Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1901, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
II ' '
f
1:1:
Letos máme neobyfiejoé hojný
kteréž nabízíme za prémie a sice
jeden z těchto kalendářů dle svého
každém z nich je uveden Máme
1 Velký Slovanský Kalendář
' Týž obsahuje velkou titulní
ho V textu nalézá se 43 vyobrazení Povídek a humoresek čítá
i' farv m iínóVh lrv&ř&frrt ncK ill£frři
Cena tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centft
Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
Týž obsahuje velkou titulní
misty Povídek humoresek a črt
1 zábavných delších 1 kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce
na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů
1
li i Vlast nový prostonárodní kalendář
Týž má velký titulní obraz: ''Německý král Lothar prosí české
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných Článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení
lí !v textu nalézá se 41 Cena tohoto
dáváme jej za doplatek 10 centů
Rodina velký občanský obrázkový kalendář
Má velké dvě titulní obrázkové přílohy z nichž jedna jest
"Oldřich a Božena" a druhé dvě vyobrazení ze čtvrtého sletu všeso
kolského v Praze roku 1901 Čásť zábavná obsahuje pět delších
povídek a 21 kratších črt a článků poučných i zábavných Illustrací
jest přehojně celkem 71 Kalendář tento prodává se též za 35 ctů
aneb co prémii za doplatek 10 centů
Národ velký občanský kalendář
Týž obsahuje dvě velká titulní obrazové přílohy a sice: Kozáci
vracejí se z vítězné výpravy proti Tatarům a Čtvrtý slet všesokolský
v Praze roku 1901 Část zábavná má šest povídek a 25 kratších neb
delších článků a črt zábavných i poučných Kalendář tento jest nej
hojněji ze všech illustrován neboť má 73 vyobrazení v textu Cena
téhož jest 35 centů co prémie za doplatek 10 centů
(I Kalendář Amerikán
NejstarŠÍ z českých kalendářů amerických neboť letošní ročník
jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémii
odešleme jej za doplatek 30 centů
Vilímkův kalendář humoristický
Tento skvost v illusrrovaném humoristickém písemnictví prodá
vá se za 40 centů Co prémii dáváme jej za doplatek 20 centů
Všechny tyto kalendáře prodáváme za krámskou cenu při nich
uvedenou a můžeme kterýmkoliv z nich a třeba i všemi každé
mu posloužili V ceně uvedené zahrnuta je již 1 poštovní zásilka
POKROK ZÁPADU
509-511 So 12th Str Omaha Neb
ZE STÁTU NEBRASKA
:
— V Tecumseh přišla ve stře
du k vážnému zranění pí Maggie
Hotalingová bydlící blíže Vesta
Splašili se jí koně a byvši vyhoze
na prudce z kečáru zlámala si le
vou ruku ve dvou místech
— V North Platte pohádali se
se ve čtvrtek odpoedoe stařičtí
manželé John Groatovi a výsledek
hádky byl ten že Groat bodl man
želku svou nožem načež učinil
pokus krk si podřezati Jest po
chybno zdali některý z nich se
uzdraví
— Několik chlapců z North
Loup vyšlo si onehdy na lov do
vrchů táhnoucích se východně od
řeky a naleznuvše jezevčí díru
rozhodli se že zvíře vykopají
Než v brzku seznali že objevili
skrýši chřestýšů Ihned přikročili
k ubíjení h?dů a celkem usmrtili
jich 218 z nichž měl každý 5 až
13 chřestidel
— Ve Stromsburgu spáchal v
pátek sebevraždu otrávením A F
Vanholm Týž v posledních dnech
siloě popíjel a již před týdnem
pokusil se 6 sebevraždu avšak lé
kařům podařilo se jej zachránili
na živu Sebevrah byl 60 roků
stár a zaměstnáním obuvník
— Z Franklin došla zpráva že
předminulé úterý v noci zemřel
Jack Smith kterýž nešťastnou ná
hodou skočil s fůry na násadu po
dávek jež mu na deset palců hlu
boko do těla vnikU Po plných
osm doí snášel hrozné bolesti až
konečně smrt trápení jeho skonči
la — NejvyŠší státní soud zrušil
ve čtvrtek odpoledne dřívější roz
