Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    FOKIZOK ZÁPADU'
Tycbo Brané
Napsal prof dr Via Koslcký
Na den 34 října 1901 připadla
třlítaletá památka ámrtí slavného
hvízdáte dánského Tychona Bra
he který v Cechách druhou vlast
nalezl a v Praze za okolnosti tra
gických život stroj dokonal Za
Koprnlka bylo praktické hvězdář
stvf západní Evropě ještě doiti
nedokonalé tak Že nemohlo nále
žitě podepřut novou soustavu
Koprnlkovu a plůpéti k jejímu
zdokonaleni Ve druhé polovicí
16 století nastal vlak rnamenitý
obrat a to zásluhou laotkraběte
Viléma IV hesenského (1532 —
1502) a Tychona Brahe kteří
uměli pořídili znamenité na tu
dobu nástroje hvězdářské a užili
lepších method aby určili místa
hvězd Zejme] Tychona Brahe
považovati jest nám za obnovitele
novodobého uměni pozorovacího
který j jako badatel v různých
oborech hvřzdárství dobyl si znač
nýcli zásluh
Tycho (dánsky Tyge) narodil se
14 prosince 1546 v Kaudstmpu
Helsiijgborgu a pocházel ze staré
a velmi vážené šlechtické rodiuy
dánské Ote'c jeho Otto a matka
Bsata Bllova pak otcův bratr
Jiří jenž byl bezdětným starali'
se pečlivě o jeho vychování Ve
13 roce svém poslán byl na uni
versitu v Kodani kde učil se řeč
nictvía mudrosloví odtud odebral
se po 3 letech r 1562 s vychová
tělem S jerensem Vedelein do Lip
ska aby tu dle vůle otce studoval
práva Aie Brahs pozoroval již ve
14 letech ďoe 21 srpna 1560 za
tmění slunce' které událo se dle
předpovědi to vzbudilo u něho
tak mocný zájem pro hvězdářství
Že umínil si věaovati se vědě která
tak veliký úkaz dovede předpové
děti a to přes vůli otce a příbu
ných neboť v tehdejší době jevila
se i u vyšších stivů uechuť ku
hvězdářství Aby pak měl spolehli
vého tajného učitele opatřil 11 30 i
listopadu 1860 za dva jichvmov
ské tolary "Almagest" C audia
Ptolemija vydaný znova tiskem
Basileji r 1551 Že této učebnice
pilně užíval oom svědčí množ
ství poznámek jeho a výpočtů na
krajích neboť kniha ta chová se
universitní knihovně pražské jako
drahocenná památka Proto zabý
val se v Lipsku po tři léta mathe
matikou a hvězdářstvím Když
vychovatel spal pozoroval stálice
a oběžnice užívaje kružidla jako
úhlpměru a malého g'obu porov
nával pozorování svá s tabulkami
od Koprníka vyčtenými a umínil
si již tenkráte že taoulky ty opra
ví zvláště tabulky Marsa
Také seznámil se v Lipsku s
Bartolomějem Schultzem ze Zho
řelce jenž Jpo Janu Hummelovi
mathematikuf přednášel a rád se s
nadaným Dánem bavil sestrojo
vali různé přístroje mathematické
mezi jinými nabyl tak Tycho Jaku
bovy holi pro jejíž chyby rozděle
ní upravil si tabulku
Roku 1565 vrátil se do Kodaně
pro úmrtí strýce Jiřího ale práce
jeho hvězdářské kterými tajně s
zabýval jakož i chemické a lékár
nické spůsobily posměch mezi
šlechtici a nelibost rodičů Jen
strýc Steen Bille (bratr matčin)byl
mu nakloněn
Těmi nemilými výstupy roz
mrzen odebral se Brahe r 1566
do Vitemberka a když tam vypukl
mor odešel do Roztok Ve Vitém
bérce i v Roztokách opřt zvláStě
pěstoval astronomii v Roztokách
též alchymii u Levina Battuu V
Roztokách přišel popud li vý a
prchlivý mladík o část ucha a no
su v souboji s krajanem Manderu
pem Pa(r)bjergem dne 29 pros
1566 Useknutý kus nosu dal si
nahradili umělým nosem ze směsi
stříbra a zlata a potíral jej líči
dlem R 1567 vrátil se d j Dánska
ale brzo opět podnikl cestu do
Německa navštívil Vítem berk
Lavingy kde učil náš rodák Cyp
