Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 t: -" 'Jf
i
I (
'I -' 1
1
Wisav
1'- i
4#0KR0K
"Iť t =
Založen 1871--Roíník XX i
OMAHA HEBB VE STftEDU DNE 20 LISTOPADU 1901
Číslo 16
Západu
I
I
í
i
r
Z MMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze syč ta politického a kronika udatí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Podepsání nové smlouvy průplavní
Nedůležitější politickou událo
stí sběhnuvší se ve Spojených
Státech jest ona Že v pondělí
dne 1 8 listopadu byla sekretářem
Hayem zastupujícím Spojené Stá
ty a lordem Pauncefotem zastu
pujícím Anglii podepsána smlou
va týkající se nikaraguayského
proplavu
Tato smlouva má nahradili onu
prvou jež zavržena byla senátem
Spojených Států Vlastně k prvé
této smlouvě bylo připojeno tolix
dodatků že anglická vláda nechtě
la smlouvu tu potvrdit! a proto
sekretář Hay s lordem Pauncefo
tem počali pracovati na nové
smlouvě kterouž právě dokončili
Obsah této nové smlouvy jest
úplným tajemstvím a teprve až
aenát se sejde veřejnost ametická
ce dozví jaké ámluvy a podmínky
obsahuje
Tolik jest jisto že touto smlou
vou jest zaručena Spoj Státům
úplná kontrola nad průplavem a
ony jedině mají právo opevniti
průplav a chrániti jej takými pro
středky jakými za dobré uznají
Veškeré obchodní lodě plující
tímto průplavem budou platit
stejné poplatky ani lodě Spoj
Států nevyjímaje
Nyní zbývá jedině aby senát
tuto smlouvu buď potvrdil aneb
opatřil některými dodatky aneb
ji zavrhnul Bude-li potvrzena
tu sekretář Hay počne okamžitě
vyjednávat! s Costa Ricou a Nica
raguou aby docíleno bylo jejich
svoleni ke zouaovani průplavu a
jakmile toho bude docíleno tu se
skutečnou stavbou průplavu ne
bude dlouho meškáno
rrupiav tento Duae uk aaiezi-
tým činitelem v obchodě jako
průplav suezský
% Zákonu o občanské službě
podřízeno bude rozkazem presi
denta Roosevelta během týdne
neb čtrnácti dní asi 200 zřízenců
výkonného odvětví poštovního od
boru pro svobodnou poštovní do
dávku na venkově Rozkaz ten
týkati se bude prozatím klerkú
zvláštních agentů a inspektorů
Venkovští listonoši v počtu asi
6000 mají býti zákonu o občan
ské službě podřízeni později ''
X Jk se z Washingtonu sdělu
je obětoval admiril Schley celé
své jmění úspory to za 45leté
služby na uhájení své cti Po
skončeném vyšetřováni před čest
ným soudem když admirál Schley
spočítal všechny své výlohy shle
dal že Čestný soud ten stáljej na
I z o 000
t V pátek uveřejněna byla vý
roční zpráva tajemníka námořního
odboru Longa v níž poukazuje
- tento na důležitost velkého a sil
ného loďstva a přimlouvá se za
jeho rozmnožení a zároveň za zvý
šení počtu důstojníků i mužstva
Za tou příčinou odporučuje stav
bu následujících lodí: Tří bitev
ních lodí prvé třídy dvou obrně
ných křižáků prvé třídy tří dělo
vých lodí každá o 1000 tun
snosnosti tří dělových lodí ano
snosti po 200 tunách pro službu
v mělkých vodách Filipín tří de
pešových lodí tří ocelových škol
ních lodí snosnosti po 2000 tu
nách jedné uhelné lodi snosnosti
15000 tun a čtyř lodí vlečných
Počet poručíků mi být zvýšen na
350 a lodních praporečníků na
600 Mužstvo má býti rozmno
ženo o 3000 1 Long odporučil též
rozmnožení lodní zálohy opětné
zavedení hodnost: viceadmirála a
zvýšení medy námořníků z 22 na
30 centů denně '
% Vrchní přistěhovalecký komi
sař Powderly podal výroční svou
zprávu z níi uvádíme: V mezipa
lubí přijelo letos do Spojených
Států 487918 přistěhovalců což
jest o 40000 více nežli roku mi
