Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 23, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JPOfcŘOK ZÁPADU
Založen 1871--lloénfk
OMAHA NEBIL VE STÍIEDU ME 23 ÍÍÍJNA 1901
Číslo 12
ZH ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA
Rozhledy vo svété politickém 1 společenském
Rakousko-Utaersko
Pravý zázrak — Lokajská beztakt
nost— Císař z rodinných "trublů"
ani nevychází
Nejdůležitější událostí která se
sběhla v říši k níž náleží naše
vlast jeut opětné zahájení říšské
rady ve Vídni kteréž se sulo dne
17 října Vláda přeJložila před
běžný rozpočet na oříští rok
r
kterv iest odhadnut na ri8c
- — — jf
117944 korun vydání kdežto
příjmy budou prý obnášeli asi o
800000 více co by byl skutečný
zázrak poněvadž vládě obyčijné
vždycky chybělo několik milionu
ku krytí vydání
Po zahájení říšské rady podán
byl ku vládě dotaz jak se bodlá
zachovali ku zamýšlenému zvýšení
německých cel a zda li zamýšlí
naproti tomu nově upraviti říšská
cla Během rozpočtové debaty
ujal se slova president minister
stva Dr Koerber a v řeči své
pravil nebude li možno v zájm'i
Rakouska docíliti s Německem
výhodné smlouvy pak že to bude
11 I X I „ 1 A M X „ „ „ t „„ 15
kouska Koerber koAčně vyšlo
vil tajnou hrozbu že by hospo
dářská válka ohrozila politické
přitelství mezi Rakouskem a Ně
meckem
Dr Kaisr byl zvolen přeosedo
vým náměstkem v říšské radě a v
ř přijímací své řeči káral vládu Že
Jaeučinila dosud žádných kroků
aDy ukončena Dyla vražedná válka
v jižní Africe Kaiser napadnul
velice ostrými slovy Anglii a pra
vil že by země ta měla být donu
cena ku plnění lidských a meziná
rodních práv
Poněvadž se předseda říšské
rady zapomenul v zahajovací své
řeči zmíniti o úmrtí presidenta
' nicrunieyno tu jest za to moony
mi časopisy přísoě kárán Někte
ré listy přičítají tuto beztaktnost
hraběti Goluchowskému ministru
zahraničních záležitostí jiné opět
tvrdí že předseda říšské rady byl
tímto vyzván aby učinil zmínku o
úmrtí presidenta Spoj Států že
však předseda to odmítnul s výro
kem: že se to přísluší jen při
úmrtí korunovaných hlav
Ať jest kdokoliv tím vinen tu
jest jisto že zasluhuje nejpřísněj
šího odsouzení za toto lokajské
jednání
Dcera korunního prince Rudol
fa arcivévodkyně Alžběta za
snoubena byla se svolením císaře
s knížetem Ottou Windishgretzem
Princezna dokončila právě 18 rok
svého stáří ženich její jest o 10
roků starší Známost jich žapo
čala před 2 léty na dvorním plesu
a jest to obapolná láska která je
k sobě vize Kníže jest poručí
kem u hulánů a pochází z jedné z
nejstarších -Šlechtických rodin ra
kouských Císař se dlouho zdrá
hal dáti své svolení k tomuto
sňatku leč vnučka jeho nechtěla
povolili a císař konečně svolil k
její prosbám a dne 13 října bylo
zasnoubeni milenců veřejně pro
hlášeno A v této době co dcera nalézáJ
se na prahu manželství tu se
tvrdí o její matce Štěpánce vdo
vě po Rudolfovi že Sc již nabaží
la svého druhého manžela hrabě
te Longaye a Že se chce dáti od
něho rozvésti Císař stavěl se na
odpor také ptoti tomuto sňatku
leč konečně svolil k němu a Ště
pánka s Loogayem oddána v
březnu r 1900 v zámku Miramare
Nešváry nastaly prý mezi nimi
krátce po sBatku a nyní Štěpánka
dlf prý v Anglii za tím účelem