rian Lvovický ze Lvovio mathe
matice a hvězdářství pak odebral
se do Bazileje a roku 1568 do
AugŠpurku kde skoro dva roky
prodlel u bratří Pavla a Jana
Haintzelů kteří v zahradě záme
tkv zřídili observatoř a tam pilně
pozoroval stroji jež zhotoveny
byly dle jeho udání (veliký kva
drant stopy poloměiyi globus
hvězdnatý v průměru 4 stop) Na
cestě té seznámil se s mnohými
učenci a přišel ve styk s výborný
mi mechaniky Koncem roku 1570
vrátil se domů na žádost nemoc
ného otce po smrti otce pak by
dlel u strýce Billa jehož pomocí
vystavěl si na blízku Koudstrupu
(v HarrizwalduJ malou hvězdárnu
a chemickou laboratoř
Tu zpozoroval dne 1 1 listopadu
r 1572 novou hvězdu v souhvězdí
Kassiopeje o které vydal první
svůj spis ' De Stella nova anni
1572'' ((? nové hvězdě roku 1572)
Dosud pokládali takové úkazy dle
Aritotela ca meteory jevící se v
ovzduší země tedy pod něsícem
Brahe vlak soudit zcela správně
Že hvězda nalézala se v takové
▼zjálenosti od země že tato i drá
ba zemská jsou nepatrnými proti
oné vzdálenosti poněvadž hvězda
nejevila paallaxy (imohld)
Poznal tedy že hvězda byla stáli
cí daleko za soustavou oběžnic
nadaná vlastním světlem a to by
důležitý poznatek Poněvadž pojal
r 1573 za choť Kristinu svou
poddanou selskou dceru popudil
proti sobě své příbuzenstvo
hrdou Šlechtu Sňatek ten nebyl
uznáván za platný děti považová
ny byli za nemanželské Aby další
zlo zamezil zakročil konečně sám
král Frederik II Choť Tychonova
byla však toho hodna že ji k sobě
povýšil oba manželé milovali se
uěŽně Roku 1574 vyslovil mu
král sám přání by konal přednášky
hvězdářské na vysokých školách v
Kodani Tycho vyhověl sice přání
tomu ale vida že snahy jeho vě
declé nejsou dostatečně ceněny
opustil již roku následujícího vlast
a odebral ge do Kassln aby po
znal lantkrabete Viléma a jeno
hvězdárnu Zdržev se asi týden u
něho odebral se Francií do Švý
car kde se mu velmi líbilo zvláště
Basileji "poněvadž tam byl
zdravý vzduch živobytí laciné a
slavná akadem e kde bylo možno
stýkali se s učenci ' Olbočiv do
Benátek přišel přes AugŠDurk do
Rezna aby tu viděl korunovaci
Rudolfa II Tu seznámil se s Ta
deášem Hájkem z Hiiku
Ke konci r 1575 navrátil se
domů s tím úmyslem že se s rodi
nou přesídlí do Basileje Než se
však do vlasti navrátil upozornil
lantkrabě Vilém jenž Tychonovo
veliké nadání poznal krále Bedři
cha II na úmvsl Tvchonftv po
vznísti hvězdářství a radil mu aby
snahu jeho svou Štědrostí podpo
roval že tím získá sobě nesmrtel
ného jména a poddaným svým ve
likého užitku I povolal král Ty
chona k sobě slíbil mu že snahy
jeho budj p dporovati vykázal
mu roční plat 2000 tolarů a daro
val inu pak lenním listem daným
dne 23 května 1576 ostrov Hveen
Oreii idi: (4 míle na sever od
Kodaně U míle dlouhý ]2 široký)
e vším příslušenstvím k doživot
nímu užívání Také se v listě na
bídl že uhradí veškery náklady
na budovy nástroje práce sluhv
a na vře jiné též na destijlování
Kozami se že lycho nabídku
_ _J _ ř" Vl 11
raaosu prijai a se oanoaiai vy
stavěti uprostřed ostrova na nej
vyíším místě hvězdátnu nazvanou
'TJraniborg" Již 8 srpna 1576
položen bvl k ní ráklad Půdorys
budovy byl Čtverec podle stran
?v£toých položený o straně 60
stop budova měla dvě poschodí
dvě velké věže 75 stop vysoké
dvě malé věže pozorovací spojené
mezi sebou chodbami Pro větší
nástroje byly zděné pilíře Vedle
hlavní rú lovy byla stavení hospo
