Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Životní román Lony Martinovu
Odsouzena jako muž pro krádež koní a ve vězení v Lincoln
strávili" přes jeden rok nežil poznáno její pohlaví
v _______
Jeden z nejpodlvnéjších přlpadí v soudních innálech
Pravda jest Často podivnější
myšlénky a důkaz toho podán
opětné v nedávno minulých dnech
kdy správcem státního vězení ne
brasského v Lincoln zjištěno že
vězeň "Buřt Martin" který ve
zděch vězení dlel již přes rok jest
vlastně ženou Jest to téměř ne
pochopitelno že bylo možno télo
ženě zakrýti tak dlouho své po
hlaví leč přece jest to faktem
nad nímž ztstaly v údivu i vězeň
ské autority
Lena Martinova jest pravé jmé
no tohoto zvláštního vězně a do
stltní věznice byla poslána z
Keya Paha okresu pro krádež
koní V státním rekordu vězeň
ském jest zaznamenáno při její
jménu když nastoupila svůj trest
že jest "Burt Martin 19 roků
stár Ženat a otec jednoho dítka"
Záznam učiněn byl v říjnu roku
1900 když Lena přivezena byla
Šerifem z Keya Paha okresu do
státní věznice
Před několika týdny donesly se
k uchu správce věznice různé po
věsti o bodivné osobnosti "Marti-
- j
nově" a ty konečně nabyly takové
ho rázu Že správce nařídil aby
bylo vyšetřeno zakládají li se na
pravdě Za tou příčinou "Martin"
předvolán k vězeňskému lékaři a
na otázkutýkajícíse jeho pohlaví
"Martin" vypukl v smích a při
znal se bez obalu že jest ženou a
že nenazývá se Burt ale Lena
Když se úřadníci z překvapení
svého vzpamatovali tu Lena oka
mžitě dopravena do oddělení žen
ského a zde se musela převlék
nouti v oděv jí příslušící
Lena podobá se celým svým
vzezřením i celou svou postavou
muži Má tmavý krátce přistřih-
nůtývlas čelo její jest nízké ústa
LENA MARTINOVA
Kteří byla Jako muž uvčznřna po celý rok ve fátnítn vezení v Nebrasce
velká pouze ruce a nohy její jsou
menší nežli u muže Výška její
obnáší 5 stop a 8 palců a váha
140 liber Hlas její jest hluboký
a dosti příjemný
Lena v ženských šatech do
nichž byla nucena se převléci vy
padala z počátku neobratně a
také se jí nelíbily-
"Utekla jsem z domu mého po
ručníka před několika lety v muž
ských' šatech a od té doky se mi
tak zalíbily že jsem je nosila stále
Mimo toho v krátce jsem seznala
ie v mužských šatech bylo mi
snáze protlouci se životem a že v
nich jsem mohla užiti mnohem
větší svobody v jednání a proto se
mi tím více zamlouvaly
"Matka má zemřela nežli jsem
ji ještě poznala' vyplavovala
Lena dálea otec můj odejel kamsi
na západ a zanechal mě jako dítě
v rukou jeho příbuzných kteří žili
na farmě v Nodaway okresu v
Missourí Tam jsem musila vy
konávali veškeré práce které oby
čejně konají muži a tím jsem prá
vě přivykala náklonnostem muž
ského pohlaví Život na farmě
mých příbuzných byl pro mne tak
těžkým a trudným že jsem jedno
ho dne uzmula ze sousední farmy
chlapecký oblek převlékla jsem
se do něj a utekla Bylo mě vt é
době 14 roků Tak dostala jsem
se až do Rock okresu a zde jsem
nalezla postaveni jako pasák ovcf
Později stala jsem se cowboyem a
dostávala jsem měsíčně $22 platu
a stravu Ušetřila jsem si sluš
ných pár dollarů a chtěla jsem si
začít) mlou renč kdesi na západe
Abych měla něco do začátku
chtěla jsem si odehnati malé stá
