Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 09, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
f '0
OMAHA NEBB VE STÍIEDU DNE 9 ftÍJNA 1901
Číslo 10
mívavu vr
♦ ♦♦♦)♦♦♦ ♦"'
Z MMERIKY
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ
I Přehled ze syéta politického a kronika udatj
Z POLITICKÉHO SVĚTA
Z Washingtonu
Pravý krok —Taieitl prott trustům
— Schley ův fest nf soud
President Roosevelt jest patrní
odhodlán pojistili si trvalé jméno v
historii americké republiky zave
dením mnohých žádoucích oprav
K tomu účelu vyzval veěkeré vyni
kající vůdce dělnictva aby meška
jíce přítomně ve Washingtonu
podali mu své rady a návrhy jaké
opravy by se měly v naší zemi
zavésti aby sloužily ku prospěchu
dělnického stavu Prvními vůdci
dělnictva kteří presidenta Roose
velta navštívili byli SamGompers
president A nerické federace práce
a Ralph M Easley oekretář Ná
rodní oběanské federace
Gompers navrhnulRooseveltovi
aby ve svém výročním poselství
odporučil kongresu rozšíření zá
konu proti příjezdu Číňanů do
Spoj- Států a aby se zmínil o za
vedení osmihodinové pracovní
doby President slíbil že oba tyto
návrhy vezme v bedlivou úvahu a
požádal Gomperse aby mu při
pravil potřebná data k bližší in
formaci Ke konci své rozmluvy
vyslovil se president že si přeje
setkati se se všemi vůdci dělni
ctva aby seznal jich náhledy o
důležitých otázkách veřejných
Druhou velice důležitou konfe
renci v Bílém domě byla ona s
kongresníkem Babcockem z Wis
consinu který jest předsedou rep
kongresníbo výboru V nf jednalo
e hlavně o celní otázce a návrhu
Babcockové na snížení cla na vý
robky kontrolované trusty
President souhlasil s Babcockem
a zárovefi s ním mluvil o uzavření
vzájemných " obchodních smluv s
c zími zeměmi načež Babcock
poukázal že by to sice pomohlo
značně našemu obchodu a vývozu
do ciziny avšak Že jest nutno zá
rovefi bráti ohled na domácí oby
vatelstvo aby toto nebylo trusty
odíráno '
Schleyův festnf soud
čím dále tento soud pokračuj
tím více vychází na jevo že jistá
klika v Cele s admirálem Samp
sonem podporována jsouc živly
zasedajícími v sekretáfstvf námoř
nictví hleděla nejen před bojem
ztížiti zodpovědné postavení aďtn
Schleye ale že zároveB po vítěz
ném boji kterýž svedl s loďstvem
ipanělským byl vystaven nízkým
závistivým útokům z nichž mnohé
byly přemrštěné aneb dokonce
zakládaly se na lžích
Svědkové vypovídající proti
Schleyovi meui nimiž byl nejdůle
Žitějšítn kapitán Evans afi snažili
se mu uškoditt svými výpověďmi
nedocílili mnoho a z chování adm
Deweybo který jest předsedou
Čestného tohoto soudulze soudili
že jim nepřikládá mnoho váhy
Nejlepší dojem svými přímými
jasnými výpověďmi učinil poručík
Doyle t lodí Brooklyn na kteréž
velel admirál Schley Svědectvím
dokázáno žc Španělské lodi hnaly
se na Brooklyn jakmile vyrazily z
přístavu patrně za účelem aby
nárazem do jejího boku ji ponořily
že jedině rychlá otáčka pro niž
Dyl Schley tolik kritisován tomu
zabráoila Po ukoněerí Doyle ova
Svědectví admirál Dewey s úsmě
vem pokývnul na poručíka jsa
spokojena poctivým jeho jednáním
% Odbor vnitřních záležitostí
dokončuje rychle plány k otevření
Fort Hall (Idaho) indiánské reser
vace Doba otevření není ještě
určena ježto předběžné práce ne
jsou dohotoveny avšak očekává
se že reservace tato obsahující
400000 akrů otevřena bude osad
níkům během několika týdnů Re
servace Quinault ve Washingtonu
