Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
1
POK
Založen 187K%XXXI
OMAHA NEBE YE STÍtEDU DNE 13 LISTOPADU 1901
Číslo 15
Západu
R O K
v
v
ř
Z KMh
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
Přehled ze syéta politického a kronika udutí
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
t Senátor Mark Hanna objevil
se v pátek v Bílém dome ponej
prv od tragické smrti presidenta
McKinleyho Provázen byl John
u Muburnem předsedou pan
americké výstavy v íiunalo v je-
bož dome McKinley skonal
X Konečně rozhodnuto že bi
tevní loď Illinois má býti vlajko
vou lodf podadmirála Jrownin-
shielda až ujme se velení evrop
ské eskádry Na Olympii jež
byla povodně k účeli tomu připra
vována pojede nejspíše admirál
Dewey jako zvláštní zástupce
Spoj Států ke korunovaci angl
krále Edwarda
X Německá vláda pokoušela se
domoci se koupí uhelné stanice v
moři Kaťibejském avšak nauka
Monroeova že žádná vláda evrop
nesmí míti část půdy neb nějaký
ostrov v Americe stála tomu v
cestě Německá vláda aby nauku
tu obešla navedla hambursko
americkou paroplavební společ
nost jež těší se vládní podpoře a
jest povinna v případu války po
skytnout! německé vládě veškeré
své lodě aby v zájmu vlády kou
pila nějaký přístav a uhelnou sta
nici na oko pro sebc Než úmysl
vlády německé tajemník Hay do
kladně postřehl a d=U také na jevo
že si nepřeje aby žádosti hambur
sko-amencké paroplavební spo
lečnosti prodána byla na př
uhelná stanice blíže Cartageny
ježto by tím vláda německá ovlá
dala nejenom celé moře Karibej
ské a i východní vjezd do mezi
mořského průplavu
X Velitel Benjamin F Tilley
guvernér námořní stanice v Tu
tuile podal námořnímu minist?r-
stvu- výroční ? zpráva -t~ 4jíi'er
zmiňuje hlavně o dvou zajíma
vých zvláštnostech samojských
ostrovana Čas od času se vydá
vají celé osady na návštěvu zva
nou
"melanga Nechá se veŠke-
ré
práce a mladí i staří muži
Ženy i děti jdou na návštěvu
Pohostinství jest vyvinuto silně u
samojských domorodců kteří to
považují za neodvratnou povin
nost aby své návštěvníky skvělým
způsobem vyčastovali Návštěv
níci zůstanou na místě tak dlouho
pkud vydrží zásoby jídla a nápo
jů Pak opustí místo aby se dali
hostiti opět v sousedním místu
Jinou zvláštností jest podávání
skvostných darů při hostinách
To jde tak daleko že se mnohdy
tím ožebračují celá místa Tilley
praví že z jeho pednětu se nyní
domorodci v tom ohledu mírní
X Včera oznámeno státnímu
odboru Že generální konsul v
Apia Samoa Luther W-Osborn
z Nebrasky zemřel Osborn na
rodil se v Ithaca N Y a během
občanské války sloužil v jednom
new yorském pluku Po ukončení
války přestěhoval se do Nebrasky
a provokoval prakci právnickou
V Blair usazen byl po mnohá léta
V roku 1897 jmenován byl kon
sulem na ostrově Samoa '
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Neštěstí v nakládárnácn
V nakládárnách Schwarzcbild
& Sulzberger v Armourdale Kas
přihodilo se v neděli neštěstí
jemuž padly dví životy lidské v
oběť Neštěstí to událo se v hlu
boké jámě v níž umístěny jsou
stroje Čtyři dělníci zaměstnáni
byli na opravě strojů když pojed
nou vylétla velká záklopka jíž
používáno k regulování tlaku a v
okamžiku všichni dělníci zabaleni
byli mrakem vařící vody a páry
