Farmeři v okolí Cort
landu N Y kde panuje nanej
výš přísný vodičkářský zákon byli
velice překvapeni když shledali
tohoto léta že mnozí najatí jich
dělníci často se opíjeli Farmeři
hleděli vypátrati jak si dělníci ti
pomáhají k lihovinám a konečně
shledali že tito používali šťávy ze
zelených stonků korný již nechali
vykvasiti a která poskytovala pak
příjemný ale nanejvýš opojný
nápoj s nepříjeniaýsu důsledky
Nejnovější oznámení superinten
denta bezplatné poštovní dopravy
po venkově že během pěti roků
každý farmer bude mít i své po
štovní zásylky doručeny až do
domu zasluhuje vděčného uznání
neboť není to žádná maličkost
upravit tento systém na rozloze
Spoj Států čítající přes 1 milion
čtverečných miL Naše pošta činí
pokrok který mimovolně vzbuzuje
myšlénku aby 1 jiná příbuzná za
řízení jako telegrafy a dráhy
dostaly se jednou do vládní sprá
vy a staly se prospěšnými amerí
ckému lidu bez jeho vyssávání
Sníh dovede klásti daleko větší
odpor pronikavé síle vystřelené
kule nežli dřevo Pokusy v tomto
směru provedené předešlé zimy v
Norvéžsku dokázaly že sněhovou
stěnou čtyři střevíce silnou ne
může kule z vojenské pušky nor
véžské promknouti ačkoliv tato
jest jednou z nejlepších pušek na
světě Ani ze vzdálenosti padesáti
yardů vystřelená kule nepronikla
sněhem a následkem toho pro pří
pad války v zimě vojska nebudou
Činili zákopy ze země aneb s pytlů
písku jako dříve nýbrž utvoří
Mtěny ze sněhucož budene jen leh
čí ale 1 bezpečnější
URAMP VE fHILADELPHII NEJPRO-
slnlejší stavitel bitevních lodí
Americe obdržel před nějakýi
časem objednávku na obrněof
křižák od turecké vlády a poně
vadž se stavbou jeho nechtěl hned
započít pokud aspofi část smluve
né sumy mu nebude vyplacena ta
sultán musel volky nevolky výra
kovali se svými zlaťáky Cramp
vlak po nynějším trublu Turecka
s Francií seznal že by sultán byl
tuze špatný "kostymr" na kol-
lektování doplatku a proto zasta
vil na křižáka všechnu práci po
kud celý obnos za néj nebude Tu
reckem vyplacen hotově na dřeva
Sultán sice zuří nad touto "uráž
kou" ale Cramp odpověděl klidně
tureckému vyslanci :"moneyUlks!"
(Peníze mluví!)
Lidská vynalézavost v duhách
potřeby jest skutečně veliká v
Aljašce kde zima jest tak krutá
že teploměr tam sklesne až 60
stupňů pod nulu tu hledači zlata
často jsou nuceni postavili si ve
stanech ohniště ze sněhu Tento
stlačí totiž v úmřrné cihly a z nich
postaví ohniš'ě v rozměru tří neb
čtyř čtverečoých stop Když pak
na tomto ohništi roídClaji onen
tu sníh ovšem na vrchu se roztaje
leč když ohen vyhasne tu sníh
zmrzne tak do tvrdá že pod no
vým ohněm rozdělaným n po
vrchu tento jen zvlhne Takové
ohniště užívané jen pro vaření
vydrží celou zimu
Kongres bude donucen v příštím
zasedání zabývati se důležitou otáz
kou jak snížiti náš přebytek ve
vládní pokladně kterýž obnáší již
přes 100 mil dol Co veškeré jiné
národy zápasí se statostmi jak
zmenšiti své roční schodky tu
Spojené Státy musí se zabývati
otázkou jak zmenšiti hromadící
se přebytky Již dnes vyskytují se
různé plány jakým spůsobem by
se dalo tomuto hromadění milionů
zabrániti a z mnohých stran jest
navrhováno aby byla snížena naše
cla proti čemuž ozývají se však
důrazné protesty - Kongresník
Payne hodlá v příštím zasedání
nsvrhnouti aby pivní dan byla
