Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 09, 1901, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i '
yv
SllW!♦'''''-:'' "' '
V
Besídka žesko-americkych farmářů :
Abychom vyhovili četným li
doitem naSich ítenářa i kruhů
rolnických kteří po dlouhou dobu
dožadovali aeaamoitatného odbo
ru rolnického v Časopise tomto
který by výhradně jich praktickým
potřebám byl věnován odhodlali
jsme s získati osvědčeného sku
íeného odborníka ku řízení hospo
dlřské části "Pokroku 7ápadu"
Politické týdenníky mají téměř
veimis tamoatatné části pro far
máře které nejsou však ničím
jiným než patisky starých knih z
Čech a vyfiatky z čawpisa určené
více pro vyplnění místa a opatření
rukopisu sazečům nei pro prakti
ckou potřebu farmářo Tito znají
pak podobné stati jako falešný
peníz a úzkostlivě se jim vyhýbají
aby se zbytečně "nedopálili'' —
"Pokrok Západu" měl a má vět
linu svého čtenářstva mezi lidem
venkovským tomu sloužil vždy na
miste prvém jeho prospěch by
mu vždy první na srdci a jest až
dosud Proto učinilo nynější vyda
vatelstvo smlouvu s odborníkem
jenž zavázal se ku redigování sa
mostatné hospodářské části P Z
Venkovští Čtenáři naši uvítají za
jisté toto zlepšení s radostí neb
staot se tím Pokrok Západu i prak
tickým rádcem jich pokud se od
boru hospodářského týčejako jest
jím ve směru politickém V části
této budou též zodpovídány veške
ré dotazy hospodářství se týkající
Pokud pak se týče chorob dobyt
ka poslouží zdarma odborník z
Cech vystudovaný jenž zde
Americe provozuje lékařskou praxi
po dlouhá léta s tím největším
úspěchemi Očekáváme od uvědo
mělého rolnictva že snahu naši
ocení a po važovati bude ještě u větší
roffe "Pokrok Západu" za časopis
svůj a svého přítele než jak činilo
-až dosud My pak na druhé straně
se přičiníme abychom jim prakti
ckou a v pravdě učitečnou radou
"vřdy byli nápomocni
Vydavatelstvo P Z
-Jaký drob dobytka hodí se nejlépe pro
éesko-americkébo farmáře
Odborné časopisy jsou stále
plny krásných vyobrazení a popisů
všelikých druhů pletren takzva
ných ušlechtilých plnokrevných a
-čistokrevných či jak různě je pi
satelé ' hospodářští nazývají Při
tom čteme popisy těch kterých
plemen v nichž líčeny jsou užit
kové vlastnosti jich nejpestřejŠími
barvami že věru nedovede si oby
čejný farmář vybrati to nejlepŠÍ
plemeno poněvadž jsou všechna
šmahern nejlepší
Že jest rozhodně nezbytnou po
třebou aby rolníci svá stáda zdo
konalovali to uznává dnes již
každý poněkud jen intelligentní
rolník- Nyní ale nastává otázka v
jakém směru se tak dítt má?
