Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 02, 1901, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V s -víjé i
trwU
t
V
' if ČEŠI V AMERICE ll
m :
1 český malíř a illustritor p
Emanuel V Nádherný mcíkal v
minulých dnech ve Washingtonu
by tam pro "New York Herald"
jeden z oejvětsích casopuO v
Americe nakreslil hlavni figury a
pohřební pro vod presidenta Mc
Kinleyho Pan Nádherný odjel
předminulou středu s průvodem
do Canton O kdež byl přítomen
pří pohřbu presidentově
1 česká rodina Kotalova z č
15 Wright ul v Clevelandu stíže
oa byla opětně vážným neštěstím
Před nějakým časem sn otec 1
matka roznemohli a po několik
týdna ošetřováni byli v nemocnici
Když t této byli propu&těni nebyli
schopní výdělku a v domácnosti
jejich uhostila se opětně bída
nouzi Třináctiletý jejich synek
Antonín Kotala připadl na my
šlénku že by mohl opatřiti pomoc
od příbuzných v Randallu Ne
maje však peněz aby si koupil
železniční lístek vplížil se do ná-
dražíchtěje se svésti do Randallu
na nákladním vlaku Podařilo se
mu zachytit na jednom nákladním
voze aniž by byl spozorován že
lezničnfmi zřízenci Když vlak
dojel k Sorrento parku byl chla
pec spozorován několika pobudy
na slepo ve vlaku tom jedoucími
kteří počali jej sužovati a konečně
shodili jej s vlaku Nebohému
chlapci rozdrcena byla noha a snad
do smrti bude mrzákem Byl do
praven do nemocnice kdež nejpr
ve požádal o něco jídla a tu lékaři
seznali že nešťastný hoch jest
hladem téměř vysílen
H V Chicagu utrpěl předminulé
pondělí vážné ne-li docela smrtel
né zranění I4letý český chlapec
František Charvát z č 63 Ellen
ave Týž chtěl se svézti po vy
výšené dráze do obydlí rodičů
svých avšak přišel na stanici již
pozdě Chtěje se zachytiti zavře
ných dveří pohybující se již káry
sřítil se na rohu VVabash ave a
Madison ul se železné konstrukce
vyvýšené dráhy dolů na ulici Zra
nil se těžce na obou rukou na pra
vé kyčli a mimo to utrpěl i těžká
vnitřní zranění Byl lékařem oš
V třen a dopraven do domu svých
rodičů
H Jednota Táboritů konala před
minulý pátek závěreční zasedání
sjezdové v Cesko-Národní síni v
Clevelandu Stanovy Jednoty a
domácí řád byly náležitě prozkou
mány a mnohé důležité změny
učiněny Pojistné rozvrženo na
$200 {400 a $600 Hesla tajná
znamení a podání ruky odpadnou
Změněny tituly úředníků dosa
vadní vládnf oslovován bude jako
přédseda dozorce jako místopřed
seda Úřady tajemníka a účetní
ka sloučeny v úřad jeden Čvrt-
letní příspěvky sníženy s {150 na
ři25 a zřízen íond reservní Pro
příští tři roky zvoleni tito úřední
ci: Jakub Kroc z Chicaga před
sedou a AJZáhrobský z Chicaga
tajemníkem
II Krajan František J Tesař z
č 830 již Californie ave v Chica
gu vynalezl nový spůsob hlazení
dřeva a předminulé pondělí obdr
žel prostřednictvím právníka K
B Pavlíčka zprávu ze spolkového
úřadu patentního ve Washingto
nu že mu na vynález jeho udělen
byl patent Krajan Tesař zaměst
nán jest po dlouhá již léta při
truhláfství a tu po pečlivém pozo
rování a zkoumání podařilo se mu
složili hmotu jež zlaciní a zlepší
stávající spůsob hlazení dřeva ja
kéhokoliv druhu
% Krajanu p V Veselémujenž
před nějakým časem v Newportu
R I zachránil život dvěma mu
žům kteříž se při koupání do
hloubky dostali a tonuli uspořá
dán byl předminulou sobotu pí
Oelrichsovou u níž jest p Veselý
zaměhtná'i v newportské Oper
ní síni večírek při kteréžto
příležitosti obdarován byl p Ve
selý za hrdinný čin svůj krásnou
zlatou medailií
i V Chicagu přišel předminulou
sobotu k zmrzačení Jan Novák z
č 718 Loomis ul Týž vracel se
