Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 09, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i'
1 1
T"
i
I
I
POKROK ZÁPADU
Josef Frankovský mrtev
O úmrtí výteCného oblíbeného
herce tohoto píSe "L T" v Nár
Listech ze dne 17 m m násle
dovní: Bolestná svSsť že za ranních
úsvitu včerejšího dne dotrpěl jeden
t veterána Českého herectva ne
zapomenutelný Josef Frankovský
na perutích smutečních rozlétla se
Prahou Skon jeho vzbudil vřelou
ůčasť české veřejnosti ne jako by
zasáhl zapomenutého v soukro
mém ústraní již po celé jedno
desítiletí žijícího chorého pensistu
nýbrž jako by jej schvátil upro
střed práce největší 1 plném roz
machu tvoření a vzrůstu Takový
dojem zůstavila truchlivá zpráva o
smrti proslulého mima České
umění dramatické právě dnes želí
bolestné té ztráty neboť smrt s
celou bezohledností připomíná že
již před desíti lety vlastně
jsme Frankovského ztratili když
stísněn nervovou chorobou na jaře
r 1891 dal s bohem obecenstvu
a želea odcházel do soukromí
Tehda nepočítalo se že česká
scéna loučí se s oblíbeným hercem
na dobro doufalo se že v klidu
zotaví se vzrušené nervy a po ně
jakém čase objeví se Frankovský
opětně na jevišti Uběhlo však
deset let a zpráv utěšenějších ne
docházelo až letos na jaře prolétl
tiskem interview s Frankovským
jenž přátelům jeho a české veřej
nosti oznamoval že jedenašedesá
tiletému Frankovskému vrací se
po dlouhé době jas myšlenek pa
měť a že doufá určitě že dopřáno
mu bude ještě jednou definitivně
se rozloučiti s divadelním obecen
stvem Netušil náš dobrýFran
kovský íe opravdu a tak záhy
rozloučí se s námi definitivně ale
ne zásvitu divadelních lamp nýbrž
v záři smutnějších světel a na vět
ším jevišti než to tam na Vltavě
na jevišti na kterém na věky se
loučí herci 1 neherci
Je bolno psát pod záhlavím
vroubeném černým rámečkem —
Kdyby nebyl Frankovský celým
životem svým celost svojí činností
hereckou sám narýsoval tak určitě
umělecký svůj profil bylo by ne
vděčno v rychlé práci novinářské
ho nekrologu chtít jej postihnout!
Do padesáti let svébo věku žil a
pracoval Frankovský v plátěném
světě na jehož prkna přenášejí se
na divadelní děje změněny nej-
vzrušenější lidské události dušev
ní boje a konflikty lidské zhušťují
" ' se však i do bytostí herců samých
nepopřávajíce jim oddechu a na
pínajíce je ve stálé vzrušení Jaký
tedy div že i mohutnější organism
herců otřesen bývá vyčerpávající
úmornou a nervy rozrušující prací
Když trpkým údělem tím hercům
obvyklým Frankovský postižen
opouštěl sféry divadelní odcházel
v něm umělec jemuž úsudek spra
vedlivý ověnčil skráně laurem za
slouženým Kritika tehdy psa la že
veFrankovském odchází z divadel
ního ensemblů jedna z nejvýraz
nějších uměleckých fysiognomií
Můžeme říci že Frankovský byl
v pravdě vedle Kolára„ Šamberka
a Mošny po dlouhá léta českému
jevišti oporou a ozdobou nepo-
strádatelnou Síla jeho umění spo
čívala v jeho tvořivosti Frankov
ský byl profil herce-umělce tvoří
"čího bez šablony a bez" pochyby
na figurkách které předváděl v
jednotlivých nesčetných kusech
obecenstvu Postavy jím vytvořené
v nejdokonalejších pracích litera
tury dramatické pohybovaly se