Kdo stádo své zdokonalit! chce
ten musí předně počítali s okol
nostmi lokálními a trhovými on
musí dobře si rozpočítati co by
mu mohlo přioésti lepší cenu Ja
tečný dobytek jest dms ve'mi hle
daným a není ani té nejmeuší po
chybnosti že bude i dále velmi
výnosným — - do jaké míry to
ovšem závisí i od trhové ceny su
rového krmiva která ku příkladu
právě letos jest tak vysoká že stojí
rozhodně proti krmitelúm dobyt
ka „Jsou krajiny kde se vyplácí
nejlépe' dobytek dojný a tam zase
musí hleděli farmář aby si opatřil
v tom směru ten nejlepší Jestli
prodává mléko do máslárny neb
jestli má blíže velikých měst na ně
přímý odbyt musí podle toho ple
meno voliti a směr chovu zařídili
Při vychvalování a odporučová
ní ušlechtilých plemen třeba na
paměti míli že jsou jisté poměry a
jisté okolnosti které činí ty nej
vycbvalovanější vlastnosti někte
rého ušlechtilého plemene nežá
doucími a přímo neprospěšnýmf
Přílišný vývin v jednom směru je
jaksi abnormalitou a děje se na
úkor vlastností jiných Tak příliš
ná tučnivost jest vždy tnámkou
malé dojnosti a opak Proto má
farmář těžký oříšek k rozlousknu
tí aby při volbě nepochybil a tak
si více neuškodil než prospěl
Obyčejný byzplemenný dobytek
je-li dobře chován a ošetřován má
také své přednosti které mu nelze
upírati a za jistých okolností před
čí i to nejvychvalovanější plemeno
ušlechtilé
V celku vzato pro farmáře na
západě farmařícího jest nejlepší
plemeno prostřední které nedělá
"zázraky1' ale jde po jistém Tím
nechceme odporučovati snad něja
ký brak ale zároveB nemůžeme
odporučit! nějaké vyhýčkané ple
meno na kterém maso kyne nebo
ze kterého mléko teče jako petro
lej z texasských pramenů Pro ta
kové poměry jest nejlepší něco
více všeobecného co by se vypla
tilo tak i tak af jest to potom
býček nebo jalovička
Z dojných plemen za nejlepší
platíjerseyské aHolštýnské a přece
tak mnozí byli jimi oklamáni že
sa veliké Štěstí považovali když
e jich zbavili Na druhé stráni
se uvádí plemena berrohá co ne j
ušlechtilejší a zde opět jest jalo
vička učiněným neštěstím neb ne
dojf a nedojf i kdyby byla man
dlemi krmena Již staří Římané
říkávali: "media via optima via"
— cesta střední jest cestou nej
lepší — a nejlépe pochodí farmář
jenž ae drží této střední cesty
nelze očekávati od jednoho druhu
dobytka aby stejně dobře dojil a
stejně dobře tučněl obé v míře
nejvyšší ale lze docfliti dobrou
plemenitbou takových výsledků
Že se hodí pro všeobecnou potře
bu Jest skutečně nějaké takové
plemeno?— Ano Nuže sem s ním I
Plemeno shorthornské jest to
nejlepší jaké si mohou američtí
farmáři jenom přátí Ono jest tak
tučni vé jako kterékoli jiné ušlechti
lé plemeno a při tom dojí tak Že
tím může bytí každý spokojen
Shorthorni jsou tím pravým do
bytkem pro západ a kdo chce
chopit! se chovu ušlechtilého do
bytka ať se drží jich a pochodí
nejlépe
Kdo má dosti dobré plemeno
obyčejného dobytka ten pochodí
nejlépe zakoupf-li si k němu či
stokrevného býka shorthornského
a nenechá se mýliti žádnými illu
semi ani číselnými doklady o tom
nejuŠIechtilejŠím dobytku jehož
vlastnosti jsou vyvinuty jen v jed
nom směru a v druhém ďo pozadí
zatlačeny
Výbodr g nevýhody podzimní orby
Ne všude platí přísloví že pod
zimní orba jest poloviční hnojení
Řekněte to některému farmáři i
západním Kansasu a on vám řekne
že při takovém hospodaření bv
musel jít shledávat svou ornici
někam do Nebrasky Zkuste tako
vou theoru v některém okresu zá
padní Nebrasky a uvidíte Že budou
míti lepší pšenici oni farmáři kteří
na podzim neorali V theorii jest
záhada tato správnou a v praxi
potud pokud lokální poměry jsou