dečko dobytka leC majitel to dru
hý den spozoroval vydal se něko
lika cowboyi za mnou a já musela
tádo zanechat a abych zachránila
avni život tu skrývala jsem se
půldruhého dne v izké úžlabině
a tak ušla jsem zrakům sliditelů
Teprve když jsem byla jista že
odjeli ta jsem v nocí připlížila se
k jedné blízké farmé a vzala tam
oSkného koni a pustila se ním
-
východním měrem
'V Ashland asi no mil od
místa kde jsem byla dříve zamést
nána dostala jsem opět místo na
jedné farmě a tam se do mně zami
lovala dcera farmáře Toto nové
dobrodružství a sni tak Ubilo ie
jsem ji nechala v domněnce že
jsem mužem Otec její pozoroval
však že jest mezi námi jakýsi dů
věrný poměr a proto mi dal oka
mžitě výpověď Dcera farmářova
ke mně přišla k večeru a pláčem
se přiznala že beze mne nemůže
být živa a konečně mi navrhla
abychom spolu utekly Svolila
jsem a ještě téže noci vydaly jsme
se na útěk otec její pustil se však
za námi a k ránu nás dostihnul
Slzami své dcery pohnut konečně
svolil ke sňatku mezi mnou a jeho
dcerou ale S tou podmínkou Že
musí být proveden okamžitě unej
bližšího smírčího soudce Neod
vážila jsem se ničeho proti jeho
vůli namítat neboť měl svou win
chestrovku stále přichystanou k
výstřelu a tak jsme se odebrali do
nejbližŠího městečka a tam sňatek
byl uzavřen Když jsme se vraceli
z domu smírčího soudce potkal
náš šerif z Rock county který po
mne pásl a bez okolků mne zatknul
a odvezl tam a za svůj pokus ode
hnati stádo dobytka dostala jsem
a roky vězení
"Když jsem si trest odbyla ode
brala jsem se do Nebrasky a tam
jsem se potloukala všelijak Ko
nečně Keya Paha county se mi
více nelÍDilo a proto jsem vzala na
jedné renči koně a chtěla s ním
uorchnouti do Oktahomy Leč
byla jsem chycena a za to odsou
zena ooět na 2 roky do státní
věznice"
To jest krátká ale nanejvýš za
jín-avá životní historie Leny Mar
tinové
jen o jedné podivné události
zachovala Lena úplné mlčení
Když totiž byla v distriktním sou-
dě ve Spriogview odsouzena' jako
"Burt Martin tu u přelíčení vy
stoupila mladá jakás ženština s
dítětem na ruce jako manželka
"Buřta'' a tato okolnost právě ve
dla k onomu záznamu ve vězeň
ském rekordu Že "Burt Martin"
jest ženat a otcem jednoho dě ka
Lena vzdor všemu naléhání ne
chtěla přiznali kdo jest ona žtn-
Stina a v jakém styku se k ní nalé
zá a tato nejpodivnějŠÍ a nejta
jemnější kapitola z jejího života
zůstala tedy prozatím neodhalena
Ženština ona po odbytém soudu
zmizela a s ní také veškerá po ní
stopa
Blíže městečka Bassettu v Rock
county' kde Lena byla zaměstná
na jako cowooy žádný z obýváte
lů tamních nechtěl tomu věřit že
"Burt" pod kterým jménem tam
Lena bvla známa jest ženou
"Buřt'' byl tam považován za jed
noho z neilepšfch a nejodvážnčj-
ších cowboyů na celé renči který
uměl výtečně zacházeti s lassem 1
s puškou a revolverem a dovedl
zkrotit i nejdivočejšfho koně
Vedle toho "Burt" pochutnával si
rád na whisce í na tabáku a v kle
ní vyrovnal se kterémukoliv jiné
mu cowboyovi
Taková dosvědčení dávají z ren
če všichni kdož tam s Lenou
pracovali
Celá tato historie Ltny Marti
nové zdála by se téměř neniož
nou kdyby nebyla potvrzena
soudními a vězeňskými záznamy
"Před několika lety když jsem
bydlel v Martinsburgu W V