K záchraně nebožáků nemohlo
býti ničeho učiněno až když
všechna voda vytekla Jeden děl
ník Murphy vytažen byl již jako
mrtvola jiný dělník Russell ze
mřel za Čtyry hodiny McMahon
sotva vydrží a W E Hoover jest
nebezpečni opařen - -
Obrovská fcndovi
í New-yorskému stavebníma od
boru předloženy byly plány na
stavba lopatrovébo hotelu jéj]
hodlá zbudovati Subway Řealty
Co na západní straně Park ave
od 41 do 41 ul i Stavba jel
dosahovali bode výle 35 j stopy
ZIKY
7
státi bude asi {2000000 Hotel
obdrží jméno "Hotel Terminus'
Zdokonalené zbrani
Generál Joseph Wheeler jenž
mešká ve Filadelfii oznámil že
městě tom má býti zřízena největší
dělolijna a zbrojnice v celé zemi
že pomýšlí se na přetvoření zbraní
jakých používá spolková armáda
a spolkové loďstvo Crampové
majitelé zdejší loděnice přiměli
prý dotyčnou společnost k tomu
aby její závody přeložila do města
kvakerů Tato společnost vlastní
vynález kterým po výstřelu z ruč
nice aneb děla vyvinuvších se
plynů 'může se použiti k zmírnění
zpátečního nárazu dále k odstra
nění vystřelené patrony a k uve
dení nového náboje do hlavně
Činnost podobných děl a ručnic
jest prý přímo úžasná Vražedný
účinek těchto uových děl jest prý
tak hrozný že armáda jimi vy
zbrojená stane se nepřemožitel
nou a může zničiti každou armádu
na světě Zkoušky které se ko
nily s novými zbraněmi v New
portu u přítomnosti zástupců ar
mády a loďstva všeobecně prý
překvapovaly Při zkoušce ve
sklepě jedné budovy bylo z ručni
ce vystřeleno 2$ ran v sekundě
Vynálezcem této hrozné zbraně
jest S N McClelan zClevelandu
Aby nemusel tajemství svého vy
nálezu nikomu sdčliti studoval
McClelan práva zejména zákon o
patentech) takže si mohl sám pa
tent opatřiti
Neznámí travlčl
Mezitím co mladý farmer Joe
Naberhaus bydlící asi čtyři míle
severozápadně od městečka Breda
la dlel s chotí svou v neděli v
kostele vešel kdosi do obydlí jeho
posypal chléb a máslo strychni-
nem vsypav téz neco jedu do
konvice 3 kávou jež stála na sto
-te-Kdy4 se matíždé vrátili z ko
stela pustili se s chutí do jídla
netušíce že pokrmy jsou otráve
ny raní mbernausová okusila
kávu avšak shledavši že jest pří
liš hořká vyplivla ji Muž její
snědl něco chleba a másla a asi v
patnácti minutách pocítil hrozné
bolesti Manželka jeho dala mu
sklenici mléka načež pospíšila k
sousedům o pomoc Když se
vrátila domů nalezla chotě svého
ve stavu ztroulém Byl vložen
do kočáru a odvezeu- do rněstečks
lékaři kterýž seznav že Naber
haus jest otráven dal mu lék pro
dávení Rychlou pomocí tou bude
snad život mladého muže zachrá
něn Asi před rokem učiněn byl
pokus otráviti jeho koně avšak
nezdařil se Asi před týdnem
když Naberhaus loupal komu
nasypal mu někdo do nádoby s
vodou jedu avšak Naberhaus to
spozoroval — Šerif Nestle byl o
vražedném útoku posledním uvě
doměn a týž učinil již kroky aby
vinníka vypátral Okolní obe
censtvo jest velice pobouřeno
Nejvřtší ažlo na svítí
Z Troy N Y oznámeno v
pondělí že ihned jakmile dodána
budou Betlehem Steel Co nová
dělová ucha započne se ve spol
kovém arsenálu ve Watervlit s
prací na novém ičpalcovém dělu
jež určeno jest pro Fort Hamil
ton v new yorském přístavu Dělo
toto bude největší jaké kdy bylo
zhotoveno Bude se nabíjet! ze