aby tam mohla získati rozvod od
svého manžela
Francie
Řiditelný halo skutečností — Nezdá-
řený pokut krab de la Vaulx —
Chttli by rádi prodali panamiký
průplav Sp Státům — Před bouří
Kabelové lano přineslo nám z
této země v neděli jedou z nejza
jfmavějších zpráv Není lo z
oboru politického ate 1 oboru vě
deckého Známý odvážný větro
plavec Santos Dumont konečoě
po několika nezdařených poku
sech vykonal se svým řiditelným
balonem plavbu vzduchem kolem
Eiffelovy věže a rároveft demon
stroval že balon jeho dá kotrolo
vati se v každém svém pohybu a
lítá vzduchem nejen po větru ale
i proti větru - Ač Santos Dumont
♦ ♦ ♦ ♦-
vykonal plavbu tuto kolem věže
v určeném čase tu když se navrá
til se svým balonem nebyl jeho
zakotvovací provaz ihned zachy
cen a tím ztraceno 40 vteřin času
následkem fehoto jeho nezavině
ného opoždění výbor doMid ne
rozhodnul má li mu Ďeutchova
cena laoooo býti přiřčena San
tos trvá na svém Že veškerým
ustanoveným podmínkán vyhověl
a že mu cena náleží O tuto mu
neběží ueboť určil ji pro chudé
města Paříže ale jedná se mu o
zásadu
Jiný francouzský větroplavec
hrabě la Vaulx nebyl tak šťasten
se svým pokusem přeletěli v balo
nu středozemní moře a musel se
spustiti do moře blíže majáku St
Laurent odkud byl vyloven kři
žákem Du Chaylle a odvežen do
Toulonn zpět Silný jihovýchod
ní vítr uč:nil prý větroplavcům
jich plavbu vzduchem nemožnou
Hrabě de la Vaulx hodlá však
co nejdříve učmiti nový pokus a
sice s novým balonem lépe upra
veným a doufá že se mu plán jeho
podaří
Řiditelstvo nové společnosti pa
namského průplavu rozeslalo
všem akcionářům oběžník v němž
oznamuje že vláda Columbie svo
lila aby průplav byl postoupen
Spoj Státům Nyní hodlá od
hadnouti cenu práce na průplavu
zhotoveni a hodlá svou nabídku
předložití kongresu Spcj Států
až tíž se opět sejde
Členové rozpočtové komísse
srovnávají se v náhledu že by
bylo lépe zaříditi státní monopol
na čištěný petrolej nežli zvýšiť
clo Spotřebovatelé petroleje jsou
jen clem utištěni kdežto toto pro
spívá jen továrníkům Dle ná
hledu finančního ministra petrole
jový vládní monopol nemohl by
se státi skutkem až někdy po
roce
V diplomatických kruzích pa
nuje klid a očekává se že Turecko
konečně splní své sliby a že urov
ná spor zaplacením francouzských
nároků Vláda bodlá uchopiti se
těch nejráznějšfch prostředků aby
požadavky tyto vymohla ještě přeď
příštím zasedáním národního shro
máždění neboť se obává že by v
tomto byla pro svou nerozhodnost
napadána
Uhlokopové vyslali zvláštní de
putaci k předsedovi ministerstva
Žádajícího za uzákonění Shodino
vé pracovní doby dále za ustano
veni minimální mzdy a za určení
výslužoého po a sleté stále práci
Odpověď deputaci neuspokojila
neboť předseda souhlasil pouze s
požadavkem Shodinové pracovní
doby Provedení dvou druhých
požadavků by poškodilo prý fran
couzský průmysl náslelkem zdia
žsoí uhlí Výkonný výbor uhlo
kopů svolává schůzi na příští ne
děli v níž má býti rozhodnuto
zdali 1 listopadu mají všichni
dělníci v dolech pracující zasta
vili práci
Francouzšti majitelově dolů ob
linují anglické a belgické kapita
lísty že popuzují dělnictvo proti
nim Spojili se prý za tfm úče
lem aby vyvolali stávku a mohli
pak své uhlí draze ve Francii pro-