nulého V kajutách přijelo 74953
přistěhovalců celkem tedy všech
přistěhovalců přijelo zem 562868
Z přistěhovalců odmítnuto bylo
letos o 730 méně nei loni Nej
více osob přijelo sem z Itálie a
sice 133996 1 Rakousko-Uher
ska 113590 z Ruska a čuchon
ska 85257 z Irska 30361 ze
Švédska 33221 z Německa 21
651 i Norvéžska 12258 a s An
glie 12214 Poiťderly odporuču
je aby přistěhovalcům poskytnuta
byla příležitost poznsti že občan
ství americké zakládá se výhradně
na úctě k zákonům a na jich še
tření a dále aby kongres postaral
se o to po případě za pomocí ně
kterých států aby přistěhovalci
rozděleni byli dle zaměstnání své
ho do různých částí země tak aby
spíše práci a obživu obdrŽeti mo
hli Z přistěhovalců v mezipalubí
sem přijevších bylo 431055 muž
ských a {56863 ženských Ve
stáří pod 14 rokem bylo 62562
osob a-ttršícb 45 roků bylo
28840 Psáti neb čisti neumělo
117587 přistěhovalců
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zemětřesení v Utah
V jižní části Utahu bylo minu
lou středa pocítěno silné zemětře
sení jež trvalo plných 30 vteřin a
jež táhlo se směrem od severo
východu k jihozápadu V osadách
Oasis a Beaver bylo několik domů
poškozeno avšak z obyvatelů ne
přišel nikdo k úrazu Ve středu
a ve čtvrtek následovalo více otřa
sů země za sebou a spůsobeno
jimi ve státu nejméně za půl mil
lionu Škody V několika městech
byly domy sbořeny V jednom
místě rozstoupila se půda a mno
ho osob jen šťastnou náhodou za
chráněno před smrtí V Salt Lake
City byly první otřasy země pouze
slabé dopoledne však udály sena
jihu a ve středu státu otřasy
prudší a mnoho Škody jimi způso
beno Jenom v Richfield odha
duje se Škoda způsobená na
ř 100000 V Sevier pocítěno
bylo dvacet patrných otřasů Bu
dovy se kymácely skla v oknech
popraskala a několik stavení se
sesulo Dvě dítky O K SaUs
buryho unikli smrti jako by zázra
kem Spaly v ložnici když na
jednou postranní stěna se poddala
a střecha se sřítila Těžké trámy
cihly a omítka nakupily se kolem
lůžka v němž dítky ležely avšak
těmto uramčeho se nestalo V
Monroe poškozena byla velká re
sidence biskupa Bagleye Jeden
horký pramen zmizel v jiných
zase vody přibývalo V Kimber
ley udála se strž země kterou ně
kolik budov bylo sbořeno Po
dobných případů událo se více a
následkem jich cesty byly zatara
seny na trati R10 Grande Western
zkrouceny u Marysoale kolejnice
teleíonnf sloupy byly zlomeny a
spojení přerušeno
Snžnová bouře na výc&olř
Z různých míst ve střední části
státu New Yorku docházejí zprávy
o sněhové bouři jež tam zuřila v
noci se Čtvrtka na pátek Ze Sy
racuse oznámeno že cestv isou
zaváty
závěje
plotů
saních
sněhem a velké sněhové
jsou nahromaděny kolem
V Syracuse se jezdí na
v dolní části města Do-
pravá na
pouličních trolleyových
drahách vázne železné dráhy však
dosud drží čas Asi deset palců
sněhu napadlo Rtuť sklesla na
bod mrazu — Z Utica sděleno v
pátek že sněhová vánice zuřila v
oné části státu n že jsou hluboké
závěje sněhové v celém okolí ně
kde ai 6 stop zvýší Železniční
doprava v horách Adirondack byla
přerušena — V Rocbester napadlo
v noci na pátek čtyři stopy sněhu
následkem čehož pouliční dopra
va byla na několik hodin přeru
šena # -
Zestřelll ienn sebe
V Roctonu 111 pohádali se v
pátek ráno manželé Hamiltonovi a
následek hádky byl ten že oba
snad zemrou William Hamilton
jenž jest nočním topičem v jedné
tovární v Beloit Wis přišel v
pátek k 8 bod ranní do Rock
tonu ku své manželce na návště
vu Byli manžely teprve aai 3
