Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1901, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 i ''„
0
ťOKROK: ZAHA1JU
AbKESÁft
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rát Palacký I IJTBI
Odfváavsainlnásrlstiseksldna Strvw
Ošit t měsíci o t h oda valní p Klepet ky
II WlliUm ul Před J0 RolnWTtJ
j V Málek Ho II " ňíitt V A Souhra
g iai7 wiuiafniuiirr Kut
Ltrle Jmu Hni KytrH lithia
odbý vásvé schnze fMiorriil a třetí arředu
luáslcl I hudln vee spolkové místnosti
v Dokolovnl Emil Oermík Volicí Kancléř
ífs UBH4 So Mlh sir Fred máma K K (
Tin beavenwortn B vaclaw rřluffi MufV
Til MobolTemalM
odbývá avá pravidelné aoh&ae kasVlf l 4
"Čtvrtek mlaiol veíer ve své místnosti :BM
ao lato Bt rřeflsea Josef Mik tajemník
Káral Špalek lí27i)(Sth St IcVtnlh Véel
Kana oor is wuter t pokladník Aot
JlOVa
odbývá svá schftte dvakrát měsiěnl kaádot
jaeain ti pnnaon r msei'l v slnl Metzovl
Celoroční schtae odbývá se I neděli t titnu
pallstnl schsset neooll v dubna ftvrtlstoj
lednu a srpnu Předseda John Chleboráa
místopředseda FrSvoJtek tul Anton Novák
IVMSo Mthtft děetník Josef Knr ITHáMo
ibis ni pomaanis v a Kunol imnHo II Htr
vvbor uiaMiku na I roav Jos Něm!
ííetní Ant lirázria a Albert KltMiirauoreěnlk
Alois Kat par výp prs
Plfba náčelník Aot fnUk yfu ná( élmo
Knknaek Ustup
Ktttpar
Boaunv dowirre Jot
ik vp ná( élmoD
du (s N H Upolku Jotef
Tábor ťolumbui í tto WOW
Odbf Tá anhÁte kaidá I nwlli
métlcl Tilnlp J Klepotky na 18 a Wllll
am ullol Vel konaul Prank svoboda mito
aunaui rrana oeinn pokladník frank J
Bemln Mth ani Wllllani klerk Ranil Au
ni(ka MIS Ho lath 8tr prnvodCi Jan Vlála
i? vaoiav VHjvoua venkovn
rmuK vojvnaa vynoř majetku na
roky Karel Štípán
Tábor Nebráním i 4771 MWA
odbf vá ivé pravidelná acbfite kdou prvou a
třetí atredu v měniči v om hodin veČM
w líni pana Jana Urocba Velící konaul Joaef
fiala navodil Cbai Bkrdlant bankár Joaef
voDaiKB Kieic jonn urazda scen Ho 16th Ht
ravoaoi uoaa Buirkovskv vnitřní atrii
ole'l venkovní atrál J Ualaika
Tábor Rebianská Lípa ř 188 WOW
odbf vl achftte druhá a {tvrtá 4terj vmSalcI v
t ini nnKnon joaer vnaipar předseda
íio du 10 ni vc uoiejs miatopreaaeda
1310 So OarSeld 8t VácMaaílko pokladník
MU Ho latb Ht A V Novák taj Im 80
hid Di Jan narea pruvoaci
bor YlantlJavB i 29 JOD
odbfvá acbflze kaldou t nedeil v meaicl v So
kolovně o IM bnd odp Vyaloutllá předa
Mane Mlcbal I8U8 Maaon ul předsedkyni
J Woleshenaká námeatka Jmcflna Machová
tajemilce Uarle Uoalck? ůfetnlce Nellle
BvoDoaova pokladnice Anna Plťbová ůo~
aoravne Marie recnac vynoř Oiaietku rrant
civiova mane Bieian m itapaova
bor Hrřzda So é Dobr i 86 JÓD
odbfviaváachfiae kaidoul nedíll v měsíci ve
bod oap v atnl Metov Předsedkyní A
iiltuurau nvt rriniauj oceniee amiiie-it)l
borád 1410 Williams pokladnice M Zlkmunf
tm 80 mb st tajemnice Vilb Bárto 12
60 13tb 8u
Sbor Marlha tirove č 10
odbfvá svá pravidelná aoh6ievldy4 neijíi
v mealcl v Sokolské ainl Předsedkyni Marto
rwjK hu do íoio dx mistopreusvaKy oe A
Krejil tajemnice Nellle Svoboda 1215 Bo m
Bt pokladnice Joale Janeiek Itfto Bo 14 ít
V K Aloisie VaBons první pr&vodkyná W
Kolářdrubá provotlkyni Marie Brázda vnlt
stTái Aloisie Jindra venkovní stráž Marie
Jiránek vypor majetku Anna Kuppert Kat
Valenta Aloisie Krejčí lékař Dr L Svoboda
Fodp sbor Sokolek Tyrš i l