obsahující 300000 akrů otevřena
bude k osazení nejspíše příští jiro
Smlouva na rozměření reservací
byla zadána Komisař Herman z
hlavní pozemkové úřadovny se vy
jádřil že při otevření obou těchto
reservací použito bude nepochybně
starého spůsobu osazování totiž
"náběhu"
t WilliamBRidgley zlllinoisu
jenž nedávno ustanoven byl kompt
rollerem měoy na místo odstoup
lého Charlea G Dawese složil
f fiSainuIá úterý předepsanou pK
a nastoupil rfij úřad Dawes
vdzal se místa toho aby mohl vejiti
ve volební zápas o senátorskou
togu v Illinoisu kamž ve středu
odjel
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Komise státní bezmocnou
Ohioská státní komise equali
začni rozhodla předminulé úterý
že nemá moci zvýšiti cenu drah v
Ohio odhadnutou za účelem oda
nění Komise řídila se v rozhodnutí
svém náhledem státního návladní
ho Clevelandský mayor Johnson
požádal totiž komisi aby odhad
drah ve státu zvýšen byl na 60
procent skutečné jich cCny trhové
Nynější jich odhad obnáší pouze
asi ar procento a mayor Johnson
prohlásil jestliže státní komise
žádosti jeho nevyhoví donutí ji k
tomu rozkazem soudním
Suroví studenti
Disciplinárnímu výboru missour
ské university Columbia oznáme
no bylo předminulé úterý že stu
denti universitní - ztýrali surově
soudruha svého S A Thompsona
Pod záminkou že ho uvedou do
tajného bratrstva vlákali Thomp
sona do lesa vysvlékli jej a při
vázavše jej ku stromu zmrskali
jej metlami Když pak mu hlavu
do hola ostříhali schovali mu
šaty a opustili jej Ježto byla velká
tma a chladno ztrávil ztrýzněný
student mnoho času hledáním šatů
svých mezi stromy a křovinami
při čemž nebožák trpěl velice
Thompson podal správě university
zprávu o svém ztýrání a požádal o
vyšetřování Ježto však nebyl s to
aby stotožniti mohl některého ze
svých mučitelů bude asi těžko
surovce vypátrati a potrestati
Demokraté z New Jersey
odbývali předminulé úterý státní
konvenci svou v Trenton N ]
ve kteréž mayor James M Sey
mour z Newarku jmenován byl
čekancem guvernérství Jmenování
mayora Seymoura jest porážkou
dřívějšího spolkového senátora
Smitha a jeho stoupenců a vítěz
stvím E F C Younga a Roberta
Davise z Hudson okresu a col E
L Price-a z Essex okresu Pro
zatímní předseda konvence Rob
Woodruff zmínil se vřele o presi
dentu McKinleým a po skončení
řeči jeho zahrála hudba "Nearer
My God to Thee' při čemž celé
shromáždění stojíc písefi tu zpí
valo ♦
Ocelárny Carnet ieno budou roz
šířeny V krátké době přikročeno bude
k rozšíření oceláren Carnegieho v
nichž vyrábějí se pláty ocelové
Vláda objednala totiž u ocelářské
společnosti více než 36000 tun
ocelových plátů a továrny dosa
vadní nestačí aby v určeném čase
objednávce té mohly vyhověli Po
mnohých poradách úředníků Car
negieho společnosti usneseno roz
Šířiti závod v Homestead nákladem
$3000000 a pododně má býti
zvětšen 1 závod Bethlehem společ
nosti Emma Coldaanova nesni feinltl
Chicagský mayor Harrison na
řídil ve středu policii aby zabrá
nila Emmě Goldmanově mluvili
ve schůzi jež ve čtvrtek večer
měla býti odbývána Ve středu
vydán byl anarchistický list "Free
Society" poprvé od té doby co
president McKinlsy byl střelen V
listě tom nečiní se zmínka ani o
památce zesnulého presidenta a iř
o zármutku lidu amerického Úvod
nf článek psaný Emmou Goldman
ovou obsahuje posudek o zločinu
Czolgoszovti Abrahamu Isaakovi
vůdci anarchistů a vydavateli
