Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 23, 1901, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' - JI '
0
OKROIC ZÁPADU
f
k OMAHA
— črno&i omazStl chystají
požádati guvernéra Savano o omi
lostnění 0 toudruha svého Sam
Payne a jení před aedmi lety od
loučen byl k doživotnímu věieof
pro vražda bílé dívky Mand Ku
bélovy Sebrali již podpisy devíti
porotců kteří? ťaine-a uznali vin
ným a již jnou nyní ve prospěch
osvoborení Payne a Jeden z po
rotcu ú íernřel a přátelé Payne
ovi pátrají po ilvou ostatních
Mimo to Jiají již připravenu petici
podepsanou 800 občanu mezi ni
miž jest i několik svědku již proti
Fayne ovi svědčili Vzmáhá se
domnění Že Payne odsouzen byl
nevinně ač k zločinu se přiznal
— - R S Gallant zaměstnanec
u Omaha Telephone Co pracoval
předminulé úterý odpoledne na
vrchu telefonního sloupu blíže 25
ave a Jackson ul když pojednou
řemenjítnž připoután byl k sloupu
se přetrhl a Gallant sřítil se na
dlažbu Byl odvezen 4o presby
teriánské nemocnice kdež shledá
no že Gallant zlámal si pádem
obě ruce a mimo to zranil ?e vážně
na těle
— Městský návladní south
omažský Lambert podal tři žaloby
proti Omaha Gas Co- a jednu proti
Joseph Schlitz Brewing Co na
vrácení řioooo jež město South
Omaha zaplatilo osobám jakožto
náhradu za utrpěné poranění V
žalobách se tvrdí že obi závody
jmenované zodpovědný jsou za
zranění osob a tudíž i zavázány k
náhradě peněz městem South Oma
hou vyplacených
— Před distriktním soudcem
Keysorem projednáván byl podru
hé soud George W Shieldse proti
Bee ťublishing Co pro urážku na
cti a porota vynesla rozsudek ve
prospěch 2alcbnlkapřiřkauvši mu
náhradu $2500 Původní rozsudek
zněl na $7000
— Dvacet sudů Korbelová vína
od nynějška do nového roku chce
a musí prodati K W Bartoš a
proto prodává je laciněji než je
sám koupil 12x4
— Delegace sestávající z rad
ních Karra Lobecka Hascalla a
Trostlera navštívila ve -středu
předsedu společnosti pouličních
drah Murphyho aby požádala
jej o braké zřízení tratě na 33 ul
Ježto však generální řidite: Smitb
v jehož obor práce ta spadá dlel v
konvenci spolku pouličních drah v
New Yorku odložena záležitost
tato až na dnešek a Smith roz
hodné kdy se stavbou tratě té za
počne — Příští pátek 25 října jest
druhý den registrační Tento
podzim musí každý kdo chce dne
5 listopadu voliti býti znovu re
gistrován ať se již přestěhoval z
precinktu kde byl dříve registro
ván aneb nikoliv Při registraci
této dlužno udati každému též
politickou stranu ku kteréž se
hlásí chce-li se v budoucnosti
podileti v předvolbách své strany
Toto jest velmi důležité ježto
na podzim nebylo dovoleno súčast
niti se předvoleb mnohým voličům
jak republikánům tak í demokra
tůni jižto opomenuli př: registra
ci prohlásiti se pro tu neb onu
stranu-
— Abychom krajanům našim
usnadnili vyhledání místa v němž
jsou oprávněni dáti se registrov :ti
uvádíme registrační místnosti
nrvé a druhé wardě Prvá warda
— první distrikt v č 1018 již 10
ul druhý distrikt v č 1704 již
10 ul třetí distrikt v č 2607 ji?