na výši jako v díle autorově v
prostředních tvorbách dramati
ckých jeho figury byly však o ce
lou hlavu vyšší než neživotní úl o
by kusů černých Frankovský
vdechl postavě život a čím méně
bo bylo v zárodku typu spisovate
lovy figury tím štědřeji ho sám
doplnil svým uměním Kol cměle
ckého jeho jádra otáčí se celá ga
lerie rolí vážných tklivých otců
dobromyslných charakterů komi
ckých staříků-
Tak na příklad říkávalo se že
"Nájemníci pana domácího" dáva
jí se jen k vůli Frankovskému a
bylo to pravdou ten typ domácího
pána sotva kdo jiný nám tak za
hraje Kdo viděl někdy Frankov
ského v proslulé typické některé
úloze po odchodu jeho těžce v
nástupci hledal nápododitele
Frankovský byl a je dosud v
Jvorbě svých typů nenahraditelný
Tážeme-li se co předcházelo
vzrůstu Frankovského v umělce
vidíme že jako u většiny herců je
to trnitá strádání plni cesta
Narozen v Praze roku 1840 vy
učil se truhlářství a také několik
let jako tovaryí "prkna" dříve
hobloal než na ně se dostal V
devatenácti letech zatoužil státi se
terčem zanechal řemesla a vatou
f J do společnosti Prokopovy jenž
Uháy dlel v Příbramí Tam v r
i£3o také poprvé debutoval Jak
cadem fcerců kočovných poznal
i Cl bIíeHí ředitelů Po pět let
t Ir A l'i společnosti štanderovi
I ~lz~:?ii a Kramoeloví al za
' :l d-Ly azsKMtatoocti českého
1 :"i fziicll € o eřixement
? 1 : i Vjt:r"J tztčy v roce
umělecké jeho individualitě Nelí
bil se valně Odešel tedy nazpět
ku společnosti Kramuelově od
kteréž povolán byl od ředitele
Thomea zase do Prahy
Zdržel se zde přes pruskou oku
paci nedocíliv zvlaštolno uzoáoi
jelikož nebyl dostatečně zaměst
nán Avšak vrchní regisseur Švan
da ze Semčic poznal jeho talent a
engažoval ho jako charakterního
herce a regisseura pro svůj diva
delní podnik v Plzni V postavení
tom setrval Frankovský tři roky
oženil se se slečnou Annou Kubíč
kovou rovněž herečkou a zvelebiv
Švandovu společnost získal si u
ředitele nemalé obliby Roku 1869
letní sézoně hrála společnost
Švandova v pražské aréně ve Pštros
ce Tam zalíbil se Frankovský
tehdejšímu plnomocníku divadel
ního družstva dru Strakatému a
byl konečně trvale pražskému di
vadlu získán Trvalo to deset let
nežli si Frankovský proklestil
cestu k pražskému divadlu Když
vystavěna na hradbách za Žitnou
branou aréna a zavládla tu éra
operett v plném lesku hvězdy
Offenbachovy a LecocquovyFran
kovský odnášel si vavříny jsa sou
časně jednou z nejsilnějších attrak
cí finančních úspěchů divadelních
Jak nad jiné vynikal jeho tatík v
"Giroflé-Giroflá" generál Kanču
kov ve "ratinice JJouglas v
"Donně Juanitě" Pietro v "Ban
ditech'' Kalchas v "Heleně'knf-
Že Kazimír v "Trebizontské prin
cezně" Kalafuna v "Dudáku" a
j budí vzpomínkou dojista i nyní
chvíli smutné pamětníkům
hojně veselých obrázků v paměti
Na pozdějším pak Národním
divadle vystoupil již jako karakter
ni herec prvního rádu a patři v
annálech zlaté kapličky k zjevům
nejskvělejším Výkony jeho jako
routinovaného umělce došly své
doby vřelého doznání a pojistily
Frankovskému v historii herectva
trvalý pomník Asi v roce 1887
počal pojednou Frankovský neivo
věcburavěti Účasť obecenstva při