snížena a návrh tento má největší
naději na přijetí Hromaděoí naše
ho přebytku by se tím poněkud
zmírnilo ale nezastavilo
IlSTÝ PROFESSOR YoUNC PREDNÁ'
Sející na jedné anglické universitě
prorokuje že lidstvo jednou bude
— bez nohou K této své domněn
ce dospěl následkem toho že prý
lidstvo stále bude používat více
více prostředků ku své dopravě
tak že se mu nohy stanou zbyteč
nými a poněvadž nauka o vývoji
spočívá na základě že neustálé za
nedbávání a nepotřebování někte
rého údu končí v úplné jeho ztrá
tě tu prý lidstvo ztratí nohy tak
jako ryby ztratily své oči v pod
zemních řekách některých jeskyB
následkem toho že v temnotě
níž žily jich nepotřebovaly —
Prozatím ale ať se naši čtenáři
nelekají této profesorské moudro
sti neboť k tak smutným koncům
nedospěje prý lidstvo ani po
10000 letech
Nový katalog opuštěných farem
byl právě vydán massachusettskou
státní hospodářskou správou Ka
talog tt a obsahuje popis 145 ta
kovýchto farem a jest k němu zá
roveň připojena zpráva o výsled
cích prodeje těchto farem z přede
Šlébo roku Státní hospodářská
správa obdržela Žádosti o tento
předposlední katalog z celého svě
ta avšak vzdor tomu pouze 22
těchto opuštěných farem podařilo
se i prodati Za posledních 9 roků
ze 746 bylo jich prodáno 331
Největší Část jich byla odkoupena
obyvately státu Massachusetts a z
nich převážná část k účelům ho
spodářským některé byly koupe
ny k založení letních příbytků
některé na spekulaci a několik
vůli lesům na nich vyrostlým
Smutná velmi smutná statistik
vychází na jevo o městě Louis
viileKy V tomto městě se 200000
obyvately jest průměrně ročně
spácháno více vražd nežli v Lon
dýně jenž čítá 7 mil 'obyvatelů
A v celém státu Kentucky čítají
cím 2 mil duší jest ročně zavraž
děno více lidí nežli v Angliič(tajícf
40 mil duší Dle této statistiky
soudní záznamy vykazují 145 vražd
(nepočítaje v to lynče) a z celého
tohoto množství pouze 23 lidí bylo
zákonem za spáchané vraždy po
trestáno Leč v žádném případě
nebyl to trest smrti nýbrž pouze
vězení jehož trvání obnášelo prů
měrně dva roky(!!!)— Tolik konopí
se pěstuje a kde by se ho mělo
nejčastěji užívat tam se s ním
nejvíce šetří!
Zz státu Michiganu máme také
zajímavý rekord z předešlého roku
a sice týkající se rozvodů Dle
téhož připadá jeden rozvod na
každých 10 sňatků Nejvíce těchto
rozvodů událo se mezi prvním
pátým rokem manželství Ze 2418
žádostí podaných o rozvod v roce
1900 týkalo se jich 685 párků
spjatých manželským poutem od
1 do 5 roků 665 od 5 do 9 roků
406 od 10 do 15 roků 292 od 15
do 19 roků atd Radu tutokoneč
ně uzavíral párek který se nechal
rozvébti po 55letém manželství! —
Dle této statistiky jest zřejmo že
zkušebním kamenem v manželství
jest prvnfcb deset roků V této
statistice vychází jeltě jiný zají
mavý bod na jevo a sice že v 1091
rozvodních případech — tedy více
nežli v polovici všech projednává
aých Žádosti — tyto manželské
párky neměly Žádných dítek
Hospodářské ústavy t Missouri
a v Kansas právě oznamují že sa
bájí zvláštní zimní kursy vyučovací
pro mužskou a ženskou mládež
farmerskou jejíž čas jest příliš od
měřený aby mohla stráviti na
ústavě celý rok Stalo se to ná
sledkem velikého úspěchu tako
výchto zimních kursků zavede
ných v jiných školách a hlavně