dávati Z té příčiny slibují pod
poru francouzským horníkům v
pádu stávky
Německo
Pováílivý zjev — Chtí strkat tvé
nosy včude — Spravedlivý trest —
Přlíerná památka
Dle jednoho časopisu odboj
mužstva námořního o němž jsme
psali v posledním Čísle P Z ob
jevil se také na jiné dělové lodici
jménem GUgen Námořníci da
ných jim rozkazů také neuposle
chli avšak na této dělové lodici
nebylo mezi nimi žádného před
běžného dohodnutí jako na lodi
Gazette Toto prohřešení se proti
kázni v německém vojští jest pří
sně kritisováno a oposičnf časopi
sy to přičítají přílišné nadutosti
dCstojnictva a zbytečné jich seka
tuře mužstva Mnozí odporučují
k výcviku vojska spíše shovíva
vost tak aby mužstvo c dobré
vůle a ne z obavy před přísnými
tresty podrobovalo se vojenské
kázni
Pro útok na německé lodníky
ve Venezuele učiněný vyslala ně
mecká vláda do jiho amerických
vod další křižák Valke a jiný tam
má býti vyslán později ku pomoci
Vinetě jež přikotvila již k vene
zuelskému pobřeží V přístavních
městech v Hamburgu a Brémách
jež mají největŠÍ zájem v obchodu
s Venezuelou nemohou se již
dočkati zakročení německé vlády
Některé časopisy vyzývají vládu
aby se uchopila této vhodné příle
žitosti a usadila se pevně kdesi ve
střední Americe Vyžaduje toho
prý zájem Německa co velmoci
námořní aby mělo též co říci do
záležitosti průplavu přes střední
Ameriku který Spoj Státy ho
dlají zbudovati Časopisy ty do
vozují že Německo má prý práva
ve Venezuele neboť kdysi okrsek
Caracas tyl již německým úte
mim a měl by prý jím zůstati na
vždy 1 vzdor Spoj Státům
Redaktor anarchistického časo
pisu Neues Lebea (Nový Život)
Maurer odsouzen byl na 4 měsíce
do vězení pro uveřejnění článku
v němž schvaloval zavraždění pre
sidenta McKinleyho
Důstojníci nemocničního sboru
kteří přistáli z Číny ve Wilhelms
havenu přivezli sebou hlavy ono
ho Číňana jenž zabil v Pekingu
německého vyslance barona Ket
telera Hlava vrahova má být
odevzdána a uschována v Berlíně
na památku!
Bulharsko
Podrobnosti o uničené missionářet
Od bandity uloupené missio
nářky slečny Stoneové obdržel
Peet pokl cařihradské ' missie
dopis v němž tato podává zprávu
o svém únosu:
"Byla jsem 3 září přepadena
asi 40 ozbrojenci když jsem se
asi s 12 osobami z Dánsko do
Dirmaala ubírala" Lidé ti vzali
mi za průvodkyni paní Kateřinu
Cilkovou a žádají na nás výplatu
25000 liber tureckých kterémusi
býti ve zlatě do 18 dnů zaplaceny
Jsme pronásledovány od turecké
ho vojska Bandité chovali se k
nám zdvořile ale od té doby co
nás vojsko stíhá jest to mnohem
horší Prosím tedy aby výkupné
bylo co nejdříve vyplaceno a tu
recké vládě by bylo dáno na sroz
uměnou by od pronásledování
ustála neboť bvchom byly od lidí
kteří nás mají v moci zavraždě
ny Žádám snažně aby obsah
tohoto listu byl bez odkladu sdě
len zástupci Spoj Států u porty a
aby byl požádán za pomoc "
Dopis ten doručen byl jedním
z banditů v noci a sice poloote
vřeným oknem Lupiče proná
sleduje 400 ) mužů tureckého
vojska ale dosud bez výsledku
Dle nejposlednějších zpráv z
Bulharska došlých chtí se lupiči
vzdáti jsouce vojskem příliš tísně
ni s tou však podmínkou že jim
zločin jich bude bez trestu promi
nut Z Filipín
Stále stíhaný vůdce povstalců
Malvar bezpochyby uprchnul do
