Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jste' f í
t
POKHOK ZÁPADU
4
ji
1'
4
n
I
i
i
ÍH ri
s
I?
i
"
i:
J
i-
I?
r
J!
V ' -
t 1
ITcjzajímavSjší případ z poslední kri
minální historie Spoj Států
Jane Toppanova ošetřovatelka nemocných
obviněna z otrávení 7 osob
Touha po peněžící) má být
NaSe americká zem je skutečně
bobata ca r&znč záhadné zločiny
a události Tak v přftomoé době
veřejnost zajímá ae o nanejvýš
sensačnl j-řfpad travičství z něhož
jest obviněna jakási Jane Toppan
ova ošetřovatelka nemocných v
Bostonu Žeašíiaa tato jest obvi
něna z přímé vraždy jedné paní
již ošetřovala a z nepřímé vraždy
Šesti jiných osob
Bude li soudním vyšetřováním
skutečně zjištěno že obvinění ta
zakládají se na pravdě tu jejf
jméno v kriminální historii bude
vynikat tak smutně jako ono H
H Holmese z Chicaga kterýž od
souzen byl k smrti pro mnohoná
sobné vraždy a pověst její jako
chladné travičky bude jen překo
nána pověsti Borgiuv kteří ve
středověku vltalií otrávili sta obětí
Travičství Toppanové má prý
mít původ svůj v nezřízené touze
po penězích Některé osoby jež
ona ošetřovala v nemocnici měly
značné sumy hotových peněz na
ruce leč po jich smrtí tyto hotové
obnosy nemohly být nalezeny a
právě ta okolnost uvalila podezře
ní na ošetřovatelku -
Leč Toppanova má také své
přátele kteří se jí zast ivají a pou
kazují k tomu že ošetřovala již
celou řadu nemocných a že většina
jich se uzdravila ač to byly ve
směs bohaté osoby o nichž bylo I
w' S % ) -
w'áf " A lr 1 lil
fa (zwf rL 4 A
JANE TOPPANOVA
ošetřovatelka nemocaýca a hrdinka nejzjímvějšlho kriminálního
pfípsdu naSich dob
známo též že měly vždy po ruce
značnou zásobu hotových peněz
Tane Toppanova jest příjemná
ienStina asi 45 roka stará a až do
nedávná měla v celém Bostone
velmi dobrou osobní pověst jako
svědomitá ošetřovatelka nemoc
nich Temnv vlas ieií již poněkud
ptokvétá šedinamitvář její je stále
usměvavá chováni ochotné pří
jemné takže bv nikdo v této ženě
na pohled nehledal že by byla
schopna oněch broznycn ziocinuz
nichž iest obviněna
Zločin pro níjž stojí v obžalo
bě měla Toppanova spáchatí na
jisté pani Mary E Gibbsové z
Cataumet Mass a sice v měsíci
srpna Vedle toho klade se jí však
na vrub jefttě iest jiných vražd
spáchaných otrávením:
Paní Mary E Davisové z Ca
taumet Mass
Aldena P Davise z Cataumet
tSaaa
paní Anníe G Gordonové dcery
Davisové
paní OABrighamové zLowell
Kiaa
Florence M Calcinsoré hospo
dyně v Brighamově domě a konečně
pL Er Baunisterove z ioweu
tlaaa
llrtvoly pí Gordonové a Gibb-
sovi byly vykopány a předloženy
k prohlédnutí proíessora Edwarda
S Weedovi aa Harwardaké medi
daské íakultě a ten po dokladném
vylepení nalezl y jich vnitřib
ťcix značnou část arseniku
V tomto posledním uplynulém
WJi srlzUZío Cataumet Mass
tjla zzxťrrjl překvapeno a přímo
p£tou?eno mysterickými úmrtími
r Tj±Zz't'-ci roáial Aldena P
£-1-3 l'-zrf tyl tam dlíve mají
t " 1 tx:~a easClidav si tlulný
c Irxi t pii odpoti-
původem těchto zločinů
Jane Toppanova seznámila se s
touto rodinou píed několika roky
neboť trávfvala vždycky letní dobu
v Cataumet a mezi ní a rodinou
Davisovou rozpředl se nejpřátel
štější poměr
Paní Davisová churavěla již ně
kolik let a v měsíci srpnu se ne
moc její stala tak vážnou že se
