Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1901, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok západu
Pokrok Západu
řUotISHED WEEKLY
PublUhed by Pokrok ťublisbing Co
000-11 80 12tb Bt-Tel lOOti
dubscrlptlon by mail 100 per year
Vychází každou středu
Tytirá: Vydaratelstá Spol FotrokD
109-SIIJIillia - Tslefos IOOI
V mleti a dodávkou do doma 1110
V mlti dodávkou poitovoi 1100
Poltno pro Spojené S My a Kanadu II 00
fiach 1110
1
' Oháaky
Uronní a roiné ohlátky uveh-Jfluleni pnuta
řtU ktfvi ueniatl k ubledllávi fifllnáffny $m t
a drobné ohláikv oliyftejné viilkonti nepřu
tonuli I pu lei
fillm 7n rt-ntn ta thkrét Za
Milná oula
oumwinl OlitliouřanL umrlí a lina fiti
me liuu in pulce ta Kutna iivuřijněni
Híeohť k urou ořlloli ulildnivi'H lolik
mnei Jak velkoi ohiaiku míli ki Dřelo Onv
ihlátelč na dělil dobu Otniuil tu ocbotné na
uláni
ZaWIlky pcuol
iou ni JbexpBÍnjil kdyí koupi na poSt
! jturemiu 'iiuiinjr oriiur a tys narn a
ifcle Též v ri'UiMlrovaurm doulae aneb I-
UHkou bankovní Jet tállk4 Jlaia Kilo
chce platili libečkem" na bank nuchť wiJle
feftceuLu vm brwlo 4e Ufllk uiiiínie piaiit
banku sa kolekci aneb ar koupi Hmrnku
idnfl) na Oniahu Clilrniro neb New
mÍHtJ drobntcb penei plljineine Vil I I-
cntov kolky Vfavhny zásilky nwhť Jsou
wutlauy pod juanoauouou aurenuu puuiu iaa
v:
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaba Neb 13 listopadu 1901
K žádosti četoýcb čtenářů "Po
kroku nápadu roznoan jsme se
konečně k poskytování prémií
předplatitelům Prémie naše se
stávají z celé řady kalendářů j
nichž každý předplatitel může si
jeden vybrati Prémie ty nabízí
me předplatitelům za doplatek
oznámení uvedený K tomu po
dotýkáme pouze že k prémii za
doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
♦'Pokrok Západu" od i ledna
1902 do 1 ledna 1903 Každý
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musí doplatili přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není k
prémii oprávněn Pro odběratele
venkovské zejména pro české far
mery nabízíme prémii zvláštní
Uzavřeli jsme totiž s "Bee Pub
lishing Co' smlouvu jíž nám
umožněno nabídnouti předplatíte'
lam našim nejlepší anglický ho
spodářský list "The Twentieth
Century Farmer" na nějž před
platné obnáší íioo jako prémii
sa doplatek pouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)
na půl roku Aby čtenáři naši
cenný obsah listu toho seznali
poslán jim bude tento týden na
ukázku Netřeba snad poaotý
kati že k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatí si a před
platí do 1 ledna 1903
V naději že přátelé a příznivci
"Pok Záp" ocení snahu naši
dle nejlepší možnosti jim pro
spěti znamenáme se v úctě
Vyd "Pokroku Západu'"
Sultán naučil se rychle rozumět
francouzsky když admirál Cail
lard hovořil k němu prostředni
ctvím svých děl
Zvyk je prý" druhá přirozenost
Dle toho ty výprasky stanou se
demokratům tak přirozenými že
na jedné porážce více nebe méně
nebude záleželi
Marné všechno namáháníI Ne
braska připojila se již trvale k
řadě zkvétajících republikánských
států a bude mezi nimi zaujímat
čestné místo
Sultán sklonil úplné před
Francií svou šíji když viděl že
John Bull který mu pomáhal z
bryndy po rusko-turecké válce
má svých vlastních "trublú" to
lik že se o cizí starati nemůže
Poslední porážka v president -ských
volbách ta stala se zároveň
hrobem všem demokratickým na
dějím Ta možnost že by národ
povolal demokratickou stranu k
vládnímu veslu při příštích vol
bách podobá se nule
Omažský World-Herald vyšel
po volbách s vítězným kohoutem