13 ul čtvrtý distrikt ví 1108
již 7 ul pátý distrikt v č 1703
již 10 ul šestý distrikt v č 2545
již 20 ul sedmý distrikt v c
li 21 již 6 ul a osmý distrikt v č"
i8iíiiž s ul — Druhá warda —
Drvní distrikt v č 1523 Leaven-
worth ul druhý distrikt v č 1923
Leavenworth ul třetí distrikt v č
T222 již 20 u! čtvrtý distrikt v
č 1259 již 16 ul pátý distrikt v
č 1453 již li ul šestý distrikt v
í 1430 již 16 ulsedmý distrikt
v č 2206 již 16 ul- osmý distrikt
f č 2331 již 20 ul devátý di
strikt V č 150' Vinton ul desátý
distrikt v č 17 10 Vinton ul a je
denáctý distrikt v č 3301 již 24
ulice
— Pan Antonín Křeček má ele
gantně zařízený hostinec na rohu
13 a Howzrd ul a obslouží kra
jany ochotně řízným mokem z
Omaha Brew Co Výtečné likéry
a doutníky vždy v hojné zásobě
Jdete-li kolem neopomeSte se tam
zastaviti na jednu a jistě podruhé
nepojdete jinam _ f t
_ Ve středu krátce před půl
noci dopraven byl na policejní
ttaoici Abe Bayne "přemožený"
dkoholem Sdělil policistům Že
i ''Ze 10 Farnam ul oloupen
tl dvěma mladými černochy o
Izo drobných peněz a o ček na
" ♦3 Neblahá "opice" připravila
'} trea o peníze ale i o svobodu
:? tjl Bvěwiěn
? —iw fw+ QaMaa TkbtaW
wtň 4 — wJ~l- Pně
v MMkMÍln tn rte
— Pévftký odbor Til Jed
Sokol ichraje v neděli dnu 10
listopadu operet ku "Lucifer' vc
prospěch české svobodomyslná
Ikoly Vzácná ochota pěveckého
odboru zasluhuje plného uznání
českého obecenstva a výbor Školní
]est přeivědčen že krajané naši
hojnou návštěvou odmění snahu
bodrých pěvců našich — x
— Za jeden dollar obdržíte u
K W Bartoše galoi nejlepšího
Korbelová vína 12x4
— Republikánským navržen
cem pro úřad okresního pokladní
ka jest p William J Hunter
Pan Hunter vlastní grocerní ob
chod po minulých 15 let a přičiň
livostí svou jakož i správnosti
dodělal se v něm skvělých úspěchů
Obchod jeho nalézá se na 24 a
Binney ul v Šesté wardě William
J Hunter bral sice vždy vřelou
účasť v obecných i politických zá
ležitostech avšak dosud nikdy
netoužil po jakémkoliv úřadu Pan
Hunter jest znám jakožto muž
poctivý a obezřelý a bude li zvolen
do důležitého úřadu toho dostane
se občanům v Douglas okresu
úředníka nacejvýš schopnéhojenž
spravovat! bude úřad po spúsobu
obchodním ku prospěchu všeho
občanstva a zejména poplatnictva
Muži kterýž se dodělá úspěchu v
životě soukromém a jest řádným
a svědomitým v Kazuem onieou
mělo by se opravdu dostati pod
pory voličů
— Nedělní divadelní předsta
vení pořádané dramatickým od
borem Těl Jed Sokol vydařilo
se nad očekávání skvěle Bylo to
prvé představení v letošní sézoně
a musíme aoznati ze aivaaeini
období toto zahájeno úspěšně i
Prostranná sí5 Sokolovny naplně
na byla obecenstvem jež s největ
šítn zájmem sledovalo zdařilé vý
kony herců "Zmatek nad zrna
tek'' fraška o pěti jednáních není
ovšem žádným cenným plodem
umění dramatického avšak vyni
ká říznýiri vtipy jimiž od počátku
až do konce hojně jest propletena
Úlohy nalézaly se v rukou nejlep
ších našich ochotnic a ochotníků
a tu věru není divu že fraška zdaři
le byla sehrána Všichni herci drže
li se znamenitě a bylo patrno že
každý z nich snažil se úlohu svou
co nejlépe podati To platí jak o
dámách pí Bandhauerové pí
Svobodové a slečnách Nejepinské
a Jablečníkové tak i o pánech
M B Letovském Boh Bartošovi
Fr Babkovi Vác Bláhovi a Ferd
KuneŠovi Nebudeme se pbuštěti
do podrobného líčení výkonů jed
notlivých herců podotkneme pou