odbfvá avá acbDie Jednou mSaicnt a -efc
kaidou druhou nedcli v ainl Metzovi Přei
edkn Krantlika Keutskf miatouředaedlaK
nt Marie BeCáo tajemnice Antonie 8te]akai
3413 8o iMtb & 6 atr áfetuice Marie Bilek S
Charles 8t Omaha pokladnice Joaate
Rasle vfbor majetku Prantllka Stipán a
Anna Bílek dietní výbor Bolena Duiek a
Marie Matijka dosorkyni Marie Kiba
V Tábor Myrt ik 922 R S A
odbf vá scbbzl první nedim ▼ měsíci v sokol
ské ainl fředsedka Mary Houkal místo
předsedka Frant Kousek tajemnice start
umaneš wet e 18 £t pokladnice Anna
Ztlkovskf kancliřka Marv Hrnrknvakf mmrá
Pavla Hauzelín vnitř strál B Hrul)) venk
strái Mary Pěchota vfbor majetku Anna
Semlk KVeleobovská A Stejskal apolkvof
leanr iuuis pvouoaa máry uouaai vyslán
kyni do aleadu Pavla Hanxelin mislovysl
Prrha Loie i S28 AOL W
odbfvá avá pravidelná sebiae 1 a I středu
měsíci v slot p Koutakf bo na 20 a Q ulici
f bomas Linec Mlatr Prače Mlke Volenec
auoveoouci An'm Huoat dozorce Frank J
Fltle taj SUN a Fr Dvořák ácetnik 11 a
8 Bt Ktdol'b Palik poklad John Bitera
prnvoaci Vincenc siare vnitřní stráiee
Frank Jaro! venkovní strál
Káťalnivvé Dřevo ť 7 Kruh Ořerařek
Odbf vá avá schnie kaidá poslední pondělí v
měsíci v místnosti p Laltnera na né a V ul
Barlxíra Bacek d6toJná poruinlee Anna
Kohn BiřstopfH-rtlfa Katíc Vocisek taL
MT 8o 21 st: Frantlfk Plvonkapokladnlc
Anna Vlach přivodil Anna Kretek vřítk
Dá Josle Křenek vntř nl strál Anna Ilkiv
ka venkovní siráJ Maadalena Plvofika Ar
Vonáaek Annw Soběslavský vfbor majetsTu
Jediný český®
q závod olovnický strojnicky
a zámečnický v Oraaze
vlastni
Ijeo BasLrooii
SOS So latM Htreet
Telelon 1M7
ZavádSnl vody plynu a kaaaiiiace two-
M1 te levně a dobře i43rf
Státní ledDatvigÍTÍ pro jodla MTMoe
mi Clevrtaiwlitké Itd? piuupy
! a ČESKÝCH VLASTÍ
Vtmrttn při lamími 4bavt Dne
to m m konala ie v boitinci ne
daleko Příbrami taneční zábava
leteré te lúčaitoili fetof hornici
Mezi těmito v' noci povstalo oedo
rozumění Zvláště hornici glelý
t raot Hirovsky a -34 otý Johan
íixí zufivé aa tebe -útočili a ipo
jejich měl velmi vážné následky
V zápase byl totiž MlifioviHýi bod
out nožem da břicha a utrpěl tk
těžké poranění že aa nedlouho
zemřel Lexa byl zatčen jako do
mnělý původce smrti 'Hlifíovské-
ho
I I I I I I 1 1 I I 1 I I I I 1 1 I I l l -H
— NEJVĚTŠÍ—
MASNY KRÁM
na 6 a Pleree oHd
mi kralan sál
tFB EU W OL 4
Nejvetií český řeznický závod
na Eait itraně
X Vlk4 Vásnřiv masa lriKi
í uzenek lalímo iunek a víe co do
T Oboru vnrtciJkO sáhá — Koupíte
I zde levnf ji a maio lepií jak u né
JJ koho Jiného
i H i n 1 1 1 1 n n i n 1 1 1 h 1 1
MASNY KRAM
aa Jil itrani mčata vlastní krajanl
Brn tří Iiimclov6t
Ittlo 1244 jilnt tj uL
NeJyetU zásoby raasa viebo druhu
osenek salámfi iunek a v obec viebo ro
obor tento spadá
Ceoy JevBéjií oei kdekoliv Jinde
Uherské výrobky
švtttkovA potiiila nit sýr ýaýri
f-t-A- r 1 I í Jl
PUM & BRADY
Csr lta LMvesjvartk Onaká
' TkaOrekaH stt rmerv Oo rok
CřVT° Av% PíLtobm fa O B A
rrooaaí te itykou v noci na
úterek 21 m m přišel v Táboře
ve a hodiny do bytu svých rodiČo
31 lety syn K Tomek z posvícen
ské zábavy a jelikož byl 'rodič
plísněn tasil dýku kterou u sebe
nosil a bodl se před zraky rodičů
do srdce a v několika minutách
byl mrtev
Zmrtaiena Těžkým úrazem
byla 20 mm stižena píJ B Pán
ková Aqletá manželka okresního
starosty v Rakovníku Pí Pán