měsíce ale poslední měsíc Žili
odloučeně Za rozmluvy vyjádřila
se prý k němn manžeUa že jest
již syta Života načež Hamilton
odvětiv Že on též vytáhl z kapsy
revolver a střelil dvakráte žena a
pak sebe Zranění obou jest snad
smrtelné
Laplcl zavraiáia
John W Scott jeden z předních
občanů v Ricbroond Va zavraž
děn byl v pátek ráno na Franklin
ul Čtyři čtverce od místnosti klu
ba Commonwealth jehož byl Čle
nem Major E T D If yers
slcchl " řinčení skla před svým
domem asi ve 2 hodiny ráno
běžel proto dolů s tu nalezl Scotta
ležeti v bezvědomí na prahu své
ho domu Nechal jej okamžitě
dopraviti do nemocnice kde ze
mřel nenabyv více vědomí Měl
těžké rány na hlavě jakož i v
obličeji Též peněženka byla mu
uzmuta Policie kloní se k ná
hle Ju že byl nešťastník zavražděn
lupiči Scott byl právníkem a
syn zesnulého Fred R Scotta
předsedy dráhy Richmood & Pe-
tersburg a jeho rodina počítá se
mezi nejbohatší ve státě Virginia
Byl 43 roky stár a svoboden
Zkouška s novým dílem
V pátek odbývána byla u Šandy
Hook N Y zkouška s novým
velkým dělem Gathmanovým jejíž
výsledek očekáván byl s velkým
napjetím- Zkouška ta však skon
čila téměř s úplným nezdarem
Ačkoliv střela naplněná střelnou
bavlnou zasáhla terč přímo u
středu přece na pancéři nebyla
způsobena téměř pražádná škoda
Gatbman naproti tomu ale tvrdil
že střela musí pancéř na kusy roz
biti Výlohy s touto zkouškou
spojené obnášely $125000 Gath
man pracoval na svém děle 15
roků Za terč sloužila dřevěná
ohrada opatřená silným pancéřem
Střela sice vybuchla avšak na
pancéři způsobila jen nepatrnou
škodu Když tento žalostný vý
sledek spatřil ujišťoval Gathman
že se jedná o nešťastnou náhodu
avšak této výmluvě se přítomni
členové vojenské a námořní komi
se jen pousmáli a to zejména
proto poněvadž střela zasáhla terč
plnou silou Počáteční rychlost
střely obnášela 500 stop v sekun
dě Dvanáctipalcové ďělo které
ho již po léta používá pevnostní
dělostřelectvo stálo nedaleko
Gathmanova děla Z tohoto 12
palcového děla vypálená střela
prorazila pancéř skrz na skrz
Střela které se při zkoušce použi
lo vážila 500 liber a když nara
zila na pancéř na kusy se rozbila
avšak střelná bavlna kterou byla
střela naplněna se nevzfiala což
se stalo bezpochyby proto že ba
vlna nebyla dostatečně dohroma
dy stlačena
ObŽH blizzardu
Do Wichita Kas došla v pá
tek zpráva o nalezení mrtvol pí
Armstrongové a dcery její u Gage
nedaleko města onoho Mrtvoly
obou žen nuzně oděných naleze
ny byly na prérii jižně od Gage
se rozkládající Panuje domnění
že předminulou sobotu vyšly ženy
z domova na cestě však překva
peny byly blitzardem a zahynuly
Zmrzlé jich mrtvoly objeveny byly
mužem jenž hledal zaběhlého
koně Rodina Armstrongova při
oyia tam prea několika měsíci z
Driítwood Okla
Krvavá bitka stávkářS se skébyj
Z Williamsportu Pa oznáme
no v sobotu že došlo v Bernice v
pátek večer k tuhému boji mezi
stávkujícími horníky a skéby Boj
trval po celou hodinu a více osob
bylo zraněno Lze nazvati štěstím
že žádný z účastníků nepřišel o
život Bylo tam importováno 100
cizozemců kteří místa stávkářů
zaujali Z té příčiny panovalo
proti skébům velké rozhořčení
V pátek vyšli si stávkokazové aby
si vyhledali nějakou zábavu a po
tkali jistého stávkáře kterého su
rově sbili- Když pak ostatním
vypravovali jak stávkáře vyplatili
tu se celá čistá sebranka dohodla
že všem stávkářům "posvítí" —
Na to pustili se skébové přes po
tok Birch a spěchali do spolkové
ho domu Rytířů práce kde stáv