stát Wiscoosin proslul těmito svý
mi zimními vzdělávacími kursy V
kansanských kollejích bude tato
mládež vyučována prakticky v
krmení hospodářského zvířectva
ve vzdělávání půdy a pěstování
osení vychovávání hospodářského
zvířectva v poučování o různých
nemocech jeho dále kurs ten ob
sahovat! bude í zahradnictví a
praktické pokyny ve íarmerském
kovářství a tesařství Tyto zimní
kursy by měly býti zavedeny ve
všech hospodářských školách po
celé zemi neboť čím vzdělanější
bude rolnický stav tím lepší to
bude pro naši zem
INáš vojenský a námořní rozpočet
Sekretář Long stojící v čele
našeho námořního odboru způso
bil právě vydaným rozpočtem do
jisté míry překvapení za kterým
následovalo též z některých stran
nepříznivé posuzování
Long žádá o postavení tří no
vých bitevních lodí a dvou obrně
ných křižáků a k tomuto účelu
jakož i zároveň ku krytí výloh
spojených s nynější námořní naší
mocí požaduje (98910984 čili
skoro o 20 mil dollarů více nežli
co mu bylo povoleno pro tento
fiskální rok
Posuzovači sekretáře Longa vy
týkají tomuto že žádá více peněz
pro námořnictvo nežli kterákoliv
jiná vojenská velmoc — vyjímaje
Velkou Britanii— a skutečně níže
podaná tabulka dokazuje že tato
výtka jest oprávněná
Pro budou í rok vykazují nej
větší mocnosti následující polož
ky pro svou námořní sílu ve 3výcb
rozpočtech a sice:
Anglie i49755°2°
Francie 63244658
Rusko 50005297
Německo 46822732
Itálie 23703595
Žapansko '8557633
Spojené Státy stojí se svou ná
mořní mocí za Francií a za Ru
skem avšak co se týče vydání tu
převyšujeme daleko Francii jejíž
námořní moc jest po anglické Dej-
větší na světě
Jest proto zcela v pořádku aby
se kongies přesvědčil o oprávně
nosti požadavků našeho sekretáře
námořnictví a prozkoumal jedno
tlivé jeho položky Z úhrnného
jeho požadavku má býti £60000
000 obětováno na zlepšení a zdo
konaleoi naší námořní moci a tu
bude nutno aby kongres vypátral
zdali snad kootraktoři jimž práce
ty mají býti svěřtny nedostávají
tučnějšího podílu nežli jim dle
práva a šetrnosti náleží
Sekretář Long omlouvá veliký
svůj požadavek tím že chce zavé
sti v celém našem námořnictvu
nejnovější a nejdokonalejší stroje
a technická zařízení a tím prý roz
počet pro letošní rok tak velice
vzrostl ale toto větší vydání ke
konci prý se vyplatí tím že se po
zději vydání na udržování našeho
loďstva značně zmenší a že tento
letošní jeho požadavek jest pouze
vymínečným
Sekretář Root ačkoliv povstání
na Filipínách dosud není ukonče
no žádá 179000000 pro příští
fiskální rok To jest o $ 16000
000 méně nežli mu bylo povoleno
v posledním roce a ještě z tohoto
menšího letos požadovaného ob
nosu chce upotřebit to mil dolla
rů na opravu řek a přístavů
Sekretář Root předpokládá že k
udržení pořádku na Filipinách
bude zapotřebí 40000 mužů a na
základě toho jest jeho rozpočet
sestaven Leč na vzdor tomu náš
sekretář vojenství dovedl snížiti
svůj rozpočet o' celých 16 mil
dollarů proti poslednímu fiskální
mu roku a tato okolnost jest no
vým důkazem že sekretář Root
jest daleko nejschopnějším státní
kem pomáhajícím říditi kormidlo
vlády naší mohutné republiky
Heseďte když nemusíte! Kdo
však je nucen sedětf ten ať užívá
pravé Trinerovo léčivé hořké víno
které mu pomůže 'dobře zažívat! a
příjemně odstraní nevyhnutelnou
