Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 02, 1901, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i Vvi'Wt
-S i
Pokrok Západu
rUBLISRED WEEKLY
Publltbed by Pokrok PublUulng Co
SOB-lt Bo 12tt Bt-Tel 100H
dabscrlptloo by mail - 1 100 per ytssr
VycUii každou středu
vyTá: YTiaTatelslá Spol Potrato
S09-lll)ltil2 ul - Tslífoi IOOS
V místi dodávkou do doma 1110
V míst dodávkou poltovnt S10D
Poltoa pro 8pJen B hy t Kanadu 1160
Oscb' SIJSO
ObáUj
rhzná ohláíky uvefejliiijern pouze
uze K oojeuusvce přiloženy )m M
lilaAk? obvMni velkosti neute-
f Jtlme 71 centft za třikrát 7
ni blahopřáni Bmrtl a Jiní tli
m palce en sazue uveřejněni
Ikoiohuíku rnlil ti přeje Ony
auuu otnsiut leocm
notná na
Zásilky penez
u oí-Jwzpeční)! kdyi ne koup! na polti
b exy"'"0 money vruer a tys nám se
flti i Ti v reinHtrovaném dopito aneb po
jí tkou bankovní Jeat zásilka Jista Kdo
chce platili 'cbeckeni" na bank nwhř zaile
oofnii více proto ie toljk musíme platit
Muku za kolekci aneb úť koupi smi-uku
draft) na Omanu Chicago neb New York Na
MiiH drobných peněz plljiiieme té I 1- a
rttntnvá- kolky Všechny zásilky nechť Jwu
MUuy pou juuuouucnou aureaou pouze ma-
' Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Neb 2 říjní 1901
Republikánský lístek státní
Za nejvyállho soudce—
S H Sedgwick z Yorku
Za HdJtele university—
C J Ernst z Lancaster
H L Goold z Keitb
Republikánský lístek okresní
"'za šerifa— ' ~
George McBride '
Za soudoe—
D M VlNSONHALER
Za listovního—
Thomas S Crocker
Zaklerka-
Charles Unitt
Za pokladníka—
WlLUAM ] HUNTER
ZaniHie—
P A Edquist
Za Ikoldoiorca—
E J BODWELL
Za koronera—
E F Brailey
Za komliara 1 distriktu—
Lyhan Waterman
Za komisara 4 distriktu—
Fred Dienstbier
Za policejního soudce—
Louis Berka
'- Za poUcenlbo soudce t 80 "Omaze—
l PHABTF55 AlTSTinT
v v
icu když IK
Za drobu
~K(Í i i A-
4ml oř ř
m l(Jr=U
iimřz s-W ¥
4 John W Baitin
'I ' s=-=------==-==
I COLGOŠ SI NEMŮŽE STĚŽOVAT ŽE BY
: ~ americká spravedlnost byla zdlou
at V COLGOŠOVI KONEČNÉ SE PROBUDÍ
Ti i t ! 3 I
"i za most aje jeoine naa seuou
~ Na okresním lístku repuburan
akém zastoupeni jsotl Če5i dvěma
A cekaoci na lístku demo-popuusti
m ckém ani iedinkvm Tak to přiide
"s t Angličan é sice nalezli už gene
Bothu ale maji na prvním se
I fetkiní s ním toho dost a proto
táskli před ním do bot
i f nejvýš tichá Jaký divi's Demo
'ikratévědí už napřed že budou
bití a tu mají malou kuráž "do
' sJ S Louis Berkou jako policejním
'"voudcem a a Bedřichem "Díenst-
" 'bierem jako okresním komisařem
r !: ' x Aknn m Kiifnif A&tf remitllilráné
í -r — - -— - -~r-~
i í 6pla6 spokojeni
' POKUD DtLNICTVO NEBUDE NASKRZE
'I ' proniknuto mySlénkou solidarity
- J vrcholící se v uniích pak zápasy
ieho podniknuté s kapitálem bu
if dou vidy nejistý
Opravena národní ' '
Co ten Ptáček povídá "
co tam v Bruně sedá
že by nebyl dobrý Čech
kdo mu hlas svij nedá!