bodnutí své v případu World Pu
blishiog Co proti Bee Publisbing
Co "World Herald" žaloval
"Bee" na náhradu pro tiskovou
urážku 1 státní soud před několika
měsíci vydal rozhodnutí ve pro-
ipěch strany žalující Nyní pak
rozsudek ten zvrácen na tom zá
kládě že nebyla soudem připuště
na námitka strany žalované proti
svědectví Gilberta M Hitchcocka
maticí za účel aby tíž ukázal
knihy World Publishiog Co z
nichž by mohlo býti shledáno
vzdali skutečně utrpěl obchod spo
lečnosti té následkem uveřejněné
oné tiskové urážky
— Předminulé úterý večeř a-
spořádal výpotnocoý spolek dam
i methodiitické církve hostinu pro
občany v University Pláce n Lin--
coln při kteréi asi 300 osob bylo
} otráveno Pokud známo t otxá
n mm
výbčr kalendářů hlavní z Čech
Každý předplatitel mflže cbdržeti
výběru za doplateK kterýž při
následující druhy na výbfr:
přílohu: Kulig krále Jana Sobiezki
nminťph na vKaťntrh MrilrA iv
přílohu: Císař Rudolf II u alchi
má 13 a jiných článku poučných
kalendáře jest 35 centů co prémii
veoých osob žádná nezemřela ač
v četných případech lékařská po
moc byla nutná Příčina hromad
né otravy této nebyla zjištěna ač
se rná za to že to byl tak zv
"chicken pie'
— Státní školdozorce Fowler
vydal oběžník y němž upozorňuje
všechny úředníky školní ve státu
na odstavce státního zákona kte
rýmiž zakazuje se prodej cigarett
neb tabáku nezletilým Pcdle zá
kona toho dopouští se přestupku
každá osoba jež prodává dává
neb opatřuje cigaretty neb ciga
rettové papírky v jakékoliv spů
sobě osobám kteréž nejsou 21
rok staré Prodej tabáku v jaké
koliv spůsobě osobám jež nedosáh
ly 15 roků stáří svého podléhá po
kutě {25
— SI Matilda Maehauseman z
Nebraska City podala v distrikt
ním soudu žalobu proti dru E
MWhittenovi na náhradu $ 10000
za domnělé zrušení slibu manžel
ského Whitten se před týdnem
oženil s dívkou z jedné přední
tamní rodiny
— Robert Hook usvědčený z
krádeže páru koní jistému farmeru
bydlícím blíže Barnstonu v polo
vici října odsouzen byl v Beatrice
na dvě léta do státní káznice v
Lincoln
— Státní komise veřejných po
zemků sešla se v pondělí odpole
dne za tím účelem aby otevřela
nabídky na dodání 60 nových cel
do státní káznice avšak k žádosti
podavatelů nabídek odročila se na
sobotu kdy smlouva bude zadána
Řada šedesáti cel jest v káznici
již postavena a státní úředníci za
mýšlejí postaviti oad ní řadu dru
hou nákladem asi i8ooo
— Guvernér Savage vydal v
pondělí prohlášení že město Neb
raska City jest městem prvé tříiy
majíc více než 3000 obyvatelů a
méně než 25000 Nebraska City
čítá dle posledního censu 7380
obyvatelů
— Do nemocnice v AUiance
dopraven byl v pondělí ráno
Ed Loomistaměstnaný na Spade
renči téměř zmírající V pátek
večer svržen byl 1 koně zlámal
si v jedné noze obě kosti Od té
doby vydán byl na pospas zimě
hladu žízni a hrozným bolestem
až teprve neděli večer byl nale
zen kdyi nebožák doplatil se do
vzdálenosti čtyř mil
— D L Bishop jenž po minu
lých patnáct roků cestoval pro
firmu Nava & McCord ze St
Josepb ustřelil se os své farmě
čtyři míle severozápadní od Frank
lia vzdálená Bisbop počínal si
po' celý minulý týden velmi po
divně a proto byl bedlivě střežen
Revolver jeho a všechny nože byly
pečlivě odklizeny avšak puška
byla přehlédnuta Když v pondělí
manželka jeho strojila oběd a dce
ra bavila jej hrou na piano vi-št I
Bishop klidně do vedlejší světnice
a uchopiv pušku střelil se do hla
vy Smrť jeho byl okamžitou
— V sobotu uprchl z polepšov
ny v Kearney 1 5letý Id Schwartz
z Pawnee City a jako slepý pasa
žér dostal se až do Tecumseh
kdež byl zatčen Otec jeho nalé
zá se v státní káznici kamž byl
poslán na 20 let pro krvesmilství
matka jeho je mrtva
- Městečko Butte navštíveno