této jeho chorobě byla všeobecná
a nelíčená Když po několikátý
denním odpočinku zdánlivě zota
ven vystoupil uspořádány mu
ovace rozměrů nemalých Pohří
chu zotavení jeho jak již řečeno
bylo zdánlivé V r 1890 ochura
věl ještě povážlivěji a již tehdy
bylo patrno že na dobu dozajista
delší jest ztracen Rozloučil se
18 března 1891 s českým obecen
stvem na dobro a uchýlil se do
ústraní ve kterém žil až do vče
rejšího dne Neblahá choroba při
voděná přepjetím duševním spú-
sobila psychosu která obestírala
ducha dříve svěžího předčasnou
dřímotou Včera pak zaměněna v
hluboký věčný proB spasný spá
nek— v
Vím dobře že nepodávám zde
úplný životopis Frankovského
Ve vzpomínkách osobních přátel
jeho jest mnohé co zde opome
nuto a co snad později až uvykne
me dojmu že Frankovského není
mezi námi samo sebou se vyno
ří Jsou to po většině vzpomín
ky veselé spjaté s originálností
roztomilostí jeho povahy v životě
kdy odlozu masku herce ? byl do
konalým člověkem
Kdo jej znal dojista proS tru
chlí Stopa jeho na dráze če
ského umění je hluboká pevná
nevybladitelná
Čest nehynoucí jeho umění
památce -
Nebezpečí při slézání vrcholů Alp
118 lidi zaplatilo letos životem svjm
teito sport
Sléiání vrcholů nebetyčnýcb
Alp musí mít v sobě něco vábivé
ho že tolik lidí vrhá v nebezpečí
své životy aby mohli pokocbati
se potiiedera neměřeno zasneze
ného a ledem pokrytého vrchu na
širošíré kraje pod Alpami se roz
kládající
Od 1 ledna tohoto roku až do
dnešního ďne zaplatilo 118 lidí
svým životem nebezpečnou tu tou
hu vylézti na vrchol Švýcarských
Alp
Čtenářstvo nezapomenulo ještě
na podrobnosti jednoho neštěstí
když telegraf podával zprávu opět
o novém a snad ještě příšernějším
Leč to nezastrašuje cestovatele ba
aoi ženy ne aby drali se nebez
pečnými těmi stezkami na některý
špičák a tisíce přichází jich každý
rok do Švýcarska a to ze všech
dílů světa a s na jšením vzdorují
"bílé smrti" jak nazvány jsou za
sněžené rokliny
V r 1900 v době oJ měsíce ledna
až po měsíc říjen přes 2 miliony
500 lidí navštívilo Alpy vzdor
tomu že francouzský alpinský
klub každého roku před početím
saisony rydá úplný seznam neště
stí která v předešlé saisoně při
slézání Alp se přihodila Tato vý
straha nezdi se činiti ani toho nej
menšíbo dojmu na alpské turisty
Poslední neštěstí v Alpách stihlo
Američanka pí Wicklam Smitho
vou z Brooklyna a sice dne 33
srpna Dima ta chtěla se podívat
na velikou ledovou jeskyni nalé
zající se rysoko nad prudkým
proawem řeku Rhony a vydala se
tra v ff&vods sksln-s frZmá
Čího Šťastně dostala se až k
otvoru jeskyně a když stála zde v
obdivu nad panorámou před zra
kem jejím se objevivší tu pojed
nou sražena byla kusem svalivšího
se ledu a s ním sřítila se do pro
pasti odkud tělo její bylo vyne-
šeneno jako beztvároá téměř
hmota
Veliký šedý Matterhorn se svou
ledovou špicí který vypíná se
14836 stop do vzduchu jeví nej
více přitažlivosti pro alpské turi
sty a na cestě k jeho vrcholku 13
lidí zahynulo v posledních několi
ka letech
Před několika týdny dr Black
a miss Bellčlenové nejlepší angli
cké společnosti vydali se s druží
nou sedmi jiných turistů a v prů
vodčího na Matterhorn Vyšli s
úsměvem na rtech byl krásný