ze že jeden každý z nich hrou
svou obecenstvu vřele se zamluvil
Nesmíme však opomenouti zmínku
učinit o výpravě kusu Tato byla
nádherná! Ostatně nemohla ani
býti jinakou neboť skvostná vý
prava jest specialitou ředitele
Bed Slámy a režiséra Joe M"íka
Doufáme že po frašce připraví
nám řiditelství něco lepšího doko
nalejšího Na přízeS obecenstva
českého mohou směle počítat
— Krajané pozor! Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhole
tý sklepník v místě samém Hosté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Kízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "na
jednu" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubíra
li budou tf
— Příručí státního hajného
George B Simpkins z Lincoln a
superintendent státních rybáren v
South Bend navštívili ve středu
jezero Cut Off aby rozhodli zdali
by bylo radno vyloviti všechny
ryby z jezera a odstranili všechny
škodné zejména druhy buffaló a
kapry Jest totiž úmyslem jich
dohodnou-li se na vylovení jezera
a na odstranění dravých ryb na-
saditi tam 1 jara okouny Štiky a
jiné druhy a učinili tak z jezera
toho žádoucí středisko milovníků
rybolovu
— Ve čtvrtek v 7 hodin večer
skonal náhle A C Redick člen
pozemkové firmy Redick Bros
Krátce před 6 hodinou večerní
přišel do úřadovny bratr a společ
ník zesnulého O C Redick a
nalezl jej ležícího v bezvědomí na
podlaze a patrně v posledním ta
ženi V několika minutách dosta
vili se povolaní lékaři kteříž se z
počátku domnívali že Redick 8tí-
žen byl vadou srdeční Brzy
však shledá i že se zde jedni o
otravu laudanem avšak veškeré
úsilí jich nebožáka zachrániti zů
stalo marným Redick byl 33 roky
stár w příčina zoufalého jebo činu
není známa
-— Ve čtvrtek v nocí vnikl ne
známý dosud lupič do úřadovny
News a otevře sí paklíčem po
kladnu vybral z ní něco botových
peněz jeito většina denních pří
jmu nložena byla v bance
- 1ILKDÁ SK několik děvčat
l-rálby ihlela naučit zdilio-
iti (otripovit) tabák v nové dout
'ilkářtké dílné ! 802 Leaven
worth ul ulq
— Tajemník pozemkové bursy
a výbor na ukládání daní svolali
konvenci delegátů všech politi
ckých průmyslových i obchodních
polkú jež odbývána bude v měst
ské radnici omažské večer dne 21
listopadu za účelem pojednání o
otázce sloučení měst Omahy
South Omahy a vesnice Florence
Každá oreanisace jež obdrží po
zváni oprávněna bude ku třem
lelegátům a v konvenci zvolen
bude ústředuí výbor jehož povin
ností bude dostane li se myšlénce
5 schválení praecvati o její usku
tečněni — Dr Charles Oxford z č
170? Vinton ul spadl ve Čtvrtek
? vozu pouliční dráhy a vážně se
zranil Chtěl totiž vskočiti do
vozu na 14 a Harnev smekl se
šak a dopadl na dlažbu tak prud
ce že se omráčil Byl dopraven
policejní ambulancí do svého oby
llí Zranění jeho není nebezpeč
né
— Fred Schlemme bydlící v č
Lincoln ave podal -Žalobu proti
Omaha Gas Co na náhradu $2000
V žalobě své tvrdí' že "skřípáním
a vrzáním" objemného plynojemu
vyrušována jest rodina ze spánku
nočního a trýzněna i ve dne
— Před distriktním soudcem
Bakerem odbýváno bylo píelíčení
s Fredem Stegemaneri obviněným
z útoku s úmyslem zabití V mi
nulérn prosinci vešel Stegeman do
hostince p Franka Doležala v
South Omaze a střelil po sklepní
ku Michael Hanonovi Kule však
zasáhla krajana p Jos J Malýho
stojícího v průčelí hostince Ne-
šťastaý krajan potácel se po nřja
ký čas mezi životem a smrtí Kule