bylo v sobotu časně ráno zhoub
ným požárem OheB kterýž byl
nepochybně založen neznámými
dosud pachateli spozorován byl o
2 hod ranní v zadní části hostin
ce krajana Antona Scheinosty a
rozšířil se tak rychle že byly oba
vy že celé městečko lehne pope
lem Celkem zničeno bylo deset
budov v obchodní části městečka
a jen s velkým úsilím občanův
podařilo se zachrániti budovy
ostatní V Butte nezůstal ani je
diný hotel neb restaurant Cel
ková škoda požárem spůsobená
odhadujs se na více jak {25000
kdežto pojištění neobnášelo ani
celých $7000 Krajan Ant Schei
nosta páčí si škodu na $3500 i
byl pojištěn pouze na $1000 Lé
kárník p Ant Mašinda utrpěl
škody v obnosu as {150 Oheň
zaioziti mel jakýsi cizinec po
němž pilně se pátrá
Původní dopis z Lincoln
V sobotu 9 listopadu
Ctěná redakce! — Přikročuji 1
popsání úřadovny výkonného úřad
nika to jest guvernéra Jak čtená
řům Pok Záp známo zvolen do
tohoto úřadu Chas H Dietrich
Hastings kterýž však poslední le-
gislaturou zvolen byl do senátu
spolkového po 3tněsíčním úřado
vání jakožto guvernér Jeho místo
nastoupí místo-guvernér Ezra P
Savage ze Sargent' Custer County
Neb Nebude snad z místa když
podotknu že tento úřadník byl
prvním mayorem města South
Omahy a mnohým starším českým
občanům velmi dobře je znám
Odtud přestěhoval se do Sargent
kde pěstoval a zabýval se chovem
dobytka Předešlý podzim zvolen
na republikánské straně místo-gu
vernérem
Guvernérova povinnost jest bdí
ti nad veřejným pořádkem našeho
státu On je hlava která ustano
vuje všecky úřadníky do státních
ústavů a musí bdíti nad nimi aby
úřadnícitito konali svou povinnost
vůči svým svěřencům a občanům
vůbec On bdíti má by šetrnost
zavládla fa vyplácení všech účtů
proti státu podaných a on svým
vetem mnohé zbytečné vydání
státu uletří A tím asi vypočteny
jsou povinnosti které do úřadu
jfho spadají Jest to nejvyšší úřad
jaký Nebrasčané vůbec ve státu
mohou dáti svému vyvolenci
Jeho osobní sekretář (priváte
secretary) jest Harry C Lindsey
z Pawnee City Neb- Tato osoba
bude známa asi všem politikářům
v Nebrasce neb on měl na starosti
řízení kampaně národní v loni a
státní letos
Týž před národní volbou před
pověděl že Nebraska bude repu
blikánskou většinou 7 — 8000
hlasy v loni a to se též stalo Pod
jeho řízením i letošní kampaň
skvěle vypadla neb většina repu
blikánská skoro dosáhla 13000
hlasů a proto republikáné mohou
býti úplné spokojeni avšak musí
i na dále se přičiniti' by řízení
státu bylo šetrné a ku spokojeno
sti poplatnictva a pak nebude
moci žádná jiná vlna hráz tuto
rozbořili On jest pravá ruka gu
vernérova neb přihlíží k tomu
aby výkonná moc vše vyřizovala
zákonitě
R J Clancey z Omahy Nebr
jest hlavní klerk (chief clerk) ten
ts přehlíží všecky účty státem po
volené a zkoumázdali jsou správ
né Tato úřadovna jest pod dozo
rem jeho
Dále guvernér k ruce má zápis
níka (recorder) v osobě C C
Husteda ze Syracuse Neb který
zanáší do knih všecky povolené
účty a vůbec má držeti knihy v
takovém pořádku aby guvernér
přehled měl v pádu potřeby
Další klerk jest těsnopiseckterý
má asi ty samé povinnosti jak
dříve jsem naznačil při jiných úřa
dovnách Státní pokladník— Wm Stueffer
z West Point Neb lest rodem
Němec Státní poklaďnictví jest
jeden z nejdůležitějšícb úřadů ve
státu Snad by bylo zbytečno širo
ce se o něm rozepisovat! neb
každý si může učinili sám úsudek
o jeho povinnosti kdyi si vezme
za příklad okresního pokladníka
Strana demokratická mnoho ú-
točila na tohoto úřadoíka ovšem
bez práva neb za jebo úřadováni
ač skollektoval více nei dvakráte
tolik peníz v tom samém čase jako
jeho předchůdce pan Meserve
přece nedrží tolik hotových peníz
na ruce jako bývalý pokladník
Nebrasčané mohou si gratulovat!