zácpu Posílí a osvěží jako žádný
jiný lén znamenitě chutná roz jaří
a zahřeje a zvláště v zimě není
nad nejlepšího čistitele krve Na
prodej v lékárnách nebo je zašle
jediný vyrabitel původního a pra
vého Jos Triner 799 Ashland
Ave Chicago Pište mul '
Písranlctví
"Sroana" snůšky ovoce svo
bodného tmvllenf všech národů
jejž vydává "Svododuá Obec" 1
Chicaeu vyšlo čís 1 roč VIII
"Svojan" pořádaoý pFBZdrůb
kem Dřieáší cennou sbírka svobo
domyslných spisů vSecb národů
V sešita tomto nalézá se črta "Ze
života leana laauese Rousseaua"
(s podobiznou "Kněžské bezžen
tví zhouba národů" "Báj a zá
zrak" přednáška RG Ingersolla
"Biblická dějeprava a výklady
"Boj vědy proti Kristovi pověře o
posedlosti" "Pradějioy světa a
země" "Svatí Adam a Eva" j
Svoian' vychází čtvrtletně a před
platné obnáší ročně 80 ctů jed
notlivé číslo stojí 15 ctů Lze nafl
před plat i ti Aloise VaBqučka 150
W íatb Str Chicago 111
Zloduch anglické politiky
Zloduch anglické politiky se
kretář zámořských osad Cham
berlain který jest zodpověděn za
nynější válku v jižní Africe pro
nesl nedávno řeč která měla býti
jakousi jeho obhajobou před svě
tem a zároveň byla jakýmsi pro
gramem anglické vlády jak tato
zachovati se hodlá vzhledem k
vlekoucí se válce v jižní Africe
Program ten jest velmi krátký
dle Chamberlaina Anglie setrvá
na nynější loupeživé své dráze
pokud odpor Búrů nepokoří a obě
jihoafrické republiky nepfivtělí
ve skutečnosti ku Kapsku Na
papíře je přivtílena sice již k své
mu území před rokem leč přivtě
lení to rcá až dosud asi takovou
cenu jako nějaká dlužná nota tu
reckého sultána
Chamberlain přiznal že tento
cíl anglické politiky stál Velkou
Britanii již ohromných obětí a
předpověděl zároveň že lid musí
být připraven na oběti snad ještě
větší avšak zároveň s nadutostí
pravého lupiče přesvědčeného o
své větší síle doložil: že vláda se
nebude smlouvat ani nepovolí
Búrům žádné náhrady pokud boj
nebude úplně ukončen
Chamberlain do jisté míry klade
průtah krvavého zápasu na vrub
oposiční straně vlády a dovozuje
že Búři proto bojují až do krajno-
sti poněvadž doufají že anglický
lid se protahující války a 8 ní veli
kého vydání nabaží a pak přiměje
vládu k její ukončení
Leč výtka la jest pouhé uvalo
vání vlastních hříchů na bedra
jiná neboť anglický lid loupeži
vou politiku vlády podporoval až
dosud obětavě a bez reptání a jen
tu a tam ozval se nějaký osamoce
ný hlas proti vedení této války
Anglický národ vyjímaje Irča
ny téměř slepě následoval Cham
berlaina a parlament kdykoliv
vláda žádala ochotně povoloval jí
veškeré její požadavky k vedení
zločinné této války a že tato do
sud není ukončena a Že v jižní
Africe půda dosud zvlažována jest
lidskou krví toho příčinou jest
jedině ChamDerlain sám
Ten v hrdopyšnosti své zamítal
veškeré návrhy vycházející -od
Búrů k čestnému ukončení války
tento zloduch nechtěl slyšeti o ni
čem jiném n?žli o absolutním
vzdání se a pokoření Búrův beze
všech výhrad a podmínek a tímto
svým nelidským jednáním dohnal
Búry k onomu zoufalému dalšímu
zápasu kterému se obdivuje sko
ro celý svět Chamberlain nechce
uloupili Búrům jedině jich samo
statnoston chce uloupit! jim i jich
domovy jich všechna práva lid
ská a jich mužnou čest a právě
tato surová bezohlednost jeho ve