ANDREW CARNEGIE VĚNUJE 25O
kostelům ve Skotsku nové varna
v Patrně že chce aby Škoto-
zpívali o něm při darovaných
I _chjrarhanách chvalozpěvy"
Ocelírská stávka byla SKONČKNA
bohužel porážkou dčlnictva
tomto aeinovéišlm pfipadé
se opět přísloví že děl
dělníka největším nepři-
fCHENER JEST JIŽ SYT V ALKY
Aírice a chce prý resignovat
rchní velitel anglického voj
itchtner si patrně myslí že
í odejít b resignacf nežli
ti I a IfatlUAUl Tlntftf TV
j v f se učinit z Berlína nejkrás
j-orměsto na světě To by
se
Oiríle odtamtud rychle vystěho
vat neboť k okrase cenina zrovna
neslouží
"Červena" Emma musila byt po
licií v Chicago propuštěna pro ne
dostatek důkazů proti ní avšak v
šatlavě se přece jen achladila hor
ká její krev a jazyk její přestal
Mlsat vražda
' Ai DOSUD Z TOHO TYŠETROVASÍ
-facřolho soudu jest patrno že
_£jrár Scbley nebojoval jedině
:z'i épanělům ale také proti ne-"-3tr
kteří zasedali v úřadov
2 r Aretaře námořnictví
]% JSOU TAK TY ČASOPISY NESPRA-
'ryl Iledávno povídaly ie
1 1 tetce o£isít lidné ústup-
L -clí a ziííra on je hotov
" ~ Co te týče spi-
4 Ca
- „
'ř- - : v:- a
MaNŽEUTVÍ ZDÁ BYT PRKC JEN
pochybenou ipekulaci u vévody t
Minchestru Chudák spoléhal
ie jeho americký tchán zaplití mu
dluhy a zatím to musila učinit
jeho matka
AdmirAL Sampson mX smClu U
čestného námořního soudu chtěl
být zastoupen lei admirál Dewey
to nedovolil a v bitvě u Santiaga
zas nebyl zastoupen poněvadž si
vyjel s lodí svou na výlet
Svědkové- vypovídající proti ad-
mirálu Schleyovi by měli aspoň
trochu váhy kdyby svědectví jich
bylo souhlasné ale takhle když
jeden popírá co druhý tvrdí tu lež
zdá se Couhati z každého jich
slova
Zlý osud v podorr ťíKinNifHo
vraha postavil v čelo amerického
národa bývalého drsného jezdce
avšak proto přece americký národ
mftže s důvěrou očekávali že za
jeho vlády cesta k všeobecnému
prospěchu nebude drsná
Zesnulí - president McKinley
učinil razné odkazy v poslední své
vůli leč nejskvělejší odkaz zůsta
vil americkému národu a sice svou
poslední řečí která bude základem
politiky pro tuto republiku nejen
době přítomné ale 1 budoucí!
Taková hrůza a strach pojaly
Čolgoše vraha presidenta McKin
leyho že mu nohy vypověděly
službu a on musel být do vězení v
Auburnu šerifovým příručím done
sen Shakespeare měl pravdu
když napsal: "svědomí činí zba
bělcem každého z nás!"
Ty časóVisy a demopupulističtí
řečníci kteří v poslední kampani
lidu namlouvali že McKinley
touži po koruně zajisté neočeká
vali že° se to balamucení jejich
aspoB částečně splní McKinley
byl skutečně korunován ale koru
nou mučednickou
"DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO"
myslí si patrně Seth Low který
poběží nyní potřetí v New Yorku
proti kandidátu Tammany Hall
Pochybujeme však že většina vo
ličstva newyorského bude míti více
rozumu nežli ho měla po dvakráte
před tím
DESET PRAVÍME ZROVNA DESET
Búrfi bylo chyceno od té doby co
Kitchnener vydal svou proklamaci
hrozící hrdinným farmerům vy
hnáním ze země a konfiskováním
jich majetku Bude-li Kitchener
tak pokračovat í na dále tu naše
děti se mohou dočkat ukončení
války v Jižní Aírice
RePUBLIKÁNÉ DOVEDOU OCENIT! ČE-
ské masy a proto neenteji je za
darmo Demo-populisté vědí sice
že bez českých hlasů v Omaze a
South Omaze nesvedou ničeho
X -
avšak domnívají se ze L-es- jsou
dobří pomocnici při volbě jich
kandidátu avšak- k zastávání úřa
du nestačí ty vyhraženy jsou pou
ze Irčanům a Němcům
ťAMBU MA VETŠÍ RADOST NAD JED—
ním hříšníkem pokání činícím
nežli devětadevadesáti spravedli
vými Tak i my 6e radujeme nad
obrácením se Národa-Katolíka
který po smrti McKinleyově zabo
čuje na republikánskou víru í
odpouštíme mu všechny hříchy
které spáchal v minulé kampani
proti McKinleymu i proti P Z
NejvetéU nepřátelé McKinleyho
a 'sice Hearstovy časopisy "Chica
go American'' a "New York Jour
nal" přiznávají že poslední řeč
zesnulého presidenta McKinleyho
jest základem k politice Spojených
Států pro toto století Může li
být větší pochvaly nežli toto uzná
ní od tak zuřivých jeho odpůrců?