že zvolili do úřadu muže v něhož
plnou důvěru skládat! můžeme
Jeho deputym je E G Ilcilman
z Norfolk Neb kterýž má na
starosti vésli tuto úřadovnu a po
něvadž pokladník jest členem asi
12 výborů velká zodpovědnost
spadá na něj On musí podepiso
vsti všecky warranty držet úplný
pořádek s bankami v nichž státní
peníze uloženy jfcou tak aby kaž
dou chvíli připraven byl sděliti
mnoho-li a v jakém stavu tam pe
níze k nalezení jsou Dále musí
vypláccti všecky účty které povo
leny jsou státním auditorem a vůbec
má říditi tuto úřadovnu ku spoko
jenosti v "ech občanů a poplatníků
N Fodrea první kněhvedoucí
z Lincoln Neb vede knihy a
balancuje je každý den a vyhoto
vuje měsíční čtvrtletní a půlletní
přehled o stavu státní pokladny a
vůbec přihlíží k tomu aby knihy
nalezeny byly v tom nejlepším po
řádku H W Bauman z West Point
Neb druhý kněhvedoucí musí
mít přehled u vydávání všech stát
ních výloh tyto zapisovati (regi
ster) a vůbec konati to co do
oboru tohoto spadá
Další klerk těsnopisec máty
samé povinnosti jak jinde jsem
naznačil
Tolik asi pro tentokráte Musím
Vám též sdělit že potěšením mi
bylo seznámiti se s některými če
skými studenty a musím říci že
Češi v Nebrasce uznávají toho po
třebu aby i dítky české dostaly
lepšího vzdělání Právě dnes od
poledne dostavili se někteří (a to
myslím že jest začátek) a sicepp
Černý z North Bend příští český
advokát Žáček z Howell příští
český inženýr (měřič) který svým
rodákům rozměří buď k radosti
neb k zlosti Pospíšil z Prahy
baunders co rovněž inženýr a
Svoboda z Omahy (víte syn toho
pekare na 15 a Wiiham ul co
peče znamenité české žemličky a
rohlíkv)i kterýž nám rozměří a
osvětlí Prahu v Omaze A proto
kdo se ještě nepřihlásil nechť tak
učiní co nejdříve abychom věděli
kolik těch českých pánů studují
cích se zde nalézá Jsou zde též
české dívky avšak to ponechávám
nějsomů jinému na starosti aby
dozvěděl se jejich jména kolik
jich jest a odkud jsou Až se do
zvím jich jména a obydlí uveřej
ním je v Pok Záp České head-
quarters se bude nalézati v č 1446
N ul Lincoln Neb a každý pán
neb slečna české národnosti má
volný vstup bez klepání Příště
více Frank J Fitle
ZE SOUTH OMAHY
— Před nějakým Časem obdrže
la pí Mapy Johnsová proti městu
South Omaze rozsudek na obnos
% 2050 v náhradu za utrpěná zraně
ní Městský návladní Lambert po
dal žalobu proti Schlitz Brew Co
na obnos ten v distriktním soudu
a žaloba ta byla ve čtvrtek přelože
na k soudu spolkovému Když
Schlitzova společnost stavěla bu
dovu na západním konci viaduktu
Q ulicedala městu záruku pro pří
pad že by toto nějakou škodu
utrpělo Krátce po započetí stav
by šlápla pí Johnsonová za dešti
vé jedné noci do díry v místě kde
měl býti chodník a těžce se zra
nila Žalovala město obdržela
proti němu rozsudek a město chce
se nyní hojiti na záruce Schlitzo
vou společností tehdy složené
— Jak jsme již rrinule sdělili
dokončili odborní znalci prohlídku
kněh školního pokladníka Fr
Koutskýho Prohlídkou kněh zji
štěno že pokladník Koutský při
jal a vyplatil přes $300000 škol