"Free Society" odepřena byla
aspoS dočasně poštovní doprava
listu jeho a byio mu sděleno že
musí podati novou Žádost na po
štovním úřadu jenž zašle ji gene
rálnímu poštmistrovi do Washing
tonu Isaak prý jest přesvědčen
že poštovní doprava bude listu
jeho pro vždy odňata
Tři osořy nnořílj
V Renille SD uhořeli před
minulé pondělí pí M J Filbert
ová její aletý synáček a i3letá
dcera Dceruška naplSovala nádrž
ku gasolinových kamen když po
jednou udál se výbuch a hořící
gasolin rozlil se po dívce a malém
chlapečku Na matce jei snažila
se dítky své zachránili vzňaly se
šaty a i ona uhořela Ostatní čle
nové rodiny byly rovněž vážně
popáleoi
Dva íernošl poviienl
V Shelbyville Ky pověšeni
byli ve středu a 2 hod ranní dva
černoši i61etý Jimbo Fields a 18
letý Clarence Garnot kteříž uka
menovali prý v sobotu dne ai
září v noci sazeče Will C Harta
Kolem 1:30 hod ranní shromáždil
se dav u vězení a žádal žalářníka
aby mu vydal klíče Když tento
odepřel žádosti jeho vyhovětibyly
dvéře vězeni vyraženy vězRové
vyvlečeni a v několika minutách
houpaly se mrtvoly jich na trámo
ví mostu Chesapeake & Ohio drá
hy ve vzdálenosti asi 500 yardů
od vězení -Hart přišel do Shelby
ville z Lebanonu O a zaměstnán
byl v době své smrti jako sazeč u
časopisu "Shelby Sentinel"
Nebrascané v Buffalo
Oslava "dne Nebrasky'' na vše
americké výstavě v Buffalo zahá
jena byla ve čtvrtek ráno v hudeb
ním pavillonu zpěvem 1 hudbou
Na to úřadníci výstavní a mayor
města Buffalo uvítali hosty Gu
vernér nebrasský Savage na uví
tání to odpověděl za stát Guver
nér s celým štábem svým a jinými
předními Nebrasčany ztrávil celý
den na výstavě Den byl krásný
návštěva velká a uvítání hostí "ze
západu'' srdečné a okázalé Omaž
skv mayor Frank Moores a radní
Isa?c S Hascall nalézali se v dru
žině guvernérově
Nové místo
Z Pittsbureru Pa sesděluieže
Westinehouse soolečnost zaDOČae
ihned se stavbou nového městečka
a obrovské slévárny při stanici
Pennsylvania dráhy Stewartu na
lézající se v nevelké vzdálenosti
východně od Pittsburgu Společ
nost zakoupila tam 650 akrů po
zemku a zamýšlí soustředili tu
všechny blévárny své v jediný zá
vod a kolem nětio postavit! pro
zaměstnance své městečko jež se
má nazývali Trafford Park Náklad
rozpočten jest na $5000000 a
více než 2000 dělníků bude za
městnáno Co jest Anfellka?
Angelica Archaagelica (bot ná
zev Ang silvestris) též "andělský
kořen nazvaná jest rostlina
rostoucí na ' vlhkých místech ve
staré jrlasti 1 v Americe Součástky
její a hlavně kořen vynikají moc
nou léČivostí známou již od pra
dávných dob pro niž jest pojata
mezi byliny úředně uznané za lé
kárnické Výtažek Angeliky za
hřívá příjemně žaludek odstraňuje
z ústrojí zažívacího všecky ne
zdravé a přebytečné látky vyčistí
i sebe silnější zašlemováni prů
dušnice a povzbudí chuť k jídlu
Tím že zbavuje krev všech ne
čistot jest i vhodným prostředkem
proti revmatismu Všecky tyto
účinky spojeny a náležitými přísa
dami doplněny jsou zvýšeny ve
znamenité Angelikové Zdravotní
Hořké kterou z nejlepšího vína
vyrábí pouze Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago Všichni
znalci jí odporučují pro jemnou
výtečnou chuť a zdravotní význam
její jest rozhodně nepopiratelným
Působí mocně i při kolice při
kašli a v jiných nemocecb prsních
Tažte se všude v hostincích po
Trinerově Angelikové Zdravotní
Hořké nejiepší a nejzdravější v
trhu!