Toppanova nabídla převzíti její
ošetřování Nabídka tato byla od
celé rodiny s vděkem přijata a
Jane Toppanové nemocná svěřena
k opatrování
Za několik dní na to lékař nafí
dil nemocné paní změnu vzduchu
a tak Davisová poslána ve společ
nosti Toppanové do Cambridge
leč tam v několika dnech po svém
příjezdu zemřela — Lékař tamní
mrtvolu prohlédnul a nenaleznuv
na ní žádné podezřelé známky
vystavil dosvědčení že Davisová
zemřela chronickým žaludečním
katarrhem
K pohřbu do Cataumet přijely
obě dcery paní Davisové a sice
paní Gordonová z Chicaga a s ní
její provdaná sestra Gibbsová jež
tehdy meškala u ní návštěvou —
Rodina byla tak dojata smrtí staré
paní že přenechala na krátký čas
řízení celé domácnosti Toppan
ové Asi za týden po pohřbu onemoc
něla pojednou paní Gordonová K
ní přivolán rychle lékař kterýž po
prohlédnutí jejím uznal že nemoc
její má příčinu v zármutku a ve
vysílení a ujistil celou rodinu že
nehrozí jí žádné nebezpečí Jane
Toppanova převzala opět ošetřo
vání této nemocné které stále
bylo hůř a hoře a konečně v týdnu
paní Gordonová byla mrtvolou
Po ní onemocněl Mr Davis
kdvž se jednoho večera navrátil z
Bostonu a ve dvou dnech zemřel
také Tato náhlá smrt připisována
všeobecně srdeční vadě sposobe
né velikým zármutkem a rozčile
ním
Za tři dny po smrti Mr Davise
zemřel poslední člen jeho rodiny
a sice paní Gibbsová
Toto vyhlazení celé rodiny
tak kratičké dobč pobouřilo sice
celé město leč vzdor tomu ani
stín podezření nepadnul na Jane
Toppanovou Ba naopak každý ji
chválil za její přátelskou obita
vost s níž celou rodina dnem -i
nocí ošetřovala a když opouštěla
Cataumet tu vyprovázena byla
mnohými lidmi na nádraží
K těmto svým známým se při
odjezdu vyslovila že se více do
města které chová tak smutné
pro ni upomínky nevrátí
Manžel paní Gibbsové kapitán
Irving Gibbs navrátil se t cesty
doma krátce po úmrtí své choti a
byl téměř zdrcen nad smrtí své
ženy a nad vmřením celé rodiny
vůbec
Otec jeho kapitán Paul Gibbs
první vyřkl náhled ie toto náhlé
vymření celé rodiny jest nanejvýš
podezřelé a že mělo by být vyše
třována policií a konečné většina
obyvatelstva Cataumeta přidala se
k jeho náhledu
Pomaln počaly se objevovali
razné podezřelé známky jimiž po
tvrzeno le smrt rodiny Da visový
nebyla přirozená U tří osob obje
vily se při jich náhlém onemocně
ní ty samé známky churavotti
totiž: bolest žaludeční a horečka
Tím vzbuzeno podezření proti
ošetřovatelce Toppanové která
dlela u lože každého ze zemřelých
osob Po smrti paní Gordonové
nalezeno několik lahviček léků
schovaných pod jejím lůžkem a
poněvadž všechny lahvičky byly
téměř nedotknuty bylo to důka
kazem Že Toppanova zúmyslně
léky tyto nepodávala zemřelé k
užívání
Dále vyšlo na jevo Že Toppan
ova dlužila rodině Davisové J500
které si vypůjčila ku krytí dluhů
jež si spůsobila nezdařeným zaří
zením strávního domu ve Woods
Hall Mass
Vzhledem k této okolnosti ka
pitán Paul Gibbs upozornil poli
cii na nápadnou okolnost Před
smrtí paní Gibbsové naléhala Top
panova na tuto aby jí podepsala
listinu jež ji měla zbavili onoho
dluhu což ale nemocná odepřela
učiniti
Dále starší Gibbs uvedl že se
tázal dra Lattera po pohřbení pí
Gibbsové co zavinilo její smrtleČ
ten že mu odpověděl upřímně Že