Připadá nám to tak jako když
frajtr Vocásek přišel oď Králové
ho Hradce uraženou nohou aj
useknutou nohou a uchem a pak
e doma chlubil jak tomu nepříte
li — oařezal
Zkušenost jest lepší učitelkou
▼ životě jednotlivců i y životě ná
rodů Zkušenost z posledních
pěti roků republikánské vlády ta
otevřela oči všem těm kdož stran
nickou vášní nejsou zaslepeni 1
torna jedině lze přičíst! ta veliká
slavná republikánská vítězství
koro ve všech státech
Konečné sb obyvatelstvo New
Yorsu vzmužilo a vylámalo tam
manistickému tygra jeho zuby
Nejkoruptnější potiticicá demokra
tická tato orgaoisace byla poraže
sa mayorem mě 4a zvolen Seth
Lov Celt newyorští přispěli k
tarauto vííizstvť ze všech svých til
řtiJsirjí za to oináol '
llLáXl KJLÍLOT1IA riOCANDSKÍ Vl-
l " J :i jct jj&aos remperenclář
' 1 c_i tIíbsí korunovanými
1 m éamaá m aa
poje při veřejných královských
hostinách K ní se ladí turecký
sultán jemuž jest poZfvání vína
koraném zakázáno
BftVAN PATRNÍ tKJkONAL 8VČJ PO
litický úkol v r 1900 Marné
všechno jeho namáhání! Z toho
politického hrobu do něhož byl
zasypán obrovskou většinou vo
ličstva po dvakráte že již nevy
hrabe aby hrál nějakou vůdčí
úlohu v národní politice Bryan
jest mužem některých vynikají
cích vlastností avšak falešná jeho
proroctví ho zabila v očích každé
ho rozvážného muže
Jeden populisticky časopis v jižnI
Dakotě vzdychá takto z hluboko
sti své těžkosti: "Gazetta by měla
mnohem více důvěry v obrození
populistické strany kdyby asi sto
těch populistú kteří ji chtějí
obrodit vyrovnalo dlužné nám
předplatné My máme hrozně
malou důvěru v poctivé úmysly
takových lidí kteří béřou časopis
pět neb šest roků a pak ho ne
chtějí zaplatit''— Ubohá Gazetta
ona není jediným časopisem kte
rý trpí "poctivostí" takových od
běratelů z laciného kraje
V Německu se nejen poměrně
nejvíce vypije ale také nejvíce
vykouří a zem tato nemůže vypě
stovat! dosti tabáku pro vlastní
spotřebu a musí ho přivážeti z
jiných zerrí V posledním roce
Německo koupilo v celku za
$22000000 tabáku a více nežli
třetina koupena byla ze Spojených
Států Také kouření cigarett se
obrovsky rozšiřuje po celém Ně
mecku a předešlého roku bylo
tam spotřebováno 386 tun ciga
rett V posledních desíti letech
se tam spotřeba cigarett zpatero
násobila Americká společnost kapitalistů
která se snažila získat povolení k
stavbě a zlepšení pouličních drah
v Petrohradě (o čemž čtenáři P
Z četli v kabelových depeších)
konečně přece dosáhla svého cíle
a odhaduje se ze tento americký
podnik počítá v to i stavbu nád
herného mostu přes Něvu vyža-
dovati bude nákladu 150 milionů
rublů Povolení bylo již schvá
leno finančním ministrem ruským
M de Wittem jenž se zvláště
snaží upraviti přátelské styky mezi
Ruskem a Spojenými Státy Do
jisté míry vede ho k tomu asi ná
hled že Spojené Státy státi se
mohou v budoucnosti vítanou po
kladnicí pro Rusko až toto bude
opět potřebovati nějakou půjčku
V posledních volbách vykoná va-
ných ve venkovských okresích če
ských ucházel se o poslanecký
mandát v jednom z těchto okresů
redaktor času Dr Jan Herben
Ale pochodil tak jako Benedek u
Králového Hradce Dostal ce
lých 18 hlasů pravíme ještě jed
nou osmnáct hlasů (!!!) To jest
nejlepší důkaz jak Český lid smý
šlí o činnosti tak zvaných realistů
kteří jsou sice náramně malí v
činech ale velicí v trhání všeho
každého kdo se k nim nehlásí
Ale vzdor tomuto tak důraznému
odsouzení českého lidu lu pře
jen většina našich česko-amen
ckých časopisů bude považovat
'Čas'' za směrodatný list v české
politice a bude jeho útoky otisko
vat na dále!