Ve výroční konvenci černoš
ské methodistsko-episkopální cír
kve z Kansas a Nebrasky vAtchi
son Kans odbývané přijata byla
resoluce kterouž se koěžím zapo
vídá kouření a používání tabáku v
jakékoliv formě Resoluce ta při
jata přes prudký odpor kněží
BlíŽe MilbankS D uhořelo
v minulých dnech 4leté děvčátko
Johna Schuchardta Matka její
vrátivši se z pohřbu matky své v
Miunesotě ulehla a ni do postele
a tvrdě usoula V noci chytly na
děvčátku od kamen Šaty a ráno
nalezena spálená mrtvola jeho na
dvorku
New yorští demokraté jichž
vůdcem jest John C Sheehan od
bývali předminulé úterý večer
konvenci 1 nominovali lístek spo
jených stran v jehož čele stoji
Seth Low za majora
V Nashville Tenn byla ve
středu večer doprava na pouličních
drahách téměř úplně zastavena
následkem propuštěni aoo až 350
zřízenců kteříž přistoupili k Amal-
gamated Asrociation of Street Car
Employes Společnost požadovala
totiž ba konduktérech a mot orá
čích záruku a tito připojili se k
organisaci
li ČEŠI V AMERICE II
:
1 V New Yorku zastavil se
předminulý čtvrtek o 7 hod večer
kočí Frank Mára zaměstnaný v
obchodě vínem firmy E Heller &
Co s povozem přeď domem číslo
358 vých 54 ul v němž bydlí
V té době hrál si na ulici 4letý
synáček krajanky pí M Ludvíko
vé domovnice v témž domějosef
kterýž opřei se o kolo vozu Mára
si toho nepovšimnul a když chtěl
odjeti byl chlapeček stržen pod
kola vozu a přejet Nebohé dítko
utrpělo tak těžkých poraněni že
brzy na to zemřelo Mára byl za
tčen a policejním soudcem v York
ville odkázán k dalšímu líčení
II V Chicagu ' provedena byla
předminulé pondělí profesorem
Oxnerem v nemocnici sv Antoní
na nebezpečná operace na p Fr
Horlivém členu divadelní společ
nosti Ludvíkovy — Pan Horlivý
dopraven byl do nemocnice na od
poručeni lékařů drů K Stulíka a
Koláře Při operaci objeven byl
prof Oxnerem zánět slepého stře
va Pan Horlivý operaci šťastně
přestál avšak z nebezpečí dosud
nevyváži
1 V Soloně la zatčen byl Jan
Bartoš a předveden před spolko
vého komisaře Stewarta předmin
pondělí na podezření že udal Ja
kubu Schleyovi v Putnám town
shipu dollarovou bankovku pře
měněnou na pětku jež podobala
se padělku jejž před nějakým ča
sem udával v Soloně Matěj Šedi
vec Svědectví proti p Bartošovi
bylo nějak zmatené ale na konec
odkázal jej komisař velké porotě
pod zárukou $200 jež byla ihned
složena
H V Chicagu zemřela předmin
sobotu v noci v nemocnici sv An
tonína mladá krajaaka pí Růžena
Kožlová následkem nezdařené ope
race Pani Kožlové narodilo se ve
čtvrtek dítko a ačkoliv po porodu
cítila se dobře roznemohla se v
pátek tak těžce že k ní povolán
lékař Turek jenž seznav že ne
mocná žena nalézá se v nebezpe
čenství života ae bude na ní
nutno provésti operaci poradil
rodině aby ji dali do nemocnice
Operace se však nezdařila
1 V New Yorku odbývána byla
předminulou středu na vyzváni
českého republikánského klubu v
Národní Budově schůze českých
občanů v níž rokováno o nabídce
republikánské strany iaby si Če
chové vybrali a odporučili kandi
dáta svého buď do assembly aneb
do městské rady Krajané rozhodli
se odporučiti p Josefa Kruliše pro
úřad radního kterýž nabídku tu
přijal s podmínkou že bude schvá