neví ale že jsou mu ta úmrtí ne
vysvětlitelnou záhadou a násled
kem toho že hledal vysvětlení v
některých lékařských knihách a
nalezl v nich že mohla být rodina
otrávena jedem
Jiná podezřelá okolnost spočí
vala v tom že každý z Členů ro
diny Davisovy měl vždycky jisté
sumy peněz pohotově po smrti
jejich nenalezeno však žádných
peněz vůbec
Toppanova byla pravou velitel-
kou v celéai domě nebyl jediný
koutek kam by byla neměla pří
stupu a když zjištěno že Alden
Davis vytáhnul před svou smrtí z
banku $500 — z nichž nebyl ani
jediný dollar nalezen to tím více
utvrzovalo Gibbse v jeho podezře
ní proti Toppanové
Toto okolnostní svědectví bylo
sice dosti závažné leč policie pouze
střežila Toppanovu a teprve když
professor Wood zjistil jed v ža
ludku a ve vnitřnostech vykopa
ných mrtvol tu ošetřovatelka byla
zatčena v Amherstu kam se ode
brala na návštěvu některých svých
přátel
V tomto okolnostním svědectví
proti Toppanové chybí jeden dů
ležitý Článek: policii nepodařilo se
dosud nižádným spůsobem zjistiti
že by byla ošetřovatelka kupovala
někdy a někde arsenik aneb něja
ký jiný jed
Když Toppanova byla zatčena
tu byla dosti klidnou a popírala s
nej větší rozhodností veškerou vinu
Ve vězení plné její tváře staly se
vyzáblými a ona seslábla tak že
když byla předvedena před soud
sotva mohla státi na nohou
Když jí bylo sděleno že ve
vnitřnostech mrtvol nalezen arse
nik tu bez jakéhokoliv pohnutí
pravila že jest to zcela přirozené
poněvadž mrtvoly před pohřbením
byly balsatnovány a arsenik v bal
samovací tekutině tvoří nejhlav
nčjlí součástku
Na Toppanové spočívá podezře
ní také z otravy slečny Bridgema-
nové paní Banisterové a služky
Calkinsové které zemřely tak ná
hle a mystericky jako rodina Da
visová
Praví se že i mrtvoly těchto žen
budou vykopány a prohlédnuty
aby okolnostní -svědectví proti
Toppanové bylo ještě více utvr
zeno
Veliké povodné v historii svéta
Neusldlý boj vod proti pevninl
Z historie Aaeriky jest známo velni
málo zbODtaýcn povoďaí
Kabelové depeše z Anglie při
náší zprávy o hrozných spoustách
které tam v předešlém týdnu spů
sobily hrozné větrné bouře Vedle
veliké ztráty na majetku zahynulo
tam asi 200 lidí a také na moři
událo se mnoho neštěstí při nichž
však ztráta lidských životů ne
mohla být ještě zjištěna
Tak lidstvo často trpí rozzuře
nou přírodou avšak k nej většímu
utrpení lidstva přispívaly po celé
věky nejvíce hrozné povodně za
plavující kraje ničící výsledky
pilné práce lidských rukou a po
hrabu jící ve vodách svých tisíce a
tisíce lidských životů
Bible pokud historie lidstva
sáhá podává nám zprávu o prvé
povodni která přikvačila na svět
a zničila téměř celé lidské pokole
ní Od té doby svit zažil hrůzy
jiných obrovských povodní a mů
ieme říci že mezí vodou a pevnou
zemí vede se neustálý tichý boj v
nimZ voda zůstává však tvrdošíj
nou vítizkou
Evropa před mnohými st léty
mila daleko větší rozloha nei má
nyní a Francie tehdy nebyla od
Anglie rozdělena mořským kaná
lem jako jest nyní
Normandie spojena byla úzkým
pruhem zemi s jedním z největlícb
ostrovů Jerseyikých náležejících
tehdy ještě k rvnině Anglie Bí
bem dvou měsíců vlak vlny oceánu
pohltily tento pruh zemi zaplavi
ly břehy Anglie a kde stály husté
obrovské lciy tam zůstalo několik