V Anglii jest zaměstnáno
okrouhlé číslici 500000 osob při
tamních drahách Angl armáda
v jižní Africe čítá pouze 250000
mužů a ač zápasí již s Báry přes
dva roky tu ztratila tato armáda
do 1 máje t r na zabitých 1345
mužů a na poraněných 6000 mu
žů V jednom roce však ze za
městnanců drah 612 jich bylo ve
službách zabito a 1 5000 poraně
no Dle toho se zdá že práce na
drahách v době míru jest lidským
životům nebezpečnější nežli jest
válka v jižní Africe
Abraham Isaak vydavatel anar
chistického plátku "Svobodná
společnost" domnívá se a hlásá
ie nepotřebuje žádné vlády
že každý jednotlivec může dělati
co mu libo V minulém týdnu
tento Isaak podal k chicagské po
licii stížnost ie mu ukradeny byly
z jeho bytu stříbrné hodinky
Kdyi Isaak věří ie skutky žádné
ho jednotlivce nemají být obmezo
vány ani zákonem ani vládou
proč vlastně pronásleduje toho
člověka který mu štípnul ty ho
dinky a proč utíká se o pomoc k
zákonu v nějž nevěří?
V Chicagu zatčen byl poštovními
inspektory smutně pověstný Jos
S Čada vydavatel plátku nazva
ného "Nový Věk" pro rozšiřová
ní nemravné a oplzlé literatury
prostřednictvím pošty Tato pra
živina na těle českého novinářství
vezme patrně smutný ale zaslou
žený konec Je to skutečně han
bou pro naši oárodnost že plátek
tak surový a obsahově chatrný
mohl tak dlouho existovat a ie
nalcl v části českého čtená štva
opory a jtttě smutnější jest že
nalezl se v Chicagu český spolek
a to vážený a důvěryhodný spo
lek "Neodv Čeko-am Lesní-
kův' který tento banditský plátek
učiuil svým orgáneml Divíme se
skutečně ie se správa tohoto
spolku sestávající z rozumných a
intelligentnlch mužův dosuď ne
zastyděla za tento svůj "orgán''
který jest potupou a hanbou
česko-amerýckého novinářství
Redakční poznámky mají bytí
zrcadlem duševní vyspělosti a roz
vahy redakce každého časopisu
ale často nalézáme v těchto zrcad
lech náramné kazy a trhliny Tak
nedávno jeden chicagský časopis
český podotkl v jedné ze svých
redakčních poznámek Jže "kníže
Krapotkin nesahá čolgošovi ani
po kolena!1' Kníže Krapotkin
který opustil své statky a své vy
soké postavení v Rusku a zvolil
dobrovolné vyhnanství v Anglii
aby nerušeně (se mohl věnovati
svým ideálům směřujícím k pro
spěchu lidstva ten nerovná se dle
časopisu toho zbabělému úkladné
mu vrahu ani po kolenal Kníže
Krapotkin jest také anarchistou
ale jen theoretickým on věří v
anarchii která by byla založena
na nejvyssi dokonalosti lidstva
on zavrhuje vraždu a násilí a pro
to snad nesáhá čolgošovi pod ko
lena1 Krapotkinovo jméno bude
navždy spojeno s nejnovějšími
výzkumy v oboru zeměpisném a
nerostopisném ale to všechno ne
vadí aby mudrc z redakce onoho
listu nepostavil ho pod sprostého
surového vraha Nevíme kdo
naučil onoho pána majícího re
dakční tu poznámku na svědomí
psáti ale tolik víme že učitel
jeho má za to hřích který mu
může sice odpustit Bůh my mu
ho však odpustit nemůžeme
Když nad hrobem McKinleyho
rozléhal se nářek celého americké
ho národa když dosavadní odpůr
ci a nepřátelé jeho zahrnovali jej
chválou nazývajíce jej jedním z
největších presidentů této republi
ky tu mimovolně vzpomněli jsme
si že pravda třebas byla na čas
potlačena vyplave přece jen na
povrch veřejnosti tak jako olej
vyplave na povrch vody Co zku
sil P Z za celou tu dobu co bá
jil jedině pro národ náš úspěšnou
a zdárnou politiku republikánské
strany co zkusili jsme v poslední
politické kampani! Žádná nadáv
ka žádné podezření nebyly tak