len též Citizens unií a že o týž
úřad v témž distriktu ucházeti se
budou pouze dva kíndidáté Sedmi
členný výbor má se ve smyslu tom
domluvili s výborem strany Vy
hlídky páně Krulišovy na zvoleni
jsou prý velmi dobré spojí-li se
všechny strany proti Tam many
1 V New Yorku utopil se před
minulou sobotu I7letý český ml a
dík Josef Bílek z č 977 Union
ave Týž chytal ryby z jednoho
doku v Hunters Pointu a spadnuv
do vody utonul dříve nežli se mu
mohlo pomoci dostati Mrtvola
mladíkova byla později vylovena
1 V Racině Wis sešel náhlou
smrtí se světa předminulé pondělí
v poledne 7oletý krajan JosJiruš
bydlící v č 1201 N Main ul
Stařec zaměstnaný v továrně p
M Ziky zemřel vykrvácením
H Tajemník Nár Hlav Řádu
ČS PS rozeslal úmrtní rozpočty
na měsíc září jež vykazují 13
úmrtí členů jichž pozůstalým vy
placeno bude na úmrtních podpo
rách $12500 a 9 úmrtí manželek
pojištěných celkem na $1750 tak
Že celkem na úmrtních podporách
bude vyplaceno $14250 Národní
úřadovna vyplatí ze svých přebyt
ků dvě úmrtí po $750 zbytek roz
počten jest mezí řády jednotlivé
Jednota Č S PS- Čítá nyní 11964
členy
1 Předminulou neděli ráno na
lezen byl notář Václav Dědic z č
10 19 záp 18 ul v Chicagu
oběšený na stromě blíže South
Creeku v La Grange 111 Dědic
vidálil se z domova v noci z úterka
na středu předstíraje že za ob
chodní záležitosti musí odcestovati
do North Tudson Ind Václav
Dědic byl 40 roků stár a do Ame
riky přibyl roku 1876 z Horní
Lukavice v kraji plzeňském Slou
žil v pravidelném vojště Spoj
Států a po propuštění svém zařídil
si notářství Řádným vyřizováním
svěřených no záležitostí dovedl si
zfskati důvěru svých spolukrajanů
kteréž však oddav se nemírnému
pití později prý zneužil a násled
kům pochybeného života svého
sebevraždou se vyhnul Mimo
manželku zůstavil zde tři ditky
H Z Woodland Parku Colo
oznámena truchlivá zvěsť že tam
dne 18 záři dokončila životní
pouť známá česko americhá spiso
vatelka slečna Františka Gregoro
va podlehnuvši dlouholeté zhoub
né chorobě Františka Gregorova
narodila se 3 března 1850 v Tře
mošnici kraji Táborském v Če
chách odkudž rodiče její roku 1854
odstěhovali se do Ameriky a usa
dili se v Manitowocu Wis kdež
otec její po dlouhá léta pracoval
na pile Františka navštěvovala
veřejnou školu anglickou a když
rodiče její roku 1886 přestěhovali
se do Kewaunee okresu do townu
Lincoln a by se věnovali farmaření
nabídnuto jí bylo v krátké době
učitelské místo na škole venkovské
při platu $16 Odbyvši zkoušku
obdržela druhého roku místo na
škole blíže domova s platem $18
Gregorova navštěvovala zde jenom
školy anglické a českému jazyku
přiučila se vlastni pílí tak dokona
nale že jej ovládala úplně i pí
semně Oblíbivši si povoláni uči
telské zatoužila po vyšším vzdě
láni a proto zahospodařivši si
něco peněz vstoupila v normální
školu v Oshkosh Wis z kteréž
graduovala roku 1883 s nejlepšim
úspěchem Následující rok vy
učovala opět a sice v Kewaunee
Ač byla tehdy již 33 let starou
přece touha po dalším vzděláni
pohádala ji aby vstoupila na uni
versitu Touha její došla splnění
Vstoupila na proslulou universitu
Cornellovu v Ithaca N Y a ne
úmornou píli svoji docílila toho že
4 letý kurs prodělala ve třech le