ková obstarávala řezačku která
byla poháněna párem koní Ne
Šťastnou náhodou dostala se ne
bohá paní oběma rukama do stro
je který jí ruce až po lokte uřízl
Dítko usmrceno náhrobním kamc
ntm — Naaennice Uarbora Wildo-
vá ve vesnici Stehně u Ústí n L
sia v ponaeu 31 m m se svou
uletou dceruškou aa hřbitov
Dítko které po hřbitově pobíhalo
bylo pojednou zasaženo sřítivším
se 2 centy těžkým náhrobkem a
uirpě'o vedle jiných těžkých po
ranění také zlomeninu pravé nohy
Ubožátko dopraveno v beznaděj
ném stavu do ústecké nemocnice
uatai stařeno Vlastence— V mi
nulých dnech zemřel ve všeobecné
nemocnici v Praze u věku 80 let
bývalý proíessor pan Ph dr Karel
Kalina Před svou smrtí dopsal p
Vilému Němcovi obchodníku na
Král Vinohradech by jej navštívil
a když p Němec přišel k jeho
lůžku vytáhl stařec papírovou 20
korunu kterou schovánu měl pod
polštářem pod hlavou žádal se
slovy že jí potřebovat! už nebude
pana Němce by doručil ji Ústřed
ní Matici školské Více jí neodká-
zal poněvadž více jmění neměl
Býval proíessorem na reálce ale
propuštěn byl pro své smýšlení za
persekuce bez výslužby Později
podporován byl svými dětmikteré
však všechny dříve zemřely V
pozdějších letech odkázán byl ze
snulý na podpory zvláště svých
žáka kteří na něj nezapomněli
Konec ýytláka — V Žilošicích u
Brna pohřešován byl po delší dobu
5gletý kamenník JanWernard
Myslilo se o něm že stala se mu
nehoda na honě protože bvl náru
živým 'pytlákem Četnictvo po něm
pátralo a nalezlo jej v neděli 20
na m odpoledne na odlehlém poli
za lesem ve atavu velice zubože
ném Wernard měl hlubokou ránu
v oku a ležel v bezvědomí Vedle
něho ležela hůl kladivo na tlučení
LwciiC a krvácený kapesní nůž
Zraněný zemřel Die výsledku do
savadního vyšetřování se zdá že
vražda v tomto případě jest vy
loučena Má 6e za to že postřelen
byl protože smrtící rána pochází
asi od broku v noci z nedopatření
eznámým dosud střelcem vystře-
eného
Dvi dílky ta Uva pohřbeny —
Truchlivý případ stal se nedaleko
Falknova Na hromadě popela
nasypaného na odlehlém místě z
báfiských závodů firmy JDSUrck
nktý Školák Jan Baumgartl a
7letá Markétka Anerova sbírali
kusy nespáleného uhlí Když se
dítky dlouho domů nevracely ro
diče pď nich pátrali Nalezli na
hromadě klobouk děvčátka a tato
okolnost vzbudila podezření že
dítky byly zasypány Po odhrabá
ní vrstvjr popele nalezeny -r- obě
dítky udušené Při sbírání uhlí na
lezla nebožátka smrt náhlým se
sutím se vrstvy popela
Pra len a dlti ebtoval livot
O sebevraždě modeláře ve vítkovi
ckých Železárnách Rudolfa Kryška
kterýž ekočil a výše druhéba patra
a zůstal na místě mrtev a o dů
vodu jejJm dochází z Moravské
Ostravy další zpráva: Kryška bý
val pronásledován mistrem ve sto
lárně Albrechtem který netěší se
oblibě dělnictva Dne 5 m mbyl
Kryška mistrem plísněn že a mo
delem nebyl v čas hotov Záhy na
to byl vzat ze stolárny a přidělen
k obyčejné nádennické prácí Ale
i z této dostal výpověď To ovsem
byla pro3 veliká rina neboť doma
měl ženu a sedm dítek Nezaměst
nanost jeho znamenala neskona
lou bídu pro celou rodinu Kryška
lei proto dvakráte prošiti na ředi
telství železáren aby ponechán
byi v práci ale marně výpověď
nebyla odvolána přes tože Kryška
po 17 roků pracoval ve vítkovi
ckých železárnách Poněvadž všu
de jest nyní nedostatek práce
věděl Krylka že marni by te po
ní sháněl Ale nabyl práva aby