jasný den a to rozmar jejich ještě
zvýšilo Žádnému z této malé
družiny ani nenapadlo aby myslel
na "bílou smrt" která stále číhá
v Alpách
Drásajíce se nahoru zpívali
žertovali a vysmívali se nebezpečí
před nímž byli varováni
Všichni členové této družiny
dle zvyku a z opatrnosti byli při
vázáni k sobě silným pevným
provazem Asi po čtyřech hodi
nách namáhavého stoupání dostali
se na Fille du Lion a dosáhnuvše
tento bod rozhodli se že se po
krátkém odpočinku opět vrátí
S lehkým srdcem vydali se na
zpáteční cestu nedbajíce toho
hladkého ledu po kterém museli
slézat! Slečna Bellova byla po
slední
Pojednou noha její sklouzla
ona upadla a srazila v pádu dra
Blacka Již zdálo se že celá
družina přivázaná na jeden pro
vaz sražena bude do propasti jež
černala se u její nohou v tom
však provaz se přerazil a těla dra
Blacka a miss Bellové sřítila se
dolů od útesu k útesu a zapadla v
neznámou hloubku aby více nebyla
nalezena
Znalci Alp rozvrhují neštěstí a
nehody ve čtyry třídy a sice jsou
to: 1) Zaviněná nedbalost 2)
Nepředvídané nehody jimž se ne
lze vybnouti 3) Nerozumná od
vážlivost 4) Neznalost stezek
Taková nerozumná odvážlivost
zavinila jedno neštěstí dne 5 srp
na Malá družina Američanů vy
dala se na horu Cima di Rosso
jejíž špička vyčnívá 10043 stop
nad hladinou mořskou Družina
tato vedena byla G P Wayem
jenž se vychloubal že zná Alpy
lépe nežli kterýkoli domorodý
průvodčí a přátele jeho chloubě
jeho důvěřovali
Way byl sice zkušeným odváž
ným lezcem který ztrávil již mno
ho saison v nebetyčnýcb Alpách a
často sám bez průvodčího slezl
několik nebezpečných bodů kam
málokdy který turista se odvážil
leč přece jen neměl onu potřebnou
znalost Alp jakou musí míti prů
vodčí
Družina vyrazila z Maloja ho
telu a chutě drala se ku špici
hory Way se svým synem
čtrnáctiletým chlapcem byl v čele
a neúmorně lezl k zasněženému
ledem pokrytému vrcholku V
touze aby fe tam co nejdříve do
stal nebyl dost opatrným sklouz
nul a sřítil se po srázu dolů
Ostatní namáhali se ze všech sil
aby ho vytáhli pomocí provazu na
němž byl uvázán nahoru leč pro
vaz pádem natržený se přerazil
úploě a odvážný Way nalezl hrob
v jedné z roklin Cima di Rosso -
Zvláštní neštěstí přihodilo se v
měsíci červenci třem zkušeným
průvodčím s nimiž vydal se na
horu Mont Blanc Angličan FW
Hill Známý Fourrien jako nej
zkušenější průvodčí vedl výpravu
Nešťastnou náhodou zabodl špatně
do ledu svoji hůl o níž se opíral
následkem toho upadnul a řítil se
dolů Poslední průvodčí kráče
jící před Hillem rychle udělal na
provaze smyčku a otočil ji kolem
vyčnívající skály v naději že oba
jeho soudruzi budou tak zachrá
něni provaz se tšak prudkým pá
dem obou průvodčích přerazil
strhnul sebou i třetího a jedině on
stoje na malé plošině byl zachrá
něn Vzpamatovav se z hrozného
svého leknutí vydal se na zpáteč
ní cestu leč překvapen byl prud
kou sněhovou bouří ' Kolem na
stalo takové šero že se nesměl
odvážit sestupovat dál a proto zů
stal pod jedním skalním útesem a
ztrávil tam celou noc Aby ho
vichr nesrazil tu musel se zbytkem
provazu se přivázati ku skále Ani
druhého dne bouře ještě neustala
a Hill musel zůatati na místě o hla