ních peněz a rozdíl v příjmech a
vydáních obnášel pouze 91 centů
Rozdíl teíito zaviněn byl pouze
nedopatřením klerka a snadno byl
napraven T' se ví že p Koutský
jest s prohlídkou tou plně spoko
jen — V pátek utvořena byla pro
zatímní organisace obchodníků
south omažských Obchodníci se
usnesli že budou míti obchody
své otevřeny pouze v pondělí ve
středu a v sobotu každého týdne
vyjma měsíc prosinec kdy obcho
dy zůstanou otevřeny každý večer
kromě neděle Organisace tato
má se státi co nejdříve trvalou
— Stav krajana pJ J Malýho
jenž před desíti měsíci postřelen
byl v jednom hostinci na Q ul- a
následkem toho na spodní část těla
jest ochromen zlepšil se tou mě
rou že může dvě neb tři hodiny
denně seděti
— Městu South Omaze hrozí
nová žaloba Když asi před rokem
zřizována byla stoka na F ul vy
jednal kontraktor J E Riley s pí
Ellou T Mullinsovoii majitelkou
Delmonico hotelu aby vyměnila
za peníze čeky některých zamést
nanců Mullinsová vyplatila za
čeky ty celkem ' $95 ' a požádala
městskou radu aby obnos ten
srazila z peníz kontraktorovi po
vinných Nel městská rada ne
vzavši zřetele na pohledávku pí
Mullinsové vyrovnala se s Kiley
em Nyní pí Muliinsová požaduje
obnos ten od města
— V neděli odpoledne nalezen
byl rra cestě na západní Q ul
blíže městských hranic neznámý
muž v posledním tažení Kráčel
po cestě avšak pojednou klesl
k zemi a dříve než se pomoc do
stavila zemřel Když klesl zaho
díl svazek laciných medailonků
panny Marie Jak k nim přišel
není známo Při prohlídce mrtvo
ly jeho v pohrobnickém závodu
Brewerovž nenalezeno ničeho co
by mohlo přispěti k stotožnění ci
zince kromě tří tužek a dopisu
— českého Laskavostí koronera
p Swansona měli jsme příležitost
nahlédnouti do dopisu onoho
avšak nebylo nám možno zjistiti z
obsahu jeho velmi zmateného
zdali nešťastník onen byl pisate
lem dopisu toho sám či byl-li
mu některým příbuzným jeho za
slán Dopis nese podpis Rudolf
Palla a zdá se býti p3án Morava
nem Zesnulý muž byl asi 25 let
stár prostřední výšky světlé ple
ti a světlých vlasů a knírů
— Pondělní večerní zasedání
městské rady bylo velice bouřlivé
a konečně byl mayor Kelly nucen
poslati pro policistu aby pořádek
byl udržen Hlavní příčinou vzru
šení toho bylo podání ordinance
radním Martinem kterouž má býti
udělena Plattsmouth Telephone
Co výsada na deset let Ordi
nance tato byla podána v minulém
dubnu avšak od té doby nosil ji
některý pan radní nejspíše v kapse
až konečně opět vlivem kohosi vy
nořila se na veřejnost Zasedací
sía byla posluchačstvem přeplně
na Mayor a všech 6 členů měst
ské rady podílelo se živě v debatě
všichni chtěli mluviti najednou a
rámus byl veliký Martin doka
zoval že ordinanci tu podává v
zájmu poplatnictva mayor pak
tvrdil že ordinance ta musí býti
odkázána do příští schůze Po
i5minutové debatě jíž všichni
otcové města se súčastnili roz
hodnutí mayorovo bylo zrušeno a
zpráva výboru přijata K nové
bouři došlo při druhém čtení ordi
nanci Martin chtěl aby ordi
nance kterouž se výsada zmíněné
společnosti povoluje byla čtena
mayor tomu odpíral a při tom