šerednými aby se jich političtí
naši odpůrci nebyli uchopili a ne
vrtili je proti nám P Z právě
proto že hájil správné a americ
kému národu prospěšné zásady
republikánské strany byl prý za
koupen a uplacen a ty malé duše
když nemohly proti našim důvo
dům ničeho poříditi tu obyčejně
utíkaly se k nadávkám a k pode
zřívání jako k poslední své zbrani
Dnes ty samé časopisy jež hano
bily nás proto že přispívaly jsme
ze všecb svých sil při zvolení Mc
Kinleyho dnes tohoto mučedníka
zahrnují chválou a uznávají ie
hyl velkým mužem velkým státní
kem! A tato chvála kterou pro
nášejí nad hrobem jeho ta jest
nám zárovefi nejlepší satisfakcí
ie P Z hájil nejen v poslední
ale v každé kampani před tím
dobro a prospěch amerického ná
roda A s této cesty která byla
nastoupena hned od zaloiení PZ
nás nesvedou ani nízké nadávky
ani podezřívání aspoB na tak
dlouho pokud zásady republikán
ské strany budou sloužiti naší
zemi a jejímu lidu ku prospěchu
jako bylo v minulosti a jako jest
i v přítomné době
Trest následoval zločinu v zápétí
Úkladný bídácký vrah presi
denta McKinleyho neočekával že
hrozný jeho zločin bude hned v
zápětí sledován spravedlivým tre
stem a tato naděje dodávala mu
jisté zmužilosti ve vězení
Když pak posledního čtvrtku
předveden byl před soud aby vy
slechnul svůj ortel smrtí tu líčená
zmužilost jeho jej opustila smr
telný studený pot vyvstal na jeho
čele a na otázku soudcovu zďa-li
má nějaké důvody proč by ortel
smrti nať ním neměl být vynešen
scházela mu odpovčď V této
hodině neměl ani tolik síly aby
omluvil svCj zločin a v jeho tváři
zobrazil se pouze strach jeho před
očekávanou smrtí!
Tento muž v jehož mozku před
několika tvdny vylíbla se myšlén
ka vraždy a jenž měl tolik odvahy
ie ji provedl stal se pojednou
hnusným zbabělcem jeni musel
býtí donešen do vězení z nčhoi
půjde k popravníelektrické stolici
A proč opustila ho asi tato jeho
energie ta dosavadní jeho zmuži
lost? Bezpochyby proto že poznal
že zločinem svým se osamotnil v
naši republice že zůstal na světě
sám a sám bez syupathie bez
podpory a beze slovútěchy
Ti všichni "pravdomluvní" po
litičtí řečníci od čich i slyšel v
poslední kampani ie McKinlej je
druhý car utlačovatel tyran tou
žící po císařské koruně ty časo
pisy v nich! tato obvinění četl
ty neměly teď nejmenll sympatie j
pro něj le zbavil zem tohoto
"tyrana" a a hrůzou a ošklivosti
odvracely se od vraha
Ty ttvácké listy jež namlouva
ly svým čteoáíům že lid Spoje
ných Států jest otrokem a že Mc
Kioley jest pouhým nástrojem
trustů a kapitálu ty umlkly hrů
zou nad čolgošovým zločinem a
počaly pronáleti ve svých sloup
cích slova největšl chvály a uznáni
pro zavražděného residenta
Tito lháři a štváči jei svými
lžemi rozdmychovali jeho fanatis
mus a zašívali símě nenávisti v
jeho srdce ai přineslo hrozné ovo
ce úkladné vraždy ti všichni po
jednou zmizeli a čolgoš zůstal
sám a sám
I Ieho vlastní rodina neměia
pro něj nic nežli slova trpkých
výči'ek a tak čolgoš osamocen
bez sympatie bez útěchy stal se
zbabělcem jenž naplSoval tiché
chodby vězení svým nářkem když
byl nešen do celi z níž půjde na
popraviště
Vraha stihne zasloužený trest
avšak ti kdož ho svým štvaním a
svými lžemi přiměli ku spáchání
hrozného ieh) zločinu těm bude
trestem jedině jich vlastní svě
domí
Také v našem českém časopi
sectvu nalézaly se listy jež ne
spravedlivým štvaním dobrý český
lid podněcovaly a ty by si měl lid
náš zachovat dobře v paměti!