dla a vede hrdinné farmery k zá
pasu který bude snad ukončen
jedině jich úplným vyhlazením
Chamberlain odmítnul návrhy ke
smíru od vrchního generála Búrův
Louise Bothy ač Anglie mohla
ua ně přistoupiti a to učinil tak
nešetrným přímo bídným způso
bem že Bothovi nezbývalo nic ji
ného nežli chopiti se znovu zbraní
a dobojovatt ten nerovný zápas až
do konce' ~r~:r"n' ' '"
Nechť tedy Chamberlain nesva
luje své vlastní hříchy a viny na
jiného svět ví co o něm má soudit
a v historii dostane se mu za to
smutné vzpomínky jako katu
Búrúv
Požehnaná léta pro farmerstvo
Dle poslední právě vydané zprá
vy sekretáře zemědělství odhado
vána jest sklizeň korný letošního
roku asi na 1500000000 bušlů
Dle tohoto přibližného výpočtu je
tato sklizeň mnohem menší nežli
předešlého roku leč tento pro
americké farmery nepříznivý vý
sledek jest poněkud zmírněn tím
faktem že tato sklizeň korný má
větší cenu nežli kterákoliv z pře
dešlých sklizní vyjímaje jedinou
z r 1900
Také pšeniční sklizeň letošní má
větší cenu nežli kterákoliv z dosa
vadních sklizní amerického íarme
ra a to samé platí o sklizni ovsa
(až na jedinou výminku) o sklizni
brambor bavlny a sena
Třebas byla sklizeň menší tu
vyšší ceny nabražujf rolníku tuto
ztráta na úrodě hojnou měrou
Také veškeré výrobky jež ho
spodářství íarmeru poskytuje jako
mléko máslo sýr msjí vyšší ceny
a s nimi závodí ve výnosnosti
drobné hospodářské zvířectvo i
hovězí dobytek a také cena koní
jeví potěšující přírůstek
Za posledních pět roků cena
sklizní našich obilio obnášela
16245000000 kdežto pět roků
před tím cena těchto sklizní dosa
hovala pouze výše 13282000000
Průměrná cena krav a ostatního
hovězího dobytka prasat a ovcí za
posledních pět let přesahovala
o #345000000 ročně více nežli v
předcházejících pěti letech
Z obilio pouze pšenice má letna
nižší ceno nežli měla v roku 1896
avšak letošní její sklizeň byla tak
obrovská le cena této sklizně jest
o 130 miL dol vyšší nežli ona t
t 1896
Buši korný má dvakráte takovou
cenu jako mel v r 1H90 ale ná
sledkem toho oaše ma'á letošní
klizeň má přece jen cenu o 252
mil dol větší nežli sklizeň z
1896
Také vývoz našich farmerskýcb
výrobků se za posledcích pět roků
velice zvýšil k prospěchu našeho
přičinlivého rolnictva žírsého zá
padu a těchto posledních pět roků
v historii Spojených Států možno
vším právem nazvali léty požehna
nými pro uaše farmerstvo
Z tohoto fakta musí se radovati
každý upřímný přítel této země
neboť silný finančně prospívající
rolnický stav jest jedním z nejmo
hutnějŠích základů blahobytu naší
země
Nejlepší doklad k této pravdě
nalézáme v oněch letech kdy rol
nický stav tolik trpěl pod nešťast
nou správou demokratů a následky
utrpení a tísně vrolnickém lidu
jevily se pak po celé zemi
Omaha Sanitarium
Česky léčební dálav
Tímto se oznamuje ctěnému Če
skému obecenstvu že byl v Omaze
založen první český správně zaří
zený léčební ústav pro různé za
staralé a jiné nemoce Ústavu
takového bylo zde v Americe již
dávno třeba kde jest usazeno to
lik krajanů kteří si přejí a potře
bují správného obsloužení Té
měř každý den jedou krajané do
větších měst aby hledali vyléčení
neb úlevy v různých nemocech a
často padnou do rukou různých
šejdířů Když í přijdou k dobré
mu lékaři Američanu často se s