tech s vyznamenáním Roku 1887
opustila universitu s hodností
"Bachelor ol Letters" (bakalář
písemnictví) Oblíbila si zejména
historii a literaturu Ve snáze
své prospěti dle možnosti české
mu lidu z něhož vyšla a povzbu
zována jsouc předními Čecho ame
ričany odebrala se roku 1888 do
Čech aby lépe seznámila se s dě
jinami českými i rodnou vlasti
svou V Praze věnovala se horlivě
studiím vzkvétající literatury české
a ve společnosti shromažďující se
u "Náprstků" stýkala se s Eliškou
Krásnohorskou Karolínou Světlou
a Zeyerem jakož i jinými přední
mi muži a ženami Ale dvouletý
pobyt v Praze stál ji to nejdražší
— zdraví neboť vrátila se domu
s trapnou nemocí záduchou Zo
tavivši se poněkud přijala místo
principálky na vyšší škole v Port
Huron Mich kdež setrvala pouze
rok načež se odebrala k rodičům
svým na zotaenou K radě lé
kařů odebrala se na podzim roku
1891 do Colorado Springs a po
roce do Woodland Parku kdež
zůstala až do své srrrti Čecho
američanům prokázala největší
službu sepsáním "The Story of
Bohemia" (Vypravováni české hi
storie jazykem anglickým) knihy
to o 486 stránkách a překladem
rozkožné "Babičky" od nezapo
menutelné Boženy Němcové Nad
předčasným hrobem jejím truchlí
stařičký otec a několik bratří a
sester její Čecho-američané ztrá
cí slečnou Františkou Gregorovou
jednu z nejvzdělančjších svých
žen a památka jejf potrvá zajisté
povždy ve vděčné jich paměti
V Kansas City při požáru
Abernatby-ovy továrny na nábytek
ve středu 1 2 hasičů a dva zaměst
nanci byli buď kouřem omámeni
aneb padajícím nábytkem zraněni
čtyři z nich nebezpečně
V demokratické státní kon
venci v Massachusetts ve čtvrtek
odbývané jmenován byl Joseph
Quincy jenž po čtyři léta byl
mayorem- bostonským čekancem
guvernérství
V demokratické městské kon
venci new yerské ve Čtvrtek od
bývané nominováni byli přes ráz
ný protest četných delegátů če
kanci Tammany Edwin MSchep
ard nominován zá mayora WmJ
Ladd ml za komptrollera a soud
ce George M Van Hoosen za
předsedu městské rady
V Bingham Mass zemřela v
pátek v noci slečna Helena M
Longova druhá dcera sekretáře
námořnictví Longa Plícní neduh
byl příčinou smrti její
Nový lék proti žlučnatosti jest
nyní na prodej u všech lékárníků
Jsou to tak zvané Chamberlain's
btomacn and Liver Tablets Po
skytnou brzkou úlevu a zabráni
útoku je-li jich použito ihaed
jakmile prvni známky nemoci se
objeví Cena 25c Krabička na
ukázku zdarma m
::::::::::::::::::::::::::::::::::::git
ZE SOUTH OMAHY li
:
— Přátelé a příbuzní Henry
Miese bývalého městského radní
ho a později kolektora South
Omaha Brewing Co nevědí dosud
kde se zdržuje Z počátku mělo
se za to že stížen byl někde ne
štěstím nyní však proskakuji po
věsti že ujel ze South Omahy 8
mladou dívkou Louisou Janseno
vou jež mu loni když pí Miesová
se synem svým dlela návštěvou v
Evropě vedla domácnost Mies
přerušil 1 září obchodni spojeni s
pivovarem prodal majetek svůj
vyzvedl si uložené peníze celkem
asi $7000 a pod záminkou že
pojede do Denver neb do Salt
Lake City aby tam chorobu svou
zaplašil odjel z města dne 6 září
Později zjištěno že odjel na vý
chod a ježto í Jansenova v brzku
z města zmizela domnívá se man