Vzrůstání
spotřeby naší
v cizině
korný
Sekretář našeho zemědělství vy-
blal poprvé v r 1888 zvláštního
zástupce do Evropy a přidělil mu
úkol aby hleděl přesvčdčiti Angli
čany Francouze Němce a Belgi
čany žekuchyBské výrobky z naši
korný jsou nejen záživné ale zá
roveK i chutné
V té době Evropa měla ještě
zvláštní nerozumnou antipathii
proti korně a této používáno tam
pouze jako krmiva pro koně a ho
spodářské zvířectvo a ani nejchudší
lid Evropy nechtěl sáhnouti ke
korně jako k výživné obilině
Zvláštní tento zástupce našeho
zemědělského odboru dospěl k
tomu náhledu že tato antipathie
evropského lidu proti korně nejlé'
pe by se dala odstranit! zařízením
veřejných kuchyní a ochutnává-
ren v nichi by výrobky z korný
byly lidu nejen ukazovány ale zá
roven k ochutnávání vyloženy 1
po prvním zdárném pokuse zalo
ženy pak kornové kuchyně téměř
v každém hlavním městě různých
národů evropských
Účelem těchto kuchyní jest
zvýšiti spotřebu naší korný v cizí
ně a tím zárovefi zvýšiti její cenu
pro amerického íarmera a když
plukovník Murphy se poprvé vy
tasil s tímto návrhem a sekretář
zemědělství uznávaje jeho prak
tičnost se zasadil o jeho prove
deni tu oba tito mužové stalí se
terčem posměchu
Na každé výstavě odbývané
Evropě zařízena kornová kuchyně
a ochutoávárna a nechuť evrop
ského lidu proti korně počala mi
zeti objednávky na naši kornu
docházely nejdříve pomalu z cizi
ny leč záhy počaly se množitijak
následující číslice nejlépe to do
svědčuji í
V roce 1888 náš vývoz korný
obnášel 2427841 7 bušlů Zatři
roky na to a sice v r 1891 po usi
lovné práci plukovníka Murphybo
v Evropě liz vstoupl vývoz na
30768213 bušlů V roce 1900
exportovali jsme již v celku 209-
348273 bušlů z nichž Evropa
samotná spotřebovala 192519785
bušlů j
Nejvíce a nejrychleji se spotřeba
korný ujala v Belgu kde jest oby
vatelstvo velmi hustě osazeno
Tam nyní veškerý chléb pro chůd
Ší třídy vyrábí se s přísadou kor
nové mouky jez obnáší 15 až 25
procent V této zemi za posle i-
uích několik roků postaveno 11
velikých mlýnů v nichž jediné se
mele koma V jednom z těchto
mlýnů se semele 17000000 liber
ročně
Belgie koupila od nás v r 1900
11561456 bušlů korný a dle po
slední zprávy tamního generálního
konsula amerického spotřeba kor
ny a obliba její mezi lidem tamním
stále stoupá
V posledních deseti letech vý
voz naší korný vzrostl sedmeroná
sobně a tato zvýšená spotřeba jest
nejlepšíin důkazem co možno
učiniti pro výrobky amerického
íarmera vezme li se něco za pravý
konec
K tomu dluino připojiti ie
veškerá zásluha o uvedení korný
jako poiívatiny na evropské trhy
náleží republikánské vládě zesnu
lého B Harrisona
CbastberUisir lttjrtl kašli zachráail
Chlape! Jefee
"Věřím ie zachránil jsem své
mu chlapci iivot v této zimě
Cbamberlain's Cough Remedy
praví A M Hope Rio Creek
Wis "Záškrt dusil jej tak ie
nemohl mluviti Dával jsem mu
ho hojně ai vrhl a v krátkém čase
byl zdráv" ' Na prodej u všech
lékárníků
A stateční Búřl bojují dále
Dne 7 srpna generál Kitchener
vrchní velitel anglické armády v
ižnl Africe vydal provoláni ie
šichn důstojnici a ostatní Členo
vé búrské armáJy ktefl nesloží
bral do 15 záři budou ce země
vypovězeni a jich majetek koňsko
ván Anglieneinohouc udolati odpor
hrdinných íarmerů zbranídoufala
ie touto hrozbou přinutí je ku
vzdáni se Provoláni to vydáno
na radu zástupců anglické vlády v
Kapské kolonii již slibovali si od
něho ten nejlepší úspěch a očeká
vali že Búři obávajíce se ztráty
svých majetků raději obětuji svoji
neodvislost aby zachránili své