jebo fena dlti dostávaly po jeho
smrti provili plsKai mí jozL
Krylka nedostal totii po výpovědi
z práct tvého podílu ta "raopatřo
vacfho ústavu ' Proto jak nyní
vyšlo oa jevo aby tachrinil zenu
a děti před bídou a hladem obe
toval tvůj život a tkokem t dru
hčho patra ttolárny se zabil
iQhnt na venkovt Z Rychnova
n Kn se píše: O posvícení v ne
děli dne ai m m před 10 hod
v noci rozléhalo se po ulicích na
šeho města voláni poplašné (
vzniku požáru Obecenstvo sbl
halo se se všech stran a spěchalo
směrem do lázní Studánky kde
bylo zřítí ohromný sloup plamenů
a dýmu Požárem byla stižena
stodola p Hynka Havla majitele
realit naplněná velkými zásobami
sklizně Dříve než přikvapili
lidé ze sousedství ku pomoci
vzňala se stodola p Aloisa Mina
říčka s z těchto objektů dravý Ži
vel rozdmychovaný vichrem roz
šiřoval se na sousední obytná sta
vení Ohromné množství jisker
a kaná slámy bylo vichrem unáše-
uo až na nové Láměstf Ve
městě rozléhá se táhlý zvuk po
plašného zvonu pfŠťaly a trubky
hasičské svolávají obyvatelstvo ku
přispění a v tom již plameny za
chvátily vysoký dům p Minařička
na Novém náměstí kde je umístěn
poštovní ářad: Akce záchranná
směřovala především k tomuto
domu neboť odtud hrozilo další
nebezpečí Mezi nejúsilovnější
prací pojednou povstalo mezi ve
likými zástupy obecenstva nepo
psatelné vzrušení Na Novém
náměstí byl totiž umístěn zvěřinec
Berouska jehož nejlepší exem
pláře dravých zvířat vydávaly řev
který probíhal všemi žilami obe
censtva opodál shromážděného
Již chytala plachta rozprostřená
nad zvěřincem a krajní nebezpečí
hrozilo celému zvěřinci Několik
odvážných mužů strhalo plachtu a
tak nebezpečí zabránilo Vozy s
dravými zvířaty byly zatlačeny do
sadu před hr Kolovratskýho zá
mek Plameny rozšířily se dále
na dům p Havla a z druhé strany
na dům p Svatoše kde však obě
tavý lid na střechách byl v hoj
ném počtu shromážděn a podařilo
se mu po nesmírném namáhání
poléváním střech zničení domů
zabránit Mezitím sjely se pře
četné hasičské sbory z okolí jichž
společnému úsilí podařilo se ko
nečně požár utlumiti — o půl 5
hod ranní Dům v němž jest
umístěn poštovní úřad utrpěl po
žárem tak značnou pohromu že
úřad musel být přestěhován Po
žárem utrpěl p Havel škodu
15000 K která jest hražena ma
lým pojištěním p Minařiček utr
pěl škodu 25000 K K utlumení
požáru přijeli hasiči místní dále
z Vamberka ze Solnice Kvasiu
Lukovice Panské Habrové Rov
ně Dlouhé Vsi a Lipovky
Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
te
Hromada peněz mohla by býti
ročně od nemocných ušetřena
kdyby místo volání lékaře ku kaž
dé obyčejné chorobě byli dosti
moudrými a důvěřovali v Dra
Petra Hoboko Pan Mat Fořt
Bellevue Ohio sděluje svoji zku
Šenost která právě to dokazuje
'Manželka moje churavěla po 1
roků Museli jsme ji jako děcko
ošetřovati Měla šest dokto
rů jimž zaplatil jsem $80000
Poslední tři z učených těch pán
prohlásili případ její za beznaděj
ný Jala se užívati Hoboko a tu
pomalu sílila a neduhu svého se
zbavovala Dnes koná svou do
mácí práci ačkoliv je 62 let stará
Mohu to vše připsati pouze uží
vání Dra Petra Hoboka '
Není to lék lékárnický prodává
se lidem přímo nebo skrze jedna
tele Adresujte: Dr Peter Fahr
ney 112-114 So Hoyne ave
Chicago 111
Písemnictví
"Čtyfi mučedníci svobody du
chovní' jest název knížky vydané
tiskem nákladem "Decnice No