tomu příznivý
Podzimní orba půdu obohacuje
otevírajíc vzduchu přístup do země
a tím napomáhá rozkladu neroz-
ložených dosud součástek půdy
Proto si zaslouží jména poloviční
ho hnojení Rozumný farmář ji
provádí všude kde mu to poměry
dovolí Za iistých okolností se il
ale vystříhá
Orejte v podzimu veškeré půdy
uléhavé v úpadech a nížinách kde
se v zimě sníh zadržuje Tam orej
te hluboko a hodně hrubé brázdy
nebo ještě lépe pořiďte si podrý
vák (subsoiler) kterým následuje
te pluh v otevřené brázdě To jest
ten nejlepší spůsob orby pro naše
poměry
Farmaříte-li v krajině kde se v
zimě "čerti Žení" a místo sněhu
létá země pak se chraňte podzim
ní orby a raději půdu na jaře talí
řovými branami po zádech poškrá
bejte a pochodíte lépe neb ale
spoň tím nic nepokazíte Na pů
dách silně vysýchavých lehkých
krajinách s nedostatkem vláhy
zimní jest alespoň zde v Americe
podzimní orba neprospěšnou
DROBNOSTI
— Dosti soli a dosti vody
to
jsou ty nejlepší ochranné prostřed
ky proti pádu dobytka v kornisku
- Zkušení rolníci tvrdí že do
bytek jemuž se dává dvakráte
týdně odvar semene lněného ne
trp! pádem v kornisku
— Pole na kterém řádily letos
polní štěnice neb kde kobylky na
kladly vajíček má býti v podzim
vždy přeoráno
- Není dobře nechat zahrádku
v podzimu zaplevelnit Podzimní
přeoráníd povrchní pohnojení jsou
nejjistější prostředky ku dosažení
dobré zeleniny v roce příštím
— Proti otravě 'poisoo oakem'
jest nejlepší prostředek alkohol v
němž se rozpustí tolik cukru olov
natého až jest roztok nasycen
Tím se kůže travou tou spálená
potírá
— Nebude-li cena dobytka stou
pat! poměrně tak jako stoupá
cena kukuřice budou se farma"'
dvakráte rozmýšleti mají-li komu
odvézt do elevatorů nebo předlo-
iti volům Záleží na tom kdo dá
za ní více jestli bursián nebo vůl
— Ačkoli někteří theretikové
tvrdí Že jest kukuřičná píce nej
lepší seká-li se co možno záhy
dokazují praktické pokusy pravý
opak Pro mladý dobytek jest píce
mladá lepší ale ku krmení vše
obecnému třeba dáti přednost píci
náležitě dozralé
— Od prvého do osmého pro
since tohoto roku se bude odbývati
Chicagu mezinárodní výstava
ušlechtilého dobytka která slibuje
býti tou nejlepší jaká kdy na svě
ta pořádána byla Železnice sníži
ly k té příležitosti jízdné na polo
vina a roaií tedy farmáři dobrou
plfležitost na výstavu ta se podí-
— Nala hospodářská 'JJeaídka
jest otevřena v lom nslim čtená
řům Zde ae mohou scházeti n
sousedskou poradu a rozhovor o
předmětech polního hospodářství
týkajících Zveme všechny jakož
i milé hospodyflky a jich dcerušky
které si mohou "pokřápoouti
něco z kuchyně nebo t jiného od
boru tvého povolání
— Zástava moči bývá velm
obyčejnou chorobou koní v době
kdy přestala práce nastal nový
oves nebo silné mrazy při nichž
ae pán příliš dlouho v hospodě
zahřívali musí Terpentin a odvar
jalovce a petrželovým semenem
jsou sice domácí a neučené pro
středky ale účinkují nejlépe
— Kráva která se příliš často
běhá a nechce zůstati březí má se
co neidříve ze stáda odstranit!
beze všeho dalšího dotazováof se
zvěrolékařů nebo novin poněvadž
úkaz tento jest postačitelným dů
kazem že trpí býkovnicí nejoby
čejnějším to tvarem tuberkulosy
u hovězího dobytka
i: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ :
BUTLER OKRES Neb— Ct
rea --jtok zap' i Mime po
okresních nominacích a tentokráte
pro nás Cechy v Butler okresu až
ku podivu příznivých Kdo jen
poněkud jest seznámen s naším
okresem a politikou toho zajisté
překvapily nominace — jak na re
publikánském tak i na demokra
tickém lístku — našich krajanů
Rozvaž to milý čtenáři a slabi