z práce a kráčel podél tratí Chica
go Terminal dráhy když tu po
jednou u 15 pláce přihnal se pře
sunovací parostroj Chicago a
Great Western dráhy jenž Nová
ka k zemi srazil a přejel Pravá
noha byla mu v chodidle rozdrce
na tak že mu musela býti odejmu
ta levá pak přeražena mu v kotní
ku Mladý ailetý muž dopraven
byl do okresní nemocnice
1 Český herec Vladimír Šam
berk jenž do Ameriky přibyl
Ludvíkovou společností a kterýž
již loni engažován byl p Conrie
dem u new-yorského Irving Placé
divadla bude i letos u divadla
toho spolupůsobili Pan Šam
berk jenž výborně ovládá něme
ckou řeč a jest výborným herci ra
engažován byl na tři léta Pan
Šamberk jenž jest synem známé
ho Českého dramaturga hodlá prý
během letolní sézony vystoupiti v
Sokolovně dram sborem TěL
Jed Sokol ▼ New Yorku
1 Redakci Časopisu "Pravda"
vydávaného v Cedar Ripidsích
převzal p F J Kuták 1 Chicaga
1 Jedním ( nejlepších spolků
nejen Českých ale i anglickýchjest
zajisté Západní česko Bratrská
Jednota Letos již odpuštěny
byly tři poplatky do úmrtního
fondu jelikož hotovost v úmrtním
fondu neklesla po tři měsíce pod
$10000 Tu není ovšem divu ie
počet členů rychle vzrůstá Čítáť
nyní Jednota U více než 6000
Členů a členkyR
Stav úrody
Polatl bylo blhem týdne ponlkud
chladné na tuto dobu rolím —
Potdnt kukuřice poikotena — Vel
ké déílv pásmu bavlnovém poiko
dily bavlnu— Vyhlídka na skKzeU
jablek po vftíinf neutUtná
Vládní zemědělský odbor uve
řejnil následovní úřad ní zprávu o
stavu úrody v týdnu končícím 24
zářím:
Týden tento byl na tuto dobu
roční studený ve všech téměř di
striktech východně od Skalního
pohoří s malými až velkými mra
zy více méně Škodlivými ve střed
ních údolích středních států gulfo
vých Přílišně velké a škodlivé
déště udály se ve východních gul
fovýchsa jižních atlantických stá
tech Na pobřeží tichomořském
bylo počasí velmi příznivé kromě
v severních částech střední Kali
fornie kde déště bezpochyby spů
sobily velkou škodu na drobném
obilí senu a vinných hroznech
Pozdní kukuřice poškozena byla
do jisté míry silnými mrazy v Se
verní Dakotě a v částech Nebra
sky Kaňsasu Missouri a Iowy v
posledně jmenovaném státě prů
měrná škoda jest nepatrná Kuku
řice poškozena byla „též nepatrně
na nížinách v Indianě a Ohiu avšak
většina kukuřice východně od řeky
Mississippi jest zralá a bezpečna
před poškozením mrazem Seč
zdárně pokročila a v někteých
státech blíží se ku konci
Silné déště v jižních atlanti
ckýh a východních gulfových stá
tech poškodily velice bavlnu a
zprávy ze středních a západních
okrsků pásma 'bavlnového stále
vykazují nepříznivé účinky dešťů
z minulého týdne ač velké části
posledně jmenovaných okrsků do
stalo se jen malých neb nepatr
ných pršek Ve středních a vý
chodních okrscích bylo mnoho
bavlny v otevřených boltcích po
škozeno na barvě a značně jí vy
tlučeno kdežto o hnití a klíčení
její docházely četné zprávy a
chladné počasí zastavilo vzrůst
Během prvé polovice týdne sbírá
ní její zdrženo bylo ve východních
okrscích avšak toto účinně zahá
jeno na sklonku týdne V Texasu
šlo sbírání bavlny nepřetržitě ku
předu a z některých míst došly
zprávy o jakémsi zlepšení pozdní
bavlny avšak celkový stav bavlny
ve státu tom jest bídný
Jen nepatrně poškozen byl ta
bák v údolí řeky Ohio a nikde
jinde Ve středních státech atlan
tických a Novo-anglických byl ta
bák sklizen v dobrém stavu
Příznivé zprávy ohledně jablk
docházejí z Kanasu příznivější
zprávy došly též z částí Arkansasu
a Tennessee a malé zlepšení po
zdních jablk v Missouri rovněž
oznámeno jinde jest vyhlídka na