hornatého okrsku v Bulucan kam
lze velmi těžko vniknouti
Na ostrově Mindoro bylo po
vstání kapitánem Pilcherem úplně
potlačeno a panuje tam pokoj
V proviucii Batangas byla do
morodá policie zatčena a odzbro
jena jsouc v podezření že patří k
povstaleckému vojsku a svého ú
řadu zneužívá ! tomu aby povstal
ce zpravila o pohybech americké
ho vojska
Major Braganza povstalecký
důstojník který svého času naří
dil popravení 163 španělských vo
jínů a popravu tu osobně řídil byl
odsouzen k smrti na Šibenici-
Asi 500 bolomenů napadlo dne
18 října oddělení 46 mužů 9' plu
ku pěchoty v Bangajou na řece
Gondora na ostrově Samar a v
srážce té zabili 10 Američanů a 6
jich poranili Mezitím přirazil na
místo boje zbytek setninv a ten
bolomeny po krvavé půtce roz
prášil spúsobiv jim ztrátu více
než ioo mrtvých K posile setniny
vyslány okamžitě dvě dělovice z
Cathalogan neboť gen Smith
hodlá zakročili proti povstalcům
s veškerou energií
Není pražádné pochyby že ne
čistá krev zaviněna bývá špatným
stavem žaludku Tento musí býti
vyčištěn a Dr August Koenig's
Hamburger Tropíen jsou oejlep
ším lékem ' pro tento účel Ony
pravidlují a sílí soustavu
— Ve itředu v nocí učinil Joe
Eastman útok na Johna Millera a
rozbil tomuto lebku Miller do
praven byl do Bouth-omažské ne
mocnice kdež na něm vykonána
byla operace Lékaři doufajf ie se
jim podaří Millera na živu zachrá
niti
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Washingtonu
Výtečné lodi
(ie chce
průplavu
ndch
—málo muistva — Fran
se zbavit panamského
— Velké ob ét i na Hlipi-
Dle výroční zprávy padadmirála
Crówninshielda vychází na jevo
že máme sice nejdokonalejší bitev
ní lodě jak poslední válka se Špa
nělskem dokázala avšak že nám
chybí dosti vzdělaných důstojníků
aby stroje na těchto lodich mohl
správně obsluhovali
TI l_J_'l_i_1 V
roaaannrai z 10110 vyvozuje Ze
É Ě V 11
v tom spociva oase slabost na
moři a poněvadž nyní více nežl
kdy jindy máme míti naše loďstvo
na nejvyssím stupni aoKonaiosti
t _ 1
abychom mohli chrániti naše zá
mořské državy tu bude nutno ne
dostatku tomu odpomoci
Dnes prý nemáme ani dosti
vzdělaných důstojníků aby obsa
dili lodě které jsou hotov pro
službu a až budou asi za 3 roky
dohotoveny nové lodi na nichž se
teď pilně staví nebudeme mít pro
ně potřebného mužstva
Do Washingtonu přijel AHutin
z Franci e nový ředitel společno
sti panamského průplavu za tím
účelem 'ab učinil vládě přímé
nabídky na prodej tohoto průpla
vu Tvrdí se že vládní komisse
která zkoumala obě cesty průplav
ní nicaraguayskou a panamskou
došla k přesvědčení že poalednějŠÍ
jest lepší lacinější a užitečnější a
zdá se že odporučí kongresu
získání průplavu panamského —
Francouzská společnost věnovala
na panamsKy proplav jiz asi 150
mil doll a nyní nalézá se skoro
na úpadku poněvadž nemůže ni
kde sehnati peněz aby dílo toto
dokončila
Výroční zpráva gen Corbina
obsahuje přehled práce stavu a
potřeb armády iia Filipinách Ode
dne našeho tam přistání — od 30
června 1898 až do 30června 1901
— bylo 115 důstojníků a 3378 vo
jáků zabito a 182 důstojníků a
2646 vojáků raněno
Adj generál ve své zprávě dále
praví že vojenská dopravní služba
na Tichém oceánu stojí vládu o
mnoho více než kdyby používala