dářská dílny mechanická dílna
chemická laboratoř se 16 pecemi
sklárna papírna knihtiskárna)
Později zřídil 70 kroků od budovy
hlavní podzemní místnosti kryté
pohyblivými střechami k poznro-
várí (Sttrnenburg ) To vše vyža
dovilo ovšem velikého nákladu
Ačkoli Tycho mě! příjmy dosti
veliké (clo oresundské léno Nord-
fiord v Nor ku a r 1578 i prae
Denau v uunsKiiae) nestačila na
vydání taková štědrost králova
tak že Tychouovi nezbylo než vy-
naložiti i dědictví své chtěl li vše
pjříditi dle svého přání
Na této pro tu dobu velikolepé
hvězdárně (nalézalo se tam 32 ná
stroin) pracoval Tycho 21 let
obklopen jsa výtečnými žáky [Pon
tanuJ Tengnagel Marins Morsi
aous Urstis Longomontanus a j]
s výsledkem zdárným
Po mnohaleté namáhavé práci
vydal svůj katalog 773 stálic jichž
místa určena- byla na 1' přesně
tedasi i okřát přesněji než ve
všech dřívějších prácech podob'
oýcb- Vykonal velmi četná po
zorování slunce měsíce a oběžnic
V běhu měsíce objevil nerovnosti
variaci a roční rovnici anomálii a
evekci již dříve známé přesněji
určil
Z oběžnic zejména sledoval
Marsa jehož pohyb se od tabulek
Koprníkovýcli nejvíce odchyloval a
zanechal tak důležitý materiál po
zorovací kterého užil později Kep
ler Pečlivě pozoroval vlasatice
" 577 1580 1582 1385 1690 a
1595 zkoumal co nejpřesněji pa
ralaxu vlasatice z r 1577 a shle
dav ji velmi malou soudil správně
že vlasatice nejsou meteory povstá
vající v ovzduší země
Tycho zkoumal úlom světla v
ovzduší zemském (refrakci) a na
lezl pro refrakc horizontální 34'
což jest hodnota skoro správná
Ale výkld reřrakce je nesprávný
připisovalť ji ú!inku vodních par
v ovzduší
Z jména však sluší vytkuouti
Že velice zdokonalil stroje pozo
rovací (armily kvadrant azimuth
alní kvadrant na zdi v poledníku
U lávající Šestinu minuty sextaut
kruhy opatřil jemným dělením
užívaje s proopěchem příčného mě
řitk ntrojil veliké globy) takže
po mnoha desítiletí sloužily za
vzory
Také zdokonalil methidy pozo
r jvacf a dovedl i nástroji méně
dokonalými konati pozorování
přesná dbaje při tom i chyb při
rozčěleof kruhů a oblouků na ná
strojích svých R 1582 dokončil
Tycho avou soustavu světovou
Ačkoliv $' vážil Koperoíki neměl
soustavu jeho za praktickou poně
vadž odporovala smyslům (stálice
by musily býti nekonečně vzdále
ny) a dle jeho mínění ( výpočet
tabulek planetárních nebyla výhod
nější než soustava stará Poně
vadž pak soustavy Ptolemajovy
nechtěl podržeti navrhl soustavu
mezi oběma prostředkujícf dle níž
změ je uprostřed všehomíra otá
čejíc se kolem pevné osy kolem
země pak obíhají měsíc a slunce
kolem slunce však ostatních 5 o
běžnic
I není divu Že nejznamenitější
učenci f vysoce postavené osoby
jej návštěvou pbclíva'i přilákáni
světovou jeho pověstí Král Be
dřich II navštívil Tychona v čer
vnu r 1586 s královnou a četnou
družinou a obdivoval se vtlikole
pým zařízením jrho načež jej vy
namenal řetězem nejvyŠšího řáru
slona Tycho měl každoročně se
psati kalendář a zasUti 1 až :
exempláře králi
Jakub I král skotský na štívil
Tychona r 1590 na Hvtenu a da
roval mu 2 skvostné psy již byli
potěšením velkého hvězdáře Po
smrti Bedřicha II r 1588 pomě
ry se však změnily Četní odpůr
ci a závistníci Tychotiovi kteří za
života králova neodvážili se proti
němu vyst upiti působili skrytě
proti němu a odnímali mu znenl
hla přízeň neplnoletého nástupce
Bedřichova Kristiána IV Moc
ným odpůrcem Tycbonovým stal