du v děsném tom nečase plných
48 hodin
Když konečně se navrátil do
Zennattu ležícího u úpatí byl tak
vysílen že onemocněl dosti ne
bezpečně To jest jen několik těch ne
šťastných příběhů jež se udály
tomto roce v divu plných ale ne
bezpečných Alpách
Nejpcudčí bolesti působí zajisté
revoiatické bolesti v kyčlích však
zdi se že nej vět ií bolest nejjistěji
zažehná se použitím St Jakob's
OeL Uaobý jej má stále doma v
zásobě
m :: Z ČESKÝCH VLASTÍ :: li
O vylouptnt kostela v Královi
roli u Brna docházejí další zprávy:
Krádež stala se v noci z úterka
dne 10 na středu dne ti m m
dle všeho mezi druhou a třetí ho
dinou ranní Lupiči museli býti
aspoň tři soudě dle toho že na
třech místech "pracovali'' Zlo
ději přeskočili nízkou zídku před
kostelem kde v písku a měkké
půdě zůstaly po nich stopy Za
měřili pak k zadním dvířkám ko
stela kde rozbalili nářadí a narú
žovělý velký papír na němž ještě
patrny byly otisky nástrojů tam
odhodili Když se jim nepodařilo
vniknouti zadními dvířky vrátili
se ke hlavnímu vchodu nad nímž
vylámali několik drobných tabu
lek olovem spojovaných Otvo
rem tím povytáhli spodní a srazili
horní vnitřní závoru dveří a opřev
še se do dveří vnikli do- vnitř
Jest divno j k nalezli ukrtý klí
ček od tabernakulu který" také
s sebou vzali kdežto ostatní klíče
ve velkém svazku ponechali ne
tknuté na místě V kostele pak
na několika místech bylo svíceno
Odcizili celkem pět kalichů (z
nich jeden kalich v ceně 100 zl a
a ořezaná štola jsou majetkem
P Tošnara) v tabernakulu vysy
pali malé hostie vzali umělecky
pracované ciborium ještě z dob
kartuziánů pocházející v ceně nej
méně 500 zl z monstrance roz
lámali velkou hostii a vySali z ní
tak zv melchisedeka Z paramen
tů a kostelních rouch vše co bylo
zlatého odpárali a vypárali i kříž
ky všité Krádež objevil kostelník
jenž ráno u kostela viděl pohoze
ny vylámané barevné tabulky ze
světlíka a dvéře pootevřeny Hned
vedle jest kadetní Škola kde stojí
celou noc stráž u kostela se pak
sbíhají tři silnice tak že z daleka
je k hlavnímu vchodu vidět na
křižovatce i v noci co chvíle někdo
přejde a u kostela stojí fara od
kud dobře je přes silnici viděti ke
kostelu to vše nasvědčuje tomu
že to bylí lupiči velice odvážní a s
místy poněkud aspoB obeznalí
Četnictvo ihned po činu prohlédlo
místo vše co závažného bylo na
lezeno uschováno a vytlačené sto
py nohou lupičů změřeny
Ntitlstt na kladenských haldách
Během odpoledne v pátek 13
m- m šířily se Prahou pověsť že
prý v dolech kladenských přiho
dilo se povážlivé neštěstí Kata
strofy v dolech nejsou Žádnou
vzácností a proto kombinováno
ihned s výbuchy plynu vypuknu
tím požáru atd Bylo později
zjištěno že přihodilo se vskutku
na Kladně vážné neštěstí ne však
v dolech nýbrž na povrchu země
na haldách V pátek dopoledne
o 9 hod ranní sřítil se ohromný
kus haldy na dolu "Max" patřící
pražsko-železářské společnosti a
zasypal značný počet žen které
tam vybíraly zbytky uhlí Jest
totiž správou dolu dovoleno chu
dým ženám najmě vdovám po
hornících aby dvakráte v týdnu v
úterý a v pátek na baldách zbytky
uhlí vybíraly V označenou dobu
dostavuje se vždy na někol:k set