malých z vln oceánu vyčnívajících
ostrůvků
Nejvíce vlnami mořskými trpí
Nizozemsko jehož břehy jsou
nízké a kus po kuse úrodná tato
zem mizí v obklopujícím ji moři
Od roku 516 až na naši dobu
Holandsko postiženo bylo šedesáti
dvěma záplavami z nichž některé
měly nejstrašlivější následky Prvá
taková bouře spúsobivši různé
převraty jest zaznamenána v hi
storii v r 1860 kdy moře urvalo
větší část západního břehu Nizo
zemská
Druhá velká záplava udála se v
r 1014 a značná část Flanderska
stala se obětí rozzuřených vln —
Nejhroznější však" následky měla
povodeň jež udála se v r ji 70
na den všech svatých ' Moře jako
šelma divoce přikvačivši urvalo
svými vodami ohromnou část ne
šťastné země a všichni obyvatelé
na ní nalezli předčasnou smrt v
hlubokých vlnách moře
Jinou hroznou povodní postiže
no bylo Nizozemsko v r 1377 a v
ní 72 vísky byly pohlceny a ztráty
na životech lidských byly ne
sčetný Pozdější povodeň která udála
se v r 1110 utvoŠila do znyder
ského jezera hluboký průplav a to
byl její jediný dobrý následek neb
od té doby Amstrdam získav vod
ní cestu vzrůstal a město to počí
nalo nabývati obchodní důleži
tosti V povodni jež přikvačila na
Evrovu v r 1570 a sice opět na
den všech svatých neztratila se
sice žádná část země v hlubinách
moře avšak města Binger Ant
werpy Rotterdam Dortrecht a
Zéland dále Část pobřeží Olden
burgu Brémy a město Hamburg
byla zaplavena a ve vodách zahy
nulo více než 30000 lidí
Za osm let na to jiná povodefi
stihla opět Nizozemí a aby nebez
pečí to poněkud obmezil tu Špa
nělský guvernér Kašpar de Rob
les znamenitý to inženýr počal
opevBovati břehy země proti ú
kladnému moři k čemuž používal
svých vojákocož bylo asi jediným
dobrodiním které Španělsko kdy
této zemi prokázalo
Veliká povodeň z r 1717 zná-'1
má v historii jako vánoční zapla
vila celé severní pobřeží Evropy a
zničila 5000 obytních stavení
úplně a 3500 jich pobořila jenom
částečně- Ztráty na Životech lid
ských obnášely ku 40000
Povodeň v Catalonii jež udála
se v r 1017 pochovair více nežli
15000 lidí ve vlnách svých a zpu
stošila ctlé kraje
Rakousko postiženo bylo straš
livou katastrofou v r 181 1 když
Dunaj vystoupil ze svých břehů a
vody jeho zaplavily 25 vísek i s
obyvatelstvem Dva roky na to
jiná hrozná povodeň rozzuřila se
v jednotlivých zemích Rakouska a
přes 10000 lidí zahynulo ve
vlnách ze svých břehů vystoupiv
ších řek
Také naše rodná zem Čechy
trpí Častými povodněnri a poslední
stíhla naši otčinu v r 1897
Nejvíce však obětí vyžádaly si
povodně v Číně V r 1642 zahy
nulo 300000 lidi u Kartongu a
když v r 1850 Žlutá řeka vystou
pila tu pochovala jich ve svých
vodách ke 400000 Dvi stě tisíc
lidí ztratilo své životy v povodni
v Bengálsku avšak nejvíce oběti
vyžádala si povodefi v Honanu r
1881 kdy více nežli 1 milion oby
vatelú se utopilo
spojené státy jsou v tomto
ohledu daleko šťastnější nežli
Evropa a Asie a povodni jsou zde
velice řídkou událostí
Jedini řeka Mississippi stává
se někdy nebezpečnou avšak ško
dy které na majetku i na živo
tech lidských působí jsou poměr
ni nepatrný Pouze dvi veliké
povodni s hrůznými následky
jsou zaznamenány v historii Spoj
Států
Dne 16 května r 1874 protr
hly e hráze veliké vodní nádrže
u Wui-msburgu zaujímající 124