se jeden ze 4 poručaíků mladého
krále Knštof Walkendorf říšský
hofmistr kterého Tycho za návště
vy krátě Kristiána IV na Hveenu
1581 urazil Nepatrná příhoda
to spůsobila
Walkendorf chtěje jednou po
někud časně Tychona oavŠtíviti
ale psi nechtěli jej do ložnice pá
novy pustili Brahe vyburcován
vtlm psů a křikem vyšel z ložni
ce a s Waikendorfem se pohádal
To dalo prvoí popud k nepřátel
ství Walkendorf našel spojence
a znenáhla počala se přízeň krá
lova měniti intrikami nepřátel v
nepřízeň Tychonovi škodila asi
též jeho hrdá nepoddajná pova
ha Počali jeho hrdost urážeti
manželku jeho tupili dětmi opo
vrhovali a šiechtictví te jich neu
znávali Pak zdálo se že náklad
na jedinou vědu je neobyčejně
veliký ač práce Tychonovy zemi
ke cti sloužily
Konečně vytýkali mu i nedba
lost a poslali na ostrov Hveen ko
misi (v níž nebylo ani jediného
hvězdáře) aby podala zprávu Že
zpráva komise nebyla příznivá
snadno se domyslíme I poznal
konečně Tycho že mouřenín vy
konal svou povinnost a nyní může
odejiti Odešel tedy dne 29 Jub
na 1597 z Hveenu roztrpčen ne
vděkem a chtěl si zařlditi hvězdár
nu v Kodani ale Walkendorf mu
i 10 zikzii Tedy si umí il že
Dánsko vůbec opustí
Po odchodu jeho z Hveenu vše
nechali úmyslně zpustnouti co na
Tychona upoinínalo to podařilo
setou merri že r 1162 kdvž
Francouz Huet ostrov navštívil
ikcro vše z nuelo Sklííen ne
vděkem odebral se Tvcho se svou
rodinou s několika žáky a s částí
nástrojy d Roztok odtud pozván
byl hr Jindřichem z Rantzova a
přestěhoval se na zámek VVandes
burk 11 Hamburku Tu pozoro
val přes 1 00 Má ic a dokončil svůj
spis Astronomiae ínstauratae me
chanici' který připsal císaři Ru
dolíovi II a vn kterém popisuje a
zobrazu e své nástroje
Mezi tím podařilo se osobjímu
lékaři císiřovu a výbornému hvěz
dáři českému Tadeáši Hájkovi
jenž s Tych )T:m -i dopisoval zí
skati pro něho tnístokanciéře Co
rad cia a státního tajemníka lana
Barvitia a lak se stalo že Rudolf
II veliký ctitel umění a věd Ty
chona ku svému dvoru do Prahy
povolal Pozvání dostalo se mu
na podzim r 1598 i vydal se na
cestu 1 kam žitě chtěje pozvání vy
hověli Na ce tě se však dověděl
že v Cechách vypukl mor a že cí
sař se dvorem Prahu opustii tedy
se usadil zatím ve Vitemberku m
slavného lékaře J Jesenského
Teprve na jaře 1599 po zánik
nutí moru odebral se do Prahy
vyzván byv Coraduciem a zavítal
sem na velikonoční svátky Co
raducijs i Birvitius přijali jet
vlídně edař sám přivítal jej veli
ce laskavě j nenoval jej svým taj
ným radou a dal mu roční plat
1000 kop (3000 dukátů) Nástroje
které dílem napřed poslal Hájkovi
lilem sebou přivezl uloženy by
y v LkUeJerj (letohrádku král
Anny)
Aby mohl Tycho brzy pozorová
ní kouati získal císař pro něho
dům Curiiúv se zahradou (na mf
stě paláce Černínského nyní ka
áren) Tu postavil Tycho své
nástroje Ale poněvadž byl Často
vyrušován návštěvami též hlukem
pouličním a tehdejším ruchem při
dvoře královském žádal aby mu
císař vykázal nějaké klidnější mí
stu Císař dal mu na vybranou
zámky české Benátky Brandýs
nad Labem a Lysou Tycho zvo
lil Benátky povolal tam rodinu
dal přenésti nástroje a zřídil si tu
hvězdárna i laboratoř alchvms
0
ckou vetsi nástroje zbyie na
Hveenu přivezl syn Brahův Tych
za pomoci Longomontana na pod
nm r 1599 do Benátek
Přizpůsobení zámku k účelům
hvězdářským vyžadovalo mnoho
nákladu k tomu přistoupilo zao
patření četné rodiny pomocníků