Francii působí letos veliké sta
rošti malá pšeniční úroda kterou
rolnictvo její mělo Cena pšenice
následkem toho stoupla tam již
48 centů na 220 Hbrech (1 metri
cký cent) a cena chleba zvýšena
byla zi2j6na 13 centů Vy
čítává se ze Irancie bude muset
ku krytí své spotřeby koupit nej
méně 100 milionů bušlů pšenice z
ciziny Nedávno utvořen byl
Paříži zvláštní výbor který se za
b$vá myšlením jak by kontrolo
val cenu pšenice po celém světě
vyDor ten ma podporu asi od 100
hospodářských spolků z Dánska
Německa Rakouska Španělska
Ruska Portugalska a Švýcarska
Výbor ten otevřel úřadovnu v Pa
říži a zvláštní sekretář ji řídí
Jakým způsobem má však být
cena pšenice kontrolována aneb
udržována na takové výši aby
rolnictvu přinesla nejvyšší užitek
to se ze zprávy o založení onoho
výboru nedozvídáme
V sídelním městě rakouské říše
v té "drahé ' Vídni která skuteč
ně všem rakouským národům při
chází náramně draho jest cena
hovězího skopového a vepřového
msa tak vysoká že prostředky
chudých tříd nepostačí k tomu
aby ti tato masa mohly koupiti a
následkem toho se vzmáhá tam
úžasnou měrou obchod koňským
a oslím masem Ve Vídni oalézá
se nyní 185 řeznických krámů
nichž jedině prodáváno jest koň
ské a oslí maso a za poslední rok
bylo ve Vídni na porážkách zabi
to 25640 koní itž obyvatelstvo
Vídně snědlo Prohlížení tohoto
masa děje se velmi svědomitě
vládními inspektory a na každé
porážce kofiské nalézá se jeden
inspektor který zvíře před pora
žením prohlédne je-li zdravé
Řezníci prodávající kofiské a oslf
maso mosi mfti povoleni k lomu
od vlády a to vyvěieno jest v pro
divácích místnostech aby kaldý
viděl jaké maso kupuje Také
restauranty v nichž se připravuji
jídla z těchto mat niusíbýti ozna
čeny Veliký čínský státník
Li Uung Chánu o jehož smrti
podmořský kabel přinesl předešíý
týden zprívu byl největší státník
kterého Čína měla v moderní naší
době On byl nepopiratelně dušev
ně největším mužem na dalekém
Východě a on měl více vlivu na
utváření se poměrů v Číně nežli
sám čínský císař
Čím lépe v poslední době jsme
Doznali čínské ponŽry tím více
musíme uznati že Li Uung Chang
musil v říši své zápasiti s daleko
většími překážkami a problémy
nežli se světu zdálo a proto oprav
né práce jeho v Cíně provedené
zasluhují tím většího uznání Li
Hung Chang byl Číňanem se vše
mi slabostmi tohoto kmene ale
muž neobyčejného bystrozraku
jenž snažil se prospěti svému ná
rodu a své říši ač Často jeho pro
středky nesly na sobě znak asiat
ského barbarství
On uznával a obdivoval obrov
skou kulturu vzdělanost a pokro
čilost naší západní polokoule a s
celým svým srdcem a s celou svou
energií přičiSoval se aby Čína ze
západní této kultury kořiitila a že
se mu úkol ten nedařil dle přání
toho vinu nesly pouze poměry v
čínské říši pak pověrčivost před
pojatost a tisícileté tradice Čínské
ho lidu
Avšak vzdor tomu za těch 40
let veřejného svého života vykonal
v Cíně tolik že to zasluhuje uzná
ni a zádov líny čínsky státnik v
posledním tisíciletí nezůstavil svý
mi činy po sobě takové jménojako
Li Hung Chang
Muž ten vynikal pravou asiat
skou schytralostí a dovedl ve pro
spěch své říše vykořisťovat jednu
evropskou velmoc po druhé a při
tom neohlížel se na daná slova a
učiněné závazky Líče přátelství k
Anglii tajně smlouval se s Ru
skem on sloužil císaři a na oko
byl jeho nejoddanějším rádcem a
v stínu jeho trůnu intriquoval s
císařovnou vdovou a toto jeho
lišáctví zbavilo ho sice důvěry
všech leč učinilo jej mocným