akrů a obrovská záplava vod hna
la se pod nl ležícím údolím zni
čivši mistečka Williamsburg
Kinnersville Haydenville Leeds
Florence a Northamptoo Škoda
tím učiněná obnášela $ 1500000
a téměř 200 lidí ztratilo v ppvod
ni té své životy
Nejhroznější americkou povod
ní byla však ona u Jobnstownu v
r 1889 a ona zajisté že tkví do
sud tak dobře se viemí hroznými
svými následky v pamlti čtenářů
P Z že není nám třeba zmifio
vati se zde o ní Siřeji
Střeito sc suuU srvU katarrha aaa-
halíeseh rtaf
pooiTtdi n trnití ficfeaéplo potkodfealf
TMem valkDavil do aéj sUioMa porrchem
TtkontopMnitr aemajf bytí míkij pooit
riaj let pfedpla ikuieoébo Mkafo Jel 1 kot
Ikoda }mi aptoobmi laat óeMtkráM tUI
rill dobro Mria nu aaleta vulkaosU
ofeta Hall' Oatarrfe Car nraMai W i
Cbear Co t Toledo O- aaotMakaJalád
mna rtuf a brrfl braaa vnitra Ml skat bH
bo aa krav a arraijM ealho rrríeaia Kdj 1
lapojeta Hau auaiam vara prasvtona aa
abrt doatall tm ararf Vtórt m valtrni a
aotoB Mt v íoieoo uoio powcaoaa r 4
CbeaeT Co - Odporafeni adarau 1
Ma prodaj riack Mktrafkt Uber
ČST BaJI't Faaillr rilalk ium mHpH
Pokrok Západu
pouze $100 ročně
! CEŠI V AMERICE
I
♦
1 V Chicagu spáchal v noci na
středu minulého týdne sebevraždu
3bletý krajan -František Brabec
Dydííci s rodinou svou v č 453
záp 19 ul střeliv se z revolveru
zrovna nad srdcem Brabec byl
již po delší dobu nemocen jsa
stižen chronickým rheumatismem
a po plných 13 týdnů byl buď
upoután pa lůžko aneb chodil o
berlích Předminulé úterý večer
zachvátily jej prudké křeče a choť
jeho přinesla mu z lékárny jakýsi
lék a zárovefi přivedla s sebou lé
kaře jenž jí nařídil aby na muže
svého dala ďobrý pozor neb se mu
zdál býti velmi rozrušen Po je
denácté hodině poslal Brabec
manželku svou a dítky nálože ave
12:40 se střelil Rychle přivola
nému lékaři podařilo sice sebevra
ha přivésti k životu avšak tento
na cestě do nemocnice skonal
Brabec zanechal zde manželku a
čtyři nedospělé dítky v trudných
poměrech Do Ameriky přijel ze
Sudoměřic u Tábora v Cechách a
před 14 roky v Chicagu se oženil
1 Český mladík Joseí Vilda
jehož matka bydlí v Č 187 Croton
ul v Clevelandu hodlá poďati pro
střednictvím kongresníka Burtona
žádost k sekretáři námořnictva
by propuštěn byl ze služeb strýčka
Sama Když asi před to městci
dal se Vilda najmout k námořni
ctvu byli rodiče jeho i mladší
bratr Antonín úplně zdraví Ne
dlouho na to však otec jeho ztratil
zaměstnání dal se do pití a ko
nečně v sebevražedném úmyslu
podřezal si hrdlo následkem če
hož po dvou týdnech v nemocnici
zemřel Brzo na to roznemohl
se bratr jeho Antonín na záškrt
a když se uzdravil stižen byl
otravou krve a zemřel K Žádosti
nešťastné matky vyžádal si dovo
lenou a dlí nyní u matky návště
vou Uznávaje že mu nelze
zouíalou máť opustiti v postaveni
tak zoufalém odhodlal se zadati
žádost o své propuštění
H V Chicagu zemřel předminu
lou neděli dva a půl roku starý
synáček Matěje Hronka z č 487
záp 20 ul následkem popálenin
jež utrpěl v pátek 8 listopadu
Matka malého Jeníka chtějic
umýti schody zanechala tohoto
samotného v kuchyni Za nedlou
ho zaslechla nářek synkův a při
běhnuvši do kuchyně shledala ku
svému zděšení že miláček její za
halen jest v plameny Matce po
dařilo se sice za pomoci sousedek