obchodních lodí neboť tyto mohly
by převážeti i cestující náklad a
poštu což vojenské dopravní lodi
činiti nesmí
Dále odporučuje položení do
mácího kabelu od břehu tichomoř
ského k Filipínám
% Hugo Donselmann z Cheyenne
Wyo kterýž po minulé tři roky
zastupoval vládu naši jakožto kon
sul v Praze v Čechách vyjádřil
se za pobytu svéhove Washingtonu
kdež dlel za příčinou skoncování
záležitostí svých se státním odbo
rem následovně: "Jest pořekadlem
že republikánský úřadník nikdy se
nevzdá místa a proto jsem si
usmyslil vyvrátiti ono tvrzení
vzdáním se svého místa jakožto
konsul a vrátili se do Wyomingu
abych pokračoval v prakci práv
nické Služné s místem tím spo
jené obnáší $3000 a není žádného
důležitějšího místa pro náš obchod
v oné části Evropy Onen obnos
peněžitý stačí sotva hradili vydání
na živobytí a na vydržování úřad-
ního postavení a abych tomu uči
nil konec rozhodl jsem se dáti
některému jinému vlastenci příle
žitost Praha jest v Cechách jed
nom z nejzajímavějších států ev
ropských Blíže města toho nalé
zají se četné lázně jež udržovány
jsou hlavně přízní Američanů —
Karlovy Vary Mariánské lázně
Františkovy lázně a jiné Před
nedávnem dal jsem prozkoumali
vodu jednoho z velkých zřídel ve
Wyomingu kompetentním lučeb
níkem Týž zjistil že minerální
jakost této vody její tep'ota a
všechny její léčivé vlastnosti jsou
totožné s oněmi vody v Karlových
Varech Avšak jest módou navště
vovat! Karlovy Vary a Američané
jdou tam a utrácejí peníze své
štědře ač mohou si opatřiti totéž
léčení přímo ve své vlastní zemi a
při menším vydání Čechové před
stihují i Američany v důvtipném
vytahování peněz z obecenstva za
léčení v těchto proslulých lázeň
ských místech Čechy jsou bohatá
úrodná země a náš obchod tam
vzrůstá stále Kupují mnoho ra
ších strojů a hospodářského nářa
dí jakož i hotových nástrojů Sly
šel jsem stížnost že tamní dělníci
nejsou vždy dostatečně vzděláni
aby věděli jak použfvati těchto
nástrojů Mnoho se jich zbytečně
polárná Cas nemá dosud pražádné
ceny v oné části Evropy Práce je
chudě placena Naši dělníci vyko
nají více ve dvou hodinách než
někteří čeští dělníci vykonají za
den"
Pavel Albieri mrtev
V pondělí ve 3:25 hod ráno
obdržel p los Tnner vvrabitel
proslulého hořkého vína v Chica
gu telegram ze Smithville Tex
následovního znění: "Pavel Albi
eri zabit byl dnes ráno Mc
Dowell'' Nebyla uvedena ani
nejmensí podrobnost stal-li se
snad Albieri obětí zločinu či jed
ná li se o neštěstí Četní přátelé
a známí p Albieriho s ustrnutím
a nedůvěrou přijali zprávu onu
avšak pozdější telegram hroznou
zprávu ť) potvrdil Pavel Albieri
zabit prý byl lakem Za jakých
však okolností neštěstí ono se
událo není známo Pavel Albieri
byl mezi Čecho aireričany osob
ností známou neboť i jako spiso
vatel i jako novinář získal si zvuč
ného jména Byl zaměstnán po
nějaký čas v redakci chicagské
' Svornosti" na to vydával samo
statně "Sborník'' pak byl redak
torem "Američana" v Clevelandu
a konečné bvl ohláškovvm ledna-
tělem a korrespondentem páně
Trinerovým
Jeho pravé jméno jest Jan Mu
ček Narodil se r 1861 v laro-
měři v Čechách studoval na re-
álce a hned jako mladík 22letý
založil týdenní časopis Ratiboř v
Hradci Králové Jako spisovatel
vynikal zvláště svými povídkami