želka jeho že nejspíše odjeli spo
lečně do Evropy Pani Miesová
s I2letým synkem bydli nynf v č
3618 již 20 ul v Omaze
— V Childs Point blíže South
Omahy zastřelil ve čtvrtek večer
Jakub Fisher v hádce syna svého
Johna Oba rybařili a bydleli ve
stanech na břehu řeky Jakubu
Fisherovi prořízl někdo stan a- týž
obvinil z činu toho svého syna
John snad žertem přiznal se že
otcův stan prořízl a v nastalé
hádce uchopil opilý Fisher pušku
a z bezprostřední blízkosti střelil
syna svého do levé strany prsou a
téměř okamžitě jej usmrtil Po
spáchaném činu odebral se Fisher
do South Omahy a sdělil Thomse
novi starému příteli svému čeho
se dopustil Thomsen doprovodil
Fishera do městského vězeni a
odevzdal jej kapitánu Alliemu
Fisher asi 6oletý stařec oznámil
že manželka a dcera jeho bydlí na
2 a William ul v Omaze a že po
blíže Childs Point lovil ryby po
několik týdnů Z výpovědí jeho
bylo patino že on i syn byli v
době neštěstí opili V pátek v
poledne dopraven byl Fisher še
rifem McAvoyem do Bellevue
kdež - odbýván byl inquest nad
synem jeho Na základě svědectví
Weberova a jiných osob jež pří
tomny"byly usmrceni Johna Fishe
ra propuštěn byl Jakub Fisher na
svobodu ježto prý syna svého
jenž po několik let byl pomatený
a častěji otci svému smrti výhro
rožoval usmrtil v sebeobraně v
— Ohlížíte-li se po pěkném
obleku nebo svrchníku a prejete-li
si ušetřiti peněz -není lepšího
místa pro vás kam byste se měli
obrátiti než jest Nebraska Shoe
& Clothing House Firma tato
zahájila právě obrovský výprodej
obuvi a šatstva za ceny nejnižší
Jest vám dobře známo že South
Omaha Nebraska Store jest jed
ním z nejspolehlívějŠích obchodů
v zemi Ručí se za vše Že jest
tak dobré jak to vyhlíži Kromě
toho máte tu Bedřicha Dienst
biera jenž jest ve spojeni s tímto
obchodem a ten vám ochotně i
poctivě poslouží
— Právě jsme obdrželi veliké
zásoby chlapeckých obleků Dob
ré silné krátké kalhoty prodávají
se od 25 ctů obleky s krátkými
kalhotami od $125 nahoru Oble
ky s dlouhými kalhotami od $250
nahoru Svrchníky a kabáty (reef
ers) pro chlapce jsou též velmi
levné v Nebraska Shoe & Clotbing
House na 25 & N ul v South
Omaze Douška — Zde právě
co jest kde naleznete Bedřicha
Dienstbieranejspolehlivějšiho pro
dávače obleků v South Omaze
— Zásoby šatstva vyložené
nyní Flynn Food and Clothing
House jsou nepopiratelně nej
krásnější a nejlepší jaké kdy vy
loženy byly v Douglas okresu
Vašemu zpravodaji ukázány byly
nedávno p Flynnem a ten vám
ochoten jest dosvědčili že odbor
ten jest úplným do nejmenŠích po
drobností Obleky Hach Shafío
ner Marks a Kenppenheimer jsou
zbožím na něž Flynn klade nej
větší důraz a není pražádné po-i
chyby že pokud hodnoty jejich se
týče neni obleku lepšího Až po
dobu tuto neobjevily se ještě na
této straně Missourí Staleyovo
spodní prádlo a vlněné košile jest
jiný odbor o kterémž p Flynn
může pochvalně se zminiti a ná
sledkem pověslijaké zboží se těší
může učiniti tak s dobrým vědo
mím Firma Flynnova byla vždy
známa jako obchod v němž dobré
zboží lze nalézti o čemž ostatně
nemůže býti a neni zajisté pochyb
nosti jakož neni i o tom že nové
vavříny rozmnoží letos dobrou po
věsťjejí 2X
4 plné kvarty!