na chlapci plameny uhasili avšak
týž popálen byl již tak těžce že
vzdor vši pomoci lékařské v hroz
ných bolestech v neděli v noci
skonal
H V Chicagu sešel se světa
předminulý čtvrtek hroznou smrtí
krajan August ťrokšík č Č '123
již Caliíornia ave Krajan Prokšík
kousnut byl před více než dvěma
měsíci psem do spodního retu a
vzdor domluvám manželky své
aby vyhledal si pomoci lékařské a
tak zachránil se před následky
kdyby snad byl pes vzteklý ne
učinil tak později stěžoval si že
má hrozné bolení hlavy a předmi
nulý čtvrtek odpoledne konečně
ulehl Večer přivolán byl lékař
jenž předepsal mu léky ale brzy
na to stižen byl Prokšík prudkými
křečovitými záchvaty takže čtyři
muži sotva jej mohli na lůžku
udržeti Teprve po páté dávc
léku se utišil a přišel k sobi V
pátek o 1 hodini ranní přišly na
něj prudké záchvaty znovu a ne
šťastník vyběhl na ulici kde vrhl
se na policistu Adolia ťllska a
v nastalém zápasu na pravé ruce
jej pokousal Vida Plíšek že má
před sebou šílence počal volatí o
pomoc a tuto skutečně poskytl mu
dr Miller kterýž pomocí chloror
mu učinil šílence neškodným Na
to lékař vypáliv rány Plíškovy
telefoLOval pro policejní vůz
tento odvezl Prokšíka do detenČní
nemocnice kdež nešťastný krajan
za hrozných bolestí v 10:30 hod
dopoledne skonal '
1 Rev Lewis Hodouš a man
Želka jeho opustili v pátek Cle-
veland a odjeli do Číny kde pobu
dou deset let Byli přidileni k
misii ve Foo čau založené roku
1847 a tišící se přižni vlády
domorodého obyvatelstva
1 Krajan Michael Wagner by
dlící v Č 07 sev 6 uL ve Wil-
liamsburghu NY i chtil před mi
nulý pátek brzy z rána zavraždili
svou manželku na niž nesmfrni
žárlí Ve čtvrtek přišel domů a
ježto večeře nebyla připravena
rozhnival se a odešel z domu
O půlnoci se teprve vrátil zavřel
pečlivě všechna okna i dvéře na
čež vyzval manželku svou jei
byla počínáním jeho velice pře
kvapena aby se připravila k smrti
Podělená žena dala se do křiku a
na útěk žárlivý maožel pustil se
za ní s nožem v ruce ale zakop
nův o práh n jedněch dveří upadl
a vrazil si nůl do hlavy nad pra
vým okem Křikem ženy přivo
láni byly sousedé a jeden policista
jenž přivolal ambulančního lékaře
jenž chtil raniného Wagnera
uraiun ioiu si
fiwti iixrirtxvoiií
Náhlá a silná nastydnutí mohou
nás v kterékoliv době roční po-
stihnouti a často jou tato zlým
kašlem provázena
Dr August
Koenls
činí krátký proces s
culím neb kašlem
ítrátou krve seslabeného dopra-í
viti do nemocnice Týž ale pro
hlásil Že chce zůstati v domácím
ošetřování a ježto pí Wagnerová
se zdráhala proti žárlivci vznést
žalobu musel i policista odejít s
neřízenou
1 V HobokenNY zápasí v ne
mocnici se smrtí krajan O Mach
z č 159 10 ul Mach je vdovec a
byl zaměstnán jako kočí u (os
Woodmana Předminulý Čtvrtek
o 5 h ranní zavzněl u dvefl domu
v němž Mach bydlí zvonek a do
movnice Massováotevřevši dvéře
spatřila krajana ležícího před do
mem ve stavu bezvědomém Rychle
přivolaný lékař zjistil Že má Mach
proraženou lebku a dal jej dopra
viti do nemocnice Mach nabyv
vědomí vyprávěl že o půlnoci
přišel do hostince kde setkal se
jistým policistou Když pak
později z hostince odcházel za
slechl za sebou kroky nežli se
však mohl ohlédnouti dostal do
hlavy ránu tak prudkou že klesl