zadu a sestrojeno bude tak Že i
dítě moblo by je vypálili Do
nese do vzdálenosti 21 míle
Bovkot neni dovolen
Chicagský spolkový soudce
Kohsaat vydal soudní zípověď
proti unii zakázkových krejčú
kterou se její úřadníkům a Členům
zapovídá ohrožovati obchod jisté
krejčovské firmy v Cincinnati O
a vměšovati se do obchodních zá
ležitostí této firmy Na žádost
žalující firmy zapovídá soudní roz
kaz též rozšiřování cirkulářů
ohledni boykotu jakož í zasílání
písemních telegrafických neb te
lefonických zpráv jiným firmám
neb dělnickým organisacím že
uvedená firma jest podnikem or
ganisovanérau dělnictvu nepřátel
ským ' poněvadž se j zdráhá za
městnávali neuniové dělníky ne
chce zavést uniovou známka
Soudní zápověď vyvolala mezi
chicagskými dělníky velkou ne
voli poněvadž jest namířena
proti boykotu --- s
Zastřelil se před svatbou '
V Logansport 'Ind střelil se
v úterý Elmer Montgomery právě
když se strojil k oddavkám do
spánku a zemřel v několika minu
tách aniž by udal nějakou příči
nu' proč tak učinil Včera měl
býti oddán se slečnou Edyth
Thomasovou kteráž jest nyní
zoufalou nad smrtí svého miláčka
Bankovní lupiči se tuží
V pondělí v nocí vnikli lupiči
do banky v Plymouth la a pou
Živše dynamitu roztříštili nejen
pokladnu a sklepení nýbrž 1 bu
dovu značně poškodili Uloupi
vše £1500 zmizeli beze stopy
Toto jest již sedmá bankovní lou
pež v Iowě během jednoho měsí
ce — Včera časně ráno vnikli lu
piči do poštovní budovy v Bristol
Ind pomocí nástrojů lež v ko
várně sebrali Čtyři lupiči střežili
budovu a dva "pracovali na po
kladně Výbuchem vzbuzeni byli
obyvatelé městečka a v brzku
rozpředla se mezi občany a lupiči
tuhá šrútka v níž dvě osoby
byly raněny Lupiči konečně
unikli i s lupem sestávajícím z
1 1200 hotových a z kolků v ceně
$500
Bohaté ložisko zlata
St-paulský Časopis "Dispatch"
obdržel z Heleny Mont- zprávu
že bylo nalezeno na staveništi
nové spolkové budovy bohaté lo
žisko zlata Dle smlouvy uza
vřené mezi spolkovou vládou a
společností CoDgress Constiuction
Co v Chicagu má tato společnost
právo k vykořistění nálezu
Vrážedný útok
na vynikající osobnost rozčilí ne
smírně i takové vrstvy obecenstva
které jsou obyčejně dosti nevšíma
vými k veřejným událostem Má
lokdo si však při tom vzpomene
že i on sám je neustále vystaven
vražedným útokům podvratných
mocí které sice "nepracují'' re
volverem neb dýkou ale tím jistěji
zasazují své zhoubné ráoyusmrcu
jící často jen ponenáhlu ale bez
pečně Ranami těmito zasazenými
od nepříznivých vlivů povětrnosti
dále od zlých účinků nepřiměřené
stravy velké námahy a vůbec ne
přirozeného způsobu života jsou
nemoce a v první řadě trpí jimi
ústroje nejdúležitčjší orgány zaží
vaní jichž snadným ochuravěním
trpí a hyne celé tělo S blížící se
už valem zimou nastala zas kriti
cká doba častých útoků na zdraví
lidské před nimiž však' se může
Člověk již ku předu chrániti sílícím
prostředkem jakým je v první
řadě po léta již skvěle vždy osvěd
čené Trinerovo léčivé hořké víno
Vyčistí a sesílí útroby upraví za
žívání a stolici rozproudí osvěží
vytvoří zdravou krev a zmaří
vznik podobných chorob jimiž
bývá v této době člověk ohrožen
V tom shoduje se mínění zkuše
ných lékařů s tisíci dokázaných
případů Jediný vyrabitel tohoto