totiž poškodila mu páteř Pan
Malý se sice částečně uzdravil ale
jest ochromen na dolejší čásť těla
a nemůže choditi V pátek při
výlechu se Stegeman vymlouval
že v době s'ře!by by! opilý a tvrdil
že vytasil revolver a střelil teprve
tehdy když Hansou na něj vypálil
a že nevěděl o přítomnosti Malý
ho v hostinci Kuli prý vypálil v
sebeobraně a sice po Hansonovi
Henry Miller a asi pil tuctů jiných
svědků bylo vyslýcháno Stege
man však jediný svědčil že Han-
son první ránu vypálil Krátce
před polednem započaly řeči práv
níků načež případ dán k rozhod
nutí porotě kteráž ani ne v hodi
ně vynesla rozsudeV jímž Stege
man uznán byl vinným zločinu za
vinu mu kladeného
— Za půl dollaru koupíte 1
K W Bartoše jeden galon dobré
ho Korbelová vína 12x4
' — Malá Dollie Richardsova
známá lépe pod jménem Dollie
Andrewsová jež po minulých šest
měsíců byla cbráoěnkou Cbild
Saving ústavu odjela v pátek ráno
do Chicaga kdež shledá se se
svým otcem bratry a sestrami
jimž před desíti lety byla unesena
Tehdy byla čtyři roky stará
bydlela s rodinou v Brazil Ind
Rodina Richardsova jest zámožná
— Lékárník William J Schra
der z č 1602 sev 24 ul stěžoval
si policii že jest okrádán A W
Gentryem jenž cestuje po Iowě a
vydává se za jeho jednatele
Gentry nalézal se prý ve službách
jeho až do konce minulého Června
kdy byl místa toho zbaven a nyní
jedná na vlastní pěsť jak dosvěd
čují četné účty od několika firem
obchodních jež požadují na něm
peníze Schraderovi bylo sděleno
že omažská policie nemůže mu v
té věci pomoci a odkázala jej na
úřady iowské -
— Vážený hostinský český p
rv w Eartos vzaa se následkem
chatrného zdraví živnosti hostin
ské a proto vyprodává velké záso
by Korbelová vína za ceny značně
snížené UpozorSujme krajany
naše na liberální nabídku páně
Bartošovu a ujišťujeme je žesvý
borným vínem Korbelovým úplně
budou spokojeni
— Ze sloučení Omaha Street
Railway Co- Omaha & Council
Bluffs Bridge and Railway Co a
Electric Líght Co nebude hic a
dle vyjádření některých úředníků
žádné vyjednáváoí ve směru tom
nebude více zahájeno
Zastav! kašel a odstraní aastozenf
Laiative Bromo-Quinlne Tsblet vyWi n&-aluu-ui
a deo HeJléíi-ll neplatíte Ceoa
Ir Ceo ent
— V sobotu krátce po 9 hodi
ně večerní spozorován byl oheS ve
čtvrtém poschodí Mayovy budovy
č 1116 Hoard ul Dříve než
dáno poplašné znamení muselo
již delší dobu hořeti a než prvá
setnina požárního odboru k požá
rovišti se dostavila rozšířily se
plameny na páté poschodí a řádi
ly zhoubně jak v grocerním velko
obchodě V L Mayetak i v závo
du Great Weítern Type Foundry
Oba tyto závody zaujímají celou
pětipatrovou cihelnou budovu a
odděleny jsou od sebe pouzf dře
věnou příčkou Po nějakou dobu
se zdálo Že nejen budova v níž
požár vzniknul padne zhoubným
plamenům za oběť nýbrž že též
podobný osud sdíleli budou lnulo
vy tmmedoí a sice roznáhli budo
va v níž nalézá te velkoobchod
Carpenter Paper Co na straně
západní a budova Mercer Chemi
cal Co na straně východní Než
díky usilovné námaze a obezřelé
mu počínání si požárního odboru
podařilo se v hodině požár ovlád
nauti a celková škoda ohněm
způsobená nebule přesahovali
$30000 jež jest pouze částečně
krta pojištěním Při ohni vy
znamenal se kapitán John Coyle
jenž stoje na vrchním konci zá
chrannéhD žebříku s nebezpečím
života vyčkal až mu hasiči podati
mohli hadici Hajič Billy Croft
zraněn byl na ruce' padajícím
sklem Příčina požáru toho není