kďři odbývali právě schůzí a počali
z revolverů stříleti a stříleli tak
dlouho až střelivo které u sebe
měli vystříleli Na to teprve
stávkáři společně s více občany
větíioou to mladíky vrhli se na
skéby a došlo k boji během kte
rého bylo jako zbraní použito ka
mení pěstí a obušků Dalšímu
boji učinili přítrž deputy šerifové
kteří se u větším počtu na bojiště
dostavili Stav některých zrané
ných skébů jest dosti povážlivý
V celém městě panuje ohromné
rozčilení a panují obavy že dojde
k dalšímu krveprolití
Bída v Textsn
Texasský guvernér Sayers ob
držel v pátek od státního poslance
Seaburyho připiš v němí' tento
líčí zoufalý stav obyvatelstva v
okresu Zapata jenž postižen letos
úplnou neúrodoa Bída jest tam
veliká a všeobecná nedostane-li
se obyvatelstva podpory a pomoci
musí toto zabynouti hlady jelto
do dubna neb do května nemohou
si nic vypěstovat! Obyvatelé ne
posiarau ae o zaiae zisoDy na
zimu a spoienaii se nyní na cizí
pomoc GuvernérJ poslal Seabury
mu $500 a zárovéš přislíbil mu
že co nejdříve budou tam i pora-
viny zaslány
černý prorok
Dr Andrew Jones černoch
který tvrdí že předpověděl země
třesení v Charlestonu potopu v
Galvestonu cyklon v St Louis
požár v Jacksonville a smrt presi
denta McKinleyho prorokoval za
návštěvy své v Brooklyně že mě
sto New York postiženo bude
hrozným neštěstím Měl prý vidě
ní že v městě tom srítilo se něko
lik set domů a že ulice byly plny
mrtvol A přišel prý aby obyva
telstvo tamní varoval Hrozné ne
štěstí to zaviněno bude dle do
mnění černého proroka boháči
kteříž chuďasy utiskují a proto
budou potrestáni -
Jefřrles vítězem
V pátek večer odbýván byl v
San Francisku pěstní zápas mezi
světovým championem James J
Jefiriesem a Gus Ruhlinem o pře
ďáctvf Výsledek zápasu tohoto
byl velikým zklámáním pro všech
ny sporty neboť rozhodnut byl
ve prospěch Jeffriese již v pátém
náběhu ktežto se očekávalo vše
obecně že oba zápasníci setrvají
v poli po ustanovených dvacet ná
běhu Jeffries byl ve výhodě hned
při prvním náběhu a kďyž v pátém
náběhů zahnal Ruhlina do rohu
byl tento svědky svými donucen
ku vzdání se Aby pak zakryl
poněkud hanebnou porážku svou
tvrdil že byl udeřen Jefiriesem
pod pás což jest proti pravidlům
rváčského řemesla toho avšak
rozhodčí Harry Corbett rozhodně
to popřel a vítězství Jefíriesovi
přiřkl Kolem 10000 osob dí
valo se na rvačku tu a vstupného
vybráno v obnosu $56000
Osudný výbuch v dole
Z Bluefield W Va oznámeno
v pátek že v dolu Baby u Poca
hantas Va následkem výbuchu
plynu povstal ohefi při němž pět
horníků přišlo o život a více
jiných bylo více méně popáleno
Tři hornici přišit o život když
pokoušeli se vyt$hnouti mrtvoly
dvou nešťastných svých soudruhů
Zhoubný ohe3 povstal kolem 3
hodínyfrannf Když hasiči zabý
vali se pracemi zachraflovacími
udály se ještě další dva výbuchy
V dolu posud hoři Zraněni děl
nici dopraveni byli do svých bytů
kdež dostalo se jim lékařského
ošetření Panuje domněnka že
oheS povstal skřížením se drátů
elektrických Podobné neštěstí
událo se v dolech těch v roce
1884 při němž přes iqo životů
lidských utraceno
ZE SOUTH OMAHY i:
:
— -
Nejnovtjšl píseň Čechů so-omaSských
(Dozvuky volební)
Tuhle to máš BedřiŠku
že jsi nedal flaštičkul
Za flaštičku moc rád volí
south-omažský volič mnohý —
Takhle je to Bedřfšku '
proč jsi nedal flaštičku? I
— Finanční stav města South
Otnahy není právě utěšený Ve
škeré dluhy obnášejí kolem Í600-
000 a městské správě nezbude asi
nic jiného než aby pro příští rok