pracně nabyté farmy
Anglická vláda při vydáni této
proklamace zárovefi se Jěšila na
dějí ie od vydání jejího veškeré
nepřátelství mezi Búry a angli
ckou armádou přestane a ie doba
od 7 srpna až do 15 září bude
považována s obou stran za jakýsi
druh příměří leč tato její naděje
záhy se rozprchla vniveč neboť
iž dne 17 srpna obdržel Kitche
ner od svých spehQ zprávu že
hlavni velitel búrské armády ge
nerál Botha soustřeďuje kolem
sebe nejlepší jádro svého mužstva
aby 8 ním vtrhl do Kapské kolonie
a za několik dni na to Anglie pře
kvapena byla další nepříjemnou
zprávou že Botha se svými sta
tečnými Búry již také vtrhnul do
anglického území
Lhůta kdy měli Búři dle hrozby
Anglie složiti své zbraně vypršela
leč ani jediný z Búrfi nepřišel do
tábora Angličanů aby tak učinil
naopak od vydání tohoto hrozné
ho provoláni Búři s větší ještě od
vahou a vytrvalostí vihají se v boj
proti žoldákům nenasytné hrabivé
Anglie
Od 15 září strhlo se v jižní
Africe již pět bitek a v každé z
těchto Angličané utrpěli porážky
z nichž některé byly dosti citelné
Ve srážce jízdy u Sheepers Neku
ležícího v anglickém území gene
rál Botha vlákal důmyslným spů-
sobem Angličany do pasti a celé
ich oddělení po krátkém boji v
němž anglická jízda utrpěla znač
né ztráty zajal
Za několik dnů na to koman-
dant Kritzinger syedl bitku také v
území Kapské kolonie s anglickým
vojskem a když sám Kitchener
přiznává že ztráty Angličanů byly
značné tím je řečeno vše
Ve všech dalších bitkách sve
dených v posledním týdnu angli
cké vojsko bylo poraženo a musilo
rychlém ústupu hledati svoji
spásu
Výsledek prvého zápasu mezi
Búry a Angličany jest skutečně
tak záhadný jako byl téměř při
začátku války t' "
Dle anglických výpočtů jest ko
lem 1 1 tisíc Búrů dosud v poli a
ač jim čelí 250000 mužů angli
ckého vojska tu nejsou v stavu
tuto hrstku chrabrých íarmerů
přemoci Tito nebojí se ani an
glických zbraní ani hrozeb a ra
ději volí možnou ztrátu svých ma
jetků a smrt nežli aby se stali
anglickými poddanými Hrdinství
vytrvalost Búrů musí naplniti
každého obdivem jakož i zárovefi
strategické schopnosti jich vůdců
kteří přenesli nyní dějiště války
opět na anglické území jako stalo
se hned v začátcích zápasu
V tomto území v tak zvané
Kapské kolonii jsou téměř tři
čtvrtiny obyvatelstva holandského
původu a většina jeho sympathi
suje s Búry nejen v srdcích svých
ale také svými Činy a ze středu
tohoto obyvatelstva búrská armá
da stále jest posilována mladým
lidem
Náčelníci Búrů zaplavováním
Kapské kolonie mají patrně ještě
jiný účel za lubem a sice ten: aby
holandské obyvatelstvo její přiměli
ku veřejnému brannému odporu
proti Angličanům a podaří-li se
jim tento plán pak panství Anglie
v jižní Africe bude konec
Pro vzájemné obchodní smlouvy
Ve spolkovém senátě předléhá
v přítomné době sedm vzájemných
obchodních úmluv mezi Spojený
mi Státy a Francií Argentinou
Ecuadorem Nicaraguou San Do-
mingem dánskými západoindi
ckými ostrovy a anglickým zápa
doindickým souostrovím
Veškeré tyto úmluvy byly zapo
čaty a provedeny administrací ze
snulého presidenta McKinleyho
jehož vodítkem po celý život byl
prospěch americké práce a amen
ckého obchodu Avšak senát s
hHšné nedbalosti ještě o těchto
vzájemných smlouvách obchod
nich nerozhodnul a to z příčin mali
cherných jež teprve v poslední
době přišly na jevo
Někteří továrníci laciného zboŽi
ozdobného a pleteného usazení v
státech novoanglických protesto
vali proti vzájemné smlouvěuzav
řené a Francií
Někteří pěstitelé ovci v západ
nich státech nesouhlasili se smlou