z vojenského života Kolem roku
1890 přijel do Ameriky pozděii
však vrátil se do Čech kdež jako
Žurnalista dlel ro nějaký čas v
Novém Bydžově Pobvt ieho v
Čechách se mu však znechutil a
přijel znovu do Ameriky Asi
před 14 dny vydal se v zájmu ob
chodu p Trinera na cestu po Te
xasu kdež dle došlých telegrafic
kých zpráv předčasně o život
přišel Mrtvola jeho převežena
bude prý do Chicaga Češi ame
ričtí sdílí hlubokou soustrasť s
pozůstalou chotí zasloužilého spi
sovatele českého pí Albierovou
#
ZE SOUTH OMAHY
'
— Příští pátek dne 25 října
jest druhý den registrační Všichni
kdož budou letos chtít voliti musí
být znovu registrován
-— Jen si pomyslete v South
Omaze lze dostati loty za £50 je
den Ke koupení u B E Wil
coxe So Omaha 11
— V souhlasu s nařízením rady
městské vydal rnayor Kelly před
minulé úterý provolání v němž
vyzývá k ' odhlasování dlužních
úpisů v obnosu {5000 na zakou
pení stavebního místa pro novou
městskou knihovnu v listopado
vých volbách Bude li většina vo
ličů pro vydání úpisů budou tyto
vydány na 10 let a ponesou 5 pro
cent úroků Má býti utvořen umo
řovací fond z něhož mají býti
dlužní úpisy splaceny v době jich
vypršení Budou-li dlužní úpisy
odhlasovány a stavební místo za
jištěno hodlá městská správa vy-
psati daň jež by vynesla ročně
$5000 jež plynuly by do knihov
ního fondu na vydržování ústavu
tohoto Až předběžné práce tyto
budou skončeny uvědomí správa
městská jednatele Andrew Carne
gieho že vyhověno jest všem po
žadavkům od něho kladeným a
očekává se že co nejdříve doru
čen bude městu dar Žqoooo na
postavení knihovny
— Předseda školní rady Bulla
oznámil předminulé úterý večer
že rada získala služeb zkušeného
účetníka Augusta Spechta jenž
spolu s účetníkem jmenovaným
ligou poplatníků prohlédnouti má
knihy školního odboru — Bulla
doufá že práce ta může býti v
týdnu hotova ježto účetníkům
bude prohlíželi pouze položky za
posledních dvanáct měsíců
— Neplaťte vysoký nájem a
kupte si raději lot v B E Wilcox
přídavku pokud je výběr 1 1
— Krajané naši v South Omaze
mají letos příležitost zvoliti Čecha
do důležitého úřadu okresního
Čechem tím jest chvalně známý p
Bedřich Dienstbier republikán
ský navrženec pro úřad okresního
komisaře čtvrtého distriktu Sprá
va okresní měla by se nalézali vždy
v rukou mužů poctivých svědo
mitých a schopnvch jimž by šlo
na předním místě o pl jění úřad
ních povinností vůči poplatnictvu
a osobám i rodinám v nezaviněnou
nouzi a bídu upadnuvším a nikoliv
o udrženf se za každou cenu v
úřadě tom jak nynější demokra
tičtí komisaři se snaží Pan Bud
Dienstbier jest mužem poctivým
svědomitým a schopným není po
litickým honcem a proto zaslouží
si aby byl zvolen A zvolen bude
jistě jestliže se mu dostane celé a
nedílné podpory našich krajanů
noy vsak krajane naši mohli jej
vonti musí se dáti registrovat
všichni bez výjimky neboť loňská
registrace nestačí V pátek dne
25 října jest druhý den registraČ
ní a proto radíme krajanům aby
i registrací neotáleli a v pátek tak
učinili ježto v poslední den re
gistrační bývá velký nával
— Kdo chce míti svůj domov
má příležitost nyní si jej opatřiti
Loty v B Wilcox add jsou
pěkné a laciné B E Wilcox
maj So Omaha 1 1
— Valná schůze republikánská