rozpředla se opět debata tak prud
ká že mayor musel povolati poli
cistu aby odvedl ze síně městské
ho návladního Murphyho jenž
tropil výtržnost Rozhodnutí ma
yorovo bylo opět zvráceno načež
radní Johnston navthl dodatek k
ordinanci aby telefonní společnost
dala městu záruku v obnosu $10
000 za možnou škodu jež by
městu mohla vzniknouti během
zřizování telefonů atd Dodatek
byl přijat a následkem toho ordi
nance majicí za ucel zřízeni ko
mise zdravotní o úřadu městské
ho lékaře byly čteny a odkázány
právnímu výboru Knihovní dluž
ní úpisy prošly většinou 173 hlasy
— ' V pondělním večerním zase
dání školní rady požádal David
Anderson jménem jistých poplat
níků aby školní rada vzala v
úvahu jmenování sl Agnes 0'Con
norové za učitelku zpěvu a Henry
Claussona za učitele v odboru
obchodním Žádost tu odůvod
ňoval tím že žádný z těchto uči
telů nesložil předepsanou zkoušku
K návrhu Loechnera podrobiti se
musí oba nové zkoušce příští jaro
Po nějakých liž padesát rok 6 dávaly matky
Mks wiNMLow g 8hoothin(1 htuup dnkám
svýra dobé vzrlistu zubi Kýváte připravo
vány o kilu noem dobou nemocnými nitkami
Pakli ano Klíte si ihnod o láhev "Mra Wln-
lo'8 ShoothlDK tyrup" k důtskému vzrostu
tana Hnanou Jim i le neocenitelná íenw
ul hfí malému trpitell v oknmíiku Přidr
žujte se ho matky neuděláte žádnou chybu
Tento vyléčí prfJem pravidltije střeva n ža
ludek nfedetde větrové kolice obměkřule
dimS zmirňuje zánčť a dodává občerstveni i
silu celému flu "Mrs WlnHlowfhnothinK
Hyrup" pro dětskou obměnu zubft má příjem
nou chuť a ledí-linna předpis jednoho ne]
inamenlielftího a nojstaríiho ženského lékaře
a osetlovptt le v Hpojenych Htátech Je na
projej u vleen lékárníka na celém světě
t!ena 1acet přt eentS láhev Vidy Hádejte
Jet Mrs vy Iiduiw o anout nuMt si nur
Hostinec na' prodej
Výteřná příležitost v dobrém místě
pro' toho kdo by se cbtžl včnovat tomu
obchodu Pište na
J K SINKULE
c'of So Omaha Brew'g Co
um) South Omaha Neb
Til
Čisti kořalka
plné kvarty
neb gallonovf plucar
Zásylka vyplacena
Neni II iboil takým
jak tvrdíme peoue
se vrátí
Keferenoe: Která
koliv banka neb ex
prossni společnost
KENTUCKY
L1ÍO0R CO
BOL GOLíTKOM
majitel
HkladiŠté v So Onaká 8603 S
Oblsdnávky tipadnt od Nebraskf
misí siítl nejmáni na S ralloay by
tásllka vyplacena byla
Hatíme ta pravdivost Týle uvedeného
s íJP
Jest mou milou povinností vysloviti veřejně srdečný dík
všem českým voličům již jak výsledek sčítání hlasů pro Škol
ní radu v první a druhé wardě vržených vykazuje n ě všemož
ně podporovali a tím dokázali že si mého zvolení upřímně
přáli
Zvláštní dík můj pak zaslouží si naše české dámy jež v tak
neobyčejném počtu mne hlasy svými podporovaly
Ač v zápase volebním poražen byl jsem nicméně každým
kdo mne osobně zná podporován a to bude mi vždy milou
upomínkou v životě mém
Ještě jednou srdečný dík všemi
S úctou se znamenám Váš
W R BENNETT CO
Neobyčejné výhodné nabídky
— t
Veškeré zboží naše jest zaručeno
Orocerní obchod
Golatlne vybraných barev i oi bar
10c
10c
12&
10c
5c
5c
4c
20c
15c