sklizeS jablk špatná
S malými jen výjimkami orba a
podzimní setí příznivě pokročily a
ze států údolí řeky Missouri do
cházejí zprávy že ranně setá pše
nice pěkně vzchází
Zprávy dle jednotlivých států:
Nebraska — Studený týden s
velkými a ničivými mrazy ve
středních a severních okresích
pozdní korná poškozena poněkud
mrazem a v severních okresích
bude značně měkké korný seno
seč pokračovala pomalu ku předu
orání a setí rychle velká rozloha
oseta ozimkou
" Kansas— Půda celkem v dobrém
stavu 5rba pokračuje příliš su
cho na jihozápadu v setí pšenice
a žita se pokračuje prvně zaseté
v dobrém stavu mráz všeobecný
a poškodil pozdní komu a pícniny
na severovýchodě a pícniny a trá
vu na nejzazším západě jablk a
broskví hojně a pěkných
Iowa — Týden na tuto dobu roč
ní chladný s malými až velkými
mrazy ve všech částech nejnižší
teplota a fie] větší Škoda na chou
lostivém rostlinstvu oznámena z
nejzazších okresů západních vět
šina kukuřice posečena aneb úplně
dozrálá a percentuální škodu na
kukuřici velmi malá pastviny lu
činy a pozdní brambory velice se
zlepšily posledními dešti
Jižní Dakota — Chladný týden
povšechný déšť ve čtvrtek silné
mrazy zničily vinnou révu a po
škodily poněkud pozdní komu ku
krmení jarka v kupkách většinou
ztuchlá mnohá klíčila drobné
obilí blíže povrchu značně poško
zeno v četných okresích něco ne
stohovaného drobného obilf na
severovýchodě značně poškozeno
mlácením započato toto polo
vice skončeno na jibu se čtvrtiny
na aevern značně vázaného lna
něco icitohovsného sena polko
zeno ipozděná iklizcfl lnu téměř
končena
Illinois — Studené počasí s ma
lými ř velkými mrazy nějaká
Škoda tpůsobena mrazem zvláště
v jižním okrsku všechna koma
kromě příliš pozdní jest mimo ne
bezpečí mrazu seč korný na píci
bezmála dokončena sklizen" třtiny
koŠťatové téměř u konce hrách
ku krmení poškozen mrazem
pastviny se zlepšily brambory se
zlepšily na severu sklízeli jablk
chudá broskví však dobrá
Michigan — Chladné mračivé a
spíše vlhké počasí zdrželo zrání
pozdních brambor a cukrovky
velkými větry sváto bylo mnoho
jablk silný mráz ve středu škoda
nepatrná a obmezená na nížiny
koma většinou v kupkách a s lou
páním započato sklizeň pohanky
zdárně pokročila pozdní brambo
ry potřebují k úplnému dozrání
ještě jeden jasný a teplý týden
pastviny výborné půda v dobrém
stavu pro orbu a seti
Minnesota — Mlácení na jibu
zdrženo bylo ztuchlými stohy
avšak na severu pokračuje pěkně
seč lnu zdárně pokročila bram
bory se kopou dobrá úroda na
severu špatná na jihu dobře se
oře na jihu ale na severu jest pů
da tvrdá mrazy uprostřed týdne
byly kruté na severu malé na
jihu
Missouri — Chladno na tuto
dobu roční mráz 18 a 19 zničil
v některých místech kravský bob
čirok cukrový a něco pozdní kor
ný seč korný asi skončena setí
pšenice rychle jde ku předu kromě
v některých východních okresích
kde půda pro orbu jest příliš su
chá něco vzešlé pšenice ve výbor
ném stavu se sbíráním bavlny
rychle se pokračuje pastviny po
malu se lepší malé zlepšení jablk
pozdních
Ohio— Chladno s povšechným
mrazem 19 silný a škodný na
severozápadě a jihozápadě mno
ho korný v kopkách pozdní se
lepší a není poškozena kromě na
severozápadu orba bezmála skon
čena značně pšenxe zaseto na
severu ale setí zdrženo aby vy
varovalo se škodám mouchami
hessenskými a štěnicemi obilními
pozdní brambory stále rostou na
východě a jihu všechen tabák té
měř sklizen poškozen v Dark
okresu mrazem žádná změna v
jablkách
Oklahoma — Neobyčejné chlad
no s lehkými mrazíky 18 a 20
škoda nepatrná sbírání bavlny