vověku" v Clevelandu O Pan
V Šnajdr redaktor "D N'
upravil z různých pramenů živo
topisy Čtyř velkých mučedníků
duchovní svobody mistra Jana
Husa Jeronýma Pražského Gero
nima Savonaroly a Giordana Bru
na jakož i vylíčil působnost pro
následování a utracení těchto ve
likánů duchovních V cenném
spisku tom nalézají se též tato
vyobrazení: Jan Hus Husův rod
oý domov Prachatický chrám a
škola Upálení Mistra Jeronýma a
Pomník uiordana Bruna v Římě
Věnován pak jest řádům ČSPS
Cena jeho jest pouze 15c
Střežte se masti proti kaUrrba ob
kajících rtaf
pooevadl rtaf inlM (k-halnlná DolkodlreM
svstemvntkaovHdo atJsUiaatjts povrccirni
Takovéto Dřsdnrftr awtnalí brtl nlkds nouif-
vánv le aa předpla tkulenábo lékaře Jeli kol
ikoda JI ml sptaobrnA Jest desetkrát váti i
ar sil oooro jeavata aoad toleái vtnlknoutl
moklo Hall'a Caurra l'un Tvrábtná V I
Cbeoev AO v Toledo O neobsahuje lád
oa nof a by vál hrana vnitřně síiokuje pM
no krev a aernijsek mého svatému Kdy!
tupujete HalCeCatarra On re provádíte se
abyste dostali tea pravf tlivá se vnitřně a
boiovea lest v Toledu Ohio spoMuosti f 1
vbvbvy m w — imporacani aaar
Ra prodej a v leča lékárníka Tle láhev
W Haira Ptali Pilulky Jaoa aejlepál
— Předplácejte se na
Pokrok [Západu Muzell
rotné
WESTON Neb 5 listopadu
Ct red Pok Zápl Počasí
nam trocnu změnilo včera na
padl poprašek sněhu a po dva dny
trochu mrzlo ale dnes jest toíh
již pryč Někteří íarmeři mají
kornu jil vylámanou ale mnoho
jest íarmerů kteří vůbec žádnou
kornu nemají Sype po akru 30
bušlů až také nic Lehce letos
odvezou farmeři kordu do trhu
Co se týče ozimnf pšenice
sypala obstojně Jarka však byla
příliš "hubená a sypala málo
Letos nám zde mnoho zkazily
obilní štěnice nejen drobné obilí
a kornu ale vůbec vše co jim
přišlo vhod Ozimní pšenice jest
u nás letos seto o mnoho více než
roku minulého a jest velmi pěkná
Jestli nepřijde nějaká špatná a ne
vhodná zima mohli bychom oče
kávati dobrou úrodu To však
není v moci naší nýbrž v moci
toho tvůrce kterýž vzrůst dává
Srdečný pozdrav na čtenářstvo
"Pok Záp" Jos Peštál
SPUR Butler Co Neb 7
list 1901 —Ctěná red P Z l -
Příteli redaktore' Po obdržení to
hoto dopisu nechte vypáliti deva
desát devět ran z hmoždířů nebo
z děl nebo zbeřte kamna a nebu
dete-li mít po ruce žádné podobné
zbrauě prosím zajděte k Seme-
rádovi ( střelte pět plzeSských
ovšem ne na Váš vlastní účet ný
brž na učet našich nově zvolených
českých úřadníků v Butler Sláva
Čechoslovanům v Butlerl Vítěz
ství dobyto Čechoslované sklizí
vavříny slávy nezapomenutelné
Tři čeští kandidíté zvoleni na zá
kladě sjednocenosti české Polo
vina úřadníků v okresním domě
Česká No redaktore ještě byste
se zdráhal na toto pit těch pět
"plzeSských í" Dnes milý redak
tore se mně píše lehko a mohl
bych psát tolik bez únavy že by
Pokrok Západu ani nestačil Však
as čtyři neděle zpět píše dopis
nevěda že tolika krajanům přijde
vhod nešlo mně to tak čerstvě s
n ojí komposicí jako dnes kdy
mohu fíci a ne psáti: Ptáček tam
vlít Bouše tam sebou bouch a
Hrušku jsme tam setřásli A
abych nezapomněl náš starý
úřadnik Straka s radostí čeká na
soupeřence Ptáčka: Bouše prý jim
ušije žaty po večerách a aby měli
co jíst tak jim tam Češi poslali
Hrušku Nu co tomu říkáte re
daktore? V kterém okresu v celé
Americe se postarali Češi o své
krajany kandidáty jako v Butler?