známa
— Distriktní klerk Broadwell
jmenoval soudce a klerky pro
volby itž odbývány buHou dne
5 listopadu Dle nového zákona
jes povinnosti kitrka ousiriKtnino
soudu jmenovati volební úředníky
a sice tři soudce a dva klerky pro
každý distrikt avšak následovní
odstavec zákona toho stanoví že
dva dodateční soudcové mají býti
jmenováni pro každý distrikt v
městech r nichž zavedena jest
registrace voličů V Douglas okre
su jmenováno celkem 000 voieD-
ních úředníků 482 soudci a 204
klcrkové kteříž jsou zákonem vá
zá ii úřad te 1 zastávati leda že by
je snad distriktní klerk z dobré
příčiny povinnosti té sprostil jinak
podléhali pokutě Soudcové a
klerkové vybráni byli ze seznán ů
doručených distriktnímu klerkovi
okresním výborem republikán
ským a demokratickým V pre
cinktechkderepublikáné odevzdá
li více hlasů v -poslední volbě jest
víča soudců republikánských
naopak Z krajanů jmenováni
následovní: V první wardě — první
precinkt jsou soudci Charles A
Shabata dem Adolph Fiala
dem druhý precinkt soudce J
Nesládek dem pátý precinkt
klerk Vác Přibyl rep V drulié
wardě Čtvrtý precinkt soudci
K A- Jellen dem Josfepri Chle-
bnrád dem a John Yirák rep
pátý precinkt soudce Ant Zajíc
dem klerk James W Kranda
dem sedmý precinkt klerk J W
Černý dem' deváiý precinkt
soudce John Pauuška dem desá
tý precinkt klerk Frank B Honza
rep jedenáctý precinkt klerci
Charles Koutský dem a Joseph
P Brown rep V sedmé wardě
— Čtvrtý precinkt klerk Joeh
Krejčí rep V South Omaze
druhá warda — první precinkt
soudcové James Křeček dem F
Povondra dem a J M Tobiáš
rep druhý precinkt los G Vo-
cásek dem '
— HLEDAJÍ SE zabalovačia
pupaři stálá práce zaručena Při
hlaste se v nové továrně na dout
niky č 802 Leavenworth (124
— C F Heřmánek grocerista
v č 1316 William ul — telefon
B 2172 má největší výběr ve
zboží pro domácnost jako: porce
lánové skleněné kamenné želez
né plechové ozdobné a veškeré
potraviny tf
— Čteuáře naše upozorňujeme
na ohlášku W R Bennetta maji
tcíc srriGcncno oDcnoau v oemz
můžete dostati zboží ve velkém
malém Obchod ten těší se té
nejlepší pověsti a mnoho našich
krajanů potřeby své tam nakupuje
Bennettova káva a čaj jsou nej
lepší v trhu omažském Přesvědčte
se! '
— V sobotu odpoledne zlomil
si nohu při hře v míč "na kopa
nou" na pozemku vyšší školy
G Schimenak(Širnánek?) žák ko
leje Creightonovy Zraněný mla
dík dopraven byl do nemocnice
sv Josefa kdež ošetřen byl drem
E C Henry-em-
— Jeden galon Korbelová vína
Riesling dostanete u K W Barto
še za 75c 12x4
— Ples čety táboru Nebraska
4771 Novodobých Dřevařů (MW
A) v sobotu večer pořádaný vy'
dařil se znamenitě Hojná návště
va byla výmluvným dokladem
toho jaké oblibě lesníci spolku
toho se těší Sesterský spolek
tábor Myrta č 922 Královských
Družek (RNA) dostavil se do
plesu toho v plném počtu a nema
lou měrou přispěl k srdeční a
opravdu sousedské zábavě
rheumatismu ústřelu attf
bRA RICHTERA vrtOírtm
'"KOTVOVÍ"
PAIIJ EXPELLER
- 7 Vi a orhrnnonn taéatfcw fotra
jaw 2 mnutích áaíáteai oáai)xh osofel
ri-rj Ntw VorkJúnorii$8
?mi Bra RichíereJ-OTYOVť
KM tM EXPEUER jest ¥
JLLtčnýjg prostřsdkamproj
3té tOc vtec Wék trnka a atff
r 14 BkkUr a f I i rwrl Vw lart
3S ZUTÝCH TfllDJZl
Oipamftn vyníknprimi třkaft
ciin ténintfhámOcm
rlJr ÉME KII ZJtKOMV iJ
IC7 přípravní Jest ocflepii proti X F
Iř MFlIRAIfiíl
f
mm wh-w
I
I
MODEKNn ZAŘÍZENÝ
první třídy vinutu!