pěkně pokročilo sklizeň menší
než očekáváno
Texas — Teplota daleko podnor
mální s patrným nedostatkem de
ště třeba deště ve střední a sever
ní části státu jinde dosti vláhy
následkem deště z posledního tý
dne se sklizením bavlny pokra
čováno nepřetržitě a sklizeň její
jest daleko podprůměrná pozdní
bavlna zlepšila se v některých mí
stech avšak celkový stav její jest
bídný jest velice spozděna chlad
ným počasím a jest velmi poško
zována červy stěhovavými farmy
worms) a pilousy mexickými rýže
a cukrová třtina jsou zabezpečeny
Wisconsin — Na počátku týdne
chladno se silnými až ničivými
mrazy v úterý ve středu a ve
čtvrtek velmi malé škody kromě
na zeleninách seč kukuřice skon
čena korná výborná ve středních
a severních částech a lepší než se
očekávalo na jihu kde panovalo
sucho brambory povšechně neu
spokojivé úroda chatrná a jakosť
Špatná setí ozimního žita a pše
nice v proudu a půda v dobrém
stavu
Kalifornie — Počasí y příznivé m
dělání hrozinek a sušení ovoce až
do soboty déítě ve dnech 22 a
23 poškodily bezpochyby velice
drobné obilí seno boby a vinné
hrozny chmel boby a cukrovka
skýtají výbornou sklizeň vlašské
ořechy lepší než loni
Anarchisté chovají se vyzývaví
Ve Spring Valley lil střeŽli
dvacet anarchistů ozbrojených
dvojhlavňovými ručnicemi a mají
cích v zásobě s dostatek střeliva
úřadovnu anarchistického listu
'L'Aurore'' v němž vyjádřena
byla radost nad zavražděním pre
sidenta McKinleyho a uspokojení
nad prohlášením Leona Czolgosze
že jest anarchistou Zatím na
2000 občanů z okolních městeček
vzkázalo úřadům že jsou připra
veni a dychtiví přikvapiti na dané
znamení do města a přispěti k vy
hubení "červených' Obyvatalé
tamní jsou nesmírně podrážděni a
vyzývavé chování anarchistů broží
popůditi je k násilnostem John
Cabili vydavatel listu skrývá se
od poslední hromadné schůze v
níž vysloveno přání aby tiskárna
jeho byla zničena a on sám aby
natřen byl dehtem a opeřen Oče
kávají se vážné výtržnosti
Železniční zřízenci přibyvší
v 21 m m do Guthrie Okla na
vlaku Santa Fe dráhy oznámili
Ze v pátek usmrcen byl v Indián -
ském území pasák William Jones
kterýž vyslovil se ve prospěch
anarchismu a pravil ie nemá v
úctě vlajka Jakýsi cizinec jej
zastřelil
i Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ !:
CLARKSON Neb aa září
1901 — Ct red "Pokroku Zápa
du"! Posýlám vám dopis ale
nevím jestli jej přečtete neb se
mně ruka třese za jedno již staro
bou a za druhé lítostí nad za
vražděním pana prejidenta Čí
távám často v časopisech když
někdo zavraždí neb zastřelí člově
ka na místě že bývá vrah pak sám
zastřelen neb oběšen když ale
postřelený hned nezemře že ne
bývá vrah tak krutě trestán Já
myslím když vrah zamýšlí zastře
lili člověka že zaslouží ať již
oběť jeho zemře hned neb později
aby byl oběšen Budu s dychti
vostí očekávati co učiní s tímto
vrahem nebudou li se advokáti
namáhat aby ho vysvobodili jako
když byl zavražděn president Gar
field Tehdy trval soud s vrahem
velmi dlouho Doufám ale že s
tímto vrahem učiněn Lude proces
kratší Četl jsem že vrah Czol
gosz odpraven bude elektřinou Já
myslím že by mu učinili velikou
milost kdyby ho odsoudili k smrti
tak lehké Nejlépe by bylo aby
mu přisoudili takovou smrt jakou
on připravil našemu presidentovi
střelit ho a pak dát jej doktorům
aby jej řezali Bylo by to lepší
než oďpravit jej elektřinou ale
spoň by si ostatní anarchisté mohli
z toho vzíti odstrašující příklad
Také jsem četl že se mu jeden
advokát nabídl za obhájce a že už
předem uznal jej nevinným Pro
sím co by pak tomu řekli lidé?