žen s nůšemi košíky a hrabáči
aby drobné kousky mezi uhelným
prachem vybíraly V pátek práce
té se súčastnilo na dvě stě žen
Buď že podkopaly příliš vysoké
vrstvy mouru anebo že nočním
deštěm hořejší vrstvy se protížily
stalo se Že k deváté hodině na
veliký počet nic netušících žen se
sula se ohromná vrstva haldy a je
zasypala Těm které jen slabší
vrstvou byly zasypány a nalézaly
se opodál podařilo se pouze s
leknutím vyváznouti Ale pod
samotným okrajem se nalézající
byly zasypány a pokud zjistiti se
dalo osm z nich poraněno pová
žlivě jedna as dvacetiletá Kateři
na Peškova na místě zabita Mrt
vola její vyhrabána při zachraSo
vacích pracích okamžitě správou
dolu zahájených -a odvezena do
kladenské nemocnice Z vážněji
zraněných uvádějí se Humlová a
Kostková z Rozdělova bližší po
drobnosti ani od správy dolů ani
od bezpečnostních úřadů njsou
ještě zjištěny Zabitá Peškova
pomáhala matce své živiti sedmi
Člennou rodinu — Vypráví se( že
o život přišlo ještě několik žen
co na věci té pravdy zjištěno
bude ovšem vyšetřováním — S jiné
strany se sděluje: Důl "Max" leží
malou půlhodiou cesty za Klad
neřn a nalézá se na svahu dosti
srázném z dolu vede k samému
srázu chodba kterou se dopravují
odpadky opuka popel hlína a
hrnou se se stráně dolů Nahoře
zůstávají kameny větší dole pod
klad hlinitý a drobnější Mezi
tím pak jsou kousky uhlí které
lidé vyhrabávají kopáči a j V
době kdy zmíněné neštěstí se
událo prý na hořejší vrstvě něko
lik lidí z Libuiína prohrabávalo
kamení a odpadky zatím co ženy
dole vybíraly nblí Nisledkem
otřesů na vrstvách hořejších ntrbl
ae pfečnívající výběžek haldy v
rozsahu mnoha kubických metrů a
tím katastrofa tpflaobena
— Předplácejte na Pokrok Zá
peds pouze fioc rotní
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 f
Několik
slov
iiPain-Killerii
Přední Montrealik knřz rev
James II Dixon rektor 8t Judct
a kanovník kathedrály církve írl
itovy pf&e: "Dovolte mi potlatl
vám nřkoliU řádek odporučeni
Petry Davis Paln Klller Užíval
Jsem jej 1 úspěchem po třicet pět
rok A Jest to prostředek ' zaslu
hující všeobecné dtvSry"
Pain-Killer
'Mi m pro
bolsvf krk
klid
zimnici '
křtí atd
Drě velkosti 25c a 50c
t Jest pouze jndiný Faln Killer +
?tmj "ftavÁ
1 111 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
ga St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhí pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
poemkoí komluat Hiiton Wls
Mel"'ff McRae
16 pros A O P A St Paal Hinn
t-THE
ŇORTH—ffESTEBN LINE
Poloviční cena do
Philadelphie
Chicaga
Charleston S C
Cincinnati
: a
mnoha jiných míst
The North-Western Line
Městská íifaflOTfla: 1401-3 Fara ni
The Limited" evcnlng ťiln and The Expresi
oood traln from Oinahn lor rhleago
UIIEXCELIEO SERVICE
Da traln and erenlng traln frotn Omaha tet
Mlnoespolls and Ht Paul
Tlckets oř aiots ot ennnectlng Unes
W H BKJLI Dkt l'afc'r Agu Omaha
a HASSOSOPA™
j r MruRrii oř
IMMM
VÝLETY—
=WABASH
$1300
Na prodej kairff den $1300
ftft & Clerelando a pt ati'
QOOO N prodej od ? do UláH VOOO
?lvv Na prodej den n VIVV
Vfie uvedeni ceny platný Jana po Wabanb
I Chicag Kro ijeio O A K tWelandu
hleďte bjr lístky rase míly po Wabaah do