prvního opravdu léčivého vína v
Americe jest Jos Triner 799 S
Ashland Ave Chicago u něhož
možno nahlédnout! v četná po
chvalná vysvědčení od hodnověr
ných osobností Výrobek jeho
který je zároveB osvěžujícím ná
pojem jemné chuti koupiti lže i
v lékárnách ale nutno žádati jen
zaručeně pravý skutečně blaho
dárný který prokáže každému
služby neocenitelné
V Atlantic N J zemřela v
neděli I3letá Elizabeth Griffitho
va strnutím čelisti přivoděným
očkováním Byla cčkována před
18 dny v městské nemocnici
Slečna Helena Gouldova da
rovala kolej: Rutgers v New
Brunšvicku N J $25000 Stej
né sumy peněz věnovala onehdy
učelištím jiným
V sobotu usmrcen byl v
Council Bluffs la elektřinou
dělník Frank McCoy Vylezl na
věž 150 stop vysokou aby opravil
tam lampu elektrickou dostal se
však do styku s vodícím drátem a
byl okamžitě usmrcen
Prudký sácbrat sáSkrU ijéiem
"Minulou zimu mělo jedno mé
dítko prudký záchvat záškrtu"
praví starší John W Rogers kře-
sťan-evangelista z Filey Mo
Dal jsem mu několik dávek
Cbamberláin's Cough Remedy a v
krátkém čase všeliké nebezpečí
minulo a dítko se uzdravilo"
Tento prostředek neléčf pouze
záškrt nýbrž když použije se ho
ihned jakmile objevf se první
známky předejde i záchvatu
Neobsahuje ani opium ani jiné
Škodlivé součástky a může býti
podáván bezpečně jak nemluvně
ti tak i dospělému Na prodej u
všech lékárníků „ „
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy re svité politickém 1 společenském
Rakousko-Ubersko
Sympatie pro Bůry — Vysloveni sou
strasti nad úmrtím McKinleyho
Veřejné záležitosti Rakouska
musí v přítomné době poskytovati
velmi málo zajímavé látky kor-
respondentúm americkým neboť
za celý týden kabel nepřinesl od
tamtud ničehoco by stálo za zmín
ku Pouze to že veškeré humori
stické časopisy odsuzují v karto
nech a vtipech barbarské jednání
Anglie proti Búrům a vážné politi
cké časopisy útočí na Angličany a
dovolávají se sympatie veškerého
Němectva aby bylo zakročeno ve
prospěch Búrú Vojenská neschop
nost Anglie je při tom "stavěna na
pranýř
V uherském sněmu vyslovil
předseda hlubokou soustrast nad
zavražděním presidenta SpojStátů
a navrhl pak adresu soustrasti
kterýžto : návrh byl jednohlasně
přijat a do protokolu zanešen
Francie
Úplné vlthstvi nad Tureckem —
Deutchova odmina přiříena San
tos Dumontovi
Francouzská vláda slaví rozhod
né vítězství nad Tureckem svým
rázným jednáním neboť bylo již
úřadně do Paříže oznámeno že
veškeré nároky Francie bylynejen
uznány ale zároveB také částečně
vyrovnány a diplomatické spojení
mezi Tureckem a Francií bude co
nejdříve obnoveno Admirál Cail
lard následkem této rychlé povol
nosti sultána obdržel rozkaz aby
se svým loďstvem opustil ostrov
Mityléně a odevzdal celnice opět v
ruce tureckých úřadníků leč naří
zeno mu zároveB aby s loďstvem
neopouštěl turecké vody a zůstal
tam v některét- přístavu pro ver
Škeré možné případy
Vláda tímto dokonalým vítěz
stvím b)la sesílena a časopisy i
poslanci kteří s počátku sporu s
Tureckem na vládu útočili ti nyní
buď uznávají cenu jejího vítězství
aneb mlčí
Geniálnímu větroplavci Santos
Dumontu jemuž prvnímu podařilo
se zhotoviti řiditelný balon byla
přece jen vyplacena Deutchova
odměna 100000 franků Většina