ním nemohou domluviti a musejí
vyhledávali tlumače což bývá ča
sto velmi nemilé zvláště při ne
mocech ženských
Za tím účelem se uvázal známý
český lékař Dr Karel H Breuer
v založení takového ústavu kde
by bylo sneseno vše co jest zná
mo k léčení různých nemoci
Ústav tento má dokonalé zařízení
v každém ohledu Má krásné
velké světnice pro nemocné kde
si mohou udělati pohodlí jako do
ma kuchyně je pod správou české
kuchařky a každý nemocný obdrží
stravu přiměřenou své nemoci V
ústavu se nalézá velká koupelna
se vším zařízením kde možno po
dávat! léčení vodou v každém
způsobu Zde lze podávati horké
i studené koupele koupele stři
kem a sprchou minerální lázně
parní a turecké lázně Nauheim-
ské lázně a jiné V ústavu se na
lézá velký statický elektrický stroj
s X paprsky a vdychovacím pří
strojem na ozon stroj na léčení
světlem galvanické faradické a
jiné elektrické stroje vdychovacf
kabinety tělocvična operační sí
ně masážní síně atd V budově
se nalézá vysoká věž s krásným
slunečním pavillonem kde mohou
nemocní dostali i v zimě dost
slunce a čistého vzduchu pohodl
ně aniž by museli být vystaveni
zimě
Ústav tento jest zvláště zřízen
k léčení chronických nemocí jako
jsou souchotě revmatism nemoce
žaludku a zažívacího ústrojí led
via jater ženských nemocí chu
dokrevnosti nervových nemocí
atd
Nalézá se ve vlastní krásně mo
derně zařízené budově na vysokém
kopci v čísle 958 North 271b Av
v Omaze Kolkolem jest krásný
trávník a dost velkých stromů
Místo jest velmi zdravé a jest
odtud krásná vyhlídka na celé mě
sto Omahu Council Bluffs řeku
Missouri atd
Ústav se nalézá pod přímým
dozorem a správou čtského lékaře
dra K H Breuera s dobrými lé
kaři k assistenci a zkušenými oše
třovatelkami Dr A N Simpson koroner
okresu Minerál Colo nalezen byl
v úřadovně své v Creede mrtev
Střelen byl do zad
Za nepřítomnosti rodičů spá
lena byla na škvarek 3letá dceruš
ka manželů Foxových z Nevada
O Záclona u kteréž děvčátko
stálo vzňala se od kamen a od té
vzňaly se její šatečky
8eala4 ŽlreU spočívá ve zdravém
těle bez něho bylo by vše v nela
du Jasná sluneční zář by ás
rmoutila myšlénka na vaši práci
by vás netěšila rodinné svazky
by vám byly obtížný smích dítek
omrzujícL To všechno by mohlo
být aniž byste nějakého příznaku
choroby jasně pozorovali Než
počkejte! Brzy shledáte že ža
ludek je' v nepořádku jste ospa
lými simničnatýmt zkrátka úplně
z míry Nyní je na čase abyste
si csvolali ku pomoci starý Švý
carský bylinný lék Dra Petra
Hoboko Jest lepší než tisíce lé
kařských předpisů ku vyčištění
krve ku odstrsniní všech překá
žek z její průchodů a rozehnati ji
ruče jako posla zdraví síly a bla
ha Ale nezapome&te že Dra
Petrá Hoboko není žádným lékem
lékárnickým lze je obdržet! pouze
od zvláštních jednatelů nebo pří
mo od majitele Dra Petra Fabr
neye iti—114 So Hoyne ave
Chicago I1L
PaplroYp šípy a pipky I
Příteli Vtntlkovi do Spur
Františku ta prvá Vaše rada
se "Šůr" znamenitě osvědčila
neboť češi v Butler dokázali
že v nich české vědomi a síla
Proto "horyap" jsme pospíchali
druhou Vaši radu poslechoouti
a na zdraví Čechů zvítězivších
pět plzeňských šli jsme vyzunk-
nouti
Leč vy kamaráde přece víte
redaktora kapsy že jxou chudé
nechtěl byste poradit nám tedy
kdo těch pět plzeňských platit
bude?