kuj tato jména: Ptáček Bouše i
Hruška Co tomu říkáš?! Jak
tidíš jedenkaždý má české jméno
jako poleno a tyto pro úřad jdoucí
krajany máme my Cechoslované
v moci v den volební Nic nás to
nebude státi pouze jen udělejme
křížky u jmén Tondy Matějé
Pepíka a jsou a budou tam tak
jistě jako sv tři králové Bohužel
že naši krajané v Butler okresu
neřídí se mnohdy heslem: "Svůj
k svému"! Což však to spomůže
mnohým krajanům když postaví
si hlavu a volí proti svým náro-
dovcům? Jedině vyhánějí si vlast
ní peníze z kapes neboť mnoho
jest těch kteří nejsouce mocni
jazyka anglického musí míti tlu
močníka a tomu musí vždy dobře
zaplaliti Máme-li však v úřadech
krajany tu se na ně můžeme obrá
tili v naši mateřštině a tu jde
hned vše jako na drátkách v náš
vlastní prospěch Zejména ve
východní části Butler okresu jest
mnoho krajanů kteří nejsou vů
bec mocni jazyka anglického a ce
sta do okresního sídla velmi dale
ká A tu vše co potřebujeme
jest napsat jen dopis ve své ma
teřštině a udati co Žádáme zvě
dět a obratem pošty jest nám vy
hověno To pak přátelé jest a
má býti u nás oceněno Jiný ná
rod pracuje ve svůj prospěch pro
své krajany se zápalem neohlíže
je se na politickou stranu toho či
onoho kandidáta a hájí houževna
tě representaci svého národa A
proto tážeme se "Proč bychom
nemohli i my býti representováni
tam kde jsme již dávno býti mo
hli vědouce dobře že hlasy naše
jsou rozhodující Ve staré vlasti
kdež jak každý ví tvořili Čecho
vé a tvoří ohromnou většinu
byli vždy strčeni do pozadí
Zde však něco podobného může
se státi pouze naší vinou a tomu
nesmíme nikdy přpustiti Naši
krajané tam za dálným okeánem
pracujíce ruku v ruce obchodník
řemeslník dělník i rolník dobý
vají vítězství za vítězstvím nezů
stávajíce při tom čeho až dosud
docílili— a tak i my musíme činiti
zde v této nové vlasti naši Jen
svorně v před a uvidíte že v pří
štích volbách budou čeští kandi
dáté hledaní Strany politické
musí přijití za námi ne my za
nimi neboť kterákoliv strana
která chce mít kandidáty své zvo
lené musí míti a získati České
hlasy NeŽ zbytečno jest toto
Šíře vykládati neb jedenkaždý to
dobře ví Jen zanechte krajané
všech osobních záští a politických
stran ve volbách okresních a jásat
budete nad výsledkem jakéko do
cílíme Ptáček tam vletí Bouše
tam sebou bouchne a Hruška tam
spadne a my — my budeme nad
svornou prací naší míti radost a
krajané naši v jiných okresích bu
dou potěšeni Tyto tři naše české
kandidáty a krajany seznamovat!
bylo by věru zbytečno neb každý
našinec dobře je zná Anton
Ptáček jejž v B Jtler okresu všich
ni Češi znají má v Bruno Neb
smíšený obchod A že by Toník
náš okresní poklad spravoval do
bře a svědomitě to též každý ví
neboť dovede i svůj prací rukou
svých dobytý poklad dobře spra
vovat A míti okresním poklad
níkem muže charakteru Ptáčkova
bylo by a muselo by být naší
chloubou Pan Ptáček jest repu
blikánem a dostalo ae mu nomina
ce aniž by se byl o ni ucházel a
přátelům jeho vzalo to celý týden
než jej přiměli k podržení téže
Nynf krajané zbývá učiniti ještě
ten X a Ptáček musí i kdyby sebe
víc nechtěl do té cihelné klece
vletět Jednu věc vlak musím
připomenout! nslim paonám Že
nám a babičkám: máte-li některá
zlost na Ptáčka že vám neda
dost švestek pentliček neb krůpi
ce naveďte svého milence man
Zela a dědečka ať pro něj hlasují
Tím se mu pomstíte neboť se ho
zbavíte což by mu ostatně patřilo
a pisatel těchto řádků by mu přál
aby alespoň na čtyři roky odeslaly
jej české ženy za pomoci silnějších
polovicí do okresního domu Nyní
si vezmeme na paškál toho Matěje