Zde důkaz když Češi drží dohro
mady že zvolení českých kandi
dátů jest jisté Tato volba roz
hodla více nežli sobě mnohý kra
jan myslí Nyní j-3me tam kde
jsme měh být před desíti roky
Naší vlastní vinou zanedbávali a
šlapali jsme naše vlastní právo
Nyní budeme reoresentováni co
Češi a dobří američtí občané kteří
hodni jsou by též byli zastoupeni
v úřadech majíce dobré školní
vzdělání lásku k bližnímu a vla
sti a též každý své politické pře
svědčení Nyní nejsme více třtiny
větrem se klátící před očima jino-
národovců nyní ví a musí počítat
na české hlasy vidouce kam ty
přijdou tam platí a také zvolí
Volajíce všem Čechoslovanům
"Maogaja ljeta" pravíme jen dál
tak Konče dopis svůj s upřím
nou gratulací našim nově zvnle
ným kandidátům Ptáčkovi Bou
šovi Hruškovi a příteli F J Sa
dílkoví z Wilber znamenám se
v úctě co upřímný Čech
F J Vaniček
P S — Málem bych byl zapo
mněl na přítele redaktora Dou
fám že nezazlíte mně Že opome
nul jsem Vás v dopise pozdravit
však v sobě nahradíme ústně
brzku
V V II
VSEJI ZENAM
Wloe of Cardu! Jest itrážco zdraví
alteití ženy od mládí iždoitarotti
Ono Jíbezpečně pomáhá v matehtvi
Ono JI lili po čni tčbotenitví tunad
Buje porod zabraňuj krvotoku a
potracení plodu Ono mírní zprovt
zí ženu nebezpečnou periodou
svánou „změna života"
l7inE"CARDUI
léčí bílý tok spadlou matku a ne
pravidelnost' čmýry Jakéhokoliv
druhu Ono Je ženě nenahraditel
ným v každdm 'itavu a v každé
době života Posiluje nervovou
soustavu pfiaobl přímo na plodící
orgány a Jest nejlepším silicím
lákem pro ženy Dostanete láhev
Wine of Cardui za $100
Meye
Ver Meta Frick and
CVelkoobcuodnícl 1 ImportcřKT)
LÍHOVIN a LIKÉR-ťT
Nástupci firmy t
Tel 544š=ř=r~
r
L Klntťht Hr Frick k Ilerbetz
1001 Farnaiu ul Omaha
Fred Krug Brewing Co
OMAHA NEBRASKA
Bstesville Ala Tulv
trllvsm Wine of Cardui a Thrdl
foee
lforďa
Black-Draught a cit Ira se jit býtl scels
iou Cenou Mnone torjii a
tv lfkv domi ustavíme i
ďěvCata a ony je uJíva ji se mnou
ámy chovsji
i in
Já nám
Mas Kate Bbowder
O rsitu a popisy nemoci dopitte s udá
ním příznaků ns sdresu: "The Ladit'
Adviaorv Denartement" The Chstts-
noogs Medicíně Co Chsttanoogs Tenn
Dr Fenner's G-OLDEN RELIÉF i
Stará rány vředy rcvmatlsm neu
ralgle pravá pomoo ve váecb
zftpaleob
bolen! krku hlavv (t minuti mhl
1 minutu) zastaralá vředy bidloky
atd atd
Nattuzcnl počátek horečky chřipky
Litiči každou bolest zevní 1 vnitřní v
1 al 30 minutách II obchodník A
lOctfi krabička postou ttoc Fredoula N Y
3f
t rt
W G SLOANE & CO
obchodnici a
lllít
v íísle 6u8 107 411 sev 85 ulice
South Omaha
Telefon 2
luoti pK prodává dle libost! buď za hotov
eb na plátky tlil
C- H Brewer & Co
pohrebníci a
120-423 sev 26 ul
t
půjěovatelé koni
So Omaha Neb
Telefon CIslo 80
Toto místo
jevvyhraženo
pro ohlášku
přídavku Nicholsova
ku So Omaze
F J 0NEIL jed
Skočila na hřebík hrábí
Malá dceruška p J N Powella
skočila na obrácené hrábě s hře
by jichž tisíc váží io liber a jeden
z nich projel jí nohou úplně dru
hý pak s polovice Chamberlain's
Pain Balm ihned byl použit a po
pěti minutách bolest zmizela a
žádná vůbec více se nedostavila
Ve třech dnech dítko mělo na no