služebnictva i není se diviti že
tehdejší hejtman zámecký Kašpar
z Muhlsteina cizímu učenci jehož
počínáuf nerozuměl a jejž snad za
dobrodruha měl jen s těžkým
srdcem značné částky peněžní vy
dával a s ním se často proto pohá
dal
cae teay pracoval mane se
svými pomocníky mezi nimiž i zeť
jeho Dán Gansneb Tengnagel
Kampina později i Kepler který
se tam odebral vyzván byl Tycho
nemaby se stal jeho pomocníkem
s ním smlouvu uzavřel a pozděj
trvale do Prahy se přesídlil Růz
né nepříjemnosti jichž Brahe
Benátkách zažil způsobilyže se v
letě r 1600 vrátil do Prahy
Bydlel zatím na Novém Světě
na Hradčanech v hostinci 'U zlaté
ho noha a pracoval po nějaký čas
v letohradu Belvedere kde opě
umístil stroje než dům někdy
Curtiův jro něho od císaře zakou
pený za 20000 tolarů budek jeho
potřebám upraven
Do nové hvězdárny přesídlil se
dne 25 února r 1601 I zdálo
se že nyní opět zahájí skvělou
svou činnost ve spolku s Keple
rem Ale stalo se jinak Nedo
šlo vůbec ke zřízení trvalé obser
vatoře Dávná choroba měchý
řová vrátila se Tychonovi a když
dne 13 října 1601 pozván bvl 1
hostině u Petra Voka z Rožmber
ka tu z nemístného studu učinil
násilí přirozené potřebě tělesné a
podlehl následkem toho nemoci
po 11 dnech Za nemoci napo
mínal rodinu aby jeho zaříze-ím
nedala zaniknouti Keplera zapři
sáhal pak aby tabulky rudolfit s'
dokončil podle jeho soustavy
V noci nfed smrtí několikráte
zvolal v deliriu: "Ne frustro vixi-
se videar''(abv se nezdálo že jsem
marně žil) Skonal dne 24 října
1601 v náručí Ench Braha hr z
Wessingborgu příbuzného svého
maje Keplera po boku a rodinu s
přátely kolem stbe Císař Rudolf
cítěževněm ztratil veliký poklad
aai no ponroiti s velikou slávou v
kostele týnském Ztráty jeho Že
leno bylo všude kam slavné jeho
jméno proniklo Slovůtný doktor
Jan Jesenský v pohřební řeči kíá -ně
vylíčil povahu jeho
S Tychonem bohužel pochová
ny byly i plány zříditi velikou
hvězdárnu při dvoře Rudolfově
Manželka Tychonova nepřežila
jej dlouho zemřela po třech letech
a uložena byla po boku svého
manžela Pozůstalí dědicové (dva
synové a 4 dcery zeť Tengnagel)
dali ve chrámu týnském r 1604
zříditi nádherný pomník mramo
rový
Hlavní dílo Tychonovoobsahu
jící důležitá pozorování a soustavu
světovou vyšlo v Praze r 1603:
"Astronomiae instauratae Pro-
gymnasmata" Započato bylo n
Hveenu Mimo menší pojednání a
příležitostní básně vydal ještě Epi
stolarum astron libri a HUtoria
Coelestis
Bohatou pozůstalost Ivězdář
skou obsahující velký počet skvost
ných nářtrojů pak knihy pozoro
vaní koupil císař Rudolf od dědiců
za 20000 tolarů kterážto částka
však jim ani po letech a mnohém
upomínání a doprošování nebyla
splacena tak že i dosti bídy zaku
sili
Většina spisů Braheových na!é
zá se v rukopise v ruské hvězdář
ně v Pulkově několik rukopisů je
v Praze Nezajímavější jest "Pa
mátník'' věnovaný prvorozenému
synovi r1598 ve Vitemberku ulo
žený v české ti museu V čele jest
latinské dvojverší poučné věnová
ní otce synovi: "Uč se synu ode
mne šlechetnosti a tuhé práci ja
kož i snášeti statečně roznary
osudu' Charakteristická jsou též
hesla jeho: "Raději býti než se
znáti" aneb "Nezdáli se ale býti '
Druhý rukopis obsahující krátkou
učebnici trigonometrie nachází se
v universitní knihovně a byl dvor
r prof drem F Studničkou vy
dán fotograficky Třetí rukopis
"Tabulae sinuum" objevgn byl
tamtéž p kustodem J Truhlářem