roznemohl jsem ae lehkým dru
bem cholery jež měla v zápětí
průjem Léky předepsané léka
řem nedělaly mí dobře Dostalo
se mi rady abych opatřil si láhev
Chamberlain s Colic Cholera
Diarrhoea Remedy "což jsem také
učinil a ten vyléčil mne jisti a do
bře — y A Morris Embreeville
Pa Prodává se ve všech lékár
nách
ilostinsc na prodej
Výučná příležitost v dobrém míst
pro toho kdo by m chtřl věnovat tomu
obchodu PUu oa
J K SINKULE
c'of So Omaha Brew'g Co
I2m) South Omaha Neb
::Z ČESKÝCH VLASTÍ ::
Zasypáni V kamenném lomě u
Napajedel utrhl se v minulých
dnech zkypřen deštěm kus země
vyčnfvající přes skálu a zasypal
6oletého domkáře Josefa Vičánka
a jeho i7letého syna Oba vyta
ženi byli teprve po hodině ovšem
již mrtvi
Přejet vlakem a netranín Do
zorce trati p u ureuierer Dyi
před několika dny u Einsteinů
zachycen lokomotivou stržen pod
ni a přejet Nežli podařilo se
strojvůdci zastaviti přejel celý vlak
dozorce Všeobecné bylo pak pře
kvapení když Greiderer sám vstal
šel ke vlaku Při pádu vržtn
byl mezi kolejnice a natažen podél
jedné z nich tak že neutrpěl kro
mě několika menších odřenin žád
ného vážnějšího zranění
Dívka otrávila se t neitastni
lásky V Hodkovičkách v domě
své matkv bydlící 23letá služka
Růžena Seidlova zamilovala se
horoucně ale v lásce nebyla šťast
nou Milenec nejprvé jí sliboval
ujišťoval ale za krátko žár jeho
lásky vychladl Dívka v zoufal
ství provedla v pondělí sebevra
žedný pokus tím způsobem že po
žila kostík který se tří krabiček
sirek seškrabala Když se obje
vily následky otravy svěřila se
matce načež matka odvedla dceru
do všeobecné nemocnice Stav
nešťastné milovnice je vážný
Stařena se oblsila Vdova Anna
Štěpánová 71 rok stará bydlila u
své provduné dcery Anny Pýcho
vé v domě ná Prokopově náměstí
v Žižkově Před několika týdny
stařena nebezpečně ochuravěla a
v pokročilém stáří svém neměla
pražádné naděje že se zdravotní
stav její trvale zlepšiti může V
rozmrzelosti stařena zabývala se
myšlénkami učiniti rázný konec
trápení svému 1 blízkého okolí
Úmysl ten provedla v pondělí 28
m m Když Anna Pýchová
ra ráno otevřela dvéře místnosti
kde matka její přebývala nalezla
matku na klice pomocí šátku obě
šenou Na míito povoláni byli
lékaři jichž přispění ovšem bylo
bezvýsledné Mrtvola staré sebe
vražednice odvezena byla do ú
střednf kaole na olšanských hřbi
tovech
Kmet uhořel Z lilemnice se
píše: V nedaleké obci Přivlakách
ve Čtvrtek 24 m m- o třetí hodině
ranní vypukl oheň ve stodole ná
ležející majiteli usedlosti p J
Václavíkovi Oheň patrně rukou
zločinnou založený rozšířil se
malé chvíli na sousední obytné
stavení z něhož obyvatelé stěží
mohli se zachrániti Otec Václa
víkův 7gletý kmet v posledním
okamžiku vzpomněl si že v trubli
ci má peníze Spěchal do domu
se všech stran plameny obklope
ného z něhož se však více nevrá
til Když požár byl utlumen na
lezena v troskách na uhel spálená
mrtvola nešťastného muže
Usmrtil se skokem se Čtvrtého
patra Mezi obyvateli domu po
stavených na Chotkové sumci na
Malé straně povstalo v pondělí
8 m m před 6 hodinou odpo:
lední značné vzrušení následkem
právy o sebevraždě která se sta
la v domě čp 607—III Před
domem shromáždilo se mnoho
obecenstva o podrobnostech tru
chlivého toho případu živě rokují