vou argentinskou
Úmluva americko-francouzská
ostatní smlouvy jsou vsak pro
spěšný celému národu a kromě
toho republikánská národní kon
vence ve své platformě se vyslo
vila pro uzavřeni vzájemných ob
chodních smluv a v Dingleyově
celním zákoně republikánský kon
gres odporučil vládě aby započala
projednáváním reciprocituích
obchodních smluv t cizinou kde
to bude pro americkou práci prů
mysl a obchod7 výhodné a proto
nerozhodnost senátu co se týče
potvrzeni uzavřených smluv jest
přímo neomluvitelná
Ovšem spolkoví senátoři z vý
chodních států nemohou hlasorati
proti úmluvě argentinské nebeť
jich voličstvo by se zvedlo proti
tomuto poškozování jich zájmů a
západní senátoři nechti hlasovati
proti francouzské mluvě ponS
vadž za uzavřeni dosavadní obme
zené smlouvy náš vývoz do Fran
cie Stoupnul o 74 procenta a far
máři touží po tom aby francouz-
ký trh byl pro naše výrobky
otevřen pokud možno nejvíce
Z těchto příčin tyto dvě třídy
jenátorů uzavřely mezi sebou vzá
jemné dohodnutí že se vyhnou
hlasováni o těchto smlouvách a že
lhůta k potvrzení jich vyprší a lid
na ně během té doby zapomene
Státnický do budoucnosti zíra
jící duch McKinleyho byl však
přesvědčen že naši vyrabitelé blíži
se rychle k bodu nadvýroby a
proto se snažil pro americké vý
robky získati nová těžiště a požá
dal země s nimiž smlouvy byly
projednávány aby prodloužily
lhůtu k potvrzeni jich senátem ai
do příštího září což tyto země s
ochotou učinily
Sám pak zahájil ihned akci proti
této úzkoprsé politice senátu a
jeho poslední vdiká státnickou
moudrostí prodchnutá řeč již pro
nesl v Buffalobyla v tomto ohledu
programem' jeho vlády jež bez
ohledu na několik jednotlivců
chtěla prospčti celému národu
Tato řeč nalezla takový ohlas
nejen u přátel ale 1 u nepřátel
vlády McKinleyho že nynější pre
sident Roosevelt pospíšil si s pro
hlášením že chce sledovali vytknu
té cíle svého předchůdce
Smlouvy jsou v senátu a musí
být jim buď schváleny aneb za
mítnuty Senátoři republikánští
musí ukázati že skutečně maji v
úmyslu rozšířili trhy pro naše vý
robky aneb ztratí důvěru lidu
Uvidíme v nejbližší budoucno
sti povznesou-li se tito zástupco
vé v senátu nad úzké stanovisko lo
kálních prospěchů Ne-li spečetí
tím mnozí svou politickou smrt
: ZE SOUTH 0MAHY i
: : á
— Daně rozvržené taxovnlm
komisařem Fitzgeraldem staly se
splatnými 1 řijna a dlužnými se
stanou 1 ledna 1902 Veškeré
splatné daně obnášejí #118243
kteréhožto obnosu připadá na da
ně gruntovní #91000 a na daně
osobni #27243 Kromě toho dluž
né daně obnášejí kolem #200000
kollekci dluznýcn dani bude v
brzku započato
— bkolni rada odbývala ve
X
středu večer zvláštní schůzi jei
svolána byla za tím účelem aby
učiněno bylo nějaké opatření
ohledně některých škol kteréž
žactvem jsou přeplněny Školdo-
zorce McLain oznámil že v Hawt
horné škole jsou v jedné světnici
84 školáci a ve škole Lowell 83
následkem čehož dítky ve třídách
těch vyučovány jsou pouze půl
dne Bylo usneseno aby ihned
najaty byly světnice potřebné
některém domě soukromém
— 'South Omaha Land Co
skončila přípravy k otevření ně
kolika ulic ve východní části mě
sta jednou z těch ulic jež nejdří
ve budou otevřeny est 20 ul od
G ul na sever až k městským hra
ničím kdež spojena bude s 20 ul
omaiskou Dosud otevřeny jsou
úplně ve východní části města do
Omabv pouze 13 a 23 ul K
těmto přibude co nejdříve 20 ul
ieiími otevřením docíleno bude
cesty přirro Syndicate parkem
což bylo již dávným přáním ob
čanstva f
— K návrhu školdozorce Mc
Laina nařídila školní rada umístit!