r 1899 Čtvrtá památka rukopis
ná obsažena jest v pimátníkj Sie
bolda Plata chovaného ve Stra
hovské knihovně obsahuje průpo
ifď: "Plnres sapiun: palato quam
cersbro'' (Více lidí zažívá patrem
než jich myslí) a podpis Tycho
Brahe seripsit Uranieburgi anno
1591 Doufejme že se ještě někte
rá památka rukopisná v Praze na
lezne Z knih patřivších Tycho
oovi jest v universitní knihovně
uvedený nahoře "Almagest" a tam
též nesmrtelné dílo Koprníkovo s
tlastnoručnými poznámkami Ty
chonovými V knihovně ttrahev
ské nachází se dílo Braheovo
'Astronomiae instauratae mecha
nici" s věnováním vlastnoručním
barona Janu t Haseaburku
Jako poslední zbytek z bohalé
sbírky nástrojů zachoval se v Pra
ze na c k- hvězdárně v Klementi
ně Tycbooúv síxtsnt umělecky
A
pracovaný a snad J menší kvadrant
na nemz stojí "Vivimus ingenio
celera mortis erunt" (Žijeme du
ebem ostatní náleží smrti)
NejvzácnějŠÍ památka na veli
kého Tychona nalézá se a-xi ve
chrámu týnském jsou to tělesné
jeho ostatky a manželky jeho
Krásný pomník z mramoru slive
neckého jeví statnou postavu dvůr
ního hvězdáře v zbroji rytířské
Nad ním je latinské dvojverší pra
vící: "Ni lesk ni poklady umění
toliko žezlo věčně trvá'' Vyjadřu
je jako i jiná dvojvtrší pohrdání
Tychonovo zevnějším leskem! kla
douc důraz jedině na přednosti
ducha
Tři sta let minulo ode dne kdy
mohutný ten duch od nás na vždy
odešel ale památka ieho udržela
se v Čechách ačkoli tu pobyl jen
neco přes 2 léta Oslava jeho jmé
na a záslužné činnosti ve dnech
přítomných jsou toho dokladem
že 1 nadále bude v našich vděč
nýclusrd:ích a v srdcích potomků
Cítíte li že Život váš sotva stojí
za trápení vezměte dávku Cham
berlain's Stomach and Liver Tab
lets Tyto vyčistí váš žaludek
osvěží vašs játra a uvedou do po
li JI v
rauKu vaše vnitřnosti tav 2e se
budete cítiti jako nový Člověk
KT J - v -
ia prouej u vsecn leKarnikQ m
C H KUBÁT
zkuiený teaký
uráTBíl a veřejný notář
Pisdrna: Bar ker Block roh
15
Farnam Číslo pokoje 28
no rcv
6eaUý pr&vnik
'isiraa i tiíle 943 N 7 Life Sldsr C21I
Krinkollv potřebuje právnické Domoci ahlu
lí vpann Berkovi právníka zkušeného kter
ttiiuuuiuiou ZAunenosti svoji maze kremnnm
im snyKonv eorivne posiouzui 83-tr
Josef Kavan
O1 pozemkový - -
a pojišťující jednatel
410 VVilliam ulice©
Prodává lotv v Omuze i v So Ornazn uo
emkv aurovea rarmv v doo Izt umaliv i ve
státu a pojlsični oputřt varn u íeeh nejlepaicb
nrfim pn cena n nejnizsien
vyhotovováníuj abstrukt
Téi zabývá se
Obraťte se s důvěrou na něho a
bude vám spravedlivě poslouženo
Nechť GOLD DUST dvojčata vyko
návají vaši prací"
GOLD DUST
vyfistf vin v
dorriř při polo-
virní oen5 mýdla a p i polovifrif priici
Domácí práce Jest tezká práce npz OoUIDuat
THE N K FAIllBINK CO Chicago
vr Na prodej u K seuie-áda K Hartoee
Jana ťliy a ve víech Ceskjob hostincích prv
tHdy
Ocnatlcst
tělesnou
i duševní
nechuť
ku práci
a mysl po
chmurnou vyléčí
vždy
Jest v tr
hu mnohc
ne
zdravých vfe rrotc
žádejte
vždy
naše
MewkBdscm
PRAVÉ PŘÍRODNÍ VÍKO
s našich vinic
v Sonoma Co CaL
P KORBEL "BROS
(34-6 W 12tt St-
Ckicaro Dl
ABST I IA Iv' V V
-VTHOTOVUJB
S UVE Sadler
itk ani Faraan PattiTM Blk C
ar ná u tohoto listu Tel t -M
Du
3
Stálá poptávka po
Dr AUGUST KtLWS
Hamburger
Tropfen
1
33
3
ziícpu a
a vykonává práci
Omažské školy
obchodní-tó-
uznávány jsou právem za nej
lepši ve státu a zaopatřily lá
kům svým vlce míst neí které
koliv podobné íkoly jiné!