Fr Semcrád
na rohu 16 a William ul
fifzoy Mvtzftv leMk tlille na řepu
1'rnvé plzeňská i pruvovoref nílio pl
vovttru % Plznf jak by met
Výtečné doutníky kořalky a llkáry a
vaeobecue znamA Kornelova vina
Toplý ztíkuai-k olxlríf kaJilý v Jely
Ta neJlopM a nejsolldiiřJM ohaluba
krajunnin zajifttcna
Přijďte a přeavídťto ae
Tel 2114 Frank SemeráJ
— Podporující Sokol Tyrš č
I čin! pilné přípravy k výročnímu
p:esu jejž uspořádá 26 října v
síni p J W Hrocha na oslavu
dvanáctiletého svého trvání Po
řádající výbor připravuje pěkný a
bohatý program jenž uveřejněn
bude později Hudbu obstará
výborná česká kapela 5k2
— Andrew Boftardstařec 63té
tý bydlící na 36 a T ul v Jouth
Omaze spadl v neděli asi v 11:30
hod v noci na 17 a Cuining ul
s voíu pouliční dráhy a vážně se
poranil Chtěje slézti na Walnut
Milí seskočil dříve než vůz byl
Zistaven a pádem na dlažbu zranil
se povážlivě v obličeji i na těle
Byl dopraven na policejní stanici
kdež rány jeho ošetřeny
— Po dlouholeté přestávce na
skýtá se nám opětně příležitost
zvoliti krajana do školní rady
Pan Karel Steiger všeobecně zná
mý' pro svou milou a přímou po
vánu navržen byl republikány pro
důležitý úřad ten Školní radií
volí se po celém městě a tak
všichni krajané i jich manželky
mající buď dílky Školního stáří
aneb platící daně mohou jej vo
líti cuž zajisté učiní
— ' Podporující Sokol Tyrš Č I
pořádati bude příští sobotu 26
říjoa v síni p J Hrocha svou
dvanáctou výroční zábavu do níž
mají přístup pouze hosté zvaní
Již dvanácté výročí trvání svého
oslavovali bude zdárně pokračující
Sokol Tyrš Za toto dobu získal
si spolek přátel hojných a upřím
ných a tito všichni srdečně jsou
zváni aby do významné zábavy
té přišli a v četném kruhu Členů
přátelsky se pobavili Jjstiť zná
mo Že výroční tyto zábavy Soko
la Tyrše patří mezi ty nejlepší v
Omaze pořádané
Naše česká matky se nejlépe
svezou po p K Steigrovi za to
že se neebce ženit když jej po
mohou zvolit do školní rady a
pošlou mu tu milou drobotinu
svou na krk Tak alespoS pozná
jaká jest s nimi radost!
— Kdo je milovníkem chutného
žitného chleba dobrých koláčů a
rohlíka a vůbec všeho pečiva jež
do oboru pekařského náleží nechť
neopomene zastavit se u Adolfa
Svobody č 1420 William ul tf
— Čtenáře listu našeho upo
zorfiujeme na oznámku nové dout
níkářské firmy Continental Cigár
Co jejíž dílna nalézá se v č 802
Leavenworth ul Závod tento
přestěhoval se do Omaiiy nedávno
z Chicaga a řiditelem jeho jest p
Herman Abraham jenž dříve po
dobné místo zastával u Grand
Island Cigár Co Pod správou
jeho zaměstnáno bylo t jest i ně
kolik Čechlů s jichž prací jest
nanejvýš spokojen Pan Abraham
jest vůči zaměstnancům velice li
berální a byl by potěšen kdyby
co nejvíce krajanů i krnjanek na
šich o místo v dílně té se přihlá
silo áťVÍ V trvale ryléíenv Zfebratr a
£Ulltillv BrroiiiiMt imlil po Jťďio
denofm utíráni lir Kilne'a Qreat Nerre
KeaUirer 7MMtt l pro 11 00 lahor na mou
ku UWržite JI ularnm lir K KUoe Lul
tl Arch St„ Cblladelpliia Ha
Zprávy spolkové
Loie Jan Hun ě 5 K oř P
odbývali bude schůzi ve středu
6 list v 8 hod véčer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá ZároveS při
padají volby úřadníků Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma
Tábor Nebraska f 4771 MWA
odbývá ve středu (6 list) pravi
delnou schůzi v síni p Hrocha
jest Žádoucnoby každý soused do
schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Nemáte-lí pražádné chuti ne
chutná li vám pokrm a cítíte li se
nevolnými po jídle můžete vědČti
že vám je třeba dávky Chám ber
lain's Stomach and Liver Tablets
Cena 25 ctů Vzorky zdarma u
všech lékárníků ' m
VOLTE PR0T&
Wm iUstadta
UlméU rraaMitiatklb BaTrieaea
ZA SRXtíXO SOUDCE
Haf
Nakupování učiněno snadným
PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH NOVVCH
Oděvních katalogů
TYTO poslouží vám právě tak dobře jako kdybyste rde bylí
osobně — mnohdy jste lépe uspokojeni ježto jest tolik růz
ných vzorků že někdy popletou vás u vašem výběru
Pošlete sí pro náš katalog obleků
obuvi spodního prádla košil ná
krčníků atdr atd
Každá stránka
j9UWÍa€f
II i VnMV Henry Soiuieboni &CV(lJiiI!imoref
imiLjulN 0 Zásoby mužských a chlapeckých
oblek ft v cené $(5000 T
na prodej ve
Aby vyprodali své podzimníma zimní zásoby tito chvatně známí
vyrabitelé přijali Haydenovu nabídku za hotové a sice inéoě než 50c
na dollar Sonneborn & Co's obleky zhotoveny jsou z nejlepšícH
vybraných látek nejzručnějšími krejčími pro nejlepší obchod ve vel
kých východních městech Tato ohromná koupě obsahuje každý
možný střih a vzorek a skytá výběr větší než všechny ostatní obcho
dy dohromady ' '
Ceny jsou směšně levné ježto vše co má
dollar ceny musí být vyprodáno ihned
Není pochyby že jest toto nejokázalejši
výprodej' jský kdy odbýván byl v západní
Americe
- '
Nejlepší obleky a svrchníky prodány budou bez ohledu na cenu
neb hodnotu Všimněte si úžasně levných cen zde uvedených a pak
popatřte na módně zhotovené elegantní láiky na krásně udělané a
dokonale střižené šaty nabízené za hotové peníze v tomto obrovském
výprodeji I65000 zásob a budete ohromeni podivuhodnou hodnotou
Matky naleznou zde výbornou příležitost přistrojili zde synky své
pro zimu
OBJEDNÁVKY POŠTOU SE VYŘIZUJÍ
HUBEN BEOS
Velkoobchod se šatstvem
16tá a Dodge ul
Dewey & Stone
FURNITURE CO
1115-1117 Farnai nllce
W liMbvt Fortel
Za $15000 krásného nábytku
musí být vyprodáno
i-'
Již poleta jest naífm zvykem pořádati
záři ovy výprodej l(toi vřak překoná
me vše dosavadní Jedině lanfrhiínfni
víech obledO na cenu výřobní mfiieme
nabídnoutí koupě tak výhodné ak tuto
uvedeno-
DnboTf kredenc
francouzským zrcadlem krátkým
Trikem te zífuvkami krásně (praco
vaný atál t& v září ovém prodeji 23
Duboví PulnžitclBí stM
4H palcový te lilnými nohami dá e
prodloužit na 8 iton atál t'M v záH
ovéra výprodeji $19
MaůoyonoTí oáb? tele do paríorn '
5 kuafi v hedvábí neb brokátu atál
100 v záři-ovém výprodeji iW
Sta podobných výhodných
Neopomeňte tento výprodej!
VeSkeré ibořf oznaěeoo zřejmými ciframi Jednu cena pro vSechnv a to
cena nejnížéí
DEWEY k STONB FOBMITURE CO 1115-1117 Farm
Volte 0
Čekaoce tohoto odporuíujeme
to muf poctivý řádoý Týboro
výboroS te hodí
Ottfcfc
fnkmk Záhadu N I at llxtl
plna upozornění
Tt"!!!!lll
velkém obchodu
Naproti poště
Datová iM n sáiloM
a francouzský rrcodlctu v zadu te
akleněnymí dveřmi atála í5 v záH-uv(-m
výprodeji 114
Dddo?í toilctní stolek:
18x40 t kráaoým zrradlcm a moeázný
ml okrasami atál 11700 záři ová cen
$1150
PĚlfátí Doopáky
dunové eli uiaLoRanové barvy dobře
zhotovené atály $1 září ová rena 2 W
ktupf každím odvětví
William J Ilontera
repotlikinského uvricice
ZA OKRESNÍHO POKLADNÍKA
vřele příioi naSicb krajaofi Jet
obchodník a pro důležitý ůHi ten
-„'