clho Sebevraždu spáchal K J
37letý ženatý účetní v Praze Jaké
pohnutky měl J k provedení zou
falého činunení s určitostí známo
Vypravuje se že nebyl ve své do
mácnosti náležitě spokojen Krát
ce před 6 hod odp účetní otevřel
okno směřující do nádvoří Úči
nck pádu hyl příšerný Ruce
a nohy měl zoufalý muž zpřeráže
né rovněž 1 žebra mel zlomena a
jedno Žebro proklálo mu srdce
Kď ž přišel lékař byl účetní ještě
na zivu ale stav jeno oznacu ie
kař naprosto beznadějným V
truhle byl těžce zraněný odvezen
na malostranskou policejní stráž
nici Na cestě tamtéž zoufalý muž
zemřel Mrtvola převezena do
německého pathologického ústavu
Sebevrah zanechal vdovu a tři
dítky ve stáří půldruhého 489
let
Matka na nárftivi nalétla o t fe
nou dceru V domácnosti truhlář
ského pomocníka Jana Slabého ve
Vršovicích panoval nesmírný zá
rmutek Tři dítky krátce po sobě
na nebezpečnou nakažlivou nemoc
ochuravěly a zemřely Zarmouce
ná a nepřízni osudu těžce stihaná
matka a81etá Anna Slabá do
Domousnice u Jičína příslušná
ještě neosušila slzy po pohřbu
jednoho dítka a už opět musila
konati přípravy k pohřbu rítka
druhého a později i třetího Kdyi
pik v minulých dnech ochuravčlo
i čtvrté dítko matka počala jeviti
známky poruchy nervové Stav
unto patrni působil k rozhodnutí
sebevražednému Dítko poslala
za příčinou zotaveni přfbuzným na
venkov a nešťastni matka doma
nepřestala truchlili V pondělí
28 m m dopoledne přišla pL
Anna Kuklová bydlící též ve
Vršovicích navštívit svoji dceru
Slabou aby ji v těžkém bolu a
zármutku potěšila Úžas a pře
kvapeni matky bylo nesmírné
když po otevřeni dveří nalezla
dceru na klice dveří oběšenou
Nebohá vyhledala vysvobozeni z
útrap svých v sebevraždě
Domntlé ůmrtl strnulosti tetanem
Dvanáctiletý syn dělníka Antonín
Feiereisel ve Strašících u Zbirova
před několika dny pořezal se na
na prstě střepinamí otcovy dýmky
a do rány vnikla mu močka Po
raněni nevěnovali rodiče pražád
nou pozornost ale ve středu 30
m m nastaly osudné následky
Chlapec vážně ochuravěl údy sti
ženy byly mocným škubáním a
celkový stav zdravotní byl bezna
dějný Lékař ke chlapci přivo
laný rozpoznal nebezpečné one
mocnění tetanem a dal ho nepro
dleně dopravit do všeobecné ne
mocnice v Praze Za příšerných
bolestí druhého dne školák zemřel
Mrtvola odvezena do pytevny
aby obdukcíse zjistilo zda diagno
sa byla správná
Svatba a asistence policie Z
Eisensteinu na Šumavě se sděluje:
Ovdovělý dřevařský dělník H u
držoval po delší čas milostný po
měr s vdovou z kterého vzešly
dvě dítky V poslední době však
H vdovu opustil a učinil si váž
nou známost s jinou dívkou V
pondělí dne 26 m m měl s ní
také svatbu ke které dostavila se
do kostela též zrazená a opuštěná
vdova Postavila se poblíž oltáře
a když nevěsta poklekla vedle že
nicha přiskočila k ní odstrčila ji
a poklekla na její místo V koste
le nastalo ovšem pochopitelné
vzrušení zejména mezi svatebča
ny Nastala tahanice a přítomné
obecenstvo rozdělilo se na dva tá
bory z nichž jeden přidal se na
stranu zrazené vdovydruhý pak na
stranu uděšené nevěsty Již zdá
lo se že se svatby nebude nic
Konečně zakročila policie načež
sňatek proveden dle přání ženicha
Otrávil se Po delším léčení
kterého vyžadovala těžká vnitřní