Celé řadě ml krajanů a krajanek
aostalo se prostřednictvím jich
dobrého postavení
Kdo by si přál dítky švédo Skol
tich posiati a tak
dobrou budoucnost
jim zabezpečili necht
nám a my
doptíe
u cenu sníženou
dolivotni fkolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
pokrok gápadu
Omaha Nebr
ADRESÁŘ SPOLKU
tesko-Slov Dělnické Podpor Jednot
pro severozápadní státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obě Dakoty
lilami Jednota v Montgoniery Minu
odbývá své sebize kaídé I pondělí vmesicl v
siní p Jana F Vanáska v 7 h veíer Velko
prenseaa j mixa místopředseda ToniáS
tavel veiKOtajemnik Jakub Vondra PO
Box 21 Montiromnrv Mlnn Vplkniiíptnít
jos u toKoi veikopokiaanik jMaruíka
Í! I v Montgomery Mlnn
oaoyva sve sennze xaznou čtvrtou neděli v
aesícl ťfeaseda rr K Staněk Tajemr'!
r Mixa UCetnik Vojt Kasanda Pokladnt
II Mladoěech v Le Sueur Center
Minnesota
odbývá své schůze každou 2 neděli v iněsi i
síni ÍOOF Předseda Jakuo Kreník tajemník
Ki Harta LeSueur Oentr Mlnn óčet J Rt
cek pokladník Váe Kráva
Č III v St Paul Mlnn
odbývá své schůze každou 3 středu v měsíci
1'redseda Tnomas bhllda tajemník rrant
Šanda4ft7 H4rison ave St PanMlnn Ú5-
ník Frant Bělka 195 Klchmond St: posl
Václ v Kotnour
Karel Havlíček liorovský ř IV
Mlnneapolis Minu
odbývá své schfize každou l neděli v měsíc
síni i 221 corner of Washington & Oedarave
Ho Předseda Kaichman mistopředs Anton
Vávra tajemník I r Jindra úietník MKnláf
pokladník £ Albrecht
Č V v Nové Praze Minn
ofioyvásvé scbfize každou 4 neděli v měsíci
reo
dseda Volta Ohakroskf
úfetník Václav Posel pokladník
taj F J Nuvot-
okladnik Jakuh
svoboda New ťrafue Mlnn
Komenský ě TI T Hayward
Minnesota
odbývá své sebuzu 1 neděli v měsíci Předa
Kr Šlslek mlstnpředs J Funfar taj Vojt
Pacovský Box 36 Glenvllle Mlnn účetnili
Karel Funfar poklad Matěj BeneSOakland
Minn
Karel Veliký ě VII r Xové 1 řebonl
Minnesota
iiibývá své schfize každou 4 neděl měnící
Předseda Jan Klein ti lslopřťds Vojt Uhlíř
tajmnnik John Fllipek flfetnik Jan Podojil
ookladník Jan Nosku prfivodří Vojt Klein
Ant VelíSek Jos Edl Fr Staska výbor áCet
lan Fllíuek Vojt Uhlíř výbor malotku Tna
rialata venkovní stráž Ant Veííček vnliřni
stráž Václav Edl posel
C VIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbývá své schůze každou 2 neděli v měsíci v
Jednu hodinu dpolv sin! Č 9 P 8 Předseda
rr Dušek mistopreas rr Hureš talemníz
riopoll Marek 819 N Elem St dCetňík Kr
Pecnck pokladník Vác Herdilfka st pro
vodil Dooj Moravec vnitřní stráž Kaípar
Slezák venkovní stráž Josef H Vavřín
Spolek ě IX v Pine City Minnesota
odbývá sve sch&ze každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Stochl místonředseda
Tomát Bažil tajem Jos Bartoš box 32 Beroun
áěetník Jan Hejda Pine City Minn poklad
Jan Šanbavr Pine City Minn
0 X Čechoslovan v Oliria Minn
Předseda Karel Kohn mistorředsela J
lpeíka tajemník Karel Svlhovec áěetník
M PetřICka pokladník Václav O Plovhard
Drovooci v Jakeš vnltfnl stráí K Křiž ven
ki vní stráž V Rarazín úíet výbor J Pávek
Čechle ě XI v So Omaha Seb
Odbývá pchíze každý druhý Čtvrtek v wěsi
cl o osm hodin veíer v síni J Koutskýbo Před
sedá Vác Huchý tajemník Adolf Zcinlák 20
h (J ul afetnib r Kunci 23 9 St poklJ
Vocáses 21 & S St
frlo XII Chrudim v Racine W is
odbývá své scháze každou třetí sobotu v mf
iícl v 7 hodin veíer Předseda Jos lufe-k 10]
Haf(ererHt taj Jos Siehlik Iti2 Milwaukei
8t áěetník J L Sys 1022 Rgh St
Číslo XIII Český Lev v Seafortli Red
wood Co Mlnn
odbývá tchnie kaí lou druhou neděli v měsíc!