obávaným mužem
Pohnůtky jeho k tomuto lstivé
mu jednání nebyly však nízký na
opak byly šlechetný neboť měly
původ svůj v lásce k rodné jeho
zemi jíž sloužil a jíž snažil se
třeba i nepoctivými prostředky
prospěti
Jako mladý muž Li Hung Chang
uchopil se zbraně aby zachránil
čínskou císařskou dynastii před
šířící se Tai-Pingskou revolucí V
nešťastně skončivší se válce se
Žaponskem stal se štítem ku zá
chraně čÍDské říše před následky
oné války proti níž se vzpíral leč
marně a v roce 1900 kdy čínská
vláda prchala v divokém zmatku z
hlavního města a kdy zdálo se že
Čína musí se rozpadnouti tu byl
to opět stařičký Li Hung Chang
který zachránil dynastii císařskou
ujedualť s vítěznými spojenci 111 ir
a zavedl opět pořádek v říši
Od císařského trůnu až k nej
nižším vrstvám čínského lidu
každý obyvatel Číny byl přesvěd
čen že jedině Li Hung Chang
může zmírniti pokoření Číny a
smluvili se spojenci nejpříznivější
podmínky míru A čínský národ
marně nedůvěřoval svému nej vět
šímu státníku neboť on skutečně
zachránil zem svou v hodině nej
většího nebezpečí!
Této veliké rekonstrukční práci
této namáhavé snaze zachrániti
čínskou říši před rozpadnutím vě
noval Li Hung Chang poslední
rok činného svého života a na
svém místě v neúnavné práci se
trval až skoro do toho okamžiku
kdy náhlá smrt na3 přikvačila
anaa následovník jeho princ
Ching bude pokračovat v šlépějích
velikého svého předchůdce a vy
buduje úplně opravy v čínském
lidu k čemuž největší státník čín
ský Li Hung Chang tak zdárné
položil základy
Listárna redakce
P J P Burwell Neb — ČI
4288 odstt 7 (osobní majetek jak
uvedzn v seznamu) oddělení druhé
zní: Každý muí nvésti v seznamu
též veškeré peníze a všechen jiný
majetek - osobní ar jest uložen
neb půjčen atd
Cl 4324 odst 41 (Falešné
udání — pokuta) Falešné udání
podléhá pokutě nemenší než fio
nc větší než 5 100 a osoba
udavši nepravý seznam osobního
majetku neb jakéhokoliv jiného
majetku podléhajícího daním
může býti zárovefi stíhána pro
křivopřísabu
CbamberlaiVs Stomacb and Li
ver Tablets léčí žlučnatost zácpa
a boření hlavy Snadno se uží
vají a jsou v skutku příjemné
Na prodej a vlech lékárníka m
— Pfedpláceite se ná Pokrok
Západu pouze #100 ročoě
Morální políček chicagským
českým novinářům
Národní hřbitov kterým se
pyšní chicagští svobodomyslní
Češi spočívá skutečně v rukou
obezřelých jak tomu zvelebeni
jeho nasvědčuje leč s touto obe
zřelostí pojí se u některých jeho
správců takové šosáctví a takový
nedostatek porozumění pro naši
dobu že to skutečně až překva
puje Když výbor Národního hřbitova
v přebyku svém odbýval žádosti
svobodomyslných škol chicag
ských o podporu většinou žebrá
ckými almužnami tu měli jsme
pro tyto starostlivé správce kteří
se tak pečlivě starají o mrtvé a
český dorost nechávají duševně
hynouti upřímné politování leč
posledním svým činem si většina
tohoto výboru posadila korunu
hlouposti na své hlavy
Čtenáři P Z vědí jakým tra
gickým osudem postižen byl v
Texasu Pavel Albieri jeden z vy
nikajících mladších českých spi
sovatelů a chicagští čeští novináři
uznávajíce zásluhy předčasně ze
snulého bývalého jich soudruha
podali k výboru Národního hřbi
tova žádost aby Pavlu Albierimu
vykázáno bylo k poslednímu od
počinku zvláště vyhražené místo u
pomníku Klácelova
Z úcty k zesnulému spisovateli
a z úcty k chicagským českým no
vinářům měla být tato žádost vy
řízena bez debaty leč někteří ti
výboři si nechtěli dát ujíti tu vzác
nou příležitost a proto se okázali v