Jest sice poněkud obtížno psát
republikánovi o demokratu ale co
jest to plátno? Jest to Čech ná
rodovec charakter a poctivec
ledním slovem jest to Bouše a tu
politické přesvědčení musí jiti
stranou Pan Bouše má obchod
oděvnický v David City a dostalo
se mu nominace za listovního na
demokratickém lístku A že bv
Mike dovedl vše správně a řádně
napsat a zanést do kněh to jest
tak jisté jako že umí na kabát
střihnout jen to fikne Pan Bouše
jest dobře znám mezi Čechy a že
vážen jest v David City dokazuje
to že ač málo Cechů tam jest a p
Bouše právě bydlí mezi samými
republikány přec jako demokrat
zvolen byl a radního ve své war
dě Patrno z toho že si ho i
republikáné jinonárodovci váží
Jen jedno přání mam: abych mu
mohl až bude úřad nastupovat
dát řádný "buch" do zad aby tam
čerstvěji padl Jsem přesvědčen
Matějíčku že se tam s republiká
ny dobfe srovnáte Konečně si
vezmeme do parády Pepíčka z
Linwood jenž nominován byl za
školdozorce na lístku republikán
ském Pan Hruška znám jest
mezi krajany jako učitel prvé třídy
a na lístku hlasovacím zajisté iei
každý krajan najde neboť jest
plných šest stop a dva palce vyso
ký a při takové výšce už se nechá
ten X udělat jen je třeba hodně
naslinit tužku aby se ten křížek u
eho jména neztratil Počkej Pe
píku tentokráte m smlsnu a udě
lám křížek že ho budeš až z Lin
wood vidět Také i všechny
ostatní od nynějška navádím aby
se ti za mne pomstili a hodně
křížků ti nadělali tak abys měl co
nét To nejde jen člověku se
vysmívat že je malý když nevy
rostl Pan Hruška sem přijel z
Iowy as před čtyřmi roky a nyní
jest pivým učitelem na linwood
ské škole a jsem úplně přesvěd
čen že by i v úřadu školdozorce
dělal národnosti naší čest- -Mno
hý krajan bude snad se domýšleti
že jsem naveden k dopisu tomuto
Nikoliv přátelé! Dopisem tímto
konám pouze svatou povinnost
vůči svým krajanům a totéž činiti
by měl každý Čech ať již demo
krat populista neb republikán a
ž od nynějška pracovat horlivě
mezi přáteli a známými pro Ptáč
ka Bouše a Hrušku Dopis svůj
končím pak přáním aby každý
upřímný Slovan volil tyto tři muže
pro čest našeho národa
S úctou F J Vaniček
KINGF1SHER Okl 27 zář
901— Ct red Pok Zápl Miř
sím vám též sdělit jakou jsme zde
měli letos úrodu Pšenice sypala
od 15 do 20 bušlů po akru a oves
od 20 do 25 bušlů Pšenice pro
dává se zde za 55c buši Srdečný
pozdrav na všechny čtenáře vaše
ho listu " Váš
Martin Mertl
HOISINGTON Kas 29 září
901- Ct red Pok Zápl Mu-
ím sdělit čtenářstvu Pokroku
Západu něco o nšem počasí a o
našem výtěžku Počasí jsme měli
jara pohodlné až do 10 května
Potom nastalo počasí suché přede
němí přišly větry a ty se střídaly
až do 18 srpna Na to přišly
zase větry a potrvaly až do 29
srpna načež jsme dostaly dva
déště Po prvním dešti počali
sme ihned síti obilí Druhý déšť
byl pořádný tak že namoklo na S
palců a obilí pěkně roste Pšeni-
ce
nám sypala průměrně po akru
8 bušlů a platí se za ni nyní 52
až 54 cty za buši Žito vyneslo
37 bušlů po akru a platí se 45c
za buši- Ječmen vynesl 27 bušlů
platí se za buši 47c Brambor
jest málo a ty jsou ještě malé a
prodává se buši za JJ100 Korná
sorghum a kafírka se nám neuve
dly oeboť zde bylo polních štěnic
tolik že pozdní úrodu zničily a
proto tu nemáme mnoho hrubého
krmiva Ale za to budeme mít
dostatek pastvy na zimním obilí
Nyní máme již zaseto a tak jest
více času ohlédnouti se po něčem
jiném Pozemky tu jdou náboru
v ceně neb sem přijíždí farmáři
od východu a každý z nich koupí
kolik čtvrtí Pozemky se tu pro
dávají za $2000 — 160 akrů a sice
pozemků dobrých Od nás pak
jedou na západ a tam platf za do