Předseda Karel B'uek místopředs Antor
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda Oěeti11
Fr Jar t pokladník Jan Švec
čísle XIV Ladimír Klácel
v Haup WU
odbýtá schnse katdon druhou neděli v měsic
ťřensena rrant Ksnic tajemník vac Kin
aěetnikJos Mendlik Haujren VV 1 poklad
olk F J Koukl
Jan Has 2 XT Hopkins Mina
odbývá své se h fixe každou druhou sobotu
měsíci rreuB kiit ra jua nrumaa
ko Hopklns Mlnn
Sebranka L XVI v Omaha Seb
odbývá své achAse každé první úterý v měsíci
v smi p J w MrtMua rreoa Joa Unlrjt
mítopNds J W Hroch taj Frank Soukup
I1S Ko IDtB SH fétník Jakub Mare pokl
Joaer Vopálka N W cor th and Wllftaon
právodfi Anton Kychlý vnitrní atrál
Tomáá Dn4ek venkovní strál Frank Maret
A Hutllíka K Mana výbor ma tetko
ČírU XVII v Lwrrv lina
odbývá pravidelné chtt první neděli Před
seda Martin Bárto: tajen Wmeel Bartoi
áíetoík J F L pecka pokl Fred H Chán
Č(l XVIII BratH STer
v DrprMd Wi
volili d iledaiH faduík' pMsc4a Jan
Formaa mitopřdada JIH uiipea: taj i
Vlasaiks tit Tocaii KrtelBei Boki Aloll
frar
3j Neziíživnost nemoce žaludeční nechutenství
►íí líiromi (inmna nAI-f- I „ 7
IÉI1
dokazuje nado vňi pochybnost zásluhy
této přípravky Léčí
žlučnatost
svou rychle a jistě
í Tel onydlí 879 — Tel óřaflOTfiy 807
iLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna í 301 Paxton Block
ua rohu 16 a Farnam ul
Úřední hodiny od 11 do 13 hodin dopoledne
od 3 do 4 " odpoledne
Veíer od 7 do 8 v obydli í 1S05 Williams ul
Poslouží ochotně krajanům tf
Dr C Rosewater íí í
0
ČESKÝ
LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Bnildinsr"
Cřadni hodiny: Od 2 do 5
Od5:30dof otIp
V neděli od 10 do 12 dopol
Tel t úřadovně 504-Tel v brto 1217
Bydlí— Číslo 2417 Jones ulice
Db J P Lord
Db Fbed Rustik
Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI
éi " -nexMocaiee
a-v TOSEPA
Ranhojlíi nemoci ženské porady
501 Paxton Block 16 a Farnam ul
OMAHA IJEBR
$W Dopoledne v nemocnici sv osefa
tW Odpol v úřadovně od 2 do 5 hod
úr E Holovtchiner
OFFICE na rohu 16 a Howard ul SheelVi
Block íib dveří 210 Telefon 1438 '
V písárně k nalezení od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer
Telefon residence 1674
DrGifford&Bicknell
očjaí léleařl
Úřadovna 6íb 406—407 Karbach Block
15 a Douglas ul Omaha Neb
Charles Kaufman
pojišťující jednatel
a veřejný notář
Zastupuje neJlepS! pojiáťujíď spoleěnostl
prodává a kupuje majetek nemovitý vydává
přeplavní lístky t Kvropy a do Evropy atd
Pdjíuje pěníte na nemovitý majetek
Office: 213 So J4 St-l Omaha Noh
Na druhém poschodí
tř
The Limltel"evimin:- 1-i'nrm:
loon traín froia CiiuIk ctu
The Kxpie-is
UNEXGELLlD SERVICE
Jv rraln and vcn!ng train from Onmhař
'iiiiie-!s nnd St Taní
T'r :i of aeuti cl eonnertlny linea
W 11 Í:!:L Dist rassr Agil Omalia
J F MERHY AOP-
8 pmow rozr
DO TEXAS
PulimanoTT BeíIcIoté spací m z riiie
iůmm íozy n titů rialácii
Xejlep&l drahá du vřech uifsl
laaM ladiauskéni airaii Irtaaa
Mtxik a aa ťadflckria pvbrdu
Jde pfimo du
yobm Cunnts GxKSfiiV
DaUu rL¥arthZHMon
Ealtca Taylor C±uxr!2x
Uáhat Cnriaba balOrKS
UCrs% Sntoi llrtíi
fVlfV? Tř 7
— — 1
ít
1 v
fi'::
'0
V-L v
i
vru
i
UiLL
r
s v:-
j