celém svém úzkoprsém šosáctvi
ozářeném k tomu ještě politování
hodnou nevědomostí
Jak to obyčejně u lidí nízkých
duší bývá zásluhy zesnulého v
této debatě byly zlehčovány lidmi
s jichž smrtí zmizí také všechna
po nich památka kdežto jméno
Pavla Albieriho má zajištěno čest
né místo v řadě českých spisova
telů a práce jeho budou poskytovat
českému čteniřstvu požitek ještě
dlouho po tom když kosti jeho
"kritiků'' ve výboru Národního
hřbitova chicagského budou tleti
v hrobě nepovšimnuty
Snad kdyby tito lidé byli vzali
do ruky velkolepé dílo Ottovo:
Naučný slovník redigovaný nej
přednějšími českými učenci a pře
četli si v 17 jeho dílu pod hlavič
kou "Jan Muček" (Pavel Albieri)
co talentovaný ten spisovatel vy
konala kdyby dále byli pohleděli
jak oceněna byla jeho činnost a
jak čestného místa dostalo e jeho
podobizně v nádherném Vilímko
vě "Národním Album tu by se
snad byla jich nevědomost neod
vážila házeti po mrtvém kamenem
a lidé ti byli by snad přišli k ná
hledu že náleží mu vším práem
místo o nějž chicagští novináři
čeští profi žádali
Na čestném místě tom odpočívá
mrtvola právníka Vickerse jenž
zhynul vlastní rukou a jehož pozů
statky přenešeny tam z jiného hřbi
tova A v čem spočívají zásluhy to
hoto muže o národ Český?
V chatrném jeho anglickém pře
siaau cesae nistone a orece u
''moudrých a opatrných'1 výborů
Národního hřbitova chicagského
ten chatrný překlad byl již dosta
tečnou zásluhou aby se mu do
stalo čestného místa u pomníku
Klácelova kdežto o Pavlu Albi
erim jehož zásluhy s Vickersový-
mi nelze ani porovnat byl "ne
skonale moudrý" v takových po
chybnostech že celou záležitost
odložit "až co prý přinesou o jeho
smrti české noviny'
"O sancta simplicitas!"musíme
zde zvolati s Janem Husem
Většina výboru Národního hřbi
tova zasadila tímto svým beztakt-
ním jednáním pořádný morální
políček chicagským Českým novi
nářům Patrně že čeští Žurnalisté
požívají u těchto velmožných pánů
hrozně malé úcty Byli to ovšem
čeští novináři jichž spolupůsobe
ním a fedrováním Národní hřbitov
povznesl se tak vysoko byli to
čeští novináři již pomáhali po léta
mnohým těm sloupům ve výboru
k jich vyšinutí se a k jich nynější
mu spolkovému významu a za
všechno toto přičinění za všecku
tuto práci odbyti byli nyní nešetr
ně morálním políčkem!
čeští chicagští novináři mohou
však přičítat vinu toho jedině sobě
samým
Napoleon pravil kdysi Že novi
nafstvl jest velmocí a potvrzení
jeho slov nalézáme u všech veli
kých národů světa Spojené Státy
ťrancie Kusko Rakousko Něme
cko Anglie a za nimi menší státy
evropské povolávají vynikající no
vináře k nejdůležitějSím a nejvýš
sim statním ufadům a úcta k to
muto těžkému namáhavému povo
laní est zakotvena ve všech vrst
vácb těchto národů a mnoho rytířů
pera povoláno bylo již k řízení
osudů některých zemí
Dobrý česko-americký novinář
nejen že se vyrovná ku př ameri
ckým novinářům ale on je předčí
niavné svými zeměpisnými a děje
pisnými vědomostmi a kdežto hla
vy velkomožných českých pánů v
Chicaga se kloní vctl před kaŽ-
dým obyčejným anglickým repor
térem tu si chicagského Českého
novináře sotva povšimnou
K takovému snižujícímu pokles
nutí vážnosti k českému novinář
stvi přivedeno bylo toto nezřlze
nou a nedůstojnou konkurencí jež
se vymýkala všem slušným pravi
dlům obchodním hlavně však
vážnost česko amerického noviná
ře utrpěla těmi surovými osobním
útoky tím hanebným napadáním
jednotlivců tím hnus vzbuzujícím
kalem nadávek jemuž přezdíváno
polemika!