Uetrolt a odtamtud po O A O Nad Co do
Clevelandu— kránni lo ceata pře jetero Erle
Wabaak rypraruje vlaky po vlaataick tratích
KnMUi City Sl Lnula a Chicago do Buffa
lo Mnoho ivlUtnioh cen bude leu nabíleno
7-aláa pH viecb Matkách dovolma v NI
rara Kalia Buďte jtatl by líatek Tál anl po
WABASH dráie O ceny poptsniky a dalil
pod obooatl blaatew a nejbliléiho iedmtele
nebpKte na Harry E Moorea Oen 1 Aa-eot
ťaaa Dept Omaha Nob neb aa O g Crane
O f A Wabaab B IL St Loola Mo
"i
2
re™
774
Í5 Ct :
o naxixí)
K dostáaí V UkiraAcá fcoMfek S
vlach saiayea ofceawdMh
wm
O I lArlDURSKO-ArTER I C K A LINIE
Mpuleřnottt tato uilriiilA celý rok pravidelná p lení s Ya
iroubovýnl lodřml SfJrrrhlcjHl Jlda i New lorkn du
IamIč odJUdřJf ve étrrU k v noMn
Uamburiko t merlcaá Linie Jet noliiirSf NřmeckA Trana-Atlantlckií Paropla
vební S(K)lefnoit a vlaatnltttt InJf rnnJMcb úhrnnou no-i ntt 34IUH3 tunS5 I
těchto Jiou veliké námofnl parníky lahrnujlul ti (Ivutiftrouhovýcb parolodí
které ku pohodlí ceatujlcích gvliííf zařízeny Jhou Takový počet parolodí ne
vlMtní žádná Jiná ipolečnoit Ohledně přeplavu a cen obraťte to na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav Spol Sev-nemeckiílio Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
íš5Přeplayni oen y I íz~——-—
Po parolodích eipresenlch z New Yorku do Břemen :i80O-
Po parolodích pravdelnjfch z New Yorku do Břemen S0 00
Po parolodích expresních z Břemen do New Yorku 13850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 138 60-
-®v-IIlavni útadovnaH-
JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
— aClIlavnl Jednatele pro aUkpadtSbw
H CLAUSENIUS & CO SSSjERSESSZSZr-
Tel Bíydlí 879 — Tel tiřadoTny 807
slLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna í 301 Paxton Block
na rohu 16 aFarnamul
Úřední hodiny od 11 do 11 bodln dopoledne
od 3 do 4 " odpoledne
YeCer od 7 do 8 v obydlí í IMS Williams nl
Poslouží ochotné krajanům tí
Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Buildin?"
Od 11 do 12 dopol
ŮFadni hodiny: Od í do 6 I „a„
Od5:30dof 0011
V neděli od 10 do 18 dopol
Tel v úřadovně 604-Tel v bytu 1217
Bydlí— Číslo 2417 Jonea ulice
Db J P Lord Db Fbed Rustik
Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LBKAftl
"""i
33exxxoc3aJee arcr JOSEFA
Kannojlil nemoci lenska a porady
501 Paxton Block 16 a Farnan nl
OMAHA NEBR
tW Dopoledne v nemocnici st ioiefa
ty Odpol ? úřadovně od 2 dc 6 hod
flr E Ilolovtchiner
OFKIOE na rohu 15 a Howard ul Bheely'a
Block Cla dveří 210 Telefon 1438
V ptairnt k naletěni od 10 do 12 bodln ráno
a ao f oapoieane a oa i ao o večer
Telefon realdeace lffl
Dr Grif ford & Bicknell
oční lélcaři
Úřadovna ří 406—407 Karbsih Block
15 a Douglss ul Omaha Neb -
Dr X II OREUER
ČESKÝ LÉKAŘ
SpcciallaU r lé&ní nemoci zraku ala
chu krkaa nosn ženských nemaci
chirurgii s
Má zařízenou laboratoř t Koentgenový
ml X papriky a víe dokonale zařízené
k léčení ibora Jmenovaných a Jiných
zastaralých nemocí
Zvláštní pita ae věnuje léení louchotí
dle vlastní nové methody
Dotazy i venkova postou zodpovídány
ochotně
DrKH Breuer Datid City Neb
laMASIIf KRM
nají! alran města vlaatnf krajan!