Uznat někoho nevinným když jest
známo že zločinu svévolně se do
pustili Vraha Garfieldova pro
hlašovali advokáti bláznem snad
nebudou chtít i tohoto vraha míti
bláznem?! Mám za to že spíše
takového advokáta mohli by lidé
pokládati za blázna! S pozdravem
ctitelům McKinleyho
Franc Fajman
WASHINGTON D C 19
září — Že úmrtí presidenta Mc
Kinlevho dojalo hluboce občan
stvo Spojených Států nejlépe jest
viděti na obyvatelstvu města
Washingtonu Zde kde presi
dent McKinley po posledních čtyř
a' půl roku žil kde byl znám větší
části obyvatelstva zdejšího kde
byl milován a ctěn zae kde pro
svou milou povahu a velkou lásku
k vlasti své byl obdivován nejlépe
bylo vidětiže zármutek nad před
časným úmrtím jeho jest veliký
neskonalý Od onoho okamžiku
kdy došla sem truchlivá zvěsť že
president milovaný umírá až do
dnes skoro veškeren obchod a
pod jest zastaven V pondělí
večer byla mrtvola presidenta-mu-
čedníka přivezena do města Na
Pennsylvanii ave po kteréž se
průvod ubíral k Bílému domu
byla ohromná tlačenice Zármu
tek bvl velký Muži i ženy slzeli
a totéž se opakovalo když druhé
ho dne byla mrtvola presidentova
převážena z Bílého domu do kapi
tolu Zde dovoleno bylo občan
stvu pohléduouti naposled ve tvář
milovaného presidenta Pohřební
průvod do kapitolu který trval
skoro tři hodiny byl imposantní
Jízda dělostřelci vojsko pěší a
námořní Spoj Států jakož i mili
ce distriktu Kolumbie ubírali se
před pohřebním vozem za kterým
následovali nový president Theo
dore Roosevelt Členové kabinetu
senátoři konerresníci vysloužilci
atd až ku kordonu policie Tisíce
tisíců lidí putovalo ku kapitolu
kde v rotundě na katafalku stře
žena vojíny a námořníky spočí
vala mrtvola presidenta McKin
leyho Kordon policie střežil
mrtvé tělo presidentovo Jaká to
ironie osudul Celý kordon poli
cistů siřežil zavražděného presi-
deDta! Nemohli jej tito střežiti
za živa před vražednou zbraní ni
čemného anarchisty?! Jak zemřelý
muž tento byl zde milován nejlépe
lze posoudili z toho že mnohý
nechce ani uvěřit) že presidenta
McKinleyho není více
J J Langer
Dozvuky stávky v Altány
V Albany N Y vydal v sobo
tu 21 mmkoroner James II Girvin
rozsudek v příčině smrti E Leroy
Snitha vynikajícího obchodníka
jenž zastřelen byl 16 května členy
21 pluku za stávky zřízenců pou
liční dráhy Koroner podal těžkou
obžalobu proti poručíku Wilsono
vi jenž velel vojínům ve voze
pouliční dráhy a kteříž zastřelili
Smitha a též Williama HWalshe
Téhož dne odpoledne kdy střelba
se udála hozena byla cihla po vo
jínech a tito do davu vypálili V
rozsudku kritisuje se jednání ma
yorovo šerifovo pro povolání mi
lice náčelníka policie a policistů
a vojáci obviňují se z opilství
Koroner viní je též ze zbabělství a
žádá zákonodárnu o vyšetřování
V Columbus O zatčen byl
jeden člen devátého praporu ohio
ské milice (černošské) a zatykače
na několik jiných byly vydány
Odepřeli jiti do Cantonu aby se
zde s účastnili pohřbu presidenta
McKinleyho
Uhořel před znky zástupu