bré pozemky od 1 5 00 do J 1000
za 160 akrů Ještě jest tu dobrá
příležitost pro ty kdo by si chtěli
zakoupit dobrý pozemek
S úctou všem čtenářům
J V Susank
V Kansas City zemřel v pátek
večer Kirkland B Armour maji
tel nakládáren Zanechal man
ielku a tři dítky
0 vjf vozu Díitho dobytki i misi
V nedávno vydané zprávě nala
ho zemědělského odboru nalézáme
potěšitelné faktumZe v posledním
roce končícím 30 června jgoi
nái vývoz živého dobytka do cizi
ny byl ten největŠI jaký jsme kdy
men
V celku vyveženo do všech ze
mí 45933 kusů v ceně I37566-
980 NejvětŠI část tohoto dobytki
a aice 376580 kusů čili 82 pro
centa celého vývoru odkoupila
Anghe Ostrovy západo-iodické
a Bermuda koupily 65120 kusů a
zbytek byl rozposlán do jiných
CAstl severní a jižní Ameriky
Zvětšený vývoz ten byl přivo
děn tím že Anglie veškerou svou
spotřebu živého dobytka pro své
osady kryla od nás a kdežto dříve
kupovala část živého dobytka od
Argentiny když tam však vypukla
nakažlivá nemoc mezi dobytkem
tu byla nucena obchod svůj s Ar
gentinou zastavili
Argentina až do té doby byla
největším konkurentem naším a
dle úřední její zprávy vyveženo
odtud do Anglie 91263 kusů v r
1094 nezii oyi vyaan zákaz o
_ o _ _vi 1 1
přívozu argentinského dobytka
anglickou vládou
Kanada v posledním roce vy
vezla 169079 kusů což znamená
také veliký přírůstek proti přede
šlým rokům
Zároveň s vývozem živého do
bytka vstoupnul velice i vývoz
masa a sice byl největším od zalo
žení našeho obchodu s cizinou
Úhrnný vývoz našeho čerstvého
nakládaného a uzeného masa ob
nášel 461295771 liter v ceně
$40376758 kdežto v předešlém
roce vyvezli jsme pouze 434 258-
032 liber v ceně 137772173
Vývoz hovězího masa z Kanady
obnášel v té samé době 9710458
liber v ceně 1813443 a vyveženo
odtud 3728997 liber nakládané
ho masa v ceně $419959 Z těch
to Čistič lze seznati že Kanada ve
vývozu hovězího masa jest jenom
pranepatrným konkurentem Spoj
Států
Argentina však nemohouc vy-
vážeti svůj živý hovězí dobytek
vrhla se na nakládání masa a v
posledním roce prodala ho do
Anglie a do Francie 54230933
iber a konkurence Argentiny ve
vývozu hovězího masa jest nám
dosti nebezpečuou
Chamberlainnr lék proti kašli zachránil
cuiapci jeno život
"Věřím že zachránil jsem své
mu chlapci život v této zimě
Chamberlain's Cough Remedv''
praví A M Hope Rio Creek
Wis "Záškrt dusil jej tak že
nemohl mluviti Dával jsem mu
ho hojně až vrhl a v krátkém čase
byl zdráv" Na prodej u všech
lékárníků
DENNĚ©
a více stálého výtěžku zaru
čujeme každému kdo pře
velme Jednatelství našich
rámů podobizen krajin ná
bosenských vlaateneckycb
a pod obrnil 26k8
O & H1LBERMAN
P 2 8t Paul Minn
Vyhovuji potřebám farmera a do
byt káře lépe nei které tiné mlýnky v
trhu Tento No 20 IDEÁL Jest nel
rychlejíím dvoukorjskfm mlýnkem na
rozmivvsnl korný v klasech na hrubé
neb prostředni krmivo Žádný mlýnek
nemůže býti lépe zhotoven NCkteří
našich zákaznía& oznamují že semletl
í b30buílů za hodinu "Ideál Fa
mily" mlýnků Jest hojně a vlec b dru
há Poilete sl pro cenaik g popisem
a vyobrazením všech
Zhotoveny pro vás
Jest tento rozdíl mezi pravými a umělými
zuby — vám Jeat fini néco o poIednřJ!Seh
Mažete dátl návod o jleb velikoatl barví atd
A ony neboli Jsou dpln nezmafiteloy
Va5o 711 hv hotoveny laou dle nejlep
JJdMJ £UUJ li tdee a píkroillých oble
va vyKonivaji vseenny výkony pravyoo
zubu a nemohou býti objeveoy
BAILEY zubní lékař
SIS Paxton Blk 18 a Farnam
Dámaká obsluha Telefon 10
Omažské školy
obchodní
utnivdny jsou právem ta nej
hpH ve státu a taopatřily lá
kům svým vUe mís nei které
koliv podobni Školy jiné!