choroba byl propuštěn 30 m m
ze všeobecné nemocnice pražské
Siletý dělník Josef Spilauer z čís
25 v Josef ovské třídě v páté
části Dělník se svým zdravotním
stavem nebyl však nikterak spj
kojen Domníval se že za krátko
zemře a obava ta přiměla jej k o
mu že chtěl smrt uspíšiti Druhé
ho dne dopoledne ze čtyř krabiček
obyčejných sirek seškrabal kojtík
a v sebevražedném úmvslu ho po
žil Ve stavu povážlivém byl
zoufalý muž dopraven nazpět do
všeobecné nemocnice
Cítíte-li že život váS sotva stojí
za trápení vezměte dávku Cham-
berlain's Stomach and Liver Tab
lets Tyto vyčistí váš žaludek
osvěží vaše játra a uvedou do po
řádku vaše vnitřnosti tak že se
budete cítiti jako nový Člověk
Na prodej u všech lékárníka m
NA PRODEJ
V českém živém místečku ve východní
Nebrasce prodá se výborně zařízená ko-
árna za 1050 Stavba Jest nová ob
chod výborný Obnos ten nemusí byli
Dlacen najednou Adresu udá redakce
Pok Záp 18k5
NA PRODEJ
Prodám za výhodných podmínek dam
v němž Jest zařízena úplná dílna nožíř
ská V se Jest vyplaceno žádný dluh
voda říční zavedena Jest na třech mí
stech kanál zaveden jest ni ulici i do
domu ulice Jest vydláždčna U6m ten
hodil by se nejlépe pro českého noifre
neboť zesnulý moj muž provozoval v
něm po 25 let řemeslo nožířská a dubrým
úspěchem Všechny nástroje Jako parní
stroj brusy "iajby" černé i bílé dřevo
slonovy zub na násady a vfibec vše cok
řemeslu tomu náleží lacino se prodá
Ježto rde není českého nožíře mohl by
zde zručný řemeslník dobré živobytí
udělati Laskavé nabídky přijímá Anna
Marek č 90 Croton St Cleveland O
aneb red "Pokroku Západu" t6k3
Hledám manželku
Ovdověv před časem a jsa usazen
městečku kde není žádných krajanek
Jsem nucen bledati touto cestou družku
života Jsem řemeslník v prostředním
vík o v dobrých poměrech a mohu dobré
manželce poskytnout! dobrý do nov
Přihlášky možno li podobiznou zaSle-
tn Dod adresou: Vdovec Čech care of
Pokrok Západu Omaha Neb TJpluá
j
mlčelivost bude zachována 14k3
NORTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení óasu
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
7J0 ráno místo v 7-00 ráno T Uai
Vba přijíždí d Chicaga
Denní 8L Paul Mnpla expressní vlak
vyjíždí v 7:10 rán místo v 8:55 V Uai
pHJÍMÍ é 8t Paal-Hpla
Či i Overland limited do Chicaga
745 večer mi spatři vaty paue Daleko
rychleji Jede na západ a Chicaga do
Omahy
North Weatera to mbža učinili
ÍSňXi íftíma: U31-3 Farm il
MATEŘSTVÍ
NeJvčtSÍ toubou amerických mužů
a žen Jest: mftl dftkami požehna
nou domácnost Zena stlFená žen
skou nemocí Jest stále ohrožena
že bude bezdítnou Nijaký lék
neoživí mrtvé orgány ale Wine of
Cardu! v pořádek uvádí nepravi
delnosti Jž zabraii ují početí za
brafiují potracení plodu napravují
seslábloučlnnost a rozruSené nervy
a do domácností neplodných a opuš
stóných přlnáSÍ čilá děťátka Wine
of Cardul dává ženám zdraví i síly
ie zplozují zdravá dítky Dolaro
vou láhev Wine of Cardu! obdržíte
u VaSeho lékárníka
17IUE"CAIiDUj
143 Market ulice
Memphia Tenn Apríl 14 1901
V Onoru 1901 koupila jflem láhev Wine
of Cardui balltek Thcdforďs Black
Draught Byla jsem vdaná ij roka a
nezplodila jsem dečko at po uílváni Wine
of Cardui Ted1 jsem matkou rozto