V Indianapolis uhořel v sobotu
atmmvnoci AmosMorriahlídač
v závodu Eli Lilly Manufacturing
Co V závodu tom vznikl oken a
Morris snažil se jej potlačili Po
jednou vzňaly se na něm šaty a
nebožák přiběhl k zamřížovanému
oknu volaje o pomoc Ihned
přikročeno k odstranění mříže
avšak zatím Morris byl před oči
ma lidu tak hrozně popálen že po
několika mitutách va strašných
bolestech skonal Ztráta na ma
jetku byla nepatrná
Výbuch na přívoznl lodi
Gasolinová přívozof loď plující
mezi Elizabeth a Palestině W
Va na Little Kanawha řece zni
čena byla 21 m m výbuchem
Výbuch udál se právě v okamžiku
kdy vstoupili na loď cestující při
byvší ranním vlakem z Palestině
Pokud známe nepřišel nikdo o
život avšak čtyři muži byli nebez
pečně zraněni Ostatní vrhli se
do řeky a vyvázli s lehkým zraně
ním Loď byla úplně zničena
Banka oloupena
V Hardy Humboldt okres la
vyloupena byla 20tntn v noci ne
známými dosud lupiči pokladna
soukromé banky Becer & Cleever
Dvéře pokladny roztříštěny byly
na malé kousky silným nábojem
dynamitu Ztráta byla poměrně
malá ježto Cléever týž večer vzal
s sebou $3000 hotových domů
Lupiči ukořistili pouze $240 Zmi
zeli z městečka aniž by byli obča
ny vzbudili a po stopě jejich vy
sláni slídní psi
Stálý úsudek Zdá se že pouze
jeden úsudek panuje o dr Petra
Hoboku a sice že "ie znamenité"
Tisíci lidmi to bylo dosvědčeno a
tisíci lidmi jest tentýž náhled den
ně objevován Čisté mysii šťastné
povahy s obnoveným zdravím o
tom vypravují Není to lékárnický
lék Mají jej pouze zvláštní jedna
telé Pište majiteli dr Petru Fahr-ney-mu
" H2 — r 14 " již Hoyne
ave Chicago 111
Hlorlá en dobrý a skuený pekaf na
IllcUtt oCj lezné otile znméstnama dob
rou nudu Hlaste se n CHAS KŘEPELT
West ťolot Neb' 8k8
DENNĚ©
a více stálého vytéžku zaru
čujeme každému krtn pře
vezme jednttUtví našich
ráma (odoblzen krejlu ná
boženských vlasteneckých
a pod obrazil 26k8
O & 8ILBEUMAN
P2 8t Faul Mlnn
Neni žádný Jiný Srotovák kterýž by
EožadavkĎiu ťarmera tnu měrou vy
ořova' jako Ne 20 IDEÁL SeSro
tuje více a lépe než kterýkoliv Jiný
írotovák dvoukoB-ký Jak Jméno na
značuje Jest to "ideál" pro Šrotováni
kukuřice klasa Htd na hrubé neb
drobné krmivo Hotovíme Je ve třech
velikostech "Ideál" druťy írotová
kt zahrnují v sobé víechny možné
druhy Milí byste st o nich přečisti
v lllustrovuném cenníku- Zatleme Jej
zdarma Ptejte (ie po ném
THS IWll HFG IMKETK:
Namočeni si nohou je li kdo na
stydlý je velmi zlií věc Není-li
človčk eám opatrný jistě jeStě
větší nastuzení re dostaví Když
je hrdlo ucpané a jeví se pocit
Jakoby bylo potaženo flanelera
tu je řas objednat! si
Marešův Balsám proti kašli
Ten roztrhá šlem Jako slunce
vysuM rosu Je to ji-tý lék pro
nemoce hrdla a plicnf jest Jed
noduchý a dobře chutná V lah
vičkách po 25c a 50c pouze u
lékárníku (nikdy ne od podom
ních prodavařfii liotoví peuze '
MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2876 Anhi r Ave fhicago III
Dr Femiert EOLDEN BELTEFI