v bezvědomí k zemi Domnívá se
že udeřen byl policistqu s nímž
se v hostinci setkal jehož jméno
však nezná
Podzim zdá se býti roční do
bou kdy neuralgické bolesti ob
zvláště Se objevují v každou dobu
jest St Jakob's Oel pohotově k
zmírnění jich a vyléčení
DENNĚ®
a vice §tálého rftiiku taru
íujf me kaftdámu kdo pře
vezme Jednatelství nalicb
rimi (odoblcen krajin ni
boíenakfch vlaKteneckfcb
a poa oDraia zenu
t ABITDVDUáV
1
P2 St Faul Mlnn:
ABSTRAKTY
VYHOTOVDJB
S TtJL Sadler
17th and Farnam Patterson Blk O
te nB u tohoto listu Tel 1826J
Ur E Ilolovtchiner
OFFICE na robu U a Boward nl Bbeeij'1
Block a deH Í10 Telefon 18
V pfsirní k naletěn! od 10 do lí hodin rino
od 2 do 4 odpoledne a od 1 do 8 večer
Telefon residence 1874
Dr Gifford & Bicknell
oční lélcařl
Úřadovna čfi 406—407 Karbach Block
10 a Douglat ul Omaha Neb
Charles Eanfman
pojisíulící jednatel
a yeřejitf notár
Zaatupuje nejlepM pojllťujlcl apoleCnoatl
prodává a kupuje majetek nemovli vydává
přeplavní lutkjr s Evropy a do Evropy atd
Půjiuje pěníte na nemovitý majetek
Offlcei 218 8o J4 8t Omaha Neb
Ma drahám poacbodi tí
Dr C Kosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Boildlnr
Od 11 do 11 dopol
Úradnt hodiny : Od Ido I „„
Odi:tudoff °°p
V nedíll od 10 do ID dopol
TeL r ářaaovai 504-Tel v byta 1217
Brd li -Číslo Ziíl Jonea ulice
tozt
DO TEXAS
1
Pillr::T7 IMctsT r:ú rtzy i niu
r-TÍCTÉ TS27 U TÍCCl TlSláCl
Kojlepil driha do viech kulit
áa-asi
Texaaa
eilka a aa ťaeUekaai
Jda přfjno do
galtaa TajTicr CiísktC
Lodhirt Vnňrttx toltanoi
LtCnsA Ststa Unxt&%
EílUSTCn OTiS
pxft
v
rrrrrrTTsrrianrsassr QiiUOtf
Hamburger firust Thoe
nejvážnějším nastyď
a vyléčeni jest jisté
ADRESÁŘ SPOLKU
Cesko-Slor Dělnické Podpor Jednoty
pro aeveroiápadni itáty:
Minnesota Iovra Wisconain Nebra
aka a obé Dakoty
marní Jednota v MontRomery Mina
odbvá ivá acháte kaid 1 pondělí Tmliicl
lni p Jana F Vanáaka v f h veíer Velko
redaeda J Mixa mlítopfedmda Tomál
lavel VelkotaJemnlk Jakub Vondra PO
Box tl Montitomery Mlnn VelkodCetnik
Jo E řokol Velko pokladník J Marulka
Č I v Kontsromery MIdd
odbývá tvá acháte 4saMou ítvrtou nedáli v
měacl ťredaeda Fr K Staněk Talemc'k
Cr Mixa Vtetnlk Volt Kaaanda Pokladnk
Totaái 3ave:
Ó II Mladocech v Le Snear Center
Minnesota
odbřvá tvá enhlse kaidou t nedíll v niéaijl
eínilOOF Predteda Jakub Krení k tajemník
Fi Bárta LeSuenr Center Mlnn oCet J Bl
cek pokladník Váo Kráva
Č UL v 8t Fant Mlnn
odbývá tvá ach&te kaidou 3 itfeJu T meiíci
ťřeoaeaa 'xnomas unuaa tajemni rraot
8anda46T Bárvlaon aveBt PaniMInn :oíe
ntk Frant Bělka 108 Blchmond Bti poal
Viol t Kotnour
Karel Havlíček Borovský { iy
Minaeapolli Minu
odbývá své eohftse kadon 1 nedíll v mtie
inl ť til corner of Waahlniton & Cedarave
Bo Předseda Kalcbroan mlntopreds Antoi
Vávra talemnik Fr Jindra úCetník MKolál
pokladník E Albrecht
Č V t Nové Prase Mlnn
odbývá tvá ach fixe kaidou 4 nr df 11 v mesiol
Ptedseda Volta Chalupský tal F J Novot
nf Atotnlk Václav Ponel pokladník Jakub
Bvoboda New ťr&cue Mlnn
Komenský í TI v Hajward
Mlnneftoia
odbývá tvá acb&ie I neděli v mtaicl Předa
Fr Rlitek DilUpK-d J Funfnr tal Vojt
Pacovský Box 88 Olenvllle Mlnn ířetoth
Karel Funfnr poklad MatéJ BeneíOakland
Mlnn
Karel Veliký l Tlí r Uré t teboul