#
Stálo to $700000 sprostit New
York tammanistického tygra a
jeho bossa Crokera je to hodně
peněz ale nebyly vyhozeny
Hill a Morgan nevlastní sice
Ameriku ale počínají si tak jako
by ji chtěli co nejdříve koupit
#
Standard Oil Co chce zaříditi
své odbočky v Mexiku Dojde-li
k tomu tu si nasadí naše sesterská
republika veš do kožicha
Kongres by nemohl učinit nic
lepšího nežli navrátit admirálu
Schleyovi to co ho stála nízká
zášť Špinavé kliky
Praví se že Irčané nabídli pre
sidentu Kruegerovi místo v angli
ckém parlamentu Pochybujeme
však že nabídku tu přijme neboť
on stále ještě doufá že zaujme
ještě své staré místo které mu
bylo Angličany uloupeno
#
V Chicagu se tveří vaječný
trust který chce dostati všechny
vejce do růžku a vehnati pak jich
ceny do výše Vejce jsau tuze
křehká věc a ti Spekulanti by se v
tom růžku mohli dostat do omáčky
#
Spojené Státy mají nyní střelu
které nemůže odolali ani nejšil
nější obrněná bitevní loď Zní to
podivně ale přece je to jen prav
da že tato střela jest nejsilnčjším
důvodem k udržení míru v naší
zemi
: -
Dobrá rada ale drahá
Když jsem v loňské kampani
cestoval Nebraskou tu v jednom
českém městečku z dlouhé chvíle
zašel jsem se podívat do okresní
budovy kde se právě před soud
cem odbývalo jakési přelíčení
Soudce dodávaje si náramné váž
nosti počal vyslýchati malého
suchého človíčka který byl povo
lán jako svědek a tázal se ho:
"Jaké jest vaše jméno?"
"Well tohle je dobrý" odvětil
tázaný udiveně "vy přece znáte
moje jméno tak dobře jako já
znám vaše''
"Zde na tom nezáleží co znám
neb neznám" řekl na to soudce
se vším důrazem "já vám předlo
žil tu otázku v mé úřední hodno
sti a vy na ni musíte odpovědít"
Svědek zakroutil hlavou pak
ale konečně přece udal své jméno
a soudce s výslechem pokračoval
dále
"Kde bydlíte?"
"Well tohle bitu je všecko"
zvolal místo odpovědi svědek
"Já zůstávám v tomhle městě už
patnáct roků co jsem přišel do
Ameriky a každé malé dítě to
ví"
"Ticho!" přerušil ho soudce
podrážděn a doložil: "odpovězte
na mé otázky anebo vás budu po
kutovat pro nevážnost k soudu''
Svědek zaleknut touto hrozbou
bruČivě udal kde bydlí a soudce
počal s dalším výslechem '
"Co jest vaše zaměstnání?"
"Cože?"
"čím si fyděláváte své živo
bytí?" "Tohle je otázkal Jako kdyby
ste nevěděl že dělám co se mi dá
abych si vydělal fiáký ten dollar"
"Jako soukromý občan vím
všecko ale jako soudce nevím ni
čeho" vykládal vyslýchající úřad
nik nedovtipnému svědkovi
"Well" prohodil nechápavý
svědek "jestli víte všecko jako
občan a nevíte nic jako souJce tu
by bylo lepší abyste nechal pro
jednat ten "kejs"' někomukdo mi
trochu více rozumu''
Rada tato mohla být dobrá ale
přec jen byla pro svědka drahá
Stála bo pětku
Jedna věc je jistá že Kruegera
nemohou Angličané obviňovat %
toho co si nadrobili v jižní Aíri
ce neboť on jim to prorokoval
před započetím války
Presidentství Kubské republiky
není sice tučným soustem ale
přece jen o ně různí kandidáti se
již počínají rváti
listě že by Bufíalo půjčilo rádo
ten svůj čtyřmilionový schodeček
St Looisské výstavě do začátku
Ten Hromádka se přece jen ko
nečně se všemi svými švindly
octnul na hromadě