Aero klubu vedená princem Bo
napartem uznala že Santos Du
mont splnil veškery požadavky a
podmínky této ceny a ač byla
silná opposice v klubu proti udě
leiií této odměny větroplavci tu
přůce jen přátelé Dumontovi zví
tězili SaatosDumont rozhodnul
se polovici této ceny a sice 50
000 franků věnovati chudým mě
sta Paříže 30000 franků obdrží
pomocník Dumontův Aime a zbý
vajících 20000 franků rozděleno
bude ostatním pomocníkům kteří
balon sestavovali
Někteří členové Aero klubu
jsou však dosud zaujati proti Du
montovi bezpochyby proto že te
cizincem a jeho nabídka že posta
ví klubu novou kolnu pro balony
byla zamítnuta Obyvatelstvo však
přátelstvím veřejně projevovaným
nahražuje Santos Dumontovi tuto
nízkou závist
Rosko
Nedbají o přátelství Anglie — Utok
na gen Áletgela — Sibiřská dráha
dohotovena — Nový iivnostenskf
řád — špatná úroda
V poslední době jevila se v an
glických vládi blízkých novinách
patrná snaha zalichotiti se ruské
vládě lei ruští státníci si tohoto
podezřelého lichocení nechtějí vší
mali neboť Anglie nejen v ruském
obyvatelstvu ale i v nejvyšších
kruzích vládních považována je za
největší nepřítelkyni Ruska a těm
to kruhům nevymizí nikdy z pa
měti že Anglie to byla která vždy
stavěla se proti pláiům Ruska a
snažila se je a to mnohdy s úspě
chem zničiti
Na gen Kleigela vrchního pre
fekta policie petrohradské učinil
dne 4 listopadu jakýsi cizinec
útok se střelnou zbraní Přišel k
němu s jakousi žádostí která však
byla jen záminkou aby ae ku ge
nerálu dostal a jakmile byl přive
den do jeho kanceláře počal na
nij stříleti Po vypálení dvou ran
byl však odzbrojen a zatčen Gen
Kleigel poraněn nebyL
zámoří!
Minulé pondělí ve výroční den
korunovace carovy byly poslední
koleje na sibiřské dráze položeny
Dráha z Vladivostoku byla s hlav
ní tratí spojena a bude teprve za
několik měsíců všeobecnému pou
žívání otevřena Dráha do Port
Arthuru jest již veřejnosti ode
vzdána a nyní se pracuje pouze na
trati kolem jezera Bajkalskéhojež
má být během jednoho roku dokon
čena Finanční ministr Witte chce
státní radě předložití nový živno
stenský řádjímž má býti ruskému
promyslu poskytnuto více volnosti
k rozvinutí se Ruský průmysl ie
dosud příliš malý a ministr má za
to že jeho uvolnění bude míti na
rychlejší jeho vzrůst značný vliv
Ministr zemědělství uveřejnil
právě zprávu o poslední úrodě
obilní a z ní vysvítá že tato bvla
daleko pod úroveB Ozimka v pro
vinciích na Donu byla velmi špat
ná Také v Polsku a v Baltických
provinciích byla sklizeS malá
pouze na iiho-západě rolnictvo
mělo poněkud slušné sklizně Dle
této zprávy odhadnuta jest celko
vá úroda obilní takto:
Zita t iooqqoooo pudů fpud
rovná se našim 26 ft] pšenice
55i)747)Ooo pudů ovsa 6674-
000 pudů ječmene 304289000
pudů a prosa 92867000 pudů
Aturlie
Smutni vyhlídky — Tajný plán —
Nové vojsko do jil Afriky — Zase
nové dané — Buller vs Roberts
i Dne 10 listopadu byl dosazo
ván nový lordmayor města Lon
dýna s obvyklými ceremoniemi a
večer uspořádána ve staré cechov
ní síni hostina jíž se súčastnilo
asi 2000 osob Při této hostině
byl přítomen též lord Salisburý
president ministerstva'' a" ten na
přípitek pronesl řeč v níž omlou
val vládu že v jižní Africe dosud