Jakou úctu mohlo a může mít
čtenářstvo k českému novináři
když druh druha z nízké zášti sta
ví na pranýř veřejnosti jako výlu
pek všech špatností jakou vážnost
může očekávat toto česko-americké
novinářství když vznešené jeho
povolání bylo takovýmto spůsobem
poskvrňováno a zneužíváno?
Chicagští čeští novináři po léta
seli vítr a nyní sklidili za to ne
šetrný morální políček
Každé zlo má prý v sobě kapku
dobra doufejme tedy že tento po
líček uštědřený chicagským če
ským novinářům povede k nápra
vě těchto poměrů a že čeští novi
náři konečně se vzchopí k mužné
obraně svého stavu a svých zájmů
Republikánská vítézství
Skvělými výsledky ve veliké
většině států v nichž volby tohoto
podzimu byly odbýványdotvrzeno
opětně že obrovská většina voličů
uznávásnahy republikánské strany
a hodlá ji následkem toho podpo
rovat
Pouze dva jižní státy Kentuck)
a Virginia daly většinu straně de
mokratické leč to ne ze zásady
nýbrž ze strachu aby černý Živé'
republikánským vítězstvím nebyl
tam sesílen
V Marylandě byla republikán
ská strana oloupena o vítězství
ošemetným vší spravedlnosti pro
stým zákonem Gnrmanovým a
kde ten ještě nedostačoval tam
demokratická strana si pomohla
vítězství podvody jak se zc všech
stran z Marylandu sděluje Ostatní
však státy obrovskými většinami
prohlásily se opětně pro stranu
pokroku obchodního i prúmyslo
véno pro stranu republikánskou a
mezi nimi nalézá se také náš
Žírný stát Nebraska
Bryan - vynaložil všechny své
síly aby Nebrasku uvedl zpět do
řad demokratických a tím se opět
povznesl k vůdcovství v demokra
tické straně leč mamo bylo vše
cko jeho úsilí Nebraska ještě da
leko mohutnější většinou nežli
loňskem roce prohlásila se pro
republikánskou stranu a tento vý
sledek přirozeně těší nás nejvíce
Vedle tohoto celkového výsledku
však se zvláštním uspokojením
pozorujeme jak v tak zvaných
českých okresích které byly vždy
baštami demokratismu a odevzdá
valy velké většiny pro tuto stranu
nyní tyto většiny se scvrkávají
téměř na nulu
rokrok nápadu 1 v dobách nej-
horšíchkdyž český lid v Nebrasce
zachvácen byl tou nejprudší demo
kratickou horečkou nikdy neztra
til důvěru že konečně náš bodrý
farmer a dělník zkušenostmi při
veden bude k lepšímu poznání a k
úsudku a že odvrátí se od té lži
demokratické strany přinášející
zemi a lidu jen záhubu a tato jeho
důvěra splněna ve volbách před
rokem a ještě skvěleji splněna vol
bami letošními
Saunders Ccunty tuto jednu
baštu dobyl letos Karel H Sláma
zvolen jsa tam na čestný úřad
okresního soudce V Colfax okre
su jiné to baště zvolen byl za še
rifa J A Fiala a třetí z těchto de
mokratických bašt okres Butler
dobyt byl Ant Ptáčkem zvoleným
za okresního pokladníka a Jos
Hruškou zvoleným za školdozorce
V tomto okresu zvítězili tři čeští
kandidáti a sice M Bouše za li
stovního což jest zvláště potěšu
jícím úkazem české vzájemnosti
Přítel Sadílek v okresu Salině í na
svá stará kolena běžel tak výtečně
že cechal svého soupeře skoro o
500 hlasů pozadu a ve Valley
okresu bude uvědomělý rodák
horlivý republikán KokeS zastá
vat důležité místo šerifa v Omaze
pí zvítězil po túbém boji Louis
Berka zvolen jsa na čestný úřad
policejního soudce
Kromě toho však ještě někteří
jiní republikánští čeští kandidáté
povoláni byli důvěrou svých spo
luobčanú do menších úřadů a v
celku můžeme s uspokojením po
hlížet! na tento výsledek podzim
ních voleb
Litujeme ie poraženi byli ně
kteřf jiní čeští kandidáté jichž
charakter zaručoval občanstvu že
by byli poctivými vykouavately
vůle lidu leč doufáme že až
vstoupí ještě jednou do politického
kolbiště le vrátí se odtud í oni
jsko vítězové -
Velmi čfcjto cítíme se násled
kem nepatrného nastydnutí zdře
věnělí ve vlech ódech použijeme
Li St Jacob's Oel budeme beze
vií pochyby v krátké době vyléčeni
I A A A A A A A A A _
I T riAtlílIAffvÁ Xíni a XÍmIvot T
j rapvB sny a mi {
Přiíhizfjl pomalu k pravému
potnání
české přísloví nám praví
stará láska nerezaví
proto voliči v Nebrasce
k staré vracejí se lásce
#
Pochodili jako Benedek u Královi
Hradce
Na všech stranách kde volebuí
se boj ctrhnul tentokráte
byli biti skoro všude
ti nešťastní demokraté!