Minnesota
odbývá tvá ich( kaidou 4 nedři mf!cl
Předseda Jan Klein nlsloph-ds Vojt Uhlíř
tajemník John Filipek ďetnik Jhd PodotlU
pokladník Jan Noska prfWodřl Volt Klelo
Ant Velíáek Jos fol Fr Htaaka výbor áCet
Jan Flllpek Vojt Uhlíř rýbor majetku Jos
Balata venkovní atrií Ant Velíiek vnitřní
strai Václav Bdi posel
Č VIII RoTnoat Owatonna Mlnn
odbývá ivá ach&te kaidou I neděli v mísící v
ledna hodinu odpol y síni C 8 P 8 Předseda
ft Důtek mfaionreds Fr Burel talemnik
Leopold Marek SI0 N Klem 8t átetntk Fr
Pechek pokladník Vác Herdlltka at prt-
Mt r„— -iiii -Át s r
VUUl1 lAlllli ánuravotf ruin u atti nn" USl
slezák venkovní itrái Josef H Vavřín
Spolek i IX t Plne City Minneota
odbývá tvá tchftte kadou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Btochl mUtooredseda
Tomát Btí II tajem Jot Bartoibox XI Beroun
aeetnik Jan tiejaa nneuuy aiinn poklad
Jan Bambavr Plne City Mlnn
( X Čechofiloran v Ollrla Míno
Předseda Karel Kohn mlstorředsela J
Lepetka tajemník Karet fivlbovec ofetník
MPetřieka pokladník Václav O Ploybard
provodci V Jaket vnitřní atrii F Kříl ven
kovní atrii V Haratfn ůíet výbor J Pávek
Čechle ť XI v So Omaha Seb
ídři4váwhfek!i(!dýdrohf řtvrtek v mEal
ol o osm hodin veter v alnl J Kouukýbo Před
sed a Vác Buobý tajemník Adolf ZexulákX)
a U ul acetnm rr nnnci a s Bt pokl 1
Vocásek tl 8 8t
Číslo XII Chradim v Baelne Wi
odbývá tvá scb6te kaidou třetí soboto v má
sle! v 7 nonin večer rreuseua jos naften lul
HaaererBt taj Jot Stehlík I8U2 Mllwaukea
Bt dietní k J L Bys IOS Hlirb Bt
Číslo XIII Český Lev v Seaforth Beď
wood Co Mlnn
odbývá sehtte kaidou druhou nedíll r metíol
rreaseaa svarei uonseK miatopreoa Antoa
Berbna tajemník Jaroslav Kovanda áíetolk
FrJarol pokladník Jan Svec
Číslo XIT Ladlmír KUcel
f Hange i tVIs
odbývá tebtte kaidou druhou nedáli másle
Předseda Frant Kotlík tajemník Vác Kls)
ečetntk Jos Mendllk Haufen Wls poklad
nik V J Koukl
Jan Bas í XT Hopkiaa Mina
odbývá tvá tohtte kaidoa drahou sobotu v
i -1 u tri -1 to
nevici rrvua acisiv ijrm jus uromaa
ko Hopklnt Vlno
Sebraska Č XVI v Omaha Seb
odbývá svá schísekaidá první áterýr mealol
mlstopři
v smi v orwna rroas jos uoieja
V7 Hrocb taj Frank Soukup
1910 Bo 13tb st Ofétnlk Jakub Marei pokl
Josef Vopálka M W cor 8th aad Wllfíama
Bt prtvodfl Anton Kychlý vnitřní strát
Tomái Dotek venkovní atrii Frank Marei
A HnllICka K Msreá výbor maletko
Číslo XVII v Lowry Mlnn
°í " Jiní acháte první nedáli Před-
u sartin Bartot tajem Wenoel Bartot
átetnlk J F Lepetka pokl Fred HCfaan
Číslo XVIII BratH Seem
r Drywood Wls
reas 4 ti
tvollll tl ásledujlci á řad niky
kI nřadseda Jaa
Forman l mlatoph
Vlaanlk: átet To
Formani mistopředsesla JIH Silpev: taj J
čet Tomat Hytelkoi pokl Aloio
rrar
!eL omill 879— Tel tfaiewy 801
El Louis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovat L 301 Pixton Block
na roba 16 a Farnam nl
Úrodni bodlay od II do It bodla dopoledne
od a do 4 - odpoledae
VoSer od T do 1 v obydli C It Williams nl
Poilouií ochotni krajanOm ti
Db J P Loao
Dm FaiD Rct-ra
Lord a Eustin
DOMÍCf UKAftl
Tisrmnr-rUeoj anr
aUaaoJKI aataoet áenaká a porady
S01 Paitoa Block 16 i Fanta tt
OMAHA NEBR
Dopoledne v nemocnici sv ooefo
Odpol v íradoTB od I do í bod
'i
- - - --- a'-: _v ' — i — — -