odbývána bude dnes večer v síni
nad úřadovnami mostskými na 25
a N ul Do schůze té pozváni jsou
všichni čekaaci aby se voličstvu
představili Mimo jiné řečníky
promluví k shromážděným obča
nům též Edward Rosewater Kra
jané naši měli by se v hojném
počtu do schůze té dostaviti
— V neděli v 9:50 hod večer sko
nal náhle vážený krajan p Anton
Pivoňka majitel obchodu krmi
vem na 21 a y ul Náhlá smrt
jeho překvapila každého neboť
nikdo netušil že trpí vadou srdeč
ní Zesnulý krajan byl teprve 54
roky stár Narodil se 13 dubna
1847 ve Voltubách v Cechách Do
Ameriky přestěhoval se před i 6
roky a usadil se v South Omaze
Nejprve zaměstnán byl v jatkách
Později zařídil si obchod krmivem
v nčmz dobfe se mu dařilo Maje
starost o četnou svou rodinu byl
horlivým členem dvou podpůrných
spolků řádu Hvězda Svobody č
45 ZČBJa táboru Žižkův Dub
č 15 W O W Tušil snad že
nebude popřáno mu postarati se o
jich zaopatření Pohřeb zesnulého
krajana odbýván byl včera odpole
dne a tělesné pozůstatky jeho ulo
ženy k věčnému odpočinku na
hřbitově Laurel Hill Zarmoucené
rodině a četným přátelům projevu
jeme nejupřímnější soustrast našil
— Ze záznamů městského ta
jemníka vysvítá že z rozvrhu daní
na rokngoi v obnosu $106416
k němuž přičísli dlužno $6017 z
rozvrhu 1900 $497 z okresního
cestního fondu a $892 z fondu
na dláždění křižovatek úhrnem
tedy $113 825 vyplaceno bylo až
dosud celkem $80372 Zbytek
Í33445 m vydržttiaždo červen
ce příštího roku
— Na Johna Andrewsezaměst
nance v nakládárnách učiněn byl
v sobotu časně z rána vražedný
útok a týž oloupen byl o $50 —
Andrews jenž bydlí samoten v
pokojíku ve starém so-omažském
hotelu na 26 a M ul probuzen
byl v noci tlučením na dvéře Vstal
otevřel dvéře a byv požádán dvěma
muži o sirky obrátil se ku blízké
mu stolku a vzav jich několik do
hrsti podával je pozdním návštěv
níkům V témž okamžiku udeřil
jej jeden z nich revolverem do
hlavy povážlivě jej zraniv načež
oba lupiči vrhli se na poloomráče
nčho Andrewse a oloupivše jej o
$50 prchli Andrews jenž jest
již starý a jednoruký vzpamatovav
se poněkud odebral se na policej
ní stanici a oznámil co se mu při
hodilo Policejní náčelník se svým
mužstvem zahájil ihned pátrání po
útočnících a podařilo se mu za
tknouti Charles Glovera v lůžku v
Keystone hotelu a Thomas Mc
Namee v jednom hostinci na Q ul
Ve vězení byli prohledáni a tu
shledáno že šaty obou byly značně
krví potřísněny avšak žádné pe
níze nebyly u nich nalezeny Dr
Curtis ošetřil ránu Andrewsovu a
týž odebral se do svého pokojíku
v hotelu Ráno přišel do hotelu
policejní náčelník Mitchell chtěje
spatřiti raněného muže avšak k
velikému překvapení svému An
drewse nenašel Teprve krátce po
10 hod dopolední vypátrali jej
při práci v jatkách Swiftových
Policejní náčelník Mitchell hodlá
proti Gloverovi a McNameemu
vznésti žaloby pro vloupání se a
loupež
— Koleje pouliční dráhy na
Missouri ave položeny byly smě
rem východním az po 14 ulici a
sloupy s příčnými dráty pastaveny
až k 17 ul Missouri ave —
Zároveň započato s kladením ko
lejí v zátočce na dvacáté čtvrté a L
ul a očekává se že práce tato co
nejdříve bude skončena Na trati
této zahájena bude jízda nejdéle 1
listopadu Nejprve jezditi bude
po trati té pouze jeden vůz