Poraleným českým kandidátům
Nuž kamarádi hlavy vzhůru
což na tom že jste padli v boji?
Vy bili jste se jako muži
a čas ten ránu Vaši zhojí
a až zas v budoucnosti poběžíte
znova
snad čekat bude na Vás palma
vítězova
Teď omažským Čechům
srdce pyšněj bije v hrudi
když si mohou říci:
Berka je náš policejní sudí
Vltlzným českým kandidátům
Boj kažjý dvoje nese ovece —
to jedno sladké jako med
to druhé obyčejně chutnává '
tak jako nejprudší as jed
Vám přáno v boji sledním dosá
hnout vítězství sladké ovoce —
nuž hoši držte se ať voliči
si řeknou k sobě po roce:
ti krajani to svatá pravda jest
nám Čechům dělají přec jenom
čest!
Ta Rapidská Pravdička
sotva vyšla z hrobečka
šťouchá do republikánské strany
nuž ať šťouchá Pravdička —
zmizí doba kratičká
a jí nové zvonit budou hrany
V South Omaze by si měl ně
kdo zařídit obchod s "fiŠtronem''
Jak je vidět z posledních voleb
má ho tam většina lidí náramně
zapotřebí
Když ani Dienstbierovi nepoda
řilo se ztéci demokratické bašty
South Omahy pak ať každý repu
blikánský kandidát dle slov Dan
téových zanechá všech naděií
když vstupuje do politického kol
biště south-oraazského
Č
estný soud Scbleyův jest u
konce a protivníci jeho také
Tammanistický tygr má jako
kočka devět životů Nedají li si
newyorští voliči pozor pak při
příštích volbách bude hledět urvat
kořist která mu tentokráte uklou
zla
Jedna věc je jista že Pat Crove
nepomáhal v těchto volbách ani
té ani oné straně
Čermák ten je pěkný pták
po Omaze známý všady
že většině se zalíbil
zvolen byl do školní rady
Je tam přece jeden z Čechů
to je pro nás hlavní věc
kdyby však tam oba byli
lepší by to bylo přec!
#
Sultán i Johnu Bullovi: Mcfisto-
feles pomoz Francouz mě drží
za kapsu! '
John Bulík sultánovi: Kamará
de pomoh bych rád ale Búr mě
nechce pustit
Osobni Stádo dobytka vlast
oěné kdysi anglickou královnou
Viktorií přijelo předešlý týden do
Cb'caga aby se podívalo na
"štokyardy ' Odtud se vydá na
zpáteční cestu do Anglie v ple
chových krabicích
Nejpostednfjíí Bryanova
Horo boro vysoká jsi
má Nebrasko vzdálená jsi
vzdálená jsi z vlivu mého
opustilas nebohého!