ncek ta
Hrozinkový pudynk
KrauicKa
Dennetťs Caplrol Huckwheat (po
hanka) i! lb buliček za
Losos krabičku
za
Rýí libra
za
Mletý oves libra
ca
Tolletni mýdlo vybrané kousek
za
Houby Importované krablCka
za
Chřest (Bpargl) krabička
za
BennetťsoCapltol Pancake Flour
mouka na lívance 211b baliček za
1 OC
Švestky kalifornské libra
za
5c
5c
Sardinky v oleji krabička
za
WR BENNETT CO
NAŠE MOTTO:
Výborné zboží
za ncjmírnřjsí
ceny
J
vkoralkách
vínech a
likerách
Pro domácí a EaMon potřebn
Klein jest téi jednatelem 2 tnerova hořkého vina
pro South Omahu a Omahu
%m-wUt% i N ulice Mlí OiaM
"Václav Schneider řiditel
Milton Rogers & Son
JEDINÍ JEDNATELÉ PRO
— A-
QTTTOK MEAL
TlJÍ " í TT
lim mm míjím
se SDOdnim horákem
uananuovy Kamna
a sporáky v
r!A'nn Pom1 AlL-
Stoves
4kolovy sporák i litiny — Výborně peče Vařiči kamna — Dobrá č 8 vařící kam
má patentní dvojitý roíť niklový regál na pěkně ulitá dokonale pečou q 7C
u lece Je úplné niklem v v zdobený pra- od O 13
videlná cena Hporáku íiOOO (JíliC
naře zvláítní cena P 1 Sheet Iron Heatere — Zahřívací kamna
re železného plechu neprůdySna a p
American Hot Blast - Výbornf Q O K na dříví od ZT3
zanřivačzvláStní cena nahoru od vuttt
Kamna zahřivad na tvrdé nhll se ipod
Oak Ptove - Dobře zahřívají dobře jsou ním hořením — niklovaný spodek t krás
zhotovené s niklovým oodnoi- p p nou ozdobou nahoře dvojitím I t Cřl
emasvrčkem 3Z 3 vytřásacim roítem od a otf
Ocelové sporáky---cÍ7i60MnuahhoruTellk09U
Kamna a sporáky prodávají se na splátky
Roh 14 a Farnam ulice
Oznámeni úmrtí a MuM
Hlubokým íalem sklíčen! ozna
mujeme tímto všem přátelům a
známým ze zemřel draze milova
ný syn a bratr nás
JAN LESH
t nitek dne t listopadu 1901 re
itáři 23 roku a 14 dni Pochován
byl ▼ nedili odpoledne dne 3 listo
padu 1901 na českém hřbitov T
Nohle townsbipu Okla
Nejsrdečnějíl dík proien]eme
T&em tím kdoi jakýmkoliv spflso
bem soustrast svou nám na Jevo
dali a náf ntéSiti se (nalili
Jn Kateřina hnA
truchlíc! rodiče
Josef Lesh bratr Marie Rů
žička Anna Bennetl a Ettie astry
a tajhii ř Mmj
ICazol Steigx
Čajový a kávový odbor
Hlavní sklad těchto předmřtů Nabí
zíme nejlepíí ceny v trhu Zkouška
vás přesTědíí
ČAJE
B F Japan Gunpowder Oolong Enelish
Breakfast a Y Hyson— mnžete sl QCi
vybrati iibra OOV
KÁVY
Čerstvá každodenně pražená
Kiva dobrý nápoj libra
16o a
12ÍC
Bii?ekzaS Oaplto1 Oořřee' 1'bernt ba-
Mzíak:Ub™ 10c
VeSkeré druby Jistého koření v krabičkách
15 a Capitol Ave
KLEIN
importér a Tdíooticlioimlí
Zvláštním
pozornost se vénuje
objednávkám
v lahvích
a plucarech
Wlfe
lb i I
mi-
Zyjsm- r%
mr ' ' )
— ň W ' M
41
0
Wm f J
nu
NORTH-WESTERN DRÁHA
zkrácení času
zlepšená obsluha
2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 780 ráno místo v 7:00 ráno V tai
dubu pHJÍidí de Chicaga -
Denní St Paul Mnpls expressnf Tlak
vyjíždí v 7:10 ráno místo v 6:55 V tni
debp pUJíždí de St Paal-Mpla
Čís 8 Overland limited do Chicaga v
745 večer má spací my fmm Daleko
rychleji jede na aápad a Chicaga do '
Omaby
North Western to mule nčiniti ' 1
Ei fóra: UI1-3 Fen tí -
i