telefony v desíti školách čímž
ušetří se prý mnoho chůze
— Prácespojená s přehlížením
městských ordinanci pokračuje
velmi pomalu ku předu Právník
jeni koná práci tuto shledal že
některých ordinancích přijatých
v prvých dobách města nalézají
se chyby všemožných druhů Pře
hlídka ordinanci těch vezme př
ne j menším Šest týdnů času
— Náčelník požárního odboru
městského Etter dal v pátek na
lepiti ve všech třech požárních
stanicích nařízení že žádný
mužů iemu podřízených nesmí
navštěvovati hostince nebo piti
pokud je ve službě Ačkoliv dosud
nebyly proti hasičům podány za
loty přece náčelník zjistil že ti o
příležitostně vykradou se do blíz
kébo hostince a tam sklenku piva
vvzunknou — coi prý nekouká
hezky
— V pátek obdržel městský
klerk Sbrigléy šedesát nových re-
gistračnlch kněh jei nedávno ob
jednány byly městskou radou
Knihy ty jsou mnohem lepší než
byly ony minulého roku a co hlav
ního stoji pouze I50 kdežto před
nedávnem rrěutská rada zaplatila
I75 za 45 kněh
— Na 25 a G ul zemřel náhle
v pitek večer starý vojín E Klin-
kenbeard bydlící na 26 a Willi-
am ul v Omaze Týi kráčel volně
po ulici kdyi pojednou klesl v
bezvědomí na chodník Bylo ihned
posláno pro lékaře i policii avšak
neili se pomoc dostavila Klinken-
beard byl mrtev
— Zvláštní schůze ligy poplat
íků odbývána byla -v pátek za
příčinou vyslechnutí zpráv Před
zavřením schůze učiněno opatře
ní abv zaměstnán bvl zkdšený
účetní jeni by prohlédl knihy
školní rady za posledních dvanáct
měsíců v nichž dle některých Čle-'
nú ligy jevi se vážné neshody
— V poodělnim večerním zase
dání městské rady jmenováni bvli
registrátoři 'pro příští volby Re-
strační dny jsou 17 a 25 říjen
listopad Z krajanů jmenová
byli registrátory J M Tobiáš
ni
James Křeček v druhé wardě
Zprávy spolkové
Tábor Kebraska ě 4771 MWA
odbývá dnes ve středu svou pravi
delnou schůzi v síni p Hrocha
jest žádoucnoby každý soused do
schůze té se dostavil
John Brázda klerk
Lože Jan Hus 8 5 Koř P
odbývati bude schůzi ve středu
října v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednáni a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu Vel
Kancléře Bed Sláma
Tábor Cvlumbns ěíslo 69 WOW
odbývati bude prav schůzi příští
neděli dne 6 října Zájem kaž
dého vyžaduje přítomnost všech
Dřevařů K Stěnička klerk
Podp Sokol Tjrrš ěís I
Členové pozor! Podp Sokol
Tyrš č 1 odbývá svou výroční
schůzi v neděli dne 6 října 1901
jelikož jest volba ú řad n íků a jiné
důležité jednání přítomnost všech
členů jest nutná členové se nedo
stavivší podléhají pokutě dle sta
nov Ant Novák taj
Školní výbor
odbývá dnes večer schůzi v Soko
lovně Přítomnost všech nutná
Ant Kmentová taj
Česko-Bárodní Hřbitovní Spolek
odbývá schůzi příští neděli dne 6
října v 8 hod večer
Fr Svoboda taj
V teto íastl sem! jest rtx nomocnf nh eal sr
kem ne Teml ostatními nemocemi dohro
mady a teprve před Bálo- lety povaloval se sa
nemoc nevyléčitelnou Po tanobo a mnoho
roka líkan JI prohlašovali zs nemoc místní a
předpisovali tis mistni tfky a kdyt stále ml
nulv sa děinkem nemoc vvléilti neohlásili
JI sa nevyléčitelnou
Veda vlak dokázala le catnrh lest dstavni
nemoc a protož potřebuje téi sstavol ieéeni
Hall tv Catarn Cura vyráWn a F J Cheney
Co Toledo Oblo Jest Jedln? avtavol lák
v trhu Jent pouííván vnitrná v dávkách od
10 kapek do kávová lífíky On dclnkule zrovna
na krev sllznatá dstrole télesná Oni nabízeli
sto dollaro sa kaidý pHpadktery nebyl lákem
tímto vynojen rosiew si pro ooezniky a
dotvrzení
Adresujte
E J CHENEY Co Toledo Oo
Prodává se v lékárnách sn I60
HairiFamlIy Plili Jsou nejlepli
jest hlavním stanem
pro vše' co potřebujete pro
podzim neb zimu
Nejlepší a nejmodnějŠf
Šatstvo obuv plášté
módní zboží střižné
zboží hedvábí koberce
záclony přikrývky
spodní prádlo atd
při cenách jež jsou rozhodně
nejnižšími v
— Předplácejte na Pokrok Zá
pádu pouze #100 ročně
l roto místo Iv
je vyhraženo l
' pro ohlášku V
přídavku Nicholsova j
ku So Omaze F
l F J ONEIL jed
ISjaiii s asn 11 si siusM—r
mm
1
i
1