Búři prý nemají peněz a přece
Angličany pořád vyplácejí "hoto
vými' #
Tyhle české okresy v Nebrasce
počínají shazovat se své šíje to
demokratické jho které tak dlou
ho nesly Tak je to dobře tždyť
farmer jest svým vlastním nepří
telem když staví se do jiných řad
nežli do republikánských
Už se zima blíží
k nám zas od severa
připravit se na ní
je teď dobře věru
Pošlete nám dollar
na Pokrok Západu
my Vám houf zaS dáme
zábavy v náhrada
K tomu pak kalendář
jaký chcete dáme
ani jen nemeškejte
mnoho jich nemáme I
TRŽNÍ ZPRÁVY
I IIK AOO dut t II I
l'lvnlcterT onlnika í I k okumá
dodAnf Tluarii bul
1'ácnlc J uktml dodáni
Korea e I ilmá "
Kuroal t M!i "
Omt I bil "
Otm Ml "
Žilo fllo k dodáni
JťCin-n k ply AMhm k 4dánl
Jefmi-u ko krmnl k dlán(
0787Uo "
ie
M$M)e
Lnění Mnenof -měno ll "
4mno bojínku 'tímoibyi Offlsio "
nnnno ktli Jjj "
Živý dobytek:
Píknl t jlnill vull I(2S2W
Hshral aí k jMutfrdmra IJÍ&ailOO
Voli k krmeni
Kréty
Jalovic
Telata
I2 0Q4I5
ti 0-460
II Mat 00
Temlilkrmeul yoll J00©
Temnili oll i ptTln
Pr#U Ukl nejlapil í70taW
PrU Ifhká rjbraní
PraU braná j4j25
Otm píkná tl k vybraným 184041
JehBl I260O48S
JehflU rápodnl H a ©4 00
OMAHA dn lí Hit
K nn při káře
(? í í bil í5Ci '
Brambory nur $lrtl "
Veco r íiTtré go
Mánlo i máalánn íaaMc Ilb
Mi"lo řnrra nejlepll l&QlSc "
Mi#lo farin Ipalné ai dobré 13c"
Supíce 6ac "
K"'1" Wtic "
"ďnf aKc "
Kohouti "
Kronl 7 "
SOUTH OMAHA dne 12 Ilt
Voli přknl ti nojlepil $4i@e 16-
KfX I0fia4(0
Jalovic 8Í5®5
Volík krmeni 2ft@40
PriaUBejlplí 5(rai87K
PraeaU proatrVdnl 6004JS70
Praná la hrabá lííki ggo
Oto nejlepll S4íja
Jcbfiata t-WiW
KASSA3 CITY dne lí llt
Pienlce t t- tvrdá k ok dodáni 72c bul)
PlnnlcaťS tvrdé kok dod 9a704c "
Korná e i bílá k ok dodáni Ao7c' "
Koma 1 1 mtch kok dodénl 14141- "
Oveaí t Ml k ok dodáni 0"
Žito í t- k ok dodénl 5jjc "
SeDotlmotht ryto tll'3 IS Ou tun
Seno c pralrl vybr I13 9H3UI 50 "
NA PRQDFJ
V Češkám živém mřstef ku ve východní
Nebrace prodá e výborné zařízená ko
várna za 1050 Stavba jest nová ob
ebod výborný Obnos ten nemusí býti
splacen najednou Adresu udá redakce
Pok Záp 1515
Každý
jest udiven
neobyčejnou lácí oděvů
Vyprodáváme zásoby koupené
z oděvního velkeobchodu
LEVY ROSENFIELD Ca N Y
Výprodeji tomuto není podobného
v dějinách prodeje v malém
Tyto obleky dokonale padnou a
zhotoveny jsou dle nejnovějších
střihů z výborných látek Každý
odkupník kterýž zkouší některý z
obleků těchto učiní poznámku:
"Nuže to jest oblek isdollarový
není-liž pravda?"— a skutečně ta
ké jest Neopomeňte zaopatřili
si jeden z těchto obleků Výběr
jest dosud úplný avšak 5000
obleků nevytrvá dlouho 0P fA
Př' éto ceně A1HK'
Honba na ěellktl
snadni a dplně Tyli
tna Nové rozumo
vá inethxla nená
kladné Nenfli vy-It-ícna
neplatí a
Pojednáni n úplném
yíiéní houby na
fellitl idarma poié-
jUrt dát II o bri f SIS
„ FLEMING BROS
Ctwlsts Dalo Sloca Y4 Cilcsio
RUD HAVELKA
OTEVŘEL
HOSTJNEC
na roba 13 a filliam
muijm b araianatn
vidy tfm BejKznřjHm Hchlitzovým M(L
ém a i — í i -
lunřeĎj ' " "
£™Zlfeh1T kr'lD7 by wn navltf-
Vili a tá In viH IM£ k„-a
IftDOiinvmi lik Ar w m šla Ani A— J„
tím RUDOLF II A VKIva
Předplaťte se na
Pokrok Západu
pouze -$100 rodně
PflE
HDMe$15cÉlÉÉiekT
tmmm
#4