— Čtvrteční registrace byla
velmi slabá neboť registrováno
pouze 1264 voličů Z těchto bylo
448 repjblikánů 713 demokratů
ostatní byli populisté socialisté
a probibičácL V posledním roce
registrováno bylo celkem 4072
voličů
-
4 plné kvarty 1
10 roků staré
i "Cancy Crcckl
Ifořiillíy
n
ZÁSILKA VYPLACENA
Spokojenost zaručena neb
peníze se vrátí
ADRESUJTE'
Chicago Liquor House
402 North 16 tli St OmahaNeb
KEFEKENCE: Víeohny obchodní Jednu
tulný a exprotwm společnosti
W Za správné vyfiienl víech objední- j
vek ruči red 1 1 6ml38
vám
Čistá kořalka
plné kvarty
neb gallonový plucar
Zásylka vyplacena
Není li zboží takým
jak tvrdíme peníze
se vrátí
Reference : Kteří
koliv banka nebex
pressní společnost
KENTUCKT
LIQUOR CO
SOL GOLSTHOM
majitel
Skladiště v So Omaha 2603 ří
Objednávky západně od Nebrasky
musí zaíti nejméně na 3 gallony by
zásilka vyplacena byla
Hučíme za pravdivost ví Se uvedeného
— Výbor ligy poplatníků snaží
se zjistiti kdo že jest vlastně pra
vým majitelem Syndicate parku
Nedávno nabídnut byl park ten "
městu ku koupi za $25000 a bylo
pomýšleno na to aby byly dány
dlužní úpisy v obnosu tom k od- "
hlasování Od té doby však co
nový charter městský povolující
městu odhlasovati dlužní úpisy
pro parkovní účele jest v platno
sti nebyl ještě učiněn vážný pokus
koupiti Syndicate park od South
Omaha Land Co listí majitelé
pezemků kteříž před rokem 1892
koupili loty podél 23 ul čelící k
Syndicate parku tvrdí nyní že'
pozemky ty koupili na základě
ujištění že park ten jest parkem
veřejným Než asi roku 1892 dala'
South Omaha Land Co park ten
obehnati vysokým prkenným plo
tem a od té doby zůstal park uza
vřen veřejnosti a jen s povolením
tajemníka neb opatrovatele oné
pozemkové společnosti bylo mož
no použiti parku toho k účelům
výletním Též i někteří pozemkoví
jednatelé tvrdí že společnost po
zemková nabídnuvši pozemky k
parku přiléhající na prodej vydala
mapy a plány v nichž Syndicate
park označen byl jakožto park ve
řejný Když však po mapách a
plánech těch bylo v sobotu v úřa
dovnách pozemkové společnosti
pátráno shledáno že tyto v po
sledních několika měsících zmize
ly Nyní jedná se o to zdali po
zemková společnost nemůže býti
nějpkým spůsobem donucena aby
slibům svým dostála
— B E Wilcox chvalně zná
mý pozemkový jednatel v South
Omaze dal rozmčřiti na loty svůj
majetek 4 Čtverce východně od
Brown Park školy mezi 13 a 15
ulicí a mezi U a W ležící a dal jej
přivtěliti k So Omaze pod jmé
nem B E Wilcox add to South
Omaha Celý ten přídavek ob
sahuje 60 lotů Ulice 13 je
okresní cestou a výlohy spojené
s opravami ponese okres Loty
tyto jsou nyní dány do prodeje
panem Wilcox-em a prvních 10
lotů bude prodáno po $50 jeden
20 lotů po $100 jeden za násle
dujících podmínek: Jedna pětina
kupní ceny musí býti složena ho
tově a zbytek ponechá se na splát- -ky
$5 měsíčně s úroky 6 procent
Majetek je čistý a daně za rok
letošní budou též zaplaceny ti
— Joseph McKee přilel k ne
bezpečnému urazit V nádraží so
omažském Chtěl totiž vyskočiti
na pohybující se již vlak při čemž
zlomena mu levá ruka v lokti Byly
obavy že mu bude muset býti
ruka odejmuta avšak dr Schindel
vyjádři) se ve čtfrtek večer ie
doufá v zachránění McKee-a před
zmrzačením
KEKTUCKY UQ0OR CO-