Staré rány vřerty revmatlsm neu
ralgie pravá pomoc ve vsecb
Eapalrrh
holeni krku hlavy (t minuti tubS
(1 minutu) zastaralé vředy hldloky
Htd atd
Mistuzrní tečatek horečky chřtpky
EJJTLininoTTjoiěiaízuvnTr vnitřní v
t mě % mi nntiih IT oh(hndník &
lOcta krabička poítou uc Fredoula N T
tT Na prodej o F Beaeréda K Hartoíe
Jana řUv a ve v tech Ceskýek hosti ocick prvé
třídy
81
— — l L — — —
1
Jeden z nejnepříjemnějších případů
vymlcníiti
zvláště pak když spojeno Jest to a otlačeninou
Nejlepelm prostředkem k vyhojení
obou Jest použiti -
ěSr JAKOB 'S QEL
kterýmž docílí se vyhojení rychlého
" 1 J I T
Vyléčení záduchy zdaríJiíL
Asthmalene přináší okamžitou úlem a tm-íé vylé
čeni ve všech
Pošlo se úplně zdarma po obdržení líntku Plíte Jméno a adresa iřetel!U
CHAIN ED
FOR TEN
YEARS
reliéf 't
"™ ——————
Drs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO
Pánové! Dávaje vysvědčeni Vašemu léku
prostředek proti záduíe Moje manželka byla stížena nemocí tou po dvanáct roka Zkusil jsem
v léčen' jejim svých 1 jiných prostředkS když Jsem pojednounáhodou uzřel VaSi obchodní
oznámku na oknech VaSi úřadovny na 130 ul Obdržel jsem jednu VaSi láhvičku léku na zkou
šku který poprvé užila dne 1 listopadu Poznal Jsem hned výborné účinkující jeho púsobivoat
Povvužitl ledné láhve záducha n manželky mojí zmizela a od té doby je zdiáva Proto mohu
lék ten t dobrým svědomím každému odporučit!
Drs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO
Pánové! Byl jsem soužen záduchou po 22
výsledku Četl jsem Vaši oznámku a hned jsem
tě Konpll jsem si od té doby jednu velkou láhev a děkuju využití jejímu nyní sve npine zoravi
Mám v rodiné čtyry dítky a po šest rokfi nebyl jsem schopen pracovatl Teď však jsem zdráv
jako ryba a knuám svoji práci každodenně a bez
Vám hodí Adresa mého bydliště jest 835 Rivington ul 8 KArHABl
Na zkoušku láloT pošleme vám zaůarmo zašlete-li nám Doštovní lístek-
Neodkládejte Pište
Drs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO 79
POŠLETE TŘI VLASY
K MIKROSKOPICKÉMU
PROZKOUMANÍ
Vezměte tři vypadlé vlasy při
Austinovi vyhlášenému specialistovi kožních nemoci těšícímu se pověsti
národní kterýž zašle vám úplně zdarma diagnosu vašeho případu po dfi-
kladném prozkoumání vlasů zvláště jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplně zdarma a mimo to zašle vám ještě zvláště pro vás připravený lék
v krabičce úplně zdarma Když zbaví vás luptfi jež jsou předchůdcem
holohlavosti a když naroste vám nový vlas prof Austin žádá vás byste o
tom přátelům řekli Neposílejte peníze Jste-li částečně neb úplně holo
hlaví pište a najděte si vyléčení Pošlete 2c na poštovné Pište dnes na
PROF J H AUSTIN McYickers
Máme
sto zákazníků
kteří praví nám
že nase
Illinois Ulili
krásné bofí zanechává bí'f po
pel žádné ikváry a při tom
boří dlouho
Jesl výborným pro kamna ku
chyBká a sporáky Cena melu
by vás pobídnout! ku zkušení
Y Imů $515 drobné $550
Prodáváme topivo všeho druhu
Pošlete nám objednávky