Celé řadě ml krajanů a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich
dobrého postaveni
Kdo by si přál dítky švédo kol
tteh posiati a tak
dobrou budoucnost
jim tabcipeliti neckt dopise
nám a my
za ceno sníženou
dolivotni Ikolné mu odprodáme
Adresujte dotazy na:
Jokrok gápadu
Omaká Nebr
Po oolý- rok
V k ! m období roku pNbájijf ie
nepoMdky ftiludku
Dy-MpopMin a iiCKilživiioat
které vyldfifme Kin nojlopšírn lékem
DII AUGUST KOENIG'8
Ean&uraor Tropfon
Výfie uvedené nemool Jbou Jisté
používáním toboto velkého
léčivého prostředku vyléčeny
2
Vyléčení zádnehy zdarma
Asthmalene přináší okamžitou úlevu a trvalé yylé-
cem ve vsecti
Pošle se úplně zdarma po obdržení lístku
CHAIFIRD
FOR TEN
YEARS
RELIÉF
Drs TAFT BKOS MBDIOINK CO
Pánové! Dávaje vysvědčeni VaSenu léku
prostředek proti záduse Moje maňte] ka byla
léčoní jejím svých 1 jiných prostředků kdyt
aOfiL
oznámku na oknech Vaii úřadovny na 130 nl Obdrtel jaem jednu VaSI lábvičku léku na zkou
iku který poprvé užila dne 1 listopadu Poznal jsem hned výborné účinkující jeho působivost
Po využiti jedné láhve zádneha n manželky moji
lék ten s dobrým svídomím každému odporučit!
Dre TAFT BROS MEDICÍNĚ CO
Pánové! Byl jsem soužen záduchou po 22
výsledků Četl jsem Vaii oznámku a hned jsem si obstaral j duu láhev Ozdravil Jaem okamži
té Koupil Jaem sl od té doby Jednu velkou láhev a děkuju využiti Jejímu nyní své úplné zdrávi '
Mám v rodlné Ityry dítky a po test roků nebyl jsem schopen pracovat! Teď viak jsem zdráv
iako ryba a kmiám svoji práci každodenní a bez
Vám hodí Adresa mého bydliště Jest 835 Rlvlngton nl 8 RAPHAEL
UiMU láhev pošleme vám zadarmo zaSlete-li nára poštovní Ustel
Neodkládejte Plité
Prs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO 79
POŠLETE TRI VLAST
K MIKROSKOPICKÉMU
PROZKOUMANÍ
Vezměte tři vypadlé vlasy při ranním česání a zašlete je prof J H
Auatinovi vyhlíSenércu specialistovi kožních nemocí tčSícfmu se pověsti
národní kterýž zašle vám úplně zdarma diagnosu vašeho případu po do
kladném prozkoumání vias& zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplně zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás luptň jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelfim řekli Neposílejte peníze Jste-li íásteěně neb úplně holo
hlaví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Pište dnes na
PROF J H AUSTIN McYiGta Tbeater Milot CHICAGO ILL
Máme
sto zákazníků
kteří praví nám
že naše
LrásuS boří zanechává M'f po
pel tádné Škváry a při tom
boří dlouho
Jesl výborným pro kamna ku
chyfltká a sporáky Cena míla
by vá pobldnoutt ku zkušení
7 toct1 $575 drobné $550
Prodáváme topivo vteho druhu
Peilets vám objednávky
Jakub Golla neb Fred ťontay vám
ho přivezou Ptejte se Jich na naie ublí
UMON FUEL CO
Úřadovna 1610 Farnam Tel 268
sklad na 20 a II P trati Tel 319
W G SL0ANE & CO
obchodnici
v (isle 603 607 411 aer SS ulice
South Omaha
RlMisiaM__Telefua
Zboái se prodává dle libosti buď ta hotov
oeb na splátky ltf
C- H Brewer & Ce
pohrobníci a pfljřoTatelé koni
120-42S aer St ol So Omaha Neb
f-t BMaaab— Telefoa (bilo B
Dr Feier' GOLDEK BELTEFI
Start rány vředy revmatlam neu
raigle pravá pomoo všech
Apaleob
boleni krku hlavy ft minuti aabl
(1 minutu) tartara! vředy bMloky
atd atd
3-3
Mastarraf aetáttk horrčkr CfeHkf
Léíi kaidou bolest avni 1 vnitřní v
I ai JU Bolantách U obchodník h
T
Meta krabMaa poitoa Oc Fredoaia N T
Illinois Dillí
případech
FlSte Jméno a adresa ifetelně
Podobnéko léku Jakým Jest asthmalene nenl
Pflnese okamžitou úlevu 1 v nejborllch pfípadecb
Uzdraví I tehdy když Jlcé léky minuly ae Minkem
Rev 0 T WEBL8 z Vlila Rldge III praví !