hou své střevíce jako obyčejně a
nepůsobily mu žádné nepohodlí
Mr Powell jest velmi dobře zná
mým obchodníkem ve Forkland
Va Pain Balm jest antiseptický
a léčí takové zranění bez podebí
rání a v třetinft času jaké vyžadu
je obyčejné léčení Ku koupi ve
všech lékárnách
Vyhovuji potřebám farmera a do
byt káře lepe ne! kurs líná mlýnky v
trhu Tento ha 30 IDEÁL jest net-
rvcoieiiim avouaonskvm mirnsem na
rosmlrvsnl korný v klasech na hrabá
steh nrostředni krmivo Zádnf ml nek
semité býtl lápe shotoven Nékteři s
nallch lákainikt osnamaji le semlell
M st S) balil ta bodnu "Ideál Fa
mily" mlýnkl jeat hojni a vierk dra
há Poélete si procenalk popisem
a vyobrazením váech
IQsWlLTllU IXmflS:
au
t
B
H
i::
8:
N til tu í vzorný pivotar" '
Vaří nejlepěi drvili ležált-u
Catelaaajt av Eactrav "bledé v oudUcácli a v lali-vrlclx
' "VyTTova 3eažaérau a iádjaé too svepiadčí
NAŠE ZÁHADY:
NAŠE SNAHA i
NťJlepíí materiál a neJlepS' technická dovednost
sasssmssiss- Veliká pečlivost a obchodní opatrnost
UspkojItl obecenstvo
XAŠE OWMÉXA
Stále se zvřtsující obchod
Dopisy se ochotné vyřizují dle přání
Metz Bros Brewing Co
--Vaří a lahvují výborné pivo"K-
Telefon 119
-OMAHA NEBB
mu mm ohpíiť
-VYRÁBÍ-
v sudech i lahvích a po celém západě rezesýlá výtečný ležák
Lee-Glass-Andreescn Hardware Goma
— -procí aj ve velkém- —
ptiitbé vyrážené lakované plechové náčiní — Cír?7aaý plech
železný plecj a kovové zho' - Ostnatv drát hřebÍKy nožíské"
zboží Dicykly slřelLb zrrané náboje asportovsse zooz
& Harney ulice
9tb
Omana Nebr
FRANK E BL18S
F C BLI8S
proaavaí i JOS BLIS8 prod ovci a gren mu
prodavaf bověs dobytka 1 V A WILLMAN prodavaí ůjjvep'
Kterýkoliv z nich pracuje v aájmu ívých lákazniki
JOSEPH SIjISS
komisionář se živým dobytkem
230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
VSemožná oéíe vSnule ae vlnm iUolirilm 1
casvlateifirn PHieB VaSe Jest uctivě žádána
iTni ceny na pozaaani
Frant Wellman víeobecně v Oolfax Co
známý co řádný a svědomitý muž a ochotno
obslouží krajany v řeSI Seská
Bia
Zhotoveny pro vás
Jest tento rozdil mezi pravými a umclýml
zuby — vám Jost říci neco o poslednějších
Můžete dátl návod o Jich velikosti barvi atd
A ony neboli Jsou áplně ntrmafltelny
V'ln !Tllhv zhotoveny Json dle nejlep
ililSC lillVy íiidee a prkroíllýoh odle
vo Vykonávají víeehny výkony pravých
subfi a nemohou býtl objeveny
BAILEY zubní lékař
813 Paxton Blk 18 a Farnam
Dámská obsluha Tulefuii 1086
Dr K H BREUER
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna nokoi 8 3 Broiivn Block roh
10 a uoiíglas ul Tel 3835
Hoainy oa 11 dop do 4 odp
Obydlí v Omaha Sanitarium 658 N
27 av Tel 1197
POŠLETE TŘI YLASY
K MIRROSKOPICKrÍMU
PROZKOUJIÍNÍ
Vezměte tři vypadlé vlasy při ranním řesání a zaSlete je prof H
Austinovi vyblášéoérau specialistovi kožních nemocí téšícíma se pověsti
národní kterýž zašle vám úplné zdarma diagnosu vašeho případu po dů
kladném prozkoumání vlasd zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
totípluě zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás lnptfi jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přáteiam řekli Neposílejte peníze Jste-li ěástečně neb úplně holo