! JOroůstar !
jtaney CreeR" j
1
kořalky
$300
za
j ZÁSILKA VYPLACENA J
Spokojenost
tarufena neb
peníze se
vrátí
ADRESUJTE:
Chicago Liqnor House
402 Norts Idth St OmihtKtb
REFERENCE: Vieohnr obchodní 3edn
teloy a expressni společnosti
' Za správní vyřixeni vlech objednt- !
vek ruii red t 1 SmlSS
Čisti kořalka
plné kvarty
neb gallonorí plucar
Zasylka vyplacen
Nen! 11 iboíi takým
Jak tvrdíme penUe
se vrátí
Reference: Která
koliv banka neb ex
pressni spoloinost
KENTDCKT
LIQUOR CO
SOL GOLBTKOM
majitel
Skladiště v So Omaha 2603 N
Objednávky západně od Nebrasky
mtsi loítl nejménS na 8 gallony by
sáailka vyplacena byla
Rnčime za pravdivost vfle uvedeného
— Policie south-omažská byla
předminulé úterý odpoledne uvč
ďoměna že J Martinovi v táboiu
svážečů ulic na 36 ul a boule
vardu ukradeno bylo tg 15 na ho
tovostidiamantová náprsní jehlice
a prsten v ceně as $285 Dva poli
čisté kteříž posláni byli do Mar
tinova obydlí za příčinou zjištění
loupeže zvěděli od ženy v táboře
že viděla jakéhosi cizince jenž za
hrabával balíček v hromadě smetí
nedaleko stáji Odcizený majetek
skutečně tam nalezen avšak lupič
až dosud nebyl dopaden
— V následovních místnostech
bude se registrovali: V první wardě
— první precinkt v lékárně na 20
a D ul druhý precinkt v Collin
sově obchodu hudebninami na 24
a K ul Ve druhé wardě — první
precinkt v budově Pivoakově na
Q ul blíže 20 ul druhý precinkt
V Evansovš prádelně na N ulf
blíže 23 ul Ve třetí wsrde —
prvni precinkt v úřadovně Crosby
& Kich v Albright druhý precinkt
v Karnelisově budově na 34 a U
ul Ve čtvrté wardě — první
precinkt v Č 112 sev 25 ul v bu
dově Ofíermanově druhý precinkt
v budově Schlitzově na 31 a Q ul
V páté wardě — prvý precinkt v
v Hascallově budově č 370a N
ul druhý precinkt na F a Boule
vard V šesté wardě — první
precinkt v pekařském obchodu na
24 a D druhý precinkt v Gal
lagherově doutníkářském obcho
du na 24 a N ul
Zprávy osobni
— Pan Karel Palda člen chval
ně známé firmy "Great Western
Tobacco Works'' v Elgin la
meškal v těchto dnech v Omaze
za obchodními záležitostmi
— V neděli rozloučila se s o
mažskými přáteli svými rodina p
R V Miškovského dosavadního
spolumajitele a řídícího redaktora
"Pokroku Západu" Pan Miškov
ský odjíždí 8 rodinou svou do
Čech kdež má v Praze jak nám
sdělil zaručené výhodné místo
Příčiny jež přiměly p Mrtkov
ského k odjezdu jsou mnohé Nej
hlavnější jest pak ta že nelítostná
smrt vyrvala z rodinného kruhu
jeho dvě rozmilé dcerušky jichž
ztráta zejména na citlivou choť jeho
mocně působila V naději že po
byt v Čechách kde rodiče obou
manželů jakož í přfbuzni jich žiji
zhojí bolestnou ránu smrtí milo
vaných dcerušek choti í působenou
odhodlal se p Miškovský k přesí
dlení Přejeme ct rodině páně
Miškovského mnoho zdau ve sta
ré vlasti a jest přáním naším aby
oba manželé zachovali přátele tvl
v Omaze v dobré paměti
umím usům ca
JI my