Bratří Kunclové
ftilo I244jilni tj ul
Nejvřtií zásoby maaa vSeho druhu
uzenek talámb lunek a vůbec vleho co
r obor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Ochatlost rl Jestvtr-
třlcsnoo Js) bn mnono
Idnševtí [ I pdíto
Bectnť nich se
ta Frici mdxkBobob tíwvýcí
a mysl řo- — via srct
cltesrcca Ulijte
vyléa U vily
viáy V tlít
ímí f::::3::í ví::o
% ZUSÍch VÍBÍca£a
v Soqoom Co CaL
rropou drou
lumnumu
RUD HAVELKA
OTEVĎEL
n rok 13 a William
PoslouZI svým známým a krajanům
vždy tím nejffzněisím Bcblitzovým letá
kem a vSeiiii druby vonných doutníků
lahodnými likéry a po cely den chutným
lunřenj
Zvu víechny krajany by mne navští
vili a já je vždy vlídně a ochotně obslou
žím RUDOLF HAVELKA
Hostinec "v Habru"
'VLASTNÍ
Karel Chleborád
na rohu i£ié a William ul
Výtečné pivo pouze nejlepM lihoviny
a doutníky stále ve velké zitsobě
K Krajany ochotně obslouží viem známý
Cáli Navštivte jej a přesvědčíte se
VÁC BLÁHA & ANTON KN0LL
vlastní
HOVELTY 1ROH A BRASS WORKS
v čísle 417 Jižní 10 ulice
Potřebujete-11 níco oboru at roj nic tví opru
rv aoeb nové Dumnv neb auravkv hlvklA
dojděte pouie tam obilouil Vás krajansky
-Tel 1 3 NO
Josef Kavany
pozemkový - - -a
pojišťující jednatel
1410 William ulice®
Prodává loty v Ornaie 1 v So Oruate po
lem ky aarov a farmr v pobílil Omaby I ve
tátu ápojliten! opatn vám n iřob nellepiich
arem pri cenách nejnIMIch Til labývá ae
vyhotovováním abatraktft
Obraťte se 3 důvěrou na něho a
bude vám sríravedlivě: nnslmiípnn
-t t
C H KUBÁT
akuleníeakT
"irtTitt a Teřejní notář
Písárna: Bar ker Block roh rj 4
Farnam Číslo pokoje 3Í
WSá
mMMtw na i sira ar
a tmUt právník
Péi-a t táli H3 y 7 Lii S„ Cg
Kdnkollv potřebuje právnická po moct ghle
dávpaai Berkovi právníka skuleného ktert
dlouholetou ikutenoaU avojl máte krajanín
oaíim kdykoliv správně poaloulltl S-tf
Jediný český®
0 závod olovnteký strojnický
w a zámečnický vOmaze
vlaatol
Leo Barooh
503 S3o íath Street
Teleloo 1667
Zavádění vody plynu a kanalisace pro
vádí se levně a dobí Mátf
tiUÍ Jednatelství pra Jedině osrMcc
é Clevba4ské plval paaspy
II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
—NEJVĚTŠÍ—
MASNY KRA M
a f a Pleree allrl
má krataj na
FD HUUCL
Největiířeský řeznický závod
na East straně "
Velkl záatbv mMsrvfeho druhu
uzenek salámfi Junek a vie co do
obora vnrtca jkfi sáhá — Koupíte
zde levněji a maso lepil Jak a ně
koho jiného
4nnHinintiiiinintT
ABSTRAKTY
VTHOTOVtJJI
3 HVtl SadJort
17tk né Ptnuk pattcrsM V
a naB b tohoto Uate Ttl 1CS