"Zaslanou mni láhev léku Aathmalane na ekoulku
mv pofádku obdrřel Slřži mohu Vám Jen po
dekovatl za to Jak výborní ae cítím po utíráni
léku toho Byl Jeem otrokem hrozného toho nedu
hu arthmy po dlouhých deset let Zoufal Jsem ul
nad tím ie sotva kdy zdrávi nabudu Óeti Jsem na
itéstí Vaii oznámkn aázrainého léku proti hrozné a
traplivé té nemoci záduchy a zprva Jeem ae do
mníval) te vynález svůj pfechvalujete Ale přece
Jsem li objednal Jednu láhev na zkoušku a byl Jtwm
překvapen léíivostí léku toho Zatlete mné Jeiti
Jednu obyčejnou láhev"
Re Dr Morriss Wechsler
rabín Oong Bnal Israel
v New Yorku ze dne S ledna 1901 pile
Dra TAFT BROS MEDICÍNĚ CO
Pánovél Vát Asthmalene Jest výborným lékem
proti zádote který léfi viechny nesnáze a nemoce
spojené astbmou Účinek léku toho Jest překva
pujícím Kdyt jsem lék Vat podrobil důkladné
nnulyzl shledal jsem te neobsahuje ani opium ani
morfiu ani chloroform ani jiné podobné látky
Vál upřímný Rev Dr MORRIS WECH8LBR
AVON SPRINGSNY 1 února 1901
Asthmalene musím doznati ie je to výborný
stitena nemoci tou po dvanáct roku Zkuall jsem
Jsem pojednounáhodou uzřel Valí obchodní
zmizela a od ti doby Je zdiáva Proto mohu
O D PHBLPS M D
Dne 6 února 1901
let Zkusil Jsem vteeh možných léků ale bez
únavy Dosvědčení tohoto m&žete nžiti Jak se
8Í vfcuodní 129 ul New York City
hned a adresujte
í— ím
East 130th Street KEf YORK CITY
Uherské výrobkj
Švestková povidla ovil sýr papri
Šafrán česnek brinza na prodej u
McCORD & BRADY
Cor 13th & Leawenworth Omaha
Nebo: The Orchard Frult Preserve Oo roh
Cherry a Oak Ave PUtsburjr Pa U 8 A
A L REBER vyrabltel a importér veSp St
s pDevEOfFuu vozy
DO TEXAS
PultaoTy BDiietoTč spací yozy a rolee
DohoTkoré rozy na Tšecii Ylakácn
Nejlepší dráha do všech míst
Kansas Indiánském oiemí Texasa
Mexiku a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo do
jsiíMt Sherman StTMSrOr
CaHas Ft Vorth EiUsbor
raiaoUoVaco Temple
Cdtcn "býlor (hdnesville
Lockhart - r cj i jtta Sas Marcot
LaOrango Sentcs Airarado
H0USTO1 GMVESTO! JIOT
1 SAK INTWia
Předplaťte se na
Pokrok Západu
pouze $100 ročně
v
i
i 1 v
I t
: t i'
J
trp
T ' i-
t
I
ia
1 i
i i
1 9-
í
t
ř
1 i 'J
f 3 - 'f - h'
f '
í
f
'v
e