rozvrhla větší daně a ve všech
odborech městské správy co nej
více šetřila Vyhlídky tyto nejsou'
zajisté pro poplatníky již nyní
pod velkými daněmi úpícf příliš
utěšené
— Pouliční komisař Clark ne
dbá dle všeho příliš rozkazů da
ných mu městskou radou Asi
před dvěma měsíci bylo mu naří
zeno aby vyplnil roztlučeným ka
mením proláklou dlažbu asfalto
vou blíže 24 aF ul kdež nalézají
se četné blátivé kaluže Než ko
misař Clark jak se podobá za
pomnět vyhověti rozkazu svých
představených
— Občané soutb-omažští béřou
velký zájem v podniku jenž má
za účel pátrati po pramenech
petrolejových v Sarpy okresu
Sestoupila se již společnost jež
najala více pozemků a s vrtáním
studní mi býti ihned započato
Vrtání zahájeno má býti nejprvé
na farmě Gatesově a bude v něm
pokračováno podél pásma pahor
ků ' — školní rada jest ve velkých
rozpacích kde vezme peníze na
zřízení záchranných žebříků na
školních budovách Podle zákona
musí totiž všechny dvoupatro
vé budovy kde se občané shro
acažďujfopatřeny býti pohodlnými
záchrannými žebříky
— Vyšetřování zaháiané na
podnět ligy poplatníků neiDřvé
prohlídkou kněh školní rady bude
míti asi dohru před soudem leden
člen školní rady zjednal si právní
ka lení podati má žalobu Drofi
jednomu členu ligy poplatníků pro
rozšiřováni urážlivých zpráv o
školní radě jež prý jsou úplně
bezpodstatny Podobných obža
lob bude prý podáno více
— Policejni odbor nalézá se ve
stavu nanejvýš bídném pokud se
týče vyplácení služného a mayor
Kelly sdělil několika přátelům
svým že bude nucen v brzku
podržeti pouze několik mužů
pro zbytek fiskálního roku Před
několika týdny vystoupilo několik
policistů ze služeb městských
předvídajíce asi co na ně v nejbliž-
Ší době čeká Ve fondu policejním
nalézá se asi tolik peněz kolik
třeba ku kryti vydáni po jeden
měsíc kdyby totiž v policejním
odboru nestala se žádná změna
V podobném asi postavení nalézá
se odbor hasičský a pomýšlí se
vážně na to aby mezi obchodníky
sehnal se potřebný obnos na vy
držováni důležitého odboru toho
to — Aby se mělo v South Omaze
o čem mluviti o to bodla se po
starali aneb postarala se již liga
poplatníků zjednavši si jistou
firmu právnickou aby vznesla ža
lobu proti L A Davisovi stavite
li školní rady na vráceni vyplace
ných mu peněz za plány pro za
mýšlenou stavbu nové vyšší školy
Žaloba tvrdí že peníze za plány
vyplaceny byly nezákonitě ježto
nebylo peněz na ruce za kteréž
by se budova školní mohla posta
vili a proto zaplacení požadavku
stavitelova bylo zbytečným vydá
ním Zdá se býti jistým že úsilí
některých lidiček zabrániti stavbě
nové školní budovy pro tento čas
setká se se zdarem
— V pátek použito bylo vozů
pouliční dráhy na nové prodlouže
né trati po Missouri ave četnými
pasažéry Obě káry jezdící na
této trati potkávali se na 24 a
N ul každých dvacet minut
"— - Přívoz -dobytka do 'dobyt
čích ohrad south omažských v po
sledních dvou týdnech značně
vzrostl u porovnáni s touž dobou
roku minulého Od prvního ledna
tohoto roku přivezeno bylo do
trhu south-omažského 2007630
prasat o 12797 více než v téže
době roku 1900 Ovec přivezeno
bylo letos o 19240 kusů více
celkem 1200148 Dobytka ho
vězího přivezeno letos 715394
kusů Prasata prodávána byla
minulý týden v South Omaze drá
že než v Chicagu
— Městský pokladník Koutský
oznámil školní radě že školní
distrikt dluží městu obnos $2263
za zvláštní daně Mnohé z těch
to daní jsou městu dlužny již po
šest roků a úrok z nich denně při
spívá ke vzrůstu dlužného obnosu