Jakub (iolla neb Fred ťontay vám
ho př!reou Plejte se jich na naSe uhlí
UMON FUEL CO
Úřadovna 1616 Farnam Tel 268
sklad na 20 a U P trati Tel 31 9
W G SLOAfiE & 00
obchodniots
attem lÉtiro ronlBty
v Čísle 503 507 411 eev 86 ulice
South Omaha
Zboží m urodává dle Itboetl buď za hotov
oeb na splátky ltf
C- H Brewer & Ce
pohrobníei a pfijíoratelé koni
420-42S tev 28 ul 80 Omaha Ne j
M 4L%mmmm Telefon fialo X)
JEDINÝ ČESKÝ OBCHOD UHLÍM
— vlaatni —
I IjEVX
Objednejte a 0H10 tvrdé ikH pt kod taa do
dávkou poadeji Téi měkké obli vterk drobt
Dobrá váha a lakort Čeíti dovaieM tf
Cradovha: ffsk 7U jliaf 13 allre
JEBT
případech
Podobnéko léka jakým Jest i nthmalen aml
Přinese okamžitou álevu 1 v nejlioiilch pHpaJ
Uzdraví I t-hdy kdyřjlué léky minuly e ttiskett
Rev C T WEELS z Vlila Ridge 111 praví:
"Zailanou mni láhev léka AntbmaJwoe na ckoolka
itt pořádku obdržel Stěž! mohu Vám jen po
dfkorati za to jak výborně e cítím po naivini
léku toho Byl Jeem otrokem hrozného toho neda
li u avthmy po dlouhých deset let Zoufal jnem !
nad tun že otva kdy zdraví nabudu Četl jem na
štčetl VSI oznámku zázraíného léku proti hrozné a
traplivé té nemocí zadueby a zprva jsem se do
mníval že vynález svaj přechvalujete Ale přece
jw-m sl objfdnal jednu láhev na zkoniku a byl jwm
překvapen léčlvořtí léku toho Zailete mni Jeiti
Jednu obyčejnou láhev"
Rev Dr Morriss Wccbsler
rabín Oong Hnal lerael '
v New Yorku ze dne 8 ledna 1901 piíe
Dři TAFT BROS MEDICÍNĚ CO
Pánovél VáS Asthmalene jéat výborným lékem
proti zádnie který léi viechny nesnáze a nemoce
spojené anthmou Účinek léku toho jeet překva
pujícím Když jsem lék Vál podrobil důkladné
analyzl shledal jaem 2e neobsahuje aul opium ani
morfiu ani chloroform ani jiné podobné látky
VJZ nnVfmntf P lir UORRIQ WHfUTfiTD! R
— 1 — ar"" — ™
AVON SPRINGSN Y 1 února 1901
-
Asthmalene musím doznat! Se je to Výborný
O D PHELP8 M D-
v
Dne 5 nnora imu
let Zkusil jsem vSeeh možných leku ale bez
s! obstaral J dna láhev Ozdravil Jsem okainíi-
únavy Dosvědčeni tohoto můžete uzm jaa se
67 východní 129 u! New York City
hned a adresujte: 3— m
East 130tn Street M YORK CITY r
ranním česání a zašlete je prof J_
Tbeater Builflíng CHICAGO ILL':
Uherské yýrobkj
—
Švestková povidla ovít sýr papri
Xafrin česnek brinza na podcj u
McCORD & BRADY
Cor 13th $ Leawenworth Omaba
Nebo: The Orchard Fruit Preserve Co roh
Oherry a Oak Ave Pittsburg Pa U 8 A
A L REBER vy rabitel a Importér ve &p Bt
s DonovKovymi
DO TEXAS
PQlluianoyy Ballctove spacivozy a
nnhnvlrniTri ííi7V na Yíerh M41
uuuui&imu iviij uu i huvu nua
NeJlepSÍ dráha do všech mí'
Kansas indiánském územi 1
Mexiku a na raeillekóm pobu
Jde přímo do
Vfflibfln Shennaa Qtmd
Dallas Ft worťh EiM5c[
rTazahachie waco Templ
Bslton Taylor SaJaesvíHa
Lockharti Eonrietta Sassareos
La Grange Dentcs Alrarado
HOUSTON GílVESTON JU3T3
1 S&N ANTW1&
Předplaťte se na
J j
í íí Ty
i
li
Pokrok Zapadiy
pouze $100 roční I
V-
i f?
i s V
tm
l tu
!8
( -
-V
i- :
i 1 - -
f i
Y