hlaví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c napoštovné Pište dnes na
PROF J H AUSTIN McVicta Theater BniMing CHICAGO ILL
UHLI--UHLI
Krajaaé! Když potřebujete uhlí ob
jednejte si je u
I LEVI-HO
Dostanete vždy netlepší uhlí za Denize
a dobrou váhu t j 2000 lib na tunu I
Tel 1918 715 Užni U ulice
-
1 im I
Wm
MM
Scénická cesta
do Californie
Kaliforcie není příliš vzdálena
Mfižete na příklad vyjeti z Omahy
v úterý a přijedete do Los Angelos
právě k snídani v pátek
O hodinu později mfižete býti v
Redondo Lorg Beach nebo Santa
Monica— zrovna na pobřeží pacifiku
kde břeh jest tvrdý a pevný koupel
výtečná a hukot mořskéko příboje
zaléhá konejšivě v ucho lidské
Nejpříjemněji! cesta do Caíifornle Jest
přes Denver a Salt La ke City-vede veleb
nou horskou scenerii Colorada ve dne
Cestování Jest pohodlné Jako rychlé —
vezmete-11 Burllngtonskou dráhu Ve
turzne pravidelné spací vozy z Omnii v do
6an Franclaca každodenně Veskrzné
výletní spací vozy třikrát týdní z Omahy
do oan Franclsca a Los Angelos
Úřadovna: Nádraií:
10 a Mason nl
Telefon 128
Doulka - Rt Louiský rychlík vylíždí z
v 7:19 ráno
1502 Farnam ul
Telefon 250
Uí2aÍ!yV 6:10 Přijíždí do StVLculs
a==
1
HEPOSILEJTE PENÍZE 2M
Abychom rychle nvedll nase iboli a seznamy před nová zákazníky a Jednatele Ilnfma
5 nevyrovnatelnou nabídka a rozdáváme za tlicedolarl neml kÍi „™ 2 S
tiSIIA Píi lpí??""1 ""í1?"1 Tim P°ieine of: " boxnu Jemných doutníka 1 14
STÍÍ°iíÍ1řÍímB£íJl't0"nutJ'oá'řlí Mk"t ciferníkem (orfete Jaká cbeetel tak
dobré Jako M0 00 hod nky zaručený certifikát na let každými hodinkami: ze je surivime
Clil valím
vaíl objednávkou
polete-ll hotové peiM
shefflelskoa břitva 1 zlatý prsten se saíáteínýml písmenaml vssVho jména I briliantový knoflík
1 bri lsntovou jehlici éilat knoflíf kv k ItmeckSm 1 pár knoflík! k aTtsiettai i íilovvoh llií!
g~~ I e sinnra aueno v se ti nejprve prohlédněte a oznáte II to ta nejvíul lácl e svém živote
t _zrF T — -v rui jiiibs di cent vm co zsasme jest aovste nás odnora
Ctíte e praví naii edkapníci-Jláme sta takovřeh diMničnL
voarzei jsem veel svs včera a shlMal Jsem a ařekrapenim že
via jest daleko lepil aet jaemZoiekával Hodinky jsoa velmi do
br a břitva bych aeprodal sa $100 i ross Vlrglnla Mlan
Obdržel jsem val zbolí v dobrém atavu Mi cenu dvojnáV
aobnou Kev j Drlsler praví ta aechloc jak aiUeta Je tak
lacino prodávau" B WILLIAMS Elatsford Penna II M1CK MAHIEK Bnraft
CbcctU použiti výhody nati nabídky cilte objednávku ihned Ježto tato mUs býU odvolaná rirsia jeat Iplai slehllva— Radakc
ŠVAtiliE JSALt AtlL KlU VV V Ull utuařiiiu ClIlCAtiO
Obdriel jseaa všechny vcl vámi ml zaslané a musím Mel la
fS!iS° "s1?1 'íon?JHou ittm kd "ten jaeas prodal
Ihned za 11 00 Z bedinky moba dostatl kaldna rkriii Sen i
tyto dril tak dobře esa jako moje za Ha W Břitva sama stolila
to co za vle jsem zaplatil a doutníky vyrovnali aa onlaa 11 kd?
jsem kouHl HMklájám tH obJednáíkroVíkSrirtoS
je 11 vale nabídka doand dobra tallete ihned shoái
!
Já '
i 1
v c
i'
t
V í
1-'š
I
K -i -
1 )
v a í
f J'rv Ait
7 '
l 1
1 h'i
í i
" Z í
Cf
(
í 1
i
I
ó