milého d&v£átka Je ae narodil03i března
I901 Dicko vafti 14 liber a jajtem zdráva
jak Jen ílovik mřiie priu Nyní naie
domácnost' je iťantná a já nikdy nebudu
bea Wine of Cardui
Mbi J W 8 SifiTB
O radu a poptá nemoci dopilte a udá
ním přiznaká na adreau "The Ladiea'
Advuory Department" The ChatUnooga
Medicíně Co Chattanooga Tenn
Máme
sto zákazníků
kteří praví nám
že naSe
UriBuě hrfi aanechává b!'ý po
pel Mdn Ikviry a pfi tom
hoří dlouho
Jeti Tjbornjm pro kamna ke
chyfiká a aporáky Cena měla
by vát pobídnout! ku iknienl
Y H $575 Mu $550
Prodáváme topivo viebo draho
Pellete nim objednávky
Jakub Golla w Fred Pontay vam
ho pfiveíon Plejte se jicb na naie utaH
UNION FUEL CO
úřadovna 1616 Farnam Tel 268
sklad na 20 a U P trati Tel 31 9
H KUBÁT
zkuieoý iesky
práTiM a veřejný notář
Pisárna: Bar ker Block roh 15
Farnam Číslo pokoje 28
Mi3 §©!É1
tfeoliý pra vnik
t čísle 93 N 7 Life Slit CsiL
RHnknliv notřebule orávnioké pomoci ihle
dá vpann lierkovi pravniaa ZBUseneno aierj
dlouholetou íkulenoati svojí mílie krajanům
nalim kdykoliv správné poalouzttl 83-ir
Josef Kavan
OHl pozemkový - -
OHI a pojišťující jednatel
1410 William ulice©
Prodává loty v Omaze I v So O maze yo-
isnikv aurnvé a farmy v poblíží Omany 1 ve
státu á pojiíléní opath vám u iřch nejlepeicb
Brém pfl cená h neJnlMicn - rez laoyva ae
vyhotovováním abstraktA
Obraťte se s důvěrou na něho a
bude vám spravedlivě poslouženo
CHARLES DONAT
DQUTNÍKÁŘ
310 Williams olicit Qmaba
wáhf doutník v vťborné jakosti a každý
kdo okusil Jednou doutník Jeho nechce
jiný kouřili V obchodě jeho můžete
dostati vše co prislus! k jmo oDoru
Navštivte jej a přesvědčte sel 14
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica-
go ít raui minneapuus wma
ha dráha má na prodej ph nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky ph krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytují nevyčerpatelný
zdroi vodv iak pro rodinu tak i
I m
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapol-s
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O- a na dřinách
jiných poskytují dobrých trhf pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Gea W Bell
poarakov} komlaaf Hudaoa Wla
aebď fí MeRat
li pro AGP A Bt PanL MIbb
jPředclacejte se na
Pokrok Západu vouze $1
ročné
Illinois li
II AMOUR S K0 Ar1ER I C K A L I H I E
HpoMeml tato udiinlfl rlý rok prarluVM lení i Evropou drou
troubovými lodřml SfJryelilcJSÍ Jízda i New i-rku do Hamburku
lodfi ouJuUMjf ve čtvrtek r sobotu
flambursku merlcká Linie Jest nelsiaraf Německá Trana-Atlantická Paropla
vební Bpolečnost a vlastní a lodi majících úhrnnou snomost 54I0H8 tunMi
tochto Jsou veliká námořní parníky zahrnující 24 dvouaroubových parolodí
která ku pohodlí cestujících zvláSť zařízeny Jaou Takový počet parolodí Dt
vlastní žádná Jiná společnost Ohledné jifoplavu a cen obraťte ae na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav Spol Sev-némeckého Lloydíi
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
--~í'~ Hřepla vní oenyliC? -- —
Po parolodích expreesnicn z New Yorku do Břemen 98800
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen 80 00
Po parolodích exprewních z Břemen do New Yorku 93850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku (3650