nemohla ukončiti válku s Búry
Pozvolný pokrok války nezavinují
prý ani generálové ani nedostatek
vojska ale veliké v cestu se sta
vící obtíže
Z celé řeči bylo zřejmo že oby
vatelstvo Anglie musí se připravit
ještě na dlouhý zápas musí nésti
obrovské břemeno spůsobené vál
kou aniž by vědělo bude li to
něco ptatao Řeč Salisburyho při
jata byla velmi chladně a vůči
presidentu ministerstva jevila se
všude až nápadná reserva
Časopisy jež vyšly druhého dne
jsou s řečí Salisburyho nanejvýš
nespokojeny a některé ji přímo
odsuzují
V sobotu odplul do jižní Afriky
gen Tan Hamilton který byl
jmenován náčelníkem gen štábu
Kitchenerova Týž nese sebou
plán a zároveB rozkazy k energič
tější kampani v jižní Africe a dáno
mu nařízení aby válka tam byla
pokud možno ukončena do králo
vy korunovace
Angličané mají tedy už plán
nyní jen aby Búři svolili k ukon
čení války a bylo by to 'all righť
Ale ty tajné plány jsou obyčejně
náramně nejistý jak se Rakousko
přesvědčilo u Králové Hradce
Ministerstvo se chystá ku další
mu vyslání 5000 mužů na bojiště
Nyní nalézá se v celé Velké Brita
nii 7000 mužů jízdy z nichž však
velká část jest ne vycvičena pro
válku a proto se vláda zabývá
myšlénkou povolati k činné službě
dobrovolníky z domobrany čili
tak zvané yeomanry Vláda hodlá
také z jižní Afriky odvolati muž
stvo které je tam již přes a roky a
chce nahradit je mužstvem z Indie
Tajemník vládních financí Mi
chal Hicks Beach pronesl v Bri
stolu řeč kteráž jest nepřímým
oznámením nových daní jež čekají
na anglický lid — Poukázal na
ohromné vládní výlohy podal pře
hled válečných daní a pravil že
vyhlídky do budoucnosti jsou trud
né a doložil k tomu: "Výlohy na
válku v jižní Africe jsou ohromný
a ta se stále protahuje a násled
kem toho jest možno že bude
žádat národ v příštím roce o nové
poplatky a další oběti"
V Nottinghamu uspořádána byla
dne 7-listdemonstrace proti lotdu
Robertsovi při příležitosti udílení
asi 1000 válečných medalií vojí
nům Gen Roberts byl na veřejné
ulici potupen smíchem a výkřiky
- O
jSSMSMSf
iTiJgn
víti
u 11)00 t)tMiofch doniácluh prudinfttb víe velo1 levně Uspokojím Vá
nÍH vrátíme penite KhMJ1 odkupnlk dostane pěknf dárek Nakoupí
a Itio m6íBie ai vybrutl lucernový dárek i ia 1100 aollarovj1 dárek atd
10 procent vatl objednávky
UUttaHtněte domov tvftj a
Rinejilm hudebním nástrojem pro domácnost Skýtá vfce zábavy neř 100
dollurová harmonium Vily
dební Ditko může na ním brátl Vllchnl Kupci )oa překvapeni a potě
lení Jeíto daleko předntlhl Jloh oCekáváni Hi ale vlíe než 100 kouakt
lak přiložený leznum ku kažu skřínce vykazuje MMe ho bytl používáno
v kiMtelich vo žkolách pěveckých a Jiných auolctab při doprovodu zpěvu
-Jenom K)00 v pékněm pouzdru hudebninami Uhcete ll bude vám
hudi4iul Htrol tento poslán po obdrženi II 00 ťoilete Se na katalog
mm m co :i sh st i o h 1179 11 u
a gen Bullerovi nedávno sesaze
nému provolávána sláva Ano i ti
jimž dostalo se válečných medalií
provolávali při hostině na to od
bývané slávu Bullerovi neboť lid
s ním sympatisuje a považuje gen
Robertse za příčinu jeho sesazení
Turecko
Přilezl ku kříži — Smrtveliovfzíra
Turecký sultán ještě nikd ne
vyhověl tak rychle přání některé
vlády jako to učinil nyní ve sporu