Ježto neuí ve školní pokladně pe
něz na uhražení dluhu tohoto
zůstane prozatím asi dlub dluhem
jen že bude postoupně větším
— Již příští sobotu dne 23
listopadu pořádati bude lože Věr
nost č 62 F U A skvělý ples
v síni p franka na 20 ab ul
Soudíce dle připrav předsevzatých
zábavným výborem jsme přesvěd
čeni že ples tento bude jedním
z nejlepších kdykoli v South Oma
ze pořádaných Při plesu tom
účinkovati bude výtečná hudba
páně Fraňkova a aby znavení ta
nečníci se mohli posilniti podány
jim budou o půlnoci chutné zá
kusky Vstupné do plesu tohoto
jest nízké pouze 25 ctů a tu
nepochybujeme Že krajané naM v
počtu co největšíra do plesu toho
to se dostaví
— V pondělním večerním zase
dáni městské rady podána byla
ordinance kterouž uděluje se
Plattsmoutb Telephone Co výsa
da na deset let Ordinance tato
jest velmi dlouhá a Čtení její vzalo
klerku Sbrigleymu plných patnáct
minut Byla odkázána právnímu
výboru Dále byla přijata ordi
nance kterouž se zřizuje komise
zdravotní a úřad městského lékaře
Služné lékaře toho obnášeti bude
$50 a týž musí složiti záruka
obnosu $3000
— V pondělí přivezl A Franen
z urana Island naklad volů za
něž obdržel nejvyšši cenu v této
sézoně totiž $6 50
Chamberlaín's Stomacb and Li
ver Tableta léčí Žlučnatost zácpu
a boleni hlavy Snadno se uží
vajl a jsou v skutku příjemné
Na prodei a vsecn lékárníka m
PAá Tráma nejlepší obHOhio RockSpriacs
sTl UUO V Odlití HannaShcridanWaInDt Block a J
Nuže Koutkem Illinois uhlí Jetit velmi dobré jak pro vaření tak
pro vytápění ořechové 9550 kusové $575 ťberokee velmi vý
hřevné ublí ořechové $575 kusové 500 Ilerler ořechové $400
kosové 1425 — Naše tvrdé uhlí Je Scranton chralně známé Jako
nejlepsí Pennsylranský antliraelt Dobrý poloanthraelt do vytápě
cích pecí $800 Všecko nuSo uhlí je řlntě přesívané a lze Je přerá
žit na kterékoli mentké ráze
COUTANT & SQUIRES
Telefon 030 Úřadovnu: 1416 Farnam ulice
I
- ú
'
nbo vrátíme peníze Kaldý odkupník dostane pí-Un dárek Na koupi
ia 1110 mMete al vybrati loceatovy dárek iaii00 aollarový dárek atd
10 procent vail objednávky dostanete ipět Katalog vše vysvětil
Oblťastnéte domor iv&J s ' Horno Muslo Box" nelDOdlvnMiím a nella-
a iuuu Dzitecaycn aomacion
3níjfiira budebním nástrojem
loilarové harmonium
lební Dítko může na
V2dv
taní ježto daleko oředstlhl
Dítko maze na něm
lak přiložení seznam ku kaíDe skřínce vykazuje Maže bo býti používáno
1 kostelicb ve Školách pěveckých a Jiných spolcích pH doprovodu ipěvu
-Jenom tfl00 v pěkném pouzdru hudebninami Ubceie-U bode vám
ludetm! stroj tento poslán po obdrženi 1100 Poílete 2c na katalog
mm m co 20 íúm st„ r o k tm n t m &-
nMiMZlfklIll
Letos máme neobyčejné hojný
kteréž nabízíme za prémie a sice
jeden z těchto kalendářů dle svého
každém z nich je uveden Máme
Velký Slovanský Kalendář
Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig krále Jana Sobíezki-
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humoresek čítá
osm a jiných kratších neb delších
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní
misty Povídek humoresek a črt
i zábavných delších 1 kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír'' Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
v textu nalézá se 41 Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii
dáváme jej za doplatek jo centů-
Rodina velký občanský obrázkový kalendář
Má velké dvě titulní obrázkové přílohy z nichž jedna jest
"Oldřich a Božena" a druhé dvě vyobrazení ze čtvrtého sletu všeso