—Xífi-IIla vnl ťiřadovnai-i®
JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
-JiClIlavnl Jednatelů pro aapadtk-
H GLAUSENIU3 & CO MrSSS!""'-
lil o nu trcii
Jedinký šicí stroj kterýž není v ničem pozadu -
Užíván jest nyní ve všech dílnách omažských
Prodáváme více šicích strojů než všichni ostatní omažštf ob
chodníci dohromady -
To proto poněvadž kupujeme je za hotové a prodáváme je na
splátky za $500 hotově a 75 centů týdně
Proto poněvadž vydržujeme
vás poučí kterak různých přístrojů
stroj laciný také vám ho prodáme
Než koupíte stroj laciný prohlédněte
Dosud nikdy nečítány tak nízké ceny
nový vezmeme starý zpět v té cene již
které z tecn jez lonoio lyane naoizime:
DKvéJSi Tentj
cena: týden:
1 Slnger t 400 1 100
1 Household 2000 1000
3 Btngere vysokoramenné 2400 1200
1 Binger novazaoKonaifcna auiw 10 w
1 Household 1000 600
1 Unlos 1000 500
J Wnlte 1600 800
Moderní spouštěcí stroje poněkud použité za cenu poloviční Pronajímáme
stroie za 75c týdně neb za %% měsíčně Jsou to moderní dokonalé stroje se vším
příslušenstvím Prodáváme jehly ačástě i opravy ku všem strojům v trhu
NEBRASKA OYCLE CO
GEO B MICKEL řiditel roh 15 a Harney ulice
Poboční úřadovna:
612
334
Pohled na odbor obchodní a bankovní
Schválena řldltely vyšších
škol předními obchodníky
a soudními zpravodaji
Zřízena před devíti lety Škola již není rovní
Zaměstnává ncjschopntjtt učitele
v
Nejtepší a nejdokonaleji! ústav na západe
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodli žáků
Místa opatřena 90 proč všech loňských iáků
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydžlati si mohli
Podzimní béh poíne 2 září
t):a
7i"a
#
-
ty Pište si pro krásný
ADRESA:
A C ONG
Omažské Školy
obchodní-£sa
uznávány jsou právem sa nej
UpH ve státu a taopatřily lá
kům svým vlet míst neí kteri
koliv podobné ikoly jiné!
Celé řadě ml krajana a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postaveni
Kdo by si přál dítky švédo {kol
tich posiati a tak
dobrou budoucnost
jim tabtipcliti necht dople
nám a my
za ceno sníženou
doiivotnt fkolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok jiápadu
Omaha Nebr
Wheeler & Wilson
šicí
stroje
s kuličkovými lůžky
i a o Mm li
muže který doma vás navštíví a
používati a to zdarma Chcete-li
a ušetříme vám peníze
si naší zásobu strojů z drubé rnky
a kdyby do roka koupiti jste chtěli stroj
jste platili V následovním uvádíme né
Dfivelši Tento
cena: týden:
1 Wilcox Gibbs 2800 1250
1 Whltekrejóovskájako nová 2500 125
2 Pro obuvníky 8000 1500
1 New Home 2000 1000
1 Slnger kieJCovka 4000 200
1 Standard 2000 1000
sev 24 ulice South Omaha
Broadway Council Bluffs Iowa
Nebraska
Business
Shorthand
College
Boyd Building roh 17té a
Harney ul Omaha Neb
Obchodní systém od po
""íatVu - „ x
TčsnoDis
Grahamfiv a Greggerar
systém
PtnninnioonŤni Methoda
ouyjuiuaoútM d
dotýkava
Angličinar-raíkrafe
J
katalog zdarma
A M LL B pres
NEB
The limited" evmrtna filn and The Expreaa
traln troa Omaba liir ( hlcago
'j!) :- '' t
VV :iíiiH-
Cílil
V- -7
UIIEXCELIEO SERVICE
Pay traln and evrning traJn from Onalu Ka
KlnimpoU and Bt FauL
Tieketa of ageotx of enniMcrfmr I
W H BRILL DW Paaťr Av Omaha
a HxaoK o řx ir untr i a