s Francií Sotva že francouzské
loďstvo přistálo u Mitylénu a zau
jalo tam celnice sultán okamžitě
vydal nařízení aby veškerým po
žadavkflm Francie bylo vyhověno
a zároveň dal francouzskému zá
stupci Zapstovi poukázky na celní
příjmy jimiž budou nároky fran
couzské vlády vyrovnány
Dne Qí list zemřel v Cařihradě
velkovezír Halil Rifab paša na
jehož místo byl prozatímně dosa
zen Abdur Rahman paša nynější
ministr spravedlnosti Velkovezír
jest hodnost státního tajemníka a
po sultánovi a jeho nástupci ie to
nejdůležitější osoba v turecké říši
Z bojiště v jižní Africe
Bot ha ukořistil dvé děla — Provolá
ní Bothovo—Nová taktika Búrů
V poslední srážce mezi Bothou
a Bensonem která skončila tak
velikou ztrátou pro Angličany
Búrové ukořistili také dvě děla a
jak Kitchener ozpamuje odvezli
je s bojiště když anglická ambu
laňce sbírala raněné a anglické
vojsko nemohlo tedy střílet na
Búry děla odvážející -
O zjrátách Búrů v této srážce
se neví nic určitého avšak Kitche
ner je odhaduje asi na 200 mužů
— zabitých a raněných Mezi za
bitými nalézá se komandant Oper
man a bratr Bothův Kristián po
raněn byl dosti nebezpečně na
ruce Burove odtáhli po bon a
Angličané ztratili po nich všecku
stopu Bezpochyby že se opět
objeví někde v místech která se
jim budou jevit vhodná k novému
výprasku pro Angličany
Jako odpověď na poslední pro
volání Kitchenerovo uveřejňuje
gen Botha jako vrchní velitel
Búrův jiné v němž praví: "Poně
vadž žádný úřadník Oranžského
státu a Zavaalska žádný velitel
aniž občan těchto republik nemá
v úmyslu uposlechnouti provolání
lorda Kitchenera neboť provolá
ní to obsahuje obyčejné anglické
lže a poněvadž jím byl jen odpor
občanů sesílen proto já Louis
Botha co vrchní velitel vojsk re
publikánských se svolením vlád
nich úřadníků a občanstva obou
republik prohlašuji lorda Kitche
nera a vojsko pod ním proti nám
bojující za přestupníky zákonů
jihoafrických a nařizuji všem ob
čanům obou republik i Kapské
osady aby každého ozbrojeného
Angličana zastřelili kdekoliv se s
ním sejdou"
Búři nyní roztřikli se v menší
oddělení aby snadněji mohli pře
silám anglickým uniknout! avšak
vzdor tomu udržují stále mezi se
bou spojení pomocí špehů a kdyby
snad některé toto menší oddělení
mělo být napadeno tu ostatní mu
mají přispět ku pomoci
Zprávy osobni
— V sobotu přibyl do Omahy
krajan p Jos Bartůněk z Farwell
Neb aby zde vyhledal si pomoci
lékařské V pondělí odebral se
do ústavu Dra K H Breuera
známého pod jménem "Omaba
Sanitarium'' v č 958 sev 37 av
— Vážený krajan a př °1 náš
p Jan Ohnesorg ze South Omahy
navštívil nás minulé pondělí aby
se s námi rozloučil Odjel včera
do St Joseph Mo za synem
svým p J Ohnesorgem ml Pře
jeme oběma přátelům našim mno
ho zdaru
— Pan Vác Blatný hostinský
z Bruno Neb dlel minulý týden
v Omaze za obchc " ími záleži
tostmi Pfi té příh otú zasta-
u
jNejlacin£jší obstaravatelský důra
l0Tarny romno jen nasoDcnoani pian
í3nebo ztratíte peníza - -
tofwj Kromě hudebních níaťoit atd prodáváme
-BhrV ft hádunlívnmmláriAC AlAVriAb4 nnvlnbs
doxtunete zpit
''Horno Muslo Box" oelDodlvnílIlm atnejla-
pohotově Nevyžaduje iád ně anaioatl hu
I""""-'
4 plné kvarty
10 roků staré
! "Caney (Ml
J kořalky
í za $300
j ZÁSILKA VYPLACENA!