kolského v Praze roku 1901 Čásť zábavná obsahuje pět delších
povídek a 21 kratších črt a článků poučných i zábavných Illustrací
jest přehojně celkem 71 Kalendář tento prodává se též za 35 ctů
aneb co prémii za doplatek 10 centů
r ' : ''':[ Vr:
Národ velký občanský kalendář
Týž obsahuje dvě velké titulní obrazové přílohy a sice: Kozáci
vracejí se z vítězné výpravy proti Tatarům a Čtvrtý slet všesokolský
v Praze roku 1901 Část zábavná má šest povídek a 25 kratších 'neb
delších Článků a črt zábavných i poučných Kalendář tento jest nej
hojněji ze všech íllustrován neboť má 73 vyobrazení v textu Cena
téhož jest 35 centů co prémie za doplatek 10 centů
Kalendář Amerikán
Nejstarší z českých kalendářů amerických neboť letošní ročník
jest již pětadvacátý Cena tohoto
odešleme jej za doplatek 30 centů
Vilímkův kalendář humoristický
Tento skvost v illustrovaném humoristickém písemnictví prodá
vá se za 40 centů Co prémii dáváme jej za doplatek 20 centů 't
Všechny tyto kalendáře prodáváme za krámskou cenu při nich
uvedenou a můžeme kterýmkoliv z nich a třeba i všemi každé
mu posloužiti V ceně uvedené
POKROK ZiPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
Zprávy spolkové
——— 1
Loie Jan Hat í S K eř P
odbývati bude schůzi svou dnes
(20 list) v 8 hod večer v Sokolov
nl Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá ZároveB při
padají volby úřadníků Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Tábor Nebraska Č 4771 MWJL
odbývá dnes (20 list) pravi
delnou schůzi v síni p Hrocha
jest Žádoucnoby každý soused do
chůze té se dostavil
John Brázda klerk
Po nijakých 111 padesát rok i návaly matky
Mra WiHXbow HnooTrirno Mrac ditkám
svým dob vtrtata tablu Býváte připravo
vány o klid notoi dobou nemocnými dltkamlT
Pakli ano piHe sl ihned o láhev "Mra Win
aloWsShootnlnffSyrvp" k détakéns virtstu
tabt Hudoot Jea je neocenitelná Tento
ulfhfl maMma trpltell v okaa a Phdr
la (tese ho matky neuděláte M "— m
Tento vyletí prtjeam pra vklínil "
dárat tni r rtu Je nf a dodává ol
ila celena tflu "Krs Wloalow'atkiNMas
Pyrap" pro dHakoa obacnn soba asá ptljeit
noachara tedelaaaa pfedpia Jednoho nei
uaatenlitjllbo a Bcjutariiko tenstého Mkara
a oet'ovtl ve po)eaýeh Státech Je a
pro Jel a vlecb Mfcarnlki ' aa celaai evtte
Oeaa dartt ptt entt láhev Vidy tMta
Jea Mra WISBLOW SSUOOTSISaSI kCP
4 in
NejlacinéjŠÍ obstaravatelský dfim
ve Spojených
Z továrny rodiné jest náš obchodní plán
Nekupujte dokud neznáte naše ceny
nebo ztratíte peníze
Krom! faudebntoh nAst-oJft atd prodáváme
preameiu vse veini levné uspoiojime vh
pro domácnost Skýti více zábavy nei 100
DOhotově
Nevyžaduje iíůnt malosti bu-
brátl
VSichnl aupcl jsou překvapeni a potě-
lion očekáváni
maje více nez iuu kousku
výběr kalendářů hlavnS z Čech
každý předplatitel může cbdrieti
výběru za doplatek kterýž při
následující druhy na výběr:
poučných neb zábavných článků 27
přílohu: Císař Rudolf II u alchi-
má 13 a jiných článků poučných
kalendáře jest 50 centů za prémii
zahrnuta je již i poštovní zásilka
4 plné kvarty
10 roků staré
"Caney Creerj
J jkorallíy j
za 1)300
! ZÁSILKA VYPLACENA
I Spokojenost sarmfena neb
t tenise se vrdíL
i insuniTV '
Cfctarn ItnvíM P?ía
V
40Í Rert I6ta St OawkaH I
{ BEFERR1CK: Vlévaní- oheaodal Jede-
telat a Mpreasal apoietaoeU
~W Za správná vyHsenl vieca objede !
vek raci na M esaut !
~ J
— Předplácejte na Pokrok Zl
peds pouze f ioc roCnS
-li' ti
c:
r %
v
ív '-
St
i 4- au
JaaaY
i
F-a
K Z
V
Si
' -
u