Spokojenost zaruiena neb
i peníze se vrátí
J ADRESUJTE: -
í Chicago Liqnor House
402 North I6th St OmahaMeb I
5 REFERENCE: VSeobny obchodní Jedna- J
telny a expre&snl apolečnoatl I
I {W Za správné vyřízeni víech objedná- !
t vek ruíí red 1 1 6ml33
vil se v naší úřadovně a sdělil
nám že jak on tak i všichni kra
jané v Butler okresu mají neho
ráznou radost ze zvolení tří kraja
nů pp Ptáčka Hrušky a BouŠe
do úřadů okresních
Zprávy spolkové :
Lože Jan Hus ř 5 K of P
odbývati bude schůzi ve středu "
20 list v 8 hod večer v Sokolov-
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá ZároveB při
padají volby úřadníků Z rozkazu
Vei:KáncléřěT'T"Be"dTŠláma
Tábor íiebraska í 4771 MWA
odbývá ve středu (20 list) pravi
delnou schůzi v síni p Hrocha
jest žádoucnoby každý soused do
schůze té se dostavil
John Brázda fclerk
Tábor Columbus číslo 69 WOW
odbývati bude pravidelnou schůzi
v úterý dne 19 listopadu Velice
důležitá jednání a volba delegátů
předléhá Každý Dřevař dle mož
nosti by se měl dostavit
K Stěnička klerk
Pozor Sokolové!
Dnes večer odbývá se pravidel
ná schůze v 8 hodin Přítomnost
všech členů žádoucna
Karel Špalek taj t
Skočila na hřebík hrábí
Malá dceruška p I N Powella
skočila na obrácené hrábě s hře
by jichž tisíc váží 10 liber a jeden
z nich projel jí nohou úplně dru
hý pak s polovice Chamberlain's
Pain Balm ihned byl použit a po
pěti minutách bolest zmizela a
žádná vůbec více se nedostavila
Ve třech dnech dítko mělo na no
hou své střevíce jako obyčejně a
nepůsobily mu žádné nepohodlí
Mr Powell jest velmi dobře zná
mým obchodníkem ve Forkland
Va Pain Balm jest antiseptický
a léčí takové zranění bez podebí-
rání a v třetinft času jaké vyžadu
je obyčejné léčení Ku koupi ve
všech lékárnách
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak í
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhf1 pro
plodiny farmerské
0 bližší podrobností pište na '
!" ' ' Geo W Bdi
poumkovf koaOaaf Hudaom Wli
1 — "£? H MtRmt
Uproe A Q P A„ B Paal Miaa
r-
r
V
I' t
I r
1
sf v-
Ir"
y
i r
I
i-
[i '
lit
i:
- f
°9 i
t
'Á
i V
Ji aw
f 1
I v
1 -'
t
5
i'
í a
í ti
v
T
i'
]
i I
i
3
1 -
s "